VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY"

Transkript

1 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická Praha 10 Česká republika IČ: zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem Vás vyzývá k předložení nabídky k zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: Význam a management dřevní hmoty v tocích Kontaktní osoby zadavatele: Za odbornou část VZ: Ing. Martin Pytloun tel: Za organizační část VZ: Ing. Marta Levíčková tel:

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Všeobecné informace 1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Jedná se o zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Tato zakázka je z 85 % spolufinancována z Fondu soudržnosti. Celkové předpokládané náklady veřejné zakázky nepřekročí ,- Kč včetně DPH. 2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu Předmětem veřejné zakázky s názvem Význam a management dřevní hmoty v tocích je výběr Dodavatele zajišťujícího pro Zadavatele tyto služby: Zpracování metodického postupu pro management dřevní hmoty ve vodních tocích a její využití při revitalizaci a správě vodních toků v podmínkách ČR v rozsahu: Shromáždění a analýza dostupných podkladů o funkci dřevní hmoty ve vodních tocích, Shromáždění a vyhodnocení dostupných podkladů a zkušeností s monitoringem a aplikací managementových opatření dřevní hmoty ve vodních tocích v ČR a EU, včetně vazeb na stávající legislativu a Rámcovou směrnici o vodách. Příklady využití dřevní hmoty pro revitalizace vodních toků, přírodě blízká protipovodňová opatření a další vodohospodářské využití, Analýza vodních toků z hlediska potenciálu výskytu dřevní hmoty ve vazbě na geomorfologické procesy, Stanovení limitů využití dřevní hmoty ve vazbě na vodohospodářské účely a protipovodňovou ochranu, Zpracování metodiky rámcového stanovení parametrů pro využití dřevní hmoty ve vodních tocích v ČR ve vazbě na fluviální procesy, vodohospodářské a ekosystémové požadavky,

3 Zpracování metodiky jednotného přístupu k monitoringu, vyhodnocení a přístupu k managementu a nakládání s dřevní hmotou. Od vybraného uchazeče se očekává vypracování přehledného materiálu, který by zainteresovaným subjektům popsal problematiku a navrhl postupy pro optimální využití dřevní hmoty v podmínkách České republiky. Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace (ZD) včetně příloh. Uchazeč je povinen zadavatele upozornit na případné nejasnosti a chyby v předaných podkladech a to zejména pokud mají vliv na cenu zakázky. 3. Rozsah zakázky Rozsah zakázky je definován v příloze č. 3 této ZD. 4. Termíny a místo plnění Začátek plnění: říjen 2010 Ukončení plnění: březen 2011 Místem plnění (předání podkladů nebo jednání o předmětu zakázky) je adresa zadavatele. 5. Práva Zadavatele a) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, eventuálně zrušení výzvy a to i bez udání důvodů. b) Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s touto účastí. c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. d) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. e) Vztahy neupravené tímto vyhlášením se řídí Obchodním zákoníkem. 6. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek začíná dne a končí dne v 11:00 hodin. Otevírání obálek je pro uchazeče neveřejné. Nabídky je možné odevzdat

4 v podatelně na adrese Zadavatele v době: 7:00 8:45, 9:45 16:30. Poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky odevzdat v podatelně na adrese Zadavatele pouze do 11:00 hodin. Doručení nabídek Zadavatel požaduje v uzavřených obálkách opatřených na uzavření razítky, podpisy uchazečů a označených zřetelně VÝZVA NEOTEVÍRAT odbor 330 Marta Levíčková a Význam a management dřevní hmoty v tocích. Adresa na obálce bude uvedena ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí Marta Levíčková Odbor fondů EU Vršovická Praha Platební podmínky Zadavatel připouští pouze bezhotovostní platbu, veškeré platby za dodané služby budou realizovány na základě faktur. Splatnost faktur je stanovena na 28 dnů po jejich obdržení zadavatelem. Zadavatel nepřipouští zálohové platby. Každá vystavená faktura ponese označení faktury a její číslo, název a sídlo Dodavatele a Zadavatele, bankovní spojení, předmět smlouvy, fakturovanou částku vč. DPH a označení Technická pomoc OPŽP odbor fondů EU. Fakturace může probíhat po odevzdání dílčích etap plnění. Rozsah a termíny dílčích plnění budou uvedeny ve smlouvě. V případě, že v době plnění bude sazba DPH zvýšena nebo snížena zákonem o dani z přidané hodnoty, bude se fakturovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona. 8. Postup při zadávání jednotlivých činností v rámci zakázky S vítězem výběrového řízení Zadavatel uzavře smlouvu o dílo.

