PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Public relations strategy designed for brand building and audience increase of a web portal Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára KAŠPAROVÁ Autor: Michala GREGOROVÁ Brno, květen 2009

2

3 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Michala Gregorová Public relations strategie zaměřená na budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu Public relations strategy designed for brand building and audience increase of a web portal podnikového hospodářství Ing. Klára Kašparová Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem bakalářské práce je tvorba PR strategie s důrazem na media relations. Teoretická část práce je věnována vysvětlení pojmu public relations a oblastem, na které se public relations dělí. Z nich je větší prostor věnován media relations, které jsou důleţité pro PR strategii v praktické části práce, která se na tento typ vztahů soustřeďuje. Jádro teoretické části spočívá v nastínění pojmu PR strategie, co by strategii mělo předcházet a co je v ní důleţité zohlednit. Poznatky z teoretické části jsou vyuţity v tvorbě PR strategie pro webový portál Fler.cz. Součástí práce je i vyhodnocení kroků podniknutých na základě stanovené strategie a závěrem i doporučení pro další rok. Annotation The subject of this thesis is creating PR strategy focused on the media relations. The theoretical part of the thesis deals with explanation of the term public relations and the branches that the public relations consist of. Media relations are important for the PR strategy in the practical part of the thesis, which is focused on this kind of relations; that is why media relations are described more closely than the other public relations branches. The core of the theoretical part rests in the description of the term PR strategy, furthermore what should anticipate the creation of the PR strategy and what is important to take into account. The findings from the theoretical part are used for creating the PR strategy for the web portal Fler.cz. The evaluation of the steps taken on the basis of the PR strategy and the recommendations for the next year are also part of the thesis. Klíčová slova public relations, media relations, public relations strategie, budování značky, návštěvnost webu Keywords public relations, media relation, public relations strategy, brand building, audience of a web portal

4

5 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Public relations strategie zaměřená na budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu vypracovala samostatně pod vedením Ing. Kláry Kašparové a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomickosprávní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Chtěla bych na tomto místě poděkovat vedoucí této práce, Ing. Kláře Kašparové, za trpělivost, kterou se mnou měla, a za všechny rady a doporučení, díky nimţ tato práce vznikla. Velký dík patří zároveň panu Jiřímu Kubešovi, majiteli portálu Fler.cz, za to, ţe mi nabídnul, abych pro Fler pracovala v oblasti public relations. Fler je v současné době mým nejmilejším klientem a práce pro portál mě především díky jeho majiteli baví a naplňuje. Snad to bude poznat i na této práci.

7 Obsah Úvod Public relations Co jsou public relations Grunigovy 4 modely public relations Zařazení PR do propagace PR jako obor s mnoţstvím poddisciplín Media relations Co jsou media relations Zásady pro efektivní media relations PR strategie Co je strategie Strategie jako 5 P Strategie vs. taktika Strategie v kontextu činnosti ve smyslu PR Analýza situace SWOT analýza Obsahová analýza Plánování Cíle Na co při plánování nezapomínat Co by měla PR strategie obsahovat PR strategie v praxi Analýza dle situace v červenci Co je Fler.cz Obsahová analýza SWOT analýza... 28

8 4.1.4 Cílové skupiny Cíle Strategie a taktiky Klíčové body pro komunikaci s médii Opatření nutná k dosaţení stanovených cílů Časový rozvrh aktivit Rozpočet Realizace Vyhodnocení Závěr Media relations Další moţné oblasti PR Seznam pouţité literatury Příloha č. 1 přehled publicity... 43

