U s n e s e n í. O d v o d n n í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. O d v o d n n í"

Transkript

1 4To 109/ U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 8. dubna 2015 o stížnosti obžalovaného Ing., nar. proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne č. j. 6 T 149/ t a k t o : Podle 14Ř odst. 1 písm. c) tr.. se stížnost z a m í t á. O d v o d n n í Okresní soud v Teplicích napadeným usnesením rozhodl, že: I) Podle 71a tr. ádu se zamítá žádost obžalovaného Ing., nar., o propušt ní z vazby na svobodu. II) Podle 33 odst. 2 tr. ádu se zamítá žádost obžalovaného Ing., nar., o p iznání bezplatné obhajoby v ízení vedeném u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 6 T 149/2014. III) Podle 31 odst. 1 tr. ádu z d vodu uvedeného v 30 odst. 1 tr. ádu není p edseda senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martin Roubalík vyloučen z vykonávání úkon trestního ízení, vedeného u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 6 T 149/2014. Od vodn ní napadeného rozsudku je velmi podrobné a v n kterých ohledech jdoucí nad rámec podstaty rozhodnutí. Podrobné a dalekosáhlé posuzování zákonnosti domovní prohlídky a jejích výsledk, včetn podrobného rozboru jednotlivých zákonných podmínek jejího provedení, postupu policist, jejich chování, je z hlediska rozhodnutí pouze o vazb obžalovaného, které je rozhodnutím pouze procesním, nikoliv rozhodnutím o vin či nevin obžalovaného, nejen nadbytečné, ale v zásad i irelevantní. Rozhodnutí o vazb je rozhodnutí pouze o tom, zda trestní stíhání, jehož d vodnost byla opakovan zkoumána, posuzována a konstatována ve všech p edchozích rozhodnutích o vazb obžalovaného, má nebo nemá být vedeno nadále vazebn a za jakých podmínek.

2 2 Pokud jde o vlastní podstatu napadeného rozhodnutí, od vodnil soud výrok pod bodem I) tím, že d vod zajiš ovací vazby obžalovaného podle 67 písm. a) tr.. trvá. Obžalovaný byl policejním orgánem zajišt n v tajné místnosti domu č. p. v Teplicích, ul., kde se n kolik hodin ukrýval. Ve spojení s pad lanými doklady, které byly u n ho zajišt ny a rovn ž s jeho p ístupem k finančním prost edk m, je reálná obava, že by mohl opustit území České republiky a pobytem v zahraničí pod falešnou identitou se vyhýbat trestnímu stíhání, tím spíš, že v rámci jiných trestních ízení bylo zjišt no, že na takové falešné doklady často d íve cestoval. Námitka, že dosud s orgány Policie ČR spolupracoval a na vyzvání se k nim dostavoval, neobstojí, nebo je z ejmé, že až realizací domovní prohlídky ve shora uvedeném dom mu bezprost edn začalo hrozit trestní stíhání. Námitka údajn nep íznivým zdravotním stavem, nemá-li tento p ímou vazbu na d vod uvedený v 67 písm. a) tr.., je irelevantní. Aktuální zdravotní stav obžalovaného není natolik vážný, aby nemohl být ešen v rámci vazebního stíhání. Výrok pod bodem II) od vodnil soud tím, že obžalovaný neosv dčil, že nemá dostatek prost edk, aby si hradil náklady obhajoby, a to zcela. Krom neúplnosti p íloh a jeho vyjád ení k žádosti o p iznání nároku na bezplatnou obhajobu, výpisy z účt jsou zastaralé, časov omezené, nedoložil ani aktuální majetkové pom ry jeho manželky, ačkoliv se na ni odvolává. O podílech ve společnostech či jiných subjektech ani nemluv. Není pravdou, že by nedisponoval finančními prost edky, nebo alespo možností se k nim dostat. P edložil n kolik právních rozbor jím zadaných, rovn ž i znalecký posudek, byl schopen obstarat prost ednictvím manželky částku ,- Kč na pen žitou záruku a náklady obhajoby dosud hradí. Tyto skutečnosti společn s okolnostmi zjišt nými z provedené domovní prohlídky (zejména nalezená finanční hotovost v částce p evyšující Ř ,- Kč), je d vodem k zamítnutí jeho žádosti. V od vodn ní výroku pod bodem III) soud uvedl, že námitka obžalovaného o podjatosti p edsedy senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martina Roubalíka, je neopodstatn ná. Stejná námitka byla obžalovaným vznesena již d íve a bylo o ní pravomocn rozhodnuto. S ohledem na novou argumentaci obžalovaného, která p edstavuje tzv. novum, a to konkrétn údajná trestná činnost p edsedy senátu v či obžalovanému, pro kterou na n j podal trestní oznámení, se okresní soud znovu touto námitkou zabýval. Dosp l k záv ru, že postrádá relevantnost a racionalitu, trestním oznámením podaným na obžalovaného se p edseda senátu nedopustil v či obžalovanému žádného

