U s n e s e n í. O d v o d n n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. O d v o d n n í"

Transkript

1 4To 109/ U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 8. dubna 2015 o stížnosti obžalovaného Ing., nar. proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne č. j. 6 T 149/ t a k t o : Podle 14Ř odst. 1 písm. c) tr.. se stížnost z a m í t á. O d v o d n n í Okresní soud v Teplicích napadeným usnesením rozhodl, že: I) Podle 71a tr. ádu se zamítá žádost obžalovaného Ing., nar., o propušt ní z vazby na svobodu. II) Podle 33 odst. 2 tr. ádu se zamítá žádost obžalovaného Ing., nar., o p iznání bezplatné obhajoby v ízení vedeném u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 6 T 149/2014. III) Podle 31 odst. 1 tr. ádu z d vodu uvedeného v 30 odst. 1 tr. ádu není p edseda senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martin Roubalík vyloučen z vykonávání úkon trestního ízení, vedeného u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 6 T 149/2014. Od vodn ní napadeného rozsudku je velmi podrobné a v n kterých ohledech jdoucí nad rámec podstaty rozhodnutí. Podrobné a dalekosáhlé posuzování zákonnosti domovní prohlídky a jejích výsledk, včetn podrobného rozboru jednotlivých zákonných podmínek jejího provedení, postupu policist, jejich chování, je z hlediska rozhodnutí pouze o vazb obžalovaného, které je rozhodnutím pouze procesním, nikoliv rozhodnutím o vin či nevin obžalovaného, nejen nadbytečné, ale v zásad i irelevantní. Rozhodnutí o vazb je rozhodnutí pouze o tom, zda trestní stíhání, jehož d vodnost byla opakovan zkoumána, posuzována a konstatována ve všech p edchozích rozhodnutích o vazb obžalovaného, má nebo nemá být vedeno nadále vazebn a za jakých podmínek.

2 2 Pokud jde o vlastní podstatu napadeného rozhodnutí, od vodnil soud výrok pod bodem I) tím, že d vod zajiš ovací vazby obžalovaného podle 67 písm. a) tr.. trvá. Obžalovaný byl policejním orgánem zajišt n v tajné místnosti domu č. p. v Teplicích, ul., kde se n kolik hodin ukrýval. Ve spojení s pad lanými doklady, které byly u n ho zajišt ny a rovn ž s jeho p ístupem k finančním prost edk m, je reálná obava, že by mohl opustit území České republiky a pobytem v zahraničí pod falešnou identitou se vyhýbat trestnímu stíhání, tím spíš, že v rámci jiných trestních ízení bylo zjišt no, že na takové falešné doklady často d íve cestoval. Námitka, že dosud s orgány Policie ČR spolupracoval a na vyzvání se k nim dostavoval, neobstojí, nebo je z ejmé, že až realizací domovní prohlídky ve shora uvedeném dom mu bezprost edn začalo hrozit trestní stíhání. Námitka údajn nep íznivým zdravotním stavem, nemá-li tento p ímou vazbu na d vod uvedený v 67 písm. a) tr.., je irelevantní. Aktuální zdravotní stav obžalovaného není natolik vážný, aby nemohl být ešen v rámci vazebního stíhání. Výrok pod bodem II) od vodnil soud tím, že obžalovaný neosv dčil, že nemá dostatek prost edk, aby si hradil náklady obhajoby, a to zcela. Krom neúplnosti p íloh a jeho vyjád ení k žádosti o p iznání nároku na bezplatnou obhajobu, výpisy z účt jsou zastaralé, časov omezené, nedoložil ani aktuální majetkové pom ry jeho manželky, ačkoliv se na ni odvolává. O podílech ve společnostech či jiných subjektech ani nemluv. Není pravdou, že by nedisponoval finančními prost edky, nebo alespo možností se k nim dostat. P edložil n kolik právních rozbor jím zadaných, rovn ž i znalecký posudek, byl schopen obstarat prost ednictvím manželky částku ,- Kč na pen žitou záruku a náklady obhajoby dosud hradí. Tyto skutečnosti společn s okolnostmi zjišt nými z provedené domovní prohlídky (zejména nalezená finanční hotovost v částce p evyšující Ř ,- Kč), je d vodem k zamítnutí jeho žádosti. V od vodn ní výroku pod bodem III) soud uvedl, že námitka obžalovaného o podjatosti p edsedy senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martina Roubalíka, je neopodstatn ná. Stejná námitka byla obžalovaným vznesena již d íve a bylo o ní pravomocn rozhodnuto. S ohledem na novou argumentaci obžalovaného, která p edstavuje tzv. novum, a to konkrétn údajná trestná činnost p edsedy senátu v či obžalovanému, pro kterou na n j podal trestní oznámení, se okresní soud znovu touto námitkou zabýval. Dosp l k záv ru, že postrádá relevantnost a racionalitu, trestním oznámením podaným na obžalovaného se p edseda senátu nedopustil v či obžalovanému žádného

