Monitoring mediálních výstup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring mediálních výstup"

Transkript

1 !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*' &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: " $ -' %! ) "*)*!& * 6* &* * &-'* )!&" &-* * ;'** *& ')-" * *)*, &. * '&<- ) - &'" & * =!& &#2 " >- -? 8!) &8-&)& " & -*" & ' =!& &A 8+ " * '&*'*'*( & )* -8)4 ) '&*6 * ' BC+D-*4 ) & *)-" '&& " &(* )! #C& &- '*" ' *& '-& '* &) *& &8+ & ) -8 &C& +&( ; -&)&* && )-* * '-&' '**-' * 0' )& &** 5 )&&&* & * &&') 2AA &*- " -! %( &23-2 *E ' F &4&66&*.- $!*&5E*.&9& ) *' * *-4&$9 G ( 6' &.*!&%-' 4&AAH ** )

2 %&*4& '*** *- ' % ' *&4&.IJ-& * & '& &F *!' * *I*0 *-4&* &' '" *&.& I8.IJ &*&-8 )!&J *!'* I &*./+01-' -'' -

3 )*+, #!"#$%&$'%"' -$"!()! + "! (-&* F!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & K' -& &A7(& "*)*!& %! **" A7L*&B&*D, A2 )(*-&& % 4&$9 G -4&* ' )!*- ) - '& (-* M)'- ) " &* " -! *%89 4 &* (*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&*!&" &-* * ;'** *" * *)*N* '& <- ) -&'" & * /#%K#J + " >K-O!&%>+'K &+ " >+&-&O'O!&%>'K + " >P-$- -

4 +./+!"#$%&$'%"' -$ $+$ ( $678"'%&"9:''"%;&:4: 22333$+$ ( $678"'%&"9:''"%;&:4:!"#$#! *' ** 5&! &&+&*& *0&***&* *>8#Q.6%-* & *'8 M'9&'&* # * ) &+ " & K&& )& " (- & '&)4&#'&*' - *!&I0 & 4&*& K)* * **!'&" ' )-))! ')&& & &*'<R380 )* ***& ) ' &*- ' ) * F& ' )-8 &.& 0 8;*&8" *&.' * ' 66&*.+ & 'H3&* 8%& &*F&* 0') &'0&&**-'4& *(-8** *& )' 8)8 & ) ' -&) &4&$+ & &*'A73 ) ) * 4&!*&59&.&9&* ' *! )- ) &! )'&- &*80-8 ** &'& &66&*.9$-& " *& 7.* I*%*& -4&' *&* 9$*9 G -&*A2 - & *48! )-8 * 4&!&+'!" & #C&) ) *&" -& 8*6* &8!C&) *- &&**'& K )* )" *' (&*& * 6* &) * AK**& ) ' &*!! -%" A2&*4&$+ " A7L*&B *S2SS&*DA7(&23<3%'& 9 G -$* 2' )) )) 4&!M";5%IN.#B&).&9&D2&*-+ " &*S*'" 'AT33

5 + & ) F& 6' )J &*9$66&?.<2H*'" < A33333&*-< &*A< 5U *! ) "*)*!& -7(&23A2-AH<7! >6&**- :O+ *O%>JO! >%O %>9&O*! >K U! >% '* O% '*O%>%O! >+ %>0&U%>1- * *'*#+ &! >K& O%>$! >K*K%>$ )& & UU *! ) "*)*!& -A3(&23A2- AT3S%>!!& -% -*0! -&! >K:' 0%>G M -*4&! >J # O %>K'& '&-'-* & # U%>K -' &- *-* *&--'*#- :*--' 9- -9& - &! >K &%>0&-' 9- &! >''- -* * U%>. -* # & *9-'-)-V-&*K' -&' '! > *%> *9* *- *'-*'V- 9*- &F- '-U%>0- ' -! ># *4&*%> *4&*J UU *! ) "*)*!& -A7(&23A2- ALSL! >+ -OK*&4*F*9-'** %>9*! ># 4*F*- 00/*& + 9 %>9*M '9OK*&" >K &! ># VV$ U" >& P& K O%>+'KK&" >+&-&O'O%> 'K " >#%>K- *& -" >P-$- - U " >9.6!&O%>0-&" >0-' -& W! >9* &*- " >% *-4&--#%>J " >/*&*O%>0& %-O" >0 K& -Q *9%>K " >O%>0+'*" >$%>&*9&*- & -&-&.&'& 4 4&" >$%>X))- - * *-K& ' *-4&-(- -)))- 9K-* *P' " > $%>66!*&-66*" ># O%>! -& - 7L'- 72U%>#- '*" >0O %>+-'*9**!&&-' -&*-&**- - *-0 &-' - -&*- *'-" > %>C-- *" >

6 *%>+'" ># *&* **%>#' **U%>9 - *& -%*$&#* -*&'-" >9- %>0:'* : '-'*- -" >$- - %>P-))-' $*-*%**$&*K:'** &6'&*# -$- & *- & * '*9* &-4" ># '***O%>.' *0M&-*'&U! >J-' -O%>9! >K&*-*-&*.*6 G-- W"W*9 -Q +&**2 5U27'-23AT%>9 --*# - &-**K*9-& ' +*! >0 %># * *UU2*'-AT3A! >+ ))-&*- 4- " >J 9-%>K+)+)!&- - *&" >9%>0- & * " >9-#* O%>!&-& - -&**&'&" &*-' 9 *' *" > +&**< 5U< -ALAA! >K& %>%9 '* U%>;&! M'J! > E O%>E! G-&! -*'! ># &%>KU " >K& O%>1 " >+0-** '&J - 4*&* -' - -&*:-* '--* ' *&&* *&*%>K: -O" >JO%>K: O " O>$$:-* "*O 5! >0 O'& -O%>0-* ' - -! >9OK*O%>0V- *-*-! >K:&*%> 0-*# -- #! >%>0 4*&-* -&! >/-VO%>0J

7 !!!, <*/+!"#$%&$'%"' -$' % &*4)& + " -* *%! ) /* 9 + " A7L*&#: '!& % >'*(,&** ' ) *.)6 8 *-8& *" 8# *&* **8 0 ) - )" (- &*4#" - - &$&* K> - $0- **-)& ' & - " &*& * 6* &*- ' ) C+" %%*! * I)" -%!,** -) * " )*, & #" *&' & - 0,! 5%& *-' & & 4&%& #" & & 4& - &' *)' 80:'* :'-84&*%-" *&!&')>'% &&%! ) &(& -)* * K& * )8M4& ' *-4&-' '*- 4 & 4&-8 ) " -)&* 4*F E& '.)6 -LA ' &B )" *- &4&' '*D8! -&- *'- -8 * %J>& 66&**'*- '*72 * *&!*&%K& * & >8'&& %89--8 *,*66&*% 7-2*- &" '*& Y&-('E -&) &" - *&& % %*)$ % *4 )4&$9 G A2-" *& A7L8P--8 & 9'* - )*Z*!&!&J *- )-) *-& 8*& -8&F J * +%' > ' -&4&!*&%-.&9&* ) '# *(- & * -% ) *" * >8!&- *&8$ ''*& ; **-'%>& '- '& &*&,* -* E Q

8 (& ) ))4$** *' *- % )# *4*' & &') %! * '-'(& *Q* * K''" '*&8- &- & *- -' %' '*&- && -8! )" & ' )*% 555 %*" AS $+ " BC+D & &* "*)*!& -*) %! )B'* * * (* )& ** 6* &*DM'" &'&*AR!C+6 * ' " - '&F 4* & &! ** & *! ) " $ - ' <3&**& *A7 *" ' M' I " &F 4*&) *-) - *C+A& *I6& *+ " F!& *!&9&R& " '!* * &*!&'AL<-& -& " )& * *** *- * ' &'* & &9%*' A7& %)!)!&%& & -" '-'*'&*) &9 2T333&*AL&!&* "!& %%*)$B ' AR7-A%- " ( S-2 %D-&.)6 B ' LA-L%[(&" S-A %D& %B ' 2R-<%[(& " %D6&**-- *O'J! + " (+ * * & &* %! ) "*)*!& ' -& - * $0 70;"#%! '!&%( -&) $9 G!&! >6&**- :O+ *O%>JO! >%O%> 9&O*! >K KK* & * *K* %>0*%**$&**.! >% '*O% '*O%>%O! >+ %>0! ># & *-* *%>0-* *'* #+ &! >K& O%>$! >K*K! >O%>! >9 *'*%>0)))-! >K%># 9 -K*! >K- &%>Y' *-'&**-*& A30;"#% &! )-&' 4&$ 9 G %>!!& -% -* 0! -)&! >K:' 0%> G M -*4&! >J #