3 3 zločinu. Ze strany obžalovaného je takový argument prázdnou proklamací, která nem že narušit nestrannost a nezávislost p edsedy senátu. Proti tomuto usnesení podal obžalovaný v zákonné lh t stížnost. V písemném od vodn ní stížnosti prost ednictvím svého obhájce odkázal na podrobnou argumentaci, kterou již d íve k jednotlivým napadeným výrok m uplatnil. Dále uvedl, že je skutečností, že okolnost, že obžalovaný podá na soudce trestní oznámení nebo naopak soudce na obžalovaného, nemusí být sama o sob d vodem k podjatosti. Jiná v c je, pokud taková skutečnost, ale i jiná, vyvolá u soudce subjektivní pocit, že není schopen ve v ci nezávisle a objektivn rozhodovat (usnesení OS Teplice sp. zn. 6 T 14ř/2014 ze dne ). Pak již lze rozumn o podjatosti uvažovat. Jestliže dojde k podání vzájemných trestních oznámení, je jasné, že se vytrácí základní vztah vycházející z trestního ádu orgán trestního ízení na jedné stran a strana trestního ízení na stran druhé ale začíná p evažovat vztah vzájemného souboje, který již odpovídá negativnímu osobnímu vztahu mezi zainteresovanými osobami, neslučitelnému s tím, aby orgán činný v trestním ízení činil úkony trestního ízení, a to tím spíše, pokud jde p ímo o rozhodnutí ve v ci. Nelze p ehlédnout ani skutečnost, že obžalovaný m že subjektivn velmi negativn vnímat pr tahy ve vyhotovování rozsudku a protokol z hlavních líčení, k nimž žádný objektivní d vod není a z jeho pohledu jde o libov li. Soudce Mgr. Roubalík svým p ístupem k v ci toliko svoji podjatost potvrzuje. Bylo z ejmé, že skončení v ci je pro n j absolutní prioritou, pro kterou odročil velmi neobvyklým zp sobem jiné trestní v ci. Po vynesení odsuzujícího rozsudku však nastal naprostý zlom a na míst sp chu nastoupila liknavost a pr tahy. Pokud soudce Mgr. Roubalík rozhodoval, ačkoliv jsou zde d vody pro jeho vyloučení, má to samoz ejm vliv na veškerá jeho rozhodnutí, včetn dalších rozhodnutí obsažených v napadeném usnesení. Pokud jde o rozhodnutí o vazb, je t eba poukázat na to, že ačkoliv bylo ke dni rozhodnuto o zamítnutí žádosti o propušt ní z vazby, jde o rozhodnutí nepravomocné. Zmín ná libov le p edsedy senátu projevující se v absenci plynulosti ízení p ed soudem, zcela eliminuje zákonné lh ty a v od vodn ní usnesení avizovaná ochota p ezkoumat znovu d vody vazby, nemá prakticky smysl. D vod út kové vazby není prokazován skutečn pádnými konkrétními d vody, navíc p i celkové n kolikam síční liknavosti soudu ve vy izování v ci je vazební d vod siln oslaben. Možnost nahrazení vazby trestním ádem p edvídaným institutem, zde nepochybn existuje a vazba se v současnosti jeví jako nep im ené opat ení. Pokud jde o uplatn nou

