Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj"

Transkript

1 Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/

2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU: Přehled číslo a název vzdělávacích programů: 1. Zvyšování osobní efektivity, syndrom vyhoření, zvládání stresových situací 2. Krizové situace, ochrana člověka za mimořádných událostí 3. Zákoník práce, Listina základních práv a svobod 4. Legislativa ve výkonu strážníka obecní (městské) policie 5. Činnost v oblasti dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích 6. Základy spolupráce s cizineckou policií 7. Ochrana životního prostředí 8. Týmová spolupráce 9. Komunikace se zdravotně postiženým 10. Extremistické projevy jako možná příčina krizové situace 11. Etika a základní komunikační dovednosti při výkonu profese bezpečnostních složek 12. Praktický nácvik zdravotnické první pomoci 13. Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS a fyzickou ostrahou 14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 15. Zásady ochrany informací 16. Taktika a metodika v rámci plnění povinností a oprávnění strážníků 17. Akceptace právních norem v meziprolongačním období 18. Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů 19. Zbrojní průkaz a právní aspekty použití služební zbraně 2

3 EXTREMISTICKÉ PROJEVY JAKO MOŽNÁ PŘÍČINA KRIZOVÉ SITUACE (určeno pro strážníky obecní/městské policie) JUDr. František SKABALÍK ČESKÉ BUDĚJOVICE

4 Předmluva MOTTO: Jen řádně vyškolený strážník obecní policie k chování na místě události činu, je schopen podat po příjezdu státní policie profesionální informace, které mohou v konečném důsledku být těmi nejdůležitější k posouzení celého případu. Když jsme připravovali a sestavovali tuto studijní oporu zaměřenou na oblast extremismu, měli jsme jako její uživatele na mysli zejména strážníky obecní policie, kteří plní své úkoly převážně mimo kancelář, tj. v terénu, na ulici, kde jsou v přímém styku s občany, s jejich problémy a v mnoha případech jsou také první na místech dokonaných deliktů a událostí, mohou být pozorovateli průběhu přípravy, pokusů a dokonání takovýchto deliktů a událostí, mohou také od občanů získávat různé informace k závadovým jednáním a mohou mezi občany působit i preventivně. Strážník obecní policie může být při profesním výkonu plnění úkolů nenahraditelným zdrojem co nejširšího sběru informací přímo z terénu. Z výše uvedených důvodů je také tato studijní opora primárně zaměřena pro strážníky obecní policie. Pro praktickou činnost v terénu nelze nikdy vytvořit univerzální metodickou pomůcku, neboť každý delikt je svým způsobem originální, takže ani tato studijní opora nemůže dát podrobný a přesný návod jak postupovat v terénu při zjištění a řešení extremistických deliktů. Přesto by měla být tato studijní opora nápomocna strážníkům obecní policie v následujících oblastech. Základní orientace k soudobé extremistické scéně a terorismu. Základní informace o postavení obecní policie v boji proti extremismu a spolupráce s Policií České republiky. Základní informace o vzniku mimořádných událostí, krizových situací spojených s činností extremistů. Základní návod jak postupovat při prevenci i řešení deliktů s extremistickým podtextem. V neposlední řadě má být přípravou k následnému ústnímu proškolení strážníků obecní policie, kdy mluveným slovem lze mnohem lépe vystihnout, popsat a upozornit na problémy spojené s přímou prací strážníka obecní policie v terénu a to na modelových i praktických příkladech. Výše uvedené oblasti se průřezově prolínají všemi šesti kapitolami studijní opory. V přílohách jsou pak uvedeny nejvíce preferované dny, které extremisté využívají ke svým aktivitám, dále pak slovníček pojmů, které se týkají oblasti všech druhů extremismu a dále pak pomůcka pro strážníky k identifikaci nejvíce užívané extremistické symboliky. Autoři studijní opory JUDr. František Skabalík 4

5 Obsah 1. Úvod do problematiky extremismu Pojem extremismus Základní pojetí extremismu Vymezení extremismu v České republice Radikalizace, jako související proces extremismu Typologie extremismu Cíle a hrozby extremismu Způsoby a formy projevu trestné činnosti s extremistickým podtextem Verbální extremismus Grafický extremismus Násilný extremismus (brachiální) Sporné případy projevu extremismu a jejich řešení Hitlerovský pozdrav (Hitler Gruß) Situační extremismus Prodej a šíření replik historických bojových předmětů a insignií Symbolika extremismu Symbolika barev Symbolika číselných kódů Symbolika hesel, nápisů, sloganů Symbolika extremistických subjektů Často sdílené tipy a rady v prostředí extremistických subjektů Doporučené odpovědi na dotazy při extremistických akcí Otázky a odpovědi z oblasti shromažďovacího zákona (dále jen ShrZ) Otázky a odpovědi z oblasti diváckého násilí Problematika maskování osob během shromáždění Extremismus a související subkultury Charakteristika fotbalového chuligánství Fotbaloví chuligáni Fotbaloví ultras Fotbalové chuligánství v ČR Bezpečnostní opatření v boji proti diváckému násilí Zločinecké motocyklové gangy Charakteristika zločineckých motocyklových gangů Označení vest motocyklových gangů MC Označení hodností/funkcí motocyklových klubů MC Situace v České republice Grafické znázornění označení MC v České republice Terorismus Terorismus jako historický jev Terorismus základní charakteristika

6 3.3 Terorismus cíle a metody Terorismus - aktéři Terorismus z pohledu práva Prostředky boje proti terorismu Veřejnost a terorismus - spolupráce s veřejností v boji proti terorismu Národní kontaktní bod pro terorismus (NKBT) Poskytování informací veřejnosti v případě bezprostředního ohrožení teroristickým útokem Preventivní aktivity v boji proti extremismu Mimořádná událost, Krizová situace Pojem mimořádná událost a krizová situace Členění mimořádných událostí Projevy extremismu a vznik mimořádné události Obecní policie a Extremismus Postavení obecní policie v České republice Místní a věcná působnost obecní policie Strážníci obecní policie a jejich oprávnění Povinnosti strážníka obecní policie Postavení obecní policie při potírání a boji proti extremismu Vzdělávání (školení) strážníků obecní policie na úseku extremismu Spolupráce PČR a obcí (obecní policií), smíšené hlídky, koordinační dohody Odlišnosti obou subjektů Problematika smíšených hlídek Koordinační dohody Prvotní a neodkladná opatření obecní policie na místě události Doslov Seznam použité literatury Internetové zdroje: Příloha č Příloha č Příloha č

7 1. Úvod do problematiky extremismu Jedním z aktuálních sociálně patologických jevů ve společnosti nejen posledních let, ale i předešlých desetiletí, je extremismus v jeho nejrůznějších formách. Ve střední Evropě se s tímto fenoménem potýkají nejen nové státy, ale i staré státy Evropské unie. Projevům extremismu, rasismu a xenofobie věnují pozornost jak Evropská unie a mezinárodní instituce, tak i nevládní organizace. V některých státech je patrné násilí založené na rasové, politické nebo náboženské nesnášenlivosti. Projevy jsou především mířeny proti cizincům, žadatelům o azyl a minoritám-občanům vlastních států, např. proti Romům. Fenoménem, jakým bezesporu extremismus je, se zabývají na vládních úrovních jednotlivé státy a komplexně zabezpečují tuto problematiku. Vytvářejí funkční monitorovací systémy a důsledně bojují proti všem projevům extremismu, rasismu a xenofobie. Z důvodu snadnější komunikace (především prostřednictvím internetu) se rétorika různých krajně politických hnutí rychleji a snadněji dostávají do povědomí. Česká republika zabezpečuje problematiku extremismu v oblasti preventivní i represivní, a to na úrovních vládní, jednotlivých resortů a dalších orgánů státní správy a samosprávy. Slouží k tomu soubor opatření trvalého charakteru, uplatňovaného v rámci působení těchto subjektů. Extremistické subjekty působí a často navazují kontakty s jinými subkulturami či zájmovými skupinami. V rámci pravicového extremismu lze hovořit o prostředí fotbalových fanoušků, motorkářské gangy a další. V rámci levicové extremistické scény se jedná zejména o squatterské prostředí, v rámci náboženského extremismu se poměrně často setkáváme s prolínáním se subjekty nadací či nevládními organizacemi působící v oblasti sociální péče. 1.1 Pojem extremismus Extremismus je nutno považovat za historicky starý jev, který v souvislosti s dobýváním cizích území, podrobování si jiných národů, náboženské války a náboženské netolerance, rasismu, provází lidstvo celým jeho vývojem. Slovo extrem pochází z latiny a jeho přenesený význam je nejkrajnější. V politické teorii pojem označuje nejvíce vzdálenou pozici od politického středu na pomyslné politické škále, a obdobně je užíván i v jiných případech extremismu Extremismus je vysoce frekventovaným pojmem ve společnosti. Lidé jím označují nenormální a vymykající se činnost, kterou podle nich nelze (z pohledu většiny, resp. společnosti) tolerovat, zejména je-li spojena s jejich ideovými protivníky. Vzhledem k tomu, že toleranční mez je ryze subjektivní veličina, panují mezi jednotlivými názory na extremismus rozpory. Většinou jsou tak hodnoceny velmi nápadné, nebezpečné a nenávistné činy, které se zároveň vyznačují vysokou mírou společenské škodlivosti. Jen málo se však přihlíží k podmínkám, z nichž tyto a jiné negativní jevy vycházejí. Extremismus je tedy přímo závislý na uspořádání a stavu společnosti, v níž se projevuje. Ocitne-li se taková společnost ve stádiu, v němž značně narůstají vnitřní rozpory, je naprostá většina extrémních projevů a aktivit - radikalismus, fanatismus, fundamentalismus, terorismus, některé, většinovou společností nesdílené formy nacionalismu, fašismu, xenofobie a rasismu, nátlakové a násilné akce radikálních environmentalistů - bezprostřední reakcí na ně. 7

8 1.2 Základní pojetí extremismu Bojovný politický pojem, který slouží k diskreditaci protivníka v politickém boji. Vědecký pojem, který slouží k určení fenoménu pro vědecké účely. Úřední pojem, který slouží k vymezení extremismu pro oficiální účely státu a mezinárodních organizací. Právní pojem, který slouží (kromě ČR) pro vymezení extremismu v právu. 1.3 Vymezení extremismu v České republice Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Mezi tyto principy patří: úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy), svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy), nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy), svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy), volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy), ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy), svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod) Radikalizace, jako související proces extremismu Extremismus úzce souvisí s termínem radikalizace. Zatímco extremismus je sociálním jevem, radikalizace představuje proces vyhrocení názorů a v krajních případech přechod od slov k činům. Radikalizace má několik fází. Každá se samostatně vyznačuje určitými charakteristickými rysy a typickou frustrací (z nesplněných cílů či očekávání), která ať už na individuální či skupinové úrovni, fakticky způsobuje posun do další fáze. Na druhé straně, radikalizace je jevem individuálním, její příčiny jsou různé od ekonomických přes sociální až po politické faktory, a proto je poměrně obtížné odhadnout či predikovat vliv a působení radikalizace na jedince či skupinu. 1.4 Typologie extremismu Ve světové politologické literatuře se obvykle rozlišuje extremismus pravicový, levicový, náboženský, ekologický a v některých případech národností (regionalistický). Poslední tři formy extremismu se v České republice vyskytují ojediněle, anebo vůbec ne. Výklad se hlavně zaměřuje na extremisty: 8

9 Pravicové inspirované a používající v prvé řadě nacionální, rasovou, etnickou zášť, sympatizující s historickým fašismem nebo nacismem. S radikální a krajní pravicí bývají spjaty následující typy nacionalismu (vlastenectví): Konzervativní integrální nacionalismus zbožštění vlastního národa na absolutní princip, nadřazený demokracii a humanitě, požadující právní a společenskou dominanci vlastního národa i ve vztahu k menšinám a cizincům. Biologické, rasové pojetí národa jako společenství krve, odpovídající nacismu a fašismu. Evropanské panárijství, odpovídající neonacismu. Levicové motivované především záští sociální, třídní, antikulturní, sympatizující s historickým komunismem nebo anarchismem, absolutizující rovnost na úkor individuální svobody. Náboženský extremismus ve jménu náboženství útočí na základní principy demokracie a lidská práva i za použití násilných prostředků k prosazování svých zájmů. Historicky se vznik termínu pravice a levice vztahuju k období Francouzské revoluce, kde během zasedání Generálních stavů v roce 1789 aristokracie věrná králi seděla po jeho pravice a radikálové společně se zástupci třetího stavu měli svá místa nalevo. Pravice tak představovala síly Ancien Régime, usilující o restauraci monarchie a opírající se o šlechtu a církev. Levice byla oproti tomu reprezentována nastupující střední třídou, která požadovala nahrazení monarchie republikou, likvidací privilegií církve a šlechty a zrovnoprávnění třetího stavu. 1.5 Cíle a hrozby extremismu Extremistické postoje a cíle jsou způsobilé přejít v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický politicko ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým: totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou, anarchií. Extremismus je podhoubím pro aktivity cíleně zaměřené proti ústavnímu zřízení a jím chráněným hodnotám a používá obvykle tyto nástroje: historický revizionismus, sociální demagogii, aktivismus, podporu verbálního až fyzického násilí vůči oponentům a vůči definovaným sociálním skupinám, konspirační teorii. Ministerstvo vnitra a policie bojuje proti extremismu z devíti, níže uvedených důvodů, které však paušálně neplatí pro všechny vyskytující se formy extremismu. Jiné hrozby vyplývají z aktivit pravicových, levicových, nebo náboženských extremistů. 9

10 Extremisté svými aktivitami: oslabují demokracii a mohou ji narušit nebo dokonce zničit, nerespektují koncepty základních lidských práv, poškozují dobré jméno České republiky navenek, narušují veřejný pořádek, cíleně šíří strach mezi skupinami lidí, které nezapadají do jejich ideologie, stojí za násilnými činy z nenávisti, včetně vražd, v případě získání moci rozpoutají teror, urážejí oběti totalitních režimů a oběti extremistické trestné činnosti, vynaložené prostředky na zvládání extremistických akcí by bylo možné použít na skutečné a demokratické řešení problémů, které extremisté zneužívají ve své propagandě. 1.6 Způsoby a formy projevu trestné činnosti s extremistickým podtextem Trestná činnost s extremistickým podtextem představuje bezpečnostní hrozbu, neboť tato jednání nejrůznějšími způsoby znevažují a popírají základní práva a svobody občanů deklarovaných Ústavou České republiky. K trestné činnosti s extremistickým podtextem dochází prostřednictvím různých aktivit, jako jsou demonstrace, shromáždění, průvody, šíření letáků, publikování textů, veřejné projevy a vystoupení. Společným znakem je propagace myšlenek a idejí, ve snaze oslovit širokou veřejnost, získat nové přívržence a sympatizanty, rozšiřovat členské základny a získávat vliv ve společnosti. Aktivity, činnost a způsoby projevu extremistů ovlivňují politické, společenské a ekonomické prostředí a další faktory, související s legislativními podmínkami. Způsoby projevu trestné činnosti s extremistickým podtextem zahrnuji širokou škálu protiprávního jednání od přestupků proti veřejnému pořádku až po zvlášť závažné trestné činy, útočící na život a zdraví člověka. Primárně se tedy nejedná jen o násilné činy, ale i ostatní typy protiprávního jednání, kde je nenávistná pohnutka zpravidla znakem kvalifikované skutkové podstaty. Trestnou činnost s extremistickým podtextem je možné rozdělit do tří základních kategorií: Verbální extremismus (slovní) Grafický extremismus Násilný extremismus (brachiální) V českém právu není pojem extremismus nijak zakotven a definován. S rasově motivovanou trestnou činností se můžeme setkat s pojmem extremistická trestná činnost nebo trestná činnost s extremistickým podtextem. Jedná se o formy trestné činnosti, o nichž je důvod se domnívat, že byly extremistickými postoji motivovány nebo ovlivněny. Alternativně lze v řadě případů používat i pojmu kriminalita motivovaná rasovou, národnostní nebo jinou sociální nenávistí. Jde o jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku a jeho pohnutkou je primárně nenávist vyplývající z příslušnosti oběti útoku k určité rase, národnosti, etnické skupině, náboženství, třídě či jiné sociální skupině, nebo také útoky proti symbolům nebo představitelům existujícího společenského systému, jsou-li motivovaná nenávistí vůči němu. 10

11 V praxi se může jednat o trestné činy: vražda, ublížení na zdraví, vydírání, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, poškození cizí věci, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, obecné ohrožení, výtržnictví, genocidium, založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, v případech války nebo jiného ozbrojeného konfliktu o trestné činy: útok proti lidskosti, apartheid a diskriminace skupiny lidí, perzekuce obyvatelstva Verbální extremismus Verbální projevy extremismu se vyskytují zejména na různých mítincích, hromadných shromážděních a vystoupení příznivců extremistických skupin, organizací, sdružení a hnutí nebo na účelově pořádaných vystoupeních hudebních skupin s rasově nebo xenofobně zaměřenými texty. Nebezpečnost verbálních projevů spočívá ve velmi rychlém přerodu v násilné útoky, jež mohou vyústit až v davovou psychózu. Tato forma páchání zahrnuje slovní napadení a urážky pronásledovaných osob, doprovázené vyhrůžkami pro jejich příslušnost k určitému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, obecně - útočící na práva a svobody občanů. Mezi nejčastější verbální útoky patří provolávání různých hesel (např. Sieg Heil!, Nic než národ!, Čechy Čechům!, Cikáni do plynu!, apod.). Za nejnebezpečnější lze označit slovní projevy extremistických skupin, organizací, sdružení a hnutí, hlásající systematickou likvidaci rasově nevyhovujících méněcenných národů a etnických skupin, zejména Židů a Romů. Oběťmi trestných činů z nenávisti, anebo nenávistných incidentů, se mohou v budoucnosti stávat např. staří lidé z důvodu věku, osoby s odlišnou sexuální orientací, bezdomovci, osoby zdravotně handicapované či sociálně slabé a další nějak odlišní jedinci či skupiny osob. Tyto projevy mají v posledních letech vzestupnou tendenci. Spolupráce se zahraničními krajně pravicovými subjekty posunula úroveň veřejných projevů i styl vystupování. Za umírněnou, vlastenecky laděnou a populistickou rétorikou se ve skutečnosti skrývá snaha o propagaci rasismu, xenofobie a radikálního nacionalismu. 11

12 1.6.2 Grafický extremismus Významnou činností extremistů napříč všemi spektry extremistických skupin je šíření jejich ideologie pomocí tiskovin, letáků, nápisů na místech veřejnosti přístupných a především, prostřednictvím internetu. Typickou formou grafického páchání rasově motivovaných útoků bylo před využíváním internetu vydávání různých: časopisů tzv. zinů nebo fanzinů (jednalo se o samizdaty novinového nebo časopisového typu), letákové a plakátovací akce (s rasistickými texty a symboly, včetně grafických sprejových projevů (nápisů) na zdech a bilboardech. tvorba různých symbolik, grafických nebo jinak zástupných znaků charakteristických pro to které extremistické hnutí, symboly, které vyjadřují nebo v historii společnosti vyjadřovaly odpor a nenávist k rasově, národnostně, nábožensky nebo jinak odlišným občanům. Dostupnost internetu umožnil extremistům a extremistickým subjektům rozvoj propagačních aktivit k šíření svých myšlenek a ideologií. Na webových stránkách zveřejňují různé propagační a nenávistné texty, pozvánky na akce proti politickým a ideovým nepřátelům nebo příslušníkům určitého národa, etnické skupiny nebo rasy, symboliku, plakáty a šablony ke stažení, jejichž obsahem je zjevná či skrytá nenávist či zášť k vybraným skupinám osob a ideologickým odpůrcům. Internet představuje velmi významné prostředí pro šíření i pro komunikaci mezi stejně smýšlejícími osobami nebo sympatizanty. Velmi významným komunikačním prostředkem jsou dále virtuální sociální sítě. Sociální sítě slouží k rychlému a anonymnímu informování o plánovaných akcích a jako diskusní fórum, kde lze snadno, v rámci různých (veřejných, uzavřených nebo tajných) skupin, anonymně komentovat různé události a umísťovat zde své názory. Anonymita a složitá identifikace účastníků diskusí je stěžejní výhodou a současně překážkou pro bezpečnostní složky. Tento nástroj tak umožňuje širokému spektru uživatelů vyjadřovat své radikální, rasistické nebo diskriminující a urážlivé komentáře proti zájmovým skupinám obyvatel Násilný extremismus (brachiální) V souvislosti s násilným extremismem můžeme hovořit o třech základních formách používaného násilí - útoků : násilní proti osobě, nebo skupině osob, násilí proto majetku, psychické násilí a manipulace. Násilný útok se projevuje nejen vysokou mírou brutality vůči tělesné integritě (nedotknutelnosti) občana, ale také vůči majetku. Společným znakem všech násilných útoků je agrese. Agresi pachatelé využívají k vyjádření nepřátelství a nenávisti proti rasově, národnostně, etnicky nebo nábožensky smýšlejícím občanům. Útok je páchán fyzicky nebo psychicky v některých případech se jedná až o teror. Násilné fyzické projevy extremistických hnutí jsou převážně zaměřeny na konkrétní, autonomní skupinu osob nebo jednotlivců, zejména pak na Romy a Židy. V menší míře jsou zaměřeny na jejich majetek. Často jsou však napadány i osoby, které patří k protifašistickým iniciativám, osoby které se zúčastňují demonstrací proti fašismu a rasismu. V současné době se stále více setkáváme s útoky proti 12

