Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na do Brna se zákonem shromažďovacím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím"

Transkript

1 Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na do Brna se zákonem shromažďovacím 1. Faktický stav věci Dne bylo úřadům v Brně oznámeno konání shromáždění na 1. května 2011 s uvedeným účelem Oslava svátku práce. Svolavatelem byl pan Erik Lamprecht, předseda organizace Dělnická mládež (DM). Shromáždění se má podle svolavatele konat od hodin formou pochodu po trase park Koliště Cejl Francouzská - Milady Horákové - Příkop Bratislavská Jezuitská park Koliště. Lokalita, kterou má pochod projít, je obývána komunitou občanů převážně romskénárodnosti, v ul. Bratislavská se nachází Muzeum romské kultury. Důvodně lze předpokládat vznik napětí i střetů s místními obyvateli, ve kterých má průvod vzbudit strach. Dne vydal Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí podč.j.: MMB/ /2010 rozhodnutí ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (dále také ZPS ), ve znění pozdějších předpisů, kterým uvedené shromáždění zakázal. Konání akce v uvedených místech nedoporučil Odbor dopravy MMB z důvodu zásadního omezení drážní dopravy, narušení pravidelnosti veřejné hromadné dopravy a omezení osobní automobilové dopravy. Magistrát města Brna má za to, že účel shromáždění směřuje k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti. Krajský soud v Brně však svým rozsudkem sp..zn. 30 A 129/ ze dne rozhodnutí Magistrátu města Brna zrušil. Důsledkem bylo zrušení zákazu pochodu ohlášeného panem Erikem Lamprechtem. Hlavním důvodem rozsudku bylo neunesení důkazního břemena Magistrátem města Brna. Soud nepovažoval za dostačující důkazy o napojení organizace Dělnická mládež na zakázanou DS, potažmo na Národní odpor. Přisvědčil však, že může být podezření, že svolavatel zastírá oznámeným nezávadným účelem skutečný závadný účel shromáždění. Proto podklady dodané soudu mohou být dle jeho názoru relevantně použity při rozpuštění shromáždění na místě, pokud se prokáže, že skutečný účel shromáždění je jiný než oznámený. Dne 12. dubna 2011 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Magistrátu města Brna proti rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byl zrušen zákaz pochodu ohlášeného panem Erikem Lamprechtem. NSS se shodl s Krajským soudem v Brně, že k prokázání skutečného účelu shromáždění, odlišného od účelu ohlášeného, nebyly doloženy dostatečně přesvědčivé důkazy. 2. Poznatky o skutečném účelu shromáždění V rámci krátké lhůty, kterou měl Magistrát města Brna k rozhodnutí o zákazu shromáždění nebylo reálné doložit všechny relevantní důkazy o pravděpodobném skutečném účelu oznámeného shromáždění. K dnešnímu dni však již je řada dokumentů zveřejněna (oficiální texty organizátorů, pokyny pro účastníky, mobilizační videa apod.), proto je možné lépe doložit záměry svolavatelů, podrobit je expertní analýze a získat tak cenné podklady pro případné rozhodnutí o rozpuštění shromáždění na místě samém.

2 A) Shromáždění nemá být oslavou svátku práce, ale srazem aktivistů a sympatizantů militantní neonacistické organizace Národní odpor s cílem hlásat národnostní nenávist Národní odpor je neregistrovaná militantní neonacistická organizace, jejíž program spočívá ve výzvách k potlačení práv a svobod jiných osob, propagaci nacionálního socialismu, útocích na územní celistvost a historickou kontinuitu ČR. Organizace stojí v pozadí násilné trestné činnosti a ilegálního hudebního rasistického průmyslu na území ČR. Podrobná charakteristika organizace Národní odpor je součástí přílohy, část 1. A.1 Roli skutečného svolavatele shromáždění plní Národní odpor K účasti na shromáždění již delší dobu vyzývají internetové stránky Národního odporu Je zde zveřejněna pozvánka, z jejíž dikce je zřejmé, že provozovatel stránek zve na vlastní akci, nikoli na akci pana Lamprechta či Dělnické mládeže. Stejně tak je zde přístupné mobilizační video, které podněcuje k účasti na akci. To potvrzuje zásadní roli Národního odporu při svolávání a organizaci shromáždění. Podrobnosti viz příloha, část 3. A.2 Oficiální stránky svolavatelů jsou registrovány na stejnou osobu jako Dalším důkazem o roli Národního odporu jako faktického organizátora shromáždění je skuečnost, že stránky svolavatelů (na kterých jsou zveřejňovány detailní pokyny pro účastníky) jsou registrovány an stejnou sosbu jako stránky Národního odporu ww.odpor.org. Podrobnosti viz příloha, část 2a. A.3 Svolavatel Erik Lamprecht je v přímém kontaktu s neonacistickou scénou Podrobnosti o přímých kontaktech Erika Lamprechta s aktivními neonacisty, včetně fotodokumentace, viz příloha, část 2b. A.4 Spolupracovníci svolavatele jsou aktivisté Národního odporu Minimálně dva další spolupracovníci Erika Lamprechta vyjadřují na veřejně přístupných dokumentech a fotkách své sympatie k Národnímu odporu a jím hlásaným myšlenkám nacionálního socialismu. Podrobnosti včetně fotodokumentace viz příloha, část 2c. Stručné shrnutí části A: Z doložených podkladů je patrno, že shromáždění směřuje k tomu, aby plnilo úlohu srazu aktivistů a sympatizantů Národního odporu. Vzhledem k cílům této militantní neonacistické organizace lze předpokládat, že uvedené shromáždění bude směřovat k výzvám popírat a omezovat osobní, politická a další práva občanů pro jejich národnost, rasu, či sociální postavení a k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů. Takové jednání by pak bylo důvodem k rozpuštění shromáždění. Proto je třeba, aby státní orgány byly na takovou eventualitu dobře připraveny.

