ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO CENTRÁLNÍ LABORATOŘ OKH A OKB TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ MORAVSKÁ OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO CENTRÁLNÍ LABORATOŘ OKH A OKB TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ MORAVSKÁ OSTRAVA"

Transkript

1 OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA ING. MICHAL GROŠAFT ING. HANA RUMLOVÁ KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: STAV. ÚŘAD: MORAVSKÁ OSTRAVA ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO CENTRÁLNÍ LABORATOŘ OKH A OKB NÁZEV OBJEKTU: NÁZEV PŘÍLOHY: ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DPS DATUM 10/2013 FORMÁT/POČET STR. A4/8 MĚŘÍTKO - Č. ZAK ČÍSLO SOUPR. SOUBOR DOC Č. PŘÍLOHY : DPS-D.1.1-a

2 Technická zpráva 1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby a) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení Projekt řeší stavební úpravy stávajícího dvoupodlažního objektu centrální laboratoře. Navržené změny v architektonickém řešení spočívají především v barevném řešení fasády. Nejsou navrženy žádné zásadní změny tvaru ani rozměrů objektu. Povrchová úprava fasády v nadzemních podlažích bude tvořená probarvenou tenkovrstvou silikonovou omítkou, v oblasti soklu je navržena dekorativní mozaiková omítka. b) Dispoziční a provozní řešení Dispoziční a provozní řešení objektu zůstává stávající. Přístup do budovy je řešen třemi vstupy. Vertikální propojení jednotlivých podlaží je řešeno hlavním schodištěm a osobním výtahem. c) Bezbariérové užívání stavby Řešení bezbariérového užívání stavby není předmětem tohoto projektu. 2. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby a) Stavební řešení Jedná se o stávající dvoupodlažní budovu. Přístup do budovy je umožněn dvěma vstupy. Předmětem navržených stavebních úprav objektu je provedení sanace stávajícího obvodového pláště, provedení kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště, generální oprava střechy a související práce. Navržené bourací práce: - demontáž stávajícího okapového chodníku (pro zpětnou montáž) - provedení výkopu kolem budovy do hloubky 1m pod terén - demontáž stávající cihelné přizdívky včetně hydroizolace kolem soklu do hloubky 1m pod terén - demontáž stávající keramické dlažby na venkovních schodištích - demontáž stávajících ocelových vstupních dveří - demontáž stávajících přístřešku nad vstupními dveřmi - demontáž stávajících oken (dřevených) - demontáž stávajících větracích mřížek na fasádě - demontáž stávajících hromosvodů na fasádě a na střeše, - demontáž stávajícího ocelového žebříku na střeše - demontáž stávajících klempířských výrobků (oplechování parapetů, oplechování atiky, dešťové žlaby a svody, lemování u stěny, oplechování VZT vyústění nad střešní rovinu) - demontáž stávajících střešních vtoků - demontáž stávajících větracích komínků střešního pláště - demontáž stávajícího VZT potrubí na střeše (pro zpětnou montáž) - demontáž poštovní schránky - demontáž stávajících venkovních světel na fasádě objektu - demontáž informačních cedulí z fasády objektu - demontáž žaluzií pro přívod vzduch k VZT Č. přílohy: DPS-D.1.1 -a 2

