MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

2 2

3 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel, Tomáš Janík Brno

4 SBORNÍK PRACÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ÍSLO 174 ADA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE. 22 Copyright Masarykova univerzita v Brn, 2004 Katedra pedagogiky PdF MU a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Recenzoval: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. Editoi: Mgr. Jií Havel, PhDr. Tomáš Janík, M.Ed. ISBN

5 OBSAH Obsah 5 Úvodem (J. Havel, T. Janík) 8 Teorie a praxe v píprav uitel (J. Maák) 10 Pedagogická praxe v kontextu pregraduální pípravy (O. Šimoník) 16 Kurikulární struktura uitelského studia v návaznosti na problematiku praktické pípravy (P. Urbánek) 20 Pedagogická prax a študent v procese stávania sa uiteom (B. Kasáová) 29 Vedenie Študenta na odbornej pedagogickej praxi: teoretická východiská (Š. Porubský) 40 Pedagogická praxe v systému vzdlávání budoucích uitel (J. Šáva) 45 Promna pípravy uitel z hlediska praxe (R. Wildová) 51 Etapy a obsah praktické pregraduální pípravy uitel (J. Mikešová) 56 Zastúpenie súvislej pedagogickej praxe v príprave uiteov 1. stupa ZŠ (M. Špánik) 62 5

6 Systém pedagogickej praxe uitestva pre 1. stupe ZŠ na PF UKF Nitra (J. Ivanoviová) 66 Vedenie študenta na odbornej uiteskej praxi, didaktické zrunosti a ich rozvoj (A. Doušková) 73 Pár vt o pedagogické praxi (J. Budiš, I. Plucková, J. Šáva) 80 Pedagogická praxe jako souást pípravy budoucích uitel pírodovdných pedmt na Univerzit Karlov v Praze, pírodovdecké fakult: na píkladu biologie (K. Blažová, M. Švecová) 87 Pedagogická prax študentov PrírF UPJŠ v Košiciach (S. Kontírová) 91 Školn praktická píprava budoucích uitel na Spolkové pedagogické akademii ve Vídni (T. Janík) 100 Pedagogické a školn praktické vzdlávání uitel na univerzit ve Vídni (K. M. Pollheimer) 107 Cviný uitel vize, realita, problémy (V. Klapal) 118 Cviný uitel a jeho pohled na studenty pi pedagogických praxích (J. Blohradská) 123 Využití videotréninku interakcí v pedagogické praxi (M. Miková) 130 Portfólio ako nástroj a produkt pedagogickej praxe v procese sebareflexívnej kompetencie študentov uitestva (Š. Chudý) 139 6

7 Zkušenosti fakultního cviného uitele pi práci se studenty uitelství (J. Škrabánková) 145 Od tvoivého uitele k tvoivému žáku (P. Pecina) 150 Faktory a kontext rozvíjení profesních dovedností uitel: výzkumná zpráva (J. Havel, K. Vlková) 155 Pedagogická praxe student Fakulty sportovních studií z pohledu žák základních a stedních škol (Š. Maleáková, V. Vilímová) 176 Osobnostní a sociální výchovou student uitelství k profesionální sebedve (H. Horká) 182 Rozvíjení pedagogických dovedností (B. Fabiánková) 185 Seznam autor 192 7

