U s n e s e n í. O d v o d n n í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. O d v o d n n í"

Transkript

1 4To 109/ U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 8. dubna 2015 o stížnosti obžalovaného Ing., nar. proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne č. j. 6 T 149/ t a k t o : Podle 14Ř odst. 1 písm. c) tr.. se stížnost z a m í t á. O d v o d n n í Okresní soud v Teplicích napadeným usnesením rozhodl, že: I) Podle 71a tr. ádu se zamítá žádost obžalovaného Ing., nar., o propušt ní z vazby na svobodu. II) Podle 33 odst. 2 tr. ádu se zamítá žádost obžalovaného Ing., nar., o p iznání bezplatné obhajoby v ízení vedeném u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 6 T 149/2014. III) Podle 31 odst. 1 tr. ádu z d vodu uvedeného v 30 odst. 1 tr. ádu není p edseda senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martin Roubalík vyloučen z vykonávání úkon trestního ízení, vedeného u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 6 T 149/2014. Od vodn ní napadeného rozsudku je velmi podrobné a v n kterých ohledech jdoucí nad rámec podstaty rozhodnutí. Podrobné a dalekosáhlé posuzování zákonnosti domovní prohlídky a jejích výsledk, včetn podrobného rozboru jednotlivých zákonných podmínek jejího provedení, postupu policist, jejich chování, je z hlediska rozhodnutí pouze o vazb obžalovaného, které je rozhodnutím pouze procesním, nikoliv rozhodnutím o vin či nevin obžalovaného, nejen nadbytečné, ale v zásad i irelevantní. Rozhodnutí o vazb je rozhodnutí pouze o tom, zda trestní stíhání, jehož d vodnost byla opakovan zkoumána, posuzována a konstatována ve všech p edchozích rozhodnutích o vazb obžalovaného, má nebo nemá být vedeno nadále vazebn a za jakých podmínek.

2 2 Pokud jde o vlastní podstatu napadeného rozhodnutí, od vodnil soud výrok pod bodem I) tím, že d vod zajiš ovací vazby obžalovaného podle 67 písm. a) tr.. trvá. Obžalovaný byl policejním orgánem zajišt n v tajné místnosti domu č. p. v Teplicích, ul., kde se n kolik hodin ukrýval. Ve spojení s pad lanými doklady, které byly u n ho zajišt ny a rovn ž s jeho p ístupem k finančním prost edk m, je reálná obava, že by mohl opustit území České republiky a pobytem v zahraničí pod falešnou identitou se vyhýbat trestnímu stíhání, tím spíš, že v rámci jiných trestních ízení bylo zjišt no, že na takové falešné doklady často d íve cestoval. Námitka, že dosud s orgány Policie ČR spolupracoval a na vyzvání se k nim dostavoval, neobstojí, nebo je z ejmé, že až realizací domovní prohlídky ve shora uvedeném dom mu bezprost edn začalo hrozit trestní stíhání. Námitka údajn nep íznivým zdravotním stavem, nemá-li tento p ímou vazbu na d vod uvedený v 67 písm. a) tr.., je irelevantní. Aktuální zdravotní stav obžalovaného není natolik vážný, aby nemohl být ešen v rámci vazebního stíhání. Výrok pod bodem II) od vodnil soud tím, že obžalovaný neosv dčil, že nemá dostatek prost edk, aby si hradil náklady obhajoby, a to zcela. Krom neúplnosti p íloh a jeho vyjád ení k žádosti o p iznání nároku na bezplatnou obhajobu, výpisy z účt jsou zastaralé, časov omezené, nedoložil ani aktuální majetkové pom ry jeho manželky, ačkoliv se na ni odvolává. O podílech ve společnostech či jiných subjektech ani nemluv. Není pravdou, že by nedisponoval finančními prost edky, nebo alespo možností se k nim dostat. P edložil n kolik právních rozbor jím zadaných, rovn ž i znalecký posudek, byl schopen obstarat prost ednictvím manželky částku ,- Kč na pen žitou záruku a náklady obhajoby dosud hradí. Tyto skutečnosti společn s okolnostmi zjišt nými z provedené domovní prohlídky (zejména nalezená finanční hotovost v částce p evyšující Ř ,- Kč), je d vodem k zamítnutí jeho žádosti. V od vodn ní výroku pod bodem III) soud uvedl, že námitka obžalovaného o podjatosti p edsedy senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martina Roubalíka, je neopodstatn ná. Stejná námitka byla obžalovaným vznesena již d íve a bylo o ní pravomocn rozhodnuto. S ohledem na novou argumentaci obžalovaného, která p edstavuje tzv. novum, a to konkrétn údajná trestná činnost p edsedy senátu v či obžalovanému, pro kterou na n j podal trestní oznámení, se okresní soud znovu touto námitkou zabýval. Dosp l k záv ru, že postrádá relevantnost a racionalitu, trestním oznámením podaným na obžalovaného se p edseda senátu nedopustil v či obžalovanému žádného