3 Navržené stavební úpravy: - provedení sanace stávajícího obvodového pláště - výměna výplní otvorů - montáž nových přístřešků nad vstupními dveřmi - provedení opravy podlah u předního a zadního vstupu včetně schodišť - utěsnění všech větracích otvorů v atikách - montáž kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště - montáž větracích mřížek na fasádě - provedení opravy stávající střešní krytiny - provedení zateplení střešního pláště a montáž střešní krytiny - montáž nových dveří ve vstupech na střechu - montáž střešních vtoků - úprava VZT potrubí na střeše - montáž klempířských výrobků (oplechování parapetů, oplechování atik, oplechování VZT vyústění nad stření rovinu, oplechování dilatačních spar) - nový nátěr VZT vybavení na střeše - zpětná montáž hromosvodů na střeše a na fasádě - zasypání výkopu kolem budovy a pokládka okapového chodníku - malba stěn, v nich budou měněna okna - výměna osvětlovacích těles u vstupů a na fasádě (na původních místech) - zpětná montáž poštovní schránky - montáž prvků informačního systému (informační kostky 2x2x2m na fasádě objektu) - zmenšení otvoru pro přívod vzduchu na střešní nadstavbě (dozdění parapetu otvoru o 300 mm zasahuje do nového střešního pláště) - osazení ocelového žebříku pro výlez na nadstavbu na střeše b) Konstrukční a materiálové řešení Stávající stav: Jedná se o zděný, dvoupodlažní objekt. Prostorová tuhost je zajištěna nosnými stěnami, stropními konstrukcemi, vnitřními ztužujícími stěnami. Objekt má 2 nadzemní. Přístup na střechu objektu je umožněn ze schodišťového prostoru Obvodový plášť je vyzděn z cihel, klasickou technologií výstavy. Atiky jsou zděné, oplechované pozinkovaným plechem opatřeným nátěrem. Střecha budovy je plochá, odvodněná střešními vtoky. Obvodový plášť je opatřen fasádním obkladem Okna v objektu jsou dřevěná. předpokládaná skladba stávajícího střešního pláště: - stávající hydroizolace - krycí nátěr + 3x asfaltový pás + uzavírací nátěr - stávající cementový potěr tl. 50mm - stávající tepelná izolace z polystyrenových desek tl. 50mm - stávající spádová vrstva - struskopemzopísek tl mm - stávající cementový potěr tl. 50mm - stávající železobetonové stropní desky tl. 150mm Navržené stavební úpravy: Provedení sanace obvodového pláště Ve stávajícím obvodovém plášti nebyly zjištěny statické poruchy dochází pouze k lokálnímu odpadávání keramického obkladu, avšak zkouškami byla prokázána dostatečná únosnost obkladu. Č. přílohy: DPS-D.1.1 -a 3

4 Výměna výplní otvorů V rámci projektu bude provedena výměna výplní otvorů - vstupní dveře, okna v objektu U oken je nutné provést dozdívku parapetů. Dozdívky jsou navrženy z pórobetonových příčkovek tl. 100mm. Zdivo bude opatřeno interiérovými omítkami. Před výrobou nových oken a dveří je nutné provést přesné zaměření rozměrů otvorů na stavbě. Vstupní dveře jsou navrženy z hliníkových profilů s povrchovou úpravou eloxováním. Okna jsou navržena z plastových profilů s ocelovou výztuží. V místech napojení výplní otvorů na zateplení fasády budou osazeny rozšiřující profily. Součinitel prostupu tepla výplní otvorů v obvodovém plášti je navržen U 1,2 W/m 2 K. Napojovací spára kolem rámů výplní otvorů se vyplní polyuretanovou pěnou. Ze strany interiéru se spára překryje parotěsnou folií, ze strany exteriéru bude spára překryta vodotěsnou (paropropustnou) folií. Kolem výplní otvorů se provede oprava omítek včetně malby. Vnější parapety se zateplí deskami z minerální vlny tl. cca 20mm, a oplechují se ocelovým poplastovaným plechem tl. 0,8mm. Podrobná specifikace jednotlivých výplní otvorů viz výpis výrobků PSV. Oprava venkovních schodišť Povrch stávajících schodišťových stupňů a ramp bude vyspraven (případná stávající keramická dlažba bude demontována). Následně bude provedena pokládka finální nášlapné vrstvy z keramických dlaždic s protiskluzným povrchem. Ocelové zábradlí Stávající ocelová zábradlí budou demontována a nahrazena novými. Jedná se o svařované trubkové zábradlí. Povrchová úprava žárovým pozinkováním a práškovým lakováním. Zateplení obvodového pláště V rámci zateplení obvodového pláště objektu bude provedeno zateplení obvodových stěn včetně soklu, zateplení ostění a nadpraží otvorů v obvodovém plášti. Na základě tepelně technického posouzení obvodového pláště budovy jsou navrženy následující tloušťky zateplení: Základní tloušťka kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště je navržena 140mm. Tloušťka zateplení soklu je navržena 100mm. Tloušťka zateplení ostění, nadpraží a parapetů okenních a dveřních otvorů v nadzemních podlažích bude cca 40mm (přesnou tloušťku zvolit dle šířky okenních rámů. Před prováděním zateplení je nutné provést očištění povrchu fasády a demontáž stávajícího hromosvodu. Kolem budovy bude rozebrán okapový chodník, proveden výkop do hloubky 1m pod terén, a provedena demontáž stávající cihelné přizdívky včetně hydroizolace. Při provádění výkopových prací je nutné respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí. V rámci zateplení fasády budou osazeny nové plastové větrací mřížky se síťkou proti hmyzu pro odvětrání.. Fasáda pod musí být suchá, pevná a zbavená nečistot a vyspravená, bez nepevných částí (nerovnosti max. 10 mm). Zateplení obvodového pláště bude provedeno z fasádních desek z minerální vlny s podélným vláknem. Zateplení soklu do úrovně 300mm nad terénem je navrženo ze soklového polystyrenu. Zateplení soklu od úrovně 300mm nad terénem je navrženo z minerální vlny s podélným vláknem. Jako vrchní vrstva zateplovacího systému je navržen fasádní systém s tenkovrstvou ušlechtilou pastovitou probarvenou silikonovou omítkou pro nadzemní podlaží, a mozaiková omítka pro sokl. Na všechny výrobky navrženého systému jsou zpracovány podrobné technologické postupy, které musí být dodavatelem přesně dodrženy. Musí být použity pouze prvky Č. přílohy: DPS-D.1.1 -a 4

