Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)"

Transkript

1 Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty vytvřit v určitém bdbí Zjišťuje rvnvážný prdukt ředpklady mdelu: nemění se cenvá hladina reálný a nminální prdukt je stejný RHD = NHD firmy mhu v případě ptřeby vyrbit více prduktu bez mezení nakupí ddatečné surviny, strje a najmu zaměstnance eknmika se nachází pd ptenciálem jsu fixní nminální mzdvé sazby fixní cena práce fixní úrkvá sazba velikst prduktu je vlivněna puze pptávku, tzn. nabídka se dkáže přizpůsbit Determinanty sptřeby a investic když výdaje na C a I rychle HD a zaměstnanst úspry = část důchdu, která se nesptřebvává úspra = půjčka Sptřební fce: jedná se vztah úrvní sptřeby /C/ a dispnibilním důchdem (YD) sptřeba závisí na celé řadě faktrů, ale przatím budeme předpkládat, že závisí puze na dispnibilním důchdu dmácnstí Sptřeba /C/ = sptřební výdaje dmácnstí na statky krátk a dluhdbé sptřeby a služby. Je největší slžku HD (víc jak 50%) V makru se jedná sptřebu všech dmácnstí v eknmice. sptřeba rste s růstem důchdu C YD Autnmní sptřeba /Ca/ = takvá, která nezávisí na veliksti důchdu (přád něc platíme i když nemáme důchd př. jídl, nájem) Mezní skln ke sptřebě /c/ - ukazuje, jak se změní celkvá sptřeba, vzrste-li důchd jedntku, c je knstantní C c MC YD ΔC = druhý údaj první údaj, ΔYD= druhý údaj první údaj AC = skln ke sptřebě vyjadřuje, klik sptřeby připadá na jednu jedntku YD neb AC >MC když Ca je kladná YD AC a blíží se k MC Kapitla 3 výdaje a rvnvážný prdukt - -

2 Sptřební funkce: C Ca c YD C celkvá sptřeba c mezní skln ke sptřebě YD dispnibilní důchd (p zdanění) Ca autnmní sptřeba Čárkvaná přímka její skln představuje úhel 45 a pr bdy, které na ní leží, platí, že hdnta na hrizntální se je stejná jak hdnta na vertikální se klesající pdíl sptřeby na celkvém důchdu je základní charakteristiku tét sptřební funkce platí t puze RO KRÁTKÉ OBDOBÍ tzn. KO: YD C ale % pdíl C na TYD RO DLOUHÉ OBDOBÍ lze stabilní pdíl sptřeby na důchdu vysvětlit: důchd terií živtníh cyklu sptřeba lidé chtějí během živta udržvat stabilní úrveň sptřeby mládí půjčky, prduktivní věk méně utrácejí (spří), stáří utrácí naspřené hyptéza permanentníh důchdu sptřeba úvěry úspry sptřeba výběr z úspr Sptřeba (KO) závisí na: dispnibilní důchd úrkvá míra ( i S v bance C; i C) pkud vzrste úrkvá míra, mhu lidé za své peníze v bance dstat větší výns, prt mezí sptřebu růst bhatství lidí zvýšení sptřeby bhatství C čekávání dmácnstí - čekávání pzit. vývje lidé více utrácejí již dnes psun křivky nahru: pkles úrkvé míry růst bhatství pzitivní čekávání zn. Zpřísnění vyplácení pdpr v nezaměstnansti a statních sc. dávek lidé začnu víc spřit, C mládí prduktivní věk stáří věk Kapitla 3 výdaje a rvnvážný prdukt - 2 -