13 romské minoritě, které jsou různými krajně pravicovými subjekty prezentovány jako projev vlastenectví a patriotismu. Pachatelé takových trestných činů jsou v očích skupiny, jehož je součástí, ale mnohdy i majoritní společností, vnímáni jako účinný nástroj k řešení lokálních problémů, ale také jako hrdinové a bojovníci za čistotu a svébytnost národa. Cílem psychického násilí a manipulace je demonstrace síly, zastrašování a vyhrožovaní dalším napadání menšin pro jejich rasu, etnickou či národnostní příslušnost nebo jiné postavení. Často se jedná o spontánní a nepřipravenou reakci na vzniklou situaci, která vyplynula z předchozí konfliktní situace (např. setkání s Romy apod.). Metod psychického násilí a manipulace používají teroristé a představitelé různých sekt. 1.7 Sporné případy projevu extremismu a jejich řešení I přes již relativně stabilní a standardní postupy při dokumentování extremistických projevů, existuje skupina opakujících se jednání, která jsou v každém jednotlivém případu sporná pro jejich vyhodnocení, zda se jedná o závadové jednání, které naplňuje skutkovou podstatu přestupku, nebo trestného činu. Zpravidla jejich hodnocení bývá závislé na samotném posuzovateli, jeho profesním vyškolení a znalostech dané problematiky. Mezi nejspornější případy projevů extremismu, se kterými se může strážník obecní policie setkat je: nacistický pozdrav Sieg Heil, situační extremismus, prodej a šíření replik historických bojových předmětů a insignií Hitlerovský pozdrav (Hitler Gruß) Pozdrav projevující sympatie s Adolfem Hitlerem a jeho ideologií se skládá ze zdvižené pravice a zvolání slov Sieg Heil či Heil Hitler. Výrazem tzv. vůdcovského kultu v NSDAP byl již ve 20. letech 20. století pozdrav Heil Hitler, při kterém se do výše očí zvedala napřažená pravá ruka s rovně nataženými prsty. Po roce 1933 byla tato podoba předepsána jako německý pozdrav všude na veřejnosti. Pozdravy ze specifických prostředí např. havířské Zdař Bůh! nebo myslivecké Lovu zdar! byly převedeny na jednotnou floskuli Sieg Heil!, které se stalo stranickým a masovým heslem doplněným o šikmé zdvižení pravé ruky i zvoláním Sieg Heil, což v překladu znamená Vítězství zdar. Původ zvolání Heil je však středověký nebo dokonce starověký. Pozdrav zdviženou pravou rukou převzali němečtí nacisté od italského fašismu, který se inspiroval tzv. římským pozdravem. Italští fašisté měli na rozdíl od německých vytočenou paži a zdviženou dlaň. V různých německých interpretacích však byly pro hitlerovský pozdrav nalezeny i germánské a středověké německé kořeny. K otázce právní kvalifikace tzv. hajlování se ve svém rozhodnutí vyjádřil Nejvyšší soud České republiky, který dospěl k závěru, že hajlování je jasný a důrazný způsob vyjádření sympatií k hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů. K tomuto je nutno zvažovat i razantnost takového projevu v místě, kdy bylo přítomno větší množství lidí. Užití výrazu spojeného s fyzickým projevem (vztyčení paže), je jako nejvlastnější výraz podporující nacismus znám i mladé generaci. Z rozhodnutí vyplývá, že nacismus je hnutím ve smyslu 403 tr. zákoníku. Proto je na místě hajlování právně kvalifikovat především jako přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle 404 tr. zákoníku. Za projev sympatií je nutné považovat vyjádření pozitivního vztahu či obdivu k takovému hnutí, při- 13

14 čemž takovým projevem může být užívání nacistických symbolů a hesel, jako hákový kříž či hitlerovský pozdrav. Jelikož se jedná o úmyslný trestný čin, musí pachatel vědět, že svým jednáním projevuje takovému hnutí sympatie a musí být takovým úmyslem veden. Nelze proto každé užití nacistických symbolů považovat za trestné, přičemž je třeba brát v úvahu, že např. jakékoli znázornění svastiky nemůže naplnit skutkovou podstatu trestného činu, je nezbytné, aby tím pachatel skutečně projevoval sympatie k takovému hnutí Situační extremismus Situační extremismus chápeme jako útoky, jejichž rasový projev je důsledkem a doprovodným jevem nenadálé situace jako např. fyzického sporu, slovní šarvátky, nedorozumění, hádky apod., kdy k těmto jednáním velmi často dochází pod vlivem alkoholu a kdy se osoby často navzájem dobře znají. Typickým případem jsou spory, hádky v restauračních zařízeních, a to často z malicherných příčin, které pak končí slovními nadávkami, urážkami a i fyzickým napadením. Problém nastává v momentě, kdy jsou sporné strany odlišné, a to např. barvou pleti, rasou, národností, nebo jinou formou odlišnosti. Sporné strany si pak navzájem nadávají běžně výroky, jako černá svině, bílá svině apod. V praxi jsou pak snahy tyto případy hodnotit jako rasově motivované, a to zejména jestli mezi napadenými byl Rom. To, že budou tato jednání často dle dosažené intenzity řešeny jako přestupek nebo trestný čin bez rasového podtextu je v pořádku. Pokud by se jednalo o trestnou činnost s rasovým podtextem, měl by zde být rasový motiv, pohnutka, nenávist, zášť vůči skupině obyvatel, nebo jednotlivci pro jejich národnost, rasu, vyznání apod. Situační extremismus vzniká náhodnou a z nepředvídatelné situace, která se vyhrotí až k jednání, které je možno charakterizovat jako rasově motivované jednání. Rasový motiv je nutné zkoumat vždy, bez ohledu na to, zda se jedná jen o tzv. opilecké výkřiky při rodinných, kamarádských, sportovních šarvátkách apod. Obecně rasový motiv předpokládá dlouhodobou, nebo i dokonce celoživotní extremistickou orientaci, která musí být u těchto případů zkoumána. V praxi však nelze i vyloučit případy, že situační extremismus může být pouhým krytím pro vyvolání sporů, od počátku s rasovým podtextem Prodej a šíření replik historických bojových předmětů a insignií V řadě různých kamenných prodejen, ve stánkovém prodeji, ve specializovaných prodejnách pro modeláře se setkáváme s řadou různých historických modelů, včetně stavebnic bojových prostředků všech států bojujících na obou stranách ve druhé světové válce, které jsou označeny dobovými insigniemi typickými pro danou dobu. Nemůže být tedy výjimkou, že v prodeji je i vojenská technika používaná nacistickým Německem se znaky typickými pro nacismus a německý nacionální socialismus. Pokud jsou tyto předměty šířeny, určeny, jak ze strany prodejce, tak kupujícího pro sběratelskou, modelářskou činnost, lze těžko posuzovat tuto činnost jako trestný čin nebo přestupek. Bylo by asi popíráním historie, kdybychom se snažili zasahovat do kulturně historické oblasti, kam lze určitě zařadit i sběratelství. Aby měl historický model tzv. třetí říše zachovánu sběratelskou hodnotu musí být opatřen znaky typickými pro danou dobu, tak jak byly skutečně používány. Určitě se nelze obracet zády k historii a tvářit se, že žádná neexistuje a snažit se zlikvidovat jakoukoliv zmínku o době temna českého i jiných národů z doby druhé světové války. Zde je nutno vysvětlovat v čem spočívala krutost nacistického Německa a ne vše zakazovat a trestat za každou cenu. Pokud bychom přistoupili na filosofii, že jakékoliv znázornění a zviditelnění znaků typických pro nacistické Německo v historicko-kulturní oblasti je trestné, stíhali by se všichni sběratelé, výrobci a herci historických filmů, organizátoři a účastníci různých připomínek, rekonstrukcí 14

15 historických událostí, bitev apod. Po formální stránce bychom mohli připustit, že se zde naplňují znaky trestného činu, ale zde zcela chybí motiv a úmysl jak ze strany prodejců, tak kupujících. Samozřejmě, že nelze zcela vyloučit využití takto zakoupených předmětů pro další, následné zneužití pro propagaci fašismu nebo nacismu, kde však již musí být motiv a úmysl. Toto je však již prostor pro specialisty na extremismus a ne pro strážníky obecní policie. 1.8 Symbolika extremismu Symbolem se může stát pojem, gesto, děj, zobrazení určité osoby apod. Objevují v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Pro extremisty mají symboly specifický význam, protože výrazně napomáhají upevnit jejich kolektivní identitu a vyjadřují jejich mocenské ambice. V demokratické společnosti, v níž jsou extremisté většinou ostrakizováni, se symbol stává velmi důležitým pojítkem mezi těmi, kdo jeho význam znají, a vyjádřením vlastního přesvědčení navenek. Mezi základní používanou symboliku extremistických hnutí patří: Symbolika barev Symbolika číselných kódů Symbolika hesel, nápisů a sloganů Symbolika extremistických subjektů Symbolika barev Kombinace rudá (červená), bílá a černá jsou typickými barvami pro složení hlavních nacistických vlajek a praporů. Jednalo se o barvy převzaté ze symboliky druhé, tzv. Bismarckovy říše z let , čímž nacisté deklarovali svoji historickou vazbu na ni. Černá barva byla podle některých interpretací použita jako symbol elity. Podle Hitlera značila rudá barva socialistické myšlenky jeho hnutí, zatímco bílá nacionalistické. Soudobí neonacisté užívají v různých kombinacích rudo-bílo-černou symboliku i v současnosti jako vyjádření odporu ke stávajícímu demokratickému pořádku, jako ocenění (případně árijství) a jako výraz snahy nastolit novou říši. V neonacistickém prostředí je rudá barva symbolem prolité krve, bílá barva symbolizuje čistotu bílé rasy a její nadřazenost nad ostatními a černá barva historicky navazuje na tradice fašismu a nacismu, symbolizuje smutek nad existencí stávajícího demokratického systému a odpor proti němu. Užití černé barvy na vlajkách nebo transparentech má provokovat a diskreditovat ultralevicové anarchisty a autonomy, kteří používají černou barvu jako svojí dominantní. 15

16 1.8.2 Symbolika číselných kódů Extremisté často užívají skryté významy (kryptogramy) v podobě číselných kombinací kódů, které mají níže uvedené významy. Mimo neonacistickou scénu mají zpravidla nejrůznější významy, které nelze primárně s neonacismem spojovat slov, které vyřkl a zpopularizoval vězněný americký rasista a neonacista David Lane. V angličtině znějí We must secure the existence of our people and a future for white childern ( My musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí ), užívána je i verze se slovy of our race naší rasy. Tato slova se stala důležitým heslem soudobých bílých rasistů a neonacistů. V písemné formě se používá šifra 14/88, která znamená 14 slov a zakódovaný pozdrav Heil Hitler. 18 iniciály Adolfa Hitlera. A je prvé a H je osmé písmeno v pořadí abecedy. Tato kombinace čísel se nachází také v názvu teroristické neonacistické organizace Combat 18 a nebo hudební skupiny Sturm iniciály neonacistické organizace Blood & Honour (Krev a čest), která byla zamýšlena jako rozsáhlá a výkonná distribuční síť rasistických a neonacistických materiálů mezi mládeží. Svým názvem navazuje na heslo Hitlerjugend. Organizace užívá různou symboliku v kombinaci původních nacistických symbolů s neonacistickými novotvary. Název je zašifrován do číslic 28 druhé a osmé písmeno abecedy. 88 číselná šifra užívaná v neonacistickém prostředí, představující pořadí písmen v abecedě HH a vyjadřuje tak zakódovaný pozdrav Heil Hitler. 14/88 14 slov / Heil Hitler. 311 Ku Klux Klan, rasistická organizace. 33/6 Šestá éra Ku Klux Klanu, vývojová fáze rasistické organizace. 4/20 narozeniny Adolfa Hitlera. 23 W White Suprenacist - symbolizuje rasistické pojetí bělošské nadřazenosti. 168:1 čísledná šifra vyjadřující počet obětí bombového atentátu proti federální budově Alfred P. Murrah Building ve městě Oklahoma City, který spáchal Timothy James McVeigh, americký terorista popravený za účast na atentátu. Až do září 2001 šlo o nejkrvavější teroristický útok v dějinách USA Mit deutschem Gruβ S německým pozdravem (písemné hajlování) Symbolika hesel, nápisů, sloganů Extremistická hnutí užívají řadu sloganů. Některé z nich jsou zjevně rasistické, jiné jsou používány symbolicky. Hesla jsou v podobě nášivek či potisků nošena jako vnější označení příslušnosti k určité neonacistické skupině nebo jako vyjádření sympatií s ideologií nacismu a fašismu. Jednotlivá zástupná hesla jsou připojována za tištěná nebo internetem šířená prohlášení. Koncem 90. let byla díky státní represi otevřeně rasistická a nacistická hesla vystřídána symbolickými slogany a zkratkami. Odkazem na přední postavy nacismu, fašismu, neonacismu dochází k personifikaci jednotlivých sloganů, nejčastěji se jedná o jméno Rudolfa Hesse a Iana Stuarta Donaldsona. Tato symbolika je vykládána a překládána v různých významech, a to často velmi volně. Proto následující výčet a význam těchto hlavních hesel, nápisů a sloganů nemusí být úplně přesný, tak jak jsou vykládány a chápány extremisty. 16

17 ALLES FÜR DEUTSCHLAND vše pro Německo heslo SA. AM ENDE STEHT DER SIEG Na konci je vítězství propagandistické a bojové heslo. Blood & Honour (Krev a čest) heslo neonacistické organizace, která svým názvem navazuje na heslo Hitlerjugend. BLUT UND BODEN Krev a půda heslo používali říšští zemědělci, přívrženci NSDAP. DER KAMPFZEIT WAR DIE BESTE ZEIT Dny bojů byly ty nejlepší. DEUTSCHLAND ERWACHE - V neonacistickém prostředí se jedná o přímo navazující odkaz na heslo jednotek SA Deutschland Erwache! Německo, probuď se!. Dietrich Eckart, přední zakladatel DAP, člen společnosti Thule a rádce Adolfa Hitlera, použil ve své básni z dvacátých let minulého století heslo Deutschland Erwache!, které se později stalo bojovým zvoláním nacionálních socialistů. Ve třicátých letech minulého století byla báseň zhudebněna. Od roku 1923 bylo uvedené heslo užíváno i na říšské standardě Hitlerovy NSDAP (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei Národně socialistická německá dělnická strana. GOTT MIT UNS heslo na přezkách vojenských opasků s kruhovým věncem a heslem GOTT MIT UNS (Bůh s námi) se užívaly již za 1. světové války. Tyto měly uprostřed císařské nebo zemské královské koruny. Ve druhé světové válce byly nahrazeny orlicí a hákovým křížem. EIN VOLK, EIN REICH, EIN FÜHRER jeden národ, jedna říše, jeden vůdce. HASS Tímto slovem je vyjadřována nenávist a zášť. Písmena S bývají často nahrazována runovými znaky SS. Druhý význam také bývá zkratka Hitler Adolf SS. MEINE EHRE HEISST TRAUE Mou ctí je věrnost. Heslo jehož původ souvisí se vznikem nacistického hnutí v Německu a s pozdějším vznikem různých přidružených organizací, zejména jednotek SS a SS Waffen (Zbraní SS), které jsou ve většině evropských zemí považovány za organizace zločinecké (v souladu s výrokem Norimberského mezinárodního tribunálu). MEINE AERE ER TROSKAP Mojí ctí je věrnost užívaly norské legie SS NZ Zkratka pro symbol tzv. Nazi Punk TRAUE FÜR FÜHRERUND VOLK věrnost vůdci a národu WP - White power (koncept bílé síly) - Koncept WP - bílé síly v neonacistickém a rasovém prostředí je ideou třetí cesty s nacionálně - revolučním a rasistickým charakterem. Obecně však nemusí white power značit nadřazenost bílé rasy, ale pouze její specifičnost, z velké části je však s tímto konceptem spojen i koncept rasové nadřazenosti. SWP - Supreme White Power nadřazená bílá sila WPWW - White Pride World Wide bílá hrdost v celém světě WHITE RACE OUR PRIDE Bílá rasa naše hrdost 17

18 1.8.4 Symbolika extremistických subjektů Extremistické subjekty napříč spektry používají symboliku: převzatou, od jiných, neextremistických a převážně historických subjektů, kterou používají pro své účely původní, která byla extremisty vytvořena jako novotvar, zpravidla pro užití v oblasti extremismu Převzatých i původních symbolů, tuzemských a zahraničních krajně pravicových, levicových, náboženských extremistických a teroristických organizací je celá řada. Jejich užití však vždy nemusí znamenat trestní postih. Vždy je potřeba posuzovat symboliku v celkovém kontextu se zohledněním mnoha aspektů při jejím, především veřejném, použití. V České republice neexistuje výčet zakázané symboliky, jako např. v Německu. V českém právním prostředí je nutné ke každému případu její použití přistupovat individuálně. Znalost některé symboliky, s kterou se může strážník obecní policie ve své praxi setkat, je důležitá hned z několika důvodů: a) přesná a odborná identifikace a popis vyskytujících se subjektů v teritoriu, b) možnost adekvátní reakce na dotazy občanů, c) odborné vystupování při jednání s jinými orgány státní správy např. Policií ČR, d) možnost adekvátní reakce při jednání s extremistickými subjekty. Příloha č. 3 obsahuje nástin symboliky, která se v českém prostředí často vyskytuje v podobě letáků, samolepek, graffitů, vlajek, na oděvech apod. Nelze však postihnout všechny vyskytující se symboly, a to s ohledem na kreativitu extremistických subjektů. Okrajově je zde představena ukázka inspirace současných extremistických subjektů na historickou symboliku, především nacistickou. Všechna, v příloze uvedená symbolika, obsahuje pouze základní popis. Detailní popis a grafické zobrazení nejčastěji užívané symboliky je obsahem mnoha odborných publikací, které se obecně symbolikou zabývají. Strážník obecní policie se bude moci s některými dalšími vybranými symboly seznámit v rámci odborných přednášek na dané téma. 1.9 Často sdílené tipy a rady v prostředí extremistických subjektů Extremisté se prostřednictvím internetu, především v prostředí sociálních sítí, navzájem informují o uskutečněných a plánovaných akcích, o různých novinkách, ale také si takto předávají návody a pokyny, jak se chovat při jejich přípravě, konspiraci, styku s policií a v neposlední řadě i, jak se chovat na policii, státním zastupitelství či soudu apod. Některé základní informace zveřejňují na webových stánkách nebo profilech virtuální sociální sítě např. Facebook, Twitter apod. Jako např.: 1. V soukromí nepřechovávejte žádné kompromitující materiály, nelegálně držené zbraně. Policie většinou ví o aktivních lidech, aniž by jim mohla něco dokázat a pak při první příležitosti udělá domovní prohlídku. 2. Nemluvte o ničem, co plánujete, s lidmi, jimž nemůžete plně věřit. Nejlépe je o akcích nemluvit ani s důvěrnými, kterých se akce přímo netýká. 3. Pokud vám hrozí zatčení po konkrétním činu, snažte se zbavit usvědčujících materiálů. 4. Nebuďte na policisty zbytečně drzí, pokud přímo nezraňují vaši hrdost. 18