5 systémové, s příslušnými zkouškami a atesty, zejména rohové ochranné úhelníky, výztužná tkanina, diagonální armování u otvorů ze skelné tkaniny, lišty s tkaninou pro napojení oken, dilatační profily, soklové lišty, talířové hmoždinky, apod. Do hran nad okna, do čelních hran podhledů balkonů a u ukončení - tzn. do veškerých vodorovných přesahů - budou zapracovány okapničky (lišty L T plast), v místech založení na typový zakládací profil tvoří okapničku vlastní "nos" zakládacího profilu. V rozích budou zapracovány rohové profily. V místech napojení na okenní rámy se osadí připojovací okenní profily (APU lišty). U napojení na oplechování parapetu bude osazen připojovací parapetní profil. Pro zateplení celé fasády včetně soklu bude použit ucelený certifikovaný systém, včetně všech doplňků. Skladba zateplení obvodového pláště v nadzemních podlažích: - lepící tmel - fasádní desky z minerální vlny s podélným vláknem - výztužná sklotextilní tkanina - penetrace pod omítku - probarvená pastovitá tenkovrstvá silikonová fasádní omítka Skladba zateplení soklu nad úrovní 300mm nad terénem - lepící tmel - fasádní desky z minerální vlny s podélným vláknem - výztužná sklotextilní tkanina - penetrace pod omítku - dekorativní mozaiková omítka Skladba zateplení soklu do úrovně 300mm nad terénem - asfaltový penetrační nátěr - hydroizolační stěrka z dvousložkového živičného lepidla - dvousložkové živičné lepidlo - fasádní desky ze soklového polystyrenu - výztužná sklotextilní tkanina - penetrace pod omítku - dekorativní mozaiková omítka Kotvení Izolant bude osazen a kotven dle technologických pokynů dodavatele, budou použity plastové talířové hmoždinky s kovovým šroubovacím trnem. Podkladní vrstva stávající fasády bude upravena. Uvolněné části budou oklepány, povrch bude srovnán cementovou maltou. Bude provedena sanace významněji poškozených míst. Pasivní trhliny budou zatmeleny, případné zjištěné aktivní trhliny budou zajištěny dle vyjádření statika. Zateplení obvodového pláště je navrženo z desek z minerální vlny s podélným vláknem, zateplení soklu ze soklového polystyrenu. Kotvení bude provedeno pomocí tzv. zapuštěné montáže, kdy talířové hmoždinky budou zapuštěny cca 15mm do tepelné izolace, a následně se opatří kruhovou tepelně izolační zátkou tl. cca 15mm z minerální vlny). Průměr tepelně izolačních zátek zvolit dle průměru talíře talířové hmoždinky. Tímto řešením dojde ke sjednocení podkladu pod omítku, a také budou eliminovány tepelné mosty v místě kotvení. Zapuštěná montáž bude provedena pouze u zateplení tl. 100mm a více. U menších tloušťek zateplení se provede Č. přílohy: DPS-D.1.1 -a 5