3 Úsprvá funkce: inverzní k funkci úspr Autnmní úspry (Sa) nezávislé na veliksti důchdu je t t, c máme našetřen z dřívějška Sa = Ca Mezní skln k úsprám (s) jak se změní úspry, změní-li se dispnibilní důchd jedntku knstantní S s MS YD MC + MS = růměrný skln k úsprám AS AS < MS YD AS a blíží se k MS Úsprvá funkce S Sa s YD S úspry Sa autnmní úspry s mezní skln k úsprám Vztah sptřební a úsprvé funkce: MC + MS = c + s = s = -c Sptřeba C Úspry S C<YD C = Ca + cyd Ca C>YD S = - Sa + syd Sa YD0 Dispnibilní důchd YD Kapitla 3 výdaje a rvnvážný prdukt - 3 -

4 aradx spřivsti: - jev, kdy S dmácnstí, může být chápán jak pdmínka I a tím i buducíh HD a zaměstnansti. Výsledkem S je HD. AE = Celkvé plánvané výdaje dmácnstí AE = A + cyd A = Ca + I p Výdajvý multiplikátr (násbitel): - klik je větší přírůstek prduktu Y, než přírůstek plánvaných výdajů => vyjdeme z rvnice AE = A + cyd => pr rvnvážný prdukt musí platit pdmínka AE = Y Y ( c) * A x á Investice I: přírůstek zásby hmtných kapitálvých statků splečnsti fixní investice a investice d změny zásb a) plánvané investice Ip nezávisí na veliksti HD ani na veliksti prdukce b) neplánvané investice Iu:. pzitivní investice - zásby (Δ stavu zásb) 2. negativní investice - zásby 3. nulvé investice c) skutečné investice = plánvané + neplánvané investice plánvané investice = autnmní investice (neustále stejné) Ip = Ia investice nezávisí na veliksti HD investice závisí na: úrkvé míře ( i Ip) čím nižší úrkvá míra, tím levnější bude financvání investic, prt investice rstu (psun křivky nahru) daňvé plitice ( TA Ip) čekávání investrů čekávaná míra investice = Fa určující velikst I: Celkvá úrveň HN, Investiční Náklady (úrk. Sazba), stav čekávání, ppulační vývj Kapitla 3 výdaje a rvnvážný prdukt - 4 -

5 ROVNOVÁŽNÝ RODUKT V DVOUSEKTOROVÉ EKONOMICE: v eknmice existují puze: dmácnsti firmy tzn. neexistuje stát a tudíž se nedvádí daně TA platí, že HD je zárveň dispnibilním důchdem dmácnstí úspry + sptřeba = HD (YD) neplánvané investice (Iu) rzdíl mezi tím, c dmácnsti a firmy plánují vydat, a tím, jaký je skutečný HD Iu = HD (YD) (C + Ip) rdukt (Y) je rvnvážný, pkud platí: Y = AE (plánvané výdaje) C+S = C+Ip S = Ip IU = 0 (neplánvané investice jsu nulvé) Multiplikátr α = /(-c) Y = α A A = autnmní výdaje (tj. výdaje nezávislé na důchdu) = Ca+Ip ř. z učebnice: zn.: kud je skutečný prdukt menší než rvnvážný, pak platí: Y(HD) < AE (plánvané výdaje) S < Ip IU < 0 prtže plán. výdaje jsu vyšší než skutečný prdukt, firmám neplánvaně klesají zásby, aby pkryly pptávku firmy zvýší prdukci zvýší se skutečný prdukt Kapitla 3 výdaje a rvnvážný prdukt - 5 -