19 5. Od začátku se tvařte nevinně a nezačínejte nic vysvětlovat, dokud vám policie sama neřekne, proč vás zadržela. 6. Nenechte se od policie zastrašit ani donutit k doznání ať psychickým nebo fyzickým nátlakem. 7. Nevěřte tomu, co vám policie říká nebo slibuje. Nejčastější triky jsou slibování puštění na svobodu, pokud někoho usvědčíte apod. Nemusí jít přímo o zradu nepřítele, ale i o nevědomé prozrazení faktu, který policie potřebuje. Každou otázkou je něco sledováno, takže si pořádně rozmyslete, co řeknete. Nejlépe je však úplně mlčet. 8. Naopak mnohdy, pokud je s vámi zadržen ještě někdo, dochází často k tvrzení policie, že vás přítel zradil, že vědí všechno, rovněž tomuto nikdy nevěřte. 9. Neukazujte svou slabost tím, že budete například žadonit o cigaretu, nebo kávu, i nabízenou odmítněte. 10. Při výslechu si sami pořádně pamatujte, co říkáte, aby vás nemohla zaskočit pozdější otázka. 11. Vždy můžete odmítnout výpověď. 12. Trvejte na tom, aby v protokole bylo přesně zaznamenáno to, co říkáte a ne policistova předělávka. Protokol můžete odmítnout podepsat, pokud nesouhlasíte s jeho změněným zněním, nebo chcete něco doplnit. Důkladně si protokol před podepsáním přečtěte a zkontrolujte. 13. Co se stalo, neříkejte ani svému právníkovi, tím více pokud máte právníka daného policií (ex offo). 14. Popírejte příslušnost k jakékoliv organizaci nebo sympatie např. se Skinheads apod. 15. Neměňte svá tvrzení, Neříkejte ničí jména, ani nic co souvisí s jinými případy. 16. Pokud není jiná možnost, raději vše vezměte na sebe, než abyste zradil kamarády apod. Po událostech v Duchcově a Českých Budějovicích v červnu a červenci 2013 se extremisté zaměřili na identifikaci s následnou diskriminační a štvavou kampaní proti zakročujícím policistům v civilním oděvu a na specialisty zabývající se problematikou extremismu. Prostřednictvím internetu a virtuálních sociálních sítí jsou šířeny návody, jak tyto příslušníky bezpečnostních složek identifikovat. 19

20 1.10 Doporučené odpovědi na dotazy při extremistických akcí Mezi orgány veřejné správy, se kterými Policie ČR dle 14 zákona o Policii ČR 20

21 Mezi orgány veřejné správy, se kterými Policie ČR dle 14 zákona o Policii ČR spolupracuje, patří mimo jiné i obce (obecní policie). Obecní policie je nejbližším partnerem Policie České republiky a naopak. Tato skutečnost se promítá i do příslušných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Vzájemná součinnost spočívá i ve vytváření smíšených hlídek např. za účelem splnění konkrétního úkolu (dále viz. Spolupráce PČR a obcí (obecní policií), smíšené hlídky, koordinační dohody). Strážník obecní (městské) policie se tedy může dostat do situace, kdy mu budou občany nebo samotnými účastníky shromáždění kladeny otázky. Je proto nutné, aby byl připraven adekvátně na některé tyto dotazy odpovědět. Ministerstvo vnitra ČR vydalo právní minimum pro členy antikonfliktních týmů, které obsahuje odpovědi na otázky z oblasti zákona o shromažďování, diváckého násilí a zákona o Policii ČR Otázky a odpovědi z oblasti shromažďovacího zákona (dále jen ShrZ) 1. Proč se shromáždění nezakázalo dopředu? Neonacisté (fašisté, komunisté ) se přece nemají právo shromažďovat! Právo shromažďovat se svobodně náleží každému, každý může na veřejnosti projevit svoje názory. I názory, které se nám nemusí líbit, šokují nás, pobuřují, mohou být prezentovány na veřejnosti. Svoboda projevu má však rovněž svoje meze nesmí dojít k páchání trestného činu (např. hanobení národa, rasy, přesvědčení). I neonacista se tak může na veřejnosti projevovat, pokud nepáchá trestný čin či přestupek. 2. Proč obec tuto akci vůbec povolila? Shromáždění se nepovolují dopředu, pouze oznamují. Zakázat shromáždění dopředu lze pouze ze zákonem vymezených důvodů. Zákaz je krajní možnost, primární by vždy měla být snaha, aby se pokojné shromáždění mohlo konat, proto jsou důvody pro zákaz velmi striktní. Dopředu nelze 100% říct, že na shromáždění bude páchána trestná činnost, že bude shromáždění nepokojné atd. Důvody pro zákaz jsou následující: Protidemokratické směřování ( 10 odst. 1) Závažné nebezpečí pro zdraví ( 10 odst. 2 písm. a) Souběh s jiným, dříve oznámeným shromážděním a nedošlo k dohodě ( 10 odst. 2 písm. b) ShrZ) Omezení dopravy a zásobování ( 10 odst. 3 ShrZ) 3. Shromáždění nebylo oznámeno. Může se konat? Ano. Listina základních práv a svobod říká, že shromažďovat se je zaručeno každému bez nutnosti povolení orgánu státní správy. Neoznámením shromáždění se však svolavatel/pořadatelé dopouštění přestupku podle 14 odst. 1 zákona o právu shromažďovacím, může být uložena pokuta do výše 5000 Kč. I neoznámené shromáždění lze rozpustit, je nutné, aby účastníci respektovali zákony jako u oznámeného shromáždění. 4. Účastníci jsou na shromáždění v maskách. Nošením masek, které znemožňují identifikaci osoby, se může daná osoba dopustit přestupku 21

22 podle 14 odst. 2 písm. d) shromažďovacího zákona, za což hrozí pokuta až Kč. Je pak na přestupkových orgánech, zda dané jednání jako přestupek vyhodnotí. Chráněným zájmem společnosti v tomto případě totiž je zachování pokojnosti shromáždění. V přestupkovém řízení tedy musí být naplněna formální i materiální stránka přestupku. Může se tak stát, že na určitém shromáždění budou účastníci mít sice zakrytý obličej, shromáždění však bude pokojné, a jejich jednání tak bude legitimní. Při samotné akci je vhodné účastníky upozornit na možný střet se zákonem. 5. Svolavatel, pořadatelé požadují vykázat určité osoby z jejich demonstrace. Pořadatelé, i když to je bezpečnostní agentura, nemá žádná zvláštní oprávnění, tudíž nemá pravomoc vykázat někoho z její akce. Pokud občan pouze vyjadřuje svoje názory, nicméně se nedopouští přestupku či trestného činu (např. vulgaritou nápisu, pískáním narušujícím shromáždění ve velké intenzitě), není důvod proto, aby byl z akce vykázán. Shromáždění slouží k výměně názorů, i když třeba nepopulárních, šokujících. 6. Na náměstí se sešli dvě shromáždění, jedno oznámené, druhé nikoliv. Můžou se konat obě? Obecně pokud to okolnosti umožňují, je možné, aby se na jednom místě konalo více shromáždění. Vždy bude záležet na konkrétním místě (objektivní podmínky pro konání více akcí současně např. velikost náměstí) i samotném charakteru shromáždění. Právo shromažďovat se je zaručeno pouze pro pokojná shromáždění. 7. Předvolební mítink politické strany oznámené vs. skupina odpůrců Pokud odpůrci pouze pokojně prezentují svoje názory, i když protichůdné s oficiálním svolavatelem, mají na to plné právo. Shromáždění slouží k výměně názorů, k vyjádření vlastních postojů, ke konfrontaci postojů v rámci demokratické diskuse. 8. Na oznámené shromáždění se dostavili protidemonstranti s transparenty proti svolavateli shromáždění. Pokud se nápisy nedopouští trestného činu nebo přestupku a pouze vyjadřují svoji nespokojenost, kritiku apod., ničeho se nedopouští a mohou v rámci svobody projevu tyto svoje názory svobodně vyjadřovat. Svoboda shromažďování zahrnuje i vyjadřování opačných názorů. 9. Na shromáždění neonacistů přijdou levicoví extremisté. Obecně platí výše uvedené, nicméně v těchto případech již mnohdy nejde o pokojné vyjadřování protichůdných názorů. Právo shromažďovat se je zaručeno každému, který chce bez násilí, v rámci demokratické diskuse prezentovat svoje názory. Pokud toto účastníci nerespektují, postupuje policie podle zákona, může je např. zajistit, vykázat z určitého prostranství atd. Výtržníky, pachatele trestné činnosti či přestupků je třeba důsledně postihovat, policie může využít institut zajištění. Je zapotřebí razantní postup proti výtržníkům s využitím všech zákonných možností včetně krátkodobých omezení osobní svobody, respektive využívání institutu zajištění. Takový postup bude nejen chránit samotné občany, ale především zabrání pachatelům v další protiprávní činnosti a neposlední řadě je odradí od páchání této činnosti v budoucnu. Oproti tomu, pokud se účastníci shromáždění za protiprávní jednání nepostihují, vzrůstá v nich pocit nepostižitelnosti a beztrestnosti. 10. Shromáždění se rozpouští. Na základě čeho? Shromáždění je možno rozpustit, pokud jsou naplněné zákonem stanovené podmínky. Pokud s tím svolavatel nebo účastníci nesouhlasí, mohou rozhodnutí napadnout námitkami u soudu. 22

23 Rozpustit shromáždění může buď zástupce obecního úřadu nebo policie. Důvody pro rozpuštění podle 12 zákona o právu shromažďovacím: Koná-li se shromáždění, které bylo zakázáno. Koná-li se shromáždění ve večerních hodinách po stanovené době ukončen. Koná-li se neoznámené shromáždění, u něhož nastaly důvody, pro které by jej bylo možno zakázat podle 10 odst. 1 3 (protidemokratické shromážděn. Koná-li se shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu (okolnosti odůvodňující zákaz) nebo účastníci mají zakryté obličeje a nebo u sebe mají zbraně. Koná-li se shromáždění oznámené nebo neoznámené, jestliže účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se nepodařilo zjednat jinak. Jeden z těchto důvodů musí zaznít v odůvodnění rozpuštění shromáždění. 11. Účastníci mají u sebe různé vlajky, symboly. Policie je legitimuje. Proč? V ČR neexistuje seznam zakázaných symbolů. Veřejným nošením některých symbolů je však možné naplnit skutkovou podstatu některého trestného činu, zejména pak podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod. Není ale trestný symbol sám o sobě, musí zde být splněny i další okolnosti. Skutkovou podstatu trestného činu může naplnit zejména veřejná prezentace symbolů nacistického Německa svastika, ale i zástupné symboly, jako je např. číslice 88, zkratka pro pozdrav Heil Hitler. U daných symbolů tedy vzniklo podezření z páchání trestného činu Otázky a odpovědi z oblasti diváckého násilí. Pochody (hromadné přesuny) fanoušků na zápas nejsou shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím, jehož úprava je zaměřena na výkon práva shromažďovacího jako práva politického Pochody se nerozpouští, ale v případě (možného) narušování veřejného pořádku (střet s fanoušky jiného týmu, výtržnosti ) policie může využít postup podle zákona o policii, zejména 26 a Fanoušek nebyl vpuštěn na stadion. Policii řešení takového problému primárně nepřísluší (pokud to není spojeno s ohrožením bezpečnosti či veřejného pořádku). Jedná se o soukromoprávní vztah fanoušek provozovatel stadionu (pořadatel zápasu), kde se uplatňuje princip pána domu, který si určuje pravidla, za kterých vstup umožní nebo neumožní. Tato pravidla musí být nediskriminační a musí být známa předem (typicky návštěvní řád). Fanouška lze v případě, že má pocit, že nebyl vpuštěn neoprávněně, odkázat na Českou obchodní inspekci nebo Sdružení na obranu spotřebitele, kteří tyto spory řeší. 1. Fanouškovi nebylo umožněno zakoupit si vstupenku jinam než do určeného sektoru Opět se jedná primárně o soukromoprávní vztah, který primárně nespadá do řešení policie. I zde lze odkázat na Českou obchodní inspekci nebo Sdružení na obranu spotřebitele. Česká obchodní inspekce již ve svém stanovisku určila, že zákaz prodeje vstupenek do sektoru domácích fanoušků osobám z hostujícího klubu není diskriminací na základě rozlišování. V těchto případech má vždy přednost otázka bezpečnosti osob. 23

24 1.11 Problematika maskování osob během shromáždění Možnost přijít na shromáždění v minulosti zamaskován vytvářela u účastníků shromáždění pocit anonymity a spolu s psychologií davu docházelo k páchání trestné činnosti (útoky na policisty, narušování občanského soužití, nenávistné projevy, atd.). Pro policii bylo následně obtížné viníky identifikovat, což způsobovalo často jejich beztrestnost. Zároveň tento pocit beztrestnosti podněcoval účastníky k opakování předmětných trestných činů a de facto selhávala funkce státu, především ve vztahu k trestnímu právu a obětem tohoto jednání. Bylo tedy nutno zakročit zákonným zakotvením zákazu zahalování účastníků shromáždění, přičemž ona nezbytnost byla odůvodněna především zmíněnou činností, jež přímo útočila v mnohých případech na demokratické základy státu a lidská práva ostatních občanů (především menšin). Za dané situace zároveň efektivně neprobíhalo ani v zákoně zakotvené odmaskování (spojené se zásahem policie) z důvodu nastalého zmatku. Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v ustanovení 7, odst. 4, že účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci. V případě porušení této normy dochází ze strany porušitele k přestupku dle 14, odst. 2, písm. d) o právu shromažďovacím. Obecně však musíme vycházet z toho, že ne každé jednání, kde dojde k maskování lze označit za přestupek. Pokud na určitém shromáždění budou účastníci mít sice zakrytý obličej, shromáždění však bude pokojné, je jejich jednání legitimní. Nebude tedy nutné zasahovat do pokojných shromáždění, karnevalových průvodů, alegorických pochodů, apod. Naopak v případě pochodů skupin, jejichž shromáždění byla v minulosti nepokojná, docházelo na nich k páchání trestné činnosti, přestupků apod., bude ohrožen zájem společnosti, zásah bude ve shodě s účelem úpravy, a proto bude aplikace předmětných ustanovení zákona o právu shromažďovacím na místě. Doporučuje se však, aby policie, bude-li existovat pro takový postup prostor, např. prostřednictvím antikonfliktních týmů, působících u Policie České republiky, nejprve vyzvala účastníky shromáždění chovající se protiprávně k nápravě protiprávního stavu, a až pokud na tuto výzvu nebude reagováno přikročila k represivnějším opatřením. Nutno podotknout, že proti celému shromáždění jako celku je možno zasáhnout až v případě, že k porušování zákonů dochází ve velké míře a nepostačí opatření namířená proti jednotlivcům, jejich chování jsou označeny zákonem za přestupek (v tomto případě zákaz maskování). 24

25 2. Extremismus a související subkultury 2.1 Charakteristika fotbalového chuligánství Fotbaloví chuligáni přicházejí na stadion nebo jeho okolí s primárním úmyslem vyvolat konflikt nebo rvačku s příslušníky jiného týmu. Jedná se o skupiny, které jsou tvořeny mladými militantně orientovanými příznivci. Některé z těchto part jsou velice dobře organizovány a nesjednocují je pouze klubové rivalství a nenávist k nepřátelským chuligánským skupinám, ale i politické, rasové, náboženské, národnostní, regionální nebo sociální motivy. Na stadionech obsazují určité prostory tzv. kotle, v Anglii end, ve Francii cop, v Nizozemsku side, v Polsku mlyn apod Fotbaloví chuligáni Negativní sociálně patologický jev konce šedesátých let dvacátého století, který se dodnes v podobě rvaček, vandalismu, výtržností a verbálních projevů - xenofobie, rasismu, antisemitismu, projevuje na fotbalových stadionech. Pojem pochází z Anglie chuligán = hooligans a byl převzat po příjmení irské imigrantské rodiny Houlihan či Hooligan, známé svými kriminálně - militantními (výtržnosti, rvačky, loupeže apod.) nesouhlasnými projevy s politikou Anglie vůči Irsku. Synonymem je anglické slovo rowdy - rváč Fotbaloví ultras V praxi se lze běžně také setkat se skupinami fotbalových fanoušků, kteří jsou označování jako - Fotbaloví ultras. Jejich primárním úkolem a cílem je na stadionu vytvořit bouřlivou scenérii a atmosféru. Tyto ultras lze rovněž, a to díky skladbě, rozdělit na poklidné a radikální, páchající násilnosti. Je nutné podotknout, že se v České republice téměř nedělá rozdíl mezi termínem ultras a hools Fotbalové chuligánství v ČR Ve druhé polovině devadesátých let dvacátého století začaly vznikat u jednotlivých klubů chuligánské gangy s příslušným názvem např. (gang, parta, tlupa, komando, klan, divize či ultras), s relativně stabilní členskou základnou, které se pravidelně zúčastňovaly fotbalových utkání a vzájemných fyzických střetů. Chuligánské gangy si v rámci scény vedou záznamy, obsahující počty a výsledky vzájemných střetů, akce v České republice a v zahraničí, reporty z výjezdů, fotografie, videozáznamy. Tyto záznamy jsou zveřejňovány prostřednictvím tzv. fanzinů, ale především v prostředí internetu a virtuální sociální sítě. V současnosti se většina fyzických střetů mezi skupinami fanoušků odehrává mimo stadion. Po vzájemné dohodě prostřednictvím sociálních sítí nebo mobilního telefonu je dohodnuto místo např. (málo využívaná odstavná parkoviště a louky chráněné lesním porostem na trase příjezdu, městské parky apod.), čas, počet a rozlišení účastníků, povolené zbraně apod. Celá akce trvá několik minut. Organizátoři tyto akce velmi dobře plánují a utajují, a proto se ne vždy policii podaří těmto střetům zabránit. Nezřídka je však výtržnostmi chuligánů na stadionu i mimo něj postižena i nezúčastněná osoba. Fyzické a verbální útoky jsou také vedeny na hráče, funkcionáře a rozhodčí. Při výjezdech se fotbaloví chuligáni na benzinových čerpacích stanicích a v prodejnách u dálnic dopouštějí krádeží, které nezřídka hraničí s rabováním. V posledních letech se pozornost médií i bezpečnostních složek upírá na projevy 25

26 extremismu v přímé vazbě na fotbalové chuligánství. Jedná se zejména o rasistické, xenofobní a neonacistické projevy. Tyto se projevují v podobě hesel a symboliky, které jsou prezentovány prostřednictvím transparentů na stadionu, ve fanzinech nebo šířeny internetem a sociálními sítěmi. Nejčastějším rasistickým projevem je bučení na hráče černé pleti. Velmi frekventovaným slovem v pokřiku fanoušků je žid, polský žid nebo Jude Slavie apod Bezpečnostní opatření v boji proti diváckému násilí Do boje proti diváckému násilí jsou zapojeny jak mezinárodní organizace (EU, UEFA, FIFA apod.), tak celá řada státních i nestátních organizací a institucí v ČR. Nejaktivněji proti němu vystupuje Ministerstvo vnitra ČR, Policie České republiky a Fotbalová asociace České republiky (dále jen FAČR). Bezpečnost na stadionu je primární záležitostí pořadatele utkání. Policie zakročuje až v momentě, kdy selhaly všechny legitimní nástroje pořadatelské služby. Policie České republiky uplatňuje nový přístup k řešení problémů s diváckým násilím, který se opírá o zásadu low profile policing (neprovokující monitoring). Podstatou této zásady je vystupování policie na veřejnosti jen v takovém počtu a výstroji, aby nevzbuzovala negativní emoce a nedeklarovala připravenost očekávání střetu. Opakem je hard profile, který představuje typické nasazení policejních pořádkových jednotek. Velmi významným je systém 3D dialog, deeskalace a důrazný zákrok (determination). Systém zahrnuje trojici postupných kroků: dialog má za úkol vést především pořadatelská služba, anebo antikonfliktní týmy Policie ČR, které se rovněž snaží situaci uklidnit deeskalace, a pokud tyto kroky selžou, přichází na řadu důrazný zákrok. Policejní specialisté na divácké násilí tzv. spotteři, téměř vždy dohlíží na riziková utkání. Proto, aby nevzbuzovali negativní emoce, pracují v civilním oděvu. Policie se dále podílí na přípravách a školení pořadatelské služby, která zahrnují základní teoretická a praktická doporučení např. v oblasti legislativních pravidel, komunikační, pozorovací a identifikační techniky, řešení konfliktních situací, první pomoc, požární ochrana, základní postupy při evakuaci stadionu apod. S ohledem na nové trendy je každoročně FAČR ve spolupráci s Policií ČR a Ministerstvem vnitra aktualizován návštěvní řád, který přesně specifikuje jednotlivá nevhodná chování na stadionu např. (házení předmětů na hrací plochu, ohrožování ostatních diváků, násilné projevy, napadání, vstup na hrací plochu atd.). Návštěvní řád současně označuje předměty, které je zakázáno vnést na stadion. Povinností klubu pořadatele utkání je vyvěsit návštěvní řád na viditelném místě. 2.2 Zločinecké motocyklové gangy Charakteristika zločineckých motocyklových gangů Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG - zločinecké motorkářské gangy) jsou v současné době ve světě a i v Evropě reprezentovány pěti hlavními a také nejsilnějšími kluby: Hells Angels MC, Bandidos MC, Outlaws MC, Mongols MC a Gremium MC (někdy se uvádí ještě Sons of Silence MC, nebo Pagans MC). Zločineckými motocyklovými gangy Outlaws Motorcycle Gangs rozumíme ty 1% MC, které všemi svými projevy, vč. 11 základních kritérií, naplňují znaky organizované kriminality (kritéria předložena Radou EU v dokumentu 6204/97/2 ENFOPOL 35 REV, přejata do usnesení vlády ČR ze dne 10. srpna 2011 č. 598 o Koncepci boje proti organizovanému zločinu na období let až 2014). V trestním zákoníku, se v 129 stanovuje, že organizovanou zločineckou skupinou se rozumí společenství více osob s vnitřní organizační struktu- 26