3 B) Shromáždění svým deklarovaným zaměřením (motto, řečníci) jednoznačně směřuje k výzvě popírat základní svobody občanů pro jejich národnost a vyvolávat nenávist, což je v konfliktu s ustanoveními zákona shromažďovacího B.1 Shromáždění se má konat pod heslem "Proti invazi cizích pracovníků a exodu našich lidí" Svoboda shromažďování je jako jedna ze základních občanských svobod chráněna na národní úrovni ústavními zákony ČR a na mezinárodní úrovni Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod či Mezinárodním paktem o občanských a politických právech. Svoboda shromažďovací úzce souvisí se svobodou projevu a možnost vyjádřit své názory patří k prvořadým hodnotám demokratické společnosti. Ale ani svoboda shromažďovací ani svoboda projevu není právem absolutním, neomezeným. Lze jej omezit na základě zmocnění v Listině prostřednictvím zákona (zákon o právu shromažďovacím 84/1990), jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Akce svolaná 1. května do Brna, která je svolavatelem veřejně propagována pod heslem Proti invazi cizích pracovníků a exodu našich lidí (viz pozvánka svolavatele, příloha, část 3) je svým obsahem již za hranou podmínek zákona. Zvolené heslo je výzvou k upření zákonných práv a svobod některým občanům na základě jejich národnosti. B.2 Svolavatel nabízí účastníkům vyjadřovat sympatie s tímto heslem nošením triček s potiskem Na internwetových stránkách svolavatele lze najít výzvu k podpoře hesla Proti invazi cizích pracovníků a exodu našich lidí formou zakoupení trička s uvedeným potiskem (viz příloha, část 3) a jeho viditelným nošením na shromáždění. Zákon o právu shromažďovacím ukládá za určitých podmínek zástupci městského (obecního) úřadu a v jeho nepřítomnosti veliteli zásahu policie ČR rozpustit shromáždění. Přitom k rozpuštění shromáždění dle 12 odst.5 požaduje zákon o právu shromažďovacím, aby účel shromáždění směřoval k určitým výzvám. Podle komentáře k zákonu o právu shromažďovacím cílem shromáždění jako celku musí být snaha o určité sdělení, které má podnítit k postoji či jednání, které musí mít ve shromáždění takový relevantní podíl, že utváří celkový dojem o účelu shromáždění. Nemusí se jednat jen o verbální projevy řečníků či účastníků, ale závěr o směřování shromáždění může být učiněn i z dalších znaků, jako jsou oblečení účastníků či produkce určité písně. Nošení výše uvedených triček je možno hodnotit jako projev sympatie k určitému hnutí a při závadném obsahu potisku může být naplněna skutková podstata trestného činu projevování sympatií k zakázanému hnutí, popřípadě lze toto jednání kvalifikovat jako skutkovou podstatu trestného činu podněcování nenávisti vůči skupině osob či hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení. Naplnění kterékoliv výše zmíněné skutkové podstaty implikuje povinnost úřadu rozpustit shromáždění podle 12 odst.5 respektive 10 odst.1 písm. a) b) c). Rozpustit shromáždění tedy lze pokud účel shromáždění směřuje k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů či pokud se účastníci dopouštějí násilí či hrubé neslušnosti. Hrubou neslušností je výrazné vykročení z rámce obecně vnímané mravnosti a dobrých mravů, které může spočívat ve verbálním i nonverbálním projevu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu, sp.zn. 5 Tz 89/2001 je výtržností, popřípadě hrubou neslušností ve smyslu ustanovení 358 Trestního zákona jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití. Jde zpravidla o násilný nebo slovní projev takového charakteru, že hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví, majetku nebo výrazně snižuje vážnost většího počtu osob současně přítomných.