9 O %>0-*K -' &- *-**&--'*#- :*- -' 9- -9&- - & %>0- ' J! ># *4&* %>*4&* J A70;"#! %(-+ " G*& %-%*)$.)6 %> ' *'*'! >0 *&-%>KF-- :! >K * *%>K( 'K'* -&K #**&! >'*&- *&! " " >& P& K-O%>+'K &" >+&-&O'O%>'K" > # %>K- *& -" >P-$- - " >9.6 -&O%>0-&" >0' - & W% *-4&-- #%>X))- - * *-K&-' *-4&-(- -)))- 9K-* *P' %>#- -'*" >0O%>+- '*9**!&&-' - &*-&**- -- *- 0 &-' - -&*- *'- " > %>0:'* : '-'*- -" >$- - %>P-)))' $*-*%**$&*-:'** &6'&*# - $- & *- & * '*9*& 94" ># '****O%>.' *0M&-*'&%>%O! >9- - &-& *- - ' %' '*&- && X))- %>0''- -4J 2+M60#! % " (&&* )! >+ ))-&*-4- " >J 9-%>K+)+)!&- - *& " >9%>0- & *" >9-#* O <%\K0#% " (" >K& O %>1 " >+--**'&J- - 4*&* -' - -&*: -* '--* -'*&&* *&*%>#: -O" >JO%>K: O" >$$:-* "*O%>!&-)))" >J ' -O%' O! >0 O'& -O %>0-* '! >9OK *O%>0V-*-*--

10 #! >%%>09*- &-**VW*--* & *K V- 4*&* -&! >/O%>0J E- &* & - K4! > $- -- -K %>0V-& &9 'Z**9-4! >K & %;.!I1K0]!G1!N;+!;I1J$^+#N+#"#K$#-%#K1GN0_!#0J;X#!1K"#%;KK# CK\K10#N$01+JE

11 =(++ >!"#$%&$'%"' -$" ; &*&+ " -%!!& %.&&) ) 2AA &* KG1+0]C1J$_%& & &)& '& '& -' * + " ' ))%! ) )! ' * )" -! &&- " &!&%- & &* 8K& * - *- )' ' -& E' -+ * ' )*-8* )4 )C+.!&!'* ) )-)' ) & & ' - * ' 9* 2AA&* 9* )& 8+ && %*4*F*-.)6 * %**&-8&& E 8I " &* - * '& #* )&-8 '& )&F 4& &.& I-)4I*0 ' *" ' *=!& &62!>%&)'" =!& &6A I- *&)&FC+- &-' ) &-* 9 4&4F*&* *& *6* &- + " I * 8 *'* *E ' ' -''&*&* -8!& I4&* */6*-' ) & -&' Z ( &*I )&*)*&)) -6* * 04&* '& /&.IJ&F * '& &&)- &*&-& %! )-)-& * 0 '& - &) ' '8# K& '- &&)* ''&*-8 &* ' )%$ ' ) -8)!&J * K-'' ' &-8K&

12 **-'&' * '& # & -% &-* -Q -8 +>W &(! '4&I'*& " )C+" &+- " & #+ ' ' )& >8* *'*&( *" ' -& & *(& &)& - ' W &( * *4)& *)4F*&*4F*& *8 I**./+01&F '!*.IJ '& &&)'*8G- Q &&&* )!'** * &-&) -8 * 0 *+ " ' &- * *'&' " ' *' +* &./+01 ')- K(* ) &4&66&*.-$!*&5! ' * 9 4&$9 G % ( * E4&*66&*.%889$#" #&.&. ;'%E ' + & ' ' 0& */&!*&5% (&0( 2R&* /&4F*&* & -' * %*.6 E*& ) F7L &* *'*66&*.4& 4&*( )) '&F&&*4&.IJ9 )' ;'%0* ' FAAH&*E* 4&$!4&* &(A2&*0 &* & 4$ ' )**)S3&* /> /#%K# + " (*E*)%*! * &&!&%-" (- "! -& & & &**" % (

13 * <*/+!"#$%&$'%"' -$" %&* -' -+ " * )*& %! ) 8+&-&O'O8 (&*!* -&)$0-*-' " '** **-&& )& >* * ' - -#''- K''*)*& 4&*-& '*& *) * + ) & *-'" (B -&) &' * 'D! & &!& && 808 %EASA & 4&$- & *8K- *& --8 A7'!&%- ') *& -" AL3*&%&%! * )5 5!& "! * 4& '&% * *-&)9 G - $*- &)& *4*+* * * %!) '*''* &.)6 +*')- &66&*5(S-A*;' &')>*&4&' **66&*8K& -Q *-8*Q " %**'-- & ' ) &4&!*&%E * )& " 7778K+)+) B D-8 *% & K)-&2<

14 A+!!"#$%&$'%"' -$"!()!!&* + " * &&*&(*!.& 0 B;+D *'& &&! *!&9&(* -&) & -&)" -& '- *- & '* *V&*9!& *- & Z &' * )* ' & ) F&*;'-& && ** &* " A7L*&- *S2SSR23%-&)* ' *&!&%A7(&! 9 G -$;!N.1+ E&%'A27HH273%'+!$&* &%**$&*AAHS2L7H3 %)'+!$! &-" 8 & '() &) * *& &* **8 +&* * ' )) & ' ' 0& V* ;'%' 2ARSTA2<&*' +!$8 8(( V&*- " * %K 2*'23A2 &%! &-.&9&-!M";5%IN.# *& ) F& V6& ' *-& *7L23S2RT-2A%'+!$" %-&4*F &F&- 2H*'*<-AV*%< V J ((& )&-&'% &&- )%! -V&** 9$*666&*.!* -" 8 ** * * * & ()* &' * ) )-' * ) * * ***8 " #C& * -' - * ( &*&* " ' 8!& -' **& *'* &) ** V&*K)-8C&!'*'" &* '*8* %Q*'&-8 #Q *. * '& * -&<- ' " ) ;)4 '&*6 * 'BC+D 8+ " * '&*'*'* (& )* -' &-8

15 ''&* ' '- '& -*' *)- '*& 8+*4)-'** ) &-&) & + " & #Z & *6' &*4-& &*-8' " ' *-& &) * (* *&&*'* &) *&& &) (*"!* ' *4 &9*- &&)' -* * ' * 4 )& " *&*!-*' & )- & * * & ' " *

16 ?+!$B+*!!,./+!"#$%&$'%"' -$" %#ME#"#K$! & ' 0( T!"#$# &' -&)' + " - '(-& %& )!&%* T3A3777&*C *& #Z -&*&) &&*!&& * &&**6* &- &)" '-'**& %&)* *!&' /&-& &- )* '& *- '**!& (A7L*&B *S2SS&*D" A7(&! )% "*)*!& Y* - &) &* &**& ) ' &* 4&$9 G 9 - *4 E -" &**&8'*&- *& -8! #& *-" '*8P-8+(" - * ' )J.&9&!M";5%IN.# &*- " &*8 *.M+&+ " &' -' '*&!M";5%IN.#-8 "!(&)* *' -" %! *SA33333&*! *4&66&*.9$-* *& ) F& 6' )0& * *(&-" % >8 *8%> 8+'8" >8# *&* **8 $* -** - W '*' * '& 0'* &!C+6 * '* -" ' & *E& Z&) &-*" * 8%&*-&) - * *' ) - * -8 %C+ %>K #A7L*&! >'*&- *&!23<3" >& P-& K-O%>+'K&" >+&-&O 'O%>'K" >#%>K- *& - " >P-$- -

17 =+$!"#$%&$'%"' 1 22+$$$2200%D;22E0;&;&22'"&(DE22%.%- +%F%G%G'&0E#D%H%H+%H%H!%H%H(!!%H%H %H%H%F2+%"$!& * -&)& ' )%! + " &&! )!&% '2+ " * E '& '-(( 7(&23A2 AH<7! >6&**-:O+ *O%>JO! >%O %>9&O*! >K KK*& * *K* %>0*%**$&**.! >% '*O% '*O%>%O! >+ %>0& A7223A2ALSL " >& P& K-O %>+'KK&" >+&-&O'O %>'K" ># %>KB V0)D- *& " >P$- - " >9.6 -&KO %>0-&K " >0)' -& W! >9* &*- " >% *-4&--#B #.N&*D %>J " >/*&*O %>0K& K%-O " >0K& -Q *9 " >* * %>K " >O %>0+'* " >$ %>&*9&*-& -&-&.& B.&9&4&!M";%IN.#D'&4 4& " >$! %>#&*-'&&- - " >9- %>#K -'* " >0O

18 %>+-'*9**!&&-' -&*-&** -- *-0 &' - -&*- *'- " > C5 %>C- * " > * %>+' " > *&* ** %>#K'**9- *'***X)))- - -*" >#- %>#!& " >#'K' %>9 " >;'! %>9 - *& %*$&#*-* &' " >9 %>0:'* :'-'* ` " >$- - %>P-))))' $*B$;!N.1+D-*%**$&*-: '** &B &&)'*) D 6'&*B4&66&*.D#- $- & *- & * '*9*&-4 " ># '****O 2S23A2 AT3A " >+ "! >+ )))-&*-4- " >J 9 %>K+)+) VB V+ ;0%D!&K- - *&" >9 %>0- & *` <R23A2 ALAA! >K& K %>%9 '*!! >9+ %>9O! >9 %>9* *! " >K& O %>1 E *&*" >+0-**'&J

