PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Public relations strategy designed for brand building and audience increase of a web portal Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára KAŠPAROVÁ Autor: Michala GREGOROVÁ Brno, květen 2009

2

3 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Michala Gregorová Public relations strategie zaměřená na budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu Public relations strategy designed for brand building and audience increase of a web portal podnikového hospodářství Ing. Klára Kašparová Rok obhajoby: 2009 Anotace Předmětem bakalářské práce je tvorba PR strategie s důrazem na media relations. Teoretická část práce je věnována vysvětlení pojmu public relations a oblastem, na které se public relations dělí. Z nich je větší prostor věnován media relations, které jsou důleţité pro PR strategii v praktické části práce, která se na tento typ vztahů soustřeďuje. Jádro teoretické části spočívá v nastínění pojmu PR strategie, co by strategii mělo předcházet a co je v ní důleţité zohlednit. Poznatky z teoretické části jsou vyuţity v tvorbě PR strategie pro webový portál Fler.cz. Součástí práce je i vyhodnocení kroků podniknutých na základě stanovené strategie a závěrem i doporučení pro další rok. Annotation The subject of this thesis is creating PR strategy focused on the media relations. The theoretical part of the thesis deals with explanation of the term public relations and the branches that the public relations consist of. Media relations are important for the PR strategy in the practical part of the thesis, which is focused on this kind of relations; that is why media relations are described more closely than the other public relations branches. The core of the theoretical part rests in the description of the term PR strategy, furthermore what should anticipate the creation of the PR strategy and what is important to take into account. The findings from the theoretical part are used for creating the PR strategy for the web portal Fler.cz. The evaluation of the steps taken on the basis of the PR strategy and the recommendations for the next year are also part of the thesis. Klíčová slova public relations, media relations, public relations strategie, budování značky, návštěvnost webu Keywords public relations, media relation, public relations strategy, brand building, audience of a web portal

4

5 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Public relations strategie zaměřená na budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu vypracovala samostatně pod vedením Ing. Kláry Kašparové a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomickosprávní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Chtěla bych na tomto místě poděkovat vedoucí této práce, Ing. Kláře Kašparové, za trpělivost, kterou se mnou měla, a za všechny rady a doporučení, díky nimţ tato práce vznikla. Velký dík patří zároveň panu Jiřímu Kubešovi, majiteli portálu Fler.cz, za to, ţe mi nabídnul, abych pro Fler pracovala v oblasti public relations. Fler je v současné době mým nejmilejším klientem a práce pro portál mě především díky jeho majiteli baví a naplňuje. Snad to bude poznat i na této práci.

7 Obsah Úvod Public relations Co jsou public relations Grunigovy 4 modely public relations Zařazení PR do propagace PR jako obor s mnoţstvím poddisciplín Media relations Co jsou media relations Zásady pro efektivní media relations PR strategie Co je strategie Strategie jako 5 P Strategie vs. taktika Strategie v kontextu činnosti ve smyslu PR Analýza situace SWOT analýza Obsahová analýza Plánování Cíle Na co při plánování nezapomínat Co by měla PR strategie obsahovat PR strategie v praxi Analýza dle situace v červenci Co je Fler.cz Obsahová analýza SWOT analýza... 28

8 4.1.4 Cílové skupiny Cíle Strategie a taktiky Klíčové body pro komunikaci s médii Opatření nutná k dosaţení stanovených cílů Časový rozvrh aktivit Rozpočet Realizace Vyhodnocení Závěr Media relations Další moţné oblasti PR Seznam pouţité literatury Příloha č. 1 přehled publicity... 43