4 B.3 Také zvolená trasa pochodu ukazuje na skutečný cíl svolavatele vzbudit v obyvatelích lokality, kteří jsou z podstatné části menšinové národnosti, strach Právě volba trasy sociálně problémovou lokalitou obývanou převážně příslušníky menšin, odhaluje skutečný záměr svolavatele. Tím je vzbudit v obyvatelích lokality, kudy vede trasa pochodu, strach. Z volby trasy je patrné, že cílem předmětného shromáždění není poklidný pochod a realizace práva shromažďovacího, ale demonstrace síly skupiny, která svým charakterem odporuje demokratickým principům právního státu. Takovéto jednání je v demokratickém právním státě nepřípustné. Základní lidská práva a svobody a právo na důstojný život jsou zaručena všem občanům bez rozdílu. Nelze při střetu dvou ústavně zaručených práv - svobody shromažďování ve spojitosti se svobodou projevu a práva na lidskou důstojnost - zvýhodňovat jedno na úkor druhého. Je potřeba uplatňovat zásadu přiměřenosti, kdy pokud je jednáním jedné skupiny výrazně ohroženo právo té druhé, je třeba ho omezit. B.4 Zveřejněná skladba řečníků na shromáždění ukazuje na záměr svolavatele vyzývat k omezování práv a svobod občanů Na akci vystoupí řečníci, jejichž dřívější veřejné vystupování směřovalo, ať již přímo či nepřímo, k výzvám omezovat osobní a politická práva občanů pro jejich národnost. Dle údajů na internetových stránkách půjde například o: předsedu soudem rozpuštěné Dělnické strany Tomáše Vandase, nyní předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti, který již několikrát stál pro své výroky před soudem. Místopředsedu rozpuštěné DS a stávající DSSS Jiřího Štěpánka, který byl společně s Martinem Zbelou a Petrem Kotábem odsouzen minulý rok za své projevy na prvomájové demonstraci Dělnické strany v roce Z důvodu tvrzeného porušení práva na obhajobu a spravedlivý proces se v řízení pokračuje a další líčení je svoláno na 10. května dalšími řečníky mají být zástupci německých a rakouských stran známých svými nevybíravými výpady proti občanům jiných národností - zástupce rakouské krajně pravicové strany NVP Gunter Rehak, člen předsednictva bavorské pobočky německé NPD Robin Siener, nebo zástupkyně NPD ze saského Chemnitzu Katrin Kohlerová Stručné shrnutí části B Na základě výše uvedených indicií (hlavní motto shromáždění, výzvy k jeho prezentaci na oděvu účastníků, zvolená trasa, skladba řečníků) lze dovozovat, že shromáždění je připravováno tak, aby se přímo na místě odchýlilo od původně oznámeného účelu shromáždění a sloužilo k propagaci rasové a národnostní nesnášenlivosti a šíření výzev k omezování a popírání práv a svobod občanů na základě jejich národnosti, rasy či etnické příslušnosti. Tímto by byl dán zákonný důvod k rozpuštění shromáždění na místě. 3. Závěr Zákon o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb., ve znění pozdějších změn, předpokládá možnost rozpuštění shromáždění na místě, pokud se odchýlí od svého oznámeného účelu takto: 12 (5) Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být způsobem uvedeným v odstavci 1 rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle 10 odst. 1.

