BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"

Transkript

1 Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èinnosti Nejvyššího kontrolního úøadu na rok 1997 pod è. 97/03. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypracoval èlen NKÚ Ing. Ladislav Zeman. Cílem kontroly bylo provìøit vybírání televizních poplatkù a hospodaøení s nimi. Kontrolovaným obdobím byl rok Kontrolovanými osobami byly Èeská televize, Èeská pošta, s. p., u které byla kontrola provedena v Odštìpném závodì Praha a Odštìpném závodì Jižní Morava, a Ministerstvo financí. Kontrolu provedly skupiny kontrolujících NKÚ z odboru státního rozpoètu a státního závìreèného úètu, odboru školství a kultury a z oblastního odboru v Brnì. Proti kontrolním protokolùm nebyly podány námitky. K o l e g i u m N K Ú na svém VII. zasedání konaném dne s ch v á l i l o usnesením è. 7/VII/98 k o n t r o l n í z á v ì r v tomto znìní: Ú v o d V kontrolovaném období se televizní poplatky (dále jen poplatky ) platily podle zákona è. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Mìsíèní výše poplatku èinila 50 Kè. Poplatníkovi zákon stanoví oznamovací povinnosti pro evidenci televizního pøijímaèe (dále jen pøijímaè ), povinnosti platit poplatky Èeské televizi prostøednictvím Èeské pošty, dlužné poplatky platit Èeské televizi pøímo a zaplatit jí pøirážku k poplatkùm. Poplatníky jsou - fyzické osoby, - právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Fyzická osoba platí poplatek z jednoho pøijímaèe. Z druhého a každého dalšího pøijímaèe se poplatek neplatí. Poplatek se neplatí rovnìž z pøijímaèe, který je v držení fyzických osob žijících s poplatníkem v téže domácnosti. Fyzická osoba, která používá pøijímaè k podnikání nebo v souvislosti s ním, platí poplatek z každého takového pøijímaèe. Právnická osoba platí poplatek z každého pøijímaèe. Právnická nebo fyzická osoba, která v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává pøijímaèe, platí poplatek z jednoho pøijímaèe. Má-li taková osoba vedlejší provozovny, platí zároveò poplatek z takového poètu pøijímaèù, kolik má vedlejších provozoven. Výnos z poplatkù a jeho podíl na celkových výnosech Èeské televize BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PLO.þÈPLO.þÈPLO.þÈPLO.þÈ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 9êQRV\FHONHP ]WRKRUHNODPDDVSRQ]RULQJ RVWDWQtYêQRV\ SRSODWN\ ~GDMH]HGQH RVWDWQtYêQRV\]DKUQXMtSURGHMVOXåHESURGHMSUiYYêUREXSR DG WUåE\]SURGHMHPDMHWNX]~þWRYiQtUH]HUYDRSUDYQêFK SRORåHNDRVWDWQt Èeská pošta Skuteènosti zjištìné pøi kontrole Zákon è. 252/1994 Sb. stanoví Èeské poštì vést evidenci pøijímaèù, poukazovat poplatky Èeské televizi po srážce odmìny za vedení evidence pøijímaèù a vybírání poplatkù, poskytovat Èeské televizi údaje o dlužných poplatcích a na její dožádání další údaje z evidence pøijímaèù a nezbytnì nutnou souèinnost pøi vymáhání dlužných poplatkù a placení pøirážky k poplatkùm za nepøihlášení pøijímaèe do evidence, pøípadnì za uvedení ne-

2 Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 8 pravdivých údajù poplatníkem. Právní povinnost vybírat poplatky Èeské poštì výslovnì nestanoví. K plnìní povinností uložených zákonem è. 252/1994 Sb. uzavøela Èeská televize s Èeskou poštou dne smlouvu o zabezpeèení èinností souvisejících s vybíráním televizních poplatkù (dále jen smlouva ) podle 269 odst. 2 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Vybírání poplatkù zajiš ují u Èeské pošty odštìpné závody s regionální pùsobností, které jsou hlavními výkonnými èlánky a øídí další provozní organizaèní složky Èeské pošty. Ve smlouvì jsou podrobnì uvedeny èinnosti, zpùsob a podmínky jejich zabezpeèení, rozsah, zpùsob a termíny