Zá znam o dopravnínehodě Slouží k dokumentaci prů běhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení ná hrady škody.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zá znam o dopravnínehodě Slouží k dokumentaci prů běhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení ná hrady škody."

Transkript

1 Zá znam o dopravníhodě Slouží k dokumentaci prů běhu hody za účelem rychlejšího vyřízení ná hrady škody. Vyplní řidič i obou vozidel 1. Datum hody Hodina 2. Místo (ulice, č. domu resp. kilometrovník) Stá t 3. Zranění a. Jiná škoda na jiných vozidlech ž a předmětech. Svědci (jmé, adresa, telefon spolujezdce podtrhut) a. Policejněšetře a a a Vozidlo 6. Pojištěný (jmé, adresa, rodné číslo bo IČ ) 12. Okolsti hody K upřesněníná kresu označ te kříž kem odpovídajícípolíč ka hodícíse škrt* 1 * parkovalo / stá lo 1 Kým Vozidlo 6. Pojištěný (jmé, adresa, rodné číslo bo IČ ) 2 * rozjíž dělo se / otevřené dveře 2 Telefon / 3 * zaparková valo / zastavovalo 3 Telefon / Plá tce DPH? a Plá tce DPH? vyjíž dělo z parkoviště, soukromého pozemku, polní cesty 7. Vozidlo 7. Vozidlo vjíž dělo na parkoviště, Tov. znač ka, typ soukromý pozemek, polní cestu Tov. znač ka, typ a Rok výroby 6 vjíž dělo na kruhový objezd 6 Rok výroby Registrač ní znač ka Registrač ní znač ka 7 jelo na kruhovém objezdu 7 Stá t registrace Stá t registrace najelo zezadu při jízděstejným směrem ve stejném pruhu. Pojistitel. Pojistitel 9 jelo souběž n ěv jiném jízdním pruhu 9 dresa Číslo poj. odpovědsti Číslo zelené karty Hranič ní pojištění platné do Je vozidlo pojiště havarijně? 10 měnilo jízdní pruh 10 předjíž dělo 12 odboč ovalo vpravo 12 dresa Číslo poj. odpovědsti Číslo zelené karty Hranič ní pojištění platné do Je vozidlo pojiště havarijně? Pojistitel a odboč ovalo vlevo Pojistitel a 9. Ř idič 1 couvalo 1 9. Ř idič Příjmení Jmé dresa 1 jelo v protisměru 1 přijíž dělo zprava (na křiž ovatce) Příjmení Jmé dresa Telefon / dalo předst v jízdě, respektovalo č erveu na semaforu Telefon / Číslo řidič ského průkazu Číslo řidič ského průkazu Poč et označ ených políč ek Nezbytné podepsat oběma řidič i Skupina Vydal Skupina Vydal 10. Označ te šipkou body vzá jemného střetu. Ná kres / plá k hody Označ te: 1. silnice, 2. směr jízdy vozidel a, 3. postavenívozidel v okamž iku střetu,. dopravníznač ky,. jména ulic 10. Označ te šipkou body vzá jemného střetu. Viditelná poškození. Viditelná poškození 1. Pozná mky 1. Podpisy řidičů 1. Pozná mky