6 povrchová montáž s malými tepelně izolačními zátkami (zátka se zasune do talířové hmoždinky, a překrývá pouze kotevní trn, nikoliv celý talíř hmoždinky). Kotvení bude provedeno od úrovně 300mm nad terénem. Na upravený (očištěný) povrch fasády se osadí izolační desky do lepícího tmele. Provedení kontaktního zateplovacího systému bude korespondovat s typovými detaily a technologickými pokyny výrobce systému. Nutno dodržet minimální kotevní délku talířové hmoždinky v obvodovém plášti. Do kotevní délky talířové hmoždinky se nezapočítává stávající omítka (cca 20mm), ani tloušťka lepícího tmelu (cca 10mm), ani tloušťka případného stávajícího zateplení. Reálnou únosnost talířových hmoždinek je doporučeno ověřit v průběhu stavebních prací (výtahové zkoušky - min. síla při vytažení hmoždinky by neměla činit méně než 1 kn). Zateplení střešního pláště Projekt řeší provedení nového zateplení střechy objektu a montáž nové hydroizolační krytiny. Před prováděním zateplení střechy se provede demontáž stávajících hromosvodů, a demontáž stávajících větracích komínků ve střešním plášti. Dále je nutné pomocí sond ověřit stávající skladbu střešního pláště. V případě zjištění jiné skladby střešního pláště bude projektantem upraven návrh tloušťky nového zateplení. Stávající souvrství střešního pláště zůstane zachováno, pouze horní vrstva hydroizolace bude opravena (prořezat boule, odmastit povrch, odstranit prach a nečistoty, opravit poruchy, otvory po zrušených větracích komíncích vyplnit tepelnou izolací z minerální vlny a převařit asfaltovým pásem) - nově bude plnit funkci parozábrany. Stávající oplechování atik bude demontováno. Rovněž bude provedena demontáž stávajících střešních vtoků. Střecha bude odvodněna (vyspádována) do střešních vpustí. Stávající vpusti budou vyměněny za nové, tzn. stávající demontovány a na odvodňovací potrubí namontovány nové vpusti s ochranným košem, určené pro odvodnění plochých střech. Těleso vtoku je vyrobeno z pěněné polyuretanové hmoty (PUR), která má dobré tepelně izolační vlastnosti. Střešní vtok umožňuje napojení povlakové hydroizolace přes integrovaný přířez hydroizolace nebo přes šroubovanou přírubu. Na vyspravený a očištěný povrch stávající hydroizolace budou položeny nové tepelně izolační desky ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 100S v celkové tloušťce 200mm. Tepelná izolace bude pokládána ve dvou vrstvách 2x 100mm. Jednotlivé vrstvy je nutno klást tak, aby nevznikla průběžná svislá spára, tzn. desky jednotlivých vrstev musí být posunuty. První vrstvu lze do stávající asfaltové krytiny vložit po zahřátí asfaltové vrstvy dojde k nalepení (ukotvení vrstvy EPS) do podkladu. Následně bude položen podkladní sklovláknitý vlies 120g/m² na tepelnou izolaci. Atiky budou oplechovány poplastovanými závětrnými lištami tl. 0,8mm. Do všech rohů a koutů se osadí podkladní poplastované plechy tl. 0,8mm. Následně bude položena střešní krytina z hydroizolační folie z měkčeného PVC tl. 1,6mm, s nosnou vložkou z polyesterové mříže. Střešní krytina hlavní střechy bude vakuově kotvená dle montážních návodů výrobce, střešní krytina nad strojovnou bude kotvená mechanicky. Střešní krytina musí mít odolnost při vnějším působení požáru v klasifikaci B ROOF (t1). V rámci opravy střešního pláště bude provedena montáž ocelových žebříků, úprava VZT potrubí na střeše a montáž klempířských výrobků z poplastovaného plechu tl. 0,8mm specifikace viz Výpis výrobků PSV. Navržená skladba střešního pláště: - střešní krytina - hydroizolační folie z měkčeného PVC tl. 1,6mm, s nosnou vložkou z polyesterové mříže, odolnost při vnějším působení požáru v klasifikaci broof (t1) - separační sklovláknitý vlies 120 g/m2 - desky tepelné izolace z expandovaného stabilizovaného polystyrenu - EPS 100S tl. 200mm (2x100mm) Č. přílohy: DPS-D.1.1 -a 6