8 ÚVODEM V rámci ešení projektu Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností student uitelství v prbhu jejich praxe na fakultní škole (GAR 406/03/1349) byla dne 24. února 2004 uspoádána na Pedagogické fakult Masarykovy univerzity v Brn mezinárodní konference s názvem Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel, jejímž hmatatelným výstupem je tento sborník. Navazuje na sborník z mezinárodní konference Úloha fakultního cviného uitele a fakultní cviné školy v píprav budoucího uitele z dubna 2002 a ml by pispt k objasnní významu, funkce a zejména možností pedagogické praxe v uitelském studiu. V úvodních píspvcích vnují autoi pozornost problematice praxí v rovin teoretické. J. Maák pojednává o vztahu teorie a praxe, který je odedávna jednou z klíových otázek uitelského vzdlávání. O. Šimoník eší problematiku pedagogických praxí v kontextu pregraduální pípravy a navrhuje dsledn pehodnotit uitelskou pregraduální pípravu jako celek. K tomuto pehodnocení pispívá P. Urbánek svou analýzou dsledk psobení paralelního a konsekutivního modelu pípravného vzdlávání uitel na realizaci praktické pípravy. Realizaní rovinu praxí podloženou jasn definovanými teoretickými východisky pedstavuje B. Kasáová v konceptu reflexívní pípravy uitel, která je významným fenoménem v procesu studentova stávání se uitelem. Její kolega Š. Porubský se vnuje teoretickým východiskm koncipování pedagogickodidaktické pípravy student uitelství z hlediska osvojování si uitelských dovedností pi vytváení individuální koncepce výuky. J. Šáva v závru této ásti podtrhuje význam pedagogické praxe v píprav budoucích uitel, poukazuje na souasnou situaci a uvádí možnosti jejího zlepšení. Nejobsáhlejší ást sborníku je vnována píspvkm, které seznamují s modely praktické pípravy na rzných institucích pipravujících uitele v eské republice, na Slovensku a v Rakousku. R. Wildová prezentuje souasnou situaci v praktické píprav student uitelství 1. stupn ZŠ na PdF UK v Praze, která prochází komplexní promnou všech složek, vetn pípravy praktické. Model praktické pípravy na liberecké fakult, který patí k nejpropracovanjším v R, pedstavuje J. Mikešová. O nkterých pístupech ke koncipování praxe v píprav uitel 1. stupn ZŠ na Slovensku informují M. Špánik (PdF TU v Trnav), J. Ivanoviová (PdF UKF v Nite) a A. Doušková (PdF UMB v Banské Bystrici), která navazuje na teoretická východiska Š. Porubského. 8

9 Trojice autor J. Budiš, I. Plucková a J. Šáva z PdF MU v Brn se pokouší o inovaní pohled a pedkládají nový návrh organizace pedagogické praxe v rámci ptiletého dvoustupového studia. Píspvky K. Blažové, M. Švecové (PF UK v Praze) a S. Kontírové (PF UPJŠ v Košicích) se zaobírají cíli, druhy, základními formami a organizací pedagogické praxe student oboru uitelství všeobecn-vzdlávacích pedmt na tchto pírodovdeckých fakultách. Zajímavý pohled a srovnání koncepcí praktické pípravy budoucích uitel na rakouských pedagogických akademiích a na vídeské univerzit nabízejí píspvky T. Janíka a K. M. Pollheimera. Následující píspvky vnují pozornost aktérm, které se na realizaci pedagogických praxí pímo podílejí, tj. studentm uitelství, cviným uitelm a okrajov i fakultním metodikm. V. Klapal srovnává obecné pedstavy o kvalitách cviných uitel s realitou, která možná neplatí jen v Olomouci. Úlohou cviného uitele a otázkou, jak cviný uitel studenta vnímá, se zabývá J. Blohradská. Možnosti monitorování pedagogických interakcí ve škole pomocí metody videotréninku prezentuje M. Miková. Dalším nástrojem a produktem pedagogické praxe v procesu rozvíjení pedagogických dovedností je portfolio, o jehož využití v hodnocení student uitelství pojednává Š. Chudý. J. Škrabánková pipojuje informaci o prbhu pedagogické praxe z pohledu cviného uitele a P. Pecina se vnuje problematice osobnosti tvoivého uitele a tvoivého žáka. V poslední ásti sborníku jsou zaazeny píspvky, které prezentují výsledky výzkum a šetení uskutenných v prbhu i pi reflexi pedagogických praxí. Na jejich základ je možné praktickou pípravu uitel dále zefektivovat. J. Havel a K. Vlková pedkládají výsledky pípravného výzkumu, v nmž byly zkoumány faktory ovlivující rozvíjení profesních dovedností uitel. V dalším píspvku Š. Maleáková a V. Vilímová pedstavují analýzu didaktických a praktických dovedností student tlesné výchovy. H. Horká na základ svého šetení poukazuje na potebu systematické a profesionáln vedené kultivace osobnostních kvalit a sociálních dovedností uitel. Konen B. Fabiánková prostednictvím výsledk šetení v rámci seminá z oborových didaktik a bhem souvislé pedagogické praxe pispívá k optimální volb pedagogických intervencí. Z výtu publikovaných píspvk je zejmé, jak široké a nekonené je téma pedagogických praxí. Vždy v uitelských studijních programech bychom jen obtížn hledali cokoliv, co by alespo njak nesouviselo s praktickou pípravou. O to více si vážíme zájmu a odhodlání všech koleg, kteí se na jejím zkvalitování podíleli, podílejí a jist i nadále budou podílet. Jií Havel a Tomáš Janík 9