3 3 zločinu. Ze strany obžalovaného je takový argument prázdnou proklamací, která nem že narušit nestrannost a nezávislost p edsedy senátu. Proti tomuto usnesení podal obžalovaný v zákonné lh t stížnost. V písemném od vodn ní stížnosti prost ednictvím svého obhájce odkázal na podrobnou argumentaci, kterou již d íve k jednotlivým napadeným výrok m uplatnil. Dále uvedl, že je skutečností, že okolnost, že obžalovaný podá na soudce trestní oznámení nebo naopak soudce na obžalovaného, nemusí být sama o sob d vodem k podjatosti. Jiná v c je, pokud taková skutečnost, ale i jiná, vyvolá u soudce subjektivní pocit, že není schopen ve v ci nezávisle a objektivn rozhodovat (usnesení OS Teplice sp. zn. 6 T 14ř/2014 ze dne ). Pak již lze rozumn o podjatosti uvažovat. Jestliže dojde k podání vzájemných trestních oznámení, je jasné, že se vytrácí základní vztah vycházející z trestního ádu orgán trestního ízení na jedné stran a strana trestního ízení na stran druhé ale začíná p evažovat vztah vzájemného souboje, který již odpovídá negativnímu osobnímu vztahu mezi zainteresovanými osobami, neslučitelnému s tím, aby orgán činný v trestním ízení činil úkony trestního ízení, a to tím spíše, pokud jde p ímo o rozhodnutí ve v ci. Nelze p ehlédnout ani skutečnost, že obžalovaný m že subjektivn velmi negativn vnímat pr tahy ve vyhotovování rozsudku a protokol z hlavních líčení, k nimž žádný objektivní d vod není a z jeho pohledu jde o libov li. Soudce Mgr. Roubalík svým p ístupem k v ci toliko svoji podjatost potvrzuje. Bylo z ejmé, že skončení v ci je pro n j absolutní prioritou, pro kterou odročil velmi neobvyklým zp sobem jiné trestní v ci. Po vynesení odsuzujícího rozsudku však nastal naprostý zlom a na míst sp chu nastoupila liknavost a pr tahy. Pokud soudce Mgr. Roubalík rozhodoval, ačkoliv jsou zde d vody pro jeho vyloučení, má to samoz ejm vliv na veškerá jeho rozhodnutí, včetn dalších rozhodnutí obsažených v napadeném usnesení. Pokud jde o rozhodnutí o vazb, je t eba poukázat na to, že ačkoliv bylo ke dni rozhodnuto o zamítnutí žádosti o propušt ní z vazby, jde o rozhodnutí nepravomocné. Zmín ná libov le p edsedy senátu projevující se v absenci plynulosti ízení p ed soudem, zcela eliminuje zákonné lh ty a v od vodn ní usnesení avizovaná ochota p ezkoumat znovu d vody vazby, nemá prakticky smysl. D vod út kové vazby není prokazován skutečn pádnými konkrétními d vody, navíc p i celkové n kolikam síční liknavosti soudu ve vy izování v ci je vazební d vod siln oslaben. Možnost nahrazení vazby trestním ádem p edvídaným institutem, zde nepochybn existuje a vazba se v současnosti jeví jako nep im ené opat ení. Pokud jde o uplatn nou