pøedávání údajù z evidence pøijímaèù a o dlužných poplatcích Èeské televizi a forma poskytování nezbytné souèinnosti, odmìna pro Èeskou poštu (byla stanovena podle zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, a souvisejících pøedpisù smluvnì) a úhrada jejích nákladù, platební podmínky a vyúètování poplatkù Èeské televizi. Obsahuje též ujednání o oprávnìní Èeské televize uplatnit vùèi Èeské poštì finanèní sankce v pøípadì neplnìní nìkterých povinností a v pøípadì prodlení s plnìním penìžitého závazku. Ve smlouvì si však Èeská televize nezajistila možnost kontroly správnosti údajù z prvotních dokladù pøímo u Èeské pošty. Pozdìji, bez promítnutí do smlouvy, došlo k centralizaci evidence pøijímaèù a poplatkù vybíraných prostøednictvím soustøedìného inkasa plateb obyvatelstva, ke zkrácení termínu pøevodu inkasovaných poplatkù Èeské televizi (dennì) a ke zkrácení termínù pøedkládaných vyúètování. Vedle této smlouvy uzavøela dne Èeská televize s Odštìpným závodem VAKUS Praha Èeské pošty smlouvu o zabezpeèení prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat, kterou se VAKUS Praha zavazuje operativnì poskytovat Èeské televizi centrální datový servis zpracování variabilního symbolu dlužných poplatkù. Ustanovení 5 odst. 4 zákona è. 252/1994 Sb. mj. Je-li... televizní pøijímaè... odhlášen z evidence, je poplatník povinen zaplatit poplatek za mìsíc, v nìmž k odhlášení z evidence došlo. Pøípadné pøeplatky pošta vrátí. Èl. II odst. 2 smlouvy Èeská pošta se zavazuje: Vracet pøeplacené poplatky dle ust. 5 odst. 4 zákona poplatníkùm zpùsobem zvoleným poplatníkem, a to zejména poštovní poukázkou. Odštìpný závod Jižní Morava od II. ètvrtletí 1996 pøeplatky poplatníkùm právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím nevrací, ale poukazuje je Èeské televizi. Ustanovení 6 odst. 1 a 6 zákona è. 252/1994 Sb. mj. Evidenci pøijímaèù vede pošta v provozovnách místnì pøíslušných podle trvalého pobytu nebo sídla poplatníka. Poplatník mùže odhlásit pøijímaè z evidence, pøestane-li být držitelem pøijímaèe, nebo stane-li se pøijímaè trvale nepoužitelným k pøíjmu vysílání... Èeské televize. Pøi odhlášení pøijímaèe z evidence je poplatník povinen pøipojit èestné prohlášení, že nastaly okolnosti odùvodòující odhlášení. Èl. II odst. 3 písm. a) a g) smlouvy mj. Vést evidenci pøijímaèù dle ust. 6 odst. 1 zákona za následujících podmínek: a) evidencí pøijímaèù se rozumí vedení a aktualizace záznamù o pøijímaèích, jejichž obsahem je u fyzické osoby:... ac - rodné èíslo,... g) ÈP odpovídá za úplnost a správnost evidence vedené dle pøedchozích ustanovení... Podrobný postup upravuje vnitøní pøedpis Èeské pošty Poštovní pravidla X - Rozhlasová a televizní služba (dále jen Pravidla X ). Podle nich mj. - provozovny pošty vedou Deník pøírùstkù a úbytkù televizních pøijímaèù - fyzické osoby, - pøíslušný zamìstnanec pošty pøezkouší úplnost vyplnìní odhlášky..., pøesvìdèí se zejména, zda poplatník uèinil èestné prohlášení a podepsal jej; pøípadné nedostatky odstraní s poplatníkem, - zjistí-li pošta, že po zemøelém poplatníkovi nezùstává žádný pøíslušník jeho domácnosti nebo není-li poštì znám dìdic, provede pošta vyøazení poplatníka z evidence z moci úøední, - evidenci televizních pøijímaèù fyzických osob platících i osvobozených vede inkasní støedisko za celý svùj obvod; poplatníka, který dosud platil poplatek, pošta vyjme z evidence platících. U provozoven Odštìpného závodu Jižní Morava bylo namátkovou kontrolou prvotních dokladù zjištìno, že napøíklad chybí rodné èíslo, poøadové èíslo dle deníku, z moci úøední byli vyøazeni poplatníci a následnì byly podány pøihlášky jejich pozùstalými pøíslušníky domácnosti. U provozoven Odštìpného závodu Praha bylo ve 22 pøípadech ze 150 kontrolovaných zjištìno, že pøi odhlášení pøijímaèe z evidence nebyly v èestném prohlášení poplatníka uvedeny odùvodòující okolnosti odhlášení pøijímaèe. Údaje o celkovém poètu evidovaných pøijímaèù uvádìné ve Vyúètování poplatkù právnických osob (vèetnì fyzických osob podnikajících) za jednotlivá ètvrtletí roku 1996 se liší od údajù statistického výkazu ÈP Napøíklad u Odštìpného závodu Praha ve vyúètování za