9 Úvod Kdyţ jsem přemýšlela, jaké téma pro svoji bakalářskou práci zvolit, bylo mi od začátku jasné, ţe by měla spadat do oblasti public relations. Jiţ od července 2006 totiţ pracuji pro PR agenturu ASPEN.PR 1. Začínala jsem zde na asistenstské pozici, od roku 2007 jsem pracovala na pozici account executive, od roku 2008 pak jako account manager se zodpovědností za tři klienty, konkrétně společnosti KETTLER 2, Karma Český Brod 3 a Omnia hotel 4. Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma Public relations strategie zaměřená na budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu. Co mne k tomu vedlo? V polovině roku 2008 mne oslovil pan Jiří Kubeš, majitel portálu Fler.cz 5, s nabídkou, zda bych nechtěla působit v oblasti public relations s důrazem na media relations pro jeho portál. V červenci 2008 se Fler stal novým zákazníkem naší agentury a mým v pořadí čtvrtým klientem. Pro Fler pracuji na vlastní zodpovědnost, pomáhá mi kolegyně na pozici account executive, majitel PR agentury na naši práci dohlíţí, ale v podstatě do ní nezasahuje. Druhým motivačním faktorem, proč se v práci zabývat zrovna public relations, byla skutečnost, ţe tento obor není v česky psané literatuře příliš zpracován. Představovalo pro mě tedy výzvu pokusit se poprat s cizojazyčnou literaturou, kdyţ v ČR stále převaţuje spíše praktický přístup k PR. Jak mohu v praxi pozorovat, pouze málo PR praktiků má svoje zkušenosti podloţené teoretickými znalostmi. Není divu public relations jsou u nás často ztotoţňovány s vytvářením bezplatné pozitivní publicity a poměrně čerstvě se public relations vyučují pouze na FSV UK 6, jinde jsou vyučovány jako součást jiných oborů či pouze okrajově zmiňovány. Bylo pro mě jako jednoho z těchto PR praktiků inspirující číst v zahraniční literatuře o výzkumech, které byly na tomto poli provedeny, a můţu jen doufat, ţe se tímto oborem začne na vědecké úrovni zabývat více lidí i v tuzemsku. Ne vţdy je totiţ moţné aplikovat zahraniční výzkumy na českou realitu. V teoretické části své bakalářské práce se budu stručně zabývat definicí public relations, zařazením PR do propagace a sloţkami public relations. Z nich se budu soustřeďovat na media 1 domovský web společnosti 2 domovský web společnosti, - prezentace společnosti na press centru ASPEN.PR 3 domovský web společnosti, - prezentace společnosti na press centru ASPEN.PR 4 domovský web hotelu, - prezentace hotelu na press centru ASPEN.PR 5 6 Je zde otevřen bakalářský obor Marketingová komunikace a PR. 7

10 relations, které jsou těţistěm práce pro Fler.cz vzhledem k cílům, které budou ve strategii stanoveny. Poté bude následovat vymezení PR strategie v teoretické rovině a PR strategie vytvořená pro Fler.cz a zaloţená na poznatcích z teoretické části. V závěru praktické části se budu věnovat i vyhodnocení úspěšnosti kroků podniknutých na základě strategie. Vyhodnocení úspěšnosti provedu především přes analýzu návštěvnosti portálu (srovnáním dat z období před a po realizaci strategie) a také přes počet a kvalitu mediálních výstupů, kterých se podaří na základě strategie dosáhnout. Na základě tohoto vyhodnocení v závěru práce doporučím, jakým směrem by se měly PR portálu ubírat v roce Předpokládám, ţe po půl roce kontinuální činnosti ve smyslu PR se podaří dosáhnout několika desítek mediálních výstupů a ţe se návštěvnost Fler.cz díky mediální publicitě zvýší alespoň o 100 %. Domnívám se rovněţ, ţe po 6 měsících realizace strategie bude moţné určit, které z nástrojů PR a media relations se osvědčily a kterým bude efektivnější se v roce 2009 vyhnout. Zároveň je velmi pravděpodobné (dle mých zkušeností z práce pro jiné klienty), ţe i v případě strategie pro Fler.cz se ukáţe, ţe v PR a media relations nelze vţdy vše plánovat a ţe ani dokonalá strategie nás nepřipraví na všechny výzvy a změny okolností, které se v průběhu času logicky vyskytují. 8