27 rou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. Motocyklové kluby z anglického motorcycle club, označovány zkratkou MC se od ostatních klubů liší svojí radikální politikou a polovojenskou organizací. Současná MC scéna se skládá z radikálních 1% MC, a ostatních motorkářských klubů 99%. Označení 1% vzniklo na základě Hollisterské výtržnosti. Tehdejší prezident AMA (American Motorcycle Association) vystoupil s komentářem, že 99% motorkářů jsou normální občané a ti ostatní jsou zlí hoši. OMCG používají hlavně motocykly americké výroby (Harley Davidson, Buell). Členové nosí kožené či jiné vesty (colours - barvy), které jsou vedle motocyklu jednou z nejcennějších věcí. Základní jednotkou OMCG je pobočka (chapter) s vlivem na určitém území a se jménem podle města nebo regionu, kde aktivně působí. Pobočky jsou obvykle zřizovány ve velkých městech nebo na místech, kde jsou vhodné podmínky a možnosti páchání trestné činnosti. Základnou pobočky je klubovna (club house), kde se členové pravidelně scházejí. Struktura OMCG odráží vojenský původ prvních gangů, které vznikly z veteránů 2. světové války, jež jsou vzorem pro ostatní motorkářské gangy. Věrnost bratrstvu je největší síla každého klubu nebo společenství a klubová věrnost je vždy na prvním místě. Členové a pobočky jsou zapojeny v různorodé trestné činnosti, zejména v rozsáhlém mezinárodním pašování drog, prodeji drog a jejich distribuce, obchodu se zbraněmi, obchodu s lidmi, kuplířství, vydírání, vybírání výpalného, obchodování s kradenými díly motocyklů a s odcizenými vozidly, vraždách, násilné trestné činnosti, žhářství, páchání rasistické a extremistické trestné činnosti atd Označení vest motocyklových gangů MC Přední část vesty může obsahovat (ne vždy) různé nášivky anebo insignie, jako: 1 - funkci v daném MC klubu 2 - klubové jméno, stát (specificky pro daný klub) 3 - klubové jméno, stát (specificky pro daný klub) 4 - specifické zásluhy (Filthy Few, Dequiallo) 5 - spřátelenou pobočku nebo vyjádření zaměření proti ideovým odpůrcům např. A.C.A.B (Side Rocker - postranní nášivka) + kovové odznaky (různé typy) Jednotlivá uspořádání na přední straně vesty se můžou u jednotlivých motorkářských gangů Velké pětky lišit. Kupříkladu Outlaw MC nemá žádné uspořádání na přední straně vesty. Zadní část vesty je vždy u všech klubů značena. 27

28 Zadní část vesty je složena ze tří oddělených částí: 6 - Top Rocker: horní část - jméno klubu Club Patch: střední část-klubový znak/nášivka 7 - Bottom Rocker: spodní část - název země, provincie, regionu Chování a vystupování motorkářů má také svoji skupinovou identitu, která byla přejata jako obecná platforma pro rozvíjení specifických sociálních rolí a alternativních kariér uvnitř subkultury. Pro identifikaci členů zločineckých motorkářských gangů nebo jejich podporujících klubů je zapotřebí věnovat pozornost především jejich označení (barvám), znakům, odznakům, jiným nášivkám apod Označení hodností/funkcí motocyklových klubů MC PRESIDEN Prezident klubu označení na vestě - Pres., který má rozhodující pravomoc nad záležitostmi pobočky a členy. VICE PRESIDENT Zástupce prezidenta označení na vestě - Vice President SGT. AT ARMS Osoba odpovědná za bezpečnost klubu, v překladu seržent ve zbrani, označení na vestě - Sgt.At.Arms. Je zodpovědný za disciplínu a pořádek v pobočce, za bezpečnost a akce proti ostatním klubů; vykonává tělesné tresty. ROAD CAPTAIN Osoba odpovědná za organizování tras výjezdu klubu, označení navestě Road Capt. Je zodpovědný za organizování motocyklových run - jízd a zároveň zajišťuje související logistiku (mapování zvoleného prostředí, jídlo, ubytování). TREASURER (Secretary) Pokladní klubu označení na vestě - Treas. Je zodpovědný za finanční prostředky pobočky. MEMBER PROSPECT Člen klubu, bez jakékoliv funkce, označení na vestě Member. Kandidát na člena klubu (nemá plnohodnotné barvy, jen dolní nášivka bottom rocker), označení na vestě - Prospect. Během této doby musí prokázat loajalitu pobočce převážně spácháním kriminálního činu. Speciální statusy: FILTHY FEW nebo COUPE DE GRACE DEQUIALLE Označení jsou dovolena nosit členům, kteří spáchali vraždu, či pokus vraždy, případně závažný násilný čin ve jménu klubu. Označení je dovoleno nosit členům, kteří spáchali násilí vůči policistovi pro klub. Tyto osoby bez varování fyzicky i se zbraní napadají policisty. Doporučuje se v žádném případě nechodit k těmto osobám samostatně, bez zajištění dalšími policisty. 28

29 2.2.4 Situace v České republice V současnosti na území České republiky existují dva velké 1% OMCG kluby z tzv. Velké pětky Hells Angels MC Bohemia a Outlaws MC Czechia. Oba tyto kluby jsou vzájemnými soupeři v boji o udržení vlivu nad svými aktivitami v rámci ČR. Jsou zde však velké tlaky o proniknutí konkurenčních gangů do ČR např. MC Bandidos. HAMC má pod sebou tyto supportní 1% MC kluby: COBRA MC CZECH (Tachov), PIT BULLS MC CZECH (Brandýs nad Labem), WARRIORS MC PILSEN (Plzeň), MAXXL MC CZECH (Veleň), FULL OF ENERGY MC CZECH (Neratovice), BLACK SHADOWS MC (Děčín), BLACK CATTLE MC (Trutnov), VIPERS MC CZECH (Zlín), WILD HORDE MC CZECH SOUTH (České Budějovice), ASTACUS MC RAKOVNÍK, BLACK DRAGONS MC CZECH REP. (Olomouc, Český Těšín), FALCONS MC (Sokolov), ENOLA GAY MC HIGHLANDS (Brno, Vyškov), FIGHTING STORKS MC CZECH REP. (Masečín), VIKINGS MC CZECH REP. (Přerov), VAMPIRES MC CZECH (Znojmo, Unanov). Není dogmaticky dáno, že se názvy klubů nebo místa působišť nemohou v průběhu určitého, blíže nespecifikovaného, období měnit Grafické znázornění označení MC v České republice Full - colour chartery HAMC Bohemia 29

30 Supportní 1% MC kluby HAMC Bohemia 3. Terorismus 30

31 3. Terorismus 3.1 Terorismus jako historický jev Terorismus je vojenskou taktikou už od dob Říše římské, ale poprvé byl tento termín použit během Francouzské revoluce, a to v souvislosti s Vládou teroru (Hrůzovládou). V 19. století sloužil tento pojem k označení extremistických politických činů. Dnešní definice slova terorismus pochází z období vojenských akcí v Palestině v letech 1946 až 1947 během formování Izraele. 3.2 Terorismus základní charakteristika Nejzávažnějším projevem extremismu v celosvětovém měřítku je terorismus. Terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka a dosáhnout politických cílů. Útokem je často zasažena širší populace než přímá skupina obětí. 3.3 Terorismus cíle a metody Terči teroristických akcí jsou zpravidla civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy osob nebo dopravních prostředků a další násilné akty. Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolaly pocit strachu a nejistoty. Někdy má terorismus podobu vydírání s cílem dosáhnout splnění konkrétních politických požadavků. Vedlejším účelem teroristických akcí je také získání publicity. 3.4 Terorismus - aktéři Teroristických metod používají zejména skupiny ultrapravicové, ultralevicové, náboženské, národnostně vymezené či revolucionářské. Tyto nestátní teroristické skupiny mají obvykle malý počet členů, omezené zdroje a do povědomí veřejnosti se snaží dostat násilnými útoky prováděnými taktikou udeř a uteč. V případě, že jsou k páchání terorismu používány státní složky (armáda, policie), hovoří se o státním terorismu. Koncem 20. století se v souvislosti s ohrožením životního prostředí a radikálním ekologickým aktivismem začalo mluvit také o tzv. ekoterorismu. 3.5 Terorismus z pohledu práva Z hlediska mezinárodního práva se rozdělují kriminální a válečné činy (criminal act vs. act of war). Terorismus spadá do kategorie válečného činu, neboť jeho motivací není zabíjet, ale změnit politickou situaci. Terorismus je vymezen soustavou mezinárodněprávních smluv a úmluv, přičemž tyto jsou po ratifikaci zakotveny v právním řádu jednotlivých států a slouží jako zdroj pro jejich právní úpravu. V právním řádu České republiky se tak jedná o určitá ustanovení, výslovně zakotvená např. v trestním zákoníku ( ) a v dalších jiných či souvisejících právních předpisech. 31

32 3.6 Prostředky boje proti terorismu Základním prostředkem boje je komplexní postup, který zahrnuje: klasické policejní metody, spektrum legislativních, sociálních, zahraničněpolitických, technických či teoretických opatření, Ve výjimečných případech nasazení vojenské síly. 3.7 Veřejnost a terorismus - spolupráce s veřejností v boji proti terorismu Je nutné si uvědomit, že veřejnost hraje nezastupitelnou roli a její spolupráce s orgány státní správy a samosprávy umožňuje rychle reagovat na vzniklá nebezpečí. V případě zjištění informací, souvisejících s bezprostředním ohrožením života, zdraví nebo majetku je potřeba, aby občan kontaktoval uvedené orgány prostřednictvím tísňových linek. Občan může nahlásit jakékoli informace k možným aktivitám, které by se mohly dotýkat terorismu v jeho okolí. Jedná se především o tyto informace: výskyt podezřelých osob, míst, kde se takové osoby scházejí, dopravních prostředků, jimiž se pohybují, podezřelého chování a aktivity takových osob, výskytu tiskovin s teroristickou tématikou, internetových stránek s teroristickou tématikou atd. Všechny tyto požadavky na informace může strážník obecní (městské) policie, v rámci preventivních aktivit, přenést při dotazu, anebo z vlastní iniciativy shora uvedeným subjektům Národní kontaktní bod pro terorismus (NKBT) Prvořadým zájmem policie je služba veřejnosti. Policie výkonem své funkce zajišťuje ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předchází trestné činnosti a vykonává další činnosti na základě příslušných právních předpisů. Z důvodu neustálé změny a kvalitativního vývoje na domácí i zahraniční kriminální scéně a s nutností reagovat na novodobá bezpečnostní rizika, jakými je např. terorismus nebo mezinárodní organizovaný zločin, přijala policie nejrůznější opatření s cílem snižovat úroveň bezpečnostních rizik a dosahovat svého poslání. Jedním z uvedených opatření, bylo vytvoření Národního kontaktního bodu pro terorismus Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dále jen NKBT). Jedná se o specializované centrální komunikační, informační a analytické pracoviště Policie České republiky, s nepřetržitým provozem, jehož hlavním úkolem a cílem je: Shromažďovat a vyhodnocovat informace se vztahem k terorismu, Předcházet a případně odstraňovat škodlivé následky teroristické trestné činnosti, Působit pro naše domácí i zahraniční partnery jako centrální kontaktní bod v otázkách vzájemné spolupráce, 32

33 Být důvěryhodným a diskrétním kontaktním bodem pro občany ČR a umožnit jim spolupodílet se na prosazování práva a bezpečnosti, Monitorovat a vyhodnocovat hrozby plynoucí z terorismu, Uvedené pracoviště může kontaktovat každý a nahlásit jakékoli informace k možným aktivitám, které by se mohly dotýkat terorismu v jeho okolí. Jednou z možností je prostřednictvím u 3.9. Poskytování informací veřejnosti v případě bezprostředního ohrožení teroristickým útokem V případě bezprostředního ohrožení teroristickým útokem nebo krizové situace je důležité, aby byl policista/strážník vybaven základními informacemi, které je nutné veřejnosti předat. Jedná se o tyto základní informace: Věnujte zvýšenou pozornost ve veřejných prostorách zejména odloženým zavazadlům, balíčkům nebo odstaveným automobilům v místech se zvýšenou koncentrací osob anebo poblíž míst, která mohou být exponována z hlediska možného teroristického útoku např. objekty zvláštní národní nebo historické hodnoty, vládní budovy, vojenská zařízení, místa, kde se konají kulturní nebo náboženské akce, objekty kritické infrastruktury (mosty, elektrárny, přehrady atd.) Pokud jste přímými účastníky postupujte podle instrukcí IZS, a to následovně: poskytněte první pomoc nejprve vážně zraněným osobám, v případě postižení budovy podílejte se na nalezení zraněných, pokud cítíte plyn, odpojte jeho přívod, otevřete okna k odvětrání, odpojte domácí spotřebiče a opusťte budovu, nepřetěžujte telefonní síť více, než je nebytně nutné ke kontaktu se záchrannými složkami a vašimi příbuznými, Pokud nejste přímými účastníky, ale cítíte se ohroženi jděte do budovy/zůstaňte v budově, zapněte rádio/tv a čekejte na další informace a instrukce, pokud potřebujete radu či pomoc využijte krizových linek. 33

34 4. Preventivní aktivity v boji proti extremismu Shora popsané projevy extremismu a aktivity extremistických skupin a souvisejících subkultur jsou stále více sofistikovanější a v neustálém vývoji. Jsou schopné, prostřednictvím komunikačních technologií oslovit širší veřejnost. Současné celospolečenské klima, a to nejen v České republice, vytváří ideální podmínky pro vznik nových extremistických subjektů a jejich veřejnou prezentaci. Z uvedených důvodů je nutné, aby byla prevenci projevů extremismu věnována náležitá pozornost. Instituce, které se věnují preventivním aktivitám, působí na všech úrovních, tzn. místní, krajské, státní, ale i na mezistátní a je možné je vnímat jako systém. Základním předpokladem funkčnosti preventivních aktivit je jejich: systematičnost kontinuálnost (tj. dlouhodobé a koncepční) odbornost (vykonávaná pouze erudovanými odborníky) kritičnost (schopné zpětné vazby a sebereflexe cílenost (na primární, sekundární i terciární oblast prevence), Z hlediska prevence je nutné jednotlivé aktivity koordinovat, protože shodné činnosti jsou často realizovány mnoha ministerstvy (kultury, školství, mládeže a tělovýchovy či vnitra) a nevládními organizacemi. I proto je nutné rozlišit preventivní aktivity na státní úrovni a preventivní aktivity nevládních organizací. Důležitou součástí prevence, ale i represe je vládním usnesením č. 572 dne 4. května 2009 přijatá Strategie boje proti extremismu, která je postavena na pěti základních pilířích: 1. pilíř komunikací proti demagogii - síla extremistů vychází s lidské nevědomosti. Jedinou možností, jak bojovat s jejich štvavou propagandou, je komunikace, otevřenost a nabízení alternativy. 2. pilíř vědomostí proti totalitářům - poučení lidé si dokáží vytvořit obranné mechanismy vůči nebezpečným myšlenkám. Výhodnost demokratické alternativy musí vysvětlovat škola 3. pilíř jednotná protiextremistická platforma - boj proti extremismu není jen záležitostí Ministerstva vnitra a policie, ale i dalších vládních i nevládních subjektů. Jenom spoluprací s nimi lze extremisty odsunout do role bezvýznamného hráče. 4. pilíř odbornost a imunita - specialisté, kteří bojují proti extremismu, musí vědět, co mají dělat, a dostat k tomu dostatečný prostor. Profesionalizace je výhodnější než paušální represe. 5. pilíř efektivně a korektně proti násilí - konkrétní pachatele trestné činnosti je nutné nekompromisně postihovat za efektivního využití stávajících prostředků a mechanismů. Nejrizikovější skupinou je mládež, které chybí odpovědnost vůči rodině a majetku, a svým věkem přirozeně směřuje k radikálním a jednoduchým řešením. U části mládeže chybí pozitivní společenské vzory a kvalitní rodinné zázemí. Dalšími faktory jsou i otevřenost novým myšlenkám, popírání zavedených způsobů myšlení a chování, nedostatečná životní zkušenost, věkem daný egoismus, snaha veřejně demonstrovat svou příslušnost ke skupinám vrstevníků a zviditelnění. Krajně pravicové (ale i krajně levicové) organizace jsou pro mládež 34

35 atraktivní svou relativní stabilitou, soudržností členů, zdánlivou výjimečností, srozumitelností atd. Z tohoto důvodu by se měla prevence zaměřit především na tuto cílovou skupinu. V rámci pedagogické činnosti by se měla tato cílová skupina seznámit se základními pojmy, jako jsou například stereotyp (heterostereotyp, homostereotyp), předsudky (pozitivní, negativní), etnikum, rasismus, rasistické postoje, antisemitismus (teorie židovského spiknutí ), pogrom, genocida, nacionalismus, vlastenectví, patriotismus, etnikum, etnická skupina národnostní menšina, xenofobie, politický extremismus, holocaust ( osvětimská lež ), islám, islamismus, komunismus, anarchismus, bolševismus, nacionální socialismus, neonacismus, fašismus, multikulturní/interkulturní výchova atd. Extremistické skupiny se stále častěji obrací se svojí populistickou rétorikou na širokou veřejnost, a je tedy nezbytné věnovat pozornost preventivním aktivitám ve vztahu k celé populaci. Neinformovanost a neznalost problematiky může vést část obyvatelstva ke skryté či dokonce zjevné podpoře extremistických skupin, o což právě tyto usilují. 5. Mimořádná událost, Krizová situace Bezpečnostní systém státu zabezpečuje jeho základní funkce, jak při běžné každodenní činnosti veřejné správy a jejích výkonných složek, tak i během mimořádných událostí, které mohou přerůst až do krizových situací, při kterých se vyhlašují krizové stavy. 5.1 Pojem mimořádná událost a krizová situace Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.( 2 písm. b) z. č.239/200 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů). Obecně lze za mimořádnou událost považovat náhlou závažnou událost, která způsobila narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence. Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury, nebo jiné nebezpečí při němž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu /obecně krizový stav/.( 2 písm. b) z. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů, tzv. krizový zákon). Krizovou situaci nelze spojit obsahově stejně s pojetím mimořádné události, jak by se mohlo jevit laickým porovnáním vymezení pojmů co je mimořádná událost a co je krizová situace. Krizové stavy mohou být vyhlašovány i z jiných důvodů než uvádí zákon o IZS (např. při ohrožení vnitřní bezpečnosti, svrchovanosti státu, majetkových hodnot, při ropné krizi apod.). Další rozdíl mezi mimořádnou událostí a krizovou situací je v tom, jakou činnost musí zodpovědné orgány vyvíjet k jejich zvládnutí. Zatímco mimořádná událost je zvládnutelná pomocí mimořádných opatření v rámci standardní úrovně činnosti těchto orgánů, při řešení krizové situace je nutno sáhnout k použití krizových opatření. Mimořádná opatření umožňují omezení některých práv a svobod v zájmu ochrany významných společenských hodnot. Krizová opatření prováděná podle krizového zákona pak 35

