G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Anotace tématu: Téma řízení rizik a příležitostí v projektech je velice důležité téma pro projektového manažera a pro členy projektového týmu. Většina projektů je svým charakterem riziková (novost, omezení časové, zdrojové a nákladové, participace mnoha fyzických i právnických osob, střety různých zájmů apod.). Po prostudování elektronických materiálů k tomuto tématu, vypracování příkladů a úkolů, aktivní účastí na prezentaci budete schopni používat správné pojmy řízení rizik, budete umět používat správné postupy a metody při řízení rizik a budete schopni rozpoznat nové příležitosti při řízení projektu a využít jich. Odhad časové náročnosti: 8 vyučovacích hodin Autor: Branislav Lacko Klíčová slova: vzdělávací projekty a jejich rizikové faktory, rizikové inženýrství, základní pojmy, riziko projektu, zdroj rizika, pravděpodobnost rizika, dopad rizika, rejstřík rizik, postup při řízení rizik, systémový přístup k řízení rizik, identifikace rizik, klasifikace rizik, snižování rizik projektu, monitorování rizik projektu, techniky a metody pro analýzu rizik, stromy rizik, skórovací (bodovací) metoda s mapou rizik, metoda RIPRAN, příležitosti v riziku, kritické faktory úspěchu projektu.

2 Doporučená literatura a další zdroje k tématu G5 Podmolík, L. Řízení vzdělávací instituce. Olomouc: UP Olomouc, 110 s. Tichý, M. Ovládání rizik. Praha: Nakladatelství BECK, 2006, 380 s. Lacko, B. Aplikace metody RIPRAN v softwarovém inženýrství. In: Sborník celostátní konference TVORBA SOFTWARU 2001, VŠB Ostrava 2001, str Lacko,B. Verbální hodnocení rizika v softwarových projektech. In: Sborník 31. ročníku celostátní konference s mezinárodní účastí TVORBA SOFTWARU VŠB-TU Ostrava 2005, str Smejkal, V., Rais, K. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, Weinberger, J. Řízení projektových rizik. Business World, prosinec 2005, str Kreslíková, J., Kubát, L. Jakost v managementu projektu a ISO In: PROMA 03, Plzeň, CZ, EVIDA, Mozga, J., Vítek, M. Řízení projektu a řízení rizika. H. Králové: Gaudeamus, 2001, 168 s. Skalický, J., Vostracký, Z. Projektový management. Plzeň: ZČU Plzeň, Kolektiv autorů: Národní standard kompetencí projektového řízení (verze 3.1.). Brno: Společnost pro projektové řízení, Doležal a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, Svozilová, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, Smejkal, V., Rais, K. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, Merna, T., AL-Thani, F. Risk management řízení rizik ve firmě. Brno: Computer Press, Metoda IPR (on line Lacko, B. Analýza projektových rizik systémový přístup. In: Křupka, J., Vítek, M. a další Budoucnost systémového vědění. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, str Svobodová, R., Voříšková, A. Uplatnění metody kritického množství v oblasti Turnaround Project Managementu. In: sborník prací z konference Agrární perspektivy XVIII., Bartoš, J. Analýza rizik. In: Sborník konference OBJEKTY 2010, Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, str Obtíže ve školských projektech Návrh a realizace vzdělávacích projektů a projektů, které jsou realizovány v rámci škol, patří do kategorie obtížnějších projektů. Příčinou jsou obvykle následující skutečnosti: Cíle vzdělávacích projektů jsou obvykle velmi komplexní Dosažení cíle se obvykle obtížně měří i definuje (tzv. Turnaround projekty- viz Svobodová, R., Voříšková, A. Uplatnění metody kritického množství v oblasti Turnaround Project Managementu. In: sborník prací z konference Agrární perspektivy XVIII., 2009.) Úspěch v podstatné míře závisí na lidském činiteli Projekt je silně ovlivňován okolím (rodiče žáků, občané v obci, situace v regionu, sociální poměry a politická situace ve státě apod.) Obtížně vyčíslitelné přínosy Závislost na cizích finančních zdrojích To jsou často nejvýznamnější faktory, které způsobují obtíže ve vzdělávacích projektech, resp. v projektech vzdělávacích institucí. Proto je nutno, aby si pracovníci škol, kteří tvoří projektový tým v těchto projektech, vždy položili otázku: Co může ohrozit náš projekt? Příslovečné růžové brýle, očekávání, že vše v projektu půjde hladce v důsledku neopodstatněného optimismu a podceňování situace, může mít velmi negativní dopad na projekt! Proto v těchto vzdělávacích projektech, jako ostatně ve všech jiných projektech, je potřeba zajistit efektivní řízení rizik projektu. Cílem řízení rizik projektu je v předstihu poznat zdroje jeho možného ohrožení a připravit opatření, která by vedla ke snížení možných dopadů rizik do projektu na přijatelnou hodnotu v porovnání s případnými příležitostmi. Řízením rizik tak zvyšujeme pravděpodobnost příznivého ukončení projektu. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 22