9 Úvod Kdyţ jsem přemýšlela, jaké téma pro svoji bakalářskou práci zvolit, bylo mi od začátku jasné, ţe by měla spadat do oblasti public relations. Jiţ od července 2006 totiţ pracuji pro PR agenturu ASPEN.PR 1. Začínala jsem zde na asistenstské pozici, od roku 2007 jsem pracovala na pozici account executive, od roku 2008 pak jako account manager se zodpovědností za tři klienty, konkrétně společnosti KETTLER 2, Karma Český Brod 3 a Omnia hotel 4. Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma Public relations strategie zaměřená na budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu. Co mne k tomu vedlo? V polovině roku 2008 mne oslovil pan Jiří Kubeš, majitel portálu Fler.cz 5, s nabídkou, zda bych nechtěla působit v oblasti public relations s důrazem na media relations pro jeho portál. V červenci 2008 se Fler stal novým zákazníkem naší agentury a mým v pořadí čtvrtým klientem. Pro Fler pracuji na vlastní zodpovědnost, pomáhá mi kolegyně na pozici account executive, majitel PR agentury na naši práci dohlíţí, ale v podstatě do ní nezasahuje. Druhým motivačním faktorem, proč se v práci zabývat zrovna public relations, byla skutečnost, ţe tento obor není v česky psané literatuře příliš zpracován. Představovalo pro mě tedy výzvu pokusit se poprat s cizojazyčnou literaturou, kdyţ v ČR stále převaţuje spíše praktický přístup k PR. Jak mohu v praxi pozorovat, pouze málo PR praktiků má svoje zkušenosti podloţené teoretickými znalostmi. Není divu public relations jsou u nás často ztotoţňovány s vytvářením bezplatné pozitivní publicity a poměrně čerstvě se public relations vyučují pouze na FSV UK 6, jinde jsou vyučovány jako součást jiných oborů či pouze okrajově zmiňovány. Bylo pro mě jako jednoho z těchto PR praktiků inspirující číst v zahraniční literatuře o výzkumech, které byly na tomto poli provedeny, a můţu jen doufat, ţe se tímto oborem začne na vědecké úrovni zabývat více lidí i v tuzemsku. Ne vţdy je totiţ moţné aplikovat zahraniční výzkumy na českou realitu. V teoretické části své bakalářské práce se budu stručně zabývat definicí public relations, zařazením PR do propagace a sloţkami public relations. Z nich se budu soustřeďovat na media 1 domovský web společnosti 2 domovský web společnosti, - prezentace společnosti na press centru ASPEN.PR 3 domovský web společnosti, - prezentace společnosti na press centru ASPEN.PR 4 domovský web hotelu, - prezentace hotelu na press centru ASPEN.PR 5 6 Je zde otevřen bakalářský obor Marketingová komunikace a PR. 7

10 relations, které jsou těţistěm práce pro Fler.cz vzhledem k cílům, které budou ve strategii stanoveny. Poté bude následovat vymezení PR strategie v teoretické rovině a PR strategie vytvořená pro Fler.cz a zaloţená na poznatcích z teoretické části. V závěru praktické části se budu věnovat i vyhodnocení úspěšnosti kroků podniknutých na základě strategie. Vyhodnocení úspěšnosti provedu především přes analýzu návštěvnosti portálu (srovnáním dat z období před a po realizaci strategie) a také přes počet a kvalitu mediálních výstupů, kterých se podaří na základě strategie dosáhnout. Na základě tohoto vyhodnocení v závěru práce doporučím, jakým směrem by se měly PR portálu ubírat v roce Předpokládám, ţe po půl roce kontinuální činnosti ve smyslu PR se podaří dosáhnout několika desítek mediálních výstupů a ţe se návštěvnost Fler.cz díky mediální publicitě zvýší alespoň o 100 %. Domnívám se rovněţ, ţe po 6 měsících realizace strategie bude moţné určit, které z nástrojů PR a media relations se osvědčily a kterým bude efektivnější se v roce 2009 vyhnout. Zároveň je velmi pravděpodobné (dle mých zkušeností z práce pro jiné klienty), ţe i v případě strategie pro Fler.cz se ukáţe, ţe v PR a media relations nelze vţdy vše plánovat a ţe ani dokonalá strategie nás nepřipraví na všechny výzvy a změny okolností, které se v průběhu času logicky vyskytují. 8