3 3 zločinu. Ze strany obžalovaného je takový argument prázdnou proklamací, která nem že narušit nestrannost a nezávislost p edsedy senátu. Proti tomuto usnesení podal obžalovaný v zákonné lh t stížnost. V písemném od vodn ní stížnosti prost ednictvím svého obhájce odkázal na podrobnou argumentaci, kterou již d íve k jednotlivým napadeným výrok m uplatnil. Dále uvedl, že je skutečností, že okolnost, že obžalovaný podá na soudce trestní oznámení nebo naopak soudce na obžalovaného, nemusí být sama o sob d vodem k podjatosti. Jiná v c je, pokud taková skutečnost, ale i jiná, vyvolá u soudce subjektivní pocit, že není schopen ve v ci nezávisle a objektivn rozhodovat (usnesení OS Teplice sp. zn. 6 T 14ř/2014 ze dne ). Pak již lze rozumn o podjatosti uvažovat. Jestliže dojde k podání vzájemných trestních oznámení, je jasné, že se vytrácí základní vztah vycházející z trestního ádu orgán trestního ízení na jedné stran a strana trestního ízení na stran druhé ale začíná p evažovat vztah vzájemného souboje, který již odpovídá negativnímu osobnímu vztahu mezi zainteresovanými osobami, neslučitelnému s tím, aby orgán činný v trestním ízení činil úkony trestního ízení, a to tím spíše, pokud jde p ímo o rozhodnutí ve v ci. Nelze p ehlédnout ani skutečnost, že obžalovaný m že subjektivn velmi negativn vnímat pr tahy ve vyhotovování rozsudku a protokol z hlavních líčení, k nimž žádný objektivní d vod není a z jeho pohledu jde o libov li. Soudce Mgr. Roubalík svým p ístupem k v ci toliko svoji podjatost potvrzuje. Bylo z ejmé, že skončení v ci je pro n j absolutní prioritou, pro kterou odročil velmi neobvyklým zp sobem jiné trestní v ci. Po vynesení odsuzujícího rozsudku však nastal naprostý zlom a na míst sp chu nastoupila liknavost a pr tahy. Pokud soudce Mgr. Roubalík rozhodoval, ačkoliv jsou zde d vody pro jeho vyloučení, má to samoz ejm vliv na veškerá jeho rozhodnutí, včetn dalších rozhodnutí obsažených v napadeném usnesení. Pokud jde o rozhodnutí o vazb, je t eba poukázat na to, že ačkoliv bylo ke dni rozhodnuto o zamítnutí žádosti o propušt ní z vazby, jde o rozhodnutí nepravomocné. Zmín ná libov le p edsedy senátu projevující se v absenci plynulosti ízení p ed soudem, zcela eliminuje zákonné lh ty a v od vodn ní usnesení avizovaná ochota p ezkoumat znovu d vody vazby, nemá prakticky smysl. D vod út kové vazby není prokazován skutečn pádnými konkrétními d vody, navíc p i celkové n kolikam síční liknavosti soudu ve vy izování v ci je vazební d vod siln oslaben. Možnost nahrazení vazby trestním ádem p edvídaným institutem, zde nepochybn existuje a vazba se v současnosti jeví jako nep im ené opat ení. Pokud jde o uplatn nou