10 TEORIE A PRAXE V PÍPRAV U ITEL Josef Maák Anotace: Sta navazuje na problémy, které vystupují do popedí s otázkou zkvalitnní uitelské pípravy, zejména v její praktické komponent a zdrazuje, že vztah teorie a praxe má v píprav uitel obecnjší koeny, nebo odráží podstatnou stránku procesu, v nmž si lovk osvojuje reálný svt. V podstat jde o proces uení, který na urité úrovni vždy dialekticky spojuje konkrétní jednání s myšlenkovou reflexí. V píprav uitel nejde v první ad o efektivní ízení pi zvládání profesních standard a kompetencí, ale o citlivou pomoc budoucímu uiteli pi tvoivém zpracování a sjednocování informací praktického i teoretického charakteru. To však pedpokládá silnou motivaci a výraznou aktivitu u uícího se jedince. Problém vztahu teorie a praxe je odedávna jednou z dležitých otázek uitelského vzdlávání. V. Švec konstatuje, že tento vztah se objevuje v každé koncepci uitelské pípravy a považuje jej proto za jeden z klíových problém efektivní pedagogické pípravy budoucích uitel (1999, s. 94). Ve studiích, které se touto problematikou zabývají, nechybí analýza tohoto dilematu i návrhy na ešení, ale sám problém stále trvá, ba lze dokonce tvrdit, že se ješt prohlubuje (nap. stále sílí požadavky student na vtší podíl praxe na úkor teorie v pregraduálním studiu). Je tedy na míst otázka, pro tomu tak je a kterým smrem hledat nápravu. ešení otázek vztahu teorie a praxe hledali v obecné rovin už antití filozofové. Nap. u Aristotela se setkáváme s výrazným rozlišením dovedností (techné) a praktického vdní (phronesis) na jedné stran a teoretických vdomostí (epistémé) a teoretického vdní (sophia) na stran druhé. Dovednosti sledují externí cíle, praktické vdní je zameno na cíle interní. Vyuování považoval Aristoteles za techné, piemž praktické vdní sleduje specifické cíle. Techné však nedostauje k dosažení cíl lovka v úplnosti, musí se na nich podílet také praktické vdní. Jestliže Aristoteles praxi a teorii od sebe odluoval a teprve následn ob roviny, tj. innosti a poznání, spojoval, u jiných filozof, zejména novovkých, nacházíme tendenci oba póly tsnji spojovat. Nap. I. Kant poukázal na skutenost, že zanedbanost studující mládeže spoívá pedevším v tom, že se pedasn uí rozumovat, aniž by mla dostatek znalostí, které by mohly zastoupit chybjící zkušenosti. E. Rádl právem zdrazoval, že teorie a praxe nejsou od sebe oddleny jako rzné druhy inosti, ale tvoí jednotu (1932, I, s. 6). 10

