Hodnocení učebnice Praktické činnosti pro ročník základních škol: Provoz a údržba domácnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení učebnice Praktické činnosti pro ročník základních škol: Provoz a údržba domácnosti"

Transkript

1 Hodnocení učebnice Praktické činnosti pro ročník základních škol: Provoz a údržba domácnosti Vladislav Hodis Katedra technické a informační výchovy PdF UP Souhrn Stať prezentuje hodnocení vybrané učebnice pro technický předmět (Praktické činnosti) na ZŠ. Učebnice je analyzována ze dvou hledisek, jsou to obtížnost výkladového textu a didaktická vybavenost. Na základě vypočítaných hodnot lze konstatovat, že obtížnost výkladového textu učebnice je přiměřená pro žáky ročníku (optimálně vyhovuje pro 7. ročník) a že didaktická vybavenost učebnice není dostatečná. Klíčová slova Hodnocení obtížnosti textu, učebnice, didaktická vybavenost učebnice. Summary The article contains my evaluation of a selected technical textbook for basic school level pupils called Practical activities. The textbook is here analysed from two points of view, the first being the evaluation of the text difficulties and the second being the didactic value of the book. On the basic of the analysis results it can be concluded that the text difficulty is relevant to pupils from 6th to 9th grades with the most appropriate relevancy being to 7th grade pupils, and that the didactic value of the textbook is rather poor. Key words Evaluation of the text difficulties, textbooks, didactic value of the book. 1 Úvod Učebnice je druh knižní publikace uzpůsobené k didaktické komunikaci svým obsahem a strukturou (1, s. 258). Existuje řada typů učebnice, z nichž nejrozšířenější je školní učebnice (1), na kterou se dále zaměřím. Podle I. Turka (2, s. 217) je učebnice nejdůležitějším nositelem učiva, má vycházet z učebních osnov, konkretizovat to, co učební osnovy předepisují.

2 Učebnice má dominantní postavení mezi didaktickými prostředky, měla by s nimi tvořit organický celek, jehož prvky se vzájemně podmiňují a ovlivňují (3). V odborné literatuře (4, s. 143) jsou rozlišeny dvě skupiny funkcí učebnice: 1. Z hlediska struktur cílů procesu výuky se vymezují funkce didaktické, kam patří funkce informativní, jíž se rozumí zprostředkování informací o učivu, dále funkce formativní, jejímž smyslem je to, aby se osvojené systémy vědomostí a dovedností staly vnitřními hodnotami žáků, a funkce metodologické, jejichž cílem je, aby si žáci osvojovali i metody poznání. 2. Organizační funkce zahrnují funkce plánovací, motivační, řídící proces výuky, funkce kontrolní a sebekontrolní. Za zakladatele teorie učebnice je pokládán Jan Amos Komenský, který vytvořil první ilustrovanou učebnici Orbis sensualium pictus - Svět v obrazech (2, s. 217). V této učebnici (5) již kombinuje verbální komponenty učení s obrazovými komponenty, jak je to běžné v současných učebnicích. Učebnice se vzhledem k významu, jaký zaujímají ve školní edukaci, staly předmětem výzkumu. Cílem mého článku je prezentovat hodnocení vybrané učebnice pro technický předmět na ZŠ ze dvou hledisek. Jsou to obtížnost výkladového textu a didaktická vybavenost učebnice. 2 Obtížnost textu učebnice Učebnice má řadu vlastností různé povahy, kterými je determinováno učení z textu, podrobněji jsou uvedeny v (6). Z praktického zřetele, ve vztahu ke školní edukaci jsou relevantní ty vlastnosti, které mají vliv na složitost, resp. obtížnost textu učebnic pro žáky (7). Oba tyto pojmy jsou v podstatě synonymní a vyjadřují to, jak jsou učebnice různých ročníků a předmětů uzpůsobeny pro recepci a učení ze strany žáků příslušného věku (7). Obtížnost textu, jako jednu z vlastností pedagogického textu uvádí i J. Mareš (8). J. Průcha (9, s. 56) definuje obtížnost textu následovně: Obtížnost je souhrn takových vlastností textu, které existují objektivně v kterémkoli textu a v procesu učení mají vliv na percepci, chápání a zpracování textové informace učícím se subjektem. Realizace možnosti objektivně hodnotit texty dala vznik velmi rozsáhlému výzkumnému odvětví nazývanému měření obtížnosti (didaktického) textu (7). V zahraničí bylo vytvořeno a na učebnicích

