PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH"

Transkript

1 Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena exkluzivně pro Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH únor 2003 MARKET VISION s.r.o. Sokolská 64, Praha 2 Tel: , Fax: IČO: ; OR v Praze: C/ web:

2 Design a parametry studie METODA: Kvantitativní výzkum na vzorku organizací neziskového sektoru. Agentura z důvodu minimalizace nákladů na pořízení dat (dotazníků) a dostatečné penetraci internetu na straně cílové skupiny, navrhla metodu internetového výzkumu. Výhodou je rychlost, flexibilita a možnost komunikace s respondentem v případě nejasností při vyplňování výzkumu. Počet vyplněných internetových dotazníků je 401. Internetový výzkum byl doplněn o papírové dotazníky, které regionální koordinátoři distribuovali společně s materiály o kampani 30 dní pro neziskový sektor. Počet vyplněných papírových dotazníků je 61. CÍLOVÁ SKUPINA: Organizace neziskového sektoru (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení). TERMÍN: únor 2002 ZDROJE: Agentura využila zdroje ových adres z databáze ICN o.p.s., které doplnila o dostupné informace z databáze Albertina a internetu. Dalším zdrojem informací o ových adresách byli regionální koordinátoři ICN. Public Relations v neziskových organizacích strana 2

3 Struktura vzorku Výzkumu se zúčastnilo celé spektrum jednotlivých typů neziskových organizací. Nejvyšší podíl respondentů je z oblasti občanských sdružení, následují obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy. Výzkumu se rovněž zúčastnilo několik církevních, příspěvkových organizací a profesních spolků. Právní forma Vaší organizace? občanské sdružení 63% nadace 4% nadační fond 4% obecně prospěšná spol. 11% bez odpovědi 3% jiná 14% N = 462 Public Relations v neziskových organizacích strana 3

4 Struktura vzorku Z hlediska pozice respondenta, který dotazník vyplňoval, v polovině případů pocházejí odpovědi od vedení organizace ředitele nebo člena správní rady. V ostatních případech se jednalo o zaměstnance nebo jinou funkci v rámci organizace. Pod jinou funkcí se ve většině případů rozumí vedoucí, předseda nebo místopředseda. Jakou pozici zastáváte v organizaci? člen správní rady 13% ředitel 35% zaměstnanec 19% jiná funkce 21% Public Relations v neziskových organizacích strana 4 bez odpovědi 12% N = 462

5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

6 Shrnutí výsledků Public Relations považují neziskové organizace za velice potřebnou součást svého fungování. Ačkoliv o důležitosti PR je přesvědčených celkem 90% neziskových organizací, které se výzkumu zúčastnily, v mnoha neziskovkách je PR vnímaná spíše jako výjimečná činnost. O vlivu PR aktivit na fundraising je přesvědčena podstatná většina dotázaných. Navzdory proklamované důležitosti, kterou neziskové organizace PR aktivitám přisuzují, samotná úroveň jejich znalostí není podle sdělení respondentů na dostatečné úrovni. Každá druhá organizace vidí právě v dovednostech a znalostech příležitost ke zlepšení. Další velkou rezervou je systém práce s PR. Výsledky výzkumu ukazují, že PR není zcela novým prvkem v neziskovém sektoru a neziskové organizace mají základní představu o těchto aktivitách. Nejčastěji zmiňovaným problémem rozvíjet PR je nedostatek financí. Z tohoto důvodu neziskové organizace preferují levnější formy prezentace (internetové stránky, propagační materiály) před pořádáním akcí a využíváním placené reklamy. Public Relations v neziskových organizacích strana 6

7 Shrnutí výsledků Drtivá většina neziskových organizací zajišťuje oblast PR interně. Příčinou relativně zanedbatelného využívání PR externích odborníků je již zmiňovaný nízký objem disponibilních prostředků. Neziskový sektor právě z tohoto důvodu hledá formy, jak zajišťovat tento důležitý aspekt činnosti vlastními silami. Bohužel, tento způsob s sebou nese neorganizovanost, schází systém, často se PR zabývá každý jednotlivec v organizaci. Neziskový sektor si uvědomuje důležitost PR na jedné straně, nedostatečné dovednosti a nutnost šetřit na externích PR poradcích na straně druhé. S tím souvisí i vysoký zájem o odborná školení v PR oblasti. Z celkového počtu účastníků výzkumu, zájem o školení projevilo 86% neziskových organizací. Public Relations v neziskových organizacích strana 7