36 často znamenají závažnější zásah do práv a svobod. Z důvodů, kdy se dá konstatovat, že mimořádné události jsou tedy součástí krizových jevů (situací), případně mohou představovat přímo jejich spouštěcí mechanizmus, budeme pro další výklad používat jen pojem mimořádná událost Členění mimořádných událostí Mimořádné události mívají obvykle na systém záporný účinek. Působí zhoršení funkce systému, zastavení jeho činnosti a v krajním případě i jeho zánik. Existují však i kladné mimořádné události, jež působí na systém pozitivně. I taková událost však může způsobit závažné problémy, neboť působí neplánované výkyvy systému. Z hlediska příčin lze mimořádné události dělit na události vzniklé z nedostatku nebo naopak z nadbytku hmot, energií či informací (příkladem může být dlouhotrvající sucho a přívalové deště nebo nedostatek informací a zahlcení informačního systému velkým množstvím informací). Podle vzniku příčin lze mimořádné události rozdělit na: a) mimořádné události vyvolané přírodními jevy - lokální (např. povodeň, zemětřesení, sucha) - globální (např. super vulkanická katastrofa, epidemie) - abiotické (např. vichřice, požáry způsobené přírodními ději) - biotické (např. epizootie, přemnožení škůdců) b) mimořádné události vyvolané lidským činitelem - neúmyslné (např. technická závada, havárie, nedbalost) - úmyslné (např. sabotáž, terorizmus, válka) - vojenské (vojenské napadení státu) - nevojenské (nepokoje, sociální či ekonomické příčiny) c) mimořádné události smíšené, kde příčinou může být jak přírodní jevy, tak lidský činitel. Kromě výše uvedeného se jako mimořádná událost označuje řada dalších náhodných jevů a procesů, které mohou narušit chod společenského života, ohrozit zdraví a život lidí, případně poškodit materiální hodnoty. - radikální stranickopolitické změny (politické převraty), - občanské nepokoje, - krach velkých výrobních organizací, - zastavení dodávek strategických surovin ze zahraničí a následný nedostatek určitých výrobků na trhu, rozsáhlé epidemie (hromadné onemocnění lidí, případně hospodářských zvířat)... Faktory, které popisují mimořádné události a jsou pro ni charakteristické z hlediska příslušného subjektu (úrovně jeho poznání a způsobu chování) - důsledek vzniku mimořádné události, 36

37 - příčina vzniku mimořádné události, - čas vzniku mimořádné události, - délka trvání mimořádné události, - doba vzniku mimořádné události, - prostor vzniku mimořádné události, - úroveň informovanosti o vzniku mimořádné události, - intenzita mimořádné události, - riziko vzniku mimořádné události. Z pohledu činností strážníka obecní policie, který může být první na místě vzniku mimořádné události jistě budou pro odpovědné pracovníky nepostradatelné prvotní informace, a to zejména k: a) příčině vzniku mimořádné události - její poznání umožňuje minimalizovat negativní, důsledky a vykonávat preventivní opatření, - její komplexní vyhodnocení umožňuje předvídat, vznik budoucích krizových jevů a přijmou řadu preventivních opatření. b) času vzniku mimořádné události - je obsažen v rychlosti projevení se účinků, mimořádné události a v možnosti předvídat vznik mimořádné události s negativními dopady, - vyústění děje do kritického okamžiku může být náhlé nebo postupně vznikající. c) době vzniku mimořádné události - souvisí s možností zjištění mimořádné události a podmínkami jejího řešení, - v tomto směru je potřebné v jednotlivých případech zohledňovat den, noc, roční období. d) prostoru vzniku mimořádné události - je charakterizován podmínkami, ve kterých mimořádná událost probíhá, vnitřními podmínkami, vnějšími podmínkami Projevy extremismu a vznik mimořádné události Extremisté svými projevy mohou k prosazování svých cílů a) vyvolat mimořádné události, které mohou vykrystalizovat až v krizovou situaci a to - zneužitím pokojných sportovních, kulturních, politických akcí apod. - pořádáním vlastní akce, jako např. protiromský pochod apod. b) mohou zneužít již vyvolané mimořádné události, nebo krizové situace, do kterých vstoupí a tyto zneužijí. Zde pak vyhrocují problémy a sociální napětí a dovádějí je ke konfrontaci se státní mocí. Snaží se přivést lidi k násilnostem, ničení majetku, k davovému šílenství. Záměrně se tak snaží způsobit ve společnosti politickou krizi, která má oslabit a zdiskreditovat státní moc. 37

38 6. Obecní policie a Extremismus 6.1. Postavení obecní policie v České republice Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb.., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. V obci, která je městem, statutárním městem, a v hlavním městě Praze se obecní policie označuje jako městská policie. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci. Obecní policie je druh orgánu k prosazování práva, který je podřízen místní samosprávě, ne centrální moci vlády. Místní samospráva také sama nese náklady na provoz obecní policie, která působí zejména v oblasti veřejného pořádku na místní úrovni. Obecní policie má omezenějšími oprávnění než policie celostátní. 6.2 Místní a věcná působnost obecní policie Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce na základě pověření zastupitelstva obce. Rada obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka, který je pak zpravidla označován jako velitel obecní policie případně ředitel městské policie. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů plní ve své věcné působnosti zejména níže uvedené úkoly: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení, podílí se na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii. Každý má právo obracet se na strážníka obecní policie se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Místní působnost obecní policie je daná místní působnosti (územím) obce. Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi příslušnými obcemi může obecní policie vykonávat svoji pravomoc i na území jiných obcí, které si vlastní obecní policie nezřídily. Obec, která obecní policii nezřídila, vydá strážníkovi písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území. 38

39 6.3 Strážníci obecní policie a jejich oprávnění Strážníkem obecní policie se může stát občan České republiky starší 21 let, který je bezúhonný, je spolehlivý, je zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Odborné předpoklady strážníků jsou blíže stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra, v níž je i stanoven způsob zjišťování způsobilosti uchazečů. Odbornou způsobilost ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra. O splnění podmínek se vydává osvědčení platné po dobu trvání pracovního poměru strážníka, nejdéle po dobu tří let. Zdravotní způsobilost se posuzuje lékařským vyšetřením. Strážníci jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni: požadovat vysvětlení, vyžadovat poskytnutí údajů u informačních systémů, požadovat prokázání totožnosti, požádat každého o věcnou a osobní pomoc ke splnění konkrétního úkolu, předvést osobu, odebrat zbraň, zakázat vstup na určená místa, otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, odejmout věc, použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, vstoupit do živnostenských provozoven, použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň, zpracovávat osobní údaje, potřebné k plnění úkolu, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech, pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích, měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích, vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou, rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci. 6.4 Povinnosti strážníka obecní policie Strážník je v pracovní době povinen v mezích zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob. Strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto 39

40 orgánu. Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění každému, kdo o to požádá. Strážník není povinen provést zákrok k plnění úkolů, jestliže: a) je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání, b) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, c) je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit, nebo by jeho provedením došlo k maření úkolů bezpečnostního sboru. 6.5 Postavení obecní policie při potírání a boji proti extremismu Z dikce zákona o obecní policii je jejím hlavním úkolem zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Místní záležitosti veřejného pořádku lze charakterizovat jako určitou podpůrnou roli při ochraně veřejného pořádku Policií ČR. Dále z dikce zákona o obecní policii je zřejmé, že obecní policie nejsou jedinou institucí, která by měla zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku, tj. bez spoluúčasti ostatních osob (podnikající i nepodnikající právnické a fyzické osoby, organizační složky státu). Nelze konstatovat, že by obecní policie, potažmo obec sama nesla odpovědnost za potírání negativních společenských jevů na území obce, kam extremismus bezesporu patří. Různé formy projevu extremismu lze charakterizovat jako určité narušení vnitřního pořádku a bezpečnosti státu, kdy úkoly na tomto úseku plní v České republice primárně Policie ČR. Eliminace projevů extremismu v jeho různých formách vyžaduje nepochybně nasazení a využití specialistů kriminální a pořádkové Policie ČR, popřípadě specializovaných sil k případným hromadným zákrokům. Jedná se o policisty, kteří jsou speciálně vyškoleni a vycvičeni, jak k individuálním, tak hromadným zákrokům. Rovněž jsou vybaveni odpovídajícími ochrannými a technickými prostředky. Podle názoru odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra je zabezpečování veřejného pořádku v souvislosti s projevy extremismu přednostně v kompetenci Policie ČR, která v součinnosti s obcí (ve smyslu zákona o právu shromažďovacím a dle zákona o Policii ČR viz. koordinační dohody podle 16 cit. zákona), případně s obecní policií plnící zde pouze subsidiární roli zejména při ochraně bezpečnosti osob a majetku, může realizovat příslušná opatření bezpečnostního charakteru, a to jak povahy preventivní, tak i represivní. Je pravdou, že obecní policie se podílí na prevenci kriminality v obci. Ze samé podstaty charakteru obecních policií nelze hovořit o potírání extremismu z jiné polohy, než jak bylo uvedeno výše, tj. z hlediska podpůrné role Policie ČR při ochraně veřejného pořádku. V praxi však strážník obecní policie bývá často jako první na místě události, kdy zejména prvotní poznání a informace zabezpečují první a základní poznatky o způsobu spáchání přestupku, trestného činu, vzniku mimořádné události, případně k osobě pachatele, motivu, informace ke svědkům apod. Velmi důležité je prvotní zajištění místa události, trestného činu a zajištění kriminalistických stop před jejich zničením. Nezajištění těchto prvotních opatření, nebo jejich neodborné provedení může vést ke ztrátě prvních důkazních skutečností, které se již ve 40

41 většině případů nedají následnou činností nahradit, nebo stojí mnoho sil a prostředků k jejich zjištění jiným způsobem. 6.6 Vzdělávání (školení) strážníků obecní policie na úseku extremismu Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Z hlediska místní působnosti může tedy strážník plnit své úkoly pouze na území obce, která zřídila obecní policii. Z této zásady existuje tři výjimky - 3a, 3b a 3c, 17b zákona o obecní polici. Veřejný pořádek patří mezi tzv. neurčité pojmy správního práva. Ačkoli není v žádném právním předpisu definován, operuje s ním celá řada právních norem. Obvykle je jím míněn ideální stav společnosti, který se vyznačuje řádem, bezpečností a klidem takovou definici však v právní normě použít nelze, protože jde fakticky o definici kruhem. K ochraně veřejného pořádku jsou příslušné v prvé řadě jak policie státní, tak obecní a orgány obcí, Ve vnitrostátním právu se objevuje jen zřídka, např. v 47 až 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jsou obsaženy skutkové podstaty přestupků proti veřejnému pořádku. Jde kupř. o vzbuzení veřejného pohoršení, rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství urážky či vyhrožování jiným osobám. Určitě však lze do pojmu ochrana veřejného pořádku zahrnout ochranu osob (občanů) a to jak jejich zdraví, života, majetku, osobní cti apod. Určitě na každém teritoriu obce, tedy v její působnosti dochází v různé množině k páchání jak deliktů správních (přestupků), tak deliktů soudních (trestných činů a provinění), které napadají jak bezpečnost občanů, tak jejich majetek. Obecně můžeme druhově rozdělit delikty na násilné, mravnostní, majetkové, požáry, výbuchy, extremistické, drogové, dopravní nehody, hospodářské apod. Volba použití prvotních opatření se modifikuje zejména od charakteru jednotlivých druhů, kdy prvotní opatření jsou někdy naprosto odlišná. U řady těchto deliktů nelze v prvopočátku při jejich zjištění provést přesnou právní kvalifikaci, zda se jedná o trestný čin, nebo přestupek. V řadě případů, trvá i několik týdnů, kdy jsou přestupky překvalifikovány na trestný čin, nebo naopak. Hranice mezi přestupky a trestnými činy není nijak taxativně vymezena (obecně společenskou nebezpečností), někdy jde i o složitější zkoumání skutkových podstat. Obecní policie cíleně neodhaluje trestné činy, zabývá se odhalováním přestupků, avšak z řady jiných úkolů a oprávnění také vyplývají pro ni činnosti, které se této oblasti trestní dotýkají, a to zejména: - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, - dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, - podílí se na prevenci kriminality v obci, - odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž odhalování je v působnosti obce. Strážník obecní policie bývá často jako první na místě události-místě činu (přestupek, trestný čin, mimořádná událost), kdy zejména prvotní poznání a informace zabezpečují první a základní poznatky o způsobu spáchání přestupku, trestného činu, vzniku mimořádné události, případně k osobě pachatele, motivu, informace ke svědkům apod. Velmi důležité je prvotní zajištění místa události, trestného činu a zajištění kriminalistických stop před jejich zničením. Nezajištění těchto prvotních opatření, nebo jejich neodborné provedení může vést ke ztrátě prvních důkazních skutečností, které se již ve 41

42 většině případů nedají následnou činností nahradit, nebo stojí mnoho sil a prostředků k jejich zjištění jiným způsobem. Pokud však není strážník obecní policie k těmto úkonům, zákrokům řádně vyškolen a vycvičen, lze těžko od něho toto požadovat, avšak z pohledu ochrany práv občanů, je nutné, aby takovéto prvotní úkony a opatření byl strážník obecní policie schopen profesně zajistit do příjezdu státní policie. Strážník obecní policie do příjezdu státní policie vykonává v těchto případech pouze podpůrnou úlohu, omezenou na požadavky bezprostředního zákroku, neodkladného úkonu, či provedení jiného opatření, zpravidla ve prospěch Policie ČR. Obecně lze konstatovat, že běžný občan příliš nerozlišuje pravomoci a postavení státní policie, obecní policie a někdy i bezpečnostních agentur. Zpravidla uposlechne jejich pokynů k nějakému konání, nebo se zdrží nějaké činnosti, protože vidí uniformu. Na druhé straně však od těchto požaduje profesní zákrok na ochranu svých práv, kdy zase občan nerozlišuje, jak je který subjekt k čemu oprávněn. Profesně proškolený strážník může pak svojí činností na místě události, jak po linii právní, technické, taktické i metodické ve velké míře přispět k objasnění kriminálních deliktů, mimořádných událostí apod. Rovněž v oblasti prevence a vztahu k veřejnosti může pak občanům poskytovat odborné rady, ale i od těchto získávat odborně erudovanými dotazy poznatky, které mohou rovněž vést k objasnění kriminálních deliktů, mimořádných událostí apod. Cílem vzdělávání strážníků obecní policie by mělo v základní rovině být : - průběžně vyzbrojovat strážníky obecní policie teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi a návyky při předcházení, odhalování a objasňování přestupků, trestných činů a původu mimořádných událostí a tím přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku. - průběžně zdokonalovat výchovně-vzdělávací proces strážníků obecní policie za využití nejnovějších poznatků teorie a vědy a za využití poznání z bezpečnostní praxe a zejména praktických zkušeností. Vzdělávání pro strážníky, kteří slouží převážně v terénu by mělo být zaměřeno na činnost, jak bezprostředně řešit napadlou událost, jak po právní, metodické i taktické stránce a to zejména na praktických příkladech a vytvořených modelových situacích, kde lze vysvětlit případná právní i taktická pochybení, tak aby se sami strážníci nedostali do právních problémů. 42

43 6.7 Spolupráce PČR a obcí (obecní policií), smíšené hlídky, koordinační dohody Mezi orgány veřejné správy, se kterými Policie ČR dle 14 zákona o Policii ČR spolupracuje, patří mimo jiné i obce (obecní policie), kdy však na tyto subjekty je nutno nahlížet s dost podstatnými odlišnostmi, Obecní policie je nejbližším partnerem Policie České republiky a naopak. Tato skutečnost se promítá i do dikce příslušných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisu. Jakkoliv si lze představit vzájemnou součinnost obou institucí formou vytváření smíšených hlídek (např. za účelem splnění konkrétního úkolu), Ministerstvo vnitra doporučuje oběma stranám věnovat zvýšenou pozornost jednoznačnému rozdělení působnosti, pravomoci policistu a strážníku a technickoorganizačním otázkám jejich spolupráce, které by mělo předcházet samotnému vytvoření smíšených hlídek. Vhodným nástrojem pro definování vzájemných vazeb Policie České republiky a obce (resp. obecní policie) by se pak mohly stát koordinační dohody uzavřené mezi obcí a územně příslušným (stanoveným) útvarem Policie České republiky podle 16 zákona o policii, které by, alespoň do určité míry, eliminovaly alespoň část právních, resp. organizačně technických problému spojených s činností těchto hlídek, aniž by však obcházely zákon. I pres nepochybně pozitivní stránku takovéto spolupráce Policie České republiky a obecních policií je však nutno upozornit na určité odlišnosti obou subjektu a z toho vyplývající možná rizika: Odlišnosti obou subjektů a) Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor s hierarchickou strukturou, se vztahy nadřízenosti a podřízenosti, kdy její činnost v základě upravuje zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR. Obecní policie je orgán obce zřizovaný a zrušovaný zastupitelstvem obce v samostatné působnosti obce obecnou závažnou vyhláškou, kdy její činnost v základě upravuje z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. b) Policie ČR plní řadu úkolů v oblasti vnitřní bezpečnosti, je primární subjektem, má mnohem větší rozsah možností zásahu do práv a svobod třetích osob oproti obecní policii. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v působnosti obce, jak věcné, tak místní. Oproti Policii ČR má obecní policie mnohem nižší možnosti zásahu do práv a svobod třetích osob. c) Příslušník Policie ČR je ve služebním poměru, který se řídí speciálním služebním zákonem, kdy podmínky k přijetí, setrvání, nebo ukončení služebního poměru jsou naprosto odlišné od obecní policie. Strážník obecní policie je zaměstnancem obce v pracovním poměru, který se řídí zákoníkem práce s drobnými odchylkami uvedenými v zákoně o obecní policii. d) Příslušník Policie ČR je jednotně školen a vycvičován, prochází povinným celoživotním vzděláváním. Za školení a výcvik strážníka odpovídá podle zákona obec, odbornou způsobilost strážníka pak ověřuje při zkoušce Ministerstvo vnitra. e) Policie ČR pokrývá území celé republiky a zajišťuje trvalou celoroční a nepřetržitou 43

44 24hodinovou denní službu. Obecní policie nepokrývá celé území republiky, jen některá města a obce mají policii zřízenou a k různým počtům strážníků nejsou všechny města a obce schopny zabezpečit nepřetržitou 24hodinovou službu Problematika smíšených hlídek V rámci existence smíšených hlídek mohou nastat poměrně těžko řešitelné právní vztahy, když zejména: - policista nemůže velet civilní osobě (strážníkovi) a naopak, s ohledem na různé charaktery vztahu k zaměstnavateli; policista muže maximálně požádat strážníka o pomoc jako kteroukoliv jinou osobu, - značný problém mohou smíšené hlídky činit v oblasti odpovědnosti za škodu a při náhradě za škodu způsobenou při výkonu oprávnění a to jak z pohledu členů společné hlídky, tak i ze strany osob, vůči kterým byl realizován zákrok, úkon, či jiné opatření; vyvstává otázka kdo bude škodu hradit, když zákrok provedla smíšená hlídka (právně není možné, aby policie a obec každá zaplatila polovinu výše škody), nebo se bude zkoumat individuální odpovědnost jednotlivých členů každé ze stran? - to platí i pro vzájemnou úhradu škody mezi Policií České republiky a obcí, pokud újmu dozná např. strážník, kterému policista uložil něco vykonat a strážník např. nebyl k tomu vycvičen, - v konkrétní okamžik, ale i z obecného hlediska nemusí být priority Policie České republiky a obce totožné, a to nejenom z pohledu obtížnosti vzniku smíšené hlídky, ale i z pohledu možnosti okamžitého rozpuštění, opuštění smíšené hlídky jednou ze stran; mimo hranice území obce (nebereme-li v úvahu veřejnoprávní smlouvy podle zákona o obecní policii) nemá strážník obecní policie žádné pravomoci a stává se běžným občanem; jak bude tedy postupováno, pokud např. operační důstojník Policie České republiky pošle policistu na druhý konec okresu? Problematická by byla i funkce smíšených hlídek z pohledu správního/trestního řízení: - pokud policista zahájí úkon nebo zákrok (nikoliv ve správním řízení) nemusí být strážník oprávněn a schopen (jiné školení, výcvik) úkon nebo zákrok převzít a dokončit (jiný obsah oprávnění), - ve správním řízení, kde platí zásada jednotnosti správního řízení kdo zahájil první úkon, ten musí řízení dokončit, která platí i pro úkony před zahájením řízení kdo odhalí přestupek, správní delikt, musí konat. Je nepřijatelné, aby se na projednání přestupku podílela jak obecní policie, tak i Policie České republiky (toto neplatí pouze v případě trestných činů); vyvstává otázka, jak bude vymezena příslušnost k projednání protiprávního jednání (přestupek, správní delikt), když obě složky jsou povinny konat z moci úřední kdo bude konat jako první (pozor na kompetenční spory pozitivní i negativní)? Koordinační dohody Ustanovení 2 z. č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, vymezuje věcnou příslušnost Policie ČR, tedy druh a šíři úkolů v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti státu. Tato působnost je obecná, subsidiární vůči působnostem ostatních bezpečnostních institucí v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v tom smyslu, že zatímco ostatní bezpečnostní instituce mají v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti pouze specializované úlohy, které stanoví příslušné 44