11 1. Public relations 1.1 Co jsou public relations Mnoho definic nalezneme, pokud se pokusíme hledat, co vlastně jsou public relations. Je to v podstatě to jediné, na čem se autoři ohledně definice PR shodnou ţe jich existují stovky a je těţké vybrat tu správnou (viz např. Marconi 7, Cutlip a kol. 8, Němec 9 či Heathm 10 ). Elegantně se s tímto problémem vypořádává Grunig 11, kdyţ public relations lakonicky definuje jako řízení komunikace mezi organizací a jejími veřejnostmi 12. Jak dále uvádí, úmyslně ze své definice vypouští otázků efektů a nástrojů PR, neboť ty se mohou v konkrétních případech a organizacích výrazně lišit. 13 Grunig dále uvádí čtyři modely PR 14, které představují jakýsi vývoj od PR jako propagandy k PR jako oboustranné komunikaci a vzájemnému porozumění mezi organizací a jejími veřejnostmi. Pro lepší pochopení pojmu public relations tyto modely stručně nastíním Grunigovy 4 modely public relations Grunig rozlišuje 4 modely PR nazvané Press Agentry / Publicity Model, Public Information Model, Two-Way Asymmetric Model a Two-Way Symmetric Model 15. Jejich přehled a rozdíly mezi jednotlivými modely názorně ukazuje následující (oproti knize zjednodušená) tabulka. 7 MARCONI, Joe. Public relations: the complete guide. Mason : Thomson, s. ISBN CUTLIP, Scott M., CENTER, Allen H., BROOM, Glen M. Effective public relations. 8th edition. New Jersey : Prentice Hall, s. ISBN NĚMEC, Petr. Public relations : Praxe komunikace s veřejností. Praha : Management Press, s. ISBN HEATHM, Robert. Encyclopedia of public relations. Thousand Oaks : Sage Reference, s. ISBN Op. cit., s Překlad autorky, v originále management of communication between an organization and its publics. 13 I přes toto Grunigovo konstatování se budu efektům a nástrojům PR alespoň ve stručnosti věnovat, neboť při vědomí, že se mohou v různých situacích lišit, nám mohou výrazně pomoci definovat public relations a stanovit správnou strategii. 14 Op. cit., s. 21 an. 15 Názvy modelů nechávám po úvaze v originále. 9

12 Model Charakteristika Press Agentry / Publicity Public Information Two-Way Asymmetric Two-Way Symmetric Účel Propaganda Rozšíření informace Přesvědčení na základě faktů Vzájemné porozumění Způsob komunikace Jednosměrná, není nutné říkat úplnou pravdu Jednosměrná, nutné říkat pravdu Obousměrná, s nevyváţenými efekty Obousměrná, s vyváţenými efekty Model Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj komunikace příjemce příjemce příjemce příjemce Kde se model používá Sporty, divadla, promotion Vládní a neziskové organizace, firmy Firmy v konkurenčním prostředí, agentury Firmy v regulovaných odvětvích, agentury Kolik % organizací model používá Zdroj: Grunig, 1984, s. 22, upraveno a přeloženo autorkou. První model je modelem historicky nejstarším a je to především tento a také Public Information model, kvůli kterému bývají public relations ztotoţňovány s propagandou. Konkurenční prostředí však nutí organizace posunovat se k modernějším modelům PR, kdy nestačí pouze posílat do světa informace, ale je nezbytné také zjišťovat názory relevantních veřejností a nalézat kompromisy, případně (jak je tomu u Two-Way Asymmetric modelu) podat na základě zjištěných názorů informace takovým způsobem, který je pro veřejnosti nejpřijatelnější. Marconi uvádí 16 : Oproti tomu, co se mnoho lidí domnívá, public relations nejsou systémem vytvořeným proto, aby špatní lidé a špatné věci mohli působit jako něco úplně jiného. S tímto názorem se lze ztotoţnit, pokud organizace pouţívá jeden z vyspělejších modelů public relations, tedy Two-Way Assymetric, případně Two-Way Symetric model. 16 Op. cit., s. 22. (V originále Contrary to a belief held by many, public relations is not a system designed to make bad people and bad things seem like something else ; překlad autorky.) 10