8 VÝSLEDKY V GRAFECH

9 Postavení PR v organizaci Public Relations, forma komunikace a prezentace organizace na veřejnosti, nemá v současném světě neziskových organizacích pevně vyčleněné místo. Pouhých 18% dotázaných organizací považuje Public Relations za zcela běžnou aktivitu. Naopak pro 12% organizací je tato forma komunikace zcela výjimečná. Jak byste charakterizoval(a) postavení PR aktivit ve Vaší organizaci? spíše výjimečné 32% zcela výjimečné 12% bez odpovědi 3% spíše běžné 34% zcela běžné 18% Public Relations v neziskových organizacích strana 9 N = 462

10 Využívané formy PR komunikace Více než polovina neziskových organizací ve výzkumu využívá alespoň občas tiskové konference, PR články a neformální setkání s novináři. Většina organizací sleduje informace o neziskovém sektoru v tisku. Podstatně méně častější jsou placené činnosti - například placená reklama v médiích nebo komunikace s PR agenturami. Mezi další formy, které zástupci neziskových organizací využívají, jsou přednášky a semináře, dny otevřených dveří, pozvánky na akce. Které z následujících forem PR komunikace využíváte a jak často? sledování zpráv v tisku příprava tiskových konferencí publikování PR článků neformální setkání s novináři 48 9 sponzorské/benefiční akce 35 7 příprava tiskových zpráv 30 4 využívání placené reklamy 24 5 komunikace s PR agenturami 14 4 občas často Public Relations v neziskových organizacích strana 10 N = 462

11 Komunikační prostředky Internet, lépe řečeno web stránky neziskových organizací, jsou nejčastěji zmiňovaným komunikačním kanálem (80% organizací). Tady je důležité zmínit, že sběr dat se uskutečnil formou internetového dotazování, tzn. výzkumu se účastnily pouze organizace s přístupem na internet. Dalšími oblíbenými prostředky prezentace na veřejnosti jsou informační a propagační materiály a rovněž regionální tisk. Naopak televizi a odborné publikace využívá přibližně čtvrtina dotázaných. Které komunikační prostředky využíváte pro prezentaci organizace? web stránky obecné informační a propagační materiály regionální tisk konkrétní informační a propagační materiály výroční zprávy rádio celostátní tisk televize dárkové předměty odborné publikace jiné komunikační kanály Public Relations v neziskových organizacích strana 11 N = 462

12 Nejdůležitější komunikační prostředek Hodnocení nejdůležitějšího komunikačního prostředku bezprostředně navazuje na předcházející otázku. Výsledky jsou přibližně shodné, vyhrává internet, tisk a propagační materiály. V několika případech organizace jako další formy uvádějí besedy, konference, ale i plakáty a drobné dárkové předměty. Který z Vašich komunikačních prostředků považujete za nejdůležitější? Pořadí Komunikační kanály v % 1 internetové stránky organizace 26 2 regionální tisk 13 3 informační a propagační materiály (obecného charakteru) 13 4 celostátní tisk (noviny a časopisy pro veřejnost) 10 5 rádio 8 6 televize 6 7 výroční zprávy 5 8 osobní kontakt 5 9 vlastní publikace (časopisy, knihy,...) 4 10 informační a propagační materiály (na konkrétní projekt) 2 11 odborné publikace 2 Public Relations v neziskových organizacích strana 12

13 Distribuce PR materiálů Klasické formy rozšiřování prezentačních materiálů - poštou a osobně -poměrně často doplňuje . S výjimkou faxu nelze mezi uvedenými způsoby najít vítěze a lze konstatovat, že organizace pro distribuci propagačních materiálů využívají všechny možné cesty. Jaký je nejčastější způsob distribuce informačních a propagačních materiálů? osobně 34% poštou 31% bez odpovědi 2% em 32% N = 462 Public Relations v neziskových organizacích strana 13

14 Způsob zajišťování PR aktivit Jak již bylo zmiňováno, neziskové organizace se při zajišťování PR aktivit spoléhají především na vlastní síly. Celých 87% organizací ve výzkumu zajišťuje PR aktivity interně, v rámci organizace. Pouhá 2% organizací využívá služeb PR agentur nebo externích PR poradců. Toto velmi nízké číslo odráží finanční náročnost PR služeb, o které neziskové organizace poměrně často mluví. Téměř každá desátá organizace nezajišťuje PR aktivity vůbec. Jakým způsobem zajišťujete ve Vaší organizaci PR aktivity? externě 2% nezajištujeme 9% bez odpovědi 2% interně 87% Public Relations v neziskových organizacích strana 14 N = 462