5 10 (1) Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě: a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů; b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti; c) jinak porušovat ústavu a zákony. Z výše uvedených důkazů (podrobnosti viz příloha) vyplývá, že lze důvodně předpokládat, že shromáždění oznámené Erikem Lamprechtem se svým obsahem může podstatně odchýlit od oznámeného účelu a naplnit tak skutkovou podstatu důvodů k rozpuštění shromáždění uvedených v 10 odst. 1 zákona shromažďovacího. A to především, že bude směřovat k výzvě: popírat nebo omezovat práva občanů pro jejich národnost a rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z důvodů národnosti jinak porušovat ústavu a zákony. Je nepochybné, že po orgánu státní správy je spravedlivé žádat, aby účel shromáždění zkoumal nikoli pouze formálně, ale aby v souladu s principy dobré správy objasnil skutečný účel shromáždění, tedy postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Správní orgán má nadto povinnost šetřit práva a oprávněné zájmy osob, kterých se jeho činnost, resp. nečinnost dotýká. V daném případě je povinen zohlednit práva všech osob, které by mohly být dotčeny konáním předmětného shromáždění. Zároveň je správní orgán povinen respektovat lidskou důstojnost, tj. nepřispívat k tomu, aby byla některými skupinami veřejně pošlapávána. Proto požadujeme, aby v případě zaznamenání jakýchkoliv výše uvedených projevů na místě shromáždění (např. přihlášení se k účelu shromáždění uvedeného v pozvánce účastníkům či k ideám hlásaným Národním odporem a jeho internetovými stránkami a to verbálním či písemným projevem nošením triček či transparentů apod.) bylo shromáždění z výše uvedených důvodů na místě rozpuštěno. Upozorňujeme, že úřady mají v takovém případě povinnost konat. V Brně dne 28. dubna 2011 za iniciativu BRNO Blokuje Jiří Koželouh mluvčí iniciativy Příloha: Militantní organizace Národní odpor a její podíl na svolání a organizaci shromáždění v Brně

6 Militantní organizace Národní odpor a její podíl na svolání a organizaci shromáždění v Brně 1. Charakteristika Národního odporu Neregistrovaná neonacistická organizace Národní odpor (dále NO) vznikla v roce 1999 z pražské odnože české pobočky militantní neonacistické organizace Blood and Honour. Ministerstvo vnitra řadí tuto organizaci mezi nebezpečné militantní pravicově extremistické uskupení, které představuje nebezpečí pro vnitřní bezpečnost ČR. Národní odpor funguje na principu tzv. leaderless resistance (odpor bez vůdce). Znamená to, že skupina je organizována do malých regionálních buněk, které realizují program uskupení a zejména se dopouštějí násilí vůči ostatním lidem v jednotlivých městech a vesnicích. Samotný NO ve svém manifestu zdůvodňuje tuto svoji taktiku takto: Jsme hnutím bez vůdce. Důvod je jednoduchý. Nejvyšší z nejvyšších padl a jeho nástupce se z popela historie stále ještě nevynořil. Je však jasné, že ON přijde. Musí přijít. Národní odpor je součástí mezinárodního neonacistického hnutí, které je postaveno na myšlence nadřazenosti bílé rasy (white race supremacy), čímž překonává zjevné ideologické nedostatky ve vztahu k ideologii hitlerovského nacionálního socialismu, který Čechy jako příslušníky slovanské rasy považoval za méněcenné. Nejintenzivnější vztahy udržují aktivisté NO s představiteli německé neonacistické scény. Veřejné aktivity Národního odporu oslavil přední německý neonacista, člen německé neonacistické politické strany NPD Christian Worch. Sám byl stíhán za několik násilných trestných činů, aktivizoval militantní neonacistickou scénu, když založil ideovou platformu Anti-antify. V roce 2004 v bavorském Wunsiedelu podpořilo více než 120 aktivistů NO největší setkání neonacistů k uctění nacistického zločince Rudolfa Hesse. Akci pořádala NPD a na podiu přednesli zástupci evropských Blood and Honour divizí oslavné projevy k tomuto spolupracovníkovi Adolfa Hitlera. - Jednotliví aktivisté NO se dopouštěli a dopouštějí násilí (útoky v Českých Budějovicích, Karlovy Vary, Světlá nad Sázavou, Jeseníku a Praze). Otevřeně se k násilí hlásí také samotná organizace ústy svého bývalého mluvčího Petra Kalinovského. Skutečnost, že NO neváhá využít násilí k dosažení svých vizí vyplývá z již citovaného Manifestu NO: Naše cesta je cestou revolucionářů. Přestože máme částečný respekt k jiným lidským bytostem, jsme si vědomi nutnosti nesmiřitelnosti vůči zhoubným ideologiím a jejich nositelům. Z tohoto pohledu tudíž neexistuje prostředek války, který bychom odmítali.. Ano, i my toužíme po míru. Ale věčný mír může nastat teprve po definitivním vítězství naší revoluce. Velký den se zrodí teprve z potoků krve poražených. Ta doba musí být blízko, naše hodina přichází!!!