4 4 námitku spočívající v nedodržení lh ty 4Ř hodin od zadržení do okamžiku p edání osoby soudu ( 77 odst. 1 tr..), má obžalovaný nepochybn pravdu v tom, že trestní ád zcela jasn p ikazuje, že má dojít k p edání osoby (nikoliv toliko k podání návrhu na vzetí do vazby). Pokud se týká rozhodnutí o návrhu na p iznání bezplatné obhajoby, jde vždy o otázku soudcovské úvahy. V situaci obžalovaného je velmi t žké cokoliv dokládat, a to zcela logicky vzhledem ke svému umíst ní ve vazb. Nicmén je jasné, že je bez p íjm, které by mu dovolovaly, aby si v současné dob hradil náklady obhajoby. Úvahy soudu o tom, že je schopen se k pen z m dostat, když byl schopen zajistit si vypracování právních rozbor a znaleckého posudku, jsou toliko úvahami, které nejsou podloženy znalostí o tom, zda a jak, p ípadn kým, byly tyto hrazeny. Rovn ž úvaha o tom, že si dokázal zajistit smlouvou svého současného obhájce, nevychází ze znalosti dohody mezi obžalovaným a advokátem. V rozhodnutí p evazuje subjektivní a zaujatý názor nad klidnou a srozumitelnou úvahou. Bezplatná obhajoba není nárokem obžalovaného a negativní rozhodnutí nelze považovat za pochybení soudu, pokud ovšem soud rozhodne nezaujat a srozumiteln (konec citace). S ohledem na výše uvedené obžalovaný prost ednictvím svého obhájce navrhl, aby napadené usnesení bylo ve všech výrocích zrušeno, bylo rozhodnuto o jeho propušt ní z vazby na svobodu a o tom, že Mgr. Martin Roubalík je vyloučen z vykonávání úkon trestního ízení v p edm tné v ci. Ohledn návrhu na p iznání bezplatné obhajoby, nech je v c vrácena soudu prvního stupn k dalšímu ízení a novému rozhodnutí. Obžalovaný sám v písemném od vodn ní stížnosti, které následn ješt p ed rozhodnutím krajského soudu o této jeho stížnosti doplnil další žádostí o propušt ní z vazby, doručenou krajskému soudu , a kterou je proto nutno pokládat za součást jeho stížnosti proti napadenému usnesení, znovu zopakoval veškeré své p edchozí námitky procesní i v cné povahy, které opakovan a souhrnn uplat uje ve všech svých podáních k r zným rozhodnutím soudu bez ohledu na podstatu toho kterého rozhodnutí, tedy i k rozhodnutím o jeho vazb. Všemi t mito jeho námitkami se soudy obou stup rovn ž opakovan zabývaly a ešily je ve svých p edchozích rozhodnutích, včetn rozhodnutí krajského soudu ze dne č. j. 7 To 163/2014-6ř a ze dne 2. ř č. j. 4 To 276/ Jedinou novou je procesní námitka o p ekročení 4Ř hodinové lh ty stanovené podle 77 odst. 1 tr.. u nejd ležit jšího prost edku soudní ochrany habeas corpus implementovaného z čl. Ř odst. 3 Listiny základních práv a svobod (konec