15 Kdo se PR v organizaci zabývá V neziskovém sektoru nejsou jednoznačná pravidla ohledně odpovědnosti za PR aktivity v rámci organizace. Výzkum ukazuje na maximální různorodost způsobů řízení těchto aktivit. Nejčastěji má Public Relations na starosti vedení organizace (35%). Naopak, PR jako pracovní náplň jednoho nebo více zaměstnanců existuje pouze u 8% organizací. Zhruba ve čtvrtině neziskových organizací se PR zabývá každý v organizaci. Kdo ve Vaší organizaci má na starosti PR? pracovní nápln zaměstn 8% vedení 35% část náplně zaměstnanc 24% bez odpovědi 10% každý v organizaci 24% Public Relations v neziskových organizacích strana 15 N = 462

16 Výroky o Public Relations Většina neziskových organizací si skutečně myslí, že PR je důležité jak pro fungování jejich organizace, tak pro získávání finančních prostředků. O dostatečné úrovni dovedností je přesvědčena zhruba polovina organizací. Systém práce s PR má zavedena méně než polovina dotázaných. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? PR je důležitou součástí fungování organizace PR je vhodná forma pro získávání peněz Pro PR zatím nemáme systém Pro zajištění PR máme dovednosti rozhodně souhlasím spíše souhlasím Public Relations v neziskových organizacích strana 16 N = 462

17 Zájem o školení Zájem o odborná školení na téma role PR aktivit a jejich řízení v neziskovém sektoru projevilo ve výzkumu 86% neziskových organizací. Od odborných seminářů budou neziskové organizace nejspíše očekávat odpovědi na otázku, jakou formou lze vlastními silami dosáhnout maximální účinek PR aktivit při minimalizaci nákladů. Zajímají Vás odborná školení na téma role PR aktivit? určitě ano 49% určitě ne 3% asi ano 37% Public Relations v neziskových organizacích strana 17 asi ne 11% bez odpovědi 1% N = 462

18 CITACE

19 Citace Jak vidí neziskové organizace Public Relations aktivity PR považujeme za velmi významnou, samozřejmou součást života každé organizace, ziskové i neziskové. PR osobně považuji za úžasný prostředek nejen ke zviditelnění organizace, ale právě pro získání peněz. Beru aktivity PR jako krok před tím než jdu žádat o peníze. Je to krásná práce, když ji umíte a děláte dobře. Všechno Vaše úsilí se vám několikrát zúročí. Stále dost podceňovaná role pro úspěšné fungování fundraisingu. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů v rozvoji organizace. Učme se ve světě bussinesu, kde je to normální. Je to nejslabší část NNO. Běžte do toho a změňte myšlení NNO. Zdá se, že pro neziskové organizace neexistuje jasně stanovený systém účinných prostředků pro komunikaci s médii a veřejností. Mám pocit, že aktivity neziskových organizací jsou v oblasti médií považovány za cosi zvláštního a obecně poněkud neprofesionálního. Public Relations v neziskových organizacích strana 19

20 Citace K tématu odborných školení PR je oblast, která zasluhuje více proškolování, naučit se "být vidět", to je věc, kterou ještě neumíme využívat ve prospěch organizací. Školení pořádá kdekdo, kdo někde získá peníze z nějakého grantu a úroveň tomu také odpovídá - někdy ví účastníci více než školitel - škoda času a promrhaných peněz. Ke školením na téma PR: pouze pokud by byly stručné, konkrétní, zřetelné a poučné. Ještě jsem nezažil opravdu dobré školení na PR. Ucelené, praktické. PR je pole neorané v naší organizaci, školení uvítáme Rádi bychom se zúčastnili školení či pracovního semináře, avšak vzhledem k časové a finanční nedostatečnosti bychom preferovali spíše formu samostudia s občasným dojížděním na doplňující, tréninkové a zkušební doplňovací semináře. Mnohé semináře probíhají pouze v Praze, která je vzhledem k našemu sídlu trochu zruky. Věřím, že většina lidí v neziskovém sektoru jsou dobrovolníci. Většina akcí (školení, konferencí ap.) je však pořádána v jejich pracovní době. Na to nemají dost dovolené a volna. Public Relations v neziskových organizacích strana 20