2 Verkehrsunfallbericht Dient zur Dokumentierung des Unfallhergangs zwecks schllerer bwicklung. von beiden Fahrern auszufüllen 1. Unfall Uhrzeit 2. Ort (Straße, Hausnummer, evtl. Kilometerstein) Staat 3. Verletzungen. ndere Schäden an anderen Fahrzeugen als und Gegenständen. Zeugen (Name, nschrift, Telefon Mitfahrende unterstreichen) a. polizeilich ermittelt Fahrzeug 12. Umstände des Unfalls Zur Präzisierung der Skizze ankreuzen Sie enstprechenden 6. Versicherter (Name und nschrift) Felder nicht Zutreffendes streichen* 6. Versicherter (Name und nschrift) 1 * parkte / hat gestanden 1 von wem: Fahrzeug 2 * fuhr an / offe Tür 2 Telefon / 3 * war beim Parken / nhalten 3 Telefon / Mehrwertsteuerzahler? Mehrwertsteuerzahler? verließ Parkplatz / Privatgrundstück / Feldweg 7. Fahrzeug 7. Fahrzeug fuhr auf ein(en) Parkplatz / Fahrzeugmarke Privatgrundstück / Feldweg ein Fahrzeugmarke auhr 6 fuhr in ein Kreisverkehr ein 6 auhr mtl. Kennzeichen mtl. Kennzeichen 7 befuhr ein Kreisverkehr 7 Land der Zulassung Land der Zulassung fuhr auf bei Fahrt in derselben Richtung in derselben Spur. Versicherer. Versicherer 9 fuhr parallel in eir anderen Fahrspur 9 nschrift Haftpichtversicherung Nr. Grü Karte Nr. Grenzversicherung gültig bis Ist das Fahrzeug kaskoversichert? 10 wechselte die Fahrspur 10 überholte 12 bog nach rechts ab 12 nschrift Haftpichtversicherung Nr. Grü Karte Nr. Grenzversicherung gültig bis Ist das Fahrzeug kaskoversichert? Versicherer bog nach links ab Versicherer 9. Fahrer 1 fuhr rückwärts 1 9. Fahrer Familienname Vorname nschrift 1 fuhr in die Gegenrichtung 1 kam von rechts (auf der Kreuzung) Familienname Vorname nschrift Telefon / räumte nicht Vorfahrt ein, respektierte Rotlicht nicht Telefon / Führerscheinnummer Führerscheinnummer ezeichten Felder Unbedingt von beiden Fahrern zu unterzeichn Gruppe ausgestellt von Gruppe ausgestellt von 10. ezeichn Sie die Stelle der gegenseitigen Kollision mit Pfeil. Unfall-Skizze bzw. -Plan ezeichn Sie: 1. Straße, 2. Fahrrichtung der Fahrzeuge und, 3. Stellung der Fahrzeuge im ugenblick der Kollision,. Verkehrsbeschilderung,. Strassennamen 10. ezeichn Sie die Stelle der gegenseitigen Kollision mit Pfeil. Sichtbare eschädigungen. Sichtbare eschädigungen 1. emerkungen 1. Unterschriften der Fahrer 1. emerkungen

3 Trafc ccident Report It is mere documentation of the accident to facilitate the processing of the claim. To be lled out by the drivers of both vehicles 1. Date of the accident Time 2. Place (street, house number, kilometer mark) Country 3. Injury. Other damages vehicles other than and other tangible items. Witsses (name, address, telepho underli the name of your passenger) a. Police investigation do Vehicle 12. Circumstances of the accident For further details, cross-check boxes as applicable 6. The Insured (name, address) scratch the n-applicable* 6. The Insured (name, address) 1 * was parked / standing 1 y whom Vehicle 2 * was starting / door open 2 Telepho / 3 * was parking / was stopping 3 Telepho / VT payer? VT payer? was leaving a parking lot, private lot, eld road 7. Vehicle 7. Vehicle was entering a parking lot, Vehicle make, type private lot, eld road Vehicle make, type Year of Manufacture 6 was entering a trafc circle 6 Year of Manufacture Registration plate No. Registration plate No. 7 was driving in a trafc circle 7 Country of registration Country of registration rammed into the back of the vehicle going in the same direction and in the same la. The Insurer. The Insurer 9 was driving in the same direction 9 in ather la ddress ddress 10 was changing las 10 Liability policy number Liability policy number Green card number was taking over Green card number Cover abroad valid untill Cover abroad valid untill Vehicle covered under Casco policy? 12 was turning right 12 Vehicle covered under Casco policy? Insurer was turning left Insurer 9. Driver 1 reversing 1 9. Driver Surname Name ddress 1 was driving in opposite direction 1 was approaching from the right (on an intersection) Surname Name ddress Telepho / failed to give the right of way, failed to make a stop at red light Telepho / Driver s licence number Driver s licence number Number of cross-checked boxes Must be sigd by both drivers group issued by group issued by 10. Mark collision point with arrow. Sketch/drawing of the accident Mark the follows: 1. road, 2. ride direction of vehicles and, 3. position of vehicles of impact,. trafc signs,. names of streets 10. Mark collision point with arrow. Visible damage. Visible damage 1. Comments 1. Drivers signatures 1. Comments