5 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 9. Požadavky na strukturu nabídky V nabídce musí být uvedeny následující informace: a) Vyplněný Krycí list nabídky příloha č. 2 této ZD. b) Kvalifikační předpoklady a jejich prokázání: Uchazeč o veřejnou zakázku prokáže základní kvalifikační předpoklady dle 53, odst. 1., písm. a) m) zákona o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) čestným prohlášením. Čestné prohlášení je dáno přílohou č. 1 této ZD a musí být předloženo v originále podepsaném oprávněnou osobou uchazeče. Uchazeč o veřejnou zakázku prokáže profesní kvalifikační předpoklady: - dle 54, písm. a) zákona výpisem z Obchodního rejstříku, je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán, v prosté kopii, - dle 54, písm. b) zákona oprávněním k podnikání - Živnostenským listem v prosté kopii odpovídajícím předmětu veřejné zakázky minimální požadovaný rozsah živnostenských oprávnění - Projektová činnost ve výstavbě a Inženýrská činnost v investiční výstavbě, - dle 54, písm. d) zákona dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby, v prosté kopii. Uchazeč o veřejnou zakázku prokáže technické kvalifikační předpoklady: - odborné vzdělání a praxe klíčových členů řešitelského týmu, uchazeč doloží, že disponuje min. 5 pracovníky s vysokoškolským vzděláním (uchazeč doloží čestným prohlášením), - dle 56, odst. 2) písm. a) zákona seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, včetně osvědčení podle odst. 2), písm. a) 1, 2 a 3 zákona. Uchazeč doloží:

6 1) nejméně 2 poskytnuté služby - zpracování koncepční studie nebo investičního záměru s tématikou využití dřevní hmoty pro revitalizace vodních toků, přičemž cena každé jednotlivé poskytnuté služby nesmí být nižší než 0,5 mil. Kč bez DPH, 2) nejméně 2 poskytnuté služby - zpracování koncepční studie, nebo investičního záměru s tématikou managementu a monitoringu dřevní hmoty ve vodních tocích, přičemž cena každé jednotlivé poskytnuté služby nesmí být nižší než 0,5 mil. Kč bez DPH, - publikování minimálně 5 odborných článků o problematice dřevní hmoty ve vodních tocích v rámci ČR v posledních 3 letech. Uchazeč doloží čestným prohlášením a uvede název odborného článku, místo a termín jeho publikování. c) Vlastní nabídka uchazeče sestávající z: - celková nabídková cena (výše nabídkové ceny) za celý předmět plnění ve struktuře bez DPH, výše DPH a včetně DPH, - cena za jednotlivá dílčí plnění, zpracovaná dle následující tabulky: Část zakázky Cena za část zakázky uvedené v této ZD, příloze č. 3, bodu 1 Cena za část zakázky uvedené v této ZD, příloze č. 3, bodu 2 Cena za část zakázky uvedené v této ZD, příloze č. 3, bodu 3 Cena za část zakázky uvedené v této ZD, příloze č. 3, bodu 4 Cena za část zakázky uvedené v této ZD, příloze č. 3, bodu 5 Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Cena za část zakázky uvedené v této ZD, příloze č. 3, bodu 6 Celková nabídková cena