3 aplikováno mnoho metod určených k měření 1 obtížnosti didaktických textů. Pro české výkladové texty vybral, upravil a aplikoval J. Průcha metodu K. Nestlerové. U této metody je vypočítaná míra obtížnosti textu způsobena faktory sycenými ze dvou zdrojů, ze syntaktické struktury textu (forma sdělovaného obsahu) a dále ze sémantické struktury textu (zastoupení odborných pojmů, faktografických údajů apod.). Později tuto metodu dále inovoval M. Pluskal. Míra obtížnosti textu se zkráceně označuje jako míra (T). Míra (T) je určena k zjišťování obtížnosti textů učebnic, a to především pro prezentaci ve výkladovém textu, může však být použita i pro kterékoliv jiné texty (9). 2.1 Měření obtížnosti výkladového textu učebnice pro technický předmět na ZŠ K měření obtížnosti výkladového textu učebnice Praktické činnosti pro ročník základních škol: Provoz a údržba domácnosti (10), jsem použil metodu K. Nestlerové, upravenou J. Průchou. Tuto metodu v současné době používá k měření obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu L. Hrabí (11). Celkovou obtížnost, jednotlivé zdroje obtížnosti, jejich symboly, popis a způsob výpočtu uvádí následující přehled (11): Ze zkoumané učebnice vybereme 5 vzorků, každý o rozsahu nejméně 200 slov souvislého textu. Součtem počtu slov z jednotlivých vzorků dostaneme celkový počet slov (označuje se N) v daném souboru, na němž se provádí analýza. T celková obtížnost výkladového textu je dána součtem T = Ts + Tp [body], kde Ts stupeň syntaktické obtížnosti textu (syntaktický faktor) se vypočítá podle vzorce [body], přičemž je průměrná délka věty [v počtu slov], průměrná délka větných úseků (syntaktická složitost věty) 1 Termín měření je používán v souladu s odbornou pedagogickou literaturou.

4 T p stupeň pojmové obtížnosti výkladového textu (sémantický faktor), který se vypočítá podle vzorce [body]. [body]. Dále lze procentuálně vyhodnotit proporci sloves, substantivních pojmů, běžných pojmů, odborných pojmů a faktografických pojmů v celkovém počtu slov: - proporce sloves [%], - proporce substantivních pojmů [%], - proporce běžných pojmů [%], - proporce odborných pojmů [%], - proporce faktografických pojmů [%]. Odborné pojmy (P2) jsou podstatná jména, která mají platnost vědeckých termínů v určitém oboru. Do kategorie faktografických pojmů (P3) se zařazují vlastní jména osobní, názvy lidských výtvorů a zařízení, států, národů, institucí, uměleckých výtvorů, zeměpisná jména a názvy přírodních jevů, veškeré zkratky a značky pro výrazy uvedených skupin (např. ČR). Podrobněji v (9). Výpočet koeficientů hustoty odborné informace se vypočítá následovně: počtu slov) [%], - koeficient hustoty odborné informace (proporce odborných a faktografických pojmů v celkovém

5 pojmů) [%]. - koeficient hustoty odborné informace (proporce odborných a faktografických pojmů v celkovém počtu Vypočítané hodnoty pro hodnocenou učebnici (10) jsou uvedeny v tabulkách (Tab.1 a Tab.2): Tab.1 T Ts Tp i h 28,91 9,80 19,11 19,92 % 57,63 % bodů bodů bodů Tab. 2 12,30 % 34,57 % 14,65 % 19,14 % 0,78 % J. Průcha (12) odvodil doporučené maximální hodnoty (T) pro všeobecně vzdělávací předměty, které ve zkráceně podobě uvádím v tabulce 3. Autor k doporučeným hodnotám uvádí: I když je samozřejmě nutno připustit, že mezi obtížností učebnic jednotlivých předmětů v témže ročníku budou vždy určité rozdíly (v závislosti na charakteru předmětu), přece jen by doporučené maximální hodnoty (T) mohly být kritériem pro hodnocení, jak dalece se určitý didaktický text blíží nebo odlišuje od stupně obtížnosti charakterizujícího základní učivo v příslušném ročníku (12, s. 185). Tab. 3 Učebnice v ročníku Základní škola: Doporučené maximální hodnoty obtížnosti [body] 22,0 24,2 26,4 28,6 30,8