3 Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 9 IV. ètvrtletí 1996 je uvedeno o 458 pøijímaèù ménì než ve statistickém výkazu. Obdobnì o 710 pøijímaèù ménì je rozdíl u Odštìpného závodu Jižní Morava. Odštìpným závodem Jižní Morava nebyla pøedložena evidence poplatníkù fyzických osob osvobozených od placení poplatkù ve smyslu ustanovení 2 odst. 4 zákona è. 252/1994 Sb. Ke dni evidoval Odštìpný závod Jižní Morava pøijímaèù v držení fyzických osob podléhajících placení poplatku a uvádìl poèet fyzických osob od poplatkù osvobozených, Odštìpný závod Praha pøijímaèù a osvobození. V kontrolovaném období nebyl u kontrolovaných objektù zjištìn žádný pøípad ohlášení zániku podmínek pro osvobození od poplatku a opìtovné pøevedení poplatníka mezi platící. Ustanovení 9 odst. 2 zákona è. 252/1994 Sb. mj.... televizní poplatky zaplacené poplatníky poukazuje pošta provozovatelùm ze zákona po srážce odmìny... Èl. III odst. 2 a 6 písm. b) smlouvy mj. Úhrada odmìny... bude provedena snížením èástky poukazované jako 2. splátka, a to 21. dne kalendáøního mìsíce. Odmìnu mìsíènì vyúètují ÈT jednotlivé ObSP v celkovém vyúètování spoleènì s doplatkem.... poplatky vybrané od poplatníkù právnických osob a fyzických osob podnikajících jsou splatné poslední den kalendáøního mìsíce následujícího po ètvrtletním inkasním období, a to v celkové vybrané èástce, snížené o odmìnu ÈP, vrácené pøeplatky a èástku na úhradu nákladù za realizované pøihlášky. Platbu realizují jednotlivé ObSP. (Pozn.: Organizaèní jednotky ObSP jsou v souèasnosti zmìnìny na odštìpné závody.) Odmìnu z poplatkù vybíraných od fyzických osob prostøednictvím soustøedìného inkasa plateb obyvatelstva si Èeská pošta nesráží z vybraných prostøedkù, ale centrálnì ji Odštìpným závodem VAKUS Praha fakturuje Èeské televizi. Odštìpný závod Praha v roce 1996 poukazoval Èeské televizi z poplatkù vybraných od právnických osob a fyzických osob podnikajících od II. ètvrtletí èástky nižší, než odpovídaly údajùm v úèetnictví. K èinil rozdíl ,60 Kè. Ustanovení 9 odst. 3 zákona è. 252/1994 Sb. mj. Pošta poskytuje provozovatelùm ze zákona údaje o dlužných poplatcích... Èl. II. odst. 4 smlouvy mj. Èeská pošta se zavazuje:... zasílat ÈT údaje o dlužných poplatcích právnických osob a fyzických osob podnikajících, a to ètvrtletnì a za jednotlivé ObSP, vždy do konce následujícího mìsíce po uplynulém ètvrtletí... Zpùsob a technické podmínky pøedání dat je stanoven v Pøíloze è. 1 smlouvy. V Pøíloze è. 1 smlouvy v bodu 2 k èl. II odst. 4 smlouvy je stanoveno: Datové soubory budou pøedávány u fyzických osob na disketách a u právnických osob a fyzických osob podnikajících do na papírových sestavách a od také na disketách. Odštìpný závod Praha nepøedal Èeské televizi na disketách datový soubor o dlužných poplatcích právnických osob a fyzických osob podnikajících za I. ètvrtletí 1996, Odštìpný závod Jižní Morava za I. a III. ètvrtletí (Kontrolou u Èeské televize bylo zjištìno stejné nedodržení smlouvy i u dalších odštìpných závodù Èeské pošty). Èeská televize Èeská televize je podle zákona ÈNR è. 483/1991 Sb., o Èeské televizi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, právnickou osobou, která se nezapisuje do obchodního rejstøíku. Poskytuje