EVROPA, KTERÁ FUNGUJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPA, KTERÁ FUNGUJE"

Transkript

1 EVROPA, KTERÁ FUNGUJE V roce 2014 dostaneme příležitost v této zásadní době v historii našeho kontinentu formovat budoucnost Evropy. Výběr, který v těchto volbách učiníte, může Evropu buď oslabit, nebo posílit. Evropští liberálové se zavazují k budování silnější Evropy, která by chránila naše společné zájmy a hodnoty. Chceme Evropu s autoritou na světové scéně. Chceme Evropu, která posiluje ekonomiku a vytváří pracovní místa. Chceme Evropu, která je transparentnější a odpovědnější. Evropu, která chrání bezpečnost svých občanů. Evropu tolerance a rovnosti se silnými občanskými právy a svobodami. Evropu založenou na opravdové demokracii a vůli občanů. Evropu, která převezme vedení v boji proti klimatickým změnám. Evropu, která funguje pro všechny z nás. Liberálové chtějí Evropu, která vzbuzuje důvěru, nikoli strach, podporuje prosperitu a jednotu, nikoli rozdělení. Občanské svobody a bezpečnost jsou základy liberální Evropy a vysvětlují přitažlivost evropského modelu ve světě. Občanské svobody jsou samými základy našeho blahobytu a musíme je chránit v momentě, kdy jsou ohroženy. Chceme Evropu, která respektuje a podporuje individuální volbu a drží svůj slib, že každý bude mít příležitost zlepšit svůj vlastní život.

2 2 2 Naší prioritou je lépe řešit vážné hospodářské výzvy, kterým čelíme v celé Evropě. Recese a rekordní nezaměstnanost, včetně nezaměstnanosti mladých lidí, ohrožují dlouhodobou budoucnost našich komunit. Stabilní a prosperující Evropa musí být založena na lepších politických strategiích. Věříme v Evropu, která je vám odpovědná a funguje pro vás. Evropští liberálové mají silnou pověst jako ti, kteří činí Evropu odpovědnější, transparentnější a efektivnější. Budeme i nadále usilovat o strategie a přijímat opatření, která nás vyvedou ze současné krize a vytvoří dlouhodobý růst. Věříme v konkurenci, odstraňování překážek na trhu a v efektivní regulaci trhu. Budeme i nadále bojovat proti protekcionismu a zásahům vlády tam, kde podkopávají růst pracovních míst a brání prosperitě na regionální, národní a evropské úrovni. Tvorba pracovních míst a příležitostí Liberální politické strategie se osvědčili při tvorbě pracovních míst a zlepšování lidských životů. S vaší podporou toho můžeme udělat víc. Věříme v sílu a úspěch jednotného evropského trhu, který vytvořil miliony pracovních míst. Naší prioritou je dokončení a rozšiřování jednotného trhu, v neposlední řadě v sektoru služeb, nacházení a tvorba nových příležitostí k ekonomickému růstu a větším inovacím a k posílení konkurenceschopnosti Evropy. Odstranění nadměrných vnitrostátních pravidel a předpisů, jakož i hraničních kontrol, a zajištění volného pohybu pracovníků pomáhají podnikům být silnější a konkurenceschopnější. Nicméně mnohem více může, a mělo by být, provedeno k dokončení jednotného trhu a zjednodušení podnikání v Evropě. Posílíme jednotný trh s energiemi, digitálními produkty, finančními službami, dopravou a trh ve zdravotním sektoru. Zároveň dále zjednodušíme volný pohyb služeb a pracovníků: Budeme pracovat na dohodě o volném obchodu mezi EU a USA, která by mohla evropskou ekonomiku posílit více než 100 miliardami eur ročně. Budeme také usilovat o dohody o volném obchodu s dalšími významnými hospodářskými oblastmi. Malé a střední podniky (MSP) řídí prosperitu v Evropě. Usnadníme tvorbu nových pracovních míst prostřednictvím snadnějšího přístupu k financím, jednodušších pravidel pro investiční fondy při podpoře nových inovativních podniků v celé Evropě a příležitostí pro mladé podnikatele. EU se musí stát vůdčí silou v oblasti začínajících podniků a v oblasti podniků zabývajících se inovativními technologiemi.