6 3 Didaktická vybavenost učebnic Učebnice je systémem tvořeným mnoha strukturními komponenty, jak verbálními, tak neverbálními - obrazovými (6). Tyto komponenty jsou nositeli dílčích funkcí, jež zakládají hlavní funkci učebnice, tj. být edukačním médiem (9). Podle toho, jak je určitá učebnice pro realizaci této funkce zkonstruována, lze usuzovat na její větší či menší didaktickou vybavenost (9). Podle J. Průchy (9) nelze chápat didaktickou vybavenost učebnice pouze jako vlastnost statickou, protože ta předurčuje její procesuální efektivnost, jak bude učebnice tedy využívána v reálných edukačních procesech ve škole i při samoučení žáků. Jednotliví autoři rozlišují větší či menší počet funkcí, které učebnice plní, a také různý počet strukturních komponentů, umožňujících tyto funkce realizovat (7). J. Průcha (7) vymezuje tři základní funkce učebnice: 1. funkce prezentace učiva, 2. funkce řízení učení a vyučování, 3. funkce organizační (orientační). Tato klasifikace je podkladem pro vyhodnocování didaktické vybavenosti učebnice. 3.1 Měření didaktické vybavenosti učebnice Měření didaktické vybavenosti učebnice se provádí pomocí analytického nástroje - míry didaktické vybavenosti učebnice. Metodu popisuje J. Průcha (9). Míra didaktické vybavenosti učebnice je výsledkem vyhodnocování rozsahu využití strukturních (verbálních a obrazových) komponentů, který je vyjádřen pomocí kvantitativních koeficientů. V struktuře učebnice se rozlišuje 36 komponentů. Každý komponent plní určitou specifickou funkci a k tomu používá specifický způsob svého vyjádření. Kteroukoli učebnici je možné popsat na základě toho, které z komponentů jsou v ní zastoupeny a které nikoli. Jednotlivé komponenty jsou rozčleněny do tří skupin podle příslušné didaktické funkce komponentů a do dvou podskupin podle způsobu vyjádření určitého komponentu v učebnici.

7 Podrobný seznam všech komponentů je uveden v literatuře (9), zde uvádím jen celkový přehled počtu komponentů: I. Aparát prezentace učiva (celkem 14 komponentů): A) verbální komponenty: 9, B) obrazové komponenty: 5; II. Aparát řídící učení (celkem 18 komponentů): A) verbální komponenty: 14, B) obrazové komponenty: 4; III. Aparát orientace (celkem 4 komponenty): A) verbální komponenty: 4. Postup výpočtu didaktické vybavenosti učebnice je následující: 1. V konkrétní učebnici se zjišťuje výskyt jednotlivých strukturních komponentů. Zaznamenává se pouze, zda určitý komponent je nebo není v učebnic využit, bez ohledu na četnost využití. 2. Na základě zjištěných dat se vypočítávají koeficienty, které charakterizují didaktickou vybavenost učebnice: a) dílčí koeficienty: - koeficient využití aparátu prezentace učiva (E I), - koeficient využití aparátu řídícího učení (E II), - koeficient využití aparátu orientačního (E III), - koeficient využití verbálních komponentů (E v), - koeficient využití obrazových komponentů (E o); b) celkový koeficient didaktické vybavenosti učebnice (E). Všechny uvedené koeficienty se vypočítávají jako procentuální podíl skutečně využitých komponentů z počtu možných komponentů. Koeficienty nabývají hodnot v mezích %. Při hodnocení platí: Čím víc se v učebnici hodnota vypočítaného koeficientu blíží horní mezi, tím je její didaktická vybavenost (v příslušné složce struktury) vyšší. Konečným krokem analýzy je interpretace hodnot koeficientů. Pomocí koeficientů lze určit, jak konkrétní učebnice využívá, resp. nevyužívá možnosti zastoupení strukturních komponentů. Na základě toho je pak možno nedostatečnou didaktickou vybavenost korigovat. Didaktická vybavenost učebnice Praktické činnosti pro ročník základních škol: Provoz a údržba domácnosti je uvedena v následující tabulce:

8 Tab. 4 E I E II E III E v E o E 42,9 % 38,9 % 75 % 40,7 % 55,6 % 44,4 % Pro srovnání vypočítaných hodnot uvádím tabulku (Tab. 5 - zkráceno podle 9, s. 97) didaktické vybavenosti pro některé české učebnice vydané po roce 1989: Tab. 5 Učebnice E I E II E III E Dějiny moderní doby, 3. díl 50,0 % 22,2 % 50,0 % 36,1 % Dějiny moderní doby, 1. díl 69,2 % 35,7 % 50,0 % 44,4 % Přírodověda 4 57,1 % 77,7 % 75,0 % 69,4 % Přírodopis I, pro 6. ročník ZŠ 71,4 % 72,2 % 100 % 75,0 % Míra didaktické vybavenosti byla již dříve aplikována na souboru 60 učebnic pro ročník české základní školy používaných v 80. letech minulého století. Průměr didaktické vybavenosti činil (E) = 43,7 % (9). Ze 44 analyzovaných učebnic pro ročník ZŠ jich polovina (22 učebnic) měla hodnoty (E) vyšší než 50 %. Druhá polovina učebnic byla však didakticky vybavena nedostatečně, tj. měla (E) menší než 50 % (9, s. 97). 4 Závěr Vypočítaná hodnota celkové obtížnosti výkladového textu (T) učebnice Praktické činnosti pro ročník základních škol: Provoz a údržba domácnosti je 28,91 bodů. Na základě srovnání této hodnoty s doporučenými hodnotami uvedenými v tabulce 3, lze konstatovat, že učebnice je přiměřená pro žáky II. stupně ZŠ, přičemž optimálně vyhovuje pro 7. ročník ZŠ. Toto konstatování by bylo vhodné ještě ověřit dalšími metodami. Na celkové obtížnosti výkladového textu (T) se podílí syntaktická obtížnost (Ts), tzn. jazykové ztvárnění textu, 9,80 body a pojmová obtížnost (Tp), tzn. vlastní obsah textu, 19,11 body. U analyzované učebnice byla zjištěna minimální proporce faktografických pojmů. To je způsobeno tematickou náplní obsahu učebnice, v které se klade důraz na odborné pojmy. Didaktická vybavenost hodnocené učebnice činí 44,4 %. Vzhledem k tomu, že je tato hodnota menší než 50 %, je didaktická vybavenost učebnice nedostatečná.

9 5 Literatura 1. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Portál, s. ISBN TUREK, I. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 2. dopl. vyd. Bratislava : Združenie pre vzdelávanie Edukácia, s. ISBN X. 3. PLUSKAL, M. Teorie tvorby učebnic a metody jejich hodnocení [Habilitační práce]. Univerzita Palackého v Olomouci, s. 4. KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN X. 5. KOMENSKÝ, J. A. Orbis sensualium pictus. 1. vyd. Praha : Trizonia, s. ISBN PRŮCHA, J. Učení z textu a didaktická informace. Praha : Academia, s. 7. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN ČÁP, J. a MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN X. 9. PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno : Paido, ISBN MOŠNA, F. a kol. Praktické činnosti pro ročník základních škol: Provoz a údržba domácnosti. 1. vyd. Praha : Fortuna, s. ISBN HRABÍ, L. Zhodnocení obtížnosti výkladového textu současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ. e-pedagogium (online), 2003, č. 1 [cit ]. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/clanek03.htm>. ISSN Tištěná forma ISSN PRŮCHA, J. Je možno exaktně stanovit vlastnosti základního učiva? Pedagogika, 1986, roč. XXXVI, s Kontaktní adresa: Mgr. Vladislav Hodis Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Žižkovo nám. 5, Olomouc,

10

Učebnice přírodopisu a jejich obtížnost

Učebnice přírodopisu a jejich obtížnost 118 edagogická orientace 3, 2005 Učebnice přírodopisu a jejich obtížnost Libuše Hrabí Abstrakt: V článku jsou obsaženy poznatky o hodnocení náročnosti výkladových textů šesti současných českých učebnic

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Posouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Souhrn Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP Tento článek obsahuje poznatky o porovnání náročnosti