3 Problematika řízení rizik Problematika řízení rizik je u nás málo známá, v porovnání např. s metodami síťové analýzy při plánování projektu nebo s používáním Ganttových grafů, kdy tyto metody a techniky byly u nás používány v projektech již v sedmdesátých letech. Problematika řízení rizik však se u nás podstatněji rozšířila a začala používat až po roce Je tedy potřeba, aby naše projektové týmy věnovaly problematice řízení rizik náležitou pozornost nejen proto, že je u nás tato problematika nová i v našem školství, ale také proto, že neúspěchy projektů školství mají negativní dopad do vzdělanosti mladé populace, což může mít v současné silné mezinárodní konkurenci výrazně špatný vliv na hospodářskou situaci našeho státu. Riziko je běžně (a správně) spojováno s pojmem nebezpečí. Mnoho lidí si však neuvědomuje nebo jen podvědomě vnímá, že riziko často podstupujeme proto, že usilujeme o realizaci nějaké významné příležitosti [6]. Např. vědomě riskujeme ztrátu několika korun při koupi losu nějaké loterie, protože si uvědomujeme příležitost získat výhrou velký finanční obnos. I projektoví manažeři často volí řešení, které je spojeno s rizikem, že např. firma, slibující za příplatek zkrácení termínu, nemusí slib dodržet, ale na druhé straně by to byla dobrá příležitost dohnat vzniklý časový skluz za poměrně malý finanční obnos. Proto při komplexním přístupu řízení rizik bychom neměli na tuto skutečnost zapomínat. Na druhé straně je potřeba se naučit správně hodnotit nejen rizika, ale i příležitosti. Navíc je v závěru této časti modulu doporučeno i provedení analýzy kritických faktorů úspěchu u každého projektu, což je cesta, jak také zvýšit pravděpodobnost úspěchu projektu podobně jako správně provedená analýza rizik. Základní pojmy rizikového inženýrství Rizikové inženýrství (Risk Engineering) je technicko-ekonomická disciplína, která se zabývá problematikou rizika. Riziko je v ní chápáno jako možnost utrpět určitou ztrátu. Využívá statistiky a pravděpodobnosti pro výpočet možné ztráty a hodnotové analýzy pro rozbor možných negativních dopadů a ztrát v projektu. Slovo pochází se staré italštiny, kde znamenalo v oblasti námořní dopravy nebezpečí u pobřeží nebo přístavu, kterému je potřeba se vyhnout (viz Smejkal, V., Rais, K. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 2003.). Kolébkou rizikového inženýrství je pojišťovnictví a bankovnictví, protože hospodářské výsledky pojišťoven a bank jsou podmíněny také kvalitním řízením rizik. Rizikové inženýrství je studijním oborem na západních vysokých školách a absolventi oboru pak pracují jako rizikoví inženýři v různých finančních nebo průmyslových firmách. V České republice tento obor není zatím běžně vyučován. Je proto potěšitelné, že studijní program Rizikové inženýrství byl zahájen ve školním roce 2010/2011 na VUT v Brně. VUT tak reagovalo na aktuální potřebu odborníků s touto specializací u nás. Program zahrnuje 6 studijních oborů zaměřených na řízení rizik stavebních konstrukcí, strojních zařízení, chemických technologií, elektrotechnických zařízení, informačních systémů a firemních rizik, které zajišťují jednotlivé fakulty VUT v Brně a organizačně zastřešuje Ústav soudního inženýrství VUT (www.usi.vutbr.cz). Jedná se o navazující dvouleté magisterské studium, které vychází ze systémového pojetí rizikového inženýrství. Studenti se naučí využívat pokročilých metod analýz rizik, včetně znalosti spojených s modelováním a simulací rizik. Zde není možno prezentovat podrobně všechny principy, pojmy a zásady rizikového inženýrství. Zaměříme se jen na ty pojmy, které je nutno používat při řízení projektových rizik. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 23

4 Riziko projektu kombinace pravděpodobnosti výskytu určité události a dopad této události na cíle projektu. Úroveň rizika je vyjádřena součinem pravděpodobnosti rizika a finanční hodnoty dopadu rizika na projekt: ur=pr x dr Zdroj rizika popis události (nebo kombinace událostí), která způsobí výskyt rizika. Pravděpodobnost rizika je vyjádřena hodnotou pravděpodobnosti na základě statistického výskytu takových událostí v minulosti. Dopad rizika na projekt je finanční hodnota škody nebo ztrát, které nastanou, pokud se riziko vyskytne. Rejstřík rizik projektu (též registr rizik projektu nebo seznam rizik projektu) je prostředek pro zaznamenávání zjištěných rizik, popisu jejich stavů a případných změn. Strukturovaný přístup k řízení rizik Riziky a příležitostmi se musíme zabývat ve všech fázích vzdělávacích projektů. Už na samém začátku projektu, ať se jedná o projekt výukový nebo jinak související s podporou výuky ve škole, kdy v předprojektových fázích koncipujeme zaměření a obsah projektu, musíme zvažovat základní příležitosti, které chceme využít, ale i hlavní rizika, se kterými se můžeme potkat v souvislosti s využitím uvažovaných přežitostí vzdělávacích projektů a s uvažováním možných potíží při dosahování plánovaných cílů (viz Mozga, J., Vítek, M. Řízení projektu a řízení rizika. H. Králové: Gaudeamus, 2001, 168 s. a Skalický, J., Vostracký, Z. Projektový management. Plzeň: ZČU Plzeň, 2000.). Rovněž v projektových fázích při plánování a řízení projektu musíme vzít v úvahu problémy, které se mohou vyskytnout při realizaci jednotlivých vzdělávacích činností, při nákupu audiovizuálních pomůcek, úrazů při výuce nebo jiných činností spojených s výukou, selhání pedagogických pracovníků nebo problémy se žáky (šikana, fotošikana, drogy, závislost na hracích automatech, apod.) a další nebezpečí pro projekty (např. nepochopení obsahu či cíle projektu ze strany rodičů žáků). Postup při řízení rizik Materiál, který zpracovala organizace IPMA (International Project Management Association) pro certifikace projektových manažerů pod názvem ICB IPMA Competence Baseline ve své 3. verzi doporučuje následující postup při řízení projektových rizik: 1. Identifikujte a proveďte odhad rizik a příležitostí. 2. Vytvořte plán odezvy na rizika a příležitosti, nechte plán odsouhlasit a plán prezentujte. 3. Aktualizujte všechny projektové plány, na které má schválený plán odezvy na rizika a příležitosti vliv. 4. Proveďte vyhodnocení pravděpodobnosti dosažení časových a nákladových cílů a v prů- Kariéra projektového manažera začíná u nás! 24

