Príloha C. Časový plán konania kurzov a odbornej prípravy na rok 2015 moduly A F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Príloha C. Časový plán konania kurzov a odbornej prípravy na rok 2015 moduly A F"

Transkript

1 Príloha C. Časový plán konania kurzov a bornej prípravy na rok muly A F Mesiac január 1. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana života a zdravia Mul C, E, F 2. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana života a zdravia Mul C, E, F 3. Odborná príprava na získanie OS, Mul B,C, a záverečné skúšky Regionálne Meticko PC, Ing. Prešov Regionálne MPC Prešov Šk. stredisko CUZ Spišská. Nová Ves pre celé 4. záverečné skúšky Február Šk. stredisko CUZ Spišská. Nová Ves pre celé Mesiac február, Ing. Skúšobná komisia 1 Odborná príprava na získanie OS, Mul B,C, a záverečné skúšky 2 Ochrana obyvateľstva evakuáciou a ukrytím, + jednotky pre EVA zariadenia Mul C, E, ponuka pre OU 3 Riadenie záchranných prác Mul C, E, ponuka pre OU Šk. stredisko CUZ Spišská. Nová Ves pre celé Prešov OU priestory OU zasadačka + ponuka pre OU Košice OU Prešov OU priestory OU zasadačka + O KR Košice + Košice OU 4 Informačný systém CO, Košice OU + varovanie a vyrozumenie, ponuka pre OU Mul C a E 6 Zápaslovenský kraj +

2 7 Stavebnotechnické požiadavky CO, Mul C 8 Kurz CO riaditeľov základných škôl Mul -C 9 Kurz CO riaditeľov stredných škôl Mul -C 10 Kurz CO riaditeľov základných škôl Mul -C 11 Kurz CO riaditeľov základných škôl Mul -C 12 Vykonanie záverečnej skúšky OS 13 Základný kurz pre nových zamestnancov OU borov KR Košice OU Prešov OU + ponuka pre OU Haraslín, Ing Prešov Prešov Košice Košice Spresní sa Šk. stredisko CUZ Skúšobná Sp. N. Ves.komisia S KR Február Spišská Nová Ves školiace stredisko CUZ MV + Mesiac marec 1 Kurz základných vemostí Mul -C OU Prešov, + ponuka pre OU 2 Kurz JISHM/EPSIS Mul D Sk stredisko SNV 3 Používanie programu EMCO Mul C 4 Manažment stresu pre operátorov tiesňového čísla 112 Mesiac apríl Slovenská Ľupča IZS Prešov OU Banská Bystrica a Bratislava Ing. Pustai Kubinská 1 Krízová komunikácia Mul -F OU Prešov 8.4. OU IZS Banská Bystrica OU IZS Bratislava

3 2 Odborná príprava na získanie OS, Mul B, C, E, Činnosť výjazvej skupiny OU po vzniku mimoriadnej udalosti Mul B,C 3 Riadenie záchranných prác Mul C, E, ponuka pre OU v sídle kraja aj pre okresy kraja 4 Riadenie záchranných prác Mul C, E, ponuka pre OU Šk. stredisko CUZ Sp. N. Ves OU Poprad Banská Bystrica CUZ OU priestory CUZ Bratislava + Ing. Maglen Peter Mesiac máj 1 Odborná príprava na zabezpečenie úloh radiačného monitoringu Mul E,C, 2 Krízová komunikácia v systéme krízového riadenia OU v sídle kraja + OU v kraji 3 Odborná príprava krízových štábov OU na ochranu pred povňami organizovaná Sekciou MV a M ŽP Mul C 4 Kurz základných vemostí pre vybraných starostov obcí Mul C 5 Odborná príprava krízových štábov OU na ochranu pred povňami organizovaná okresným úram, + sekcia MV - Mul C 6 Odborná príprava na získanie OS, Muly B, C a E 7 Vykonanie záverečnej skúšky OS Sk stredisko CUZ SNV Fazekašová Helena, Ing. Novotný Peter KCHL a Ing Banská Bystrica CUZ Bratislava CUZ Žilina a Banská Bystrica Priamo v okresoch pľa hy OU + ponuka pre OU Priamo v okresoch pľa hy OU Košice a Prešov, BB a BA CUZ B. Bystrica CUZ Bratislava +, a Ing. Maglen Peter +, a Ing. Maglen Peter +, a Spišská Nová Ves, Spresní sa Šk. stredisko CUZ Sp. N. Ves Skúšobná komisia S MV