službu veøejnosti Èeské republiky tvorbou a šíøením televizních programù na celém území státu. Podle uvedeného zákona Èeská televize hospodaøí s vlastním majetkem, vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Stát neodpovídá za její závazky a Èeská televize neodpovídá za závazky státu. Èeská televize je nezávislá na státním rozpoètu. Hospodaøí na základì rozpoètu schváleného Radou Èeské televize. Finanèními zdroji jsou zejména výnos z poplatkù a pøíjem z vlastní podnikatelské èinnosti. Výnos z poplatkù se po zaúètování stává vlastním majetkem Èeské televize a jako s takovým s ním hospodaøí. Èeská televize je oprávnìna vykonávat pouze takovou podnikatelskou èinnost, která souvisí s pøedmìtem její èinnosti. Finanèní pøíjmy získané podnikatelskou èinností používá k financování své èinnosti vymezené zákonem ÈNR è. 483/1991 Sb. Péèe o vybírání poplatkù Èeská televize zabezpeèuje agendu výbìru poplatkù s využitím evidence pøijímaèù a plateb poplatkù, jak ji vede Èeská pošta, použitím výpoèetní techniky. Souèástí programového vybavení je evidence upomínání a úhrady dlužných poplatkù. U fyzických osob se automaticky zpracovávají a tisknou upomínky, vèetnì vyplnìné poštovní poukázky. U právnických osob a fyzických osob podnikajících je hromadné zpracování upomínek ve fázi projektu úlohy obdobného rozsahu. Zatím pøevažuje ruèní zpracování a jsou rozesílány pouze individuální upomín-

4 Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 10 ky. Na základì reakcí adresátù na zaslané upomínky je provádìno upøesnìní evidence dlužníkù a informována Èeská pošta o zmìnách, které je tøeba uèinit v kmenové databázi poplatníkù (zmìna adresy, vyøazení z evidence z dùvodu úmrtí poplatníka, zrušení firmy apod.). Pøedpokladem pro automatické upomínání poplatníkù je pøedávání údajù Èeskou poštou na disketách. V rozporu se smlouvou nepøedaly Èeské televizi na disketách datové soubory o dlužných poplatcích právnických osob a fyzických osob podnikajících odštìpné závody Èeské pošty: Praha - za I. Q 1996, Støední Èechy - za I. až III. Q 1996, Jižní Èechy - za I. Q 1996, Jižní Morava - za I. a III. Q 1996, Severní Morava - za I. Q V návaznosti na dohodu s Èeskou poštou ve vìci upomínání dlužných poplatkù v roce 1996 nevyužila Èeská televize svého oprávnìní a smluvní pokutu odštìpným závodùm podle èl. III odst. 8 smlouvy neúètovala. Od nabytí úèinnosti zákona è. 252/1994 Sb., tj. od , bylo do konce roku 1996 Èeskou televizí upomenuto celkem dlužníkù z fyzických osob a dále dlužníkù z právnických osob a fyzických osob podnikajících, kteøí nezaplatili poplatky v roce Na základì upomínek uhradili dlužníci celkem Kè, z toho právnické osoby a fyzické osoby podnikající Kè. V roce 1996 Èeská televize upomínala dlužníky podle jednotlivých odštìpných závodù Èeské pošty jednou za rok (s výjimkou oblasti patøící pod Odštìpný závod Praha, kde bylo upomenutí provedeno dvakrát). Spodní hranice dlužných poplatkù pro upomínání se postupnì z dùvodu administrativní nároènosti zvýšila z pùvodních 200 Kè na 500 Kè. V 1. pololetí 1996 došlo ke snížení inkasa poplatkù od právnických osob a fyzických osob podnikajících. Snížení bylo podle Èeské televize zèásti ovlivnìno rozesláním oznamovacího dopisu Èeské pošty, kterým sdìlovala poplatníkùm zmìnu variabilního symbolu poplatníka s upozornìním, že poèínaje rokem 1996 nebude již poplatníkùm posílat avízo k platbám (fakturu na zaplacení poplatkù) a poplatníci budou poplatky platit samostatnì bez vyzvání na základì zákonné povinnosti. Toto se však v øadì pøípadù nestalo. Byl proto dohodnut postup Èeské pošty, že upomene všechny dlužníky za I. a II. ètvrtletí 1996 a souèasnì zpracuje i upomínky pro ty