4 4 námitku spočívající v nedodržení lh ty 4Ř hodin od zadržení do okamžiku p edání osoby soudu ( 77 odst. 1 tr..), má obžalovaný nepochybn pravdu v tom, že trestní ád zcela jasn p ikazuje, že má dojít k p edání osoby (nikoliv toliko k podání návrhu na vzetí do vazby). Pokud se týká rozhodnutí o návrhu na p iznání bezplatné obhajoby, jde vždy o otázku soudcovské úvahy. V situaci obžalovaného je velmi t žké cokoliv dokládat, a to zcela logicky vzhledem ke svému umíst ní ve vazb. Nicmén je jasné, že je bez p íjm, které by mu dovolovaly, aby si v současné dob hradil náklady obhajoby. Úvahy soudu o tom, že je schopen se k pen z m dostat, když byl schopen zajistit si vypracování právních rozbor a znaleckého posudku, jsou toliko úvahami, které nejsou podloženy znalostí o tom, zda a jak, p ípadn kým, byly tyto hrazeny. Rovn ž úvaha o tom, že si dokázal zajistit smlouvou svého současného obhájce, nevychází ze znalosti dohody mezi obžalovaným a advokátem. V rozhodnutí p evazuje subjektivní a zaujatý názor nad klidnou a srozumitelnou úvahou. Bezplatná obhajoba není nárokem obžalovaného a negativní rozhodnutí nelze považovat za pochybení soudu, pokud ovšem soud rozhodne nezaujat a srozumiteln (konec citace). S ohledem na výše uvedené obžalovaný prost ednictvím svého obhájce navrhl, aby napadené usnesení bylo ve všech výrocích zrušeno, bylo rozhodnuto o jeho propušt ní z vazby na svobodu a o tom, že Mgr. Martin Roubalík je vyloučen z vykonávání úkon trestního ízení v p edm tné v ci. Ohledn návrhu na p iznání bezplatné obhajoby, nech je v c vrácena soudu prvního stupn k dalšímu ízení a novému rozhodnutí. Obžalovaný sám v písemném od vodn ní stížnosti, které následn ješt p ed rozhodnutím krajského soudu o této jeho stížnosti doplnil další žádostí o propušt ní z vazby, doručenou krajskému soudu , a kterou je proto nutno pokládat za součást jeho stížnosti proti napadenému usnesení, znovu zopakoval veškeré své p edchozí námitky procesní i v cné povahy, které opakovan a souhrnn uplat uje ve všech svých podáních k r zným rozhodnutím soudu bez ohledu na podstatu toho kterého rozhodnutí, tedy i k rozhodnutím o jeho vazb. Všemi t mito jeho námitkami se soudy obou stup rovn ž opakovan zabývaly a ešily je ve svých p edchozích rozhodnutích, včetn rozhodnutí krajského soudu ze dne č. j. 7 To 163/2014-6ř a ze dne 2. ř č. j. 4 To 276/ Jedinou novou je procesní námitka o p ekročení 4Ř hodinové lh ty stanovené podle 77 odst. 1 tr.. u nejd ležit jšího prost edku soudní ochrany habeas corpus implementovaného z čl. Ř odst. 3 Listiny základních práv a svobod (konec