11 Zdá se však, že v píprav uitel se spíše odrazilo pojetí Aristotelovo než moderní koncepce, ponvadž optimálního propojení teorie a praxe nebylo dosud dosaženo. V dívjších dobách pevládal draz na napodobování praxe (uitelé pro elementární školy byli asto bez jakéhokoli vzdlání), po pechodu uitelské pípravy na vysoké školy se mnohdy stala dominantní pedagogická a psychologická teorie. Dnes ovšem vtšinou pevládá úsilí vybavit uitele jak teoreticky, tak též prakticky, ale ob linie jdou nejastji vedle sebe, úsilí o vzájemné propojení je málo úspšné, i když pibývá pokus hledat nová ešení. Vzdlávání budoucích uitel je vlastn svou podstatou procesem uení, vyznaujícím se ovšem specifickými rysy, tj. je zameno na osvojování si nároných profesních inností, probíhá v období dosplosti, a to na základ dobrovolné volby úastníka. Procesu uení vnuje velkou pozornost psychologie, ale její teoretické koncepce nepostihují podstatu uení pro jeho velkou složitost a mnohotvárnost v úplnosti. Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2000, s. 636) uvádí obecnou charakteristiku uení, že je to aktivní a tvoivý proces, který rozšiuje vrozený genetický program a rozšiuje možnosti jedince, jeho smyslem je pizpsobování se novým situacím. Uení se realizuje nkolika zpsoby, nejastji se rozlišuje uení behaviorální, kognistivistické, sociální a humanistické. V souasnosti poet jednotlivých teorií, druh a škol uení pesahuje íslo 50, ale lze je rozdlit do dvou kategorií jsou to teorie exogenní a endogenní, piemž v obou pípadech se zdrazuje, že jde o zmnu chování, staví na zkušenosti, ale je reakcí celého organismu. Uení je tady zamené na innost, nikoliv jen na pam, ale v jeho uvdomlé složce se výrazn uplatuje kognice, tj. poznávání, myšlení. V píprav uitel se zákonitosti uení zdánliv respektují, ale pi bližším pohledu zejm nedostaten, nebo teoretické (endogenní) a praktické (exogenní) uení probíhá vtšinou paraleln, k propojení obou proces dochází jen vnjškov a nepímo. Požadavky na hlubší spojení teorie a praxe se sice objevují již delší dobu, ale z rzných píin se nerealizují. Pipomeme už klasickou koncepci J. Vaka (1960), kterou lapidárn vyjádil požadavkem spojení pedagogiky s potebami života, nebo etné konference a semináe, na nichž také zaznly promyšlené návrhy v tomto smru (jako píklad lze uvést monotematicky zamený sborník Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii z konference konané v roce 1995). Z reflexe bohatých edukaních zkušeností a z hluboké analýzy dosavadních model uitelské pípravy v minulosti i souasnosti vychází i ve svtovém kontextu ojedinlá práce F. A. J. Korthagena (2001), která se snaží uitelskou pípravu dsledn postavit na pevný realistický základ propojení teorie a praxe. Podle této koncepce proces uitelova profesního rozvoje nelze nazírat jen z kognitivního hlediska, ale je nutno respektovat, že 11

12 v uitelské profesi mají významnou úlohu také city a emoce. Proto se uitel musí uit zvládat též rozmanité edukaní situace, v nichž se uplatují postoje, vztahy a hodnotové orientace úastník výchovn-vzdlávacího aktu. Z tchto skuteností autor vyvozuje závr o dležitosti uitelovy reflexe a sebereflexe a nezbytnost pekonat jednostranný transfer hotových teoretických poznatk k uícímu se subjektu opaným postupem, pi nmž si uící se subjekt sám vytváí poznání a sám usiluje o zvládnutí poznatk. Podle autorova názoru proces uení zaíná tzv. situaním poznáváním, tj. své vdomosti buduje na základ své percepce, vlastních zkušeností. Proto také budoucí uitel se má stavt do rzných situací, v nichž má píležitost samostatn a soustavn poznávat a reflektovat vlastní praktické zkušenosti, ovšem za vedení odborníka, a teprve na jejich základ docházet k teorii (s malým t, k phronesis). Je zejmé, že v této koncepci ožívá starý spor nominalismu a realismu, teorie formálního a materiálního vzdlání, senzualismu a racionalismu. Jednostranný píklon k senzualismu však neotevírá nové obzory, ponvadž pece jen, i když na nové úrovni, žádoucí jednotu teorie a praxe nevytváí. Nároky na uitelskou profesi stále narstají, dnes se asto promítají do požadavk na tzv. uitelské kompetence. J. Šturma (1986) už v osmdesátých letech napoítal 206 základních uitelských kompetencí (celkem dokonce 1300 rzných požadovaných dovedností), které byly vyžadovány dobovými dokumenty, což by v dnešní situaci pedstavovalo ješt vyšší íslo (J. Prcha, 2002). Je zejmé, že v pípravném období uitelova rstu jsou tyto požadavky nereálné, nehled na skutenost, že nkteré dovednosti a kompetence dozrávají pomalu až v prbhu edukaní praxe. Nabízí se ešení, které bylo již vícekrát navrhováno, ale dosud nerealizováno, totiž rozdlit požadavky na uitelovy kompetence (dovednosti) do fáze pregraduální a postgraduální. Základní kompetence by se tak mohly soustedit na dovednosti nezbytné pro výkon uitelského povolání po nástupu do praxe. Šlo by zejména o kompetence v oblasti výbru uiva v rámci píslušného kurikula, plánování a ízení výchovn-vzdlávacího procesu, diagnostikování žákova rozvoje, uplatování základních výukových metod, funkní využívání didaktické techniky a materiál. Rozhodn by se také nemla zanedbávat orientace uitele na mravní profilaci žák. Pi promýšlení problematiky propojování teorie a praxe v uitelské píprav by se nemla zanedbávat ani otázka organizaního zajištní tohoto propojování, jako nap. zízení stediska uitelského studia na fakult, konstituování fakultních škol, orientace celé fakulty na pípravu uitel atd. Pedstavitelé oborových didaktik na fakult by ovšem mli mít úzký styk s fakultními uiteli na fakultních školách a sami by mli být píkladem inovací, pedagogové a psychologové by mli ešit náronjší situace edukaní praxe po vzoru lékaských klinik. 12