poplatníky, kteøí neprovedou platby za III. a IV. ètvrtletí Pøi realizaci postupu Èeskou poštou nìkteré obvody v upomínkách vyzvaly dlužníky, aby zaplatili pøímo na úèet Èeské televize. Vzhledem k tomu, že použité variabilní symboly k úhradám nebyly úplné, nepodaøilo se identifikovat plátce asi úhrad dlužných èástek a pøièlenit je pøíslušným poplatníkùm. Èeská pošta ztratila o dodateèných úhradách pøehled a soubor dlužníkù se stal nepøesným. Èeská televize proto zpracovala pøehled pøímých úhrad dlužných poplatkù podle jednotlivých obvodù odštìpných závodù Èeské pošty a požádala Èeskou poštu o provedení korekce v souboru dlužníkù. V roce 1996 bylo evidováno celkem dlužníkù fyzických osob a poèet dlužných poplatkù. Èeská televize upomínala dlužných poplatkù, tj. 18 % z celkového poètu. Na základì upomínky splatili poplatníci poplatkù. 3 HKOHGRGOXåQêFKSRSODWFtFKSR.þI\]LFNêFKRVREYURFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3RþHWGOXåQêFKSRSODWN &HONHP=WRKR HYLGRYDQp ~PUWtRGVW KRYiQtRVWDWQt BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &HONHP ]WRKR ]DSODFHQp QH]DSODFHQp 8SRPtQDQp ]WRKR ]DSODFHQp QH]DSODFHQp 1HXSRPtQDQp ]WRKR]DSODFHQp QH]DSODFHQp BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5 Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 11 Soudní vymáhání dlužných poplatkù a pøirážek k poplatkùm Èeskou televizi zákon è. 252/1994 Sb. opravòuje domáhat se u soudu svého práva uhrazení dlužných poplatkù a pøirážky k poplatkùm. Výslovnì však nestanoví Èeské televizi právní povinnost k takovému postupu. Na základì oprávnìní uvedeného v 8 odst. 2 tohoto zákona se Èeská televize v nìkterých pøípadech, kdy jí poplatníci dlužili více než 500 Kè, domáhala zaplacení dlužných poplatkù u soudu. Z podaných 10 žalob na poplatníky fyzické osoby s celkovou vymáhanou dlužnou èástkou Kè (z toho jedna žaloba s pøirážkou Kè) byly u 9 žalob vydány platební rozkazy (do doby kontroly nenabyly právní moci) a v jednom pøípadì byly ještì pøed vydáním platebního rozkazu uhrazeny dlužné poplatky 650 Kè. Z podaných 40 žalob na poplatníky právnické osoby a fyzické osoby podnikající s celkovou vymáhanou dlužnou èástkou Kè byla do doby kontroly vydána rozhodnutí v 37 pøípadech a na jejich základì bylo uhrazeno celkem Kè. Akce zamìøené na plnìní povinností držitelù televizních pøijímaèù Uzákonìní sankcí za neplacení poplatkù využila v roce 1995 Èeská televize ve spolupráci s Èeskou poštou k rozsáhlé osvìtové a informaèní kampani s cílem snížit poèet neplatících držitelù pøijímaèù. V prùbìhu roku 1995 již došlo ke zvýšení poètu evidovaných pøijímaèù o a ke zvýšení výnosu z poplatkù oproti roku 1994 o Kè. Zákon è. 468/1991 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, ve znìní pozdìjších pøedpisù, stanoví povinnost provozovateli kabelového rozvodu poskytnout Èeské televizi na její požádání údaje o úèastnících kabelového rozvodu, které souvisejí s placením televizního poplatku. Zmocòuje Radu Èeské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání k uložení pokuty až do výše Kè v pøípadì nesplnìní této povinnosti ani ve stanovené pøimìøené lhùtì k nápravì. Výslovnì nestanoví Èeské televizi právní povinnost vyžadovat a využívat údaje o úèastnících kabelového rozvodu. Neøeší ani postup pro možné uplatnìní finanèní sankce. V roce 1996 Èeská televize obeslala 56 provozovatelù kabelového vysílání se žádostí o poskytnutí údajù o úèastnících kabelového rozvodu, které souvisejí s placením poplatku. Z toho 14 provozovatelù neodpovìdìlo a 40 provozovatelù zaslalo údaje se znaènou chybovostí. Za nesplnìní své zákonné povinnosti nebyli provozovatelé ani v jednom pøípadì postiženi pokutou (ustanovení 20 odst. 3 zákona è. 