5 běhu projektu tento odhad provádějte opakovaně. 5. Neustále identifikujte nová rizika a znovu vyhodnocujte rizika, plánujte odezvy a modifikujte tím plán projektu. 6. Řiďte a kontrolujte odezvu na rizika a příležitosti. 7. Odhady, které jsme použili při kvantifikaci rizik, použité metody, další materiály, týkající se řízení rizik, bychom měli kriticky vyhodnotit v poprojektové fázi. Dokumentujte získané poznatky a tyto poznatky užijte v budoucích projektech. Aktualizujte nástroje a prostředky pro identifikaci rizik. Podrobněji je tato problematika popsána v národním standardu kompetencí projektového řízení (viz Kolektiv autorů: Národní standard kompetencí projektového řízení (verze 3.1.). Brno: Společnost pro projektové řízení, 2010.) nebo v publikaci autorů, která vysvětluje, popisuje obsah znalosti projektových manažerů podle IPMA kolektivu autorů pod vedením J. Doležala (viz Doležal a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009.). Procesní pohled na postupy, které je potřeba kvalitně zajistit při řízení rizik, vedl americkou společnost PMI Project Management Institute k vymezení procesů ve svém materiálu PMBOK (Project Management Body of Knowledge) následovně: 1. Plánování řízení rizik 2. Identifikace rizika 3. Kvalitativní analýza rizik 4. Kvantitativní analýza rizik 5. Plánování ochrany před riziky 6. Monitorování rizik 7. Vyhodnocování a korektivní opatření pro řízení rizik Podrobněji jsou procesy popsány publikaci A. Svozilové (viz Svozilová, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2006.). V mezinárodní normě ČSN/IEC (Management rizika projektu -směrnice pro použití) je doporučeno strukturovat možná nebezpečí zejména s ohledem na následující faktory: Faktory týkající se spolehlivosti Finanční faktory Sociální faktory Tržní faktory Faktory životního prostředí Politické faktory Ekonomické faktory Lidské faktory Technické faktory Právní faktory a další, mezi které zejména patří přírodní jevy a vlivy. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 25

6 Přitom z logiky jiné mezinárodní normy ISO Směrnice jakosti v managementu projektu, která pojednává o řízení kvality projektu vyplývá, že je potřeba zvažovat jak rizika z hlediska předmětu projektu v našem případě se jedná o problematiku pedagogiky (vzdělávání a vyučování), tak z hlediska managementu projektu, což jsou obecně problémy spojené s plánováním, organizací, kontrolou, projektovým týmem, nákupem pro projekt, udržitelností projektu a dalšími aktivitami, které souvisejí s projektovým řízením (viz Kreslíková, J., Kubát, L. Jakost v managementu projektu a ISO In: PROMA 03, Plzeň, CZ, EVIDA, 2003.). Jak lze z výše uvedených přehledů zjistit, v souladu s přístupem rizikového inženýrství, je obecná struktura řízení rizik v podstatě členěna takto: Různé normy, směrnice firemní nebo jiné, konkrétní metody se pak v detailech liší podle potřeby, zaměření a zdůrazňování některých hledisek rizikového inženýrství s ohledem na prostředí, ve kterém řízení rizik probíhá a jakých rizik se týká. Smyslem popisu struktury procesů a možného členění rizik bylo ukázat, že vždy je potřeba strukturalizaci provést systematicky podle určitého metodického přístupu! To umožní neopomenout řadu možných důležitých zdrojů hrozících nebezpečí. Procesy pro řízení rizik a potřebné navazující činnosti zajišťuje projektový tým, proto projektoví manažeři vzdělávacích projektů a členové projektových týmů ve vzdělávacích institucích musí rozumět řízení rizik a znát základy rizikového inženýrství. Při analýze rizik je potřeba postupovat podle doporučených metod (strana 32). Konkrétní popis detailních činností a podkladových materiálů řízení projektových rizik vzdělávací instituce (vzdělávací firmy nebo školy) by měl být obsažen v platné směrnici, platném pokynu ředitele školy nebo např. v aktuálním metodickém pokynu. Projektový tým si však může si přizvat k provádění analýzy rizik externího specialistu nebo několik specialistů na analýzu rizik. Ti mohou být členi projektového týmu konkrétního vzdělávacího projektu a pomáhat při řízení rizik v jeho průběhu pracovníkům školy nebo mohou být pozváni jen na schůzky projektového týmu, kdy se provádí např. analýza rizik. Strukturovaný přístup k řízení rizik je založen na systémovém přístupu k řízení rizik (viz Lacko, B. Analýza projektových rizik systémový přístup. In: Křupka, J., Vítek, M. a další Budoucnost systémového vědění. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, str ). Ten mimo jiné požaduje, aby struktura řízení projektových rizik byla navázána na řízení rizik v rám- Kariéra projektového manažera začíná u nás! 26