21 Citace Pravomoci a spolupráce neziskových organizací Nemám zcela jasno, jaké by měly být pravomoci PR pracovníka např. při komunikaci s médii. V naší organizaci se PR pracovník snaží "protlačit" články a další informace do médií, ale přitom nemá pravomoc poskytovat rozhovory - to může ředitel (popř. jeho zástupce). Zdá se mi to trochu rozdrobování práce, PR pracovník něco domluví a ředitel to pak třeba změní. Možná je to pouze náš vnitřní problém nedostatečné komunikace uvnitř organizace, ale zajímalo by mě, jak jsou na tom ostatní. Užití a využití PR je velice složitá a odborná záležitost i vzhledem k situaci v ČR. Proto je nutné, aby se při jeho využití organizace spojovaly, resp. propůjčily, delegovaly tento úkol jedné z nich (například v oblasti). Samozřejmě, sloužící nezištně zájmům všech. Jinak to nejde. Organizace v NNO navíc nespolupracují (nebo málo) díky tomu, že se bojí konkurence (ze strany svých kolegů) a mají obrovské problémy sami se sebou. Tudy cesta nevede. Vše se navíc musí budovat regionálně. Dále je NNO tak rozrůzněné, že je třeba vytvořit funkční systém vnitřní komunikace. Snahy některých zastřešujících organizací v oblasti NNO jsou často chvályhodné, ale mají malý efekt, protože nerozumí místním specifickým podmínkám a potřebám specializovaných organizací. Bez dělby práce to nepůjde. Public Relations v neziskových organizacích strana 21

22 Citace Některé NNO si neumí pod pojmem Public Relations mnoho představit Uvítali bychom užívání českých výrazů. Co je to Public Relations? Nevíme přesně, co Public Relations znamená česky. Český výraz neexistuje? Jsou i takové, které kritikou nešetří PR vnímám jako primitivní, vychytralý, vlezlý, nestydatý, falešný a zcela neetický způsob, přestože je jasné, že má nesporné výsledky. Ale jako v soukromém životě musí člověk umět ustoupit od svých cílů, když pozoruje, že by prostředky už nebyly s nimi v souladu. Na tom nic nezmění sebelepší záměr spasit svět. Média jsou neochotné informovat o pozitivních věcech. Ze strany médií není zájem o některá nosná témata neziskových organizací. Postrádáme větší zapojení veřejnoprávních médií. Máme lepší komunikaci se soukromými TV než s ČT, což je velmi smutné. Public Relations v neziskových organizacích strana 22

23 Citace Několik poznámek na stranu PR agentur PR agentury jsou na totálně neprofesionální úrovni. V podstatě i u těch největších nebyli schopní lidé, kteří by měli větší znalosti a dovednosti. Velký problém PR agentur je nepochopení fungování neziskového sektoru. Agentury nemají zájem získávat peníze pro neziskové organizace, zaměřují se na komerční oblast. Daňový systém není příznivý pro rozvoj této sféry profesionálních služeb. Z důvodu nedostatku peněz není možné uplatňovat nějakou strategii, vše je dílem náhody a dobré vůle. Public Relations v neziskových organizacích strana 23

24 Citace Tradiční problém nedostatku financí Klobouk dolů před nadšenci, kteří za stávajících podmínek amatérskou formou se této aktivitě ve svém volném čase věnují. Na placenou činnost v této sféře bohužel nejsou peníze!!! Z důvodu nedostatku peněz není možné uplatňovat nějakou strategii, vše je dílem náhody a dobré vůle. Bohužel je vše otázka financí, pro regionální mimopražské sdružení je problém zajistit a financovat PR agenturu, pokud financování není kontinuální. Nejsme tak bohatí, abychom si mohli objednat (zpravidla přehnaně drahé) služby PR agentury, museli bychom o tyto prostředky ošidit talentované studenty, pro něž jsme je získali. Jako malá organizace nemáme v praxi příliš možnost věnovat se PR aktivitám, neboť počet klientů již sotva stačí našim možnostem a pokud bychom věnovali PR aktivitám více prostoru, tak bychom patrně nápor klientů již nezvládli. Public Relations v neziskových organizacích strana 24

25 Citace A na závěr o neziskovém sektoru obecně Občas se vyskytuje v regionálním tisku informace o NNO, ale v centrálních prostředcích velice zřídka. Domnívám se, že kampaň 30 dní pro NNO je akce jednorázová a během zbývajícího roku "pes neštěkne". Ale "zakopaný pes" je v systému. Vláda by měla mít snahu "živit" NNO, jako přirozeného oponenta a organizátora volnočasových aktivit široké veřejnosti. Malá informovanost o NNO a možnost uplatnění v ní je jednou z mnoha příčin vzrůstající kriminality a narkomanie aj. Public Relations v neziskových organizacích strana 25