13 Na uitelských fakultách lze zaznamenat úsilí o hledání v uitelské píprav nové cesty. Avšak zatím vtšinou jde o izolované iniciativy, které nenacházejí patinou podporu a odezvu a nesouste ují se vždy na nejdležitjší otázky, nebo je eší poloviat. Jako píklad lze uvést orientaci nkterých pedagog na rozvíjení reflexe a sebereflexe student. Není pochyb o tom, že pracovník v každé nároné profesi musí nad svou prací pemýšlet, musí neustále sledovat dosahované výsledky a hledat cesty k jejich zlepšování. Totéž platí o sebereflexi, která navíc pomáhá kultivovat osobnost, nebo vede ke zkvalitování postoj, k prohlubování empatie, což je nezbytné zejména u tzv. pomáhajících profesí. Avšak reflexe a sebereflexe u osob s nedostatenou poznatkovou výbavou nebo s malými zkušenostmi je neúinná. V této souvislosti znovu pipomeme výstižný Kantv posteh o rozumování bez solidního faktografického nebo zkušenostního základu. Píprava k uitelské profesi, podobn jako u všech nároných povolání zamených na bezprostední zásahy do životní reality, nemže být jen teoretická, ponvadž pechod z teoretického uvažování do praktického konání obyejn bývá doprovázen šokem, který se potom po dlouhou dobu pekonává. Tato píprava však nemže být ani jen pevážn praktická, protože mže vést k pouhému napodobování a následné stagnaci. Jediným efektivním postupem je soustavné propojování teorie a praxe, ovšem nikoliv tak, že ob linie probíhají juxtapozin, paraleln vedle sebe a vlastní vazba teorie a praxe je ponechána náhod a živelnosti. Spojování teorie a praxe by mlo i v píprav k uitelství zrcadlit proces uení lovka, jak probíhá ve fylogenetickém i ontogenetickém plánu. Jde o uení situaní, na základ poznávacích aktivit a postupného získávání zkušeností subjektu, které jsou neustále a soustavn doprovázeny reflexí, myšlením, zobecováním. Jde o proces dlouhodobý, který má zejména v první fázi charakter intenzivního observaního i objevitelského uení, ale který nikdy nekoní, protože sleduje zmny v rozvíjejícím se reálném život. Ze strun nastínné analýzy dané problematiky se pokusme formulovat nkolik závr: Pípravu uitele je nutno rozlenit na fázi pregraduální a postgraduální, ponvadž nkteré uitelské kompetence dozrávají dlouhodob až v praxi. Podstatou uitelské pípravy je proces lidského uení, který vychází z životní reality; je založen na pozorování a objevování edukaních fakt, na zobecování získaných údaj a zkušeností prostednictvím myšlení. Praxe a teorie pedstavují dv stránky tohoto procesu, v profesní píprav uitel se uplatují v dialektické jednot. Ke studiu uitelství pijímat jen uchazee se silnou motivací pro tuto profesi. 13

14 Instituce pipravující uitele musí výraznji orientovat svou výukovou i vdeckou innost tímto smrem. Pro zabezpeení funkního spojení teorie a praxe v uitelské píprav je nutno vytvoit nezbytné organizaní zázemí: a) Zízení kabinetu (stediska) uitelské pípravy s pravomocí koordinace píslušných aktivit. b) Vytvoení sít speciálních fakultních (cviných) škol a jejich tsné provázání s fakultou. c) Praktický výcvik budoucích uitel realizovat ze zaátku na fakultních školách v malých skupinách pod vedením píslušných odborník (didaktik, pedagog, psycholog, fakultních uitel), teprve pozdji v souvislé praxi na rzných školách. d) Definitivní ustanovení uitelem vázat na prkaz kvalifikaního rstu v postgraduální fázi. e) Danou problematiku pravideln sledovat a zkoumat (porady, seminá- e, konference, výzkumná šetení) a výsledky analyzovat a publikovat. Literatura HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha : Portál, KORTHAGEN, F. A. J. Linking practice and theory. The pedagogy of realistic teacher education. London : Mahwah, New Jersey, PRCHA, J. Uitel. Souasné poznatky o profesi. Praha : Portál, RÁDL, E. Djiny filosofie. Praha : J. Laichter, I, Sborník Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii. Brno : Paido, ŠTURMA, J. K problematice popisu a tídní didaktických dovedností. In Dovednostní model uitelovy profese. Praha : PdF UK, 1986, s ŠVEC, V. Pedagogická píprava budoucích uitel: problémy a inspirace. Brno : Paido, VANK, J. Pedagogika a život. Jednotná škola, 1960,. 4, s