19 - 4*&* -' - &* :-* '--* -'K*&&* *&*!- *"! >0 O'& -O %>0* '! >9OK*O %>0V-*-*--! >K:K&*%>0-*# -- #! >% %>0-9*-&-**VW *-*& *K V- - 4*&-* &! >/-VO %>0J E&-* & - K4! >$-- --K %>0V-& &9 'Z**-K-4! >K &

20 */+*+! +$<$!"9$%&$'%"' 122+$$22"4EDD'"#&% !44!+ " * ( &&* *6* &- 4&-&) ' &)'& &-& ' )' +!) & **&&-&.& 0 )B;+DW* && + " 8K**& ) ' &*- ' )) ) *& ) F& ' )-8* 0!" ( < - &5E+1 9 )(" - -0 *!) & &*5''- " -*)%*! *)& ) *.A5% E * F& %' *&F&-* ' AAH+ 4&$- && )& *4& & ** 5 <L.25% '*-" - % && ))0 4&!*& %-.&9&* '.<5.6.)6 ' '<L ) *&+ 4&66&*. '*-& ) *SR3 &0"54&''*

21 )*+#I F!"#$%&$'%"' -$ $($22+42"&9'# !444444!4+$! * *!"#$#5K( T3AAAL7&*aK* ' ) ) + " %&' =*b* a! &&* " + ' *() &**& '* &) * *)&) ) 9) ) E) )(* & ' &*- ' )) ) * & ) F& ' ) ' **)%*! (* & )!" & #C&) * - 8*6* &8# &-*-&&**' & & )" & ) #& ')-" * ; "! " &*!'** * ' *, &&)+*4-" '**&)&)& #& & ' '!& & ' )*( >C** * *)!) &*) * " & & %*'S3&*K-&*&&*= b & ; K 6 " a" -' %)4)! * + * & ) &* & A3(&23A2AT>3SB% &* ** Z &* )A2D%>!!& - % -*! -&! > K:' 0%>G B$;!N.1+-&* &-&DM -*4&! >J # O%>K'& '&-'-* & # A7(&23A2B" *%! )'&( S2SSR23cLd% )D" >& P& B! *&*&DK-O%>+' K&" >+&-&O'O%>'K " >#%>KB 0)-&D- *& -

22 " >P)-$- - 2*'23A2B+ " %! )* "*)777777cLd% )D! >+ ))-&*-4- BE-&)* -&D" >J 9- %>K+)+) B + )- &D!&- - *&" >9%>0- & *" >9-

23 122!$!$22!+2$67&E"#E; + &' '' + " *( -& #-*&* *'88 &*')! ' ) &$-!*&5 %66&*. &*!)* )-&* " * &&) +#* )* 0(!*" )*&) * Q '' * &&*'* &) ( &* " && - &'- &)' -' + " %! -'* *)' ' & /&-&) -'' ) )223&*B'+!$D8*&*8-* T-Ae E23-A*)*" T3AAAL7&*-&) * &!&% *)4*)%*! * ' K:& *-)'**" E%" S-2* $* ' & %%*)$ F) ' Z ) ) E-$' *& Z '*4& &)& & -& 9 G * &*E *)*!&% (&* *S-2*&* E '& ' 0& * )' ) )2R-S*&* &!*&5%4&&.&9& &*E &* ) *'* " &**8:' &*

24 E **- &)" - & F LA-L* ' ) ' 9$4&66&*.F**** ) 7-2* %" ) *'<-A*)-5 5 &

25 <>/C(>! <*/+!'%$%&$'%"' -$0 9&233R4&$C&-&** > &&'I) -*- -'0'& & &-& & )(- C* $*' -!& & &*& )- * &&* &*&F!&&*&-&4&**- 89' - &*& ) -8 '&)*) &*&F!&Y&00$K &') &*&F*#' **' )-$ '&)&') &*&F ' *( ' -&)!&4* &233H8Y ) '*8- ' * )& K- & C*R-2&&*-'- & * & &! & ) & * >89*&94-8!&% + *" ** &*' '- & )4 $*9 G &)&&* *4*+ * *!' *& * * ) *) ASA&*J )& & $ ') 9(' & C - &* & &&*)& & Z &)& '>K)& ' %&*& 6&**-* -:(& - '* * & G ' *>89 &F& -'& -8& -' % 4& - &*'!&% *4-G 86 *-G -4&- )0-8 &F 4&!& +' '& *> 8G -?8!&% 555 9' - &*& )!1K"YKP+I1") &*&F 9 &F&-'& 9N0+GNJ$ G1$P%)4$*

26 <*/+!'%$%&$'%"' -$' /*!" ) & *-&' (* ' ) + "!&%A3(&' &' 9 G - * )& )4&$# & &*!& *4*(% & &> )4 -)* *+ *" - A7L*&9 & ')- *4 & )!&) -&)$0 ) ' " (-**-&* ' #'' ) ) - " *' ) &* ' & )!'& ' *&- *-') * (& &6 '* * )&&%! )-)4 0 -)* %'& * >89 - Y' *-'&**-*8E'-% &* & * )* $ ' C 2HLB" DG & ' *- )* & )!) ) &) *' %&&)& *%*-&*" &' -: )( &&" 5! 5% 23 E & K &- '& 0 - (&B (D ' )* &)+ '& $8; & &"' - *-8" )!&J * + & **& %B '4&!*&%D&.)6 B&66&*D 86)- 8W&& 8*8' - % 8BG D' &- ***& -'*8#% -'& $* &F!" % $&4&>8# -$- & *- '*9*&8 ; )*--'* && % &&.)6-66&*' &!*&5-&* (-4*F &89&B 4&!*&5,&D--& 8 & %86 )& '& )--' -8 &$09$-&6 6&*-%(7-2*!* #.N-& 4&-& '72-) *66&*JO/&* & 4&&**- *%" *& &)#.N

27 #:!'&! %%*)$% " * 8#'*+)'* &%- - ' +)-8 *% *!>+)& )!'&- $'&E* )-" * K&&& &&.IJ- &F&& 5 -&*&** " 4)&&& '!'&& -)4 & '* 8M&9-&'! -'*-! &-8$'& +( *" *' '*! * -&*&&** 6* &* %! * & & & *-" 8 8# *( *9 *-9 0-4*C+!&5 0 &4*)4'& ).IJ # > " *% '!*" )A3,& (! "!& &* ) 555 ; & &"' - *!&J * 6)& '& )--' 9$&-66&* /& f&4 E&B( &*-&> D 66&*. A-2<.NIN#"+_%CE ) 4&&* L 9 & ALH-7 ART-T!& AS3-<!ZA<7-T %& ) &AAT.& A RA-S

28 ;*S<-R I'&<S-A 2S-S EAT-S %& &AA-A /&*& &*66&*)'* *) & )& M') N%1.-* & *& ) -&* %&&-4&* '&4&I* %*& -66&*.>86& - & '.)6 8!*&5 2-LT.NIN#"+_%CE ) 4&&*2337!& L3S-< %& ) &SR7-R SAS-2 <R2-7.& 2RA-< I'& & AR<-7 EA2H-L ;*7S-7!&*'<7-T!Z2<-< + 4&!*&5 )& *-' * *-)* & &".&9& *& '#&!*&59 &2-LT&&*9 - &) (! &%&*& '&E& F%& ) &) &-& **& &* )* ***

29 $ R-AL.NIN#"+_%CE ) 4&&* A3-L!& 222L HS3-7.& <T7-7 9 & <LH-< ;*<3R!Z2L2-R 2HH-T %& ) &223-T A<R-R I'&L<-< %& &ST-T!&*'<2-H E27-2 /&$ &'-&&>** & * &)R-2&&*- *) & ) '*G* ' & ' - * '! &%&* & & 4-1M- -&'&F * % ')* '& )*:(%&)& -'<R2&* & I) " * + "!-' C+!)** - ( AT9 ' %! 0)4!'& * 9 '!&%6 -" *& &&! )! 4& 9 ' 9$.&)66&*! *7-2*

30 *.)6 E' 9 G *4&$E - % %*)$(A2E'! +&:K.E*4&%&* 6&-( &&*& * 6* &**%;'* ' I*0 G.IJ-&&&Q '& C& ) 9 '.&9&Y)4 & )4&!*&" -%! *&* * %9 ' N G '4&/N#&)& '* &) **&*-* ' OK)' - )) K& 4&*) '& ' '**** 4&- * &*' ) &" 5%! ;& 4& &'* 4& -8 )- *- *-') ( 8! *) &4&' C*

31 1+ ';$!"#$%&$'%"' $$2';22"9DE'# !444!2 + " ( &*- ' ))4)%! )!&%!& )) N4&!&! " *K &-8 & '() &) * *& &* * *8! '" *& * * 8! ()* )-' * ) * * ***-8*!&!& * Z **& ) ' &*& & ** &*"!& (&!&%A7L*&BS2SSR23&*D! - '9 G -$;!N.1+E&%'* A2'+!$-&%**$&*AAH'+!$ ; -7(&23A2! >6&**-:O+ *O %>JO! >%O %>9&O*! >K2-7 KK*& * *K * %>0-*%**$&**.! >% '*O% '*O %>%O! >+ %>0-& &>!& +&* * ' )) ) E22'+!$*" ( -*777&*!( *'* %C*.&9&-!M";5%IN.# ; -A7(&23A2

32 " >9.6 -&O %>0-& " >0)-' -& W! >9* &*- " >% *-4&--#B#.N&*D %>J " >/*&*O %>0-& %-O " >0-K& -Q *- %>K " >O %>0+'* " >$ %>&*9&*-& -&-&.&B.&9&4&!M";5%IN.#D'&4 4& " >$ %>9 - *& %*$&#*-*&' " >9- %>0:'* :'-'*- -` " >$- - %>P-))))' $*B$;!N.1+D-*%**$&*-: '** &B &&)'*) D ''&*B4&66&*.D#- -$- & *- & * '*9*&-/ " ># '****O K* & ) F& 6' ) E7L'+!$" *'<-A * *!'&%-&!& 4*F &F&(*9$-* 66&*.