26 VÝSLEDKY V TABULKÁCH

27 Tabulky Postavení PR v organizaci (v procentech) N = 462 zcela výjimečné 12 spíše výjimečné 32 spíše běžné 35 zcela běžné 18 bez odpovědi 3 Formy PR komunikace (v procentech) N = 462 občas často příprava tiskových konferencí příprava tiskových zpráv 30 4 neformální setkání s novináři 48 9 komunikace s PR agenturami 14 4 sponzorské/benefiční akce 35 7 publikování PR článků využívání placené reklamy 24 5 sledování zpráv v tisku Public Relations v neziskových organizacích strana 27

28 Tabulky Komunikační kanály pro prezentaci organizace (v procentech) N = 462 web stránky 80 obecné informační a propagační materiály 78 regionální tisk 76 konkrétní informační a propagační materiály 74 výroční zprávy 65 rádio 45 celostátní tisk 42 dárkové předměty 31 televize 30 odborné publikace 22 jiné komunikační kanály 11 Nejčastější způsob distribuce (v procentech) N = 462 osobně 34 poštou 31 em 32 bez odpovědi 2 Způsob zajištění PR aktivit (v procentech) N = 462 externě 2 interně 87 nezajištujeme 9 bez odpovědi 2 Public Relations v neziskových organizacích strana 28

29 Tabulky Odpovědná osoba za PR aktivity (v procentech) N = 462 vedení 35 pracovní náplň zaměstnance 8 část náplně zaměstnance 24 každý v organizaci 24 bez odpovědi 10 PR je důležitou součástí fungování organizace (v procentech) N = 462 souhlasím 91 nesouhlasím 6 bez odpovědi 3 Pro zajištění PR máme potřebné dovednosti (v procentech) N = 462 souhlasím 54 nesouhlasím 42 bez odpovědi 4 Pro PR zatím nemáme systém (v procentech) N = 462 souhlasím 57 nesouhlasím 39 bez odpovědi 4 Public Relations v neziskových organizacích strana 29

30 Tabulky PR je vhodná forma pro získávání financí (v procentech) N = 462 souhlasím 82 nesouhlasím 13 bez odpovědi 5 Zájem o odborná školení (v procentech) N = 462 určitě ano 49 asi ano 37 asi ne 11 určitě ne 3 bez odpovědi 1 Právní forma organizace (v procentech) N = 462 občanské sdružení 63 jiná organizace 14 obecně prospěšná společnost 11 nadace 4 nadační fond 4 bez odpovědi 3 Public Relations v neziskových organizacích strana 30

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Z POHLEDU ŘEDITELŮ A PŘEDSEDŮ SPRÁVNÍCH RAD ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A PREZENTACE Z VÝZKUMNÉ STUDIE PŘIPRAVENÁ PRO ICN ICN ve spolupráci McCANN-ERICKSON a MARKET VISION LEDEN 2003

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH VZDĚLÁVAC VACÍ POTŘEBY V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH CH Shrnutí výsledků z výzkumu realizovaného v rámci r aktivity číslo 7 projektu Rozvoj a další vzdělávání lektorů,, konzultantů pro neziskové

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013

Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013 www.sanek.cz Zpráva z průzkumu vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2013 Pravidelná zpráva z průzkumu je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Cíle } Pro oddělení prevence MHMP realizovalo PCPP } Zmapovat situaci při poskytování primární prevence rizikového chování (PPRCH) na pražských školách.

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Monitoring médií za 3/2015 2.4.2015

Monitoring médií za 3/2015 2.4.2015 Monitoring médií za 3/2015 Přehled výstupů za 3/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 4.3.2015 Iprosperita.cz Za zlepšení neziskového sektoru produktová pozitivní celý

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE - Informace o akcích, projektech a dalších aktivitách sdružení získávám prostřednictvím:

INFORMAČNÍ ZDROJE - Informace o akcích, projektech a dalších aktivitách sdružení získávám prostřednictvím: INFORMAČNÍ ZDROJE - Informace o akcích, projektech a dalších aktivitách sdružení získávám prostřednictvím: 8 7 6 5 4 2 zpravodaj Mozaika web pionyr.cz horké novinky krajský zpravodaj informace sdělované

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 DOKUMENT PŘIPRAVENÝ SPOLEČNOSTÍ MEMBER OF Michal Barta michal.barta@mareco.cz +420 244

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou

Více

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení

CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU. Obecná ustanovení CENY FÓRA DARCŮ 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽ KOMUNIKAČNÍ POČIN ROKU A SBÍRKOVÝ POČIN ROKU Obecná ustanovení 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem V Tůních 11, 120 00 Praha 2. Pořadatel si vyhrazuje právo

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení Výsledky spolu s doporučeními pro management organizací Letošní 7. ročník Průzkum vedení a řízení NNO v ČR probíhal v rámci partnerství s Odborem kanceláře hejtmana

Více