13 1.1.2 Zařazení PR do propagace Zařazení PR do propagace a vymezení public relations oproti marketingu je častým předmětem sporu mezi odborníky na marketing a experty na PR. Ať uţ jejich vzájemný vztah vymezíme jakkoliv, můţeme si být jistí, ţe pro svůj názor nalezneme několik vlivným zastánců. Jedinou univerzální odpovědí podle mého názoru je, ţe zařazení PR do propagace je veskrze individuální záleţitostí a je nutné ho posuzovat případ od případu. 5 konceptů PR vs. marketing Pro přehledné shrnutí konceptů vztahu mezi PR a marketingem citujme Němce 17, podle kterého se v literatuře 18 uplatňuje celkem pět hlavních tezí ke vztahu marketingu a PR: A. Marketing a PR jsou rovnocennými disciplínami. Zatímco marketing slouţí uspokojení konzumních potřeb veřejnosti a ziskovosti podniku, PR mají funkci získání a realizaci dobré vůle podniku pro jeho potřeby, mj. také pro uspokojení veřejných zájmů. B. PR a marketing mají oddělené, ale také společné funkce. Společnou funkcí je zajištění známosti produktu. Cílem publicity je vyvolat zájem o produkt a uvést jej ve všeobecnou známost. C. PR jsou chápány jako součást marketingu, tedy jakási jeho podmnoţina. D. PR přebírají vedoucí funkci, marketing je podřízen PR. To zejména v případě, ţe budoucnost podniku závisí převáţně na dobré vůli veřejnosti a jiných organizací. E. Marketing a PR jsou organizovány jako jeden celek se stejnými funkcemi, koncepty a metodami. MGT PR MGT PR A B MGT PR PR MGT MGT=PR C D E Zdroj: Přednáška předmětu Public relations a veřejné mínění Kláry Kašparové, Op. cit., s Němec zde čerpá z KOTLER, Philip, MINDAK, William. Marketing and public relations : Should they be partners or rivals?. Journal of Marketing. 1978, vol. 42, no. 4, s

14 Nastiňme si podrobněji alespoň dva krajní názory, které v této oblasti panují. PR jako součást marketingu V moderním pojetí je marketing vnímán jako komplexní disciplína, jeţ zahrnuje velké mnoţství různých oborů. Toto pojetí je nazýváno marketingový mix a v notoricky známé podobě je marketingový mix vymezován tzv. 4P, pod kterými se skrývají čtyři sloţky marketingového mixu produkt (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion). Propagace má pak vlastní komunikační mix, do kterého je řazena reklama, podpora prodeje, osobní prodej a public relations. Graficky vyjádřeno by tento vztah vypadal nějak takto: Zdroj: autorka Osobně toto pojetí povaţuji za platné jen v některých případech, kdy je například PR uţíváno jako podpora při uvedení nového produktu na trh apod. Zde se totiţ dá mluvit o PR, které se podřizuje marketingu a neplní jiné funkce. Public relations jsou však podle mého příliš komplexním oborem na to, aby mohly být obecně vymezeny jako podmnoţina jedné ze sloţek marketingového mixu. PR jako centrum marketingové komunikace Na druhém pólu stojí chápání PR v rámci integrovaného marketingového mixu jako řídícího centra marketingové komunikace. 12

15 Zdroj: Doležal, 2005, s Jako závěr této kapitoly pouţiji Němcův výrok, kterým lze podle mého výstiţně shrnout výše uvedené a často rozporné koncepce vztahu PR a marketingu 20 : Spokojme se s konstatováním, že marketing a PR stavějí na stejných disciplínách, využívají často stejných médií, stejných demoskopických nástrojů a sledují stejné zájmy podniku. Naopak rozdílné jsou cílové skupiny. Zatímco se marketing soustřeďuje výlučně na současné nebo perspektivní trhy, pohled PR je širší PR jako obor s množstvím poddisciplín Public relations jsou odvětvím, které je velmi pestré, veřejností je velké mnoţství, je tedy logické, ţe se v jeho rámci vyvinulo hned několik podsloţek, tedy jednotlivých specializací. Marconi uvádí, ţe public relations jsou termínem, který zastřešuje velké množství funkcí 21 (subdisciplín), jmenujme například krizovou komunikaci, community relations, vztahy se zákazníky, interní komunikaci, vztahy se zaměstnanci nebo členy, vztahy s investory, issues management, public affairs, sponzoring či media relations. S vysvětlením jednotlivých pojmů čtenáře odkáţu na odbornou literaturu 22, podrobněji se budu vzhledem k zadání práce a jejímu rozsahu věnovat pouze media relations, které budou klíčové pro strategii v praktické části této práce. 19 DOLEŽAL, Michael. Public relations a veřejné mínění : Distanční studijní opora. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN Op. cit., s Op. cit., s. 22. Marconi používá slovní spojení PR jako umbrella term that covers a variety areas and functions. 22 Např. Heathm, Encyclopedia of public relations,

