PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX 3 PaedDr. Noema Brádňanská. Tadeáš Firla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX 3 PaedDr. Noema Brádňanská. Tadeáš Firla"

Transkript

1 KATEDRA EVANJELIKÁLNEJ TEOLÓGIE A MISIE PF UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX 3 PaedDr. Noema Brádňanská Tadeáš Firla EVANJELIKÁLNA TEOLÓGIA AKAD. ROK / 2007 ZS

2 PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX evanjelikálna teológia magisterské štúdium portfólio pre POP 1, 2, 3 Meno a priezvisko študenta/tky: Bc. Tadeáš Firla POP vykonaná od roku:2005 do roku: 2007 Prax študent vykonáva samostante (pod odborným dohľadom a s využitím konzultácií), zvyčajne vo vlastnom cirkevnom zbore (alebo v tzv. adoptívnom) alebo denomináci podľa obsahu uvedenom na tlačive pre prax. Podmienky absolvovania POP: Prax vykonaná v požadovanom rozsahu (priebehu Mgr. štúdia treba absolvovať všetky uvedené aktivity - za jeden semester minimálne 7, pričom bod č. 2 je potrebné absolvovať minimálne 1x za semester) a podľa odborného zamerania. Vyplnené portfólio o praxi záznam o aktivitách, sebareflexia, hodnotenie kompetentnej osoby. Po absolvovaní POP 1-3 študent prezentuje svoju prax pred vyučujúcim a ostatnými študentmi v skupine. Hodnotenie praxe a udelenie kreditov je možné získať len s predložením vyplnených všetkých príslušných záznamov tohto portfólia. ZÁZNAM O HODNOTENÍ* A UDELENÍ KREDITOV (3x 1K) VYUČUJÚCIM hodnotenie dátum podpis vyučujúceho POP 1 POP 2 POP 3 poznámky * A výborne (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami); B veľmi dobre (nadpriemerný štandard s určitými chybami); C dobre (všeobecná práca s množstvom chýb); D uspokojivo (prijateľná úroveň, ale so značnými nedostatkami); E dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá); FX nedostatočne (vyžaduje sa množstvo ďalšej práce)

3 ZÁZNAM O VYKONANÝCH AKTIVITÁCH 1. Účasť na bohoslužbách (pravidelně každou neděli a co druhou středu na biblickém vyučování) 2. Zvesť Slova - (pravidelně, min. 3x za měsíc) Zvesť Slova - (pravidelně min. 2x za měsíc + kázání 1 neděli v Karviné na misijní stanici) (požehnání narozených dětí 5 rodičovských párů v posledním pololetí 2006) 3. Spoluúčasť pri vysluhovaní sviatostí (přímá účast při každé Večeři Páně) 4. Služba chválospevmi (1 služba ve skupině chval střední generace - jaro 2006 (dátum) 5. Čítanie Písma v zhromaždení - (pokaždé při zvěsti Božího Slova) 6. Iné služby v rámci hl. zhromaždenia (přijimání nových členů sboru dec. 2006) (rozhovory s lidmi po bohoslužbách každou neděli) 7. Poradenská práca pri evanjelizácii (vyučování a osobní rozhovory při programu ALFA jaro 2006) 8. Vyučovanie detí (skupina dorostenců před křtem - október a november 2006) (dátum) 9. Vedenie mládeže (vyučování mladých před přijetím za plnoprávné členy sboru- okt. a nov. 2006) 10. Práca v skupinke/krúžku sestier/inej skupinke (min. 4 x za měsíc - skupinka základů, sester, střední generace) (každou 2. středu ve skupině v Třinci od októbra 2006) 11. Vedenie modlitebných hodín - (služba ve Slezské diakonii od sep. 2006, co 2 týdny) 12. Šírenie kresť.literatúry (koľko kníh/časopisov) 13. Vykonané návštevy členov zboru (pravidelné návštěvy členů sboru 1. pol. 2006) 14. Pastoračné listy (vyučující články do sborového časopisu NejenInformátor, 2x nov. a dec. 2006) 15. Pomoc v administrat.práci zboru (pravidelná kazatelská administrace) 16. Účasť na pohrebnom zhromaždení (vedení + kázání na pohřbu nejstaršího člena sboru zima 2006) 17. Kresť. aktivity (okrem zborových) - (prezentace projektu NCD v CB Levice jaro 2006) (vedení pobožností v Domově důchodců a v místní nemocnici 3x během LS) 18. Svadobné zhromaždenie - (okt kázání i oddání manželů) Svadobné zhromaždenie (nov kázání i oddání manželů) 19. Krstné zhromaždenie (nov. 2005) Krstné zhromaždenie (květen vedení shromáždění + pokřtění) Krstné zhromažděnie (november 2006 vedení křestního shromáždění + VP) 20. Účasť na bohoslužbách inej evanjelikálnej cirkvi (Kázání na ekum. shromáždění v ĆČE ) 21. Účasť na bohoslužbách evanjelickej a.v.cirkvi (dátum) 22. Účasť na rímsko-katolíckej omši (dátum) 23. Iné oficiální otevření nové misijní stanice sboru v Karviné ( ) Poznámka: Černé písmo ZS 2005 Červené písmo LS 2006 Modré písmo ZS 2006 Čestne vyhlasujem, že údaje sú pravdivé. Tadeáš Firla...)