7 ci celé školy. Nelze řídit jen rizika projektová! Škola musí řídit i ostatní rizika. Především z předpisu o bezpečnosti práce (jedná se o hodnocení rizik 102 zákoníku práce a dalších předpisů BOZP - OH- SAS 18001:1999 a zákona 309/2006 Sb.) a hospodářská rizika (Řízení rizik podle Zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě), ale i další rizika, která vyplývají ze skutečnosti, že každá škola v současnosti působí v rámci tržní ekonomiky (obchodní, finanční, úvěrová, podnikatelská, apod.). Hodnota akceptovatelného rizika totiž je určována právě na základě řízení rizika v celé školní instituci. Analýza rizik projektu Identifikace rizik Cílem je zodpovědět si otázku: Co může ohrozit navrhovaný projekt? Proto je potřeba zajímat se o nebezpečí, a ta popsat co možná nejpřesněji do podoby konkrétních hrozeb. Proto tvrzení, že projekt mohou ohrozit lidé, je nepřesné a nezakládá podklad pro kvalitní identifikaci rizika! Správné je uvést, že: Nespokojenost Mgr. Felicie Oktáviové s nízkým platem ji pravděpodobně povede k výpovědi. Poznamenejme, že nikdy není možné zpracovat vyčerpávající seznam všech možných hrozeb projektu! Pro zpracování relevantních hrozeb si pomáháme různými kontrolními seznamy, technikou brainstormingu, myšlenkovými mapami apod. Čím mají členové projektového týmu větší zkušenosti, tím kvalitnější seznam hrozeb sestaví. Klasifikace rizik Jednotlivá identifikovaná rizika je potřeba kvantitativně ohodnotit, abychom poznali jejich důležitost a nebezpečnost. Proto je potřeba stanovit jejich pravděpodobnost a hodnotu nepříznivého dopadu na projekt. Kvantifikovat rizika můžeme [4]: 1. Absolutním vyjádřením číselné hodnoty pravděpodobnosti a finančního dopadu např. v Kč. 2. Uvedením číselné hodnoty s použitím zvolené numerické stupnice (s použitím pojmů: body, skóre, míra, stupně apod.). Stupnice může mít např. deset hodnot. 3. Verbálním vyjádřením (např. vysoká pravděpodobnost- střední pravděpodobnost nízká pravděpodobnost). Kvalita ohodnocení rizika musí být založena na skutečně zjištěné pravděpodobnosti a zjištěné hodnoty dopadu. Za tímto účelem používáme (podobně jako při ohodnocování činností v projektech z hlediska času nákladů a zdrojů) následující postupy: 1. Výpočet a měření podle různých norem 2. Stanovení hodnot porovnáváním se známými hodnotami 3. Metody statistické analýzy 4. Modelování a simulaci 5. Metody expertních odhadů Ve všech případech se však musíme opírat o věrohodná data a zkušenosti z minulých projektů! Ze Kariéra projektového manažera začíná u nás! 27

8 stanovených hodnot vypočítáme pro konkrétní případy hodnoty rizik. Jak již bylo uvedeno, projekty vzdělávacích institucí představují projekty, kde činí obtíže stanovit absolutní číselnou hodnotu pro pravděpodobnost rizika a dopad rizika na projekt. Proto se doporučuje použít hodnocení pravděpodobnosti rizika i nepříznivého dopadu podle desetihodnotové stupnice a hodnoty stanovit metodou Team Delphi (strana 32), kde je popsána skórovací metoda s mapou rizik. Snižování rizik projektu Projektový tým si musí umět zjistit akceptovatelnou hodnotu rizika. Ta vyplývá z procesů řízení rizika v celé firmě (viz Merna, T., AL-Thani, F. Risk management řízení rizik ve firmě. Brno: Computer Press, 2007 a viz také metoda IPR J. Kruliše on line Ta rizika, která mají tuto hodnotu, nebo hodnotu nižší, mohou být akceptována. Pro zbývající je potřeba navrhnout opatření k jejich snížení. Navržené opatření může snížit pravděpodobnost, negativní dopad nebo obojí. Takto získaná nová hodnota rizika by měla být akceptovatelná. Pokud projektový tým nemůže v některém případě nalézt řešení pro snížení rizika a některé riziko má neakceptovatelnou hodnotu, musí projektový tým upozornit sponzora projektu nebo zadavatele projektu na tuto skutečnost a navrhnout zastavení projektu! Protože ve vzdělávacích institucích nejsou obvykle řízena rizika v rámci celé instituce, je obtížné pro projektové týmy získat hodnotu akceptovatelného rizika. Proto se doporučuje provést snižování rizik za pomoci skórovací metody s mapou rizik (strana 32) snižovat rizika, která jsou ve kvadrantu kritických a významných rizik a ostatní akceptovat. Všechna analyzovaná rizika je potřeba dokumentovat a provést jejich archivaci, nejlépe v elektronické formě, aby mohla být nadále sledována a projektový tým s nimi mohl stále pracovat. Takovému seznamu rizik se často říká registr rizik projektu. Monitorování rizik projektu Projektový tým musí neustále sledovat situaci v projektu a v okolí projektu z hlediska rizik. Tato činnost se nazývá monitorování rizik v projektu. Pokud zjistí nějaké nové nebezpečí, je potřeba provést jeho rizikovou analýzu. Jakmile nějaké riziko pomine, je potřeba ho označit jako riziko překonané a nemusíme ho dále sledovat. V případě, že došlo k situaci, která si vynucuje přehodnotit dříve stanovené pravděpodobnosti (např. změní se pravděpodobnosti přírodních jevů v důsledku změny podnebí, zhorší se hospodářská situace v regionu či státu) nebo hodnoty negativních dopadů (dojde devalvaci peněz, nárůstu cen apod.), pak je potřena přehodnotit původní kvantifikaci rizik. Techniky a metody pro analýzu rizik Technikou rozumíme jednoduchý způsob, jak si pomoci při znázorňování nebo řešení určitého jednoduchého problému, na rozdíl od metody, kdy se jedná o popsaný a ověřený postup řešení nějakého složitějšího problému. V souvislosti s řízením rizik popíšeme techniku stromů rizik a techniku kontrolních seznamů. Z metod pro analýzu rizik popíšeme metodu skórovací s mapou rizik a metodu RIPRAN. Je potřeba poznamenat, že rizikové inženýrství používá řadu metod, které jsou určeny pro jiné případy než pro řízení projektových rizik! Ty je potřeba používat pro řízení rizik v konkrétně určené oblasti Kariéra projektového manažera začíná u nás! 28