4 4 námitku spočívající v nedodržení lh ty 4Ř hodin od zadržení do okamžiku p edání osoby soudu ( 77 odst. 1 tr..), má obžalovaný nepochybn pravdu v tom, že trestní ád zcela jasn p ikazuje, že má dojít k p edání osoby (nikoliv toliko k podání návrhu na vzetí do vazby). Pokud se týká rozhodnutí o návrhu na p iznání bezplatné obhajoby, jde vždy o otázku soudcovské úvahy. V situaci obžalovaného je velmi t žké cokoliv dokládat, a to zcela logicky vzhledem ke svému umíst ní ve vazb. Nicmén je jasné, že je bez p íjm, které by mu dovolovaly, aby si v současné dob hradil náklady obhajoby. Úvahy soudu o tom, že je schopen se k pen z m dostat, když byl schopen zajistit si vypracování právních rozbor a znaleckého posudku, jsou toliko úvahami, které nejsou podloženy znalostí o tom, zda a jak, p ípadn kým, byly tyto hrazeny. Rovn ž úvaha o tom, že si dokázal zajistit smlouvou svého současného obhájce, nevychází ze znalosti dohody mezi obžalovaným a advokátem. V rozhodnutí p evazuje subjektivní a zaujatý názor nad klidnou a srozumitelnou úvahou. Bezplatná obhajoba není nárokem obžalovaného a negativní rozhodnutí nelze považovat za pochybení soudu, pokud ovšem soud rozhodne nezaujat a srozumiteln (konec citace). S ohledem na výše uvedené obžalovaný prost ednictvím svého obhájce navrhl, aby napadené usnesení bylo ve všech výrocích zrušeno, bylo rozhodnuto o jeho propušt ní z vazby na svobodu a o tom, že Mgr. Martin Roubalík je vyloučen z vykonávání úkon trestního ízení v p edm tné v ci. Ohledn návrhu na p iznání bezplatné obhajoby, nech je v c vrácena soudu prvního stupn k dalšímu ízení a novému rozhodnutí. Obžalovaný sám v písemném od vodn ní stížnosti, které následn ješt p ed rozhodnutím krajského soudu o této jeho stížnosti doplnil další žádostí o propušt ní z vazby, doručenou krajskému soudu , a kterou je proto nutno pokládat za součást jeho stížnosti proti napadenému usnesení, znovu zopakoval veškeré své p edchozí námitky procesní i v cné povahy, které opakovan a souhrnn uplat uje ve všech svých podáních k r zným rozhodnutím soudu bez ohledu na podstatu toho kterého rozhodnutí, tedy i k rozhodnutím o jeho vazb. Všemi t mito jeho námitkami se soudy obou stup rovn ž opakovan zabývaly a ešily je ve svých p edchozích rozhodnutích, včetn rozhodnutí krajského soudu ze dne č. j. 7 To 163/2014-6ř a ze dne 2. ř č. j. 4 To 276/ Jedinou novou je procesní námitka o p ekročení 4Ř hodinové lh ty stanovené podle 77 odst. 1 tr.. u nejd ležit jšího prost edku soudní ochrany habeas corpus implementovaného z čl. Ř odst. 3 Listiny základních práv a svobod (konec

