U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. O d v o d n n í. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost."

Transkript

1 4To 276/ U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neve ejném zasedání konaném dne 2. zá í 2014 o stížnosti obžalovaného Ing. M. V., nar , proti usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne č.j. 6T 149/ t a k t o : Podle 148 odst. 1 písm. c) tr. ádu se stížnost z a m í t á. O d v o d n n í Napadeným usnesením ze dne č.j. 6T 149/ rozhodl Okresní soud v Teplicích tak, že se obžalovaný Ing. M. V. podle 72 odst. 3 tr. ádu ponechává i nadále ve vazb z d vodu dle 67 písm. a) tr. ádu, že se podle 71a tr. ádu zamítá jeho žádost o propušt ní na svobodu a že se podle 73 odst. 1 písm. c) tr. ádu jeho vazba nenahrazuje dohledem probačního ú edníka. Obžalovaný proti tomuto usnesení podal prost ednictvím svého obhájce včasnou stížnost. V jejím od vodn ní namítá, že okresní soud v od vodn ní napadeného usnesení zmínil, že k jeho p edcházející spolupráci s Policí ČR došlo v jiné v ci, kde navíc vystupoval pouze jako osoba podávající vysv tlení, nikoliv jako osoba trestn stíhaná, a proto má být tato jeho obrana nedostatečná. Obžalovaný však i nadále tvrdí, že skutečnost, že se jej orgány činné v trestním ízení ani nepokusily kontaktovat, je v rozporu s jeho právy. Dále dle jeho názoru nelze považovat za správný p edpoklad okresního soudu, že se začne skrývat, v souvislosti se skutečností, že je nyní trestn stíhán. Tento p edpoklad soudu není žádným zp sobem od vodn n a potvrzen. Odkaz soudu na okolnost, že na n j byl v minulosti vydán evropský zatýkací rozkaz, taktéž nem že obstát. Jednak se k situaci, kdy na n j byl vydán evropský zatýkací rozkaz, n kolikrát vyjád il, nebo v bec nev d l o trestním ízení, jednak bylo trestní ízení skončeno tak, že obžalovaný nebyl odsouzen.

2 2 Obžalovaný je bezúhonný člov k; jediné jeho odsuzující rozsudky pocházejí z doby dávno minulé (z let 1972 a 1986). Dle obžalovaného nelze brát v úvahu o jeho minulost, která se nikterak nepromítla do výpisu rejst íku trest. Dle názoru obžalovaného nelze shledávat d vodnou obavu z út ku na základ dvou záv r soudu, a to že jednak v minulosti pobýval v zahraničí, jednak že m l prostor k získání finančních prost edk. Institut vazby má být ojedin lým a výjimečným ešením zasahujícím do práv obžalovaného a nem l by být nadužíván v trestním ízení. Pouhá možnost, respektive minulost obžalovaného, že jezdil do zahraničí, nem že znamenat obavu soudu, že odjede i v daném p ípad. Mimo jiné by m l být vzat do úvahy i zdravotní stav obžalovaného, kterému byla p iznána invalidita druhého stupn a pro n hož je nutná operace srdce. Za takovéto situace si lze jen st ží p edstavit, že uteče a začne podnikat v jiném státu Evropské unie, jak tvrdí státní zástupce. D vody svého skrývání v pr b hu domovní prohlídky osv tlil již ve své obhajob a v rámci vazebního zasedání. Nev d l o tom, že násilný vstup do domu provádí Policie ČR, jelikož na domovním zvonku vybaveném videokamerou nevid l žádného policistu, nýbrž pouze neoznačené muže, o nichž se domníval, že se jedná o vymahače; m l tedy vážný d vod obávat se o sv j život a zdraví, nebo mu bylo v minulosti opakovan fyzicky vyhrožováno, a skrytou místnost v dom tak využil z úpln jiných d vod, než aby se skrýval p ed orgány činnými v trestním ízení. Ani v pr b hu domovní prohlídky nev d l, že se jedná o Policii ČR, jelikož monitorovací kamera p ístupu k domu v d sledku výpadku elektrické energie snímala pouze zem s lešením. Obžalovaný i nadále setrvává na svém stanovisku, že p i jeho zadržení nebyly napln ny podmínky ustanovení 76 odst. 1 tr. ádu, jelikož se v daném p ípad nejedná o naléhavý p ípad, neexistovaly a nadále neexistují d vody vazby a souhlas státního zástupce byl vydán bezd vodn. Další trvání vazby obžalovaný považuje za nep ípustné i vzhledem k nutnosti podstoupit dlouhodob plánovaný zdravotní zákrok v IKEMu p esunutý po dohod s léka i na zá í roku Na podporu tohoto tvrzení obžalovaný soudu p edkládá zprávu ošet ujícího léka e, který hodnotí jeho zdravotní stav jako vážný a trvá na provedení plánovaného zákroku. Manželka obžalovaného je v kontaktu s léka em a je schopna soudu p esn sd lit druhý termín operace; v prvním termínu se operace neuskutečnila v d sledku zadržení obžalovaného v den plánované operace, resp. p i odjezdu do nemocnice.