11 1. Public relations 1.1 Co jsou public relations Mnoho definic nalezneme, pokud se pokusíme hledat, co vlastně jsou public relations. Je to v podstatě to jediné, na čem se autoři ohledně definice PR shodnou ţe jich existují stovky a je těţké vybrat tu správnou (viz např. Marconi 7, Cutlip a kol. 8, Němec 9 či Heathm 10 ). Elegantně se s tímto problémem vypořádává Grunig 11, kdyţ public relations lakonicky definuje jako řízení komunikace mezi organizací a jejími veřejnostmi 12. Jak dále uvádí, úmyslně ze své definice vypouští otázků efektů a nástrojů PR, neboť ty se mohou v konkrétních případech a organizacích výrazně lišit. 13 Grunig dále uvádí čtyři modely PR 14, které představují jakýsi vývoj od PR jako propagandy k PR jako oboustranné komunikaci a vzájemnému porozumění mezi organizací a jejími veřejnostmi. Pro lepší pochopení pojmu public relations tyto modely stručně nastíním Grunigovy 4 modely public relations Grunig rozlišuje 4 modely PR nazvané Press Agentry / Publicity Model, Public Information Model, Two-Way Asymmetric Model a Two-Way Symmetric Model 15. Jejich přehled a rozdíly mezi jednotlivými modely názorně ukazuje následující (oproti knize zjednodušená) tabulka. 7 MARCONI, Joe. Public relations: the complete guide. Mason : Thomson, s. ISBN CUTLIP, Scott M., CENTER, Allen H., BROOM, Glen M. Effective public relations. 8th edition. New Jersey : Prentice Hall, s. ISBN NĚMEC, Petr. Public relations : Praxe komunikace s veřejností. Praha : Management Press, s. ISBN HEATHM, Robert. Encyclopedia of public relations. Thousand Oaks : Sage Reference, s. ISBN Op. cit., s Překlad autorky, v originále management of communication between an organization and its publics. 13 I přes toto Grunigovo konstatování se budu efektům a nástrojům PR alespoň ve stručnosti věnovat, neboť při vědomí, že se mohou v různých situacích lišit, nám mohou výrazně pomoci definovat public relations a stanovit správnou strategii. 14 Op. cit., s. 21 an. 15 Názvy modelů nechávám po úvaze v originále. 9

12 Model Charakteristika Press Agentry / Publicity Public Information Two-Way Asymmetric Two-Way Symmetric Účel Propaganda Rozšíření informace Přesvědčení na základě faktů Vzájemné porozumění Způsob komunikace Jednosměrná, není nutné říkat úplnou pravdu Jednosměrná, nutné říkat pravdu Obousměrná, s nevyváţenými efekty Obousměrná, s vyváţenými efekty Model Zdroj Zdroj Zdroj Zdroj komunikace příjemce příjemce příjemce příjemce Kde se model používá Sporty, divadla, promotion Vládní a neziskové organizace, firmy Firmy v konkurenčním prostředí, agentury Firmy v regulovaných odvětvích, agentury Kolik % organizací model používá Zdroj: Grunig, 1984, s. 22, upraveno a přeloženo autorkou. První model je modelem historicky nejstarším a je to především tento a také Public Information model, kvůli kterému bývají public relations ztotoţňovány s propagandou. Konkurenční prostředí však nutí organizace posunovat se k modernějším modelům PR, kdy nestačí pouze posílat do světa informace, ale je nezbytné také zjišťovat názory relevantních veřejností a nalézat kompromisy, případně (jak je tomu u Two-Way Asymmetric modelu) podat na základě zjištěných názorů informace takovým způsobem, který je pro veřejnosti nejpřijatelnější. Marconi uvádí 16 : Oproti tomu, co se mnoho lidí domnívá, public relations nejsou systémem vytvořeným proto, aby špatní lidé a špatné věci mohli působit jako něco úplně jiného. S tímto názorem se lze ztotoţnit, pokud organizace pouţívá jeden z vyspělejších modelů public relations, tedy Two-Way Assymetric, případně Two-Way Symetric model. 16 Op. cit., s. 22. (V originále Contrary to a belief held by many, public relations is not a system designed to make bad people and bad things seem like something else ; překlad autorky.) 10

13 1.1.2 Zařazení PR do propagace Zařazení PR do propagace a vymezení public relations oproti marketingu je častým předmětem sporu mezi odborníky na marketing a experty na PR. Ať uţ jejich vzájemný vztah vymezíme jakkoliv, můţeme si být jistí, ţe pro svůj názor nalezneme několik vlivným zastánců. Jedinou univerzální odpovědí podle mého názoru je, ţe zařazení PR do propagace je veskrze individuální záleţitostí a je nutné ho posuzovat případ od případu. 5 konceptů PR vs. marketing Pro přehledné shrnutí konceptů vztahu mezi PR a marketingem citujme Němce 17, podle kterého se v literatuře 18 uplatňuje celkem pět hlavních tezí ke vztahu marketingu a PR: A. Marketing a PR jsou rovnocennými disciplínami. Zatímco marketing slouţí uspokojení konzumních potřeb veřejnosti a ziskovosti podniku, PR mají funkci získání a realizaci dobré vůle podniku pro jeho potřeby, mj. také pro uspokojení veřejných zájmů. B. PR a marketing mají oddělené, ale také společné funkce. Společnou funkcí je zajištění známosti produktu. Cílem publicity je vyvolat zájem o produkt a uvést jej ve všeobecnou známost. C. PR jsou chápány jako součást marketingu, tedy jakási jeho podmnoţina. D. PR přebírají vedoucí funkci, marketing je podřízen PR. To zejména v případě, ţe budoucnost podniku závisí převáţně na dobré vůli veřejnosti a jiných organizací. E. Marketing a PR jsou organizovány jako jeden celek se stejnými funkcemi, koncepty a metodami. MGT PR MGT PR A B MGT PR PR MGT MGT=PR C D E Zdroj: Přednáška předmětu Public relations a veřejné mínění Kláry Kašparové, Op. cit., s Němec zde čerpá z KOTLER, Philip, MINDAK, William. Marketing and public relations : Should they be partners or rivals?. Journal of Marketing. 1978, vol. 42, no. 4, s