5 5 citace). Obžalovaný namítal, že podle 77 odst. 1 tr.. je státní zástupce povinen odevzdat zadrženou osobu ve lh t 4Ř hodin od zadržení soudu s návrhem na vzetí do vazby. Z tohoto ustanovení vyplývá, že nestačí podat pouze návrh na vzetí do vazby, ale spolu s ním musí státní zástupce zadrženou osobu p edat soudu, což je v souladu s procesním prost edkem habeas corpus, který vyžaduje fyzické p edvedení p ed soud, a k jehož dodržování se Česká republika zavázala v ad mezinárodních smluv. Policie ČR p edala obžalovaného soudu až po uplynutí 4ř hodin od zadržení, čímž byla uvedená lh ta p ekročena a on m l být okamžit propušt n na svobodu, by by bylo zadržení p vodn d vodné. Okresní soud v Teplicích zcela zam nil princip habea scorpus vyžadující fyzické p edvedení zadržené osoby p ed soudce za administrativní úkon spočívající v pouhém podání písemného návrhu na vzetí do vazby, ačkoliv je to v rozporu s 76 odst. 4 a 77 odst. 1 tr.. a mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána. Obžalovaný navrhl, aby z d vodu této procesní vady bylo napadené usnesení zrušeno a on byl z vazby propušt n. Krajský soud p ezkoumal podle 147 odst. 1 tr.. správnost výroku napadeného usnesení a správnost ízení, které jeho vyhlášení p edcházelo a neshledal stížnost d vodnou. ízení, které vyhlášení napadeného usnesení p edcházelo, není zatíženo žádnou procesní vadou, která by poznamenala zákonnost napadeného rozhodnutí. Zákonností procesního postupu soud obou stup v souvislosti s rozhodováním o vazb obžalovaného se opakovan zabývaly nejen okresní soud, nejen krajský soud, ale též Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 14. Ř sp. zn. III. ÚS 255Ř/14. Ústavní stížnost obžalovaného, kterou od vodnil práv procesními vadami ízení p edcházejícího rozhodnutím o jeho vazb, Ústavní soud odmítl, čímž potvrdil bezvadnost procesního postupu obou soud. Další procesní námitkou obžalovaného, kterou nov uplatnil p i hlavním líčení dne , o p ekročení lh ty 4Ř hodin stanovené v 77 odst. 1 tr.., podle kterého je státní zástupce povinen odevzdat zadrženou osobu ve lh t 4Ř hodin od zadržení soudu s návrhem na vzetí do vazby, se okresní soud zabýval na stran 6 od vodn ní napadeného usnesení a vypo ádal se s ní zp sobem, kterému nelze vytknout pochybení. Krajský soud nad rámec od vodn ní napadeného usnesení, s nímž se i v tomto sm ru ztotož uje, odkazuje na Komentá k trestnímu ádu, díl I., 5. vydání, vysv tlivka 4 k ustanovení 77 odst. 1 tr.. Tuto procesní námitku obžalovaného jako ned vodnou a bezp edm tnou odmítá.