15 Abstract: The paper looks at the issue of improving teacher education, especially the practical area; stressing that the relation between theory and practice in teacher education is of more general basis, because it reflects the process, which help an individual adopt the real world. Basicly, it is learning process, which interlinks action with reflection. In teacher education, the key concern is not to direct the future teacher effectively to master professional standards and competences, but to help them creatively process and associate information of practical and teoretical nature. This requires strong motivation and intense activity on the side of the learning individual. 15

16 PEDAGOGICKÁ PRAXE V KONTEXTU PREGRADUÁLNÍ PÍPRAVY Oldich Šimoník Anotace: Pedagogická praxe by mla být organickou souástí celé pregraduální pípravy; je teba ji mnohem dslednji propojit s pedagogicko-psychologickým základem i s aprobaními pedmty. Problematika praxí by mla být ešena v kontextu pregraduální pípravy. O pedagogické praxi bylo od roku 1990 eeno i napsáno velmi mnoho; je to téma vn aktuální, neukonené a nikdy nedoešené. Petr Urbánek publikoval v roce 2003 pehlednou studii o konferencích a semináích (Urbánek, 2003), poádaných na téma pedagogická praxe a vypracoval tematickou analýzu 95 píspvk, které byly na tchto akcích pedneseny. Já jsem k tmto 95 píspvkm pibral ješt tém 7 desítek dalších studií a lánk, které byly publikovány v Pedagogice, v Pedagogické orientaci, v Uitelských listech a v Uitelských novinách a tchto 163 píspvk a všechny tyto píspvky jsem rozdlil podle jediného hlediska, a to, zda popisují: akt, návrh i program, který byl realizován, odzkoušen, nebo jde o návrh, který by bylo možno realizovat, kdyby.. Možná, že vtšinu z vás nepekvapí, že pevažují píspvky obsahující námty a návrhy, které zatím z velmi rozmanitých dvod nebyly realizovány. ada z tchto píspvk obsahuje formulace typu: Co by mli studenti, Co by mli fakultní uitelé, Co by mli uitelé cviných škol, Co by mli katedry a oboroví didaktikové, Co by bylo vhodné, Co by bylo potebné, kdyby... Tyto píspvky tedy uvádjí námty nerealizované, ve stávajících podmínkách zatím neuskutenitelné. Dovolím si proto vyslovit první dílí námt: Musíme si ujasnit, které hlavní pekážky stojí v cest realizaci námt k zlepšení pedagogické praxe (Dr. Urbánek je už zaal popisovat hovoí o tzv. podmínkách vnitních a vnjších; na PdF MU je oznaujeme jako determinanty) a mnohem intenzivnji než dosud hledat všechny dostupné prostedky, které mohou zrychlit nebo umožnit realizaci všech program a námt, smujících k zefektivnní pedagogických praxí. (Velmi by nám mohla pomoci nap. cílená opatení Akreditaní komise). Dále chci pipomenout, že problematiku pedagogických praxí je možno efektivn ešit jen v kontextu pregraduální pípravy jako celku. Ve studiu uitelství platí mnohem více než v jiných studijních programech, že bez 16