3 3 Digitální ekonomika je pro pracovní místa nezbytná. Vytvoříme moderní ekonomiku, která zjednoduší život prostřednictvím více elektronických služeb a podpoříme elektronický obchod tím, že zlepšíme přístup k rychlejšímu internetu, zajistíme otevřený internet, budeme bojovat pro neutralitu internetového prostředí a vytvoříme skutečně jednotný trh v oblasti telekomunikací, včetně postupného rušení roamingových poplatků za hlasové a datové služby do roku 2016 a neodůvodněných cen za volání a posílání SMS do zahraničí. Podporujeme vytvoření příznivých finančních a daňových rámců na podporu zřizování nových podniků. Investice musejí být v Evropě vítány. Domníváme se, že největším sociálním a ekonomickým problémem, kterému nyní Evropa čelí, je nezaměstnanost, zvláště mezi mladými lidmi. Hlavním tématem těchto evropských voleb musí být identifikace příležitostí v oblasti zaměstnanosti, vzdělání a školení a toto je nejvyšší priorita pro ty, kteří budou zvoleni do Evropského parlamentu za ALDE. Výuční listy a univerzitní diplomy musejí být v zahraničí volně uznávány. Střední odborné,, univerzitní a firemní vzdělávání, musí být napříč státy posíleno. Podporujeme pojem pátá svoboda : volný pohyb znalostí včetně vyšší mobility studentů, akademiků a výzkumníků mezi členskými státy, aby se podpořili nové objevy a zkoumání. Přechod k udržitelnému rozvoji prostřednictvím ekonomiky, která efektivně využívá zdroje a vypouští nízké hladiny uhlíku se silnějším důrazem na obnovitelné zdroje energie, vytvoří nová pracovní místa a učiní nás méně závislé na importu energie. Budeme pracovat na funkčním systému obchodování emisí, abychom redukovali emise CO2, a budeme pracovat na posílení tohoto systému jako hnacího mechanismu pro inovace a energeticky efektivní řešení. Efektivní a dobře fungující trh s uhlíkem je klíčovým nástrojem k cenově efektivní redukci emise skleníkových plynů. Toto zahrnuje investice do panevropské elektrické sítě a větší důraz na obnovitelné zdroje energie. Budeme podporovat dlouhodobý a stabilní politický rámec k podpoře energetické a zdrojové efektivity. Součástí musí být spolupráce členských států a Evropské unie v oblasti zvýšení energetické efektivity, snížení produkce uhlíku při výrobě energie, rozvoje technologií pro zachycování a ukládání uhlíku, podpory recyklace, opětovného použití a efektivity v použití přírodních zdrojů včetně těch určených k produkci a spotřebě fosilních paliv. Budeme napomáhat posunu podpory EU v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti směrem k výzkumu a investicím do sektorů orientovaných na budoucnost jako je sektor obnovitelných zdrojů energie. V procesu tvorby těchto nových pracovních míst budeme také zajišťovat environmentální a ekonomickou udržitelnost pro budoucí generace.

4 4 Nastavení nových priorit Musíme přehodnotit celý rozpočtový proces. Věříme v širší strategický cíl, který určí, jak nejlépe utratit naše peníze. Voláme po rozsáhlé reformě finančního systému Unie, a to jak příjmů, tak výdajů, která zajistí, že žádná země nebude přispívat neúměrně. Rozpočtová rozhodnutí by měla brát v úvahu, jak nejlépe zvýšit počet pracovních míst a zlepšit životy lidí a blahobyt společenství. Rozpočet musí být orientovaný na růst. Musíme se zaměřit na inovace, výzkum a rozvoj a podporovat zlepšení vzdělávání. Liberálové se zavazují k lepšímu využití vašich peněz dalším snižováním administrativních rozpočtů a vedou boj za jediné sídlo Evropského parlamentu. Původní cíl zlepšení lidských životů byl zastíněn byrokratickým účetnictvím. Nehospodárné dotace musejí být zrušeny. Budeme pracovat na skutečném a zásadním posunu v příštím rozpočtu EU, abyste z něj měli větší užitek. Evropské peníze musejí být použity k tvorbě pracovních míst a ne k dotování příjmů. qchceme redukovat a zjednodušit pravidla EU tak, aby je bylo snadnější aplikovat a prosazovat, abychom se vyhnuli plýtvání a chybám. Evropské státy by měly poskytnout prohlášení, že jsou peníze EU použity nejen legálně, ale také poskytují přidanou hodnotu. trukturální fondy EU musí být zaměřeny na tvorbu pracovních míst, zvláště pro mladé, a na rozvoj inovací. Fondy EU by také měly být zaměřeny na výzkum, který přidává hodnoty a poskytuje výzkumníkům, PhD studentům a univerzitám nástroje. Přístup k fondům určeným ke zlepšení života lidí musí být časově omezen se ztrátou nároku v případě nedodržení cílů v určeném období. Budeme pracovat na udržitelné ekonomice, která respektuje životní prostředí. Jako Liberálové podporujeme postupné snižování zemědělských dotací. Zdůrazňujeme však, že obecná pravidla zakazující státní pomoc národnímu průmyslu, společnostem a výrobkům by měla platit také pro společnou zemědělskou politiku (SZP), čímž se zabrání převedení zemědělských dotací zpět na národní úroveň. Naším cílem je zajistit transparentnější a méně byrokratickou implementaci SZP. Evropské peníze musejí být použity na tvorbu pracovních míst a bezpečnost potravin ve všech členských státech.