4 Mesiac jún 1 Odborná príprava na získanie OS, Muly B, C a E + Záverečné skúšky 2 Odborná príprava krízových štábov OU organizovaná a M ŽP okresným úram, v sídle kraja Mul B + na ochranu pred povňami Spišská Nová Ves, Žilina Banská Bystrica Nitra Trnava Trenčín Bratislava Banská Bystrica 3 Opatrenia hospárskej mobilizácie, Mul D 4 Vykonanie záverečnej skúšky OS Mesiac júl OU Prešov OU Prešov Spresní sa Šk. stredisko CUZ Sp. N. Ves Ing. Pustai, Ing. Bartko Skúšobná komisia 1 Organizovanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a poskytovanie vzájomnej pomoci dištančné vzdelávanie Mul C Pre prihlásených účastníkov v počte 15 osôb Mesiac august 1 Organizovanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a poskytovanie vzájomnej pomoci dištančné vzdelávanie Mul C 2 Odborná príprava pre organizátorov súťaží MZ s praktickými ukážkami Mul C Pre prihlásených účastníkov v počte 15 osôb Pre prihlásených účastníkov v počte 15 osôb Sk. str. CUZ SNV

5 Mesiac september 1 Obnova územia, financovanie záchranných prác, Mul C 2 Poskytovanie núdzového ubytovania a zásobovania, Mul C a D 3 Metika spracovania plánu ochrany obce. Muly B,C,D,E, 4 Základy psycho - sociálnej ppory obyvateľstva, Mul F 5 Základný kurz pre nových zamestnancov borov KR OU OU Prešov Ing OU Prešov OU Prešov OU Prešov zariadenie CUZ zariadenie CUZ Ing. Ing. Mgr. Bránik PhD. Repiský Juraj S KR MV Ing Ľubomír v súčinnosti Ing. Králik Daniel Mesiac október 1 Metika spracovania plánu ochrany objektu Muly B,C,D,E, 2 Odborná príprava na získanie OS, Muly B, C a E Ing. FazekašovaáIng Spišská Nová Ves, Banská Bystrica Bratislava Sk strediská CUZ, S KR MV

6 3 Kolektívna ochrana ukrytím pre starostov obcí Banská Bystrica Bratislava Ing. Maglen 4 Metika spracovania plánu ochrany objektu, Muly B,C,D,E, 6 Metika spracovania plánu ochrany objektu Muly B,C,D,E, Mesiac november Priamo v okresoch KE a PO kraja OU Prešov so so S KR MV 1 Odborná príprava na zabezpečenie úloh radiačného, chemického a biologického monitoringu Mul E 2 Manažment stresu pre operátorov tiesňového čísla Organizovanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a poskytovanie vzájomnej pomoci dištančné vzdelávanie Mul C 4 Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Mul C a E štátny vzdelávací program ISED I IV. 5 Vykonanie záverečnej skúšky OS Sk.stredisko. CUZ SNV Ing. Novotný Ing. Orolín IZS Prešov OU Pre prihlásených účastníkov S KR MV MPC Prešov Spresní sa Šk. stredisko CUZ Sp. N. Ves Skúšobná komisia S KR MV Mesiac december 1 Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Mul C a E, štátny vzdelávací program ISED I IV MPC Prešov

7 Iné aktivity / semináre, nácviky, cvičenia 1 Riadenie záchranných prác seminár 2 borné zhromaždenia zamestnancov OÚ zabezpečujúcich úlohy civilnej ochrany pľa jednotlivých borných úsekov za bornosti celej problematiky ochrany obyvateľstva Mul C 3 Prednášková činnosť na vysokých školách a univerzitách Muly A,B,C,D,E,F 4 Kurz správcov geografického informačného systému krízového riadenia 5 Analýza územia okresu a analýza rizík ohrozenia, jej využitie pri spracovaní plánu ochrany obyvateľstva v obci. 1 Seminár - Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc. Program, formy a metódy prípravy, prostriedky prípravy v okrese. Mul C 2 Prevencia a protipovňové opatrenia v činnosti obcí a krízových štábov pri ochrane obyvateľstva pred účinkami živelných pohrôm, seminár Mul C September OU Prešov 1x ročne OU KE a PO kraja + Vedúci O KR OU Štvrťročne VŠBM Košice, FŠI Žilina, FZO Prešov, FVT Technická univerzita Košice a Prešov 1 x ročne a Prešov IZS Október Máj jún marec + Sekcia KR MV + Sloven. Ľupča Okt. OU Prešov Jún Apríl OU Prešov a Humenné + Ponuka pre OU OU Prešov sídle kraja so so 3 Seminár - Živelné pohromy / špecializácia na analýzu územia a z nej vyplývajúce výchiská, najmä povne, a zosuvy pôdy, svahové pohyby Mul C,E, 4 Krízová komunikácia počas mimoriadnych situácií, vo vzťahu k ohrozeniu verejného zdravia. Mul C,E, 1x ročne 1x ročne OU Prešov a Svidník sídle kraja OU Poprad sídle kraja so so 5 Charakteristika, spôsob používania, nových prostriedkov individuálnej ochrany a únikových prostriedkov individuálnej ochrany. Mul C,E, 1 x ročne OU Kežmarok S KR MV a delegácia Ostrava CZ sídle kraja so