5 5 citace). Obžalovaný namítal, že podle 77 odst. 1 tr.. je státní zástupce povinen odevzdat zadrženou osobu ve lh t 4Ř hodin od zadržení soudu s návrhem na vzetí do vazby. Z tohoto ustanovení vyplývá, že nestačí podat pouze návrh na vzetí do vazby, ale spolu s ním musí státní zástupce zadrženou osobu p edat soudu, což je v souladu s procesním prost edkem habeas corpus, který vyžaduje fyzické p edvedení p ed soud, a k jehož dodržování se Česká republika zavázala v ad mezinárodních smluv. Policie ČR p edala obžalovaného soudu až po uplynutí 4ř hodin od zadržení, čímž byla uvedená lh ta p ekročena a on m l být okamžit propušt n na svobodu, by by bylo zadržení p vodn d vodné. Okresní soud v Teplicích zcela zam nil princip habea scorpus vyžadující fyzické p edvedení zadržené osoby p ed soudce za administrativní úkon spočívající v pouhém podání písemného návrhu na vzetí do vazby, ačkoliv je to v rozporu s 76 odst. 4 a 77 odst. 1 tr.. a mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána. Obžalovaný navrhl, aby z d vodu této procesní vady bylo napadené usnesení zrušeno a on byl z vazby propušt n. Krajský soud p ezkoumal podle 147 odst. 1 tr.. správnost výroku napadeného usnesení a správnost ízení, které jeho vyhlášení p edcházelo a neshledal stížnost d vodnou. ízení, které vyhlášení napadeného usnesení p edcházelo, není zatíženo žádnou procesní vadou, která by poznamenala zákonnost napadeného rozhodnutí. Zákonností procesního postupu soud obou stup v souvislosti s rozhodováním o vazb obžalovaného se opakovan zabývaly nejen okresní soud, nejen krajský soud, ale též Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 14. Ř sp. zn. III. ÚS 255Ř/14. Ústavní stížnost obžalovaného, kterou od vodnil práv procesními vadami ízení p edcházejícího rozhodnutím o jeho vazb, Ústavní soud odmítl, čímž potvrdil bezvadnost procesního postupu obou soud. Další procesní námitkou obžalovaného, kterou nov uplatnil p i hlavním líčení dne , o p ekročení lh ty 4Ř hodin stanovené v 77 odst. 1 tr.., podle kterého je státní zástupce povinen odevzdat zadrženou osobu ve lh t 4Ř hodin od zadržení soudu s návrhem na vzetí do vazby, se okresní soud zabýval na stran 6 od vodn ní napadeného usnesení a vypo ádal se s ní zp sobem, kterému nelze vytknout pochybení. Krajský soud nad rámec od vodn ní napadeného usnesení, s nímž se i v tomto sm ru ztotož uje, odkazuje na Komentá k trestnímu ádu, díl I., 5. vydání, vysv tlivka 4 k ustanovení 77 odst. 1 tr.. Tuto procesní námitku obžalovaného jako ned vodnou a bezp edm tnou odmítá.

6 6 Jak shora uvedeno, obžalovaný ve své stížnosti proti napadenému usnesení znovu uplatnil námitky, které opakovan a tak ka periodicky vznáší ve všech svých podáních k r zným rozhodnutím soudu, včetn rozhodnutí o vazb. Všemi t mito námitkami se soudy obou stup ve svých p edchozích rozhodnutích, včetn rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 7 To 163/2014-6ř a č. j. 4 To 276/2014-7Ř1 zabývaly a vypo ádaly se s nimi a vy ešily je zp sobem, který je zákonný a který je aktuální i v současném stadiu trestního stíhání obžalovaného. Krajský soud proto na od vodn ní zejména svých p edchozích shora citovaných rozhodnutí o vazb obžalovaného v podrobnostech odkazuje s tím, že na skutečnostech, které ho k t mto rozhodnutím vedly, se ve prosp ch obžalovaného nic nezm nilo (naopak byl soudem prvního stupn vyhlášen odsuzující rozsudek, který d vodnost trestního stíhání a d vodnost obavy vyjád ené v ustanovení 67 písm. a/ tr.. umoc uje), tyto skutečnosti stále trvají, a proto trvá i obava z následk p edvídaných v ustanovení 67 písm. a) tr.. pro p ípad propušt ní obžalovaného na svobodu. Od vodn ní napadeného usnesení, a to všech t í jeho výrok je velmi podrobné. Ve vztahu k výroku pod bodem I), jímž byla zamítnuta žádost obžalovaného o propušt ní z vazby, krajský soud odkazuje na stranu 5 tohoto od vodn ní, s nímž se bez výhrad ztotož uje. Tak, jako je stále shodná a beze zm n argumentace obžalovaného, jak ostatn konstatuje i jeho obhájce v písemném od vodn ní stížnosti, se logicky shodují i záv ry a vazební rozhodnutí soudu, včetn jejich od vodn ní. Krajský soud, ve shod s okresním soudem, i v daném stadiu trestního stíhání obžalovaného shledal d vodnou obavu, že v p ípad propušt ní z vazby obžalovaný uprchne nebo se bude skrývat (což ostatn již úmysln činil, když se v tajné místnosti domu skrýval p ed orgány Policie ČR), aby se trestnímu stíhání a reáln hrozícímu trestu odn tí svobody v ádu n kolika rok, vyhnul. Současn je t eba zd raznit, že vazbu je nutno chápat jako zajiš ovací institut, který slouží k dosažení účelu trestního ízení. Je p irozené, že rozhodování o vazb je vedeno vždy v rovin pouhé pravd podobnosti (a nikoliv jistoty) ohledn d sledk, které mohou nastat, nebude-li obvin ný ve vazb držen... (IV. ÚS 1304/0Ř). Na druhé stran je v zájmu objektivity t eba p isv dčit tomu, že posledním pravomocným rozhodnutím o vazb obžalovaného, které p edchází tomuto p edm tnému rozhodnutí krajského soudu, je usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 15. Ř č. j. 6 T 14ř/ Ř, které nabylo právní moci usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. ř č. j. 4 To 276/2014-7Ř1. Posledními rozhodnutími o vazb obžalovaného jsou pak usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne č. j.