6 6 Jak shora uvedeno, obžalovaný ve své stížnosti proti napadenému usnesení znovu uplatnil námitky, které opakovan a tak ka periodicky vznáší ve všech svých podáních k r zným rozhodnutím soudu, včetn rozhodnutí o vazb. Všemi t mito námitkami se soudy obou stup ve svých p edchozích rozhodnutích, včetn rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 7 To 163/2014-6ř a č. j. 4 To 276/2014-7Ř1 zabývaly a vypo ádaly se s nimi a vy ešily je zp sobem, který je zákonný a který je aktuální i v současném stadiu trestního stíhání obžalovaného. Krajský soud proto na od vodn ní zejména svých p edchozích shora citovaných rozhodnutí o vazb obžalovaného v podrobnostech odkazuje s tím, že na skutečnostech, které ho k t mto rozhodnutím vedly, se ve prosp ch obžalovaného nic nezm nilo (naopak byl soudem prvního stupn vyhlášen odsuzující rozsudek, který d vodnost trestního stíhání a d vodnost obavy vyjád ené v ustanovení 67 písm. a/ tr.. umoc uje), tyto skutečnosti stále trvají, a proto trvá i obava z následk p edvídaných v ustanovení 67 písm. a) tr.. pro p ípad propušt ní obžalovaného na svobodu. Od vodn ní napadeného usnesení, a to všech t í jeho výrok je velmi podrobné. Ve vztahu k výroku pod bodem I), jímž byla zamítnuta žádost obžalovaného o propušt ní z vazby, krajský soud odkazuje na stranu 5 tohoto od vodn ní, s nímž se bez výhrad ztotož uje. Tak, jako je stále shodná a beze zm n argumentace obžalovaného, jak ostatn konstatuje i jeho obhájce v písemném od vodn ní stížnosti, se logicky shodují i záv ry a vazební rozhodnutí soudu, včetn jejich od vodn ní. Krajský soud, ve shod s okresním soudem, i v daném stadiu trestního stíhání obžalovaného shledal d vodnou obavu, že v p ípad propušt ní z vazby obžalovaný uprchne nebo se bude skrývat (což ostatn již úmysln činil, když se v tajné místnosti domu skrýval p ed orgány Policie ČR), aby se trestnímu stíhání a reáln hrozícímu trestu odn tí svobody v ádu n kolika rok, vyhnul. Současn je t eba zd raznit, že vazbu je nutno chápat jako zajiš ovací institut, který slouží k dosažení účelu trestního ízení. Je p irozené, že rozhodování o vazb je vedeno vždy v rovin pouhé pravd podobnosti (a nikoliv jistoty) ohledn d sledk, které mohou nastat, nebude-li obvin ný ve vazb držen... (IV. ÚS 1304/0Ř). Na druhé stran je v zájmu objektivity t eba p isv dčit tomu, že posledním pravomocným rozhodnutím o vazb obžalovaného, které p edchází tomuto p edm tnému rozhodnutí krajského soudu, je usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 15. Ř č. j. 6 T 14ř/ Ř, které nabylo právní moci usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. ř č. j. 4 To 276/2014-7Ř1. Posledními rozhodnutími o vazb obžalovaného jsou pak usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne č. j.

7 7 6 T 149/ a ze dne č. j. 6 T 14ř/ Ř, která obžalovaný napadl stížností, o nichž krajský soud (jemuž byl spis 6 T 149/2014 Okresního soudu v Teplicích s ob ma stížnostmi p edložen dne ) rozhodl dne Ř Je skutečností, že ob stížnosti obžalovaného tak byly krajskému soudu k rozhodnutí p edloženy s odstupem t í, respektive čty m síc. Obecn jde o dobu dlouhou, zda nep im en dlouhou je t eba posuzovat v kontextu s celým ízením, s jeho p edevším procesní složitostí danou i adou desítek r zných podání, zejména podání obžalovaného, která soud ešil a eší, a to i v součinnosti s Vrchním soudem v Praze a Ústavním soudem ČR, kdy po dobu, kdy trestní spis byl u t chto soud, ho nem l Okresní soud v Teplicích k dispozici a v neposlední ad v souvislosti s nutností vyhotovení rozsudku vyhlášeného dne Otázka, zda p edm tný trestní spis se stížnostmi obžalovaného proti ob ma rozhodnutím o jeho vazb m l nebo mohl být p edložen krajskému soudu d íve, zda, a pokud ano, o jak dlouho by se tak posunulo vyhotovení st žejního meritorního rozhodnutí, tedy rozsudku, však nemá podstatný vliv na posouzení d vodnosti či ned vodnosti zajiš ovací vazby obžalovaného. Krajský soud s odkazem na shora uvedené argumenty nedosp l k záv ru, že by napadené rozhodnutí ve výroku pod bodem I) nebylo v souladu s ustanovením 71 odst. 1, v ta druhá tr. ádu. Krajský soud nezjistil pochybení ani v dalších výrocích napadeného usnesení. Rozhodnutí, kterým okresní soud obžalovanému nep iznal nárok na bezplatnou obhajobu je zcela správné, nelze než souhlasit s tím, že obžalovaný, na n mž výhradn spočívá d kazní b emeno, neosv dčil a v nejmenším neprokázal, že nemá dost prost edk k tomu, aby si náklady obhajoby hradil sám a neprokázal d vodnost své žádosti. Pochybnosti o takové finanční nouzi obžalovaného, která by oprav ovala k opačnému rozhodnutí, vyjád il okresní soud na stran 6 a na stran 7 od vodn ní písemného vyhotovení napadeného usnesení. K námitkám, které v tomto sm ru obžalovaný prost ednictvím svého obhájce uplatnil, je nutno dodat, že není jasné, že obžalovaný je bez p íjm, které by mu dovolovaly, aby si v současné dob hradil náklady obhajoby, to rozhodn neosv dčil a uvádí-li dále, že je tomu tak v současné dob v d sledku vazby, pak p ipouští možnost, že bude mít či m že mít finanční prost edky v budoucnu. Vytýká-li tomuto výroku napadeného rozhodnutí, že je vedeno úvahami, které nejsou podložené, pak je nutno znovu zd raznit, že to není soud, nýbrž výhradn obžalovaný, na kterém leží d kazní b emeno a je tedy pouze na n m, aby prokázal takový nedostatek prost edk k hrazení náklad obhajoby, který by od vodnil opačné rozhodnutí, než jaké okresní soud v bod II) napadeného usnesení učinil.