5 5 citace). Obžalovaný namítal, že podle 77 odst. 1 tr.. je státní zástupce povinen odevzdat zadrženou osobu ve lh t 4Ř hodin od zadržení soudu s návrhem na vzetí do vazby. Z tohoto ustanovení vyplývá, že nestačí podat pouze návrh na vzetí do vazby, ale spolu s ním musí státní zástupce zadrženou osobu p edat soudu, což je v souladu s procesním prost edkem habeas corpus, který vyžaduje fyzické p edvedení p ed soud, a k jehož dodržování se Česká republika zavázala v ad mezinárodních smluv. Policie ČR p edala obžalovaného soudu až po uplynutí 4ř hodin od zadržení, čímž byla uvedená lh ta p ekročena a on m l být okamžit propušt n na svobodu, by by bylo zadržení p vodn d vodné. Okresní soud v Teplicích zcela zam nil princip habea scorpus vyžadující fyzické p edvedení zadržené osoby p ed soudce za administrativní úkon spočívající v pouhém podání písemného návrhu na vzetí do vazby, ačkoliv je to v rozporu s 76 odst. 4 a 77 odst. 1 tr.. a mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána. Obžalovaný navrhl, aby z d vodu této procesní vady bylo napadené usnesení zrušeno a on byl z vazby propušt n. Krajský soud p ezkoumal podle 147 odst. 1 tr.. správnost výroku napadeného usnesení a správnost ízení, které jeho vyhlášení p edcházelo a neshledal stížnost d vodnou. ízení, které vyhlášení napadeného usnesení p edcházelo, není zatíženo žádnou procesní vadou, která by poznamenala zákonnost napadeného rozhodnutí. Zákonností procesního postupu soud obou stup v souvislosti s rozhodováním o vazb obžalovaného se opakovan zabývaly nejen okresní soud, nejen krajský soud, ale též Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 14. Ř sp. zn. III. ÚS 255Ř/14. Ústavní stížnost obžalovaného, kterou od vodnil práv procesními vadami ízení p edcházejícího rozhodnutím o jeho vazb, Ústavní soud odmítl, čímž potvrdil bezvadnost procesního postupu obou soud. Další procesní námitkou obžalovaného, kterou nov uplatnil p i hlavním líčení dne , o p ekročení lh ty 4Ř hodin stanovené v 77 odst. 1 tr.., podle kterého je státní zástupce povinen odevzdat zadrženou osobu ve lh t 4Ř hodin od zadržení soudu s návrhem na vzetí do vazby, se okresní soud zabýval na stran 6 od vodn ní napadeného usnesení a vypo ádal se s ní zp sobem, kterému nelze vytknout pochybení. Krajský soud nad rámec od vodn ní napadeného usnesení, s nímž se i v tomto sm ru ztotož uje, odkazuje na Komentá k trestnímu ádu, díl I., 5. vydání, vysv tlivka 4 k ustanovení 77 odst. 1 tr.. Tuto procesní námitku obžalovaného jako ned vodnou a bezp edm tnou odmítá.

6 6 Jak shora uvedeno, obžalovaný ve své stížnosti proti napadenému usnesení znovu uplatnil námitky, které opakovan a tak ka periodicky vznáší ve všech svých podáních k r zným rozhodnutím soudu, včetn rozhodnutí o vazb. Všemi t mito námitkami se soudy obou stup ve svých p edchozích rozhodnutích, včetn rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 7 To 163/2014-6ř a č. j. 4 To 276/2014-7Ř1 zabývaly a vypo ádaly se s nimi a vy ešily je zp sobem, který je zákonný a který je aktuální i v současném stadiu trestního stíhání obžalovaného. Krajský soud proto na od vodn ní zejména svých p edchozích shora citovaných rozhodnutí o vazb obžalovaného v podrobnostech odkazuje s tím, že na skutečnostech, které ho k t mto rozhodnutím vedly, se ve prosp ch obžalovaného nic nezm nilo (naopak byl soudem prvního stupn vyhlášen odsuzující rozsudek, který d vodnost trestního stíhání a d vodnost obavy vyjád ené v ustanovení 67 písm. a/ tr.. umoc uje), tyto skutečnosti stále trvají, a proto trvá i obava z následk p edvídaných v ustanovení 67 písm. a) tr.. pro p ípad propušt ní obžalovaného na svobodu. Od vodn ní napadeného usnesení, a to všech t í jeho výrok je velmi podrobné. Ve vztahu k výroku pod bodem I), jímž byla zamítnuta žádost obžalovaného o propušt ní z vazby, krajský soud odkazuje na stranu 5 tohoto od vodn ní, s nímž se bez výhrad ztotož uje. Tak, jako je stále shodná a beze zm n argumentace obžalovaného, jak ostatn konstatuje i jeho obhájce v písemném od vodn ní stížnosti, se logicky shodují i záv ry a vazební rozhodnutí soudu, včetn jejich od vodn ní. Krajský soud, ve shod s okresním soudem, i v daném stadiu trestního stíhání obžalovaného shledal d vodnou obavu, že v p ípad propušt ní z vazby obžalovaný uprchne nebo se bude skrývat (což ostatn již úmysln činil, když se v tajné místnosti domu skrýval p ed orgány Policie ČR), aby se trestnímu stíhání a reáln hrozícímu trestu odn tí svobody v ádu n kolika rok, vyhnul. Současn je t eba zd raznit, že vazbu je nutno chápat jako zajiš ovací institut, který slouží k dosažení účelu trestního ízení. Je p irozené, že rozhodování o vazb je vedeno vždy v rovin pouhé pravd podobnosti (a nikoliv jistoty) ohledn d sledk, které mohou nastat, nebude-li obvin ný ve vazb držen... (IV. ÚS 1304/0Ř). Na druhé stran je v zájmu objektivity t eba p isv dčit tomu, že posledním pravomocným rozhodnutím o vazb obžalovaného, které p edchází tomuto p edm tnému rozhodnutí krajského soudu, je usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 15. Ř č. j. 6 T 14ř/ Ř, které nabylo právní moci usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. ř č. j. 4 To 276/2014-7Ř1. Posledními rozhodnutími o vazb obžalovaného jsou pak usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne č. j.