6 rvnvážný HD = je takvý prdukt, kdy se plánvané výdaje rvnají skutečně vytvřenému prduktu, nebli neexistují neplánvané výdaje HD C I HD C S C I C S I S výdajvý multiplikátr vzrec: HD ( I ) vypčteme, klik se Δ RHD c HD ( Ca I ).. (Ca + Ip) = A /autnmní výdaje c c jednduchý výdajvý multiplikátr (α), lze h pužít pr zjištění Δ rvn.hd, ale i pr stanvení knečnéh stavu rvn. HD ΔY = α Δ A při změně autnmních výdajů se prdukt změní více v důsledku multiplikačníh efektu Rvnvážný HD ve dvusektrvé eknmice získáme, jestliže sučet autnmních výdajů (Ca a Ip) vynásbíme jednduchým multiplikátrem. Růst sptřeby: pkles úrkvé míry růst bhatství pzitivní čekávání Zvýšení investic: pkles úrkvé míry pzitivní čekávání investrů snížení daňvéh zatížení ROVNOVÁŽNÝ RODUKT V TŘÍSEKTOROVÉ EKONOMICE: v eknmice existují puze: dmácnsti firmy vláda tzn. AE = C+I+G vláda vlivňuje eknmiku: vybírá daně, tím zmenšuje dispnibilní důchd dmácnstí pskytuje dmácnstem transfery (TR), tím zvyšuje dispnibilní důchd prvádí vládní nákupy statků a služeb (G) Daně: T = TA +thd růměrná míra zdanění: T / Y ) prprcinální zdanění - TA = 0 - s růstem důchdu rste zdanění prprcinálně 2) regresivní zdanění - TA > 0 - s růstem důchdu průměrná míra zdanění klesá 3) prgresivní zdanění - TA < 0 - s růstem důchdu průměrná míra zdanění rste Kapitla 3 výdaje a rvnvážný prdukt - 6 -

7 dispnibilní důchd platí YD HD takvý důchd, které mají dmácnsti skutečně k dispzici YD HD Ta t HD TR Ta autnmní daně (vybírají se bez hledu na YD např. majetkvé daně) t.hd daně závislé na důchdu (jsu dány daňvu sazbu) TR transfery sptřební funkce C Ca c YD C Ca c ( HD Ta t HD TR) rvnvážný HD HD C I G HD Ca c ( HD Ta t HD TR) I c ( t) c ( t) HD ( Ca I G c TR c Ta) jednduchý výdajvý multiplikátr třísektrvé eknmiky menší než ve dvusektrvé eknmice (důvdem je existence důchdvé daně) Rvnvážný prdukt v třísektrvé eknmice dstaneme vynásbením autnmních výdajů jednduchým výdajvým multiplikátrem třísektrvé eknmiky. G vládních nákupů; TR; důchdvé TA tzn. z HD na HD2 a křivka C+Ip+G se psune také nahru, aby byl průsečík s E2 autnmních TA (zvýšení TA vede ke prdukce) tzn. HD se psune vlev Rvnvážný prdukt v třísektrvé eknmice Y (HD) = AE IU = 0 YD (dispnibilní důchd) = HD TA + TR, přičemž TA = TAa + t Y YD = HD(Y) (TAa + t Y) + TR AE =C + Ip + G = Ca + c YD + Ip + G = Ca + c (Y TAa - t Y + TR)+ Ip + G = A + c ( t) Y A = Ca + Ip + G + c TR - c TAa Multiplikátr α = /[-c(-t)] Rvnvážný prdukt Y = α A ΔY = α Δ A zn.:když vláda G a stejnu výši TR NENÍ DOAD NA RHD NULOVÝ!!! TR vlivňují RHD zprstředkvaně přes YD. YD a puze část jde na C druhá číst je S nepužíváme pr výpčet RHD. Kapitla 3 výdaje a rvnvážný prdukt - 7 -