4 Priebežná odborná prax 3 Vlastné zhodnotenie praxe (študentom/tkou) sebareflexia (zhodnotenie získaných poznatkov, zručností a skúseností na základe jednotlivých oblastí podľa hárku na prax - z hľadiska odborného rastu i vášho duchovného života, ako aj problémov a otázok k tejto praxi): ZS PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ Koncem tohoto roku jsme přijali do sboru 10 nových plnoprávných členů. Je to pro mně vždy velká radost, když si mohu uvědomit, že Pán Bůh žehná našemu sboru a přidává nové členy, kteří uvěřili v Krista a byli pokřtěni. Tomuto přijetí předchází vyučování z Písma a seznámení s Řádem CB. Toto vyučování je moji zodpovědností a činím to vždy velmi rád. 2. ROZHOVORY PO BOHOSLUŽBÁCH Jako velmi důležitou součást mé služby považuji kratičké rozhovory u vchodu s odcházejícími účastníky shromáždění. Je možné se zeptat na to, jak se daří, nebo postřehnout problém, který lidé řeší. Je možné pak reagovat podle situace a lze domluvit i návštěvu. Dobrým nástrojem pro to, aby lidé nespěchali domů je možnost společenství u kávy. 3. NOVÁ SKUPINKA V TŘINCI Nová služba, kterou jsme započali v tomto pololetí je skupinka, která se schází v prostorách bývalé mateřské školky, a slouží našim členům, kteří bydlí v Třinci a okolí a v neděli se zúčastňuji bohoslužeb v ČT. Vedení této skupiny asi 10 lidí, je moji zodpovědnosti. Volili jsme téma jednotlivých setkání List ap. Pavla k Římanům. 4. SLEZSKÁ DIAKONIE Byl jsem požádán vedoucí jednoho z odborů SD o vedení biblického a modlitebního ztišení před zahájením práce 2 x za měsíc. Tato služba je pro mně povzbuzením a vnímám ji jako misijní, jelikož některé ženy, které se zúčastňují těchto setkání jsou nevěřící. 5. KŘEST I v tomto pololetí jsme mohli díky Boží milosti pokřtít několik osob, což vždy vnímáme jako oslavu Boží lásky. Součástí křestní pobožnosti je Večeře Páně, ke které poprvé jsou pozvání i nově pokřtěni. Mým úkolem bylo vedení celé pobožnosti a kázání, včetně úvodu k VP. 6. POŽEHNÁNÍ DĚTÍ V tomto období jsme se také modlili o požehnání pro nově narozené děti. Tato setkání jsou zaměřena na kázání o rodinném životě a výchově. Jsou směřována i k dalším rodičům a rodinám. Pak rodiče skládají slib a následují modlitby se vzkládáním rukou kazatele. Tato shromáždění jsou slavnostmi sboru, se službou dětí z nedělní školy. Kázání jsou pro mně dosti náročná na přípravu. Dětí se nám v tomto roce narodilo poměrně hodně. Díky Pánu za to. 7. PASTORAČNÍ ČLÁNKY Bývám osloven redaktory našeho sborového časopisu, abych občas napsal článek ke konkrétním otázkám, které řeší sbor. Mám li inspiraci rád napíšu článek. Pokud nemám, používám upravené kázání, nebo úvahu. V tomto období jsem napsal 2články. Dňa: (súčasťou môžu byť aj prílohy príprava, program, fotky, podrobnejší popis akcií a pod.) Podpis: Tadeáš Firla