7 7 6 T 149/ a ze dne č. j. 6 T 14ř/ Ř, která obžalovaný napadl stížností, o nichž krajský soud (jemuž byl spis 6 T 149/2014 Okresního soudu v Teplicích s ob ma stížnostmi p edložen dne ) rozhodl dne Ř Je skutečností, že ob stížnosti obžalovaného tak byly krajskému soudu k rozhodnutí p edloženy s odstupem t í, respektive čty m síc. Obecn jde o dobu dlouhou, zda nep im en dlouhou je t eba posuzovat v kontextu s celým ízením, s jeho p edevším procesní složitostí danou i adou desítek r zných podání, zejména podání obžalovaného, která soud ešil a eší, a to i v součinnosti s Vrchním soudem v Praze a Ústavním soudem ČR, kdy po dobu, kdy trestní spis byl u t chto soud, ho nem l Okresní soud v Teplicích k dispozici a v neposlední ad v souvislosti s nutností vyhotovení rozsudku vyhlášeného dne Otázka, zda p edm tný trestní spis se stížnostmi obžalovaného proti ob ma rozhodnutím o jeho vazb m l nebo mohl být p edložen krajskému soudu d íve, zda, a pokud ano, o jak dlouho by se tak posunulo vyhotovení st žejního meritorního rozhodnutí, tedy rozsudku, však nemá podstatný vliv na posouzení d vodnosti či ned vodnosti zajiš ovací vazby obžalovaného. Krajský soud s odkazem na shora uvedené argumenty nedosp l k záv ru, že by napadené rozhodnutí ve výroku pod bodem I) nebylo v souladu s ustanovením 71 odst. 1, v ta druhá tr. ádu. Krajský soud nezjistil pochybení ani v dalších výrocích napadeného usnesení. Rozhodnutí, kterým okresní soud obžalovanému nep iznal nárok na bezplatnou obhajobu je zcela správné, nelze než souhlasit s tím, že obžalovaný, na n mž výhradn spočívá d kazní b emeno, neosv dčil a v nejmenším neprokázal, že nemá dost prost edk k tomu, aby si náklady obhajoby hradil sám a neprokázal d vodnost své žádosti. Pochybnosti o takové finanční nouzi obžalovaného, která by oprav ovala k opačnému rozhodnutí, vyjád il okresní soud na stran 6 a na stran 7 od vodn ní písemného vyhotovení napadeného usnesení. K námitkám, které v tomto sm ru obžalovaný prost ednictvím svého obhájce uplatnil, je nutno dodat, že není jasné, že obžalovaný je bez p íjm, které by mu dovolovaly, aby si v současné dob hradil náklady obhajoby, to rozhodn neosv dčil a uvádí-li dále, že je tomu tak v současné dob v d sledku vazby, pak p ipouští možnost, že bude mít či m že mít finanční prost edky v budoucnu. Vytýká-li tomuto výroku napadeného rozhodnutí, že je vedeno úvahami, které nejsou podložené, pak je nutno znovu zd raznit, že to není soud, nýbrž výhradn obžalovaný, na kterém leží d kazní b emeno a je tedy pouze na n m, aby prokázal takový nedostatek prost edk k hrazení náklad obhajoby, který by od vodnil opačné rozhodnutí, než jaké okresní soud v bod II) napadeného usnesení učinil.