Více

ANALÝZA OBTÍŽNOSTI TEXTU UČEBNIC PŘÍRODOVĚDY ZPRACOVANÝCH DLE RVP ZV. Ondřej Šimik

ANALÝZA OBTÍŽNOSTI TEXTU UČEBNIC PŘÍRODOVĚDY ZPRACOVANÝCH DLE RVP ZV. Ondřej Šimik ANALÝZA OBTÍŽNOSTI TEXTU UČEBNIC PŘÍRODOVĚDY ZPRACOVANÝCH DLE RVP ZV Ondřej Šimik Teoretická východiska Učebnice zůstává rozšířeným edukačním materiálem i ve 21. století, a to i přes digitalizaci škol

Více

INOVACE HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 6. ROČNÍK ZŠ

INOVACE HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU UČEBNIC PŘÍRODOPISU PRO 6. ROČNÍK ZŠ IOVACE HODOCEÍ OBTÍŽOSTI VÝKLADOVÉHO TEXTU UČEBIC ŘÍRODOISU RO 6. ROČÍK ZŠ Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství df U v Olomouci Abstrakt: V článku jsou obsaženy poznatky o hodnocení náročnosti

Více

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Čestmír Serafín, Lenka Partíková Souhrn Hodnocení učebních pomůcek používaných ve vyučovacím procesu patří mezi základní kompetence učitele.

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 8. ročník ZŠ pomocí 2 metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 8. ročník ZŠ pomocí 2 metod osouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro. ročník ZŠ pomocí 2 metod Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství df U v Olomouci Souhrn V tomto článku jsou obsaženy poznatky o porovnání

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI TEXTU STŘEDOŠKOLSKÝCH UČEBNIC *

HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI TEXTU STŘEDOŠKOLSKÝCH UČEBNIC * HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI TEXTU STŘEDOŠKOLSKÝCH UČEBNIC * Pavel Beneš, Radek Janoušek, Marek Novotný Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením celkové obtížnosti učebnic. Východiskem jsou zejména práce K. Nestlerové,

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

! " 1. Didaktika přírodovědy

!  1. Didaktika přírodovědy 1. Didaktika přírodovědy Nemůžeme se pouštět do didaktiky přírodovědy a hovořit o přírodovědě, aniž bychom si blíže tyto pojmy neobjasnili. Prostudování kapitoly vede k objasnění této problematiky. τ Didaktika,

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Názory žáků a učitelů na učebnice přírodopisu

Názory žáků a učitelů na učebnice přírodopisu 28 Pedagogická orientace 4, 2007 Názory žáků a učitelů na učebnice přírodopisu Libuše Hrabí Úvod Anotace: Článek obsahuje názory žáků a učitelů na naše učebnice přírodopisu. Výzkum byl realizován na deseti

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělání Odborné vzdělávání Zaměření Chemik operátor Odborná oblast Chemik operátor Jednotky učení Celkový čas (1 vyučovací hodina = 45 minut)

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

OBTÍŽNOST TEXTU V NĚKTERÝCH UČEBNICÍCH PŘÍRODOPISU

OBTÍŽNOST TEXTU V NĚKTERÝCH UČEBNICÍCH PŘÍRODOPISU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra biologie Diplomová práce OBTÍŽNOST TEXTU V NĚKTERÝCH UČEBNICÍCH PŘÍRODOPISU Autor: Monika Pytlová Obor: speciální pedagogika přírodopis Vedoucí

Více

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 popisuje základní přístup k volbě nových indikátorů pro sledování podpory rozvoje jazykové gramotnosti, uvádí východiska pro jejich výběr, jejich

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Organizační uspořádání podmínek k realizaci obsahu výuky při použití různých metod výuky a výukových prostředků Klasifikace org.

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství

OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. Ošetřovatelství s didaktikou ošetřovatelství OTÁZKY PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Studijní program: N 7504 UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Akademický rok : 2014/2015 Ošetřovatelství

Více

Oponentský posudek habilitační práce. Název práce: Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů

Oponentský posudek habilitační práce. Název práce: Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů Oponentský posudek habilitační práce Obor: Uchazečka: 1.1.10 Oborová didaktika PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD. Název práce: Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. 02 ELEKTRONICKÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY ČÁST 1. Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. Kamenice 5 pavilón A4 - NCBR, místnost 2.14 email: veru@mail.muni.cz http://is.muni.cz/www/106381/kontakty.html 1 Osnova 2. tématu