14 Nastiňme si podrobněji alespoň dva krajní názory, které v této oblasti panují. PR jako součást marketingu V moderním pojetí je marketing vnímán jako komplexní disciplína, jeţ zahrnuje velké mnoţství různých oborů. Toto pojetí je nazýváno marketingový mix a v notoricky známé podobě je marketingový mix vymezován tzv. 4P, pod kterými se skrývají čtyři sloţky marketingového mixu produkt (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion). Propagace má pak vlastní komunikační mix, do kterého je řazena reklama, podpora prodeje, osobní prodej a public relations. Graficky vyjádřeno by tento vztah vypadal nějak takto: Zdroj: autorka Osobně toto pojetí povaţuji za platné jen v některých případech, kdy je například PR uţíváno jako podpora při uvedení nového produktu na trh apod. Zde se totiţ dá mluvit o PR, které se podřizuje marketingu a neplní jiné funkce. Public relations jsou však podle mého příliš komplexním oborem na to, aby mohly být obecně vymezeny jako podmnoţina jedné ze sloţek marketingového mixu. PR jako centrum marketingové komunikace Na druhém pólu stojí chápání PR v rámci integrovaného marketingového mixu jako řídícího centra marketingové komunikace. 12

15 Zdroj: Doležal, 2005, s Jako závěr této kapitoly pouţiji Němcův výrok, kterým lze podle mého výstiţně shrnout výše uvedené a často rozporné koncepce vztahu PR a marketingu 20 : Spokojme se s konstatováním, že marketing a PR stavějí na stejných disciplínách, využívají často stejných médií, stejných demoskopických nástrojů a sledují stejné zájmy podniku. Naopak rozdílné jsou cílové skupiny. Zatímco se marketing soustřeďuje výlučně na současné nebo perspektivní trhy, pohled PR je širší PR jako obor s množstvím poddisciplín Public relations jsou odvětvím, které je velmi pestré, veřejností je velké mnoţství, je tedy logické, ţe se v jeho rámci vyvinulo hned několik podsloţek, tedy jednotlivých specializací. Marconi uvádí, ţe public relations jsou termínem, který zastřešuje velké množství funkcí 21 (subdisciplín), jmenujme například krizovou komunikaci, community relations, vztahy se zákazníky, interní komunikaci, vztahy se zaměstnanci nebo členy, vztahy s investory, issues management, public affairs, sponzoring či media relations. S vysvětlením jednotlivých pojmů čtenáře odkáţu na odbornou literaturu 22, podrobněji se budu vzhledem k zadání práce a jejímu rozsahu věnovat pouze media relations, které budou klíčové pro strategii v praktické části této práce. 19 DOLEŽAL, Michael. Public relations a veřejné mínění : Distanční studijní opora. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN Op. cit., s Op. cit., s. 22. Marconi používá slovní spojení PR jako umbrella term that covers a variety areas and functions. 22 Např. Heathm, Encyclopedia of public relations,