16 14

17 2. Media relations Důvodem toho, ţe je v této práci media relations věnována samostatná kapitola, je fakt, ţe media relations (které jsou často vnímány jako synonymum pro celé public relations 23 ), tedy budování vztahů s médii, jsou klíčové pro PR strategii, jeţ má vést k budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu. Právě vztahy s novináři jsou cestou ke splnění těchto cílů, proto jsou media relations alfou a omegou celé strategie a proto se jim budu podrobněji věnovat na rozdíl od dalších sloţek PR. V této kapitole budu media relations stručně definovat a vymezím zásady pro efektivní media relations, v následující kapitole se pak budu podrobněji věnovat nástrojům a cílům media relations v oddíle věnované cílům jako důleţité součásti strategie. 2.1 Co jsou media relations Ftorek 24 media relations definuje jako vztahy s médii a stěžejní disciplínu public relations, založenou na předpokladu, že veřejnost lze ovlivnit zejména prostřednictvím masových médií. Podle Ftorka 25 media relations disponují širokou škálou nástrojů sloužících k budování dlouhodobých dobrých vztahů s novináři referujícími o firmě či instituci či oboru jejích činností. V materiálech London School of PR 26 jsou media relations definovány jako obecná doporučení pro komunikaci mezi organizací a těmi útvary médií, které se zajímají o její činnost. 2.2 Zásady pro efektivní media relations Existují zásady, kterých je dobré při budování vztahů s médii drţet. Cutlip a kol. 27 uvádí 5 hlavních zásad pro budování efektivních media relations (komentáře jsou doplněny autorkou): 1. Buďte čestní 2. Poskytujte servis dejte novináři tip na zajímavé téma, pomoţte mu rychle sehnat informace, které potřebuje, buďte novináři kdykoliv k dispozici. 3. Neproste a nestěžujte si tlačit na novináře, aby pouţil materiál, který jsme mu poslali, je v dlouhodobém měřítku vţdy kontraproduktivní. I kdyţ poprvé podlehne, dál uţ se s námi pravděpodobně nebude chtít bavit. Lepší je respektovat, ţe novinář si sám dokáţe vybrat materiál, který bude zajímavý pro jeho čtenáře. 23 Mj. Grunig, 1984, s FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. 2. rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009, s Op. cit. 26 Přednáška 5. lekce London School of PR, což jsou kurzy PR pořádané Asociací public relations agentur (www.lspr.cz). 27 Op. cit., s. 326 an. 15

18 4. Nesnažte se zabránit publikaci článku či reportáže není to profesionální. Nezanedbávejte prevenci a příště podobnou situaci nebudete muset vůbec řešit. 5. Nespamujte redakční schránky ekonomická redakce vaše zpráva ze sportovní oblasti zajímat nebude. Dosáhnete jen toho, ţe redaktory otrávíte, a vaši příští zprávu smaţou, ačkoliv tentokrát bude spadat do oblasti jejich zájmu. Nejčastější prohřešky, kterých se PR odborníci ve své práci dopouštějí, shrnuje Grunig 28. Jsou to například tato jednání: Vyhrůţky, ţe organizace jiţ nebude v médiu inzerovat, pokud redakce materiál nepouţije, případně příslib inzerce, pokud redakce materiál bude publikovat. Tlak na redaktora prostřednictvím telefonátů a ů jeho nadřízenému. Spamovaní tiskovými zprávami s nulovou informační hodnou na rozsáhlý medialist, který zahrnuje i novináře, kteří se daným tématem nezabývají. Přesvědčení, ţe čím víc tiskových zpráv rozešleme, tím větší je šance, ţe si z nich novinář vybere. Zvaní redaktora na kávu či oběd, aniţ by mu toto setkání přineslo zajímavé informace pro jeho práci. Pořádání tiskových konferencí v situaci, kdy by úplně stačilo zaslat tiskovou zprávu. Obtěţování y a telefony, například abychom si ověřili, zda skutečně redaktor obdrţel náš . Ignorování způsobu, jakým novináři fungují neznalost uzávěrek apod. Pouţívání takových odborných termínů v materiálech, kterým rozumí pouze člověk z oboru. 28 Op. cit., s. 226 an. 16