5 KATEDRA EVANJELIKÁLNEJ TEOLÓGIE A MISIE PF UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA Zhodnotenie kompetentnou osobou, doporučenie udeliť kredity a návrh na hodnotenie*: Br. kazatel Tadeáš Firla je v našem sboru oblíben a přijímán. Na službu slovem ve shromáždění se připravuje velmi pečlivě, jeho kázání jsou vyučující, povzbuzující a motivující ke změně postojů v následování Pána. Při různých sborových příležitostech jakož jsou: požehnání dětí, svatební obřady, přijímání nových členů do sboru, pohřby aj. vybírá text i obsah svého kázání vhodný pro danou příležitost a jeho obsah má u posluchačů pozitivní odezvu. Velmi radostnou události v našem sboru je přijímání nových členů. Tuto událost předchází vyučování a seznámení s Řádem církve. Tato setkání kazatel vede přirozeným a motivujícím způsobem. Dar vyučování se projevuje u našeho kazatele také ve vedení skupinky v Třinci, kde s několika členy sboru má obecenství u Božího slova a sdílení se. Toto je velmi prospěšné a vděčně přijímané právě členy sboru, kteří do sboru dojíždí z Třince a jeho okolí. Taktéž vedení biblického a modlitebního ztišení před prací v jednom oddělení Slezské diakonie. Br. kazatel Firla se nezalekne ani výzvy pro netradiční svatební obřady. V tomto roce členové našeho sboru přijali požehnání v kostele, v zahradě, v parku i ve volné přírodě. Na těchto svatebních shromážděních, kde bylo vždy mnoho nevěřících rodinných příslušníků, dovede mluvit velmi otevřeně a upřímně, což navozuje přátelskou atmosféru k navazování nových vztahů. V našem sboru se díky Boží milostí rozrůstají nové služby, které kazatel vděčně přijímá a dovede delegovat zodpovědností na další bratry a sestry. Vedoucí jednotlivých služeb mají jeho důvěru, ale někdy postrádají jeho přímou podporu. Za sedmileté období působení kazatele v našem sboru jsme velmi vděční. Navrhuji udělit kredity. Návrh známky je A výborně. Hodnocení provedl člen staršovstva CB Český Těšín zodpovědný za misii a evangelizaci Czudek Stanislav Dňa: Podpis: Czudek Stanislav A výborne (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami); B veľmi dobre (nadpriemerný štandard s určitými chybami); C dobre (všeobecná práca s množstvom chýb); D uspokojivo (prijateľná úroveň, ale so značnými nedostatkami); E dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá); FX nedostatočne (vyžaduje sa množstvo ďalšej práce)

6 PŘÍLOHY KŘEST LISTOPAD 2006 POŽEHNÁNÍ DĚTÍ 2006 ZAHÁJENÍ DĚTSKÉ SLAVNOSTI PROGRAM KLUBU AWANA

7 PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ SBORU 2006 SVATBY 2006

8 V PŘÍRODĚ

9

10 SVATEBNÍ KÁZÁNÍ IRENA + ROMAN DRAZÍ SNOUBENCI Tak již uplynulo několik týdnů od toho svatebního maratónu, který jsme koncem léta ve sboru prožívali. Bylo to velmi pestré. Oddávali jsme v kostelíku, v parku, na horách na zahradě. Bylo to hezké, ale nejisté. Organizátoři svateb, těch venkovních, měli plné ruce práce, museli přemýšlet o náhradní variantě, v případě deště. Vy jste si zvolili vhodnou dobu. Svatební shon ve sboru se uklidnil, zima je za dveřmi, nemusíte volit, zda v parčíku, nebo v kostelíku, je to jasné. Jen Folwarczní se nestačili zastavit, odreagovat V průběhu několika měsíců propouštějí z rodinného hnízda další ptáče. A tak konečně si to všichni pořádně vychutnají. Rodiče si odpočinou a vy coby novomanželé si dlouhé večery můžete pěkně zpříjemnit. Jak se tomu říká? Líbánky. Bible to nazývá stávání se jedním tělem. Vzájemným poznáváním, objevováním tajemství. Učením se milovat a spolu žít. Rád bych se spolu s vámi vrátil do dějin, až na samotný začátek. K našim prarodičům.. Nevěřící lidé tím pohrdají a považuji za legendu. Pro nás je to pramen, který nikdy nevysychá. Neřešíme detaily, ale principy života, které nám příběh Adama a Evy přináší. Rozdíl mezi těmito lidmi a námi je ten, že oni se nikdy nenarodili. Byli stvořeni Bohem k jeho obrazu. Nemuseli řešit dědičné problémy, ani zvyklosti, které by si přinesli každý z vlastní rodiny, jako vy i každý z nás. Adam to měl docela snadné. Nemusel si hledat svoji Evičku mezi mnohými, ani se ptát, zda je to žena dle Boží vůle. Byla jednoznačně. Adam si zdřímnul, když se probudil, tak tam měl svoji milou. Je nádherná jeho reakce: Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest." 2,24 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. 2,25 Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Jsem si jistý, že Eva byla dokonalá. Svoji krásou, čistotou, láskou ke svému muži. Ani se nedivíme, že Adam byl v úžasu, byl paf. Vyjádřil to tím zvoláním: To je kost mých kostí. Víme co to znamená, když muž zavolá: To je kost. Vyjadřuje tím údiv nad ženskou krásou. Je to pěkné, když muž je nadšen svoji ženou. To jsou slova uznání