17 funkního propojování teorie s praxí a naopak se ob složky výrazn oslabují a efektivita studia se ochuzuje! Teoretické poznatky a praktické zkušenosti, prožitky by se mly neustále prolínat. První otázka, kterou si v posledních letech na poátku úvah o každém pedagogickém problému kladu, je otázka reálnosti našeho zámru, cíle; tedy eho vbec lze v našich souasných podmínkách dosáhnout. A myslím, že bychom takto mli uvažovat i pi ešení problematiky pedagogických praxí! Jestliže jsme dnes zklamáni z toho, že mnoho dobrých námt nebylo dosud realizováno, je tomu tak možná mj. proto, že cíle, které si vytyujeme, jsou v souasných podmínkách obtížn dosažitelné, pípadn dokonce nereálné! Prvním faktorem reálnosti cíle je as, který máme na pregraduální uitelskou pípravu k dispozici, a ten je pochopiteln omezený. Pregraduální píprava nevyprodukuje hotového uitele! Náš absolvent není hotový a i když má vysvdení a diplom, ješt to nezaruuje, že je pln kompetentní. V nem je zpsobilý víc, v nem mén a je možné, že v nkteré profesní složce mže být dokonce nezpsobilý! Absolvent by ml být schopen zajistit alespo na minimální" úrovni základní nápl uitelské profese. Musíme vzít v úvahu také období ped nástupem na fakultu a po nástupu do praxe. Vždy nastupující student k nám pichází se svými prekoncepcemi o uitelské profesi, o zpsobech pekonávání školních problém (z pohledu žáka ale i ze strany uitele), o nesmírn významné roli rodi, o zpsobech spolupráce mezi rodii a školou, o psobení vrstevnického prostedí, a je možné, že nkteré prožité a už ásten zafixované vzorce a modely chování žák, rodi a uitel mu teoretická píprava zcela nevyvrátí a vtšinou stereotypní školní praxe dokonce ješt potvrdí! Obdobn je teba pohlížet také na léta školní praxe, následující po ukonení fakulty. Bez nadsázky je možno tvrdit, že teprve v prvních letech praxe dosáhne náš absolvent plné zpsobilosti alespo na úrovni pomyslného standardu! Pregraduální píprava je tedy velmi významná etapa v profesionálním vývoji uitele, ale ne konená, a takto je nutno na ni nahlížet. Platí to i vzhledem k praktické píprav, jejíž možnosti jsou bhem studia omezené! 17

18 I uitelé, kteí svou profesi berou jako poslání, se k pedagogickému mistrovství dopracují teprve po nkolika letech neustálé sebereflexe a systematické práce na sob, vetn dalšího studia! Pedagogická praxe má na vtšin pedagogických fakult k dispozici asi 5-7 týdn; zhruba 130 týdn bhem pti let je to asi 4 5,4 %. Je to moc, nebo málo? Pokud bychom zajistili nepetržitou supervizi, analýzu a interpretaci každé oduené hodiny, založené na reflexi (od uitel fakulty, od uitel školy, od koleg student, od žák) a sebereflexi (jak to vnímal sám student a co si odnáší z reflexe ostatních úastník), možná by to nkterým studentm na profesionální start stailo!? Získáme pro pedagogickou praxi vtší asovou dotaci? A pokud ano, dokážeme tento as opravdu efektivn využít? Nejsem si tím v této chvíli jist. Efektivita asu vnovaného pedagogickým praxím je podle vyjádení ady student nízká pregraduální uitelské studium prekoncepce o uitelské profesi, o zpsobech pekonávání školních problém, o roli rodi, o zpsobech spolupráce mezi rodii a školou, o psobení vrstevnického prostedí atd. atd dosažení plné zpsobilosti profesní standard pedagogické mistrovství OBR. 1. ASOVÁ OSA VÝVOJE PROFESIONÁLNÍ PÍPRAVY A DALŠÍHO PROFESNÍHO ROZVOJE 18

19 K zamyšlení kladu i další otázky: JSOU uitelé pedagogiky a psychologie, uitelé kabinet pedag. praxe (pokud tyto útvary existují), uitelé (didaktikové) z ostatních kateder a uitelé cviných škol SCHOPNI? fundovan a dsledn studenty vést? OCHOTNI? JSOU studenti uitelství SCHOPNI? OCHOTNI? se zaujetím, aktivn, peliv vykonávat pedagogickou praxi? Pregraduální pípravu je nutno chápat jako jednotu teorie a praxe! Bylo by ideální, kdyby se složky pedagogicko-psychologická a pedmtov aprobaní funkn vzájemn prolínaly nejen mezi sebou, ale také s pedagogickou praxí. Z hlediska obsahu nejde jen o formální souvislosti a na sebe navazující nasazení jednotlivých pedmt do uebního plánu, ale o teorii orientovanou na innosti uitele ve školní praxi, uvádní obecných aplikací i konkrétních píklad, podnty k vyhledávání aplikace v prbhu praxí; jde i o to, aby maximum pedagogických praxí vedlo k teoretické reflexi, k zamýšlení se, k interpretaci praktické innosti z hlediska teorie. Stejn žádoucí je i propojení personální; každý uitel fakulty by ml alespo jeden den strávit se studenty na škole, kde konají své výstupy, svou praxi. Ješt jedna poznámka: Snad v žádném jiném vdním oboru není tak propastný rozdíl mezi teorií a praxí, jako v pedagogice! Kde je souasná pedagogická teorie a jak vypadá školní realita? ešit problematiku pedagogických praxí dsledn znamená pehodnotit uitelskou pregraduální pípravu jako celek. Dílí ešení nemohou pinést výraznjší posun. Abstract: Teaching practice should be a consistent component of the pre-gradual preparation. It is vital that teaching practice be closely interconnected with the pedagogical and psychological courses, as well as the particular orientation courses. The topic should be investigated in the context of pre-gradual teacher education. 19