7 d) Návrh smlouvy Návrh smlouvy bude obsahovat všechny náležitosti smlouvy, především pak platební podmínky a cenu za dílo a smluvní pokuty pro případ prodlení s řádným plněním povinností (výše pokuty v Kč za každý den prodlení, minimálně však 500,- Kč za každý den prodlení) a pro případ závažného porušení nebo nesplnění jakékoliv povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy (výše pokuty v Kč, minimálně však 5 000,- Kč). Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Zadavatel nebude akceptovat jakékoliv ustanovení návrhu smlouvy, které by pro Zadavatele bylo méně výhodné než obecná právní úprava nařízení zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. O uchazečem navržené smlouvě si zadavatel vyhrazuje právo dále jednat. Smlouva nesmí být v rozporu s touto zadávací dokumentací. Zadavatel si vyhrazuje právo na schválení jakýchkoliv propagačních a informačních materiálů vztahujících se k předmětu zakázky před jejich distribucí. Veškeré výstupy (studie, DVD ) musí splňovat Pravidla publicity a propagace (viz příloha č. 4 ZD). Návrh smlouvy bude obsahovat požadavek na označení a doručení faktur - každá vystavená faktura ponese označení faktury a její číslo, název a sídlo dodavatele a zadavatele, bankovní spojení, informaci o zápisu dodavatele v OR, ŽR, předmět smlouvy, fakturovanou částku vč. DPH a označení Technická pomoc OP ŽP odbor fondů EU. Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních a na adresu zadavatele ve tvaru: Marta Levíčková Odbor fondů EU, oddělení Technické asistence Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha Technické podmínky Pro zpracování dílčích plnění projektu je nezbytné, aby byl uchazeč seznámen a orientoval se v Metodice odboru ochrany vod MŽP, která stanovuje postup

8 komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření, publikované ve Věstníku MŽP 11/2008. Uchazeč musí být dále schopen pracovat s Geografickým informačním systémem (GIS) a na jeho základě zpracovávat potřebné modely a analýzy. 11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: a) Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a jejich příloh a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění). b) Na případné expresní služby se nebudou vztahovat vyšší sazby. c) Cena, uvedená v nabídce, bude považována za definitivní a nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze při rozšíření předmětu plnění nad rámec nabízených prací a služeb uvedených uchazečem v nabídce. 12. Další požadavky na způsob zpracování nabídky a) Nabídku podá uchazeč písemně v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. b) Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný platný pověřovací dokument. c) Všechny uchazečem předložené dokumenty budou svázány do jednoho dokumentu a stránky budou očíslovány. Další požadavky na plnění veřejné zakázky: Dodavatel je povinen zadavateli umožnit provést kontrolu plnění dle této smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy, a dále po dobu 10 let následujících po ukončení plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním dle této smlouvy i po dobu 10 let následujících po ukončení plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen předložit podepsaný návrh smlouvy na plnění zakázky obsahující veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

9 V případě plnění jakékoliv části zakázky prostřednictvím subdodavatelů, je Dodavatel povinen doložit Zadavateli identifikaci Subdodavatele (jméno/ název Subdodavatele, sídlo, statutární zástupce, IČ, DIČ, kontaktní osoba, telefon, fax, ), specifikovat část zakázky, kterou hodlá Subdodavateli přenechat a písemný souhlas Subdodavatele s podílením se na zakázce (podepsaný oprávněnou osobou Subdodavatele). Způsob hodnocení nabídek (hodnotící kritéria): 1. Hodnocení administrativní správnosti Nejprve proběhne hodnocení administrativní správnosti a úplnosti nabídek. Budou hodnocena zejména níže uvedená kriteria a to, zda nabídka obsahuje všechny náležitosti předepsané ZD. Kritérium hodnocení administrativní správnosti nabídky 1 Byla nabídka dodána na MŽP ve lhůtě? 2 Byl originál nabídky podepsán? 3 Obsahuje nabídka identifikaci uchazeče? 4 Obsahuje nabídka kvalifikační předpoklady a jejich prokázání? 5 Je nabídková cena uvedena včetně DPH a vyjádřena v české měně? 6 Obsahuje nabídka návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče? Nabídka č. ano ne Pouze nabídky, které splní všechny výše uvedené požadavky, budou hodnoceny dále. 2. Hodnocení nabídky Po uzavření hodnocení administrativní správnosti proběhne hodnocení podmínek, které uchazeč nabízí. Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