8 Názov vzdelávacej aktivity 1 Seminár - Aktuálne otázky činnosti systému IZS po vzniku mimoriadnej udalosti a počas mimoriadnej situácie / november /téma : Súčasné prejavy bezpečnostných rizík a ochrana obyvateľstva, zložkami integrovaného záchranného systému, + Mul E 2 Seminár Priemyselné havárie a spôsob ochrany obyvateľstva pred ich účinkami, Rozhovací proces v krízovom manažmente vo verejnej správe, v spolupráci Technická univerzita Košice strojnícka fakulta Katedra bezpečnosti a kvality prukcie. Muly A,B,C, 8. Seminár k uplatňovaniu učiva Ochrana života zdravia - štátny vzdelávací program ISCED I IV. 11 mesiac 10 Mesiac Spišská Nová Ves Garant školiace stredisko II. možnosť OU Prešov sála II. sídle kraja + IZS OU Termín a miesto je v čase konzultácie TU Košice, FVT Prešov II možnosť Spišská Nová Ves školiace stredisko + Ponuka pre OU September R MPC Prešov + Ponuka pre OU Súčinnosť a VŚBM Garant Prof Oravec Milan TU Košice a, Mrák Michal PhD. Odborná príprava starostov obcí a primátorov miest : Údaje a termíny sa plňujú pľa požiadaviek OU O KR

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

6. září 3. října 30. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 10. dubna 7. května 3. června 30. června. Návštěvníci.

6. září 3. října 30. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 10. dubna 7. května 3. června 30. června. Návštěvníci. Panel 1.9.21-3.6.211 6 6 3 3 6. září 3. října 3. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 1. dubna 7. května 3. června 3. června Používání webu 94 622 56,42 % 177 44 Zobrazení stránek

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Ě Ě Á ž č ž č č é š é Š Č š Č Ž é č é č ž č Š é Č č é č Á é Ú Ř Ě ž ť č é š č é č é č úč ů č é ů É Ž ů š ž Ů é É č č ó Ž č č š š č ň Ž é úč ť č č ů č č š éč š š ů š š ů ť č ó ů ů é š éč č ů č ó ů é č é

Více

č é ž Ý č é ž é é ž é é č Ú ž č é ž é Ž é é ť č ť ž ť ž é č é é ž é é é č é ž ť č ž é ž ž ž é č č č č ž é é č é é ž č é ž é ž é ž é č é č č č é é é ž ž é č č č č ž ž é ž é é é é é č č é ž Ž č Ž ž č ž ž

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Ž Ý ř Ů ř ó ř ř Ý ř ó ř óú ř ů ř ř ř ř ž ř Ž ř ř ň ů ř ř ř ř ř ř ř ó ř ř Á ř Ž ř Ž ř ř ř Ž ů ř Ž ř ň ó É ů ř ů ř ř ř Ř ř ř ů ř ň ř ů ř ř ů Ž Á ó Ž ř ř Ž ř ř ř ť ř ů ž ř ů ř ř ř ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ť ň

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI Sborník vybraných příspěvků z česko-slovenského

Více

Czech Republic Players without a contract

Czech Republic Players without a contract Jan Kotěra Jan Růžička Lukáš Horváth Václav Ježdík Michal Zeman Roman Turek Lukáš Kubáň Zdeněk Koukal David Střihavka Martin Kotyza Mario Lička Tomáš Fryšták David Vacek Vojtěch Engelmann Marek Koštíř

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

O KATASTRU NEMOVITOSTÍ

O KATASTRU NEMOVITOSTÍ Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov za odborné spolupráce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního si Vás dovolují pozvat na X. mezinárodní konferenci O KATASTRU

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vzdělání a profesionální praxe: 1966 : SVVŠ Veselí nad Moravou 1971

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

ZINGA. systém studeného zinkování

ZINGA. systém studeného zinkování ZINGA systém studeného zinkování G zinkem je zavedený a osvědčený způsob ochrany ocele proti korozi. Zinkové nátěry sa aplikují na ocel z důvodu vytvoření katodické ochrany. Katodická ochrana vzniká tak,

Více

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU 24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU Michal Ptáček Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Katedra elektroenergetiky