45 zvláštní zákony, Policie ČR se stará o vnitřní bezpečnost všeobecně. V případě, že není k ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti v určité oblasti působnosti speciálně zákonem povolán určitý orgán veřejné moci, nastupuje subsidiárně působnost Policie ČR. Mezi orgány veřejné správy, se kterými Policie ČR dle 14 zákona o Policii ČR spolupracuje, jsou uvedeny mimo jiné i obce. Nelze totiž opominout jejich působnost v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti. Dle 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, zodpovídají za záležitosti veřejného pořádku ve svém obvodu obce. Primární odpovědnost za zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku má tedy obec, nikoliv Policie ČR. Neznamená to samozřejmě, že by odpovědnost za bezpečnost a veřejný pořádek při extremistických akcích ležela primárně na obcích (ochrana bezpečnosti a veřejného pořádku v souvislosti s projevy extremismu přednostně spadá do pravomoci Policie ČR), ale to, že se na řešení daných situací musí podílet všechny zainteresované subjekty v rámci svých možností, oprávnění a pravomocí a v co nejvyšší míře spolupráce. Koordinační dohody upravuje 16 zákona o Policii ČR. Cílem koordinačních dohod je: - zlepšit a prohloubit možnosti vzájemné kooperace obcí a Policie ČR, - zkoordinovat plnění úkolů Policie ČR v oblasti veřejného pořádku s plněním působnosti obcí v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku a naplnění principů community policing. V koordinační dohodě však nejde a nemůže jít o jakýkoliv druh přenášení výkonu státní správy či samosprávy. Místní záležitosti veřejného pořádku totiž spadají na straně obcí do samostatné působnosti [do samosprávné působnosti] a na straně Policie ČR, resp. státu, pod výkon státní správy, jakožto součást ochrany veřejného pořádku obecně. Je proto třeba nezaměňovat pojem koordinační dohody podle tohoto ustanovení s tzv. koordinačními veřejnoprávními smlouvami, jakožto jedním ze základních druhů veřejnoprávních smluv. Součástí koordinační dohody tak mohou být například následující ujednání z oblasti extremismu: a) obecné stanovení společné vůle k prohloubení koncepční i praktické spolupráce při řešení problémů sociálně vyloučených lokalit a s tím spjatého boje proti extremistické činnosti, b) koordinace činnosti při konání extremistických akcí, před, po akci, informace médiím apod. c) výměna informací mezi Policií ČR, obcí a dalšími zainteresovanými subjekty d) vymezení možnosti vytváření a stanovení pravidel společných hlídek obecní policie a Policie ČR, včetně stanovení postupu v případě konfliktů jejich úkolů či způsobu koordinace a velení společným hlídkám Prvotní a neodkladná opatření obecní policie na místě události Strážník obecní policie v přímém výkonu služby tzv. na ulici se k informacím o podezření ze spáchání, páchání nebo přípravy rasově motivované trestné činnosti může zejména dozvědět : - vlastní činností za využití své osobní a místní znalosti v obvodu působnosti obce, - Nahlášením od občanů, institucí, svědků, poškozených. 45

46 - Nenadálou přítomností na připravované nebo již probíhající události, shromáždění, demonstraci, hudební produkci apod. Při zjištění informací o přípravě nějakých aktivit extremistů, a to jak vlastní činností, nebo nahlášením je nejvhodnější o nositeli takovéto informace co nejdříve vyrozumět k dalšímu opatření státní policii. - Může se jednat o výskyt různých tiskovin ke svolání k setkání extremistů, hudebních vystoupení apod. - Nahlášení od občanů o připravovaných akcích, pronájmech sálů, pohyb v místech většího soustředění nepřizpůsobivých občanů, kolem jejich objektů apod. Od občanů, kteří takovouto informaci podávají a nechtějí vyčkávat příjezdu státní policie je pokud možno nutné zjistit a předat státní policii : - identifikaci oznamovatele a spojení, - místo, čas konání akce, kdo akci pořádá, - místa výskytu objektů, počet osob, jejich popis, registrační značky vozidel, - další osoby, které o akci mají povědomost, - zda má nebo viděl nějaké tiskoviny, propagační materiály k této akci. Mezi základní prvotní obecná opatření strážníků obecní policie na místě události by mělo patřit : 1. Okamžitě vyrozumět svého nadřízeného k zajištění co nejrychlejšího příjezdu státní policie k přijetí vlastních opatření, popřípadě dle charakteru události i k zajištění záchranné služby,hzs k zabránění případným škodlivým následkům. 2. Poskytnutí případné první pomoci zraněným 3. Uzavřít místo činu, události 4. Zajistit, podchytit svědky události, SPZ motorových vozidel pohybujících se nebo stojících v okolí místa činu, události. 5. Zajistit ochranu stop a věcných důkazů 6. Zajistit případné pronásledování pachatele. 7. Pokud to není nezbytně nutné, tak na místo činu nevstupovat. Pokud tam vstoupí, tak přesně pak uvést státní policii kde se přesně pohyboval, jaké činnosti tam prováděl, na co šahal apod. 8. V případě, že kdy může docházet k rychlým změnám na místě činu, události před příjezdem státní policie (IZS) natočit chod těchto změn např, mobilním telefonem. Jedním z nejdůležitějších prvotních opatření je uzavření, zajištění místa činu, události, tak aby do příjezdu státní policie, pokud možno nebyly zničeny žádné stopy, zejména materiální a to zejména daktyloskopické, trasologické, mechanoskopické, chemické, biologické, pachové, věcné (listinné) a balistické. Dalším z nejdůležitějších opatření je podchycení nositelů paměťových stop, to je to co člověk vidí, vnímá a pamatuje si. Zde je nutno neprodleně podchytit osoby pohybující se na místě činu, události nebo v jeho okolí, protože tyto stopy bývají většinou nejdůležitější k dokumentování trestné činnosti extremistů, k jejich chování, popisu, oblečení, k jejich verbálním a motorickým projevům. 46

47 V praxi bývá někdy problém, že nositelé paměťových stop, nejsou vždy ochotni vypovídat proti extremistům a to buď z obavy z jejich následné msty, ale také v některých případech se sympatií k extremistům, že tito za ně řeší problémy, které sami pociťují k nepřizpůsobivým občanům a to zejména když se jedná o romy Nejzákladnější minimum kriminalistické nauky o stopách Kriminalistická stopa je každá změna na místě kriminalisticky významné události, která je v příčinné souvislosti s touto událostí, existuje nejméně od svého vzniku do zjištění a je vyhodnotitelná současnými kriminalistickými metodami a prostředky. Rozhodujícím předpokladem pro odhalení události, objasnění a zjištění objektivní pravdy v trestním řízení je nezbytné, aby byly stopy nalezeny, byla zjištěna informace v nich obsažená a bylo možné podle ni prokázat jejich souvislost s událostí. Zákonitosti vzniku stop mají situační charakter, projevují se jako tendence, jsou závislé na momentálních podmínkách. Stopy se uchovávají v materiálním prostředí a ve vědomí lidí jen po určitou dobu, pak zanikají a to zejména: a) objektivním působením vnějších vlivů, jako je déšť, vlhko, suchu, sníh, větry apod. b) vlivem přirozených vnitřních vlastností hmotného nositele stopy např. v elastické hmotě zanikne původní vtisk, svědek zapomene okolnosti trestného činu apod. c) úmyslným odstraněním, zničením stop zainteresovanou osobou, pachatelem, jako je např. setření otisků prstů, sypání pepře apod. d) neúmyslným odstraněním či poškozením stop nezainteresovanou osobou, poškozeným, svědkem, kdy z nevědomosti např. uklidí místo činu, pohybuje se po místě činu před ohledáním. e) neprofesním předběžným zajištěním místa činu a i samotným neprofesním ohledáním místa činu a zajištěním stop Význam kriminalistických stop Kriminalistická stopa je nositelem kriminalisticky relevantních informací. Vyhledání, zajištění, zdokumentování a vyhodnocení kriminalistických stop je předpokladem získání odpovědí na základní kriminalistické otázky. 47

48 Základní kriminalistické otázky: Kdo? - Kdo je pachatel, spolupachatel, poškozený, pohlaví pachatele apod. Co? - Co se stalo, jde o trestný čin, nešťastnou náhodu, sebevraždu Kdy? - Kdy došlo ke spáchání skutku, co nejmenší čas rozmezí Kde? - Kde došlo ke spáchání skutku, přesné vymezení místa události Jak? - Jak došlo ke spáchání skutku, způsob jednání, průběh události Čím? - Čím došlo ke spáchání skutku, nástroje a jejich použití Proč? - Proč došlo ke spáchání skutku, zjištění motivu, vymezení okruhu podezřelých osob Kriminalistické stopy dělíme na dvě základní skupiny: a) PAMĚŤOVÉ STOPY, které vznikají ve vědomí člověka, jsou fixovány na jeho mozkovou hmotu, jejich základem jsou vjemy a využívají se zejména při výslechu, prověrce výpovědi na místě, rekonstrukci, rekognici a zejména pak v oblasti portrétní identifikace b) MATERIÁLNÍ STOPY vznikají v živé i neživé přírodě vzájemným působením jednotlivých objektů mimo mozkové hmoty a dělíme je na 4 základní skupiny: 1. stopy, které odrážejí vnější strukturu objektu, který tvořil (např. stopy daktyloskopické, mechanoskopické, balistické, stopy písma psacích strojů atd.) 2. stopy, které odrážejí vnitřní strukturu objektu, který je vytvořil (stopy biologické, chemické, stopy využívané při technické expertize atd. ) 3. stopy, které odrážejí funkční a dynamické vlastnosti objektu, který je vytvořil (stopy hlasu, chůze, ručního písma) 4. stopy, které obsahují sdruženou informaci o objektech, kterými byly vytvořeny ( stopy vytvořené krví, trasologické stopy obuvi) Mimo mnoho dalších rozdělení stop uvádíme pro informaci ještě následující : a) Z hlediska mechanismu jejich vzniku: chemické (jedy, toxické látky) tepelné (působení vysokých teplot) exploze (dráty, budík, hodinky, část baterie, část trhaviny) biologické (rostlinný a živočišný původ - kůže, vlasy, mrtvola, moč ) hnilobné: - oxidační (tlení) - za přístupu kyslíku redukční (hnití) - bez přístupu kyslíku pachové (uvolňování částic z nějakých látek) skvrny (jakékoliv barevné změny na objektech) věcné (veškeré předměty, které byly zanechány na místě činu stopy nekolejových dopravních prostředků 48

49 mikrostopy jsou slabě viditelné nebo prostým okem neviditelné stopy (částečky hmoty), které Ize nalézt odhalit jen pomocí speciálních laboratorních postupů a prostředků. b) Z hlediska oborů kriminalistické a expertízní činnosti: Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vznikem, vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním stop bosých nohou, stop obuvi, stop různých dopravních prostředků a stop dalších objektů podobného druhu pokud se nejedná o stopy mechanické nebo daktyloskopické. Svou náplní pokrývá identifikaci osob, věcí i zvířat. Daktyloskopie je nauka o obrazcích papilárních linií vytvořených na vnitřní straně článků prstů, na dlaních a na prstech nohou a chodidlech a o stopách, v nichž jsou papilární linie zobrazeny. Fonoskopie se zabývá možností identifikace osob podle hlasu, případně i možnostmi identifikace věcí podle zvuků, které vydávají při svém použití. pachu. Kriminalistická odorologie se zabývá zkoumáním a identifikací osob a věcí podle Kriminalistická balistika je obor kriminalistické techniky, který se zabývá mechanismem výstřelu, pohybem střely v hlavni zbraně, dráhou střely při letu na cíl a destrukčními účinky střely v cíli. Kromě toho zkoumá funkčnost zbraní a střeliva a povýstřelové zplodiny. Mechanoskopie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vznikem, vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním nástrojů, stop, které tyto nástroje vytvořili a mechanismem jejich vzniku. Základním úkolem mechanoskopie je identifikace nástrojů, které vytvořily jednotlivé stopy. Význam zkoumání stop Zkoumání stop z místa činu, nebo události má velký význam pro objasnění události, neboť umožňuje vytvářet si určitou věrohodnou představu: a) o okolnostech, za kterých došlo k události (např. pachatel při krádeži vloupáním přesně věděl, kde se věc jeho zájmu nachází, nebo ji musel hledat, o čemž svědčí vytažené zásuvky, pootvírané dveře skříní, zpřeházené věci apod., nebo zde došlo před usmrcením oběti k zápasu mezi pachatelem a obětí, o čemž svědčí povalené židle aj.); b) o počtu pachatelů (o čemž svědčí např. množství odcizených věcí, jejich rozměr a váha), popř. i o některých fyzických a psychických vlastnostech pachatele (např. o jeho výšce, síle, mrštnosti nebo zda není stižen nějakou psychickou úchylkou, o čemž může svědčit brutalita, s jakou byl čin proveden, nepochopitelné ničení věcí atp.); c) o druhu a specifice nástrojů, které použil ke spáchání tr. činu, o čemž svědčí stopy po nástrojích a jiné; d) o způsobu spáchání tr. činu (např. stopy svědčící o způsobu vniknutí do objektu, řemeslnost provedení činu apod.); e) o příčinách a pohnutkách spáchání tr. činu, o okolnostech, které napomohly spáchání tr. činu (např. nenalezly se stopy násilného otevření zásuvky psacího stolu, z něhož byla odcizena finanční částka, což svědčí o tom, že psací stůl nebyl uzamčen apod.; 49

50 f) o možném fingování tr. činu (např. nenalezly se stopy o přítomnosti cizí osoby na místě vloupání, jen rozbité okenní sklo, což mohl způsobit poškozený sám aj.). To vše umožňuje vytvořit verze např. o tom, jak k tr. činu došlo, kdo ho spáchal apod. a v dalším postupu se zaměřit na potvrzování nebo vylučování těchto verzí 7. Doslov Cílem této studijní opory bylo seznámit strážníky obecní (městské) policie s těmi nejzákladnějšími informacemi a pojmy, které se vztahují k problematice extremismu. Při tvorbě bylo využito jak vlastních praktických zkušeností, tak i odborné literatury, která se vztahuje k této problematice. Vše, co je v této studijní opoře uvedeno a není pokryto odkazem na autora nebo zákon je výhradně osobním nebo právním názorem zpracovatelů a není tedy závazné. 50

51 Seznam použité literatury 1. ABELLA, A. a Scott GORDON: Hitlerovi agenti, Tajné teroristické spiknutí A. Hitlera proti USA, Nakladatelství Deus, 2005, ISBN Bedürftig, F.: Třetí říše a druhá světová válka lexikon německého nacionálního socialismu Prostor, Praha 2004, ISBN CRHA, Luděk: Zločinecké motorkářské gangy. Odborná studie, vlastní výzkum, Olomouc Danics, Š., Kamín, T.: Extremismus, rasismus a antisemitismus. PA ČR, Praha DVOŘÁK, V. (2007). Extremismus, rasově motivovaný extremismus a jeho projevy mezi dětmi a mládeží v malém městě. Bakalářská práce. České Budějovice: PF JČU a FM VŠE. 6. Fredrickson G. M.: Rasismus. Jiří Bouchal BB/art, Praha 2003, INBN HERCZEG, Jiří. Trestné činy z nenávisti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ASPI, a.s ISBN CHARVÁT, J. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, CHMELÍK, J. a kol. : Extremismus, Aleš Čeněk s.r.o, Plzeň ISBN CHMELÍK, J. a kol. Rukověť kriminalisty. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o, ISBN CHMELÍK, J.: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Linie Praha a.s ISBN JANDOUREK, J.: Sociologický slovník. Portál, Praha MAREŠ, M. a kol.: České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) Brno: analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor bezpečnostní politiky, MAREŠ, M.: Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti. MV ČR,Praha MAREŠ Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni. 1. vydání. Brno: Barrister & Principal, MAREŠ,M.: Soudobý pravicový extremismus v ČR. OBSS MU, 2009, také MV ČR Praha Ottovo nakladatelství: Německé insignie. Ottovo nakladatelství, s.r.o., divize Cesty, Praha SUCHÁNEK, J. KONRÁD, Z. : Vybrané kapitoly úvodu do kriminalistiky a kriminalistické techniky, Armex. 19. VEGRICHTOVÁ, B.: Extremismus činnost bezpečnostních složek. PA ČR, Praha VEJVODOVÁ, P. (2008). Autonomní nacionalismus. Diplomová práce. Brno: FSS MU. 21. PETRÁČKOVÁ, V., KRAUS,J. a kol. Akademický slovník cizích slov. Academia, nakladatelství AV ČR, Praha ISBN JANKŮ, L. Právní minimum pro členy Antikonfliktních týmů Policie České republiky. OBP MV ČR, Praha Metodický materiál EXTREMISMUS, NSS, Brno Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 25. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 26. Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR 27. Zákon č. 361/2008 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 51

52 28. Zákon č. 40/2009 Sb., 311 Teroristický útok. 29. Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii. 30. Zákon. č 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 31. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce Ministerstvo vnitra ČR, Praha Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím, MV ČR, Strategie boje proti extremismu. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Mezinárodní úmluva OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace č. 95/1974 Sb. 35. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ze dne o vyhlášení listiny základních práva a svobod jako součást ústavního pořádku ČR. 36. Ústavní zákon ČNR ze dne č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Internetové zdroje: 1. http.://cz.wikipedia.org./wiki/ Mimořádná událost (on-line ). 2. http.://slu.cz/math management/ Mimořádné-události-a-mimořádné-situace.ppt (online ) 3. Intranet ÚOOZ SKPV Praha 4. (on-line ) 5. (on-line ) 6. (on-line ) 7. RiotPoint Znalosti jsou síla! [online]. [cit ]. Dostupné z:

53 Příloha č. 1 Nejvíce preferované kalendářní rizikové dny (data), které využívají extrémisté k výraznější aktivitě. LEDEN založení NSDAP První transport plzeňských Židů do koncentračního tábora pietní akt za zavražděného Jana Kučeru Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN Bombardování Drážďan angloamerickým letectvem, neonacistické akce v Drážďanech. Dobytí Budapešti Sovětskou armádou - neonacistické setkání v Budapešti výročí úmrtí generála Radoly Gajdy Kosovo, jednostranné vyhlášení nezávislosti na Srbsku Smrt Horsta Wessela, kultovní postavy nacismu Vítězný únor Nacistická okupace ČSR Zavražděna Anežka Hrůzová v Polné. Za vraždu byl neprávem odsouzen Žid Leopold Hilsner Smrt Romana Elmara Skružného Mezinárodní den Romů Židovský svátek Pesach (datum se určuje podle hebrejského kalendáře) Smrt Radoly Gajdy. Obvykle připomínána v Praze na Olšanech příznivci nacionalistické Vlastenecké fronty. Narození Adolfa Hitlera Narození Rudolfa Hesse Smrt Adolfa Hitlera (možné kolize se svátkem čarodějnic ) Adolf Hitler vyhlásil 1. květen za Den národní práce, proto i neonacisté pořádají prvomájové demonstrace. Porážka Německa ve 2. světové válce, neonacisté den chápou jako závazek tuto porážku odčinit nebo jako vzpomínku na padlé. Let Rudolfa Hesse (neonacistická ikona) do Velké Británie s údajným mírovým poselstvím Vznik státu Izrael (možnost ohlášených nebo i spontánních demonstrací se zastřeným účelem za mír, proti válce apod.) Smrt Miloše Reha Atentát na Reinharda Heydricha 53