468/1991 Sb.). Z upomenutých úèastníkù kabelového rozvodu nereagovalo adresátù (tj. 69 %) a reakce zbývajících 575 adresátù byla vesmìs odmítavá. Èeská televize také uskuteènila akci zamìøenou na placení poplatkù veøejnými ubytovacími zaøízeními. Obeslala 18 hotelù, které podle údajù Èeské pošty neoznámily držení pøijímaèe, i když v propagaèních materiálech vybavenost pøijímaèi uvádìly, nebo jimi oznámený poèet pøijímaèù byl v porovnání s poètem pokojù uvedených v propagaèních materiálech nízký. Øádné placení poplatkù dokladovalo 13 osob, 3 osoby pøijímaèe oznámily, ve 2 pøípadech došlo k soudnímu vymáhání dlužných poplatkù. Úètování o poplatcích Podle zákona ÈNR è. 483/1991 Sb. je výnos z poplatkù jedním z finanèních zdrojù Èeské televize. Pøi splnìní zákonem uložené oznamovací povinnosti poplatníka vùèi poštì (tj. pøi pøihlášení pøijímaèe do evidence), kdy lze poprvé stanovit pøedpis poplatku jako pohledávku za poplatníkem, nemùže Èeská televize úhrn dílèích pohledávek vyèíslit, protože není v pøímém platebním styku s poplatníky. Až z vyúètování od Èeské pošty se Èeská televize dozví u fyzických osob s mìsíèním èasovým posunem a u právnických osob a fyzických osob podnikajících se ètvrtletním posunem, jaký byl úhrnný pøedpis poplatkù a v jaké výši byly televizní poplatky skuteènì vybrány a poukázány Èeskou poštou na úèet Èeské televize. V okamžiku, kdy Èeská televize na základì údajù o dlužných poplatcích poskytnutých jí Èeskou poštou zná reálnou pohledávku za poplatníkem a požaduje od poplatníka splnìní jeho zákonem stanovené povinnosti, tj. aby jí zaplatil dlužné poplatky a pøirážku k dlužným poplatkùm, jde jednoznaènì o pøímý vztah mezi Èeskou televizí a poplatníkem - dlužníkem. Èeská televize úètuje v soustavì podvojného úèetnictví. Základním pøedpisem je zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Úèetnictví vede podle Opatøení federálního ministerstva financí, kterým se stanoví úètová osnova a postupy úètování pro politické strany, hnutí, obèanská sdružení a jiné nevýdìleèné organizace, ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù, è. j. V/20 531/1992 (dále jen Opatøení ), vyhlášeného oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonù èástka 123 roèník Opatøení je urèeno mj. pro právnické osoby, jejichž pøedmìtem èinnosti je jiná než výdìleèná èinnost, a v odkazu je pøímo Èeská televize vyjmenována. Ustanovení 3 odst. 1 a 2 zákona è. 563/1991 Sb. Úèetní jednotky úètují o skuteènostech, které jsou pøedmìtem úèetnictví, do období, s nímž tyto skuteènosti èasovì a vìcnì souvisí (dále jen úèetní období ); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou úètovat i v úèetním období, v nìmž zjistily uvedené skuteènosti. Úèetním obdobím je kalendáøní rok. Ustanovení 4 odst. 2 téhož zákona mj. Úèetní jednotky jsou povinny dodržovat pøi vedení úèetnictví úètové osnovy a postupy úètování..., které

6 Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 12 stanoví federální ministerstvo financí a vyhlašuje je oznámením o jejich vydání ve Sbírce zákonù. K provedení tohoto ustanovení vydalo federální ministerstvo financí Opatøení, kde v pøíloze è. 2 Postupy úètování pro politické strany, hnutí, obèanská sdružení a jiné nevýdìleèné organizace v Úvodních ustanoveních v èl. III - Hlediska pro vytváøení analytické evidence je mj. stanoveno: Pøi vytváøení analytické evidence berou úèetní jednotky v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohlednìna pøímo syntetickými úèty úètové osnovy: a)... U pohledávek je èlenìní podle jednotlivých dlužníkù... Ustanovení 7 odst. 1 a 2 téhož zákona Úèetní jednotky jsou povinny vést úèetnictví úplnì, prùkazným zpùsobem a správnì tak, aby vìrnì