7 - oprava stávající hydroizolace z asfaltových pásů - nově bude plnit funkci parozábrany (prořezat boule, odmastit povrch, odstranit prach a nečistoty, opravit poruchy, otvory po zrušených větracích komíncích vyplnit tepelnou izolací z minerální vlny a převařit asfaltovým pásem). Úprava vzduchotechniky na střeše: - VZT od digestoře - zrušení (nepoužívá se, nefunkční) - 4 kpl - VZT radiální ventilátor - zvednout základ pro ventilátor, dopojení potrubí, doizolování dle výšky střechy - 2 kpl - VZT odvětrání sociálního zařízení. dozdít jádra (dle výšky střechy), zvednout VTZ zařízení (min výška 500 mm nad střešním pláštěm) - 4 kpl - Kondenzační jednotka - zvednout o 500 mm - 1 kpl - Žaluzie 1000x1000 zakončení 100mm nad střechou - zvednout na min. výšku 500 mm, dopojení potrubí - odvětrání kanalizace průměru 150 mm - odstraněny a nahrazeny novými hlavicemi - 25 kpl Hromosvod a uzemnění Po provedení rekonstrukce střechy se provede zpětná montáž stávajících hromosvodů na nové plastové držáky s betonovými kostkami (0,9kg). Na fasádě se provede zpětná montáž stávajících hromosvodů na prodloužené kotvy. Po provedení nové montáže je nutno provést výchozí revizi hromosvodu. Montáž přístřešků nad vchody Nad čtyřmi vchody do budovy jsou navrženy nové ocelové přístřešky. Nosná ocelová konstrukce přístřešků bude zavěšena ocelovými táhly Ø50mm na obvodovou stěnu. Ze spodní strany bude přístřešek opláštěný plechem tl. 0,8mm z povětrnostně odolné oceli. Z horní strany je navržen záklop z plechu tl. 0,5mm a PVC hydroizolační folie, ukončená měděnou okapnicí s LED páskem. Prostor stříšky bude vyplněn zvukovou izolací. Součástí přístřešků je provedení montáže identifikační tabule z povětrnostně odolné oceli s LED podsvícením. Terénní úpravy Výkop kolem budovy bude zasypán původní prosátou zhutněnou zeminou, bude provedena pokládka okapového chodníku z betonové dlažby 500x500x50mm do pískového lože tl. 50mm, provede se ohumusování a zatravnění dotčeného terénu. c) Mechanická odolnost a stabilita Stavební úpravy lze ze statického hlediska realizovat, po provedených stavebních úpravách v rozsahu dle výše uvedeného nebude nepříznivě ovlivněna statika jednotlivých konstrukčních částí ani objektu bytového domu jako celku. Vybourané stavební konstrukce se odvezou na skládku. Je nutno nepřitěžovat novým a demontovaným materiálem stávající nosné konstrukce objektu. 3. Stavební fyzika tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace popis řešení, výpis použitých norem a) Tepelná technika Zateplení obvodového a střešního pláště budovy a výměna výplní otvorů byla navržena tak, aby byly splněny požadavky na teplotní faktor, požadavky na součinitel prostupu tepla, a požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí dle ČSN viz tepelně technické posouzení. b) Osvětlení Osvětlení v budově se nemění, pouze je navržena výměna stávajících venkovních osvětlovacích těles za nová. Č. přílohy: DPS-D.1.1 -a 7

8 c) Oslunění Stavební úpravy nemají vliv na oslunění prostor uvnitř objektu, ani nedojde k zastínění okolních budov. d) Akustika/hluk Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na akustiku v budově. Vypracoval: Ing. Michal Grošaft Ostrava 10/2013 Č. přílohy: DPS-D.1.1 -a 8

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň Technická zpráva Obsah : 1. Identifikační údaje stavby 2. Zdůvodnění stavby 3. Stručný popis stavby 4. Stávající stav chodby A, stručný popis 5. Nový stav chodby A 6. Závěr - 5 1. Demolice - 5. 2. Svislé

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

2200 x 350 mm. 1480 x 350 mm. 1000 x 350 mm. 1300 x 320 mm. 1450 x 310 mm

2200 x 350 mm. 1480 x 350 mm. 1000 x 350 mm. 1300 x 320 mm. 1450 x 310 mm 01 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 9.NP K1 0 6 6 6 8 8 8 8 8 58 2200 x 350 mm K2 0 3 3 3 4 4 4 4 4 29 1480 x 350 mm K3 0 3 3 3 4 4 4 4 4 29 1000 x 350 mm K4 0 2 2 2 4 4 4 4 4 26 1300 x 320 mm K5

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Pod špičákem 2708-2709, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz 1.MŠ K. Vary o.p., Komenského

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

REKONSTRUKCE TERAS Veletržní 196/17, 170 00 Praha 7

REKONSTRUKCE TERAS Veletržní 196/17, 170 00 Praha 7 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE TERAS Veletržní 196/17, 170 00 Praha 7 Zpracovatel: Energy Consulting Service, s.r.o. Alešova 332/21 370 01 České Budějovice e-mail: roman@e-c.cz Zodpovědný projektant: Ing.

Více