20 KURIKULÁRNÍ STRUKTURA U ITELSKÉHO STUDIA V NÁVAZNOSTI NA PROBLEMATIKU PRAKTICKÉ PÍPRAVY Petr Urbánek Anotace: Píspvek porovnává kurikulární rozdíly a dsledky paralelního a následného modelu uitelské pípravy se zamením na oblast praktické pípravy. U konsekutivního pístupu jsou využití a realizace integrovaných model praxe výrazn omezeny. Integraci všech složek pípravy lze ovšem z hlediska smyslu a funkcí praxe i vzdlávacích efekt v píprav budoucích uitel chápat jako klíovou. Úvod Tvrd jsme cviili. Ale kdykoliv mli naši bojovníci pistoupit k praktické innosti, museli jsme reorganizovat. Ve zralejším vku jsem pochopil, že máme sklon elit každé nové situaci reorganizací. Je to bájená metoda k vyvolání iluze pokroku. Ve skutenosti vyvolává chaos, neúinnost a demoralizaci. (Gaius Petronius, 66 let ped n.l.) Souasné nepehledné, turbulentní klima v eské spolenosti, s nevýrazn artikulovanými a mnohdy kontroverzními cíli i v oblasti vzdlávání, se promítá také do tlaku na pípravu uitele. Na jedné stran stojí již adu let deklarovaný akcent expert vzdlávat uitele pedevším jako odborníky na edukaní práci s díttem se zamením na vztahovou a kultivaní dimenzi. Na stran druhé tomu ale realita uitelské pípravy stále neodpovídá a naopak se stupují vnjší ekonomické a jiné tlaky na strukturální zmny procesu vzdlávání uitele a na fakulty je vnášeno výchov a vzdlávání nepíznivé tržní prostedí. 1 1 Tento stav samozejm není specifický jen pro vysoké školy a pouze pro eskou republiku, ale platí obecnji. Jak nap. na základ provedené nmecké analýzy dokládá Rýdl (2001, s. 66), nacházejí se bavorské školy v obdobné situaci, kdy jsou v podmínkách stále nedostatených veejných financí ím dál tím silnji vystavovány tlaku a požadavkm konkurenního a konfrontaního myšlení, zrychlujícího se tempa života, špikové výkonnosti a konzumní orientace. Nejen v oblasti základního a stedního školství, ale také již na vysoké školství je vyvíjen nebývalý ekonomický tlak. Domníváme se, že pokud nabývá takových forem, že jsou uitelské fakulty pro svou existenci nuceni mnit své zamení a koncepce vzdlávacích program a mén akcentovat k uitelství zamenou pípravu, jedná se o jejich omezování v akademickém právu svobodného bádání a realizace vzdlávacích aktivit. 20

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

K problematice vzdlávání na stedních školách jako souásti procesu celoživotního vzdlávání v podmínkách utváení vdomostní ekonomiky

K problematice vzdlávání na stedních školách jako souásti procesu celoživotního vzdlávání v podmínkách utváení vdomostní ekonomiky K problematice vzdlávání na stedních školách jako souásti procesu celoživotního vzdlávání v podmínkách utváení vdomostní ekonomiky To problems of education on high schools as a part of wholelife educational

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc IMPROVE Zlepšení uznávání neformálního uení kariérových poradc IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc Editoi: Peter Weber & Leonardo Evangelista Autoi: Peter Weber (kapitoly 1-3,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 02 DIDAKTIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více