zobrazovalo skuteènosti, které jsou jeho pøedmìtem. Úèetnictví úèetní jednotky je úplné, jestliže úèetní jednotka zaúètovala všechny úèetní pøípady týkající se úèetního období. Èeská televize o poplatcích úètuje do výnosù a období na základì skuteènì pøijatých plateb. O pøedpisu poplatkù a o pohledávkách za jednotlivými poplatníky neúètuje, analytickou evidenci v èlenìní podle jednotlivých dlužníkù v úèetnictví nevede. Dlužníci poplatkù jsou vedeni mimoúèetnì v evidenci podle údajù (na základì sestav) o dlužných poplatcích poplatníkù, které dostává Èeská televize periodicky od Èeské pošty. Dlužné poplatky ke dni èinily u fyzických osob Kè, u právnických osob a fyzických osob podnikajících Kè (podle propoètù Èeské televize by mìly èinit u právnických osob a fyzických osob podnikajících asi Kè). Ministerstvo financí Ustanovením 4 odst. 1 zákona ÈNR è. 2/1969 Sb., o zøízení ministerstvech a jiných ústøedních orgánù Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je Ministerstvo financí ústøedním orgánem státní správy pro úèetnictví. V ustanovení 24 tohoto zákona je mj. stanoveno: Ministerstva peèují o náležitou právní úpravu vìcí patøících do pùsobnosti Èeské republiky;... Z vìcnì pøíslušných právních pøedpisù, tj. zákona è. 468/1991 Sb., zákona ÈNR è. 483/1991 Sb. a zákona è. 252/1994 Sb., z nichž podle stanoviska Ministerstva financí pøístup k zachycení televizních poplatkù v Èeské televizi je nutné odvodit, nevyplývá jednoznaèný postup úètování o poplatcích: - Podle ustanovení 10 písm. a) zákona ÈNR è. 483/1991 Sb., ve znìní zákona è. 253/1994 Sb., je finanèním zdrojem Èeské televize výnos z poplatkù. Naproti tomu v ustanovení 9 odst. 6 zákona è. 468/1991 Sb., ve znìní zákona è. 253/1994 Sb., je uvedeno: Finanèní zdroje získané z rozhlasových a televizních poplatkù jsou pøíjmem provozovatelù ze zákona. Rozpor ve vymezení finanèního zdroje Èeské televize ve výše uvedených vìcných pøedpisech vede vzhledem k odlišnému významovému obsahu pojmù výnos a pøíjem k pochybnostem, jakým zpùsobem má být o poplatcích úètováno. Zda již v okamžiku splatnosti poplatku jako o pohledávce nebo až o skuteèných úhradách s tím, že budou úètovány do úèetního období, ve kterém je poplatek inkasován. - Zákon è. 252/1994 Sb., ve kterém je øešen zejména základní vztah poplatník - pošta - Èeská televize, poštì pouze ukládá povinnost vést evidenci pøijímaèù a poskytovat Èeské televizi pøíslušné údaje a souèinnost. Shrnutí Poplatky, jejichž výše je stanovena zákonem, jsou hlavním finanèním zdrojem Èeské televize. Napøíklad v roce 1995 èinily vybrané poplatky mil. Kè, tj. 69,3 % z celkových výnosù mil. Kè. V roce 1996 èinily mil. Kè, tj. 57,1 % z mil. Kè celkových výnosù, když celková výše výnosù Èeské televize byla ovlivnìna mimoøádným výnosem z prodeje objektu v Jindøišské ulici v Praze,. Problematika poplatkù není legislativnì dostateènì upravena. Placení poplatkù i pøirážky k poplatkùm je založeno na plnìní zákonem uložených povinností poplatníkem. Chybí oprávnìní ke kontrole plnìní oznamovacích povinností držiteli pøijímaèù, a to i v pøípadech nedotýkajících se základních práv obèana. Zákon ani jiné právní pøedpisy neobsahují ustanovení, na základì kterého by Èeská pošta èi Èeská televize byly oprávnìny provádìt kontrolu plnìní oznamovací povinnosti poplatníka a správnosti jím uvádìných údajù do evidence, tj. oznámení dne, kdy se stal držitelem pøijímaèe, okolností odùvodòujících odhlášení, okolností prokazujících osvobození od placení a jeho zánik, oznámení zmìny trvalého pobytu nebo sídla a dalších zmìn. V dùsledku toho i pøi dùvodném podezøení z neplacení poplatku nemá Èeská televize dostateèné dùkazní prostøedky k vymáhání dlužných