9 - řízení rizik bankovních úvěrů, řízení pojišťovacích rizik, řízení rizik investování, analýza rizik bezpečnosti práce a ochrany zdraví, řízení bezpečnostních rizik informačních systémů (viz Bartoš, J. Analýza rizik. In: Sborník konference OBJEKTY 2010, Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, str ), řízení rizik ochrany a bezpečnosti státu, apod. (např. FMEA, CRAMM, HACCP, a další.). Proto když vám někdo bude doporučovat určitou, pro Vás neznámou metodu pro analýzu nebo řízení rizik, vždy se zeptejte, o jaká rizika, jejich řízení nebo analýzu se jedná! Zde, v souvislosti s projektovým řízením jsou uvedeny jen metody pro analýzu rizik projektů. Stromy rizik V teorii grafů se stromem rozumí graf, kdy z kořenového uzlu vychází několik větví, které se mohou dále rozvětvovat. Tuto techniku používáme jako pomůcku pro zachycení souvislosti v posloupnosti událostí, které označují hrozby a scénáře. Grafické znázornění takových souvislostí umožňuje lepší pochopení souvislostí a umožňuje lepší komunikaci projektového týmu o rizicích. Pro pochopení principu techniky uveďme dva stromy. Strom možných hrozeb: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 29

10 Strom možných scénářů: Takto nakreslené stromové grafy slouží jako nejčastěji jako pomůcka k vyhledávání různých nebezpečí při identifikaci rizik. Pokud k jednotlivým hranám připíšeme i hodnotu pravděpodobnosti, mohou diagramy pomoci i při kvantifikaci rizika. Např. takto: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 30

11 Kontrolní seznamy Kontrolní seznam (Checklist) představuje jednoduchou techniku, která má ochránit před opomenutím důležitých věcí. Mohou se sestavovat jako: Imperativní Dotazovací (předpokládá se obvykle odpověď ANO, jinak je potřeba provést nějakou činnost, po jejímž provedení je možno odpovědět kladně). Výčtové Příklad imperativního kontrolního seznamu pro vedoucího projektového týmu: 1. Zkontroluj přítomnost členů projektového týmu! 2. Zkontroluj úplnost používaných podkladů pro analýzu rizik! 3. Informuj členy proj. týmu o postupu průběhu analýzy! 4. Proveďte identifikaci rizik! 5. Proveďte kvantifikaci rizik! 6. Zpracujte návrhy na snížení rizika! 7. Sestavte závěrečnou zprávu! 8. Archivujte zpracované podklady v počítači! Příklad tázacího kontrolního seznamu: 1. Jsou zkontrolovány všechny položky seznamu identifikovaných rizik, zda mají potřebné náležitosti? 2. Je uvedeno na formuláři identifikace rizik seznam všech přítomných členů projektového týmu? 3. Je uvedeno datu a vyplněny všechny ostatní identifikační rubriky formuláře? 4. Je seznam podepsán vedoucím projektu? 5. Je uložen do archivu dokumentů projektu? Realizovat se mohou jako opakovaně použitelné např. vytištěný kontrolní seznam se zalaminuje, aby se užíváním nepoškodil, nebo jednorázově použitelné, kdy se vyžaduje, aby se u každé položky zřetelně označilo, že byla použita a na konci seznamu se připíše např. kým, kdy a pro jaký případ apod. V současné době se většinou používají kontrolní seznamy v elektronické podobě, vytvořené jako soubory buď textovými editory (např. MS Word) nebo tabulkovými procesory (např. MS Excel). Kariéra projektového manažera začíná u nás! 31

12 Skórovací metoda s mapou rizik Tuto metodu popsal velmi podrobně, s uvedením celé řady příkladů v publikaci o tvorbě vzdělávacích projektů ing. Podmolík [1]. Jím popsaná metoda obsahuje jak fázi identifikaci rizika, tak fázi ohodnocení rizika, tak fázi návrhu opatření pro snížení rizika. Metoda je vhodná pro výukové projekty a vzdělávací akce, protože umožňuje poměrně jednoduše hodnotit i měkká ne právě přesně číselně vyjádřitelná rizika. Východiskem při této metodě je seznam nebezpečí ze čtyř nejdůležitějších oblastí: oblast technických rizik oblast finančních rizik oblast personálních rizik oblast obchodních rizik Pro každé nebezpečí se ve skórovací metodě ohodnotí jak možnost výskytu rizikového faktoru, tak její dopad prostřednictvím desetibodové stupnice. Připomeňme, že rizikovým faktorem označujeme porovnatelný nebo měřitelný ukazatel pro určení stupně významnosti rizika. Je potřeba se v týmu dohodnout (pokud to není zcela zřetelné) způsob hodnocení rizikového faktoru (to bývá nejčastěji obsahem ve sloupci Poznámka u příslušného rizikového faktoru). Metoda využívá metody Team Delphi pro stanovení expertního odhadu pro jednotlivá skóre. Doporučuje se, aby každý člen projektového týmu stanovil svůj odhad hodnoty nezávisle na ostatních. Výsledné skóre se vypočte jako aritmetický průměr odhadů jednotlivých členů. Ocenění rizika je představováno součinem skóre pravděpodobnosti a skóre dopadu. Výše ocenění rizika je tedy v rozmezí 1 až 100. Na závěr se pak sestaví mapa rizik jako dvojrozměrná matice (bodový graf), kam se zakreslí body pro jednotlivá rizika. Metoda doporučuje zpracovat návrhy na snížení rizika jednak pro kvadrant kritických rizik, ale i pro kvadrant významných rizik. Samozřejmě může být pro projekt přínosem, zpracovat opatření i pro další případy, kde vidíme možnost snížení rizika. Metoda využívá tabulek, pro přehledný zápis identifikace rizika, ohodnocení rizika, návrhů opatření ke snížení rizika a grafického znázornění zmíněné mapy rizik. Doporučená tabulka pro první etapu - Vypracování seznamu rizikových faktorů: Tabulka rizikových faktorů Poř. číslo rizikového faktoru Rizikový faktor Poznámka Doporučená tabulka pro druhou etapu: Ocenění rizik pro stanovené rizikové faktory. Tabulka pro ocenění rizika Poř. číslo a rizikový faktor: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 32