54 ČERVEN 21./ Letní slunovrat (starogermánská tradice) Smrt Emila Háchy Noc dlouhých nožů v nacistickém Německu ČERVENEC Vražda Roma Oty Absolona ve Svitavách, využíváno jako připomínka justičního omylu na soudem odsouzeném vrahovi neonacistovi Vlastimilu Pechancovi. SRPEN Narození Iana Stuarta Donaldsona Smrt Rudolfa Hesse (v neonacistické terminologii poslední oběť 2. světové války ) Okupace ČSSR státy Varšavské smlouvy výročí popravy anarchistů ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Začátek II. Světové války Teroristický útok na USA Smrt Iana Stuarta Donaldsona Výročí úmrtí sv. Václava den české státnosti Mnichovská dohoda rozsudky Norimberského tribunálu Smrt Jana Strička Vznik Československé republiky Pochod fašistů v čele s Benitem Mussolinim na Řím Narození Romana Elmara Skružného Neúspěšný pokus NSDAP o nacistický puč v Mnichově využíváno jako vzpomínka na padlé v nacistickém a neonacistickém hnutí Založení jednotek SS. v Německu, a k němu připojenému Rakousku a v tzv. Sudetech se uskutečnil protižidovský pogrom, tzv. křišťálová noc Nacistická protistudentská represe, výročí událostí v Janově tzv. Bitva o Janov (2008) spojeno se vzpomínkovými pochody Pád komunismu, možnost demonstrací kritizujících polistopadový režim Smrt Francisca Franca střelba četnictva do dělníků ve Frývaldově (dnes Jeseník) Smrt Daniela Hejdánka Den mučedníků ( Martyrs Day ), zabití neonacistického teroristy Roberta J. Matthewse z organizace The Order agenty FBI Smrt Augosto Pinocheta 54

55 21./22.12 Zimní slunovrat (starogermánská tradice) Příloha č. 2 Slovníček pojmů Aktivismus (z lat. activus = činný, aktivní ) označuje intenzivní prosazování určitých cílů z přesvědčení, z osobní motivace v nejrůznějších oblastech společenského života. Autonomní nacionalismus (dále jen AN) se začal profilovat na začátku 21 století jako původně německý koncept v rámci neonacismu. Představuje organizační a strategickou změnu, která odráží potřeby současných krajně pravicových uskupení. Do popředí se v České republice začal dostávat od roku 2004, výrazně však až od roku 2007, kdy vzniká většina skupin hlásících se k tomuto neonacistickému konceptu. Odlišnost AN od ostatních neonacistů spočívá ve způsobu projevu, agitace a image. Ideologické pojetí zůstává nezměněno. AN mají povahu organizace. Každá skupina jedná podle vlastního uvážení bez existence nadřízeného centrálního orgánu. Základem jsou malé lokální buňky neformálního charakteru, bez pevné struktury a hierarchie. Buňka je tvořena osobami ve věku od let v počtu kolem 25 členů. Podstatou celého konceptu volné organizační struktury je ztížit identifikovatelnou skupin, zlepšení utajení, zamezit infiltraci do skupin státními orgány a vytvořit skupiny, které jsou rychle mobilizovatelné a akční. AN zdůrazňují neformálnost a neorganizovanost heslem Členství na základě účasti. To znamená, že se členem stává každý, kdo nějakým způsobem podporuje činnost AN. Klasickým projevem je účast na demonstraci. Hlavní důraz je kladen na sepjetí s městem a boj na ulici. Anarchismus hnutí, které zdůrazňuje naprostou svobodu jednotlivce a naprosté uplatňování svobodné vůle. Z těchto důvodů anarchisté odmítají vše, co proklamované svobodě brání (autoritu, disciplínu, pořádek a povinnosti). Anarchismus je řazen k tzv. levicovému politickému extremismu. Počátek anarchismu jako hnutí je datován na konec 19. století, kdy ve Francii vznikl směr anarchismu anarchosyndikalismus, který je založen na myšlence autonomních pracovních a politických jednotek syndikátů. Jejich předchůdcem mělo být odborové hnutí. Autonomní scéna Souhrn hnutí a organizací s různými ideologiemi s nejextrémnějšími názory. Tyto skupiny jsou vysoce militantní a v zahraničí jsou považovány za hlavní nositele ultralevicového teroru. Smíšením nejrůznějších ideologií došlo v autonomním hnutí k vytvoření zcela nekonzistentního programu, který lze charakterizovat jako, boj proti německému (fašistickému) imperialismu, snaha o odstranění kapitalistické společnosti, boj za ochranu přírody a zvířat,boj za lidská práva a obranu Autonomní scénu doplňují některé ekologické aktivity. Militantní ekologové a ochránci zvířat se angažují ve společných iniciativách autonomního hnutí. Některé jejich vystoupení mají charakter až teroristických akcí. Rovněž vystupují na aktivitách registrovaných ekologických a ochranářských iniciativ. Při akcích těchto ekologických aktivit zpravidla dochází k porušování zákona. Výrazné jsou jejich vystoupení proti výstavbě a provozu jaderných elektráren. Za nejagresivnější z ochranářských aktivit lze označit ochránce zvířat. 55

56 A.C.A.B. Zkratka používaná napříč krajně pravicovým i levicovým politickým spektrem, vč. fotbalových chuligánů a tvoří slogan All Cops are Bastards, v překladu Všichni poliši jsou bastardi. Původně se jednalo o název písně britské hudební skupiny 4-skin. Antifa Název vznikl zkrácením německého slova Antifaschismus. Používají jej některé antifašistické skupiny jejich název je pak doplněn jménem města či regionu, kde operují. Antifašistické skupiny obvykle zastávají takzvaný militantní antifašismus. Anti-Antifa Neonacistická kampaň, která vznikla v Německu a je uplatňována i v ČR. Její příznivci monitorují osoby vystupující proti neonacismu, příslušníky ultralevice, lidskoprávní aktivisty, aktivity etnických a imigrantských organizací, novináře, policisty, politiky a snaží se o jejich diskreditaci. Antifašistická akce (AFA) Organizace, která reprezentuje radikální antifašistický odpor. V ČR byla založena v roce 1996, proti neonacismu postupuje různými způsoby od politické a kulturně-politické agitace až po přímé násilí. Antisemitismus Rasová nenávist, nesnášenlivost a předpojatost vůči Židům jako etnické skupině, který může mít různé podoby osobní nenávistí počínaje a institucionalizovaným antisemitismem konče. Extrémním případem antisemitismu je nacistický antisemitismus, který vedl k holocaustu evropských Židů. Navázal na starší formu nesnášenlivosti vůči Židům na náboženském základě antijudaismus. Barvy (u MC) Klubová vesta, která patří mezi základní identifikátor příslušnosti k motorkářskému gangu nebo klubu obecně. Barvy hrají nejdůležitější roli. Black block image původně od osmdesátých let používaná levicovými radikály, uplatnila se zvláště na demonstracích proti globalizaci od roku Spočívá v černém oblečení a vytváření takzvaných černých bloků, které mají ztížit policistům identifikaci demonstrujících. Dnes je využívána i neonacisty v rámci autonomního nacionalismu v Německu, v ČR a na Slovensku. Blood & Honour byla zamýšlena jako rozsáhlá a výkonná distribuční síť rasistických a neonacistických materiálů mezi mládeží. Svým názvem navazuje na heslo Hitlerjugend. Organizace užívá různou symboliku v kombinaci původních nacistických symbolů s neonacistickými novotvary. Název je zašifrován do číslic 28 druhé a osmé písmeno abecedy. Bolševismus Pojem objevující se na druhém sjezdu ruské sociálně demokratické strany roku 1903, kde označoval skupinu Leninových stoupenců, která při hlasování dosáhla většiny. Dále označuje strategii a taktiku leninismu a stalinismu, popř. obecně celé komunistické hnutí. Combat 18 mezinárodní teroristická síť, ozbrojené křídlo britské neonacistické organizace Blood & Honour. Její členové útočí především na přistěhovalce, homosexuály a příslušníky levice. V ČR se objevilo od poloviny devadesátých let několik pokusů etablovat C 18, k teroristickým akcím však zatím nedošlo. Československá anarchistická federace (ČSAF, dříve ČAF) Neregistrovaná organizace, fungující na principu dobrovolnosti, v níž rozhoduje členská základna, neboť neexistuje centrální orgán. ČSAF usiluje a vybudování svobodné a bez státní socialistické společnosti. Ve své programové rétorice se striktně vyhýbá termínu třídního boje. 56

57 Demagogie V moderní době působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání strachu a podobně. Diskriminace Postoje a způsoby chování, kterými jsou znevýhodňováni nebo ponižováni lidé na základě své příslušnosti k určité skupině. Odmítání práva na rovný přístup bez ohledu na osobní vlastnosti jedince pouze na základě jeho připsaných charakteristik: např. jeho rasy, pohlaví, věku, sociálního původu, příslušnosti k určitému regionu. Ian Stuart Donaldson Britský neonacistický skinheads a člen/zakladatel rasistické hudební skupiny Skrewdriver a neonacistické organizace Blood & Honour (Krev a čest). Zemřel při autonehodě v roce Stál u zrodu hudebně-politického směru White Power Music, užíváno ve zkratkách WPM nebo WP. Etnikum Výraz pochází z antické řečtiny, v níž ethos znamenal kmen, rasa, národ. Dnes se tento výraz stal ústředním v teorii multikulturní výchovy a užívá se k členění lidstva. Jde o členění na různě velké skupiny pomocí toho, že se definují totožnosti a odlišnosti jejich členů. Etnicitu určují zjevné a subjektivní komponenty - např. rasa, jazyk, kultura, sociální struktura. Mezi subjektivní patří např. etnická identita. Environmentalismus (z anglického environment prostředí) Politická ideologie, jejímž ústředním tématem je vztah lidstva k životnímu prostředí, usilující o změnu společenských, politických a ekonomických mechanismů, které životní prostředí poškozují. Počátky environmentalismu jako politické teorie se kladou do 60. let 20. století, kdy vědci a publicisté začali poukazovat na hrozící populační explozi. Svým objektem je blízký vědnímu oboru environmentalistika, která se zabývá vztahy mezi přírodou a společností, případně ekologii, která se zabývá vztahu mezi organismy a prostředím. Etnická skupina (označovaná též pojmem etnikum), která má společné dějiny, zvláštní kulturní znaky (jazyk), mentalitu a práci, příslušníci etnické skupiny mají povědomí sounáležitosti a vědomí odlišnosti od jiných společenství lidí a jsou spojováni názvem etnika. Etnická skupina žije zpravidla v početné menšině v rámci jiného společenství. Například v České republice romské etnikum. Fašismus (italsky fascismo) v užším a původním smyslu označuje italský fašismus, politické hnutí vedené Benitem Mussolinim, které ovládalo Itálii v letech 1922 až Již ve 20. letech 20. století se však označení rozšířilo na příbuzná politická hnutí, strany a státní režimy v jiných zemích, a stalo se tak označením typu politické ideologie. Typickými rysy fašistických ideologií jsou mimo jiné vypjatý nacionalismus, autoritativní a charismatické vůdcovství, militarismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu, často chápaného korporativisticky. Federace sociálních anarchistů (FSA) jde o českou sekci Mezinárodní asociace pracujících (MAP-IWA-AIT), která vznikla v roce 1997 jako neregistrovaná organizace odštěpením politicky orientovaných anarchistů z ČSAF. Profiluje se jako radikální organizace s ideovou orientací na anarchosyndikalismus. FSA operuje s myšlenkou postupného vniku malých propagandistických skupin (na pracovišti, v místě bydliště), které by měly vytvořit společnou 57

58 federativní organizaci, která by organizovala sociální boj. FSA založila anarchistické odbory a Odborový svaz Rovnost. Frakce rudé armády evropská teroristická organizace vzniklá v roce Orientuje se na teroristické útoky, kdy běžnými prostředky jsou i chladnokrevné vraždy. Fundamentalismus Myšlenkový postoj charakteristický především vírou v doslovný význam psaných textů, např. náboženských či politických. Genocida Systematická a plánovaná likvidace nějaké etnické, rasové nebo politické skupiny. Ghetto Vysoce segregovaná skupina lidí tvořená především jedinci náležejícími k jednomu rasovému etniku nebo sociální skupině. Pojem je často používán pro označení prostoru (části města), kde tito lidé žijí. Ve středověku se jednalo o městskou čtvrť obývanou židovskými obyvateli. V současnosti se pojem užívá i pro části města, kde žijí sociálně slabší vrstvy, třeba Romové. Gang Neformální skupina složená z jedinců, kteří vyvíjejí společné aktivity, většinou nezákonné. Good night left side (v češtině dobrou noc levá strano ) Tato kampaň zahrnuje široké spektrum aktivit letákové akce, demonstrace, propagační koncerty, nálepkové a plakátovací akce, pouliční násilí vůči ideovým nepřátelům, především proti antifašistické levici Antifa, Sharp atd. Vznikla jako odezva na levicovou kampaň Good night White Pride. Hnutí Skupina nejméně tří osob v určité míře organizovaná a strukturovaná, která má alespoň zřetelné kontury, společné postoje a orientaci. Hooligans Menšina fotbalových příznivců, která vyhledává násilné střety s podobně zaměřenými fanoušky soupeře. Holocaust/šoa systematické masové vyvražďování Židů nacisty v době druhé světové války s cílem úplně vyhladit evropské židovstvo. Vyžádal si obětí. Hitlerjugend (Hitlerova mládež) Založená v roce 1926 Kurt Gruber. Původně byla známá jako součást SA pod názvem Liga mládeže NSDAP. Vytváření nacistické mládežnické organizace souviselo s rozvojem organizací v celé Evropě v meziválečném údobí. Oficiálního uznání dosáhla na Říšském kongresu NSDAP v roce 1926, kde ji Julius Streicher nazval Hitlerova mládež, což bylo hovorově zkracováno na HJ (Hájot). Hitlerova mládež užívala heslo Blut und Ehre - Krev a čest. Ideologie Propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, světonázorových nebo podobných zájmů určité skupiny. V politické a společenské praxi se ideologie vládnoucí skupiny projevuje např. ve formě filosofie, práva či morálky, obecně se skrze svou subjektivitu snaží o formulaci celkového výkladu společnosti a člověka jako takového. Interkulturní společnost Interkulturní společnost aktivně podporuje vzájemné vztahy mezi majoritou a minoritou. Tato společnost respektuje odlišnosti, podporuje vzájemnou toleranci, rovnost příležitostí, konstruktivně řeší konflikty a aktivně předchází negativním předsudkům 58

59 a stereotypům. V zemích západní Evropy i v České republice je nedílnou součástí interkulturního vzdělávání. interkulturního vzdělávání Výchova k lidským právům, toleranci a demokracii. V rámci interkulturního výcviku (kombinace teorie s prožitkovým cvičením) je příprava jedinců na práci v odlišném kulturním prostředí. Islám Monoteistické náboženství založené prorokem Muhammadem v 6. stol. n. l. Je významně ovlivněn židovstvím a křesťanstvím, jejichž prvky jsou obsaženy v posvátném spisu koránu, a také lidovými představami. Stoupenci islámu věří v jednoho Boha, plní povinnosti motlitby, půstu, almužny a poutě do Mekky. Islamismus Politicky Islamismus vyjadřuje nedemokratické a intolerantní pojetí islámu. Neznamená to ale, že islám primárně motivuje k intoleranci a násilí, ale obdobně jako u ostatních náboženství lze část dogmat vyložit intolerantně, což část jeho stoupenců činí. Určitá část muslimů reaguje již po několik desítek let na sekularizaci muslimského světa a modernizační kulturně-politické tendence ve světě obecně fanatickým prosazováním alespoň některých islámských dogmat. Islamismus se může projevit i v rámci registrovaných islámských organizací, i když to nemusí být se souhlasem jejich vedení. Islamistické buňky mohou usilovat o zatajení své činnosti v rámci registrované organizace a mohou vznikat i při modlitebních centrech. Podporovat je mohou i islamistické nadace a velvyslanectví a tajné služby. Kališníci na počátku devadesátých let dominantní část skinheadské subkultury v ČR hlásící se k českému nacionalismu inspirovanému tradicemi husitství. Komunistická strana Československa (KSČ) Ortodoxní frakce, která důsledně vychází z ideologie marxismu-leninismu a deklaruje za svůj cíl nastolení diktatury proletariátu. Činnost KSČ směřuje k nastolení systému, potlačujícího lidská práva a občanská práva a svobody, neslučitelného s pluralitní demokracií a s koncepcí právního státu, tj. nadřazení práva nad státem. Komunismus Ideologický směr vycházející z marxistické filozofie, jejímž cílem je likvidace třídní společnosti a nastolení diktatury proletariátu. Podmínkou uskutečnění je likvidace soukromého majetku. Konspirační teorie (spiklenecká teorie, teorie spiknutí) Původně neutrální označení pro jakékoli tvrzení o kriminálním nebo politickém spiknutí. Termín ale časem nabyl pejorativního významu a je používán téměř výlučně pro odkazování na okrajové teorie (fringe theories), které vysvětlují historické nebo současné události jako výsledek tajného spiknutí skupiny mocných činitelů. Zastánci konspiračních teorií obvykle tvrdí, že touto skupinou jsou vlády, tajné služby, mocné korporace nebo mezinárodní organizace, tajné spolky, představitelé určitých národů či náboženství nebo i mimozemské civilizace. Multikulturalismus Stav společnosti, ve které vedle sebe žijí různé sociokulturní skupiny se specifickými systémy institucí, tradic, postojů a hodnot. V tomto pojetí je pojmu multikulturalismus užíváno neutrálně, koexistence různých skupin neznamená automaticky přítomnost tolerance a respektu ve vzájemných vztazích. Je to proces, při kterém dochází k výměně kulturních statků, k vzájemnému ovlivňování kulturních systémů a případně k vytváření systémů nových. 59

60 Multikulturní společnost Multikulturní společnost je tvořena přítomností různých etnických, sociálních a náboženských skupin. Menšiny v multikulturní společnosti jsou spíše pasivně tolerovány než ceněny a rovnoprávně přijímány. Více než o interaktivní komunikaci a vzájemné předávání zkušeností se hovoří o asimilaci a integraci podle měřítek majoritní skupiny. Migrace Přesuny lidí, migraci, je možné dělit do různých kategorií. Podle motivů se dělí na nucenou a dobrovolnou. Dalším parametrem je překročení mezinárodně uznávaných hranic. Každý člověk, který překročí hranice a zůstává v jiné zemi déle než rok, je migrantem. Pokud překročí mezinárodní hranice a spadá do definice Ženevské úmluvy, je takový migrant uprchlíkem. Menšina (minorita) Skupina s menším počtem členů, než má v téže společnosti skupina většinová. V jiném pojetí skupina, která je ve společnosti znevýhodněna na základě připsaných znaků (barvi pleti, národnost, náboženské vyznání) jež jsou považovány ze strany příslušníků většiny za méně hodnotné. Ochrana práv menšin je považována za jeden ze znaků vyspělé demokratické společnosti. Menšinová skupina Společenská skupina, jejíž příslušníci mají zpravidla snížený podíl na politické a ekonomické moci a nižší sociální status. Může ovšem dojít k tomu, že skupina s početní převahou nemá odpovídající podíl na moci a využívání zdrojů (např. v Jihoafrické republice). Ve stejném smyslu se někdy používá pojem menšina. Nacionalismus Ideologie přehnaného národního vědomí, která snižuje hodnotu ostatních národů, přičemž předpokládá, že lidstvo je rozděleno do národů s vlastním jazykem, kulturou a územím. Z tohoto předpokladu vycházejí různá hnutí od národních obrození až po fašismus či nacismus. Nacismus (z německého Nationalsozialismus, česky národní socialismus) totalitní ideologie propagovaná Adolfem Hitlerem a německou diktaturou prostřednictvím NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana) v letech Vychází z přesvědčení o nadřazenosti bílé árijské rasy a z hierarchického uspořádání státu se silným vůdcem. Nacionální socialismus (z německého Nationalsozialismus, zkráceně Nacismus) Totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná v Německu v letech v tzv. Třetí říši, později Velkoněmecké říši, a to prostřednictvím NSDAP (Národně socialistické německé dělnické strany) vedené A. Hitlerem. Nacistická ideologie kombinuje prvky socialismu, nacionalismu, pangermanismu, fašismu, rasismu a eugeniky. Neonacismus Ideologie, která se hlásí k odkazu nacistické Třetí říše, později Velkoněmecké říše. Hlavní pilíř tvoří obdiv k politice Adolfa Hitlera, agresivní nacionalismus ( Nic než národ ), nenávistí vůči Židům, cizincům, etnickým menšinám, homosexuálům a vůbec ke všem, kteří se nějak liší. Neonacistický symbolika zčásti navazuje na původní nacismus, od které přebírá část ideologie, symboliky a strategie, ale rovněž si vytváří vlastní uvedené prvky činnosti. Neofašismus Směr, který vznikl po druhé světové válce a navazuje na fašistickou ideologii. Klade důraz na jazyk a národ. Neofašistické aktivity korespondují do značné míry s neonacistickými. 60