5 5 Zemědělské dotace v jiných zemích narušují rovné podmínky pro evropské zemědělce. Chceme mezinárodní snížení podpory a další modernizaci SZP, která by směřovala k efektivitě a větší orientaci na trh. Podporujeme zemědělskou politiku, která je vyrovnaná mezi všemi třemi oporami udržitelnosti: ekonomickou, environmentální a sociální. Toto umožní zemědělcům produkovat více s menšími vstupy. Zajistíme, že rodinné statky a lidé v zemědělských oblastech, kteří udržují krajinu a podporují turismus přátelský k životnímu prostředí, budou mít spravedlivý užitek ze SZP. Přesuneme podporu EU od zemědělských dotací k moderním a k životnímu prostředí přátelským zemědělským technologiím, aby se udržela produkce potravin a udržitelná živočišná výroba a zároveň se pomohlo místním komunitám. Podporujeme investice do výzkumu, moderních technologií a jejich převedení do praxe ve všech sektorech zemědělství, rybářství a rozvoje venkova. Evropští liberálové vedli reformu společné rybářské politiky, zvláště k ukončení výmětů nežádoucích ryb a k decentralizaci rozhodování. Obnovení finanční stability Stejně jako se od evropských občanů očekává, že budou vést vyrovnané domácí rozpočty a žít v rámci svých možností, musíme zajistit zdravé veřejné finance. Chceme Unii, ve které jsou kritéria Paktu stability dodržována Unií i jejími členskými státy. Měnovou unii lze udržet pouze, pokud se solidarita zkombinuje s pevnou fiskální odpovědností. Tato solidarita závisí na fiskální disciplíně, která se vyhýbá morálnímu hazardu a nesnižuje ekonomické pobídky pro zdravé veřejné finance. Souhlas s těmito zásadami nestačí. I nadále budeme stát v čele úsilí o to, aby ti, kdo porušují pravidla, nesli odpovědnost. Budeme pracovat pro rychlé zavedení bankovní unie v eurozóně se společným právním základem pro dohled nad bankami a řešení jejich problémů. Stanovíme společný mechanismus pro ukončení nesolventních bank, abychom se vyhnuli nákladům pro daňové poplatníky. Vytvoříme lepší kontrolní mechanismy a více automatických sankcí v případě porušení Paktu stability a růstu. Chceme, aby země v eurozóně i mimo eurozónu zůstaly zcela zapojené v rozhodovacích procesech Unie týkajících se ekonomických problémů společného zájmu, protože naše ekonomická budoucnost je neoddělitelně spojená.

6 6 I když jsme se zavázali k principu daňové konkurence, jsme přesvědčeni, že je třeba udělat více v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a proti daňovým únikům. Silnější ve světě a bezpečnější doma Zatímco někteří chtějí vyzdvihnout naše rozdíly a využít jich, my věříme, že naše společné hodnoty a jednota nám umožňují bránit naše společné zájmy ve světě a individuální práva doma. Naše síla nám pomůže vytvořit pracovní místa a zlepšit lidské životy v Evropě i za jejími hranicemi. Budeme podporovat lidská práva a chránit zranitelné v EU i za jejími hranicemi. Pro Liberály zůstává rozšiřování EU základním nástrojem společné zahraniční a bezpečností politiky. Zlepšíme spolupráci v EU a posílíme politiku EU v oblasti práva a vnitřních záležitostí, zvláště v boji s organizovaným zločinem. I když vítáme nový Společný evropský azylový systém, budeme dále pracovat na vytváření legálních a bezpečných cest do EU pro žadatele o azyl prostřednictvím přesídlení a humanitárních víz, abychom odstranili trh pro obchodníky s lidmi a zabránili tragickým úmrtím ve Středomoří. Budeme také pracovat na Evropě otevřené k talentům a nápadům od lidí, kteří jsou ochotní a schopní přispět na jedné straně k růstu pracovních míst a prosperitě, a na druhé straně posílit systém, který by zabránil nepravidelné migraci. Budeme usilovat o společnou politiku kybernetické bezpečnosti, která zlepší schopnost našich členských států chránit naše soukromí a ekonomiku. Naše schopnost prosazovat efektivně v zahraničí právní stát a individuální svobody závisí na naší schopnosti garantovat stejná práva pro naše obyvatele. Budeme i nadále bojovat za plnou ochranu všech lidských práv a zůstaneme v čele boje proti diskriminaci jakéhokoliv druhu. Budeme pracovat pro vytvoření mechanismu, který by monitoroval porušení základních práv a občanských svobod v EU a uplatňovat sankce na základě objektivních kritérií bez politického vměšování. Evropa by měla být světovou vůdčí silou ochraně soukromí dat. Přístup k soukromým datům evropských občanů by měl být vždy předmětem řádného soudního procesu.