3 3 Obžalovaný považuje za nutné p ipomenout, že d ív jší úvaha soudu o tom, že manželka na n j nemá žádný vliv a není schopna ovliv ovat jeho chování, pročež nebyla p ijata její záruka, je nyní vyvrácena frekvencí jejích návšt v obžalovaného ve v znici, korespondenčním stykem s obžalovaným a množstvím záležitostí, které pro n j vy izuje p i právních poradách se zvoleným obhájcem. V podrobnostech obžalovaný odkazuje na argumentaci obsaženou v jeho v d ív jších písemných podáních. Záv rem navrhuje, aby krajský soud napadené usnesení zrušil a rozhodl tak, že jej propustí na svobodu za současného p ijetí písemného slibu, záruk nabídnutých rodinou a stanovení dohledu probačního ú edníka. Krajský soud z podn tu podané stížnosti dle 147 odst. 1 p ezkoumal jak správnost výroku napadeného usnesení, tak i ízení, které jeho vydání p edcházelo, a dosp l k následujícím záv r m. ízení, které p edcházelo vydání napadeného usnesení, není zatíženo žádnými procesními vadami. Trestní stíhání obžalovaného (tehdy obvin ného) pro zločin nedovoleného ozbrojování podle 279 odst. 1, 2, 3 písm. a), b), odst. 4 písm. b) tr. zákoníku a pro p ečin pad lání a pozm ování ve ejné listiny podle 348 odst. 1 tr. zákoníku, jichž se m l ve stručnosti dopustit tím, že ve svém dom v Teplicích p echovával samopaly, pistole a náboje, k jejichž držení nem l p íslušné zákonné oprávn ní, a tím, že pad lal osobní doklady Litevské republiky a Slovinské republiky, bylo ádn zahájeno usnesením policejního orgánu Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Odboru výnos a praní pen z, Odd lení odhalování a vyšet ování Praha 7 ze dne č. j. OKFK /TČ Do vazby byl obžalovaný (tehdy obvin ný) vzat usnesením soudce Okresního soudu v Teplicích ze dne č.j. 30Nt 31/ , a to z d vodu dle 67 písm. a) tr. ádu; zárove podle 73 odst. 1 písm. b) tr. ádu nebyl p ijat jeho písemný slib, vazba dle 73 odst. 1 písm. c) tr. ádu nebyla nahrazena dohledem probačního ú edníka a soudce negativn rozhodl o záruce nabídnuté podle 73 odst. 1 písm. a) tr. ádu manželkou obvin ného Z. V. a syny obvin ného D. V. a L. V. Stížnost obvin ného proti tomuto usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl usnesením ze dne