16 14

17 2. Media relations Důvodem toho, ţe je v této práci media relations věnována samostatná kapitola, je fakt, ţe media relations (které jsou často vnímány jako synonymum pro celé public relations 23 ), tedy budování vztahů s médii, jsou klíčové pro PR strategii, jeţ má vést k budování značky a zvýšení návštěvnosti webového portálu. Právě vztahy s novináři jsou cestou ke splnění těchto cílů, proto jsou media relations alfou a omegou celé strategie a proto se jim budu podrobněji věnovat na rozdíl od dalších sloţek PR. V této kapitole budu media relations stručně definovat a vymezím zásady pro efektivní media relations, v následující kapitole se pak budu podrobněji věnovat nástrojům a cílům media relations v oddíle věnované cílům jako důleţité součásti strategie. 2.1 Co jsou media relations Ftorek 24 media relations definuje jako vztahy s médii a stěžejní disciplínu public relations, založenou na předpokladu, že veřejnost lze ovlivnit zejména prostřednictvím masových médií. Podle Ftorka 25 media relations disponují širokou škálou nástrojů sloužících k budování dlouhodobých dobrých vztahů s novináři referujícími o firmě či instituci či oboru jejích činností. V materiálech London School of PR 26 jsou media relations definovány jako obecná doporučení pro komunikaci mezi organizací a těmi útvary médií, které se zajímají o její činnost. 2.2 Zásady pro efektivní media relations Existují zásady, kterých je dobré při budování vztahů s médii drţet. Cutlip a kol. 27 uvádí 5 hlavních zásad pro budování efektivních media relations (komentáře jsou doplněny autorkou): 1. Buďte čestní 2. Poskytujte servis dejte novináři tip na zajímavé téma, pomoţte mu rychle sehnat informace, které potřebuje, buďte novináři kdykoliv k dispozici. 3. Neproste a nestěžujte si tlačit na novináře, aby pouţil materiál, který jsme mu poslali, je v dlouhodobém měřítku vţdy kontraproduktivní. I kdyţ poprvé podlehne, dál uţ se s námi pravděpodobně nebude chtít bavit. Lepší je respektovat, ţe novinář si sám dokáţe vybrat materiál, který bude zajímavý pro jeho čtenáře. 23 Mj. Grunig, 1984, s FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. 2. rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009, s Op. cit. 26 Přednáška 5. lekce London School of PR, což jsou kurzy PR pořádané Asociací public relations agentur (www.lspr.cz). 27 Op. cit., s. 326 an. 15

18 4. Nesnažte se zabránit publikaci článku či reportáže není to profesionální. Nezanedbávejte prevenci a příště podobnou situaci nebudete muset vůbec řešit. 5. Nespamujte redakční schránky ekonomická redakce vaše zpráva ze sportovní oblasti zajímat nebude. Dosáhnete jen toho, ţe redaktory otrávíte, a vaši příští zprávu smaţou, ačkoliv tentokrát bude spadat do oblasti jejich zájmu. Nejčastější prohřešky, kterých se PR odborníci ve své práci dopouštějí, shrnuje Grunig 28. Jsou to například tato jednání: Vyhrůţky, ţe organizace jiţ nebude v médiu inzerovat, pokud redakce materiál nepouţije, případně příslib inzerce, pokud redakce materiál bude publikovat. Tlak na redaktora prostřednictvím telefonátů a ů jeho nadřízenému. Spamovaní tiskovými zprávami s nulovou informační hodnou na rozsáhlý medialist, který zahrnuje i novináře, kteří se daným tématem nezabývají. Přesvědčení, ţe čím víc tiskových zpráv rozešleme, tím větší je šance, ţe si z nich novinář vybere. Zvaní redaktora na kávu či oběd, aniţ by mu toto setkání přineslo zajímavé informace pro jeho práci. Pořádání tiskových konferencí v situaci, kdy by úplně stačilo zaslat tiskovou zprávu. Obtěţování y a telefony, například abychom si ověřili, zda skutečně redaktor obdrţel náš . Ignorování způsobu, jakým novináři fungují neznalost uzávěrek apod. Pouţívání takových odborných termínů v materiálech, kterým rozumí pouze člověk z oboru. 28 Op. cit., s. 226 an. 16