33 .& >!**'*& " '* * * '&!'! '&*6 * 'BC+D-" '* '&* -' )! *!) " * ' &* & *'* &) *; ' ; -< 23A2! >K& %>%O9 '*! >9+ %>9O! >9 %>9* * " >K& O %>1 E *&* " >+0-**'&J 4*& * -' - -&*:-* '-- * -'*&&* *&* - *"! >0 O'& -O %>0-* '- -! >9OK*O %>0V-*-*-! >K:&* %>0-*# - #! >%a

34 %>09*-&-**VW* --*& *K V- 4*& * -&! >/-VO %>0J E-&* & - K4! >$ K %>0V-& &9 'Z**--4! >K & &>!&!**-&& * -'*& ) E*.& )BC+D 8.*- '**-* & -8 **CK2S- '&&*80 -))' - )' &) '--'' & '&*-' -8- '* & ' )* 8!* *&*&&-&'* - -8 && '&** +F&0 B;+DC) - '&*& '* & *6 "*>8M& ' -** -' *' 4&) &8%&& ' 0 )-*-&'* -&' &

35 J!!(+++ <*/+!'%$%&$'%"' -$" #/X"#E#P$I#!G1+0]+;+##K1I1E+"#;K0NJ%XK1J$0N%_ %&*&&* & 9 + " BC+D *& -' && & ) &*66&*/& ** **.)6 )8 )8 8E*& '.)6-8$0I* %*& -* )')*!*' & ).*F*8G-8*%*& )&) '& &66&*9$-*>89 ) -8 &)& &*& &*$01+! '.& )&!&&&-& S3& '& * *A33&&*-*#* )& *'&* 9$0-66&*. &&(A-2&&* + &4&66&*-$!*&5B-&) " *& *D&*2337& )T-<& &* -&*&&*'* &) *- &&)*&/F*&* &)& )& *E*$*!*& &** * *) * &) )) ' & C -& 66&*.& ) %4&%*-*&'!&*9& * -&)*&-! ) & 4&** )*- '&*- &*# *-&) -&!*&5-$*66&* )9)-" & &'- C*) & '. & ) ' &* 80 - K- -*'-8.&K& 2KF&F-&*' &0 )& ) * &*- * K& '& ) '* 6K)-&2< 555 E(T-<.NIN#"+_%;"M0;&*23374&66&*-$!*&5-&)4F*&* &*4)' ) ) + " -&()&*'T-<&&*

36 ++K+*!!'%$%&$'%"' -$" K4&-&) * ' * * " - & ) &&** &&F 4&.IJC+ KG1+0]C1J$_/&.IJ &.& I'* - &)& + " '!&& &F & '& -&* *" E &*23A3)' &F C 4&I*0 + " ' ' /&&*4)&& '* &) * * *- & * /&& * %-.) 6 %- & &" '!& '&& 4&*.IJ-&*&233T &IO; :& &) & 8#&& '& * &* * )&) &-8'&) $'&.* &.* &*8 & '&&F& '& *-& *'-8 $&E*.& &+ " -4&* I-& )& 80* 4&-&)&&-* & '#-& ' & & -&*&-8.& 8%4&**& - -4-*' &&-8 )&I! %! 'I *-4&& '&&# '&!'&- %.)6 8*&&*&-8)!& J *.IJ' **-& 8'&*-8J * + 4& )!" *&*&& *')* *- * * & /*6* 9' Z!$ *I *233TC+&**1!f.IJ!& *& 4&&- &* 23A3 E&-: * =!& &6A &.IJ*& -&Z** & 8#&& &&' *)&* 1&F,f&# -8* #'6*' ) (* 94&*# ) I! 1& I 1!f-.IJ# &*.IJ& && & 4&- )" *&*' )*!&* % (

37 0 & " * 4&$- 9 G % ( &* $&*233T & 2A7-R* &*0 ' %!*&5A3T-H*&*-!'&%K'(' )!&6E %<R3&*. 4&.&9&- & *-'' *" K4&*-&* *&-66&*.K.) 6 %& AAR&* 4& &*&* &&) '&)* 4&%&* 6&K-&& 6* &+ )* '!'& '& ) &- & -&* 555 SS2&* &4&) /#%K#E4&*&&)$-&J >(A2&*4& %AAH &*E> " )T2AH66&*.J >&*'( 4& ' ) 7LE>4&& & &- &AAR&*!*&5J>(2 4& %2RE>4&& &&) &-AA3&*

38 B?+./+!'%$%&$'%"' -$" 1g%IMEN0\I0 - '!"#$#6 + " BC+D*'- *& *** '! &* 4.&K&-' ) & ) 4&-&&& 0)& & E >-&* ' &- & )&*' (#' '& 4&$- K&& - ' 4&9 G K& * 8%'&- &%'4* -& & & 0''- & Z &+ *&* /&' *K*&) ) + " &&)-&*&* 4&*&-)'*** **') && 5$-!*&566&*. ; E- )4&4F*&*-* )C*!** & *# >%* & E&* '&)&*-& & " &!) **-&' 80 * *-8*!&9&! &' & & * 5*(& & *& 8 *& ***-'*-8 K;!3T9!-( %'!&%'& &*4 (* **&*- ) *- &.-%-!$* * + * &2

39 1<!!'%$%&$'%"' -$' 6&**- *O 7(&23A2 " &%*! *!&% "*)*!& 6 9 G - 4&$ ' * )%! >6&**-:O+ *O%>JO! >%O %>9&O*! >K! >% '*O% '* O%>%O! >+ %>0&! >0'*-- *-& - :O %>JO9:&*9 *! >0K O0'O %>0)- K& &! ># &* * %>1))-* *'*#+ &! >K& O %>$! >K*K %>$ )&&! >0 K &O %>K*! >K O %>$! >O %>! >9*'* %>0))-! >K %>#9 -K*! >K-&%>Y' *-'&**-*& >C (*' - &%! )*')'& *4* &*& *

40 $+6!'%$%&$'%"' -$' 6-&&; " *-& *K ' *-&!"#$#8#& *9-'-)-V- &*K'-&' '8 %!&% )%! )&' ) &) &-' (&-% 4&$9 G (& *-& 4&./+01 ) * /&F '**-*' *%! * * -& Z-' &% 8 8 -* ) 0& ')&' ** I'&f&F&- &**" & % * 0 * 6&& & *+ " 5()* &&** 6* &5* -' )*8;' -&F *!& C *' ')*&* &-'Q-" () '- * ' *!& C -8 " ( %*&-)4 ) %*&" &*-* & & 8' &)) -8 %*&- *& ')-'&" -%-! & 8E *&** -8.) '' )& f&' '&BfN6D 8! *-*'* &) **- &-8* fn6"& #)& ' ) & -')!&' * &&* ' -'4& ' )* ' #' - * &*4&5)-' -* N *** 8 8%>. -* # & *9-'-)-V-&*K' -&' '! > *%> *9* *- *'-*'V- 9*- &F- '- />2%K )*-&) ) + " - *))-*B "! D-4&!*&5* ' 2R " -! )% 88 />A2%/&$ ' AAH&*!* ( A2 />7.6 E*7L66&*. (7

41 $ F!'%$%&$'%"' -$0 0 & + " >!"#$#," &`%' '*&-'' an ) *+ " *%! )-T 3AAAL7&*#* )` %4A>% 0*>' & ) F%* &> $;!N.1+9 *G 4&-' '* & %>JA2 * % " >S2SSR23 % 8'*&- *& 8 A7(&23A2-" *%! )'&( B%&" -&D%>8K #**&8! >8'*&- *& %>.-'*&O8! >81 8%>8K K & -&''&-! >0- *& 8%>89--K&- ' 8! + " -(' ' ) %>8# -'*8" > 80O8%>8+-'*9**!&&-' -&*-&** -- *-0 &-' -- -&*- *'-8" > C8%>8C-- *8" >8 *8%>8+'8" >8# *&* **8 B!*" &%! & *&&*D%>8% O8! >89-- &-& *- -' %' '*&- && X)))- 8%>80'' -4J 8 %42>% 0*>' )) & ' %* &>!M";%IN.#.&9& %>2% " >777777% 8"*-4-8 2*'-" *%! )'&(