4 4 č.j. 7To 163/ (Proti uvedeným usnesením okresního soudu a krajského soudu podal obžalovaný dne ústavní stížnost, která byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ČR ze dne sp. zn. III. ÚS 2558/14.) Podle 72 odst. 3 tr. ádu je soud povinen nejpozd ji do 30 dn ode dne, kdy u n j byla podána obžaloba proti obvin nému, který je ve vazb, rozhodnout, zda se obvin ný ponechává i nadále ve vazb, nebo zda se z vazby propouští; jinak musí být obvin ný neprodlen propušt n z vazby. Podle 71a tr. ádu má obvin ný právo kdykoli po právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby žádat o propušt ní z vazby. Za žádost o propušt ní z vazby se považuje i návrh obvin ného na p ijetí n kterého z opat ení nahrazujících vazbu. O takové žádosti musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu. Dne státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Teplicích podal na obžalovaného Okresnímu soudu v Teplicích pod č.j. 1ZT 158/ obžalobu pro výše popsanou trestnou činnost; v c je okresním soudem vedena pod sp. zn. 6T 149/2014. Obžalovaný svým podáním ze dne požádal Okresní soud v Teplicích o propušt ní z vazby; tuto svou žádost od vodnil totožnými argumenty jako posléze svou stížnost proti napadenému usnesení. Nyní posuzované napadené usnesení okresní soud vydal dne , tedy v zákonné lh t 30 dn od podání obžaloby a současn bez zbytečného odkladu od podání žádosti o propušt ní z vazby, a učinil tak v souladu s ustanovením 73d odst. 1 tr. ádu v hlavním líčení, které uvedeného dne konal a v jehož rámci obžalovaný za p ítomnosti své obhájkyn dostal možnost vyjád it se jak k okolnostem podstatným pro rozhodování o vazb, tak i k samotnému jednání, které je mu kladeno za vinu. Okresním soudem tedy byly dodrženy všechny zákonné lh ty a bylo též respektováno právo obžalovaného na obhajobu. Okresnímu soudu nelze ničeho vytknout, ani pokud jde o v cnou správnost napadeného usnesení. Okolnosti podstatné pro rozhodování o vazb se od posledního rozhodování o vazb nikterak nezm nily, je tedy logické a p irozené, že okresní soud setrval na dosavadních stanoviscích soudce okresního soudu, která byla navíc aprobována rozhodnutími Krajského soudu v Ústí nad Labem a Ústavního soudu ČR. Okresní soud nepochybil, pokud

5 5 na základ dosud opat ených a v rámci hlavního líčení též částečn provedených d kaz shledává trestní stíhání obžalovaného i nadále d vodným. V podrobnostech lze pro stručnost v plném rozsahu odkázat jak na od vodn ní napadeného usnesení, tak na od vodn ní podané obžaloby, jakož i na podrobná a výstižná od vodn ní všech p edcházejících rozhodnutí o vazb obžalovaného, s nimiž se krajský soud pln ztotož uje a která neztratila nic ze své aktuálnosti. Na vyčerpávající od vodn ní p edcházejících rozhodnutí o vazb lze odkázat též ohledn existence vazebního d vodu dle 67 písm. a) tr. ádu, který okresní soud u obžalovaného zcela opodstatn n stále spat uje, jakož i ohledn nemožnosti nahrazení vazby alternativními instituty. Stížnostním námitkám obvin ného nelze p iznat d vodnost. Žádné nové skutečnosti obvin ný neuvedl. Všechny své námitky v minulosti ostinátn uplat oval jak v rámci své obhajoby, tak v rámci své žádosti o propušt ní z vazby, jakož i v rámci všech opravných prost edk proti p edchozím rozhodnutím o vazb, p ičemž p íslušné soudy se s t mito námitkami a argumenty v od vodn ních svých rozhodnutí opakovan vypo ádávaly a p esv dčiv se s nimi vypo ádal i okresní soud v od vodn ní napadeného usnesení, které je podrobné a výstižné, s nímž se krajský soud pln ztotož uje a na n ž pro stručnost odkazuje. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti krajský soud shledal stížnost obžalovaného ned vodnou a podle 148 odst. 1 písm. c) tr. ádu ji zamítl. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í stížnost p ípustná. V Ústí nad Labem dne 2. zá í 2014 za správnost vyhotovení: JUDr. Na a H á j k o v á v. r. Lenka Krtková p edsedkyn senátu vyhotovil: Mgr. Jan M i c h a n e k v. r. soudce

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 107/2013-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 62 A 109/2013-232 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brn rozhodl v senát složeném z p edsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudc Mgr. Kate iny Kopečkové, Ph.D. a

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 30/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ Texty právních předpisů s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK (stav ke dni 31. 5. 2003) Sestavila sekce pro advokátní právo

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje)

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 113/2012 133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání

Více

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VLIV VYBRANÝCH USTANOVENÍ VELKÉ NOVELY TRESTNÍHO ŘÁDU NA PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ Zpráva z výzkumu Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. Řešitelé: Mgr.

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), Jaroslava Fenyka, Jana Filipa,

Více

Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í

Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í +NLDSY116Q21Q+ Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury V Praze dne 8. března 2013 Č.j.: MK 12610/2013 OLP Vyřizuje: JUDr. P. Strupek U s n e s e n í Podle ustanovení 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 15/2009-242 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více