13 Kvantifikace rizik členy projektového týmu Možnost výskytu (1-min. až 10-max.) Dopad (1-min. až 10-max.) Ocenění rizika = Skóre možnosti výskytu x Skóre dopadu Skóre (průměrné hodnoty) X X Doporučená tabulka pro třetí etapu: Návrhy na opatření ke snížení rizika Tabulka návrhů na opatření ke snížení rizika projektu: Poř. číslo - Rizikový faktor Návrh opatření Zodpovědnost a termíny zajištění Příklady tabulek: Tabulka rizikových faktorů projektu: Vzdělávací zájezd Lednice Poř. číslo rizikového faktoru Rizikový faktor Poznámka 1. Malý počet zájemců z řad žáků 6. tříd o vzdělávací zájezd 2. Negativního hodnocení stravy společného stravování ze strany žáků Pokud by se přihlásilo 80 % žáků - skóre 100. Bude umožněno doplnit chybějící žáky z vyšších tříd. 100 % negativní hodnocení je skóre 100 Ocenění rizik projektu: Vzdělávací zájezd Lednice Poř. číslo a rizikový faktor: 1. Malý počet zájemců z řad žáků o vzdělávací zájezd Kvantifikace rizik členy projektového týmu Skóre (průměrné hodnoty) Možnost výskytu (1-min. až 10-max.) X Dopad (1-min. až 10-max.) X Ocenění rizika = Skóre možnosti výskytu x Skóre dopadu 30 Kariéra projektového manažera začíná u nás! 33

14 Poř. číslo a rizikový faktor: 2. Negativní hodnocení stravy společného stravování ze strany žáků Kvantifikace rizik členy projektového týmu Možnost výskytu (1-min. až 10-max.) Skóre (průměrné hodnoty) X Dopad (1-min. až 10-max.) X Ocenění rizika = Skóre možnosti výskytu x Skóre dopadu 14.6 Tabulka návrhů na opatření ke snížení rizika projektu: Vzdělávací zájezd Lednice Poř. číslo - Rizikový faktor Návrh opatření Zodpovědnost a termíny zajištění 1. Malý počet zájemců z řad žáků 6. Tříd o vzdělávací zájezd 2. Negativního hodnocení stravy společného stravování ze strany žáků 1, Vytvoření a rozdávání letáků žákům 6. tříd propagujících zájezd. 2. Informace o zájezdu a jako výhodné příležitosti na schůzce s rodiči. 1. Získání nabídky jídel stravovacího zařízení, případné projednání a zaslaní vybraných jídel zpět. 2. Rozdání nabídky jídel žákům a sběr vyplněných formulářů 1. učitel zeměpisu do třídní učitelé v březnu 1. Vedoucí zájezdu do 15. dubna 2. Třídní učitelé - do 30. dubna Zaznamenání případu do mapy rizik: Mapa rizik 10 Kvadrant významných rizik Kvadrant kritických rizik Velikost dopadu na projekt 5 3,5 0 Kvadrant bezvýznamných rizik Možnost výskytu (pravděpodobnost) Kvadrant běžných rizik Kariéra projektového manažera začíná u nás! 34

15 Příklad mapy rizik pro více případů: Metoda RIPRAN Pokud projektový tým vidí potřebu řídit rizika s ohledem na jejich absolutní hodnotu, pak může použít metodu RIPRAN (viz nebo popis metody v publikaci Řízení projektů podle IPMA. Aplikace metody však předpokládá dobré vyškolení členů projektového týmu, kteří chtějí tuto metodu správně používat! Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) představuje empirickou metodu pro analýzu rizik projektů. Autorem metody je B. Lacko. RIPRAN je ochranná známka registrovaná autorem v Úřadu průmyslového vlastnictví Praha pod číslem Vychází důsledně z procesního pojetí analýzy rizika. Chápe analýzu rizika jako proces (vstupy do procesu-výstupy z procesu-činnosti transformující vstupy na výstup s určitým cílem). Metoda akceptuje filosofii jakosti (TQM) a proto obsahuje činnosti, které zajišťují jakost procesu analýzy rizika, jak to vyžaduje norma ISO Metoda je navržena tak, že respektuje zásady pro Risk Project Management, popsané v materiálech PMI a IPMA. Je zaměřena zejména na zpracování analýzy rizika projektu, kterou je nutno provést před jeho vlastní implementací. Neznamená to, že bychom neměli s hrozbami pracovat v jiných fázích. Naopak, v každé fázi životního cyklu projektu musíme provádět činnosti (zejména se to týká předprojektových fází Studie příležitosti a Studie proveditelnosti), které jednak shromažďují podklady pro samostatnou analýzu rizik projektu pro fázi implementace projektu a které vyhodnocují případná rizika neúspěchu té fáze, kterou provádíme. Zachycená rizika pak použijeme pro celkovou analýzu rizik projektu. Metodu RIPRAN je možno využít ve všech fázích Kariéra projektového manažera začíná u nás! 35

16 projektu. Celý proces analýzy rizik podle metody RIPRAN (4. verze) se skládá z následujících fází: Příprava analýzy rizika Identifikace rizika Kvantifikace rizika Odezva na riziko Celkové zhodnocení rizika Činnosti v jednotlivých fázích jsou koncipovány jako procesy, které na sebe navazují. Metoda neřeší proces monitorování rizik v projektu. Kdykoliv je však identifikováno nějaké nové nebezpečí nebo se změní situace, která vyžaduje přehodnocení určitého rizika, je možno opět použít metody RIPRAN i průběhu monitorování projektových rizik. Výsledky jednotlivých identifikace, kvantifikace a odezvy na riziko se zaznamenávají do tabulek. Pro informaci jsou zde uvedeny tabulky v základní podobě bez organizačních a jiných formálních záležitostí. Tabulka identifikace rizika: Pořadové číslo Hrozba Scénář Poznámka 1 Drobná neobratnost při hře Běžná odřenina Vybíjená Tabulka kvantifikace rizika: Poř. číslo Hrozba Scénář Pravdě-podobnost Dopad Hodnota rizika Pozn. 1 Drobná neobratnost při hře Běžná odřenina Střední pravděpodobnost Střední dopad Střední hodnota rizika Možná infekce POZNÁMKA: pro kvantifikaci použito verbálního hodnocení rizik s tabulkami verbálních hodnot 3x3x3 (viz Tabulka odezvy na riziko: Pořadové číslo Návrhy na snížení rizika Nová hodnota rizika 1 Zajistit na sportovní aktivity zdravotníka s dobře vybavenou lékárničkou Nízká hodnota rizika Kariéra projektového manažera začíná u nás! 36