19 3. PR strategie 3.1 Co je strategie Předtím, neţ se začnu zabývat teorií, která se váţe k tvorbě PR strategie i strategií obecně, bych ráda vymezila pojem strategie. Definice tohoto pojmu poslouţí k lepšímu pochopení PR strategie a jejích součástí Strategie jako 5 P Jak uvádí Heathm 29, slovo strategie pochází z řeckého strategos, které odkazovalo na nejvyššího velitele vojska a později přeneseně na umění vést ostatní. Stejný zdroj pak uvádí pojetí pojmu strategie v pěti různých významech, tzv. pěti P, z anglických slov (strategie jako) plan (plán), ploy (překvapivá finta 30 ), pattern (vzorec chování), position (pozice) a perspective (perspektiva, přístup). Jak Heathm uvádí, strategie jako plán odkazuje na nejčastější pojetí tohoto pojmu. Strategie ve smyslu překvapivé finty znamená specifický manévr sloužící k přelstění konkurenta. V pojetí strategie jako vzorce je zdůrazňováno konzistentní chování jedince či organizace, je zde položen důraz na výsledek, ne na plánovací aspekt strategie. Pokud strategii chápeme jako pozici, myslíme jí pozici v prostředí, jež organizaci obklopuje, v níž by se ráda viděla. Pojetí strategie jako perspektivy či přístupu naopak zdůrazňuje interní aspekt strategie jako souboru vnitřních hodnot, jimiž se organizace řídí Strategie vs. taktika Pojmy strategie a taktika bývají často nesprávně zaměňovány a vnímány jako synonyma. Odborná literatura však tyto termíny důsledně odlišuje. Například Heathm uvádí 31, ţe taktiky jsou konkrétní nástroje, které slouží k provedení strategie, jsou to nástroje pro implementaci strategie. Shrnuto: taktiky jsou tím, co lidé dělají, strategie jsou vyjádřením toho, jak lidé uvažují Strategie v kontextu činnosti ve smyslu PR Stručně řečeno, strategii můţeme definovat jako to, co má být uděláno, abychom dosáhli stanovených cílů. PR strategii pak lze vymezit jako tu část PR, kdy plánujeme postup pro dosaţení PR cílů. Pro zasazení do kontextu uvádím čtyři fáze, kterými (nejen) podle Němce 32 činnost ve smyslu PR cyklicky prochází: 29 Op. cit., s Překlad dle přednášky 3. lekce London School of PR. 31 Op. cit., s Op. cit., s. 121 an. 17

20 1. Situační analýza aneb co se právě teď děje 2. Plánování (strategie) aneb co bychom měli udělat 3. Výkonná fáze aneb uvádění plánů do praxe 4. Vyhodnocení aneb udělali jsme to dobře? Návaznost těchto fází činnosti ve smyslu PR dobře vystihuje následující graf: Zdroj: Cutlip a kol.,effective Public Relations, s Mírně odlišné pojetí představuje tzv. SOSTAC systém 33, který je aplikovatelný i na PR a který rozlišuje následujících šest fází: 1. Analýza situace aneb kde jsme teď 2. Cíle aneb kam chceme dojít 3. Strategie aneb jak se tam dostaneme 4. Taktika aneb specifické detaily strategie 5. Akce aneb realizace a komunikace strategie 6. Kontrola aneb vyhodnocení a monitoring 33 Přednáška 3. lekce London School of PR. 18