10 Kritérium Váha v % Nabídka č.... Body 1. Výše celkové nabídkové ceny 60 % 2. Zhodnocení návrhu přípravy projektu 40 % Celkem 100 % V rámci hodnotícího kritéria č. 1 Zadavatel hodnotí celkovou nabídkovou cenu vč. DPH. V rámci hodnotícího kritéria č. 2 Zadavatel hodnotí především: - Popis přípravy a realizace projektu s ohledem na věcnou náplň požadovanou v příloze č. 3 ZD, popis provázanosti dílčích částí plnění zakázky, - Návrh obsahu metodiky rámcového stanovení parametrů pro využití dřevní hmoty ve vodních tocích v ČR ve vazbě na fluviální procesy, vodohospodářské a ekosystémové požadavky, - Návrh obsahu metodiky jednotného přístupu k monitoringu, vyhodnocení a přístupu k managementu a nakládání s dřevní hmotou, - Návrh formy výstupů dílčích částí plnění zakázky, - Popis způsobu a formy komunikace se zadavatelem, - Návrh časového harmonogramu s ohledem na zachování kvality výstupů. Metody hodnocení Po uzavření hodnocení administrativní správnosti proběhne hodnocení podmínek, které uchazeč nabízí. Hodnotícím kritériem pro veřejnou zakázku je ekonomická výhodnost nabídky. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (cena nabídky) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Hodnotící komise náležitě odůvodní, proč bylo nejvhodnější nabídce u subjektivního kriteria uděleno nejvíce bodů a v čem spatřuje, že jsou ostatní nabídky méně vhodné.

11 Poté hodnotící komise vynásobí jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Dodavatel bude vybrán na základě kvalitativních předpokladů s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti nabídky. V Praze dne schválil:. Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Seznam příloh zadávací dokumentace: 1) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií dle 53 odst. 1 písmena a- i) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 2) Krycí list nabídky 3) Rozsah zakázky 4) Pravidla publicity a propagace

12 Příloha č. 1 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písmena a- m) a 62 odst.1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Dodavatel čestně prohlašuje, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

13 c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,. h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu,

14 l) předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a m) má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle 52 zákona o veřejných zakázkách. Toto prohlášení podepisuji jako: V.. dne Razítko a podpis

15 Příloha č. 2 Krycí list nabídky Název zakázky: Jméno/ název uchazeče: Sídlo: Statutární zástupce: IČ: DIČ: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: Bankovní spojení: Číslo účtu: Celková nabídková cena: bez DPH výše DPH včetně DPH Datum, razítko a podpis statutárního zástupce:

16 Příloha č. 3 Rozsah zakázky 1. Shromáždění a analýza dostupných podkladů o funkci dřevní hmoty ve vodních tocích Shromáždění a vyhodnocení dostupných podkladů, dokumentací a publikací řešící zejména téma: o Metodiky kategorizace typů dřevní hmoty ve vodních tocích v ČR a ve světě o Vazba dřevní hmoty na biotu a stanovištní diverzitu o Vazba fluviálních procesů a dřevní hmoty 2. Shromáždění a vyhodnocení dostupných podkladů a zkušeností s monitoringem a aplikací managementových opatření dřevní hmoty ve vodních tocích v ČR a EU, včetně vazeb na stávající legislativu a Rámcovou směrnici o vodách. Příklady využití dřevní hmoty pro revitalizace vodních toků, přírodě blízká protipovodňová opatření a další vodohospodářské využití o Shromáždění a vyhodnocení podkladů, metodik a dokumentů řešících přístupy k monitoringu a vyhodnocování dřevní hmoty ve vodních tocích v rámci ČR a EU o Shromáždění a vyhodnocení podkladů a dokumentaci realizovaných staveb, včetně vyhodnocení zkušeností s jejich provozem v delším časovém horizontu o Analýza možností managementu a nakládání s dřevní hmotou správců vodních toků a orgánů ochrany přírody ve vazbě na stávající legislativu, včetně Rámcové směrnice o vodách o Popis a vyhodnocení min. 3 příkladů realizovaných opatření, kde byla využita dřevní hmota pro revitalizaci, zvýšení biotopové pestrosti, úpravy koryt vodních toků přírodě blízkým způsobem, přírodě blízká protipovodňová opatření