42 B" D! >8+ )))-&*-4-8" > 8J 9-8%>8K+)+) B &D!&- - *&8" >898%>80- & *`8" >89-8 %4<>.' 0*>+ & ) F& 6' ) %* &>66&*.%>7-2*% " >S-A* * 8.**'&8 < -" *%! )'&&* *(* %>8I* * *9*-*- # &O!& 8BEDB! * " D" >8K& O8%>81 8E *&* " >8+0-**'&J - 4*&* -' - -&*:-* '- -* -'*&&* *&*8B! *" D! >80 O'& -O8%>80* ' 8! >89OK*O8%>80V- *-*- 8! >8K: &*8%>80*# -- # 8! >8%8%>80-*-&- **VW*--*& * K V- -4*&-* -&8! >8/-VO8%>80J E-& * & - K48! >8$- - --K 8%>89 'Z**- -48! >8K &8

43 1 +$!"#$%&$'%"' $+$2$56!(7";%"M7'0###% +!& & &+ " -%*! *!&%M* - &( &)N '&* -'& & & & &*!&%%*! ** -' + " &(-&)'- 89&8 % &-)88-! ) - *-'*B' &*4*F D-+ " 88 &* )F* %" 8KK&8" - 'B& & & (&D-%*0 *- 8B 0)D *& 8 *-* 0B! )D '8.)6 8B *& D%*-)*884& #.N" - -'8 *8-%*- -8(&*'*80 * -" & *>8 *- * &* **8 $ ' (& & &*- &)-! " & % )* &&*% >8K&- - - ' '*& && - 80% &*>80''- -4J - - # *4&* 9)% -89&*8-9 G - 4&$& -8*4&8B! - -D- - &*G * -' &- - &-8 %!&8 ' 88# *4&*-8! & &*-& & -" ' %- 8''&8%! )& -8E &-* &8M &* *!

44 1+ G)';$!"#$%&$'%"' $$2';22"9DE'# !444!2!&, + " ( &*-' ))4)%! )!& %!& )) N4&!& % ( )4&&*K.& * ) * '&*6 * '*! " *K &-8 & '() &) * *& &* * *8! '" *& * * 8! ()* )-' * )* * ***-8*!&!& * Z **& ) ' &* && ** &*"!& (&!&%A7L*&BS2SSR23&*D! - '9 G -$;!N.1+E&%' *A2'+!$-&%**$&*AAH'+!$ +&* * ' )) ) E22'+!$*" ( -*777&*!( *'* %C*.&9&-!M";5%IN.# K* & ) F& 6' ) E7L'+!$" *' <-A* *!'&%-&!& 4*F &F&(*9$-* 66&*..& >!**'*& " '* * * '&!'! '&*6 * 'BC+D-" '* '&* -' )! *!) " * ' &*& *'* &) *; '!**-&& * -'*& ) E*.& )BC+D 8. *-'**-* & -8 ** CK2S-'&&*80 -)) ' -)' &) '-- '' & '&*-' -8 - '*& ' )* 8!* *&*&&-&'* - -8 && '&** +F& 0 B;+DC) - '&*& '*

45 & *6 "*>8M& ' -** -'*' 4&) &8%& & '0 )-*-&'* -&' &! (! *)2S )-' *" 89&- * ' -. * *-* * -8* *!&9&! *-( &')8;'-&)* (& - *& &F 4&-8'.&0''& *- *! &- ' ) * '&*#*'* -) *

46 N!+O--!'%$%&$'%"' -$0 $ *" * -('*& 'W'!&9& &*- *'&& *!&9&-&&(***-' ) &) + " - &* - &' -(* ) & " '-*! -& ' & * *& ) ' &* - ' ) *& ) F&' *+*'' *( &*&&** 6* & 5"' -%! )!&*% O E* 5%*' -' -' & 0 * % &-'* 5!N -' " *- - '.4&-' ')*&*O K *4&E -'' 5&" 5 + ' '4'K'* *K* -'** 5 : ).) * *&*' )O *&*' & *&* - ' **&&&F ***.** 0 :**--'& - & 5K) *O K) * -'!*-' - &&&)#**- 5N -&) &-'&9 -&* )*O K&) *' *& * &'& &

47 5K *-'& 9' * && -'*' E 4 50)-' &O 0)&!&!*' & &) '' ) ) 4 ) )&-&'.)***!& 5.& )-* & )& & ) & & **;- K &* 5M 4 &OB%! -*&- -* '5&D K* 5 + " &'9)-&) **-& &O K* )*.* &*-&- " '* (.-*' 5M * &) &O 0'** ) ( 5!" #C&) -&& & & *6* & W*'* &' '#**0 ***''*-&''0a# *** *-'** '' 5# ) &- ) ) *) ) ' 'E) *-)-' SL &* # - & *- '&-!& * 555 8E ' 5&" 5 + 4'8!&9&' *"! (*

48 *4&*#&' A3(&23A2!&% & &&%! )-* 4&$9 G (%>!!& - % -*0! -&! >K: ' 0%>G M -*4&! >J # O%>K'& '&-'-* & #%>K -' & - *-**&--'*0- '! ># *4&*%>*4&*J ;9&'& - - * * ;* )+&O'O A7(&23A2 " &+ "!&% "*)%" *& *& %-*-' 4&#. N&*B#D-& *'*&*&.) 6 %>+'K&" >+&-&O'O%> 'K" >#%>K- *& " >P- " >9.6 -&O%>0-&" >0) ' -& % *- 4&--#%>J" >/*&*O%>0 & %-O" >0K& -Q *9%>K " >O%>0+'* &*9&*-& " >$%>X))- * *-K&-' *-4&- (- -K-* *K' " >$%>66!*&-66*B4&66&*.!*&5&D" ># O%>! -&- 7L'- 729 *&- -& 0 & &*- &AS- 9&-B.&9&4&!*& D--& -$B9$4&66&*.D" > K%># *K &*" >9!>** &4&66&*-" (7!&" %;Oa < 23A2>" *%! )& " >K& O%>1 B D" >+0-** '&J- - 4*&* -' - -&*:-* '--* -' *&&* *&*!" *! >0 O' & -O%>0-* '-! >9OK *O%>C- #! >%%> 0 4*&-* -&! > /-VO%>0J E-&-* &

49 J!C(!C(+!/+!'%$%&$'%"' -$'!"#$#8Y'-'&**--8' &&-!&% *&&*%*! * I7(&'*& ) &+ " )*' -( + & &-&) * " * -& &* ;!&% &)&4&$ 9 G -&* *4*&* + )-(& *)*4*- '0)- (8G M -*4&-8 *'% ) &&8J # O8! 8K'& '&-'-* & #; -*4*&&'*4&-*8 % %*4&-- &')& ) **$&*' *&&*8 *4&*-9&'8 0 * '-&)* + " $! )&)-('" & )885 *- &* * 80-**'&-8' C+ (0)-'I -&)(C+-' +&* &*%-* 5. *! 0" & *& '! %! * 8;&! - *'J #-8%8# &-8!

50 -$' - )!(''&!"#$#%'& & &)" **'!&% *4* (* **- ) *- *& 95% 8 -* #& *9* &- *'-8 &% %! )-' ))4) #* '&-' &* &** & ) ' &* (&* %&) *9 G -4&$-&*& * &J* -'&* % *%! ) &)- ) F -'& % - -! )-'*& G ( %& *& -&&')8*4&* 9 *&'& )-8 & %! & &*& 89-'- )-V-&*-8%!& -** * #! % * ;' ' *& I'&f&F&-& ***&&*E&* -&* '& '*- -& **&Z &-' )* 80&F!C"* * '&-'Q &*+ -(4&' &-8 * f&f& +-*-8() ''8' + " K ) *' '&( 0 ' &-)' & *8E *'* -8** F&"& * &**!& 9&86-8* * / - " * N*&'. )" & * &*&&*'* &) * %& ) * + &&*6* &- * E A7L*&B &*D& &&*

51 B<!$8(+./+!'%$%&$'%"' -$' %*" 594& * -&)' & + " '&(4&-&) ' ) 9* '$ -* - ' 4&.&K& 5I0J $*O!& &.(& & &K> - * - * *''I)* *- 5I0!O #+*&)- ) &' %* - *$*- (& F '*& 5I0; O ; -)4$*%'&- &%'4*-& & & 0''- & &E! 5I0!&&&))O.* 'Y& B.&Y&-)4& &E!5&DK* 5I0 (O K#-!* *- ' ))'&G- 5I09* ** O 9' )+'&!&* -' &- -& 5I0! &'$ * 4& -&) &

52 5I0K4&*&*O ) &G B$*5&D 5I09& &' O!'&4&-'*! &) 5I09*&$ O K. -'& E* &*& &!* 5I0&' - *** O 0-' *&0& 4&- 5I00 O ;)***+'&-*& * *- &)* )&'**-*** '* & *&0 '*'5& & )&*-' F&6*-** & ** *' -4*F ' 5I09' O '-' $*-4&('E6'(!*&5K" 5I0!&$*O &!*- * &*-**- ***E T3 : F& 0&) &)- &** ' M -' '&* E 4&**' M*$ &- ) *&!Z&-&*' 555 %.&K& 56 & $-&4F*&* ()4)+ " U4&(& & & UE4& &233T- *&!