19 3. PR strategie 3.1 Co je strategie Předtím, neţ se začnu zabývat teorií, která se váţe k tvorbě PR strategie i strategií obecně, bych ráda vymezila pojem strategie. Definice tohoto pojmu poslouţí k lepšímu pochopení PR strategie a jejích součástí Strategie jako 5 P Jak uvádí Heathm 29, slovo strategie pochází z řeckého strategos, které odkazovalo na nejvyššího velitele vojska a později přeneseně na umění vést ostatní. Stejný zdroj pak uvádí pojetí pojmu strategie v pěti různých významech, tzv. pěti P, z anglických slov (strategie jako) plan (plán), ploy (překvapivá finta 30 ), pattern (vzorec chování), position (pozice) a perspective (perspektiva, přístup). Jak Heathm uvádí, strategie jako plán odkazuje na nejčastější pojetí tohoto pojmu. Strategie ve smyslu překvapivé finty znamená specifický manévr sloužící k přelstění konkurenta. V pojetí strategie jako vzorce je zdůrazňováno konzistentní chování jedince či organizace, je zde položen důraz na výsledek, ne na plánovací aspekt strategie. Pokud strategii chápeme jako pozici, myslíme jí pozici v prostředí, jež organizaci obklopuje, v níž by se ráda viděla. Pojetí strategie jako perspektivy či přístupu naopak zdůrazňuje interní aspekt strategie jako souboru vnitřních hodnot, jimiž se organizace řídí Strategie vs. taktika Pojmy strategie a taktika bývají často nesprávně zaměňovány a vnímány jako synonyma. Odborná literatura však tyto termíny důsledně odlišuje. Například Heathm uvádí 31, ţe taktiky jsou konkrétní nástroje, které slouží k provedení strategie, jsou to nástroje pro implementaci strategie. Shrnuto: taktiky jsou tím, co lidé dělají, strategie jsou vyjádřením toho, jak lidé uvažují Strategie v kontextu činnosti ve smyslu PR Stručně řečeno, strategii můţeme definovat jako to, co má být uděláno, abychom dosáhli stanovených cílů. PR strategii pak lze vymezit jako tu část PR, kdy plánujeme postup pro dosaţení PR cílů. Pro zasazení do kontextu uvádím čtyři fáze, kterými (nejen) podle Němce 32 činnost ve smyslu PR cyklicky prochází: 29 Op. cit., s Překlad dle přednášky 3. lekce London School of PR. 31 Op. cit., s Op. cit., s. 121 an. 17

20 1. Situační analýza aneb co se právě teď děje 2. Plánování (strategie) aneb co bychom měli udělat 3. Výkonná fáze aneb uvádění plánů do praxe 4. Vyhodnocení aneb udělali jsme to dobře? Návaznost těchto fází činnosti ve smyslu PR dobře vystihuje následující graf: Zdroj: Cutlip a kol.,effective Public Relations, s Mírně odlišné pojetí představuje tzv. SOSTAC systém 33, který je aplikovatelný i na PR a který rozlišuje následujících šest fází: 1. Analýza situace aneb kde jsme teď 2. Cíle aneb kam chceme dojít 3. Strategie aneb jak se tam dostaneme 4. Taktika aneb specifické detaily strategie 5. Akce aneb realizace a komunikace strategie 6. Kontrola aneb vyhodnocení a monitoring 33 Přednáška 3. lekce London School of PR. 18

21 Ve své práci pojmu PR strategii jako tu část PR procesu, která určuje, jak dosáhnout stanovených cílů, a které nutně předchází analýza situace a samozřejmě definice cílů. Součástí praktické části bude také stručný popis realizace stanovené strategie a rovněţ vyhodnocení podniknutých kroků. Následující struktura práce se tak bude odvíjet od Němcova a Cutlipova modelu uvedeného na předchozí straně. 3.2 Analýza situace Aby bylo moţné stanovit si cíle a strategii, jak jich dosáhnout, je potřeba analyzovat situaci, ve které se subjekt nachází. Ačkoliv bývá tato fáze často podceňována, analýzou by mělo začínat bez výjimky kaţdé plánování. Analýzu situace lze definovat jako detailní shrnutí všech faktů, které mohou PR praktikovi pomoci pochopit problém či okolnosti, které na organizaci mají vliv. 34 Analyzovat lze vnější prostředí organizace, ale také interní situaci. Analýza by měla zahrnovat také informace o historii organizace, o jejím vnitřním fungování apod., tedy informace, které jsou důleţité pro celkový kontext a lepší náhled na problém SWOT analýza Existuje velké mnoţství různých typů analýz, klasikou je rozhodně SWOT analýza. Podstatu SWOT analýzy nejlépe vystihneme, pokud zkratku rozepíšeme na slova, ze kterých vznikla. Jsou to silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), příleţitosti (opportunities) a hrozby (threats). Výhodou SWOT analýzy je její komplexnost, podává nám informace o vnitřním (silné a slabé stránky, část SW) i vnějším prostředí organizace (příleţitosti a hrozby, část OT). SWOT analýza je v praxi hojně vyuţívána především pro svoji rychlost a jednoduchost. Kvalitní marketingové výzkumy jsou nákladné a většina firem se tak raději spokojí s levnější, i kdyţ méně vypovídající SWOT analýzou, která navíc poslouţí lépe neţ marketingový výzkum v situaci, kdy je potřeba se rychle rozhodnout. 35 Po sestavení SWOT analýzy, díky které byly zjištěny silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby, je moţné přistoupit k formulování cílů právě s ohledem na výsledky SWOT analýzy Obsahová analýza Důleţitým typem analýzy z hlediska media relations, které budou tvořit stěţejní část PR strategie v praktické části této práce, je tzv. content analysis, v čestině označovaná jako obsahová či 34 Heathm, Encyclopedia of PR, s DOMANSKÁ, Lucie. Rizika a příležitosti v podnikání pomůže odhalit SWOT analýza. 36 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001, s