7 7 V globalizovaném světě nemůže žádná země EU čelit hrozbám a výzvám, kterým dnes čelíme, samostatně. Občané EU očekávají, že EU a její členské státy budou táhnout za jeden provaz při společném jednání, které bude hrát efektivní roli v globálních záležitostech. Svět je čím dál komplexnější a nestabilnější. Evropa se bude muset více spoléhat na své vlastní vojenské a bezpečnostní zdroje. Je třeba lépe se sdružovat a sdílet schopnosti, abychom je lépe využili. Toto by umožnilo rychlejší odpovědi na mezinárodní krize, jak úspěšně ukázal boj proti pirátství. Pracujeme na mnohem bližší spolupráci mezi EU a NATO. Budeme i nadále podporovat demokratické a ekonomické reformy v sousedních zemích. Zdravější demokracie na našich hranicích zajišťuje bezpečnější Evropskou unii. Silně podporujeme nový důraz na lidská práva v zahraniční politice EU. Chceme zvýšit vliv EU v mezinárodních záležitostech tím, že ustanovíme přídavné evropské křeslo v Radě bezpečnosti OSN a dalších organizacích a také tím, že sdružíme členské státy eurozóny do jednoho volebního obvodu v MMF. Věříme, že by EU měla dále posilovat své schopnosti krizového civilního managementu a používat své zkušenosti ke garanci stability, vládě práva a zásadám řádné správy věcí veřejných. Pro efektivní a transparentní Evropu Finanční krize způsobila, že EU protahovala schvalování Lisabonské smlouvy. Během volebního období příštího Evropského parlamentu chceme podpořit svolání shromáždění za účelem dalšího demokratického rozvoje Unie. Věříme, že když se zvýší odpovědnost evropských politiků, budou pro nás dodávat efektivnější výsledky. EU a její instituce potřebují více transparentnosti a méně byrokracie. Budeme pokračovat ve svých snahách o zjednodušení pravidel EU a jejich odlehčení. Prosazujeme, že rozhodnutí by se měla dělat na odpovídající lokální a regionální, národní, nebo evropské úrovni, která nejlépe a nejpříměji slouží občanům. V rámci Lisabonské smlouvy byly národní parlamenty ve vyšším stupni zapojeny do jednání o politických strategiích. Abychom posílili zásady subsidiarity ještě více, ALDE navrhuje každoroční kontrolu subsidiarity, v jejímž rámci Evropský parlament ohodnotí pracovní program Komise, aby bylo zajištěno, že zásady subsidiarity a proporcionality jsou respektovány. Chceme vytvořit efektivnější Evropskou komisi tím, že budeme významně reformovat pracovní metody v Kolegiu, a redukováním oblastí portfolií.

8 8 Podporujeme probíhající restrukturalizaci jistých částí administrace EU, jako je Výbor regionů, abychom zajistili, že všechny části významně přispívají k procesu rozhodování a k transparentnímu, hladkému a efektivnímu chodu Unie. Chceme zachovat možnost zrušení administrativních struktur, které zcela nesplňují tato kritéria, jako je Hospodářský a sociální výbor. Vyzýváme k auditu všech stávajících agentur EU. Ty, které nepřinášejí významnou přidanou hodnotu, by měly být zrušeny. Domníváme se, že diferenciovaná integrace nepředstavuje hrozbu pro soudržnost EU, pokud zůstává další integrace otevřená i pro jiné země a umožňuje jim připojit se, pokud se k tomu rozhodnou. Evropský parlament by měl mít pouze jedno sídlo. Podporujeme posílení demokratické povahy Evropské unie, s větším zapojením Evropského parlamentu a národních parlamentů v procesu rozhodování a s vyšší transparentností jednání a hlasování v Radě. Evropská unie musí být silnější, jednodušší a demokratičtější. Žádáme o váš hlas, abyste nám pomohli tohoto dosáhnout.

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

o udržitelných evropských městech

o udržitelných evropských městech LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech Sjednána při příležitosti neformální ministerské schůzky na téma rozvoj měst a územní soudržnost v Lipsku ve dnech 24. a 25. května 2007 Preambule LIPSKÁ

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více