11 nejen manželky, ale sláva pro Stvořitele, který dokáže vytvořit něco tak nádherného, jako je žena. Jeden křesťanský autor napsal, že Bůh dokazuje svoji moc a velikost ve svém stvoření, kterou je příroda a ženská krása. Adam tedy přijal svoji ženu, oženil se. Měl to jednoduché. Bůh ho zaopatřil. Byl mu za svědka. Ani svatební oblečení nepotřebovali. Myslím, že celou tu scenérií tvořila samotná zahrada Eden a společenství Boha s jeho anděly, kteří žasli nad jeho mocí a moudrostí. To, co nás nejvíce udivuje, ale pro nás není neznámé, že po určité době lásky a harmonie, Bible nám popisuje ještě jedno zvolání Adamovo, vůči své Evě. 3,12 Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl " Jaký radikální kontrast. Něco se pokazilo. Adam již nevolá: Ta Eva to je ale kost, naopak žaluje na ní, stěžuje si Bohu, vyčítá mu, že On mu dal takovou manželku, která ho svedla na scestí. Myslím, že v té jediné větě je obsaženo vše, co se dotýká manželských i rodinných vztahů. Celá ta bída, rozbitých a nešťastných partnerů a jejich strádajících dětí. Je to výkřik pokořených manželek, neodpouštějících a pyšných mužů, kteří se nedokáží postavit čelem k problémům a místo toho svalují vinu na okolnosti, na Boha a na ty, které ještě nedávno tak milovali a zbožňovali. Určitě se zde hodí příklad té mlaďoučké dívenky, která u soudu jako neplnoletá plakala a chtěla si vzít svého milovaného, bez něj nemohla žít. U stejného soudu za půl roku křičela, že s ním nemůže žít, ať ji rychle rozvedou. Je na místě otázka, co se pokazilo? Mezi těmi nádhernými lidmi. Mezi Adamem a Evou. Co se kazí dokonce v některých křesťanských manželstvích. Již nemůžeme říci, ani jako věřící lidé: Nám se to nemůže stát. Může se všechno stát. Zkušenosti několika posledních let nás nenechají na pochybách. Nemluvě o tomto světě, který úpí bolesti právě narušených a rozbitých vztahů, hlavně mezi manželi. Něco způsobuje, že i ty nejvzácnější vztahy lehnou v troskách. Ano to jediné, co způsobuje závažnou krizí ve vztazích je hřích. Je to slovo, které se nepoužívá v běžném jazyce, ale který nese neblahé ovoce. Je to ta jemně znějící otázka: skutečně to tak Bůh pověděl? Je potřeba Boha vzít vážně? Přece máme svůj vlastní rozum a úsudek. K čemu ho potřebujeme? Je to pokus podvážit Boží autoritu, postavit na svém, nedůvěřovat, jít jen vlastní cestou. Výsledek se dříve, nebo později dostaví. Bude to jistě nedůvěra vůči partnerovi, pokoření partnera svalení viny, místo přiznání viny, sebe ospravedlňování na úkor přiznání své zodpovědnosti. Vždy tam, kde je narušen vztah s Bohem, je vždy narušen i vztah mezi manželi, mezi přáteli. Právě od té doby ty nejkrásnější hodnoty, ta stvořená krása a čistota, nevinnost pro lidské potěšení a požehnání se stává zdrojem prokletí, pokušení, viny. Hřích proti Bohu oslepuje. Dokonce zbožní lidé, kteří padli do hříchu se stali zaslepeni, necitliví, zlí. Zpřetrhali ty nejkrásnější vztahy s těmi, kteří je milují a jdou jako telátko na porážku. Milí snoubenci. Hovořit o těchto věcech na svatbě není pošetilé. Užijte si velmi toho krásného období, které je před vámi. Radujte se jeden z druhého. Oddávejte své tělo tomu druhému. Zdá se, že nic, co prožívají manželé vzájemně není hříšné, nebo nečisté. Objevujte ty nepoznané oblasti svého partnera. Tak jako ti dva na počátku. Byli spolu velmi šťastni. To bylo v tom čase, když žili s Bohem v jednotě a harmonii. Tehdy jim to velmi klapalo. Ani vy neujdete tomu, co čeká každé manželství. Je to velmi nepatrné, jemné. Začíná otázkou: Určitě tak Bůh řekl? Neberte to tak vážně. Postavte se na vlastní nohy. Někdy to může být vášnivý, žádostivý, opakovaný pohled na někoho jiného, jemná lež vůči partnerovi, podcenění maličkosti, křivé zraňující slovo a nic. Někdy si ženy dokáží pohrát na úkor svého muže. Víš: Ten můj starý, to bys nevěřila.