8 ROVNOVÁŽNÝ HD VE ČTYŘSEKTOROVÉ EKONOMICE: v eknmice existují puze: dmácnsti firmy vláda zahraničí (v pdbě čistéh exprtu) NX = X - M exprt je autnmní tzn. nezávisí na HD země, ale na měnvém kursu, clech, Exprt závisí na: a) zahraničním důchdu ( zahr. důchdu zahr. pptávka X; zahr.důchdu X) b) nminálním měnvém kurzu znehdncení dmácí měny (měnvý kurz rste) - naše zbží je na zahraničním trhu levnější exprt rste zhdncení dmácí měny (revalvace) - naše zbží je na zahraničním trhu dražší exprt klesá c) pměr dmácí cenvé hladiny ku zahraniční D rste exprt klesá (zbží je relativně dražší) F d) statní faktry - administrativní překážky - cla, kvóty, subvence - sptřebitelské preference čistý exprt NX rvnvážný prdukt Xa Ma m HD NX čistý exprt Xa autnmní exprt Ma autnmní imprt m mezní skln k imprtu klesá exprt rste (zbží je relativně levnější) HD C I G NX HD Ca c ( HD Ta t HD TR) I G ( Xa Ma m HD) HD ( Ca I G c TR c Ta Xa Ma) c ( t) m zlmek c ( t) m eknmiky jednduchý výdajvý multiplikátr čtyřsektrvé Rvnvážný prdukt ve čtyřsektrvé eknmice dstaneme vynásbením autnmních výdajů jednduchým výdajvým multiplikátrem čtyřsektrvé eknmiky. Rvnvážný prdukt v čtyřsektrvé eknmice Y (HD) = AE IU = 0 AE = C + Ip + G + NX, AE = Ca + c YD + Ip + G + NX, přičemž NX = X M = (+ m Y) úpravách: AE = A + [c(-t)-m] Y A = Ca + Ip + G + c TR - c TAa+ X - Ma Multiplikátr α = /[-c(-t)+m] Rvnvážný prdukt Y = α A ΔY = α Δ A Kapitla 3 výdaje a rvnvážný prdukt - 8 -

9 zn. Výše uvedený graf je za předpkladu, že X>M. Tat křivka C+Ip+G+NX má nižší skln způsbený existencí m Když by byl X<M, křivka by byla níže, než půvdní křivka bez existence zahraničí Když by byl m=0, křivka by byla shdná s s 3sektrem ZMĚNY ROVNOVÁŽNÉHO RODUKTU: změny sklnu křivky plánvaných výdajů AE skln křivky je dán velikstí multiplikátru zvětšení úhlu růst c pkles t, m zmenšení úhlu růst t, m pkles c zn. c zvyšuje hdntu multiplikátru tzn. křivka AE bude strmější a rvn. Y vyšší t snižuje hdntu multiplikátru tzn. křivka AE bude plšší a rvn. Y menší m snižuje hdntu multiplikatru tzn. křivka AE bude plšší a rvn. Y menší změna plhy křivky změna plhy je vlivněna výší autnmních výdajů psun nahru růst Ca, I, G, TR, X pkles Ta, Ma psun dlů růst Ta, Ma pkles Ca, I, G, TR. X Ca psune křivku AE nahru a rvn. HD Δ Ca *multiplikátr Ip psune křivku AE nahru a rvn. HD Δ Ip *multiplikátr TR psune křivku AE nahru a rvn. HD. ΔHD =( ΔTR * c)*multiplikátr Ta psune křivku AE dlů a rvn. HD. ΔHD =( ΔTa * - c)*multiplikátr G psune křivku AE nahru a rvn. HD Δ G *multiplikátr X psune křivku AE nahru a rvn. HD Δ X *multiplikátr Ma psune křivku AE dlů a rvn. HD Δ Ma *multiplikátr Kapitla 3 výdaje a rvnvážný prdukt - 9 -

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing.

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR Úřad vlády České republiky Odbor analýz a informací Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Definice...

Více

8. Zásahy státu do cen

8. Zásahy státu do cen 8. Zásahy státu do cen 8.1 Cenový strop (maximální cena) Až dosud jsme se zabývali rovnováhou trhů, na nichž neexistují žádné intervence státu či obce. Nyní si ukážeme, jak mohou takové intervence ovlivnit

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5 Úvod Veřejné podpory jsou jedním z nástrojů politiky životního. V České republice jsou v této oblasti využívány poměrně v hojné míře,

Více