poplatkù u soudu. Obecnì závazné právní pøedpisy nestanoví úèel možného použití poplatkù, nestanoví povinnost Èeské televizi hospodárnì poplatky používat a úètovat o použití poplatkù oddìlenì a nevyplývá z nich povinnost Èeské televize sledovat oddìlenì v úèetní analytické evidenci náklady hrazené z poplatkù. Za stávajících legislativních podmínek a zpùsobu, jakým je v úèetnictví Èeské televize vedena analytická evidence nákladù, nelze kontrolu užití poplatkù u Èeské televize provést oddìlenì od kontroly celkového hospodaøení. Podle ustanovení 3 odst. 1 písm. a) zákona è. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úøadu, je NKÚ oprávnìn vykonávat kontrolu hospodaøení s finanèními prostøedky vybíranými na základì zákona ve prospìch právnických osob, tj. v pøípadì Èeské televize pouze s poplatky. Náležité uplatnì-

7 Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 13 ní kritérií odpovídajících hospodaøení Èeské televize s poplatky mùže být zabezpeèeno pouze v pøípadì, že o poplatcích bude úètováno oddìlenì a z úèetnictví bude možné prokazatelnì zjistit, z jakého finanèního zdroje byly náklady jednotlivých èinností uhrazeny, nebo hospodaøení Èeské televize s prostøedky z ostatních finanèních zdrojù kontrole NKÚ nepodléhá. K provádìní kontroly celkového hospodaøení Èeské televize je oprávnìna pouze Rada Èeské televize, která v souladu s doporuèením výboru ministrù Rady Evropy è. R (96)10, o zárukách nezávislosti veøejnoprávního vysílání, provádí jako dozorèí orgán dohled nad Èeskou televizí. Ze zákona ÈNR è. 483/1991 Sb. je orgánem, jímž se uplatòuje právo veøejnosti na kontrolu Èeské televize a je ze své èinnosti odpovìdná Poslanecké snìmovnì Parlamentu Èeské republiky. Kontroluje tvorbu a šíøení programù, pøedkládá výroèní zprávu o èinnosti a hospodaøení Èeské televize. Do pùsobnosti Rady Èeské televize náleží schvalovat rozpoèet a závìreèný úèet Èeské televize. Z kontroly vyplynula potøeba provést legislativní zmìny v pøíslušných právních pøedpisech tak, aby bylo odstranìno rozdílné terminologické oznaèení a s tím související vymezení finanèního zdroje Èeské televize z poplatkù v zákonì è. 468/1991 Sb., kde je uveden pøíjem a v zákonì ÈNR è. 483/1991 Sb., kde je uveden výnos. Úètování o poplatcích je pak tøeba uvést do souladu s obecnì závaznými pøedpisy, tj. pøíslušnými ustanoveními úètové osnovy a postupù úètování, tak aby zajiš ovalo vìrohodnost a prùhlednost hospodaøení. Kontrola ukázala na situaci, v níž stát právními pøedpisy ukládá urèitému okruhu subjektù povinnost platit poplatky ve prospìch právnických osob a v návaznosti na to v zákonì è. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úøadu, deklaruje svùj zájem, aby NKÚ jakožto nezávislý kontrolní orgán státu kontroloval hospodaøení s vybíranými prostøedky, avšak pøedpoklady pro reálné provedení takové kontroly u právnických osob nebyly vytvoøeny.

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 112/2006 Sb., č. 235/2006 Sb., č. 304/2007 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014

ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 ZPRÁVA O VÝBĚRU A VYMÁHÁNÍ TELEVIZNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2014 Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel ČT Zpracoval: Milan Cimirot, finanční a provozní ředitel ČT Datum: 23. března 2015 ZPRÁVA O VÝBĚRU

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ekonomický systém pro subjekty zpracovávající úèetnictví Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ježek software s.r.o. Copyright 2008 Rozdílová pøíruèka pro DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Únor 2008

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více