22 mediální analýza. Jestliţe chce subjekt plánovat vztahy s médii, potřebujeme vědět, co o něm média publikují, pokud o něm vůbec vědí. Mediální analýza je systematické sledování a vyhodnocování zadaného tématu, jako například pověsti podniku, jeho výrobků či služeb, případně jeho konkurence, na základě jeho publicity v médiích. Ačkoli se mediální analýza používá především k měření účinnosti PR 37, může sloužit také ke sledování postavení organizace na trhu, k hodnocení jejích silných a slabých stránek, kladů a záporů. Jde o důležitý nástroj managementu a součást strategického plánování. 38 K dalším analýzám patří například PEST analýza, která slouţí k popisu vnějšího prostředí (politické, ekonomické, sociální a technologické prostředí), někdy rozšířená o legislativní prostředí na tzv. SLEPT analýzu. K analýze mikroprostředí, tedy např. konkurence se pouţívá například Porterův model pěti sil. 3.3 Plánování Poprvé je nutné měřit pečlivou analýzou situace, podruhé pak kdyţ určujeme strategii, která nás má dovést k našim cílům. Je sice fakt, ţe práce ve smyslu PR se ze sta procent naplánovat nedá, jak ostatně ukáţu v praktické části, to ale rozhodně neznamená, ţe je moţné na plánování rezignovat jakoţto na zbytečnou činnost. Metodou pokusů a omylů se uţ určitě někdo ke svému vysněnému cíli dostal, s dobrou strategií to ovšem jde efektivněji a bezbolestněji. Není to záruka úspěchu, ale naše šance, ţe dosáhneme cíle, jsou díky plánování o mnoho vyšší. Důvody, proč plánovat, uvádí Cutlip a kol.: Plánování není ztrátou času, naopak díky plánu lze čas efektivněji vyuţít. 2. I kdyţ se vše rychle mění, plán poskytuje cestu, které se můţeme i přes různé odbočky drţet. Díky plánu si uvědomíme, ţe jsme sešli z cesty a jaká opatření je potřeba přijmout. 3. Ačkoliv jsou peníze investované do plánování a výzkumu vnímány jako prostředky, které nemohly být utraceny za skutečné obchodní aktivity, je toto vnímání krátkozraké. Peníze vloţené do pečlivého plánování se nám později pravděpodobně několikanásobně vrátí. 4. To, ţe organizace dosáhla jednorázového úspěchu i bez plánování, neznamená, ţe se tento nahodilý úspěch stane pravidlem. 37 Presněji řečeno k vyhodnocování účinnosti PR z hlediska výstupů, viz Makromodel Jima R. Macnamary. 38 Mediální analýzy. Anopress.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.anopress.cz/web/pages/produkty/sluzby.aspx#sluz7>. 39 Op. cit., s