8 8 Výrokem pod bodem III) napadeného usnesení okresní soud znovu rozhodl, že podle 30 odst. 1 tr.. není p edseda senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martin Roubalík vyloučen z vykonávání úkon trestního ízení vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 6 T 14ř/2014, ačkoliv stejné pravomocné rozhodnutí učinil již krajský soud usnesením ze dne č. j. 4 To 320/2014-ř47. Okresní soud skutečnost, že znovu rozhodl o stejné námitce obžalovaného o podjatosti p edsedy senátu Mgr. Martina Roubalíka, od vodnil tím, že obžalovaný na n j podal trestní oznámení a tuto skutečnost považuje za určité novum, které v p edchozím rozhodnutí nebylo ešeno. Krajský soud s ohledem na dikci ustanovení 30 odst. 1 tr.. se neztotož uje s tím, že by taková skutečnost m la být d vodem k dalšímu rozhodování o tomtéž, tedy o námitce podjatosti p edsedy senátu Mgr. Martina Roubalíka, respektive o návrhu obžalovaného na jeho vyloučení z vykonávání úkon trestního ízení v dané v ci, a to z d vod, které jsou podrobn vyloženy v jeho usnesení č. j. 4 To 320/2014-ř47, navíc nyní i ve spojení s usnesením Ústavního soudu ČR ze dne sp. zn. IV. ÚS 252/15. Pokud však okresní soud z jakési opatrnosti znovu o stejné námitce obžalovaného, tedy o námitce své podjatosti, rozhodl, pak zp sob tohoto rozhodnutí vyjád ený ve výroku pod bodem III) napadeného usnesení je zákonný a správný. V dalším krajský soud odkazuje na ob výše citovaná rozhodnutí své i Ústavního soudu ČR a jejich od vodn ní. S odkazem na všechny shora uvedené argumenty dosp l krajský soud k záv ru, že stížnost obžalovaného je ned vodná, a proto ji podle 14Ř odst. 1 písm. c) tr.. zamítl. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í stížnost p ípustná. V Ústí nad Labem, dne 8. dubna 2015 Za správnost vyhotovení: JUDr. Na a H á j k o v á v. r. Irena Balážová p edsedkyn senátu

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost.

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost. 4To 276/2014-781 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 2. zá í 2014 o stížnosti obžalovaného Ing. M. V., nar. 25. 9. 1960, proti usnesení Okresního soudu

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -178 ESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ji ího Goldsteina v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

c : Odvolání ú astníka ízení proti rozhodnutí o zm územního rozhodnutí. 258 (Obytný soubor NOVÉ MAJDALENKY, Bytový d m D)

c : Odvolání ú astníka ízení proti rozhodnutí o zm územního rozhodnutí. 258 (Obytný soubor NOVÉ MAJDALENKY, Bytový d m D) ad m stské ásti m sta Brna, Brno sever Odbor stavební a investi ní Bratislavská 70 601 47 Brno Ke sp.zn.: STU/04/1001817 K.j. : MCBSev/002065/11 c : Odvolání ú astníka ízení proti rozhodnutí o zm územního

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 66/2007 89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 82/2012-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 64/2011-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Azs 211/2004-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jiřího

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 14/2006-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 76/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 75/2009-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky II. ÚS 3518/11 Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 10. ledna 2012 v senátu složeném v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudkyň Dagmar Lastovecké

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 92/2006-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 148/2004-112 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 43 Ad 7/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Z. H., nar., trvale bytem L., Ř., zastoupené Mgr.

Více