53 E&UAS M"0# * "*)*!& E+ " &'H&*UA7 *" '6 ' I UAH * ' & " " -' ( U22 C ) ) * '&* " ;- U2L &- &*&') &&*-)&&* '* &) *UA& '" *** F!&!&9&UR& & - " &* K' * )! + " *%&& '* &) * *& ) ' &*- ' )) ) *& ) F& ' * 0&& )&*)*4&$-!*&5%6 6&*.9 *!&*% -'- %*! *" ; *! ) *-* &%>. -* # & *9-'-)-V-&*K' -&' '! > *%> *9* *- *'-*'V- 9*- &F- '- 23.NIN;0^%;"M0( &*" T *TIN+] ()4)!5-& 5 'A2I1K\E10] &" - *&-(

54 =/+J*(!C!6!6 122!$!$22!+2$67&E'%%0!& 5E ' + " &*'!* -'*6* &' ) & 6 - %- %*)$ *& % W & -&) * %! )-&*" &*!&% ' ) #* '&-&)-& & '! *-" & 4&$-!*&5%66&*. E7223A2 & B'A%! -'2!&%D ; *" >J ;'A>6&**-:O+ *O ;'2>JO ;'A>%O ;'2>9&O* ;'A>K KK*& * *K*K ;'2>0*%**$&**. ;'A>% '*O% '*O ;'2>%O ;'A>+ ;'2>0& ;'A>0*'* *-& :O ;'2>JO9:K&*9 * ;'A>0K O0'O ;'2>0)- K& & ;'A># & *-* * ;'2>1-* *'*#+ & ;'A>K& O ;'2>$ ;'A>K*K ;'2>$ )&& ;'A>0K K &O ;'2>K* ;'A>9 O EA7223A2 & B'A%! -'2!&%-'<+ " D + *" >.**'&

55 ;'<>9.6 -&KO ;'2>0-&K ;'<>0)-' -& W ;'A>9* &*- ;'<>% *-4&--# ;'2>J ;'<>/*&*O ;'2>0& K%O ;'<>0K& -Q *9 ;'2>K ;'<>O ;'2>0+'* ;'<>$ ;'2>X))- - * *K&-' *- 4&(- -)))9K -* *P' ;'<>$ ;'2>66!*&-66* ;'<># O ;'2>! -&K- *'- ;'<>$ EA7223A2 & B& &*D ;'2>0:'* :'-'* ` ;'<>$- - ;'2>P-)))' $*-*%**$&*-:'** &6'&*#- -$- & *- & * '*9*&-4 ;'<># '****O ;'2>.' *0M&-*'& ;'<>0#''( ;'2>& ** -#'*+) K'*- -K%-'* &%- -: ' +)-)))- #'**)))- -*-::9- :-)-*-'*& ;'<>0 ;'2>K'*- & -''& ' - &23A<- '' FK&* -'

56 =/+J*(!C!6!6 O)';!'%$%&$'%"' $$2';22"9DD9044!4!4 44(!+4+4(++2!&,+()4)&+ " * ) & ) /&$-66&*.!M";5%IN.# $ &*2337&()C*T-< &&*M4&$!M";5%IN.#*) *&) &* C %&66&** C*'&* 0 *&Z*-4)&& &'- C*) & '!* * &" A3- '!' & 0&&66&*(*.)6!* )'I*%*& )*' &*89) 6)& '& )--' -8&F $0&9$!'& -& 7L'+!$ (. & ) *! ) & 4& * & )*$0 *&Z*-4&- &*-*&*. & ) & * 80 -K- -*'-8*.& K&2KF&F-&*$0 & )& ) * ) *4F*&* -& '& ) * '*!&J *-)>8; & &" ' - *8 K&' $*&8%* -* $*- (& F'*& %'&- &%'4*-& & & 0''- & &E!-8I!' *4*F )&-'" - & C * && *&Z - *) ) )*+ *&* *4& - ** /& 66&*.>+& &*66&*'*) *&23E & )&-* N%1.*-* & *& ) -&*%&!&- 4&* '&4&!M";5%IN.#>9 4&)& *9) ' * & " *..&9&) 'E

57 4& &2-LT&&*0&) ( B;$DY &%&*& '&E& F%& ) &) &K;$ *** $> & ** * &)R-2&&*G*' & '- * + &%&*& ')* '& )**(- '%&& &<R2&* &>$0 E $0 -" *'&- '& & -*8 8&*& A3(&*$*9 G E* ' )*4 )-&) %8 -* #& * 9* &- *'-8I ) /&& 2HL" ' & G ' ; %! )*" ' '*! %%! ))" *' '*6 ) * &-& *'* &) * %! **-" 8 8E( *&*9 *-9 0-4*C+!&5 )4!*0 &'.I J/&&&&F & )5!&** " 4)&&

58 B!$ +** <*/+!'0$%&$'%"' %*" E& )&" & '& " & -' ) 0 ) - &&* " * - '*-) *'& &*' + ".*** (,) && &* 80'&*&!&')-' )- -8 &4.&$&' M*-& )&& '&9 & (&)&&* - & (" '!&% *)%*! * E%! & ** (4&- &)& -" &4&, &) &*-* )& - - ;- & ' -*8! ) *'*F)&-'*& ) * -8 *)*& E " " &*&&**& &- ) *& 8 -& &&*'-80*&* *&80 & &' &**-8 & &'- & &" - &*&8K' *' -(h-' - *-8 &)& '& ))&-&.&J 9'& *&* * )&&," *&,*)K*)4 &)*4* '&*-& *& 8% *& *&)-& ) *Q& *&*4 ' - &'-8 &)4 4 '&*! 9%C..&)- *&-' &*' '(&) & ) '&*80* -* & &*& *;'&*- & &-8$0)4& N % * 80&'8; * ) ) + " &* **&*&&- '& " M )' -( * &4 &N & " *-)8*' '&8 )4)C+" &+-' & &*!*-&)- " - 8/ )C+)&& **-8 &+! : " ' '&( &* 555

59 '*' 8(8-' - *.&J &-&C+ K&-T! &* + " & ( &*%%*$&!& && % %*)$EAR7-A* &4& $-" S-2*&*.6!) '*''* &.)6 +*')- &66&*;' &')>*&4&' * *66&*8K& -Q *-8*Q *" -&S-A*%%* *')-2R & ' ) &4&!*&%E * )& " *777

60 1!C*$)!'0$%&$'%"' -$"! =H-4*O+ N4& + " ** && **-&)* &* *-*'0& &-&) *- ') KG1+0]C1J$_I ' ) &* ' %-.)6 %O!- &' + " **)%*! * " &!&%* #** '**&-**&0& &-&) & )-' AC&' K )-&) &4&$-6 6&*.!*&5%-* 0 *>' &- * 6 ) & ' 8M & 4&) '*# '&-4&$K-!& ) &-8&& EBC+D * &*& &&5' -' 8K) & & '*4& -8* &&*%C.! 9 -)*&4&--'*F)&* *J && ;&-*'&8!& & * ' &*-8* && *"'! BC+D!'& (&-&!'&& &" & &* %! * -&* # " 28 *73'88. &'-8.&J BC+D *- * '& ) &&* -&*' &!& *&*8+ &-8 <" &*%&&+ " -) * ' -&): * 8;'& -' - '-8 *&*&! #" &*+*F&&) &&' -* -* ;&! 5 * -&' '& -" &%%*& 8!' **4 ) &-8 *-&* ;*-& K' ) ) &!& '&*+F&0 B;+D&*-

61 '8 )'-F 'O; & *-&' '!& % -*-*- '& &*K*-Q -8 K*4'& &* S86&& )8"- '& ) &&- 86 '&&&-&&*& &' '& ) - -&' -8.&J!Z-&&-- '&&F -' 4&.IJ!*&.& *I 0&*! -& " )&*-&* & 1 &)* "F&";!-& 8.4&-&&* 0 & '& )-&)&- *'--* -8.!& 0*-"F&* &R! ' C+%C.%&*&&Z * ) &*- * ** *0 & -&) " - & K-'*- &4&!&0 & &-& * ).& '& & 8+ :- &F* - **'- '* *& # *&C+& )*#* &* *&**)&)-' 8;-&*!-8*9