7 Prvomájové shromáždění Národního odporu v Brně se zvrhlo v bitku s policií, která patřila k největším střetům mezi extremisty a policií v Česku. Tehdejší tajemník radnice Brno-střed Radovan Novotný plánovaný pochod rozpustil těsně před začátkem, a to kvůli chování účastníků a symbolice Národního odporu na transparentech a oděvech účastníků. Shromáždění po rozpuštění skončilo střetem extremistů s policií. Zákaz, k němuž dal odborné stanovisko politolog Miroslav Mareš, neonacisté nerespektovali a nerozešli se. Policisté je proto začali vytlačovat ulicí Bašty, kde se průvod formoval. Demonstranti útočili kameny a plastovými tyčemi, na nichž původně měli vlajky. Několikrát se jim podařilo policii přetlačit, jejich odpor zlomilo až vodní dělo a těžkooděnci, kteří vytlačili neonacisty přes Petrov na Nové sady, kde se po dalších střetech později rozešli. Sedm organizátorů akce pak brněnské soudy odsoudily. Je zjevné, že obvinění svou účastí na shromáždění hnutí Národní odpor aktivně propagovali a podporovali ideály hlásané hnutím Národní odpor tím, že se zúčastnili průvodu, skandovali hesla, případně nesli transparenty, stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Jindřichem Urbánkem. Prvomájovou akcí se zabýval také Nejvyšší správní soud. S konečnou platností potvrdil, že shromáždění extrémní pravice a neonacistů z Národního odporu bylo rozpuštěno oprávněně. Soudci tehdy zamítli kasační stížnost dalšího z organizátorů Filipa Hanáka, který si stěžoval na údajně nezákonný postup Úřadu městské části Brno-střed. Organizátoři akce polemizovali s výkladem pojmu neonacismus a zopakovali též častou obhajobu, že Národní odpor ve skutečnosti neexistuje jako soudržné a činné hnutí. S tím však Nejvyšší soud nesouhlasil. "Není pochyb o tom, že Národní odpor je skutečně hnutím, byť decentralizovaným do různých buněk, jehož členové o sobě vědí, vzájemně se setkávají a společně pořádají akce, kterých se zúčastňují," uvedli soudci v rozhodnutí. NO se otevřeně hlásí k ideologii nacionálního socialismu, a to jednak prostřednictvím webových stránek veřejných vystoupení a pořádáním koncertů otevřeně neonacistických kapel. A za druhé nepřímo používáním symboliky (ozubené kolo na webu NO, kombinace barev (trojkombinace černá-bílá-červená, tzv. schwarz-weiß-rot) a sloganů (Odpor Svobodný! Odpor Národní! Odpor Sociální!) jasně odkazujících k hitlerovskému Německu. NO veřejně oslavuje wehrmacht a waffen SS. Vztah NO k nacionálnímu socialismu vystihuje toto prohlášení zveřejněné na Ovšem pokud během tohoto procesu nastanou hospodářské problémy, pak je možné vše. Je možné, že náš lid, nespokojen se situací, se sjednotí pod autoritářským režimem nového vůdce a nastolí nový řád, vytvoří nový svět. Pak nastane nová éra nacismu. Součástí ideologie NO je otevřený antisemitismus v klasické i moderní podobě. Na již zaniklé podobě webu NO byly publikovány antisemitské karikatury. Současné webové stránky obsahují desítky článků zaměřených proti osobám židovského/domněle židovského původu. Na stránkách NO byl publikován seznam veřejně aktivních osob židovského původu. Aktivista NO zdůvodňuje, proč nemá Židy rád: Při studii historie jsem nenašel jedinou podobnou skupinu, která by tak negativně ovlivňovala lidskou civilizaci. Vždyť i první a druhá světová válka by nevznikly, nebýt Židů, jejich kapitálu a revoluce. A ptám se. Proč je mám mít rád?