17 3. Analýza vodních toků z hlediska potenciálu výskytu dřevní hmoty ve vazbě na geomorfologické procesy Bude navržena GIS analýza potenciálu výskytu dřevní hmoty ve vodních tocích ve vazbě na geomorfologické typy vodních toků dle metodiky uveřejněné ve Věstníku MŽP 11/2008. Uvedená analýza bude verifikována na tocích, kde jsou k dispozici výsledky mapování dřevní hmoty 4. Stanovení limitů využití dřevní hmoty ve vazbě na vodohospodářské účely a protipovodňovou ochranu Budou navrženy limity využití dřevní hmoty z hlediska vazeb na provozování vodohospodářských činností na tocích a zabezpečení protipovodňové ochrany především intravilánu. Nutná vazba na územně technické limity dané stávající legislativou 5. Zpracování metodiky rámcového stanovení parametrů pro využití dřevní hmoty ve vodních tocích v ČR ve vazbě na fluviální procesy, vodohospodářské a ekosystémové požadavky Na základě výsledků rešerší, výsledků analýz a zkušeností s dřevní hmotou v rámci revitalizačních opatření, vodohospodářských úprav, přírodě blízkých opatření bude zpracována metodika aplikace vhodných typů opatření využívajících dřevní hmotu. Rámcově stanovené parametry typů opatření budou zpracovány ve vazbě na fluviální procesy, vodohospodářské a ekosystémové požadavky 6. Zpracování metodiky jednotného přístupu k monitoringu, vyhodnocení a přístupu k managementu a nakládání s dřevní hmotou Zpracování jednotné metodiky pro mapování, monitoring a vyhodnocení dřevní hmoty ve vodních tocích, která by měla být využitelná, pro správce vodních toků, orgány ochrany přírody z hlediska managementu a nakládání s dřevní hmotou ve vodních tocích

18 Příloha č. 4 - Pravidla publicity a propagace Závazné náležitosti dokumentu spolufinancovaného z TA OPŽP Na výsledné dokumenty (publikace, studie, letáky, brožury, inzeráty, pozvánky, CD/DVD, apod.) je nutné umístit na titulní stranu banner dle prioritní osy, ke které se dokument vztahuje. Pro prioritní osy 1-4 bude tedy použit banner odkazující na Fond soudržnosti, pro prioritní osy 5-7 banner odkazující na Evropský fond pro regionální rozvoj. Banner odkazující na Fond soudržnosti (prioritní osy 1 4): Banner odkazující na ERDF (prioritní osy 5 7): Každý dokument musí být na poslední straně opatřen následujícími prvky: vlajka EU a nápis Evropská unie kontakty (text Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky, odkaz na webové stránky na Zelenou linku , text Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti - Technické asistence OPŽP Vítěznému uchazeči bude poskytnut Grafický manuál OPŽP.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Město Jablunkov ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

Město Jablunkov ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města Výzva k podání nabídky na poradenské a konzultační služby při zpracování Strategie rozvoje města Jablunkova na roky 2015 2023 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Sídlo: Zastoupen: Kontaktní osoba pro tuto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více