12 Samé drobné hříšky. Někdo moudrý řekl, že stokrát nic umořilo osla. Někdy to může být nechuť k Písmu, nebo k modlitbě. Pak to je najednou výkřik: Bože ta, kterou jsi mi dal, ta je vinna, je nevěrná. Ta si zaslouží. Někdy to nezazní až tak drsně, ale přesto žena má pocit, že to mužovo popichování, kritika, nezájem znamená: ta jsi vinna, ty jsi zodpovědná, neděláš co máš. Pán Ježíš přišel na tuto zemi i pro vás, aby narušil moc hříchu a obnovil vztah. Mezi Bohem a námi, ale také mezi partnery, manžely. On nám přišel odpustit, ale zároveň ukázal, jak je dobré odpouštět. Adam obvinil svoji ženu a Boha. Kristus vzal vinu na sebe, postavil se čelem k problému a vyřešil jej. Jako pravdivý muž, ne jako bačkora, jako někdo, kdo chová hlavu do písku. Proto také apoštol Pavel, napsal: Ať muži tak milují své ženy, jako Kristus svoji církev. To znamená nás všechny. On obětoval svůj život, on pečuje, chrání, žehná. On způsobuje, že jeho nevěsta nemá vrásky, je skvělá, čistá, svatá. Ne, že nemá vrásky, ale on je spíše přehlédne, všimne si co je hezké, hodné uznání, ocenění, vděčnosti. Romane velmi ti přejeme, aby Pán Ježíš byl pro tebe idolem, superstarem. Ne Irka. Ježíš, bude li Pánem tvého života ona bude velmi šťastná. On není jen příkladem pravého muže, ale dává moc k tomu, aby ses i ty stával pravým, božím mužem. Tím, který dokáže vzít vinu na sebe, odpustit, přehlédnout slabosti. Ale i pravá manželka, ta také miluje, je vděčná, dokáže potěšit, povzbudit, pohladit. Věz Irko, že Roman to taky bude potřebovat. Zdá se, že je kliďas, docela fajn kluk. Ale jistě to nemusí vždy zvládat. Tak nám to řekl jeden moudrý člověk, že my muži jsme jako malé děti, které potřebují ženu, aby jednou dokazovali jak jsou silní a stateční, ale pak potřebují ženu, aby měli u koho vyplakat svůj žal a zklamání. Muži jsou někdy jako malé děti. Ufňukání. A ženy to s nimi umí. Chytrá žena to zneužije, moudrá využije k prospěchu obou. Ať Vás Pán Bůh velmi požehná. Slib -

13 SVATEBNÍ KÁZÁNÍ - LUCKA ŠIMKOVÁ A JAKUB VRTAŇA Tento sňatek Lucky a Jakuba se konal v horách, ve volné přírodě. Nádhernou atmosféru dokreslovalo pěkné počasí a přírodní scenérie. Milí snoubenci Zaujaly mně 3 kratičké citáty o lásce a manželství: "Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř a kdo je uvnitř, chce ven." (Arabské přísloví) "Muž neví, co je to štěstí, dokud se neožení. A když to zjistí, už je pozdě." (Krejčí) "Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělým, a končí tím, že touží být osamělý." (Alexej Tolstoj) Pokud by tyto citáty byly pravdivé za všech okolnosti, mohli bychom dnes říci: To jste si teda zavařili svůj život. Nebylo lepší zůstat svobodnými a nekomlikovat si život, nevstupovat do té pevnosti a pak toužit s ní vyjít ven? Končí láska tím, že se člověk ožení? Možná, že tyto citáty psali lidé, kteří se zklamali, učinili špatné rozhodnutí, jsou zatrpklí. Rád bych Vám dnes řekl, že vaše zkušenost může být naprosto jiná. Mám proto dva důvody. Sám jsem 26 let ženatý a nemám pocit, že jsem v pevnosti, ani nechci ven. 2. Věřím Písmu, Božímu slovu. A právě Bible cituje mnohé pěkné věci o lásce, o vztazích vůbec o životě s Bohem. Učinil jsem mnohé zkušenosti, že Bible je pravdivá, ale upřímná, nezamlžuje, dává však naději, smysl dokonce manželskému vztahu. I lásce dává smysl. Lásce dává šanci a naději. A tak ještě jeden biblický citát jsem volil pro vás. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Lucko, ten tvůj život začíná velmi romanticky. Na louce, v přírodě. Zamilovala ses až po uši a on do tebe. A dnes ti nabízí svoji dlaň. Jsme přesvědčeni, že ji uchopíš velmi pevně. I když je mlaďoučký a nezkušený. Miluje tě. A to je dobré. A to je nadějné. Každá svatební pobožnost je příležitostí, abychom se byť jen na chvíli soustředili a naslouchali. Věřím, že je mezi námi živý Bůh, který k Vám milí snoubenci chce hovořit a naplnit Vaše srdce nadějí a prohloubit Vaši vzájemnou lásku. Věřte tomu, že život není peříčko. Je někdy nesnadný a složitý. Vy to poznáte velmi dobře. Nemáte trvalé bydlení, ani stálý příjem. Oba budete dále studovat. Ale společný život stojí za to žít. Má smysl. Jdeme li ve dvou, tak naše starosti i radosti sdílíme. A v tom je úžasná síla. Můžeme si pomáhat a milovat. Láska skutečně něco vydrží, má naději. Být ve dvou navždy, je ale také úskalí. Je nebezpečí, že ten objekt své lásky, bez kterého jsem si nedovedl představit život se stane objektem nezájmu, až nenávisti..ano sňatkem to nekončí. Právě dnes pro vás dva vše začíná. Všichni takto začínali, ale nepochopili o čem je život. Není jen o slasti, která zde patří, není o tom, že se o mně někdo postará. Že bude naplňovat mé potřeby. Je o oběti, o tom, že někdy, aniž bych musel vezmu na sebe vinu mého partnera. Odpustím, aniž je k tomu důvod, zapomenu i když můj rozum chce za každou cenu si to ponechat a připomínat. Rád bych něco řekl O citlivosti neobviňovat, nesoudit.