8 8 Výrokem pod bodem III) napadeného usnesení okresní soud znovu rozhodl, že podle 30 odst. 1 tr.. není p edseda senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martin Roubalík vyloučen z vykonávání úkon trestního ízení vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 6 T 14ř/2014, ačkoliv stejné pravomocné rozhodnutí učinil již krajský soud usnesením ze dne č. j. 4 To 320/2014-ř47. Okresní soud skutečnost, že znovu rozhodl o stejné námitce obžalovaného o podjatosti p edsedy senátu Mgr. Martina Roubalíka, od vodnil tím, že obžalovaný na n j podal trestní oznámení a tuto skutečnost považuje za určité novum, které v p edchozím rozhodnutí nebylo ešeno. Krajský soud s ohledem na dikci ustanovení 30 odst. 1 tr.. se neztotož uje s tím, že by taková skutečnost m la být d vodem k dalšímu rozhodování o tomtéž, tedy o námitce podjatosti p edsedy senátu Mgr. Martina Roubalíka, respektive o návrhu obžalovaného na jeho vyloučení z vykonávání úkon trestního ízení v dané v ci, a to z d vod, které jsou podrobn vyloženy v jeho usnesení č. j. 4 To 320/2014-ř47, navíc nyní i ve spojení s usnesením Ústavního soudu ČR ze dne sp. zn. IV. ÚS 252/15. Pokud však okresní soud z jakési opatrnosti znovu o stejné námitce obžalovaného, tedy o námitce své podjatosti, rozhodl, pak zp sob tohoto rozhodnutí vyjád ený ve výroku pod bodem III) napadeného usnesení je zákonný a správný. V dalším krajský soud odkazuje na ob výše citovaná rozhodnutí své i Ústavního soudu ČR a jejich od vodn ní. S odkazem na všechny shora uvedené argumenty dosp l krajský soud k záv ru, že stížnost obžalovaného je ned vodná, a proto ji podle 14Ř odst. 1 písm. c) tr.. zamítl. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í stížnost p ípustná. V Ústí nad Labem, dne 8. dubna 2015 Za správnost vyhotovení: JUDr. Na a H á j k o v á v. r. Irena Balážová p edsedkyn senátu

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 15/2009-242 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ Texty právních předpisů s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK (stav ke dni 31. 5. 2003) Sestavila sekce pro advokátní právo

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje)

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Jaroslava

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), Jaroslava Fenyka, Jana Filipa,

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 113/2012 133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka (soudce zpravodaj), Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vlasty

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 16/2011-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení (opravné řízení a prostředky jako možnost změny rozhodnutí) Bakalářská práce Autor: Petr Tichý

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaje), Jana Filipa, Vlasty

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více