17 Metoda RIPRAN umožňuje i textovou formu zachycení výsledků analýzy rizik v následující doporučení formě: Pořadové číslo: Hrozba: Scénář: Pravděpodobnost: Dopad: Návrhy na opatření, zodpovídá, termín, náklady: Výsledná snížená hodnota rizika: V takovém případě se provádí identifikace, ohodnocení a reakce bezprostředně po sobě pro každé riziko. Výhodou metody RIPRAN je zejména možnost ohodnocení rizika ve fázi jeho kvantifikace číselně nebo verbálně a seznam doporučených typových postupů ke snižování rizika, který usnadňuje formulaci konkrétních opatření ke snížení rizika. Jak bylo však uvedeno, použití metody RIPRAN předpokládá vyškolený a zkušený tým pro analýzu rizik. Příležitosti v riziku Jestliže riziko představuje možnost utrpět určitou ztrátu, pak příležitost představuje možnost obdržet určitý zisk. I příležitost je tedy spojena, jako riziko, s určitou pravděpodobností a má svoji hodnotu. Hodnota příležitosti = pravděpodobnost příznivého jevu x očekávaný zisk Např. jestliže pravděpodobnost prvního pořadí ve sportce je přibližně vyjádřit zlomkem 1/13,5 mil., pak je-li předpokládaná cena prvního pořadí 3 mil. Je hodnota takové příležitosti: hp = (1/13,5) x 3 = 3/13,5 = 0,22 Kč tedy 20 haléřů Vyčíslení hodnoty příležitosti je stejně důležité jako vyčíslení hodnoty rizika, abychom mohli obě veličiny porovnávat. Obecně by mělo platit, že o příležitost je rozumné usilovat, když hodnota příležitosti přesahuje hodnotu rizika! Samozřejmě, protože i příležitosti mívají svoji různou hodnotu. Kritické faktory úspěchu projektu Výsledek analýzy rizik projektu představuje ve své podstatě odpověď na otázku: Co a jak moc může ohrozit náš projekt?. Do určité míry je to negativistický pohled na realizaci projektu. Odpověď na pozitivistickou otázku: Co a nakolik může podpořit náš projekt?, nám může pomoci analýza kritických faktorů úspěchu projektu (CSFA Critical Success Factors Analysis). Kariéra projektového manažera začíná u nás! 37

18 Jedná se o analýzu, ve které hledáme dva-tři, obvykle max. pět faktorů, které rozhodujícím způsobem mohou příznivě ovlivnit úspěch našeho projektu. Takovou analýzu bychom neměli pro uvažovaný projekt vynechat a měla by logicky doplnit analýzu rizik. Projektový tým obvykle zachycuje výsledek analýzy kritických faktorů úspěchu tabulkou nebo strukturovaným zápisem. Tabulka CSFA Pořadové číslo faktoru Vymezeni kritického faktoru Způsob zabezpečení navození kritického faktoru Forma strukturovaného zápisu Pořadové číslo kritického faktoru: Vymezení kritického faktoru: Způsob zabezpečení navození kritického faktoru: Příklad: Pořadové číslo kritického faktoru: 1 Vymezení kritického faktoru: Získání některého úspěšného podnikatele jako sponzora a garanta projektu. Způsob zabezpečení navození kritického faktoru: Všichni čtyři třídní učitelé 6. tříd obejdou vytipované místní podnikatele do 20. ledna a zjistí jejich postoj k možnosti jmenování garantem projektu. Do 30. ledna bude vybrán nejvhodnější kandidát, kterého kontaktuje ředitel a po jeho definitivním souhlasu ho jmenuje do 15. února garantem projektu. Povšimněte si, že nestačí vymezit kritický faktor, ale určit postup, jak se navodí jeho příznivé působení na zajištění úspěchu projektu! Poznámka: Opatření, která byla definována jako návrhy pro snížení určitého rizika, nelze duplikovat (opakovat) jako způsob zabezpečení navození některého kritického faktoru. Taková skutečnost je nadbytečností a obvykle nepřispívá ke zvýšení úspěchu projektu. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 38

19 Cvičný úkol G5 Situace: Vaše plzeňská škola má záměr realizovat vzdělávací projekt. Jeden z návrhů je projekt vzdělávacího zájezdu žáků sedmých tříd do archeologického muzea pravěku v Dolních Věstonicích v první polovině května pronajatým autobusem, aby žáci viděli nalezené skutečné předměty z pravěké doby lovců mamutů. Myšlenka je zatím ve stadiu posuzování jako možný návrh výukového projektu, integrující poznávání v rámci dějepisu a zeměpisu. Zadání: Proveďte analýzu významných rizik, které je potřeba uvažovat již v této předprojektové fázi. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 39

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

A3RIP Řízení projektů. 9. seminář 10. 12. 11. 2014

A3RIP Řízení projektů. 9. seminář 10. 12. 11. 2014 A3RIP Řízení projektů 9. seminář 10. 12. 11. 2014 Obsah 1. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) čas (Ganttůvdiagram, síťové diagramy) zdroje náklady rizika definice 2. řízení rizik 2.1 identifikace

Více

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad.