62 G!'0$%&$'%"' JRH&*0 &) & 4& ) ''N "F!&*&F*''"F*& ' E&! ) + " ' *( $-!*&5%66&* '* + & Q*) %-!* * +%&- ) *** '&''!&* N)%& *&*)*K * )* Y N4&-*4&&) & *' C- M#4)&* C)88 C E* O &O!&4 * ** *&0* &* & -4& #&

63 *A*/!6!./+!'"$%&$'%"'!"#$# )*&)-* & *J -'&* ) 89'&&-#* '*& -8 &* ) &.* ' * *" &-) 6 & -&4& * *&F* & ) *.IJ" )I* 0 )-&)' 8G* )-8 *!**' & - & 89' &-8 &* '* G)* &***&0 - *!* )4F*&K')4)!&J * ) )& & G)&** 4F*& &**' ) + " 8; )& &- & "' &F-8 &J *!* -& &*9 ' * & ; )* ' )%$ 80 '& -)* ''&* &-8 &%$ >8!&)- '* &8& &) **-& & *(&)&&* '* &) *!*) '!&O%8" )&&* '* &) *' -'' (0-& -8* &) *** " #C&&F >8!* 8 *' -" * 0 ) -&)*&*+ " - *8&**&" '8! * * " *&* " - ' 8 )8 4&$-!*&566&*. +&**!&9&**-'*' ' 80 * *-8 &9& & &*&& &I!& **'*' M *!4&& &* I -&) ' & %*+ " 5$) &E*.& &-&*' )&&&*'* &) *U*-& & &.)-()* )U! *- ' + " &U6 * ( &*- ) ' '& 4&

64 G -*4&$-&* & ) 9) 4& * * + " E -" (A2 &*-4& & % G & *&4&!*&5-& '- ' ;-$' & *)& *4&*-& & & * *- *)8K& - '*&'H2&*-8)4 -&).-. I* IF>&'&)&* 4& &* &- *23&* 8;**-*'0&') *&-'** K* ) -&&&'A<3&*-8I* 9.-&$' C* )4&*&') &)&&00$SR &*'J&*&') &*&F.) I'5 77 ; -$ & ) & *- && - &)'-& )! *-)-4& * I'.& 4*- %&)& 5 F*-& & *&)5 &AH7-&)('& E'*' $* *" - *- -' 'F)! )) & -&)4&$-!*&566&*O8.)&* &-*' -8&&*K.& 555 /#%K#89& *8'& % (&' F )+ " %!!&%(*-& 9 G 4&$B*D*& %! >6&**-:O+ *O%>JO! > %O%>9&O*;4&*%&&*- %>G M -*4&BD! ># *4&* %>*4&*J

65 P+!+!+J! +$!'"$%&$'%"' $+$2$56!(7";%"M7';%0E' )' *" *' *)4&- && ) * &) & ) F*%&& /&$-!*&566&*.- * + " &-&) & *** &*C N4&*& &#* % &66&*.* F%&& **233&*-* (& F* ' &) '*R3&* 7O ) " 4F*&**)9$-& 7-2*&*K& *& F LA-L* ' )' 8E )! -8&F $E&- E -4& &&*)* -& ) +)&" *5$9 G * * %&*& -& 4& A<3&) -&' &**&*&F! )'-&*4&$!*&5- & ) && %&)& - 233T23AA

66 -+!! C$=A*> +$<$!'"$%&$'%"' 122+$$22"4EDDD%'D%4+44!! ( 0 0) &) )* " - & & /*'" -& ) * 233L*+ " ) - )-'&&&* ) N& *& 'V &> ) & ' )'* % *<3 & 0&*&F <33&*-" % '**> -' (** & ' K *&& *'* &) *K:**- )' KZ!" '*& 5' )) %! 5 '&4> (4&-&'& %- %.)6 818 *& + )& -&)! )8K- *& -8*%" ) & 8P--8&F*" 818 & 0-&4*F*) + &**" >6&**-O+ *O5 E+1 9 '* - )*0 * -& ) ' A33 &*" * & ) & ) )*& - &* 8+* *0 ' -8 & & &*N$01+)!&J *- ) * & ;'" ) > &- 4&&F '& )-' & * ' 4&-& ' & &# 1M 0 0* *& " '

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

č úč ř ú úč é š ř úč ř ář ž úč úč ř ň á č á á á ř á ř ř ř úč Č ář é úč é á á ř á č úč š ř áš á á á č úč š ř úč ř č á úč é úč á č á á š ř á č Í š ř č úč č ž á é á é š é úč ď ž č Ýé ř á é ř úč úč ř ž ď š

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

á ě ř š ě š Ů Ž Ž Ů Ů á á á ŠÍ ř ě ř á á ř ě á Ů á ěř Š á á Ů ř ŠÍ Í Í Éá á ú á ř á ě ěž á ň á á Š á Ů á ó ř ň Ž á ň Č ů ř á Íě á ů ú ě á á á É ě Ý ě á á ě Ž ě ěř Ú čá Ů ě š á áž Ů Ž ř á ě ň á á á Ž Š

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ř á Á Í Á Í É Ž ÁŽ É á é é Č ř á č á ť é řá á á Ž Š ň Č ň á ý Ž š Č ř š Č á Ž ď á á č Í ý ř ř č á á ř á ý čá č č š á á úř ň ý ú ř š é čá ř š ýš é é á ú é é ú é ý Ř ý ý ř ý ů čá ý š ř č é á č ýš ř á č ýš

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99-

>&(%&'. /(9!+ (+$':+& 99- 1999 !!" # $%&'()*+,-'.% /(%'01.- &'(23'.- /(45.- &'(-'6.%. &'%7*(!1'(%8#9%9'0!8: C26 (+8:;'.%)*+,

Více

é ě č é Ž á č ž á č č á č ý Ž á á Ž á á á á á ř ě ěš é Ž á ý ě á č Ž á á Ř Ú Č é Ž ář é č á á č á Ž ý č é č á é ř á á č ý ý ý ř é á á ř ň ř é á č ř é á é ř č é č á č ř š á é č á á ý ř á ř é á Ž á á á á

Více

ů á ř ě Ú á á ý á ů č Ú á Č č áš ý ý ě ó ž á Í á ý ý ý ě ř áš ý š šť á ř á ě á á ř á ů ě á á žďý á á á á š ř š ř ý á š á á ů á ý á á ť ř ř á č á ž ý ž

ů á ř ě Ú á á ý á ů č Ú á Č č áš ý ý ě ó ž á Í á ý ý ý ě ř áš ý š šť á ř á ě á á ř á ů ě á á žďý á á á á š ř š ř ý á š á á ů á ý á á ť ř ř á č á ž ý ž řč á ů ů ó ě ý ů ý ř á ú á č ř ó á Ú ě ě Ž š ř ý á ř ů ó ř á ý ů ě č ů ů ě ě á ý ů ě ář ě ě ě ě ý ř š ýš ě šť á ř š č ř ě Ž š ř á ě šš ě ů ě ě š ě ů á šť ř ě ě Ž č ý Ž á ě ý ě á ě ě ýš ě ý ů ř ěř ýš ě

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ě ý úř ý š úř é á ý š ě ý Č š ě á ě á Úř á Ř Á ÁŠ ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č Ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě Žá á č é ú é ý š á čá ř čá ř čá ř čí ě á á ř é Ó ú áš ý š ě á á áš č ě šú ě ú á ú ř řá ě ě š ř ů

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Í Í á č ý é á Ž č ú č ú á ř é ř Ž Ů čá á ý ý čá á á ý ý ář ý áž á Ž é ř á é á á á ů ý á á ž é ý ý á ó á é á é é řá á ř ýúř é ř š ýúř á č á Ů Ž ř ý á Ů

Í Í á č ý é á Ž č ú č ú á ř é ř Ž Ů čá á ý ý čá á á ý ý ář ý áž á Ž é ř á é á á á ů ý á á ž é ý ý á ó á é á é é řá á ř ýúř é ř š ýúř á č á Ů Ž ř ý á Ů ýúř é Ž é áš Č Č Ú Ž á Ú Ž ř řč á Í á á ů Ž ř ý á ů á á ůž ř š ř ů Í ú á á ř ý á ýš á é ó ó á ř ř ř á Šř á ó á Šř á ř á é á ý ý é á á ř é ň é ř ý ň é Ž č ů ů á Ž ř č ř á č á á á ň ň čá á Ů á ř ů á ř á

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

Í Č Ý Ó Ó á á á š ž Ť Ť č Í á á ž č Ó čť š š á Č Ť á Í č Í Í á á š š š ť Í Ť č Ť á Č á á ť Í š č Ť Í š š ť š á Ý á š Č ň č č š á č á č á á á č š Ť á ň č ť ň Ť á á á á á č á š á č š č č č Ť č á á á á Ď

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

á ě č č ú řá ě řá ř č Ú č á ě ú řá ě řá á úř ř ř š á č ú á řá á ě ě š ř ů á é ěř š á á ě á řá ě ě š ř ů á á řá é ě ú úč ůú ř ě ů č ř ř čá ř Ž ř š é ř šť é ě é ř ř ů č ř ř čá ř Ž ř ď é ř š é ě é ř Ť č á

Více

Č áš ž á č Í Á ť á š Ť á ů á ů š á á Č ČŠ ž ů ř ř ě á ě čá š á ň ň č ěž á á ď ě á č ň ě š ř š Š Ž ŘŤ č ě é č Ť š á ř šš é é ě á á š ě ě š ř ů á š č č š ě á á ě á á š é š ě ž ů ů š ř ď ě á áď š ě á ě á

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky.