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PREFERENCE UČITELŮ PŘI VYUČOVÁNÍ MANUÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PREFERENCE UČITELŮ PŘI VYUČOVÁNÍ MANUÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREFERENCE UČITELŮ PŘI VYUČOVÁNÍ MANUÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PREFERENCE FOR TEACHING TEACHERS MANUAL SKILLS ON THE FIRST GRADE ELEMENTARY SCHOOL Petra PERLOVÁ Resumé Tento příspěvek

Více

HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI TEXTU UČEBNIC CHEMIE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. MARTIN RUSEK, DAGMAR STÁRKOVÁ, IVA METELKOVÁ a PAVEL BENEŠ. Obsah

HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI TEXTU UČEBNIC CHEMIE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. MARTIN RUSEK, DAGMAR STÁRKOVÁ, IVA METELKOVÁ a PAVEL BENEŠ. Obsah HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI TEXTU UČEBNIC CHEMIE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MARTIN RUSEK, DAGMAR STÁRKOVÁ, IVA METELKOVÁ a PAVEL BENEŠ Katedra chemie a didaktiky chemie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze,

Více

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte mladšího školního věku na ZUŠ 7. 9. září 2010 Zdeněk Vašíček Český pedagogický výzkum

Více

Monika Šindelková, Petr Ptáček

Monika Šindelková, Petr Ptáček The Practical Significance of Teaching Method, Use of Work Sheets, For Students of Chemistry Teaching Praktický význam pedagogické metody, využití pracovních listů, pro studenty učitelství chemie Monika

Více

Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi

Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi Mathematics in Elementary School with Focus on Geometry Utilization in Practice Jitka Hodaňová MESC: D40 Abstract The article describes

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Teorie vzdělávání fyzice 24 hodin, zakončení zkouškou Garant: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Literatura: http://www.iupap.org/report.

Teorie vzdělávání fyzice 24 hodin, zakončení zkouškou Garant: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Literatura: http://www.iupap.org/report. Teorie vzdělávání fyzice 24 hodin, zakončení zkouškou Garant: prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Anotace: Teorie vzdělávání ve fyzice mění své cíle ve vazbě na měnící se společnost. Základem se stává aktivní

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

KRITÉRIA VÝBĚRU MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC

KRITÉRIA VÝBĚRU MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC KRITÉRIA VÝBĚRU MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC CRITERIA FOR SELECTION OF MULTIMEDIA TEXTBOOKS Michaela ELGROVÁ Resumé Moje diplomová práce pojednává o multimediálních učebnicích, které jsou v současnosti jedním

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium

Více

VYUŽITÍ STAVEBNIC VE VÝUCE NA ZŠ

VYUŽITÍ STAVEBNIC VE VÝUCE NA ZŠ Trendy ve vzdělávání 20 VYUŽITÍ STAVEBNIC VE VÝUCE NA ZŠ MINARČÍK Josef HAVELKA Martin, ČR Resumé V příspěvku jsou prezentována dílčí zjištění, která jsou výsledkem dotazníkového šetření realizovaného

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V UČITELSTVÍ PRO MŠ A STUDENTOVO SEBEHODNOCENÍ OSVOJENÝCH KOMPONENT PROFESNÍCH KOMPETENCÍ RADMILA BURKOVIČOVÁ

PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V UČITELSTVÍ PRO MŠ A STUDENTOVO SEBEHODNOCENÍ OSVOJENÝCH KOMPONENT PROFESNÍCH KOMPETENCÍ RADMILA BURKOVIČOVÁ PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V UČITELSTVÍ PRO MŠ A STUDENTOVO SEBEHODNOCENÍ OSVOJENÝCH KOMPONENT PROFESNÍCH KOMPETENCÍ RADMILA BURKOVIČOVÁ Abstrakt: Zjišťovali jsme, jak studenti specifikovaného studijního oboru

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Struktura pedagogických disciplín

Struktura pedagogických disciplín Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Struktura pedagogických disciplín (seminární práce ze semináře k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení) Vypracovala: Romana Gottvaldová UČO

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) Vyberte

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Evaluace a komparace učebnic chemie na ZŠ. Ing. Daniela Kramářová, Ph.D.

Evaluace a komparace učebnic chemie na ZŠ. Ing. Daniela Kramářová, Ph.D. Evaluace a komparace učebnic chemie na ZŠ Ing. Daniela Kramářová, Ph.D. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Teoretická část práce popisuje teorii učebnic, např. jejich funkce, výzkum v dané oblasti, výzkumné

Více