7 7 6 T 149/ a ze dne č. j. 6 T 14ř/ Ř, která obžalovaný napadl stížností, o nichž krajský soud (jemuž byl spis 6 T 149/2014 Okresního soudu v Teplicích s ob ma stížnostmi p edložen dne ) rozhodl dne Ř Je skutečností, že ob stížnosti obžalovaného tak byly krajskému soudu k rozhodnutí p edloženy s odstupem t í, respektive čty m síc. Obecn jde o dobu dlouhou, zda nep im en dlouhou je t eba posuzovat v kontextu s celým ízením, s jeho p edevším procesní složitostí danou i adou desítek r zných podání, zejména podání obžalovaného, která soud ešil a eší, a to i v součinnosti s Vrchním soudem v Praze a Ústavním soudem ČR, kdy po dobu, kdy trestní spis byl u t chto soud, ho nem l Okresní soud v Teplicích k dispozici a v neposlední ad v souvislosti s nutností vyhotovení rozsudku vyhlášeného dne Otázka, zda p edm tný trestní spis se stížnostmi obžalovaného proti ob ma rozhodnutím o jeho vazb m l nebo mohl být p edložen krajskému soudu d íve, zda, a pokud ano, o jak dlouho by se tak posunulo vyhotovení st žejního meritorního rozhodnutí, tedy rozsudku, však nemá podstatný vliv na posouzení d vodnosti či ned vodnosti zajiš ovací vazby obžalovaného. Krajský soud s odkazem na shora uvedené argumenty nedosp l k záv ru, že by napadené rozhodnutí ve výroku pod bodem I) nebylo v souladu s ustanovením 71 odst. 1, v ta druhá tr. ádu. Krajský soud nezjistil pochybení ani v dalších výrocích napadeného usnesení. Rozhodnutí, kterým okresní soud obžalovanému nep iznal nárok na bezplatnou obhajobu je zcela správné, nelze než souhlasit s tím, že obžalovaný, na n mž výhradn spočívá d kazní b emeno, neosv dčil a v nejmenším neprokázal, že nemá dost prost edk k tomu, aby si náklady obhajoby hradil sám a neprokázal d vodnost své žádosti. Pochybnosti o takové finanční nouzi obžalovaného, která by oprav ovala k opačnému rozhodnutí, vyjád il okresní soud na stran 6 a na stran 7 od vodn ní písemného vyhotovení napadeného usnesení. K námitkám, které v tomto sm ru obžalovaný prost ednictvím svého obhájce uplatnil, je nutno dodat, že není jasné, že obžalovaný je bez p íjm, které by mu dovolovaly, aby si v současné dob hradil náklady obhajoby, to rozhodn neosv dčil a uvádí-li dále, že je tomu tak v současné dob v d sledku vazby, pak p ipouští možnost, že bude mít či m že mít finanční prost edky v budoucnu. Vytýká-li tomuto výroku napadeného rozhodnutí, že je vedeno úvahami, které nejsou podložené, pak je nutno znovu zd raznit, že to není soud, nýbrž výhradn obžalovaný, na kterém leží d kazní b emeno a je tedy pouze na n m, aby prokázal takový nedostatek prost edk k hrazení náklad obhajoby, který by od vodnil opačné rozhodnutí, než jaké okresní soud v bod II) napadeného usnesení učinil.