21 Ve své práci pojmu PR strategii jako tu část PR procesu, která určuje, jak dosáhnout stanovených cílů, a které nutně předchází analýza situace a samozřejmě definice cílů. Součástí praktické části bude také stručný popis realizace stanovené strategie a rovněţ vyhodnocení podniknutých kroků. Následující struktura práce se tak bude odvíjet od Němcova a Cutlipova modelu uvedeného na předchozí straně. 3.2 Analýza situace Aby bylo moţné stanovit si cíle a strategii, jak jich dosáhnout, je potřeba analyzovat situaci, ve které se subjekt nachází. Ačkoliv bývá tato fáze často podceňována, analýzou by mělo začínat bez výjimky kaţdé plánování. Analýzu situace lze definovat jako detailní shrnutí všech faktů, které mohou PR praktikovi pomoci pochopit problém či okolnosti, které na organizaci mají vliv. 34 Analyzovat lze vnější prostředí organizace, ale také interní situaci. Analýza by měla zahrnovat také informace o historii organizace, o jejím vnitřním fungování apod., tedy informace, které jsou důleţité pro celkový kontext a lepší náhled na problém SWOT analýza Existuje velké mnoţství různých typů analýz, klasikou je rozhodně SWOT analýza. Podstatu SWOT analýzy nejlépe vystihneme, pokud zkratku rozepíšeme na slova, ze kterých vznikla. Jsou to silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), příleţitosti (opportunities) a hrozby (threats). Výhodou SWOT analýzy je její komplexnost, podává nám informace o vnitřním (silné a slabé stránky, část SW) i vnějším prostředí organizace (příleţitosti a hrozby, část OT). SWOT analýza je v praxi hojně vyuţívána především pro svoji rychlost a jednoduchost. Kvalitní marketingové výzkumy jsou nákladné a většina firem se tak raději spokojí s levnější, i kdyţ méně vypovídající SWOT analýzou, která navíc poslouţí lépe neţ marketingový výzkum v situaci, kdy je potřeba se rychle rozhodnout. 35 Po sestavení SWOT analýzy, díky které byly zjištěny silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby, je moţné přistoupit k formulování cílů právě s ohledem na výsledky SWOT analýzy Obsahová analýza Důleţitým typem analýzy z hlediska media relations, které budou tvořit stěţejní část PR strategie v praktické části této práce, je tzv. content analysis, v čestině označovaná jako obsahová či 34 Heathm, Encyclopedia of PR, s DOMANSKÁ, Lucie. Rizika a příležitosti v podnikání pomůže odhalit SWOT analýza. 36 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001, s