8 V neposlední řadě se cílem NO stávají jeho domnělí političtí odpůrci z řad anarchistů. Na stránkách NO je otevřeně vyzýváno k jejich likvidaci. Byl zde také zveřejněn odkaz na tzv. redwatch, tedy webové stránky se seznamem jmen a adres osob, které pravicoví extremisté považují za své nepřátele. V současnosti jsou aktivní skupiny Národní Odpor Brno, Krušnohoří, Olomoucko, Praha, Sever, Slezsko, Svitavsko, Vysočina a České Budějovice. Každoročně se tyto buňky setkávají na na tradičních demonstracích (1. 5.) a příležitostně také na neonacistických koncertech. - Z výše uvedeného je patrné, že neregistrovaná organizace Národní odpor směřuje k potlačení práv a svobod jiných osob, propaguje nacionální socialismus, útočí na územní celistvost a historickou kontinuitu ČR, stojí v pozadí násilné trestné činnosti a ilegálního hudebního rasistického průmyslu na našem území. - Veřejná shromáždění využívá k demonstraci síly, zastrašování veřejnosti, zejména příslušníků menšin, propagaci svých myšlenek, popírání, schvalování, zpochybňování nebo ospravedlňování nacistického genocidia, získávání nových sympatizantů a aktivistů. - Demonstrace Národního odporu představují významné ohrožení vnitřní bezpečnosti ČR a bezprostředně zasahují do práv a svobod jejích obyvatel.

9 2. Vztah Národního odporu, Dělnické mládeže a Dělnické strany sociální spravedlnosti a jejich podíl na organizaci shromáždění v Brně Ačkoliv se po rozpuštění Dělnické strany v roce 2010 Nejvyšším správním soudem od násilného pravicového extremismu a neonacismu snaží bývalý předseda Vandas v nástupnické Dělnické straně (sociální spravedlnosti) distancovat, veřejně přístupné zdroje ukazují něco jiného. Nejde jen o to, že na shromáždění DSSS pravidelně jezdí velká část neonacistů. Představitelé a organizátoři brněnského pochodu z mládežnického křídla DSSS- Dělnické mládeže (DM), kteří prvomájové shromáždění nahlásili, k neonacistické scéně reprezentované nejvíce právě Národním odporem přímo patří. Důkazy o přímém propojení svolavatele shromáždění Erika Lamprechta, organizace Dělnická mládež, jejímž je předsedou, a neonacistického Národního odporu, je možné obstarat z veřejně dostupných zdrojů. a) Internetové stránky organizátorů shromáždění a neonacistického Národního odporu byly registrovány stejnou osobou Výpis registrace domén neonacistických stránek: odpor.org: Created On:14-Apr :04:42 UTC Last Updated On:18-Mar :02:10 UTC Expiration Date:14-Apr :04:42 UTC Registrant Name:Pavel Oulehla Registrant Organization:Pavel Oulehla Registrant Street1:Podebradska 13 prvni-maj.cz: registered: :48:15 changed: :09:19 expire: name: Pavel Oulehla address: Podebradska 13 address: Hranice na Morave address: b) Svolavatel brněnského prvomájového shromáždění Erik Lamprecht je v přímém kontaku se strukturami nástupnické organizace rozpuštěné Dělnické strany i neonacistickou scénou Foto: zleva Jiří Dudák, Milan Hroch, Erik Lamprecht v Galerii Vaňkovka.

10 Tato fotografie z loňské předvolební agitace Dělnické strany (sociální spravedlnosti) v brněnském nákupním centru Vaňkovka ukazuje dohromady ohlašovatele shromáždění Erika Lamprechta, tajemníka a člena předsednictva Dělnické mládeže Jiřího Dudáka a správce webu Milana Hrocha. Svolavatel Lamprecht, žijící v Brně, patří k skupině Cheeky Boys, dorostenecké organizace fotbalových hooligans Johny Kentus Gang (JKG). Ti jsou na své násilnické aktivity patřičně hrdí a neváhají zprávy o nich vystavovat na svém webu a napadat jedince s odlišnými názory, vzezřením či barvou pleti. 1 Níže uvedená fotografie ukazuje Erika Lamprechta (spolu s členem předsednictva a tajemníkem DM Jiřím Dudákem) ve společnosti hajlujících neonacistů. E. Lamprecht s úsměvem v první řadě uprostřed v bílé mikině (J. Dudák třetí zleva v druhé řadě s čepicí). c) Také další organizátoři shromáždění jsou aktivisty neonacistického Národního odporu Dalším z organizátorů shromáždění je tajemník Dělnické mládeže Jiří Dudák, který se osobně účastnil jednání svolavatele Lamprechta se zástupci Magistrátu města Brna dne Veřejně dostupné fotografie Jiřího Dudáka dokládají jeho osobní účast na setkáních Národního odporu, např

11 Na svém webovém profilu na stránkách Dělnické mládeže 2 má Jiří Dudák umístěnou fotografii v tričku Národního odporu: Další, opět veřejně dostupné fotografie Jiřího Dudáka, tentokrát v části oděvu používaného německými nacistickými jednotkami za druhé světové války nebo jeho fotografie pod vlajkou s hákovým křížem: 2