14 1. V jednom románu, který se jmenuje Klubko zmijí je popsán příběh manželského páru. Před mnoha léty se pohádali o to, zda manžel projevil dostatek zájmu o jejich nemocnou pětiletou dcerku. Od té doby žili od sebe odděleně v jednom domě. Každý večer jeden i druhý čekal, že se ten druhý partner pokoří, a že tento spor ukončí. Nikdo z nich to však neudělal. Ani jeden nebyl ochoten rozlomit to prokletí obvinění, které zničilo jejich vztah. Jejich láska nevydržela. 2. Jsou známy příběhy manželských párů, kde jeden z partnerů se obrátil ke Kristu a nemohl unést svoji minulost. Způsob života, který vedl před svým setkáním s Bohem. Cítil se obviňován, a vyznal se před svým protějškem. To způsobilo zlom v jejich vztahu. Ten druhý neunesl toto vyznání. A po celý život tam někde pod pokličkou hnisalo to bolavé místo. Stačila maličkost a vždy znova a znova se vracela bolest těchto dvou zlomených srdcí. Nakonec se tito lidé rozcházejí. Kde byl problém? Ano cítili se obviňování a obviňovali. Stále do kola. Až to bylo k prasknutí. A prasklo. Jejich láska neměla naději a nevytrvala do konce. 3. Možná si to ani neuvědomujeme jak mnozí z nás, my muži jsme přecitlivělí, ješitní a ufňukáni jako malé děti. Čím jsem starší, sám se někdy přichytím, jak dokáží zahustit atmosféru rodiny. Když něco selže, nepodaří se, jak jsme schopni hledat viníka. Jak se to sveze ne ty nejbližší, paradoxně na ty, které nejvíc milujeme. Ti jsou po ruce a oni to jistě unesou. Stálo by za to, abychom se občas zeptali těch našich milovaných jak se cítí v naši přítomnosti, když v krizovkách života obhajujeme sebe, obviňujeme je, děláme kolem sebe dusno. Místo toho, abychom se postavili čelem a dokázali vzít zodpovědnost na sebe, unést i to, co normálně nemusíme, schováme hlavu do písku, anebo hledáme vinné. Ani my křesťané nejsme z toho nešvaru a hříchu venku. Taková láska nevěří, nemá moc naději. Kolik je v běžném životě zamotaných konfliktů a kauz. Když si milá tchyně řekne : Jak to může fungovat u toho našeho synáčka. To je ale husička ta jeho manželka, to víš mladá. To já když já bych to nikdy takto neřešila. Mnohokrát v životě máme tendenci vědomě, nebo podvědomě obviňovat a posuzovat, nebo dokonce manipulovat. Každému z nás to je blízké. 4. Dokonce Bible zná tyto příběhy mužů i žen, kteří v této oblasti prohrávali a byli schopni zlomit i ty nejkrásnější vztahy. Dvě postavy bych ještě rád zmínil. Obě z Bible. Ten jeden to je ten náš praotec Adam. On se taky schovával za svou ženu. Svaloval vinu na ní a pak obviňoval Boha, který mu dal tuto manželku. Kolikrát takto smýšlejí manžele. To naši rodiče. Tak mně vychovali, vedli. Oni jsou vinni, že se takto chovám. Měl by ses také tomu přizpůsobit. Měla by ses naučit to dělat jinak. A ona se snaží a cítí se obviňována, že to nedokáže. Kolik zla v životě lidstva způsobila ta jednoduchá poznámka: Co si pomyslí lidé. Co to děláš, jak se to chováš? Ty to nechápeš a on to fakt nechápe. A je mu z toho na nic. Je vinen, že to nechápe? Ta druhá postava, je Kristus. On vám oběma odpustil vaši skutečnou vinu i hřích. Když žil zde na zemi tak jednal jako pravý muž: Za nikoho se neschovával. Dokázal říci pravdu v lásce, ale při tom nikoho neobviňoval, neodsuzoval. Když mu přivedli ženu pochybné pověsti a