4 Constant de l accident de la route Il sert ŕdocumenter le déroulement de l accident pour le but d u indemnisation plus rapide du dommage. remplir par les deux conducteurs des véhicules 1. Date de l accident Heure 2. Lieu (rue, n de l immeuble bor kilometrique) Pays 3. lessé(s) n. Dégâts sur les véhicules autres que les véhicules et sur les objects. Témoins (ms, adresses, n de télépho souligr les passangers des véhicules concernés) a. Fait l objet d u enquęte de police n n n Véhicule 12. Circonstances de l accident Pour préciser le croquis, mettre u croix dans 6. ssuré (m et adresse) chacu des cases utiles barrer la mention inutile* 6. ssuré (m et adresse) 1 * véhicule en stationment / ŕl arret 1 2 * quittait un stationment / ouvrait u portič re 2 Menée par Véhicule Télépho / 3 * prenait un stationment / s arrętait 3 Télépho / ssujetti ŕla T.V..? n ssujetti ŕla T.V..? sortait d un parking, d un lieu privé, d un chemin de terre 7. Véhicule 7. Véhicule s engageait dans un parking, Marque, type un lieu privé, un chemin de terre Marque, type s engageait sur u place nnée de construction 6 6 ŕsens giratoire nnée de construction n N d immatriculation Pays d immatriculation roulait sur u place 7 ŕsens giratoire 7 heurtait ŕl arrič re, en roulant dans le męme sens et sur u męme le. ssureur. ssureur 9 roulait dans le męme sens 9 et sur u le différente dresse dresse 10 changeait de le 10 N de contrat N de contrat N de carte verte ssurance frontalič re valable jusqu au doublait N d immatriculation Pays d immatriculation N de carte verte ssurance frontalič re valable jusqu au Les dégâts matériels au véhicule sont-ils assurés par le contrat? n ssureur 12 virait ŕdroite 12 virait ŕgauche Les dégâts matériels au véhicule sont-ils assurés par le contrat? n ssureur 9. Conducteur 1 reculait 1 9. Conducteur Nom Prém dresse 1 empiétait sur u voie réservée ŕla circulation en sens inverse 1 venait de droite (dans un carrefour) Nom Prém dresse Télépho / n avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge Télépho / N du permis de conduire N du permis de conduire Nombre de cases cochées singer obligatoirement par les deux conducteurs catégorie émis par catégorie émis par 10. Indiquer par u č che les points de choc entre les véhicules. Croquis / situation au moment de l accident indiquer: 1. la route, 2. le sens de la circulation des véhicules et, 3. position des véhicules au moment du choc,. signalisation routič re,. ms des rues 10. Indiquer par u č che les points de choc entre les véhicules. Dégâts apparents. Dégâts apparents 1. Observations 1. Signatures des conducteurs 1. Observations

5 EVROPSKÝ ZÁZNM NEHODY Jak používat záznam o hodě : ZŮSTŇTE, PROSÍM, ZDVOŘ ILÍ ZCHOVEJTE, PROSÍM, KLID Tento zá znam o hoděplněodpovídá modelu vytvořenému Comité Européen des ssurances (CE) Uplatněnípři všech dopravních hodá ch JK POSTUPOVT PŘ I DOPRVNÍ NEHODĚ? Je-li někdo zraněn, zavolejte lékaře a policii. Změny poloh na místěhody jsou dovoleny jen pokud jsou nutné k zá chranězraněných bo k zabezpeč eníprovozu. ez souhlasu policie mohou účastníci opustit místo hody jen pokud potřebujíprvnípomoc bo aby přivolali policii. Dá le vyplňte a podepište zá znam o hodě; sloužík zá znamu skutkového stavu a pro jeho vyplněníní potřeba dohoda o otá zce zavinění. Mohou být uvedeny i protichů dné výpovědi, v nutném případěi na zvlá štním listě. Místo hody z rů zných ú hlů pokud mož vyfotografujte a eventuá lněpřeměřte. Okamž itěpředejte příslušné pojišťovně. JK VYPLNIT ZÁ ZNM O NEHODĚ? Na místě hody 1. Použ ijte jednu sadu formulá řů pro 2 zú č astněná vozidla (dvěsady pro 3 zú č astněná vozidla atd.). Není dů lež ité, kdo formulá ř dodá a vyplní. Použ ijte propisovacítuž ku a pište tak, aby byly č itelné i kopie. 2. Při vyplňová nízá znamu o hodědá vejte pozor na ná sledujícíupozornění: - otá zky v bodě se vztahujína Vaše doklady o pojištění(pojistka, zelená karta), - otá zky v bodě9 se vztahujík Vašemu řidič skému prů kazu, - označ te přesněmísto střetu (bod 10), - označ te kříž kem tu variantu (1 - ), která se týká Vašíhody (bod 12) a na konci uveďte poč et Vá mi označ ených políč ek, - vyhotovte ná kres hody (bod ). 3. Uveďte eventuá lnísvědky hody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Vá š ná zor lišíod ostatních účastníků hody.. Podepište zá znam o hoděa chte jej podepsat i druhým řidič em. Jeden výtisk předejte druhému účastníkovi a jeden si pochte za účelem předá nívašemu pojistiteli. Pokud nířidič identický s pojištěným, je třeba zá znam o hoděchat podepsat i pojištěným. PO NÁ VRTU DO Č ESKÉ REPULIKY FORMULÁŘ PŘ EDEJTE EZODKLDNĚ PŘ ÍSLUŠNÉ POJIŠŤOVNĚ (v žádném případě měňte údaje na přednístraně záznamu). Zvláštnípřípady: - Má -li druhý účastník hody tentýž formulá ř, schvá lený Comité Européen des ssurances, ale v jiné řeč i, jsou tyto formulá ře stejné. Můžete si proto jeho obsah bod po bodu na zá kladěvlastního formulá ře přelož it. Z tohoto dů vodu jsou jedtlivé body očíslová ny. - Tento formulá ř sloužítaké pro hody bez účasti třetích stran, u havarijního pojištěnínapř. při škodá ch na vlastních vozidlech. Mě jte vž dy na dosah ruky. Ulož te, prosím, ve vozidle.