12 Na následující fotografii je Jiří Dudák vyfocen ve společnosti Herberta Schweigera, posledního žijícího člena Hitlerovy ochranky, obdivovatele konečného řešení židovské otázky, revizionisty a nacistického publicisty. Dalším členem brněnské DM, u kterého je možné uvést a ukázat veřejné doklady o jeho sympatiích

13 k nacismu, je správce webu k pochodu neonacistů 1. Máje v Brně a kandidát Dělnické strany Milan Hroch (jak ukazuje např. článek a videoreportáž MF DNES 3 z loňského zatýkaní předních neonacistů) Také díky jeho osobě existuje v Brně výrazné personální propojení Dělnické mládeže a ilegálního militantně neonacistického Národního odporu. Hroch byl také loni mezi zadrženými pravicovými extremisty. 4 Osmnáct z nich poté obvinil soud z podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Proč právě Milan Hroch ukazuje následující fotografie (M. H. druhý zprava). Zde M.H. v tričku Národního odporu: M.H. s transparentem Národního odporu na demonstraci v Praze v r. 2008: 3 c=a090609_110019_krimi_pei 4 c=a100113_120651_krimi_jba

14

15 3. Pozvánka : První máj - Brno uveřejněná na webu Národního odporu Kamarádi, kamarádky. Tak jako každý rok nebude i tento výjimkou. I letos se uskuteční shromáždění, které je pro nacionalisty stěžejní. Čeká nás tradiční oslava svátku práce, tentokrát pod mottem "Proti invazi cizích pracovníků a exodu našich lidí". Z dlouhodobého pohledu na vývoj pronárodního hnutí je zřejmé, že tento vývoj podléhá určitým fázím cyklického charakteru. Nahoru, dolů, vzestup, pád... To je zapříčiněno mnoha faktory, z nichž nejvýznamnější je vliv Systému a jeho represí na stěžejní pilíře národní opozice. Loňský 1. Máj byl kupříkladu zcela jasným důkazem toho, že se naše hnutí nachází ve fázi stagnace nebo spíše útlumu. Co zapříčinilo tento stav? Trocha historie První Máj brněnská ulice Bašty pod gotickou dominantou chrámu sv. Petra a Pavla je plná nacionalistů. Policisté je napadají, brutálně bijí a shromáždění se vymyká kontrole. Reakcí na toto bezpráví bylo utužení opozičních struktur, oživení internetu a celkové zintenzivnění pronárodní činnosti ve všech směrech. Důvod? Systém svou represí ukázal nejen legitimitu našeho odporu, ale také podtrhl význam a vliv hnutí na celospolečenské úrovni. Výsledkem byla také první várka politických vězňů, kteří byli odsouzeni za obyčejné slovní spojení. Kdo sledoval tuto kauzu, viděl, jak "demokratický" režim bez skrupulí ukázal svou totalitní tvář. Pomyslnou vzestupnou křivku hnutí pak zpomalily (zastavit ji totiž nelze) až další vlny represí,

16 kterých jsme byli svědky v nedávné době. Politické procesy, razie a domovní prohlídky, systémový a mediální nátlak na veřejnost... To vše mělo pronárodní hnutí srazit na kolena a v očích veřejnosti z něj vytvořit nepřítele číslo jedna, tedy někoho, vůči komu je jakákoli represe legitimní. Ale ani to se Systému zcela nepodařilo. Naštěstí přibývá lidí, kteří kriticky hodnotí systémové mediální informace, lidí, kteří si informace svobodně a aktivně získávají, konfrontují je a přehodnocují. Pro Systém nejnebezpečnější společenská skupina vymykající se tupému a tvárnému stádu. A potvrdilo se z mnoha indicií, že tato skupina na příkladech represí, politických procesů a vůbec na praxi Systému obecně, odsoudila tento Systém jako celek. Tzv. demokracie se v očích této skupiny projevila jako demokratůra - na lži postavený celek s totalitní praxí. I tato oběť tedy měla - jako každá jiná z idealismu plynoucí oběť - SMYSL. Smysl rozhodně ne malý, naopak - smysl nedozírný! Proto je potřeba si neustále připomínat skutečnost, že upřímná a vědomá oběť přináší určité ovoce, mnohdy takového rozměru, který se zdá našemu myšlení neobsažitelný. Přesto... Náš boj je během na dlouhou trať. A ačkoli se může zdát, že se cyklus vzestupu a pádu neustále opakuje, ušli jsme i v rámci tohoto cyklu nesmírný kus cesty. A ryzí aktivista nesmí ztrácet v žádné fázi globálního vývoje hnutí elán a nasazení. Vzhůru do ulic 1. máj je neodmyslitelně spjat s pronárodním hnutím. Je oslavou práce. Je oslavou vzájemné pospolitosti. A proto je také svátkem pro každého nacionalistu. Tento rok opět v moravské metropoli - v Brně! A čím může být právě tento rok výjimečný? O publicitu se zcela jistě postarají (a už částečně postarala) média. Trasa pochodu je totiž ohlášena v ulicích tzv. brněnského Bronxu. Kdo neví, tak toto lokální označení vzniklo právě z toho důvodu, že se v těchto místech nacházejí často nepřizpůsobiví, práce se štítící, základní hygienické návyky nedodržující, "snědší spoluobčané". No a to je pro média velmi vděčné téma. Už se značným časovým předstihem jsme totiž mohli zaregistrovat zprávy, že se jedná o provokaci s cílem vyvolat násilí mezi dvěma skupinami obyvatel - mezi tzv. Romy a tzv. extremisty. Abychom uvedli věci na pravou míru, tak: 1. Nejedná se o provokaci. Místo shromáždění a trasa průvodu je v části historického centra města Brna - tedy v lukrativní části.