15 obvinili ji. Měli jistě pravdu. Ale neměli právo ji odsuzovat. Víte, co řekl? Kdo z vás je bez hříchu, hoď po ní první kamenem. Ani jeden tam nezůstal. Žena přijala od něho odpuštění. Nebyl to jen pravý muž,ale Boží Syn zároveň. On kde mohl, rozdával milost a lásku. Když ho pak nespravedlivě obvinili a přibili na kříž, tak se modlil: Otče odpusť jim. Tato láska vydržela, má naději, vytrvá, ať se děje cokoliv. Kristus nebyl žádná bačkora, jak se někdy říká mužům. Nebyl pod pantoflem nikoho. On nesl pro ty, které miloval oběť. Mohl se bránit, jiné osočit. Neudělal to. Zachoval se jak přísluší mužům. Postavil se čelem ke zlému. Později jeden z jeho učedníků napsal i pro nás: On vzal na sebe veškerou naši vinu a hřích. Kdo vznese žalobu proti nám? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel, a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Milí snoubenci. Vám dnes začaly pravé líbánky. Mnoho věci si budete navzájem tolerovat, dokonce odpouštět, bude se Vám zdát, že jste v ráji. Jen vy dva, volní jak dva ptáčci. Vše si můžete udělat po svém. Nikdo vás nebude napomínat, kritizovat, vinit. Vychutnejte si dokonale toto jedinečné období. Věřte tomu, že i tyto líbánky pominou. Ale vy nemusíte sklouznout do této šedi života. Až najednou zjistíš Lucko, že ten tvůj milovaný, už není takový jako býval. Občas ti něco připomene, co tě píchne u srdíčka. Možná ti to řekne důrazněji, než bývalo. A ty mu také už nebudeš tolerovat jeho slabůstky, mužské vrtochy. Občas zazní, kdybys ty jednal jinak Kdyby ses tehdy jinak zachovala, vše by mohlo lépe dopadnout. Budeš mít hromadu prádla v koši, budeš mít před zkouškou ve škole, a budeš unavená. Neodpočineš si. Budeš mít pocit, že nestíháš, jsi neschopná, špatně si to organizuješ. Pocit obvinění, že věci nejsou v pořádku. A Kuba Ti to důrazně osolí, připomene, že nemá věci v pořádku, které momentálně potřebuje. Vzájemné osočování a obviňování. Myslím, že tam někde tkví tajemství úspěchu, nebo zlomu křesťanského i každého manželství. Zastavit se a častěji si vzpomenout na tu jedinečnou osobnost. Před chvíli jsme o ní četli. Jak on řešil podobné kauzy ve vztazích? Je na tobě Kubo, abys mu naslouchal. Jak by to vyřešil on? Tvůj Bůh. Nikoho nesoudil, vzal raději vinu slabších na sebe. S nikým se nehádal, nevyčítal, nespílal, neobhajoval sebe. Vyslechl slabé, dodal odvahy, potěšil, odpustil, pomohl, miloval. Proto si získal tolik následovníků. Získal si jejich srdce. A získává až do dnes. Máš v něm svůj příklad. Nejen příklad. On tě nikdy nenechá ve štychu. Budeš li potřebovat sílu, abys takto dokázal milovat svoji ženu, nebo později i děti, máš ji mít. On vás dnes v tom jedinečném dni volá k následování a ke zdroji. Přál bych všem manželkám na této slavnosti, samozřejmě i mé vlastní ženě takové muže. Kteří doopravdy následují Krista. Kteří slouží tomuto smíření a odpuštění nejen ve vlastních rodinách, ale v zaměstnání, ve společnosti. Tento svět potřebuje takové muže. I ženy. Bude potřebovat i vás? Myslím, že rozhodnutí je ve velké míře na každém z nás. A proto jsme zde s vámi, abychom vyprošovali pro vás moc k životu a Boží požehnání. On vám rád požehná a ochrání. On je dobrý. Jemu na vás záleží. Ať se bude dít cokoliv, tato láska má naději, věří a jistě vytrvá. Píseň - Kuba Slib -