8 8 Výrokem pod bodem III) napadeného usnesení okresní soud znovu rozhodl, že podle 30 odst. 1 tr.. není p edseda senátu Okresního soudu v Teplicích Mgr. Martin Roubalík vyloučen z vykonávání úkon trestního ízení vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 6 T 14ř/2014, ačkoliv stejné pravomocné rozhodnutí učinil již krajský soud usnesením ze dne č. j. 4 To 320/2014-ř47. Okresní soud skutečnost, že znovu rozhodl o stejné námitce obžalovaného o podjatosti p edsedy senátu Mgr. Martina Roubalíka, od vodnil tím, že obžalovaný na n j podal trestní oznámení a tuto skutečnost považuje za určité novum, které v p edchozím rozhodnutí nebylo ešeno. Krajský soud s ohledem na dikci ustanovení 30 odst. 1 tr.. se neztotož uje s tím, že by taková skutečnost m la být d vodem k dalšímu rozhodování o tomtéž, tedy o námitce podjatosti p edsedy senátu Mgr. Martina Roubalíka, respektive o návrhu obžalovaného na jeho vyloučení z vykonávání úkon trestního ízení v dané v ci, a to z d vod, které jsou podrobn vyloženy v jeho usnesení č. j. 4 To 320/2014-ř47, navíc nyní i ve spojení s usnesením Ústavního soudu ČR ze dne sp. zn. IV. ÚS 252/15. Pokud však okresní soud z jakési opatrnosti znovu o stejné námitce obžalovaného, tedy o námitce své podjatosti, rozhodl, pak zp sob tohoto rozhodnutí vyjád ený ve výroku pod bodem III) napadeného usnesení je zákonný a správný. V dalším krajský soud odkazuje na ob výše citovaná rozhodnutí své i Ústavního soudu ČR a jejich od vodn ní. S odkazem na všechny shora uvedené argumenty dosp l krajský soud k záv ru, že stížnost obžalovaného je ned vodná, a proto ji podle 14Ř odst. 1 písm. c) tr.. zamítl. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í stížnost p ípustná. V Ústí nad Labem, dne 8. dubna 2015 Za správnost vyhotovení: JUDr. Na a H á j k o v á v. r. Irena Balážová p edsedkyn senátu

U s n e s e n í. O d v o d n n í

U s n e s e n í. O d v o d n n í 4To 107/2015-1415 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 8. dubna 2015 o stížnosti obžalovaného Ing., nar. a občanského sdružení Liberty People, o. s. proti

Více

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost.

U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost. 4To 276/2014-781 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 2. zá í 2014 o stížnosti obžalovaného Ing. M. V., nar. 25. 9. 1960, proti usnesení Okresního soudu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 105/2002-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 143/2007-187 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 149/2006-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 96/2008-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2007-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 74/2008-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : č. j. Nao 76/2010-107 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 62/2009-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 20/2007-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 6/2005-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 145/2005-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 54/2006-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2014/VZ-7183/2014/310/LPa Brno 4. dubna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2014/VZ-7183/2014/310/LPa Brno 4. dubna 2014 *UOHSX005WRXZ* UOHSX005WRXZ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2014/VZ-7183/2014/310/LPa Brno 4. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 31. 1. 2014, doručeném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2010-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala

Více

Ústavní stížnost. Ústavní soud Joštova 625/ Brno. Sp. zn.: (nepředchází)