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad. Registr rizik Co je Registr rizik a k čemu slouží S každým projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté události, které mohou nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) průběh. Analýza rizik je samostatnou

Více

Verbální hodnocení rizika v softwarových projektech. Doc.Ing.Branislav LACKO, CSc. Vysoké učení technické v Brně lacko@fme.vutbr.

Verbální hodnocení rizika v softwarových projektech. Doc.Ing.Branislav LACKO, CSc. Vysoké učení technické v Brně lacko@fme.vutbr. Verbální hodnocení rizika v softwarových projektech Doc.Ing.Branislav LACKO, CSc. Vysoké učení technické v Brně lacko@fme.vutbr.cz Úvod V klasické podobě je hodnota rizika vyjádřena součinem hodnoty i

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

PROJEKTOVÁ RIZIKA A JAK NA NĚ REAGOVAT. Jiří Skalický ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická Katedra podnikového managementu

PROJEKTOVÁ RIZIKA A JAK NA NĚ REAGOVAT. Jiří Skalický ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická Katedra podnikového managementu PROJEKTOVÁ RIZIKA A JAK NA NĚ REAGOVAT Jiří Skalický (skalicky@kpm.zcu.cz) ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická Katedra podnikového managementu Cíl semináře: Seznámit posluchače s metodikou řízení projektových

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

D9 Realizace projektu

D9 Realizace projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D9 Realizace projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu realizace projektu tak, aby byl respektován

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

ČASOVÝ SOUBĚH RIZIK V PODNIKOVÝH PROJEKTECH TIME OVERLAP OF RISKS IN CORPORATE PROJEKTS

ČASOVÝ SOUBĚH RIZIK V PODNIKOVÝH PROJEKTECH TIME OVERLAP OF RISKS IN CORPORATE PROJEKTS ČASOVÝ SOUBĚH RIZIK V PODNIKOVÝH PROJEKTECH TIME OVERLAP OF RISKS IN CORPORATE PROJEKTS Branislav LACKO Abstract To make risk management effective when analyzing risks, the time aspect should also be considered

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

Projektová rizika. Jiří Skalický. ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

Projektová rizika. Jiří Skalický. ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická Projektová rizika. Jiří Skalický ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická skalicky@kpm.zcu.cz Úvod (objasnění některých pojmů) Událost jev/proces, u kterého nás zajímá výsledek a příčiny Události na časové ose:

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E M A S Z N O J E M S K É V I N A Ř S T V Í, Z. S. P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í 2 0 1 4 2020 PŘÍLOHA: ANALÝZA RIZIK

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

Využití metody ripran pro analýzu rizik VaV projektu Ing. Martina PAVELKOVÁ doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D. VUT v Brně Fakulta stavební

Využití metody ripran pro analýzu rizik VaV projektu Ing. Martina PAVELKOVÁ doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D. VUT v Brně Fakulta stavební 74 stavební obzor 3-4/2014 Využití metody ripran pro analýzu rizik VaV Ing. Martina PAVELKOVÁ doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D. VUT v Brně Fakulta stavební Článek je zaměřen na analýzu nejistot a rizik

Více

Manuál k programu RIZIKA

Manuál k programu RIZIKA Manuál k programu RIZIKA nástroj k efektivnímu vyhledávání a řízení pracovních rizik Program RIZIKA Program RIZIKA jsou víceuživatelskou aplikací s možností nastavení uživatelských práv pro jednotlivé

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

T T. Think Together 2011. Michal Peták THINK TOGETHER. Řízení rizik v projektovém řízení Risk management in Project management

T T. Think Together 2011. Michal Peták THINK TOGETHER. Řízení rizik v projektovém řízení Risk management in Project management Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Řízení rizik v projektovém řízení Risk management in Project

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Co je Logická rámcová matice? - definice dle NCB v.3.2 Dokument ve formě tabulky 4x4, který popisuje strategii. Obsahuje popis vlastního v souvislosti

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

REGISTR RIZIK. Registr rizik. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument!

REGISTR RIZIK. Registr rizik. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! strana 1 z 10 REGISTR RIZIK vypracoval: František Svoboda útvar : TÚ datum: 9.12.2008 podpis: schválil: podpis: ing.zdeněk KRČEK platnost od: 10.prosince 2008 číslo revize: 2 platnost revize od: 1.1.2012

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

3.1.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům

3.1.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům 3.1.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům Z předešlého přímo vyplývá nutnost provázat podnikové procesy s kritickými faktory, k čemuž nám nejlépe poslouží jejich vynesení do tabulky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

Ing. David Řehák, Ph.D. Katalog rizik: softwarový nástroj pro podporu řízení rizik v rezortu obrany

Ing. David Řehák, Ph.D. Katalog rizik: softwarový nástroj pro podporu řízení rizik v rezortu obrany Ing. David Řehák, Ph.D. Katalog rizik: softwarový nástroj pro podporu řízení rizik v rezortu obrany Řízení rizik, zvládání rizik, ovlivňování rizik či minimalizace rizik a další podobné pojmy jsou v současné

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Management. Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci

Management. Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci Management Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Cílem metody scénářů je určit kritické okamžiky vývoje, u kterých je třeba uskutečnit zásadní rozhodnutí.

Cílem metody scénářů je určit kritické okamžiky vývoje, u kterých je třeba uskutečnit zásadní rozhodnutí. Teze k diplomové práci Metoda Delphi v expertní analýze Lenka Malá studentka provozně ekonomické fakulty, obor provoz a ekonomika PPr raahhaa 22000033 Základním cílem této diplomové práce je aplikovat

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

Provádění preventivních opatření

Provádění preventivních opatření Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění preventivních opatření Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/11 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Vstupní a výstupní test modul D

Vstupní a výstupní test modul D Vstupní a výstupní test modul D 1) Jaký je význam prvního řádku logického rámce? a) Na prvním řádku je uveden hlavní cíl projektu, jakožto formulace výsledného stavu v okamžiku ukončení projektu b) Význam

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více