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Z vízií tvoríme hodnoty Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Broumov Revitalizácia kláštora Broumov vzdelávacie a kultúrne centrum výkony 5 099 zisk pred zdanením 87 čistý zisk 64 aktíva celkovo 3 804

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Česká silniční společnost pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s. pořádá Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Seminář

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005

MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ A JEHO VYPLŇOVÁNÍ VE SVĚTLE SCHVÁLENÉHO MEZINÁRODNÍHO ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU (IHR) Z ROKU 2005 POSTUP VYPRACOVANÝ PRO SEVT Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Druhosledová podpora při mimořádné události

Druhosledová podpora při mimořádné události Druhosledová podpora při mimořádné události Richard Smejkal, ČČK Praha 1 1. Teoretické vymezení 2. Povodně Liberecko 2010 nasazení Krizového týmu ČČK Praha 1 3. Specifika druhosledové podpory získaná zkušenost

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech

Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech Odchylné pojetí termínu evakuace osob v národních právních a technických předpisech pplk. Ing. Libor Folwarczny, mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Evakuace osob

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Zpravodaj. červen 2015, číslo 4. Úvodní slovo OBSAH. Váš sekretariát CIVINET

Zpravodaj. červen 2015, číslo 4. Úvodní slovo OBSAH. Váš sekretariát CIVINET Zpravodaj ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA červen 2015, číslo 4 Úvodní slovo Milí kolegové a přátelé, pracovníci městských úřadů, dopravní odborníci, zájemci o udržitelnou mobilitu, Možná najdete o prázdninách

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

Regulace konkurenčního prostředí na železnici

Regulace konkurenčního prostředí na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Regulace konkurenčního prostředí na železnici teorie v centru a praxe v regionech Seminář Telč 2011 sborník příspěvků editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE ředitel: MUDr. Zdeněk Kubr OCHRANA 2007 Mezirezortní štábní cvičení orgánů krizového řízení s účastí výkonných prvků MUDr. Jiří Wachsmuth referát krizové

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2014 Pozvánka na seminář DPH 2015 evl i v nemocnicích Krompachy a Levoča Daňové přiznání od ledna přes datovou schránku IndiGO group představujeme nového partnera Newsle

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

XIV. ročník O pohár starosty města Modřice. Mezinárodní turnaj mladších žáků (roč. 2002) se koná ve dnech. 1. 3. srpna 2014. na hřišti v Modřicích

XIV. ročník O pohár starosty města Modřice. Mezinárodní turnaj mladších žáků (roč. 2002) se koná ve dnech. 1. 3. srpna 2014. na hřišti v Modřicích XIV. ročník O pohár starosty města Modřice Mezinárodní turnaj mladších žáků (roč. 2002) se koná ve dnech 1. 3. srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz Vážení sportovní přátelé, rád bych

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. (1953) Vedoucí katedry ochrany obyvatelstva Fakulty bezpečnostního

Více

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend

Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Hodnocení online kampaní v praxi Konference Marketing Trend Martina Lambert Praha 19.5.2011 Strana 1 Obsah Příprava on-line kampaně Průběžná kontrola a vyhodnocení Měřit, měřit, měřit (aneb jaké nástroje

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Sattelite Youth Table Tennis Tournament

Sattelite Youth Table Tennis Tournament th August 04 Pl.No. Name Country Rank Konečný Lukáš TJ Chropyně 596 Vlach Michal TJ Sokol Němčice n.h. 00 STK Ivanka pri Dunaji 8 4 TJ Ostrava KST 8 5 Martinko Jiří TJ Ostrava KST 7 6 Vašíček Jan MSK Břeclav

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI "Ochrana obyvatelstva 2006", únor 2006

Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI Ochrana obyvatelstva 2006, únor 2006 Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI "Ochrana obyvatelstva 2006", únor 2006 Abstrakt: Hasičské záchranné sbory krajů zajišťují přípravu k ochraně obyvatelstva

Více

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013

GIS v montérkách. Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone. Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal 21/11/2013 GIS v montérkách Dalkia implementuje ArcGIS for Smartphone 21/11/2013 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě : 8,9 miliard obrat za rok 2012 Působnost ve 35 zemích

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady

O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST KAJÍNEK A PREZIDENT. Zdeněk Koudelka Předseda redakční rady O ČASOPISU PRÁVO A BEZPEČNOST Vysoká škola Karla Engliše se rozhodla výrazně změnit svůj časopis, co do názvu i obsahu. Časopis Právo a bezpečnost, který nyní čtete, bude vycházet dvakrát ročně a bude

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Software pro váš úspěch 2/2009. Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě.

Software pro váš úspěch 2/2009. Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě. Software pro váš úspěch 2/2009 Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě Newsletter Úvod Vážení čtenáři, velmi nás potěšil zájem, který jste

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více