16 ČLÁNEK DO CÍRKEVNÍHO ČASOPISU Umění zastavit se Jer. 6, 16- Patřím mezi ty, kteří letos cestovali na dovolenou. Jeli jsme s manželkou na několik dnů do jejího rodiště k moři, abychom společně u našich příbuzných prožili čas relaxace a prohloubení našich vzájemných vztahů ve velmi pěkné přírodě. Je zřejmé, že každý člověk, který je po celý rok zaneprázdněn potřebuje se zastavit, být několik dnů se svými nejbližšími, odpočinout si a nabrat novou sílu k další práci. Z psychického a také duchovního hlediska je nezbytné, aby se také křesťan i mimo dovolenou, čas od času zastavil, odpočinul si a byl také s Bohem a sám se sebou. Přijměte k tomu několik osobních postřehů. V době naši zmiňované dovolené jsem při jízdě po dálnici zastavil u benzínové pumpy. Zahleděl jsem se na projíždějící automobily, které se velikou rychlostí řítily kolem nás. Uvědomil jsem si, že před chvíli, jsem byl součástí tohoto dravého proudu automobilů a zase, budu li pokračovat se musím s tímto hučícím a šíleným proudem spojit. Když jedeme v koloně po dálnici, tak si člověk neuvědomí rychlost, kterou se pohybuje, až tehdy, když sám zastaví. Nikdo není schopen zpomalit tento nepřetržitý tok vozidel v době prázdnin na dálnici. Jen jasné dopravní značky snížení rychlosti, policie, nebo dopravní nehoda, kterou někdo roztržitý, nebo unavený způsobí. Najednou na dálnici je klid, vše se zastaví, nebo pohybuje krokem. Všichni přestanou spěchat, musí přibrzdit. Ale toto je také špatná situace. Unavující. Přece dálnice jsou proto, aby se po nich jezdilo rychle. Řidiči jsou nervózní, auta mají přehřáté motory, lze cítit napětí... Prorok Jeremiáš přirovnává lidský život k cestě. A vybízí, aby se lidé zastavili a ptali se po správné cestě, aby nalezli klid. Špatný cíl, nebo cestování bez odpočinku zneklidňuje. a unavuje. Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas, nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sebe sama. Už si netroufá zamyslet se, protože by byl volán k zodpovědnosti, která ho leká. Spěch mu dává dojem života. Ve skutečnosti se jen ohlušuje, utíká před sebou samým a odsuzuje se k životu bez pokoje a naděje. Ochota zastavit se, je prvním krokem k pozdějšímu návratu. Naše společnost se řítí, někdy bezhlavě tímto životem k zahynutí. Kolikrát slyšíme pří různých rozhovorech: "Rád bych, víš, ale nemám čas. Rád bych se dal pozvat, ale nemám čas, možná příště." Bůh, jenž miluje tento svět někdy sám přibrzdí tento šílený běh k nicotě. Dopouští problémy, občas nějakou nemoc, povodeň a jiné zkoušky. Určitě se najdou lidé, kteří vzhlédnou k nebi a přibrzdí. Uznají, že Bůh je Pán. A pokoří se. Jiní již dnes předpovídají, že všechno bude jako předtím, ba ještě krásnější, že my se nedáme zlomit a zvládneme to. Určitě je i naši touhou a měli bychom možná více se snažit pomoci, kde můžeme. Ale zdá se, že ta šílená rychlost života opět převládne nad skutečnou reflexí a hledáním toho, co je věčné. Na Boží výzvu, skrze Jeremiáše tehdy lidé odpověděli: "Nepůjdeme touto cestou, nebudeme dávat pozor na tvoje varování". Bůh tehdy odpovídá:"já uvedu na tento lid zlé věci, ovoce jejich úmyslů, neboť nevěnovali pozornost mým slovům a můj zákon si zprotivili." I když to může znít drsně, zdá se, že Písmo hovoří velice jasně, že

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 PROFESNÍ OBLAST POSTOJE A ČINNOST KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ Nedělní bohoslužby Biblické hodiny Vysluhování svátostí Setkání vedoucích Příprava

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři,

1. čtení: Ž 100. Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého. Základ kázání: Mk 12, 28-34. Kázání: Milé sestry, milí bratři, 1. čtení: Ž 100 1 Píseň: 373 Ó, sešli Ducha svého Základ kázání: Mk 12, 28-34 Kázání: Milé sestry, milí bratři, zrovna zákoník nebyl daleko od království Božího. Zrovna člověk, pro kterého jsou zákony

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více