17 2. Není naším cílem nikoho napadat. Chceme oslavit svátek práce a ne vyvolávat nějaké šarvátky. Ovšem svoje právo svobodně demonstrovat své myšlenky budeme vždy hájit a rozhodně si jej nenecháme nikým nelegitimně upírat. 3. Jsme zde přece doma! Neexistuje jediný důvod, proč bychom si nemohli zvolit jakékoli místo podle toho, jak se nám to zamlouvá. A jestli hrozí agrese ze strany nepřizpůsobivých? No tak od toho tu máme policii, která může namísto zavírání "samolepkových teroristů" udělat alespoň jednou něco užitečného. Dejme jí šanci... Zkrátka a dobře - Brno na 1. máje zcela jistě ožije a bude o co stát. Shromáždění nabídne zcela jistě zajímavou programovou část a pochod bude - raději to zaklepat - třešničkou na dortu, pokud vše proběhne, jak má (samozřejmě ze strany Systému). Zcela určitě je se na co těšit. Brno má laťku organizace prvních májů poměrně vysoko a určitě nebude chtít jít níž... Proto: - Apel na každého pronárodního aktivistu! - Přijď i Ty podpořit prvomájovou akci do Brna! - Pojďme Systému ukázat, že se nenecháme zastrašit! - Pojďme ukázat veřejnosti, že jsme akceschopná a živoucí alternativa dnešnímu kapitalistickému a pseudodemokratickému zlořádu! - Pojďme ukázat, že ctíme tradici a sejděme se v důstojném počtu, který jasně vypoví o reálné síle

18 našeho hnutí! První máj 2011 ve městě Brně je stěžejní akcí, která má obrovský význam pro vývoj pronárodního hnutí v Čechách i na Moravě. Pojďme společně "nakopnout" další fázi progresivního vývoje všech nacionalistů na našem území. Pojďme společně pod mottem "Proti invazi cizích pracovníků a exodu našich lidí" ukázat široké veřejnosti, že my, představitelé opozičních idejí, máme odpovědi na problémy dnešní doby. Oslavme společně 1. máj v moravské metropoli! , Brno, 13:00 Zdroje: MAREŠ, M. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1.vyd. Brno: Barrister&Principal, MAREŠ, M. Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra, 2006.

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

ZPRACOVALO MINISTERSTVO VNITRA

ZPRACOVALO MINISTERSTVO VNITRA ZPRACOVALO MINISTERSTVO VNITRA ÚVOD V souvislosti s četnými dotazy týkajícími se aplikace zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších přepisů, zejména co se týká problematiky zákazu

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY Strategie boje proti extremismu PRAHA 2009 OBSAH I. Problematika extremismu na území České republiky v roce 2008 1 1. Úvod 1 2. Extremismus na území ČR v roce 2008 1 2.1

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor *MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 38529-6/ODK-2008 Praha 3. července 2015 Město Chrastava k rukám

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 7/2008-116 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2005-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. dubna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2015...

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 22/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Pst 1/2009-348 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 22/2011-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA aktivita CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže získat základní informace o politických právech. Díky použití konkrétních příkladů jednotlivých politických práv porozumí tomu, jak důležitá

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012

ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky Praha 2013 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012 byla schválena vládou dne. května

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2011 A KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2012 Ministerstvo

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více