61 Národnost Příslušnost k určitému národu, když národem se rozumí historicky vzniklé společenství lidí, které se vyznačuje společnými dějinnými osudy, pospolitostí ekonomického života, specifickou kulturou a psychickými rysy a vědomím vlastní existence. Národně demokratická strana Německa (Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD) krajně pravicová strana v Německu, úspěšná v zemských volbách v Sasku v roce 2004 a Meklenbursku Předním Pomořansku v roce Vznikla již v roce 1964, v druhé polovině šedesátých let měla zastoupení v několika zemských parlamentech, pak byla nevýznamnou okrajovou stranou až do znovusjednocení Německa. Od té doby vzrůstá její vliv v hospodářsky méně vyvinutých oblastech. Národně socialistická německá dělnická strana (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP) německá politická strana, která vznikla 24. února 1920 přejmenováním Německé dělnické strany DAP. Její 25 bodový program stavěl na principu antisemitského rasismu a vizi Velkého Německa, které se mělo stát světovou velmocí. Prostřednictvím NSDAP zavedl Hitler v Německu nacistickou diktaturu ( ). V roce 1945 byla Mezinárodním vojenským tribunálem během Norimberského procesu prohlášena za zločineckou organizaci. Náboženství Souhrn přesvědčení, postojů, symbolů a praktik založených na ideji posvátného a sjednocujících příslušníky náboženské komunity. Posvátné vzbuzuje v člověku pocit bázně a úcty. Národní odpor Česká nejvýznamnější neonacistické hnutí vzniklé v roce 1998 a představujícící volné uskupení lokálních neonacistických buněk. V rámci hnutí existují proudy, které jsou více nakloněny tradičnímu německému pojetí nacismu. Jiné se zaměřují na prosazování české identity v rámci celoárijského neonacistického působení. Používá různou neonacistickou symboliku. Hlavním nositelem symbolu je, černá vlajka, což svědčí o vazbě na koncept autonomního nacionalismu. Současně používá i říšskoněmeckou symboliku, hlavně barvy tzv. trojakordu (červeno-bílo-černá) nebo účelově vlajku Československa z roku 1920 v bíločerveném provedení s bílým lvem, kterým vyjadřuje nesouhlas s barvami současné české vlajky užívanou od roku Národní odpor používá modifikované podoby názvu jako Svobodný Odpor, Svobodná mládež nebo Odpor. Hlavní náplní činnosti Národního Odporu se stalo organizování a pořádání pravicově extremistických demonstrací, pietních pochodů, projevů a WPM koncertů. Náboženský fundamentalismus Snaha o návrat ke kořenům vlastní náboženské tradice. Je spojován s doslovným přejímáním pramenů (bible, korán), s nechutí nebo nepřátelstvím vůči moderní sekularizované společnosti, dodržováním tradičních náboženských rituálů a životního stylu. Nejznámější formou je v současnosti islámský fundamentalismus a fundamentalismus ortodoxních židovských komunit. National Resistance Women Side (NRWS) Mezinárodní ženská neonacistická organizace, která působí také v ČR. Významnou část její aktivity tvoří pomoc vězněným ultrapravicovým aktivistům, tzv. válečným zajatcům. POW. Nazi - punk Malá část punkové subkultury, která se hlásí k neonacismu či extrémnímu nacionalismu. 61

62 Organizace Společenství nejméně tří osob, které se vyznačuje určitou mírou organizovanosti, dělby úkolů mezi členy, koordinovaností jejich činností, a tím i vyšší mírou efektivity činnosti takového uskupení. Patriotismus je společensko-politický postoj vycházející z emotivního kladného a podpůrného postoje jednotlivců či skupin k otčině - domovině), kterou může být oblast nebo město, obvykle se jí však míní národní stát nebo vlast, patriotismus pak lze ztotožňovat s českým výrazem vlastenectví. Politické přesvědčení - vychází z čl. 20 Listiny základních práv a svobod, podle něhož občané mají právo zakládat politické strany a politická hnutí, podle čl. 22 Listiny základních práv a svobod zákonná úprava politických práv a svobod a její výklad musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Politická mobilizace Plánované nebo i neplánované vtažení jednotlivců nebo skupin do politických aktivit, hnutí a souvislostí populismus Způsob politické komunikace, který usiluje o přímé oslovení politicky a ideologicky zaostalých nebo frustrovaných mas zpravidla s cílem získání jejich podpory pro určité cíle. Organizuje takto izolované jedince proti stávajícímu politickému systému, nebo naopak pro jeho podporu. Pogrom (z ruského gromiť, громить ve významu pustošit, drtit ) V původním významu byly takto označovány rasové nepokoje zaměřené proti Židům, ke kterým docházelo často s vládní podporou většinou v Rusku a východní Evropě. V přeneseném významu může pojem označovat obecně krvavé masové pronásledování, vraždění skupiny obyvatel jiného náboženského přesvědčení nebo příslušníků jiné etnické skupiny. Pozitivní diskriminace Politická opatření zvýhodňující v určitých oblastech (vzdělání, zaměstnanost) takové sociální skupiny, které byly v minulosti znevýhodněny (ženy, etnické skupiny). V USA se pro pozitivní diskriminaci používá pojem afirmativní akce. Propaganda (lat. propagare = rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnožovat) Rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání. Je to systematické vytváření žádoucího společenského vědomí pomocí prezentování systematicky uspořádaných idejí, teorií, názorů, doktrín nebo ideologií. Součástí propagandy je tendenční vysvětlování a modifikace postojů podle aktuální situace a přesvědčování o správnosti propagované myšlenky. Propagandu je třeba odlišovat od jiných forem prezentace, ovlivňování nebo manipulace s veřejným míněním např. propagace, agitace, reklama, osvěta a public relations. Pluralismus Idea hlásající mnohost názorů a jejich soupeření, přičemž žádný z nich není pokládán za ideální. Zasahuje do oblasti politiky, etiky a kultury. V politice je pluralismus pokládán za charakteristický rys západní demokracie. Prisoner of War (válečný zajatec) P.O.W. - Jako P.O.W., neboli váleční zajatci, jsou označovány osoby napojené na neonacistické hnutí, které byly uvězněny za činnost související s hnutím (typicky za propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo za podněcování k nenávisti, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny). Za válečné zajatce se považují především z důvodu, že boj, který vedou, je skutečným politickým bojem, určitou formou války proti Systému. Tito lidé jsou považováni za 62

63 nespravedlivě stíhané hrdiny. Předsudek Emocionálně silně zabarvený úsudek o druhých osobách, skupinách nebo záležitostech, který je možno jen obtížně změnit na základě nových zkušeností a informací. Jde o druh stereotypu. Rock against Communism RAC - Pro antikomunistické působení hudby bílé síly ( White Power Music ) je využíván koncept Rock proti komunismu ( Rock against Communism ), který inicioval zakladatel Blood & Honour Ian Stuart Donaldson. Radikalismus Mnohoznačný pojem v současnosti označující především politické postoje, programy a praktiky, které požadují nekompromisně okamžitou změnu společenských poměrů nebo institucí. Radikalismus se nejčastěji vyskytuje v ideologiích a postojích extrémních pravicových nebo levicových sil politického spektra. Rasa - je skupina lidí lišící se od jiné různými typickými znaky, které se týkají vzhledu, barvy pleti, vlasového porostu, tvaru nosu, rtů apod., rovněž temperamentu. Lidstvo se člení na 3 základní rasové skupiny - rovníkovou, indoevropskou a mongolskou. Dále do 30 různých podskupin. Rasismus ideologie, která tvrdí, že lidské vlastnosti jsou biologicky rasově podmíněné, vlastnosti jednotlivých etnik jsou dané a neměnné, přičemž jednotlivé rasy nejsou rovnocenné, hlásá nadřazenost jedné rasy nad ostatními. Rasová diskriminace Výraz rasová diskriminace znamená jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo kterékoli jiné oblasti veřejného života. RAHOWA zkratka slovního spojení Race Holy War, což v překladu znamená Rasová svatá válka. Pro bílé rasisty a neonacisty označuje snahu ozbrojeného boje proti nebílým rasám. Boj má být veden v celosvětovém měřítku za účelem rozsáhlých sociálních změn. Pojem vznikl v rasistickém a neonacistickém prostředí USA a rozšířil se mezi neonacisty po celém světě. Rahowě je blízký koncept bílé revoluce - ozbrojeného boje bílé rasy proti jiným. Heslem tohoto konceptu je Bílá revoluce jediné řešení ( White revolution the only solution ). Resistance Women Unity (RWU) Ženská neonacistické organizace působící v ČR. Významnou část její aktivity tvoří pomoc vězněným ultrapravicovým aktivistům, tzv. válečným zajatcům POW. Revizionismus Směr usilující o změny, úpravu nebo nové pojetí stávajícího stavu nebo názoru. Historický revizionismus usiluje o změnu výkladu dějin tak, že dochází překrucování nebo popírání historicky doložitelných událostí. Významným projevem revizionismu je např. popírání holocaustu. R.I.P (Requiescat in Pace v překladu Odpočívej v pokoji) Zkratka užívána také současnými neonacisty k vyjádření piety nad zemřelými osobami, které se proslavily v rámci nacistického nebo neonacistického hnutí. 63

64 Samizdat (samo-vydáváno, rusky самиздат) Způsob, jakým občanští aktivisté obcházejí cenzuru v represivních režimech, zejména v zemích východního bloku v době Studené války.komunistické a podobné represivní systémy obvykle samizdat tvrdě potlačují a vydávající disidenty soudí a vězní. Sdružení - specifické formy organizace v podobě spolků, svazů, klubů a jiných sdružení. Skupina - seskupení nejméně tří osob (nemusí mít žádnou organizační strukturu ani delší trvání). Svobodný nacionalismus neonacistický proud, který je projevem decentralizace nacistické scény. Vznikl v devadesátých letech v Německu. Umožňuje široké spektrum činností od podpory politických stran až po teroristické aktivity. Je tvořen volnými lokálními a regionálními buňkami. Jeho součástí jsou i autonomní nacionalisté. SQUATT Squary znamená nelegálně, tj. bez svolení majitele obsazený objekt komunitou nejčastěji mladých lidí. Jde o způsob společenského protestu, který se rozšířil na přelomu 70. a 80. let 20. století v různých městech západní Evropy, zejména v Berlíně. Osazenstvo squattů tvoří nejenom mladí nezaměstnaní, bezdomovci, imigranti, ale i mladí lidé intelektuálové, kteří se chtějí zbavit vlivu rodičů. Často se ale stávají útočištěm narkomanů a kriminálních živlů. S.H.A.R.P. Anglická zkratka Skinheads against racial prejudice, česky Skinheads proti rasovým předsudkům označuje levicově zaměřené skinheads, tedy krajně levicové uskupení fungující jako protiváha pravicových skinheads, bojujících mj. proti neonacismu a neofašismu. Stereotyp Běžně opakovaný a zjednodušený soubor většinou nelichotivých představ o příslušnících společenských skupin, vrstev, etnik apod., základ rasových a společenských předsudků, například stereotyp Němce, Žida, Roma, tchyně atd. Jsou velmi trvanlivé a člověk je přebírá v dětství či v mládí od svého okolí, a to zejména o takových skupinách, s nimiž nemá vlastní zkušenost. Subkultura Kultura dílčí skupiny, která se více či méně odlišuje od převládající, většinové a oficiální kultury. Příslušníci skupiny se mohou od většiny odlišovat sociálním postavením, věkem, povoláním nebo regionem. Pojem se užívá např. při zkoumání životního stylu skupin mládeže, určitých sociálních a etnických vrstev, protestních hnutí, hodnotových představ delikventů. Sociální nerovnost Nerovnost v přístupu k důležitým společenským zdrojům a v disponování s nimi. Obvykle se tento pojem používá v případě, že se týká větších skupin a má relativně dlouhé trvání. Příčinami sociální nerovnosti může být např. státní regulace (v totalitní společnosti třeba zvýhodnění členů strany a jejich rodinných příslušníků), společenské poměry (rasová diskriminace, rodinné poměry) nebo osobní dispozice (zdravotní stav, inteligence). Skinheads Hnutí, které se ve druhé polovině 70. let 20. století oddělilo od punk-rockové subkultury ve Velké Británii a které zahrnuje jak skupiny orientované rasisticky, tak také antirasisticky. Vnějšími znaky jsou např. vyholené hlavy, kožené boty, bombery. 64

65 Totalitarismus Způsob výkonu moci, při kterém si jedna strana nebo mocenská skupina přivlastní monopol nad životem všech složek společnosti. Je zrušena svoboda projevu, vytvořena mocná tajná policie a předložena jediná závazná ideologie. Fotbaloví ultras Jejich primárním úkolem a cílem je na stadionu vytvořit bouřlivou scenérii a atmosféru. Tyto ultras lze díky skladbě, rozdělit na poklidné a radikální, páchající násilnosti. Je nutné podotknout, že se v České republice téměř nedělá rozdíl mezi termínem ultras a hools. Vyznání - je aktivní i pasívní vztah k určitému náboženství, jako všeobecné teorii a k výkladu světa jako podávanému určitou církví. Pokud zákon uvádí pojem - osoba bez vyznání, jde o osobu, která uvědoměle odmítá jakékoliv náboženství nebo víru. Většina (knižně majorita) Znamená větší část (lidí nebo věcí), opakem je menšina (knižně minorita). Pojem většina se často používá v souvislosti s hlasováním a rozhodováním. Při hlasování o různých záležitostech (parlament, společníci právnických osob apod.) je vždy definováno, jaká většina je potřeba k přijetí určitého rozhodnutí. V praxi se používá celá řada typů většin. Většina bez přívlastku znamená vždy více než polovina. White power (koncept bílé síly) - Koncept WP - bílé síly v neonacistickém a rasovém prostředí je ideou třetí cesty s nacionálně - revolučním a rasistickým charakterem. Obecně však nemusí white power značit nadřazenost bílé rasy, ale pouze její specifičnost, z velké části je však s tímto konceptem spojen i koncept rasové nadřazenosti. White power music Proud tzv. bílé síly vázaný na neonacismus. Tento koncept v neonacistickém a rasistickém prostředí znamená ideu třetí cesty s nacionáln revolučním a rasistickým charakterem. Z velké části je White Power spojen i s konceptem rasové nadřazenosti bílé rasy. Za zrodem tohoto konceptu stojí britský neonacista Ian Stuart Donaldson), který je považován za zakladatele hudebně politického směru White Power Music. White Pride World wide - (v překladu Bílá hrdost po celém světě" nebo Bílá pýcha celého světa ). Slogan vznikl v USA a odtud se rozšířil i do dalších bílých zemí. White Pride ("Bílá hrdost" nebo "Bílá pýcha"), zkráceně WP. Jedná se o slogan, který je užíván bílými nacionalisty pro vyjádření pozitivního vztahu ke svému původu a dědictví svojí rasy. Xenofobie (z řeckého xéros příchozí, a fóbos bázeň, úzkost). Představuje strach z toho, co přichází z ciziny, z cizího prostředí, mimo vlastní sociální útvar. Xenofobie je spojena s velmi silným heterostereotypem (způsob posuzování jiných na základě tradice své etnické či národnostní skupiny). Je základem různých nenávistných ideologií, jako je rasismus, šovinismus, nacionalismus, fašismus apod. a také nejníže položenou základnou problémů minorit a jejich napětí vůči většinové společnosti. Z xenofobie pramení pronásledování cizinců a stojí v pozadí vytváření segregovaných území. Vzrůstá, když se sociální útvary ocitají v sociální, ekonomické či politické krizi nebo kritické či nesrozumitelné situaci. ZOG Zionist Occupation Government neonacistické označování vládních struktur, které popisují jako organizace ovládané sionisty, resp. Židy a považují za ně všechny vlády euroamerických státu, OSN, NATO. 65

66 Zin (z anglického fanzine, jakožto zkratky fan magazine - fanouškovský časopis) Periodikum nekomerčního charakteru vydávané fanoušky určitého oboru (hudebního stylu, sportu atp.), kterým se periodikum v plné míře zabývá. V drtivé většině se jedná o nízkonákladové, podomácku" vyráběné časopisy (či webové stránky) vydávané čistě za účelem sdělování a vyměňování informací o předmětu fanouškovského zájmu. Distribuce tištěných zinů probíhá většinou na bázi známostí, často i z důvodu ilegálního obsahu. Zpochybňování holokaustu (též popírání holokaustu) Akt popírání genocidy Židů během 2. světové války, tzv. holokaustu. V mnoha státech světa je tento akt trestným činem. 66

67 Příloha č. 3 Pomůcka pro strážníky obecní policie k rozeznávání extremistické symboliky Nacistická symbolika Hákový kříž Nacistický železný kříž Znak Waffen SS Znak SA Totenkopf (smrtihlav) Říšská orlice Stranická orlice (NSDAP) Znak NSDAP Německá válečná říšská vlajka Říšská válečná vlajka Vlajka Německa z let z let z let Vlajka Německa z let Vlajka gdaňské domobrany SS 67

68 Runy Hákový kříž Černé slunce Sluneční kruh Triskele Triskele (svastika) (Sonnenrad) Sig Rune Vlčí hák Odal Rune Odal Rune Leben Rune Todes Rune Neonacistická, rasistická a skinheadská symbolika Keltský kříž David Lane 14 slov Symbol konceptu Symbol konceptu Rahowa Bílá revoluce jediné řešení Bílá síla (Rasová svatá válka) Symbolika neonacistické organizace Blood&Honour Symboly neonacistické teroristické Symbol neonacistické WPM Blood&Honour organizace Combat 18 hudební skupiny Skrewdriver Symbol rasistické organizace Symbol rasistické organizace Příklad zneužití jižanské vlajky rasistickou Ku-klux-klan typické znaky Ku-klux-klan Ku-klux-klan organizací Ku-klux-klan 68

69 Symboly šovinistické neonacistické organizace Symbolika české neonacistické organizace Symbolika autonomního nacionalismu Wotan Jugend Národní odpor Československá vlajka z roku 1920 Vavřínový věnec Skinhead Vavřínový věnec Symbolika Oi! skinheads Skinheads - ACAB (výchozí zdroj skinheadské symboliky) (kryptogram Adolf Hitler) Symbol SHARP Symbol Trojan Skins Logo Red and Anarchist Skin Heads (Skinheads Against Racial Prejudice) (Tradicionalističní apolitičtí a nerasističtí skinheads) (R.A.S.H ultralevicoví skinheads) Symbolika krajní pravice proti ideovým odpůrcům Jeden ze symbolů Jeden ze symbolů Jeden ze symbolů Jeden ze symbolů Jeden ze symbolů boje neonacistické kampaně GNLS protižidovské kampaně protikomunistické kampaně odporu proti státu a proti policii jeho složkám Jeden ze symbolů kampaně Anti-antifa 69

70 Symbolika krajní prvavice na podporu vězněných osob Kampaň ženské neonacistické organizace na podporu válečných zajatců P.O.W Symbolika kampaně P.O.W. Anarchistická a krajně levicová symbolika Anarchistické A v kruhu Anarchistická vlajka Anarchistický černý kříž Anarchistický černý kříž Logo anarchistické federace Anarchofeminismus Národní anarchistické hnutí Anarchosyndikalistická vlajka Anarchosyndikalistická vlajka s A v kruhu Znak ČSAF Logo Antifašistické akce Anarchosyndikalistická Symbol squattingu Modifikovaný symbol hvězda s kočkou squattingu Krajně levicová symbolika proti ideovým odpůrcům Jeden ze symbolů kampaně GNWP Pojď bojovat bílá sílo 70

71 Symbolika militantního evironmentalismu Symbol Země především! Symbol Země především! Symbol Země především! Symbol Ulice Lidem! Earth First! Earth First! (Reclaim the streets) Symbolika Fronty osvobození Fronta za osvobození zvířat ALF Fronta za osvobození zvířat ALF Zvířat (ALF) Příklady využití/zneužití původní symboliky extremistickými subjekty Nacistická propaganda vs RWU Nacistická propaganda vs DS Nacistická propaganda vs DS Nacistická symbolika vs neonacistická Nacistická symbolika vs neonacistická Nacistická symbolika vs neonacistická Nacistická symbolika vs neonacistická Nacistická symbolika vs neonacistická Jižanská vlajka vs rasistická symbolika Nacistická symbolika vs neonacistická 71

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Martina Štěpánková Slovo diskriminace je v poslední době slovem poměrně často používaným. Avšak co přesně se tímto pojmem míní a jak jej dále definuje zákon,

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze 1 Úvodem Obsah pojem a členění kybernetické kriminality statistiky kriminality Problematika

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více