Jak postupovat při dopravní nehodě. Záznam o dopravní nehodě

Jak postupovat při dopravní nehodě. Záznam o dopravní nehodě Jak postupovat při dopravní nehodě Záznam o dopravní nehodě Dopravní nehoda (dále jen DN ) je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo střet která se stala nebo byla započata

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

až do výše limitu pojistného plnění 6.500.000 Kč / 2.500.000 Kč

až do výše limitu pojistného plnění 6.500.000 Kč / 2.500.000 Kč I. Pojěišntí léčebných výloh v zahraničí INFORMAČNÍ PRŮVODCE POJIŠTĚNÍM Toto pojištění kryje poplatky, které je v zahraničí nutné zaplatit za: ošetření (i ambulantní) včetně předepsaných léků, zdravotnických

Více

1 PRAVIDEL CHOVÁNÍ NA SJEZDOVCE

1 PRAVIDEL CHOVÁNÍ NA SJEZDOVCE 1 PRAVIDEL CHOVÁNÍ NA SJEZDOVCE 1. OHLEDUPLNOST K JINÝM: Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu. 2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST: Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI USER MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY NA POUŽÍVANIE

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI USER MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY NA POUŽÍVANIE GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI USER MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY NA POUŽÍVANIE mic mic 1 FR-14 NL INTRODUKTIE De Alecto FR-14 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy) POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY Modifikace ( úpravy) Předpokládá se, že každý subjekt, který jedná v souladu s Asociací, bude považovat Pravidla hry za daná a bude se jimi řídit. Pravidla mohou být upravena,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

300/10/50 N #50054. Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar

300/10/50 N #50054. Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar 300/10/50 N #50054 Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 1 12 6 11 4 13 5 7 2 1 10 9

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber 012736 Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber Quick-Start Instructions for the Operation of AST10 Controller with 320E... Screwdriver První kroky pro uvedení do provozu

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov

GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov GYMNÁ ZIUM OSTROV v souladu s 21 a 38 zá kona č.179/2010 Sb., který m se mě nízá kon č.137/2006, o veřejný ch zaká zká ch ve zně nípozdě jších předpisů (dá le jen Zá kon ), oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Manuál k programu TASBS

Manuál k programu TASBS Manuál k programu TASBS TASBS = The Automated ScoreBook for Baseball/ Softball Lenka Richterová 2013/2014 Obsah Game Scoring... 3 Orientace v programu... 3 Play-by-Play Scoring... 4 Způsob zapisování útočných

Více

Partneři ročníku 2008

Partneři ročníku 2008 2008 Hlavní partneři: Partneři ročníku 2008 Partneři: BOHEMIA SEKT, a.s. Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s. BS vinařské

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Čeština jako cílový jazyk

Čeština jako cílový jazyk Čeština jako cílový jazyk (1. díl) Metodika pro výuku osob (dětí do 15 let) s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany Jaromíra Šindelářová Svatava Škodová Praha 2013 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3

Více