23 3.3.1 Cíle Na základě informací zjištěných v analytické fázi je potřeba stanovit cíle. Anglická literatura 40 rozlišuje dva druhy cílů, a to goals a objectives. Ačkoliv oba termíny představují bod, do kterého se chceme díky strategii a její realizaci dostat, nejedná se o synonyma. Zatímco goals jsou cíle, které poskytují rámec a jsou příliš abstraktní, aby nám pomohly při kaţdodenním rozhodování, objectives jsou odvozeny od goals. Jsou specifičtější a měřitelné, tvoří vlastně body na cestě za dosaţením goals. Jejich vztah je tak podobný tomu mezi strategií a taktikami. Termíny lze vysvětlit na příkladu, kdy zdvojnásobit návštěvnost portálu do konce roku je goal, domluvit se s redaktorkou Novinky.cz na publikaci článku o portálu je objective na cestě k dosaţení stanovené návštěvnosti. Pro stanovování cílů platí tzv. pravidlo SMART, které říká, ţe cíle by měly být specifické, měřitelné, ambiciózní, realistické a časově specifikované. Hlavně si ale vůbec nějaké cíle musíme stanovit. Na druhou stranu, jak říká Cutlip a kol. 41, kdyţ je vám jedno, kam chcete dojít, dovede vás tam jakákoliv cesta. Na následujících stránkách rozeberu cíle a nástroje public relations a media relations v obecné rovině, neboť jsou důleţitou součástí strategie v praktické části práce. Cíle PR Ačkoliv jsou public relations velmi rozmanitým oborem, existují cíle, které jsou PR společné. Doleţal 42 uvádí tyto cíle PR: získat podporu, pochopení veřejnosti pro poslání, budoucí akce nebo činnost organizace, vyjadřovat zájmy organizace vůči veřejnosti, informovat a tím získávat důvěru veřejnosti, přesvědčit cílovou skupinu o uţitečnosti nebo důleţitosti záměrů, vyjednávat, komunikovat s veřejností, vytvářet nebo zlepšovat image organizace, sladit zájmy veřejnosti a organizace, zajistit vzájemné porozumění, 40 Např. Grunig, 1984, s Op. cit., s Op. cit., s

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Čtenáři týdeníku Marketing & Media

Čtenáři týdeníku Marketing & Media Čtenáři týdeníku Marketing & Media Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, rychlé a kvalitní zprávy zasazené do kontextu. Fakta důležitá pro každodenní rozhodování a detailní orientaci v

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Hlavním nástrojem je tisková zpráva. Cílem (strategii) je ovlivňování veřejnosti prostřednictvím médií.

Hlavním nástrojem je tisková zpráva. Cílem (strategii) je ovlivňování veřejnosti prostřednictvím médií. média press relations Hlavním nástrojem je tisková zpráva. Cílem (strategii) je ovlivňování veřejnosti prostřednictvím médií. corporate publishing (identity) Využívá všechny dostupné nástroje především

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ)

RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) RŮZNÁ POJETÍ MARKETIGU: (OBECNĚ) Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. Dodání správných věcí

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma.

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma. 3.5.11 PŘÍKLADY PROMOCÍ Tato kapitola neslouţí k popisu nějaké zvláštní agendy nebo funkce, ale měla by slouţit k objasnění a ukázaní práce s promocemi. Promoce jsou poměrně logicky sloţitá záleţitost,

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.14 Název Informační zdroje

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I.

STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. STUDUJ S NÁMI! Odborný seminář PR, komunikace a marketingu I. Přednášející: Mgr. Lucie Krausová, Mgr. Jiří Brych, Mgr. Jan Schöppel, Mgr. Oldřich Tichý Kontakt: szabo@cuscz.cz 1 Obsah Popis semináře...

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Využití internetu a dalších nových médií jako nástroje PR hokejového klubu HC Slavia Praha TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU KDO JSME FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk se zaměřením na obchodníky na finančních trzích

Více

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz Automobilový portál bez kompromisů Autojournal.cz Mise Auto Journal není pouze jeden z dalších automobilových portálů. Naším cílem je přinést aktuální a objektivní informace ze světa motorismu v kvalitní

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně, Ekonomická informatika SOFTWAROVÝ AUDIT (Bakalářská

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR:

Deník SVOBODNÝ MONITOR: www.svobodnymonitor.cz Deník SVOBODNÝ MONITOR: ZÁKLADNÍ INFORMACE a PŘEDPLATNÉ 2015 Deník SVOBODNÝ MONITOR = Internetový deník (www.svobodnymonitor.cz) = Mobilní verze (smartphone) = Tabletová verze (tablet)

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Veronika Buradová. Ing. Viera Trumhová, MBA

Veronika Buradová. Ing. Viera Trumhová, MBA Posudek diplomové práce Název bakalářské práce: Koncepce věrnostního programu internetových obchodů VIVANTIS a. s. Diplomant: Oponent: Veronika Buradová Ing. Viera Trumhová, MBA Téma a metodika bakalářské

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HC Energie Karlovy Vary s.r.o. a její nástroje PR pro komunikaci s médii TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více