Ústavní stížnost. Ústavní soud Joštova 625/ Brno. Sp. zn.: (nepředchází) Ústavní soud Joštova 625/8 660 83 Brno Sp. zn.: (nepředchází) Stěžovatel: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 Mgr. Petrem Kočím, PhD., advokátem Na Šťáhlavce 1105/16 160 00 Praha 6 Účastník:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 85/2011-170 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

II. ÚS 265/07 II.ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007

II. ÚS 265/07 II.ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007 II. ÚS 265/07 II.ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007 U 7/45 SbNU 479 K oprávnění zastupitelstva obce podat ústavní stížnost proti trestnímu stíhání členů zastupitelstva v souvislosti s jeho rozhododováním a hlasováním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 9/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 132/2014-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Michaely Bejčkové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 23/2004 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 68/2012-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 56/2009-99 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 31/2007-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 7/2010-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 87/2007-71 Spis 6 Ads 87/2007 byl spojen se spisem číslo 6 Ads 76/2007 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: č. j. 6 Ads 76/2007-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M

Více

ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ. Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ. Ústavního soudu ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu Ústavní soud ČR rozhodl dne 9. října 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ans 10/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 27/2004-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ivany Janů (soudce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 137/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 12/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

U S N E S E N Í 5T 5/

U S N E S E N Í 5T 5/ 5T 5/2000 6505 U S N E S E N Í Krajský soud v Plzni rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 30.1.2013 v Plzni v trestní v ci obžalovaného XXX, t a k t o : Podle 231 odst.1 tr. ádu za použití 223 odst.1

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Aps 10/2012 20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu

Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Krajský úřad Pardubického kraje odbor majetkový a stavebního řádu oddělení stavebního řádu ** Č.j.: SpKrÚ 12621/33/2008/OMSŘ/MV R O Z H O D N U T Í o odvolání pana Petra Babky do usnesení Městského úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 102/2008-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 27/2011-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 44 /2007-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 57/2004-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 24/2005-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 46/2004-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 69/2012-47 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem 15.04.2013 Nejvyšší správní soud v Brně dne 24.04.2013 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl

Více

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004 V Brně dne 18. června 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 21.5.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 18/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 36/2006-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C.

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C. OSPOD se dopouští překročení svých pravomocí, když na základě jeho rozhodnutí dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí s rodičem a dalšími členy rodiny. K takovému

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 12/2008-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 40/2010-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 77/2008-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz Znojmo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2010-124 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 87/2006-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 85/2012-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 51/2009-150 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 10/2010-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Milana

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KÚOK/12404/2014/OSR/937 Olomouc dne 11. dubna 2014 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Předcházející řízení a obsah kasační stížnosti

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Předcházející řízení a obsah kasační stížnosti 2 As 74/2013-37 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: L. U., zastoupen

Více

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje.

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje. Praha Čj. 33 398/2005-603/III. vyř. Na základě odvolání (rozkladu) podaného dne 2. 8. 2005, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 66/2012-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : 6 To 25/2014 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2014 stížnost České advokátní komory proti usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství

Více

ROZHODNUTÍ. O d v o d n n í

ROZHODNUTÍ. O d v o d n n í V Praze dne: 22.2.2012 Spisová zna ka: SZ 000143/2012/KUSK REG/KJ. j.: 011187/2012/KUSK Vy izuje: Ing. Janigová / 257 280 592 ROZHODNUTÍ Krajský ú ad St edo eského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 23/2007-146 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 45/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

Kasační stížnost není důvodná.

Kasační stížnost není důvodná. č. j. 7 Afs 32/2003 46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 63/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 147/2008-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 80/2014-54 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce R. K., zastoupeného Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 142/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudců JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Jana Musila o ústavní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU *MHMPXP0WH1MK* *MHMPXP0WH1MK* Sp.zn.: S-MHMP 1764977/2014/SUP/Ca/La V Praze 27.3.2015 Č.j.: MHMP 139899/2015 ROZHODNUTÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 10/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milady Haplové a JUDr.

Více

II. ÚS 129/03. Text judikátu. Exportováno: , 15: , Ústavní soud

II. ÚS 129/03. Text judikátu.  Exportováno: , 15: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 19. 3. 2017, 15:51 II. ÚS 129/03 8. 4. 2004, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl dne 8. dubna 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více