22 mediální analýza. Jestliţe chce subjekt plánovat vztahy s médii, potřebujeme vědět, co o něm média publikují, pokud o něm vůbec vědí. Mediální analýza je systematické sledování a vyhodnocování zadaného tématu, jako například pověsti podniku, jeho výrobků či služeb, případně jeho konkurence, na základě jeho publicity v médiích. Ačkoli se mediální analýza používá především k měření účinnosti PR 37, může sloužit také ke sledování postavení organizace na trhu, k hodnocení jejích silných a slabých stránek, kladů a záporů. Jde o důležitý nástroj managementu a součást strategického plánování. 38 K dalším analýzám patří například PEST analýza, která slouţí k popisu vnějšího prostředí (politické, ekonomické, sociální a technologické prostředí), někdy rozšířená o legislativní prostředí na tzv. SLEPT analýzu. K analýze mikroprostředí, tedy např. konkurence se pouţívá například Porterův model pěti sil. 3.3 Plánování Poprvé je nutné měřit pečlivou analýzou situace, podruhé pak kdyţ určujeme strategii, která nás má dovést k našim cílům. Je sice fakt, ţe práce ve smyslu PR se ze sta procent naplánovat nedá, jak ostatně ukáţu v praktické části, to ale rozhodně neznamená, ţe je moţné na plánování rezignovat jakoţto na zbytečnou činnost. Metodou pokusů a omylů se uţ určitě někdo ke svému vysněnému cíli dostal, s dobrou strategií to ovšem jde efektivněji a bezbolestněji. Není to záruka úspěchu, ale naše šance, ţe dosáhneme cíle, jsou díky plánování o mnoho vyšší. Důvody, proč plánovat, uvádí Cutlip a kol.: Plánování není ztrátou času, naopak díky plánu lze čas efektivněji vyuţít. 2. I kdyţ se vše rychle mění, plán poskytuje cestu, které se můţeme i přes různé odbočky drţet. Díky plánu si uvědomíme, ţe jsme sešli z cesty a jaká opatření je potřeba přijmout. 3. Ačkoliv jsou peníze investované do plánování a výzkumu vnímány jako prostředky, které nemohly být utraceny za skutečné obchodní aktivity, je toto vnímání krátkozraké. Peníze vloţené do pečlivého plánování se nám později pravděpodobně několikanásobně vrátí. 4. To, ţe organizace dosáhla jednorázového úspěchu i bez plánování, neznamená, ţe se tento nahodilý úspěch stane pravidlem. 37 Presněji řečeno k vyhodnocování účinnosti PR z hlediska výstupů, viz Makromodel Jima R. Macnamary. 38 Mediální analýzy. Anopress.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.anopress.cz/web/pages/produkty/sluzby.aspx#sluz7>. 39 Op. cit., s

23 3.3.1 Cíle Na základě informací zjištěných v analytické fázi je potřeba stanovit cíle. Anglická literatura 40 rozlišuje dva druhy cílů, a to goals a objectives. Ačkoliv oba termíny představují bod, do kterého se chceme díky strategii a její realizaci dostat, nejedná se o synonyma. Zatímco goals jsou cíle, které poskytují rámec a jsou příliš abstraktní, aby nám pomohly při kaţdodenním rozhodování, objectives jsou odvozeny od goals. Jsou specifičtější a měřitelné, tvoří vlastně body na cestě za dosaţením goals. Jejich vztah je tak podobný tomu mezi strategií a taktikami. Termíny lze vysvětlit na příkladu, kdy zdvojnásobit návštěvnost portálu do konce roku je goal, domluvit se s redaktorkou Novinky.cz na publikaci článku o portálu je objective na cestě k dosaţení stanovené návštěvnosti. Pro stanovování cílů platí tzv. pravidlo SMART, které říká, ţe cíle by měly být specifické, měřitelné, ambiciózní, realistické a časově specifikované. Hlavně si ale vůbec nějaké cíle musíme stanovit. Na druhou stranu, jak říká Cutlip a kol. 41, kdyţ je vám jedno, kam chcete dojít, dovede vás tam jakákoliv cesta. Na následujících stránkách rozeberu cíle a nástroje public relations a media relations v obecné rovině, neboť jsou důleţitou součástí strategie v praktické části práce. Cíle PR Ačkoliv jsou public relations velmi rozmanitým oborem, existují cíle, které jsou PR společné. Doleţal 42 uvádí tyto cíle PR: získat podporu, pochopení veřejnosti pro poslání, budoucí akce nebo činnost organizace, vyjadřovat zájmy organizace vůči veřejnosti, informovat a tím získávat důvěru veřejnosti, přesvědčit cílovou skupinu o uţitečnosti nebo důleţitosti záměrů, vyjednávat, komunikovat s veřejností, vytvářet nebo zlepšovat image organizace, sladit zájmy veřejnosti a organizace, zajistit vzájemné porozumění, 40 Např. Grunig, 1984, s Op. cit., s Op. cit., s

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Strategický průvodce k úspěšnému využívání a šíření výsledků projektů výzkumu a vývoje

Strategický průvodce k úspěšnému využívání a šíření výsledků projektů výzkumu a vývoje O. Mc Nerney (hlavní autor) A. Stachowicz, P. Czupryński, E. Philpott, D. Kolman, D. Martin, E. Hermann Strategický průvodce k úspěšnému využívání a šíření výsledků projektů výzkumu a vývoje Aby evropský

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více