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. ODSTÍN SKUPINA CENOVÁ SKUPINA ODRÁŽIVOST A10-A BRIGHT A 1 81 A10-B BRIGHT

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

é ů é ž é ž ž Č é é ů é ů ě ů ů ů ů ú ě Ž é ý ď ý ů é ů ů ě ž Ž ů ý ů ž ž é é ů ěž ů ý ů é é ý ý ýě ž ýů ý ů é ý ů Ú ď ú ý ě ů é ů ý é ě é ů ú ě ý ě ů ý ě ě Ť é é Ů ž ú ů Ž ů Ž ů é Ž ú ě ů é ý ě ů ě é

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

č É Á Á Ě É É Á Á É ň á š č Ř á á é č č žá ř áž á á Žá á ř ň á é ř č Č é é ň á ú á č ň á á é š á Žá é á š á á ř é ú á é ú ř š ú Ž á Ž š Ž ř é ř á č ř Ž á č ř š ř ů Ž Ž Ž á á ú Ž á š ř ů ř Ž ů Ž ř ř Č á

Více

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř á ú ÍÚ á š Í á š Í ě ý á Í á š á ř ú Úč á á ř á ů Í č á ú á č ů ř ý ů á Í Í ě ž Í Í š é ř ň é á ř Ě Í á ř ř á ř á á ě á ě č ř č á Č á ý ž ý š é šť á é á ě á é á č á š ě ř ě Íď ž ň Í š ě á ýř é ý á úč ž

Více

á ý é ó ý é ř č š š š ů ě ř ř á ý ý řá é á řá ě ý Ž ž ý ž á ř é é ě é ř š é á ě é á ž ý á é ř ž é ř ě é é á č ě é á é á á á á á á é ěž Áá Ž ě é á é ž áš ě šť ý á ě č ě č áí ý á é é řš ú ř é ý á ž Ž á č

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

é č é ř é č ů ě é ý ů ů ž á š ě ř š ř ě Ú ě ý ě ů á ů ř á ů Č ř ě č ú á ý ž ř ů ů é ž č š ě ý ýš č ř š Žů á š š ě é ů ř ý ě é á ž á ř ř ě á á ř ř ž ž

é č é ř é č ů ě é ý ů ů ž á š ě ř š ř ě Ú ě ý ě ů á ů ř á ů Č ř ě č ú á ý ž ř ů ů é ž č š ě ý ýš č ř š Žů á š š ě é ů ř ý ě é á ž á ř ř ě á á ř ř ž ž ě ř é č Ú ž é ě ú ř á ý á Č ř é š ž ď ž žč ř č ě č é ž á á ž ář ě ž č á ý á é č ň é é ř ř á ž č ě á Ž ě ý ř ě č á ř ž á á č ý řá á š ó á á á řá ř ě š á š éč é é ě ě á é é š é ě á Ž č é č ě ě ý á ý š ř

Více

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č Seznam smluvních lékáren provozovaných poskytovatelem lékárenské péče IČ 28511298 v působnosti Regionální pobočky VZP ČR Praha, pobočky pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, uzavřená s účinností od 1. 1.

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

>I=D K>LFHLO HJEBH=?AHFJK4LH?A FH=LO 2ADA@=DH=E?DJ=J 5EAJAO *8AN 4 AIHD=IKIF@LIJ=LKT&AJHD=ILD LOI] 4=@E==JHIIKLEIIJE )=JHIH@E=FJA55*! AJH=@E==JHIIAJLF>=JI?DA?D " 812===JHIH@E #,ABE?EJFHK?DOF=JE $ EJEF=JHEFHIL35IJ

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O ú P 01/2014 ů ý, ý, Š,, g fgf ) - J B, A B,, D K, D ý , V A, A ů ý 014, 2 5 S V B T B 4 R, Z ý V, Ž ý V P Fý N ý, ů, P ů D V f ý ů, ý gf L 97, D F w ň ť ww, Z Z V ý ý K, 8K, www g ý f 7 ů F w T C S 3

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

á ř ř ě Ž č ě ř é ř Ý úě ě é č á é ň Žá á ř é á á ě ř Č č é é ě é é é čá é á ř é á ě é áš č á á ž ř ú é ř á á é ěá é ěř á é ě Ů á á ú é ř é č ř ř š á é ů é ř ř ř š ě á é č ř é ř ř é ř ť ž ě ť ř ě ň č é

Více

Ě Á É Á š š Ř Á Ý É Ž É á ě á Í ě Ž é é ť é á Žň á ů ý ů á ř é Í šť é é šť á ů ž ý ě ě á ě ý á é é á é é žň č á ý ů á řč šť ř á ý š ě ý ě ě ěš řč ý ý ý ň ý ý ň ůč ý á ý ý ň Ř Ý ý ň Ý ň Á Ý ý Á ý ň Ů ĚŽ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ó š Ž šť Č Č š ů š ž š š š ž Ž š š š š š š š š š Ú Í Š Ě Ú Í š É Ý Á Š Š ú ň Í š Ý š ň Š É É š š š ň Š š Ů š ž ž š Í Ž š ú Č Á š Č š š š ú ú š ží ž ň š Ť Á š Ř Ě Š Ě Á Á Á š ž š ž š ž š š š ú š Í š š š

Více

AJ Šd (PA) D Jn (2D-D) D (2D-D) AJ Fš (QB)

AJ Šd (PA) D Jn (2D-D) D (2D-D) AJ Fš (QB) Suplování: PA.1 zrušeno Šd (PA) Šd (PA) u (K) A A Hn (E-) Ku (PA) u (A-) Jn (2-) Ku (TA-Č) Jn (2-) Jr (K) zrušeno Ce (T-) zrušeno š (3.E) zrušeno A A A A A A A u (S.A) Ci (1) š (Q) u (1.) š (TA-Č) zrušeno

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

ř šť é ů š á ž á ů Ž á á ě č šť á ř é ř á ě á ž á ě é é č é ť á á č á á ééč ě ě š ř ů á Ž é á ř ř č á ř š é ě ř ě á á á ář é Í ř č á á Ž č ř ě ů ě žá

ř šť é ů š á ž á ů Ž á á ě č šť á ř é ř á ě á ž á ě é é č é ť á á č á á ééč ě ě š ř ů á Ž é á ř ř č á ř š é ě ř ě á á á ář é Í ř č á á Ž č ř ě ů ě žá ě úř é š ž ř é á é Č ř á á é š ě é š é á č é š Ř Á ÁŠ Ú Í Í á čá ě úř é š Ž ř úř ř š á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á á á ě ě ž ú á ě é š Č é á č é š ž á ě á á á áš č ě š ú ú ř ř á ú ř ě ě Ž ú úě ě

Více

>I=D K>LFHLO LHD88FH=?LIKFEO4=@O4 T4ACK=JELKFH FE@LJFEL@A?D88] 6AAKE=?AFAAJHL@IJE@FL67 35 IK>O K>EAK5LAJO8-;%AJ 4=FL@! 5EAJAO)58! FHLEO! AEH@H=@E==JHIBAHA?A IFA @H=A@I?A! 4*D=EKE)4,. " FH=LOKLO " 6ILH=@E==JHIIK>=64)5)#

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGAPULS Oblast použití Radarové hladinoměry řady VEGAPULS slouží k bezkontaktnímu měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek. Měří kapaliny všeho druhu, i pod vysokým tlakem a za extrémních

Více

á ň á Ú á ř Á Á Ú Á Ř ř á ě ý úř ěřž ř š á ř ě ý Úř ó Í ú á á á á Č á Č ěřž ť Ž á ú á ř é é š á ě ú ě Ž ě ř ň ř é ý Ž ř á ř ě Ž é ěř š é é řá á ě é Ú ěř Ž ý ě ě ý ř é é ěř řá á ř é Í Ž ě řá á é ěř Ž ý

Více

Zkoušky v náhradním termínu (neklasifikace) 25. srpen 2014 (pondělí)

Zkoušky v náhradním termínu (neklasifikace) 25. srpen 2014 (pondělí) Zkoušky v náhradním termínu (neklasifikace) den: 25. srpen 2014 (pondělí) komise č. 1 čas: 8:30 složení komise: předmět: Chemie místnost: kmenová C1A (1. patro) Markéta Jelínková Jaroslav Šmejkal Iniciály

Více