BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES č. 1907/2006 REACH Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Datum revize:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES č. 1907/2006 REACH Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Datum revize:"

Transkript

1 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Strana 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU BRALEP DUO 200 Další názvy (synonyma): nejsou POUŽITÍ PŘÍPRAVKU Cementová vyrovnávací hmota k vyrovnávání podkladů (např. betonových) před lepením podlahových krytin IDENTIFIKACE VÝROBCE/ PRVNÍHO DISTRIBUTORA Obchodní jméno: BRALEP, s.r.o. Sídlo: Bohnická 16/38, Praha 8 - Bohnice Identifikační číslo: IČO Telefon: Fax: NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, Praha 2 Tel.: , , Identifikace rizik 2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU PODLE ZÁKONA: přípravek má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. v platném znění. Zhodnocení nebezpečnosti odpovídá současně i platným předpisům Evropské unie, údaje v bezpečnostním listu jsou doplněny i o údaje z odborné literatury. Xi Dráždivý 2.2 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU: ve formě prachu a po smísení s vodou dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může způsobit vážné poškození očí. 2.3 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU: přípravek nesmí přijít do vody bez předchozí úpravy. 2.4 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ: neuvádí se MOŽNÉ NESPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: nutno dodržet pokyny výrobce. 3. Složení nebo informace o složkách 3.1 CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU Prášková směs cementů, písků, anorganických plniv a vybraných aditiv. 3.2 PŘÍPRAVEK OBSAHUJE TYTO NEBEZPEČNÉ LÁTKY Název látky Obsah látky v % CAS EINECS R-věta, S-věta Symbol nebezpečí Portlandský cement R36/37/38/43 S2/22/26/36/37/39 Hydroxid vápenatý < R/37/38/41 S2/22/26/36/37/39

2 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Strana 2 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 VŠEOBECNÉ POKYNY: při nevolnosti nebo jiných zdravotních problémech nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc, poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. 4.2 PŘI NADÝCHÁNÍ: vyvést postiženého na čerstvý vzduch. 4.3 PŘI STYKU S POKOŽKOU: potřísněný oděv převléknout, pokožku umýt proudem čisté vody a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem. 4.4 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vyplachovat čistou pitnou vodou alespoň 30 minut, následně vyhledat lékařskou pomoc. 4.5 PŘI POŽITÍ: vypít půl litru vlažné vody, ústa vypláchnout vodou, nevyvolávat zvracení. Při požití většího množství vyhledat lékařskou pomoc. 4.6 DALŠÍ ÚDAJE: pokud příznaky podráždění vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékaře. 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 5.1 VHODNÁ HASICÍ MÉDIA: nejsou známa. 5.2 NEVHODNÁ HASICÍ MÉDIA: nejsou známa. 5.3 ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ: není známo. 5.4 ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: nejsou známy. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU 6.1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: nutno zabránit styku s kůží a očima. 6.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: zabránit vniknutí do půdy, kanalizace a vodních toků. 6.3 DOPORUČENÉ METODY ČIŠTĚNÍ A ZNEŠKODNĚNÍ: mechanické suché pohlcení, vodou vytvrzený přípravek je možno likvidovat jako stavební odpad. 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 POKYNY PRO ZACHÁZENÍ: manipulovat pouze s uzavřenými obaly, zabezpečit dobré větrání pracoviště, zamezit tvorbě prachu. 7.2 POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: skladovat v uzavřeném obalu v suchých prostorech. Načaté pytle těsně uzavřít a chránit před vlhkostí. Skladovací doba je 12 měsíců od data plnění. 8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB 8.1 EXPOZIČNÍ LIMITY Látka CAS Přípustný expoziční limit (mg/m 3 ) PEL Portlandský cement Hydroxid vápenatý Nejvyšší přípustná koncentrace látky v ovzduší (mg/m 3 ) NPK-P 8.2 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE: technickými opatřeními (intenzivním větráním, místním nebo centrálním odsáváním apod.) musí být dosažen takový stav, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší podle hygienických předpisů ve smyslu nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Organizace, ve které se přípravek používá je povinna zabezpečit měření skutečných hodnot koncentrací nebezpečných látek na pracovišti podle platných právních předpisů OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ Ochrana dýchacích orgánů: kde nelze zajistit NPK-P, použít ochranné masky s filtrem proti prachu Ochrana rukou: ochranné rukavice z PVC nebo PE Ochrana očí: těsně přiléhající ochranné brýle Ochrana kůže:vhodný pracovní oděv. Všechny osobní ochranné pomůcky udržovat čisté a v použitelném stavu Další údaje: Při práci nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat běžné zásady osobní hygieny a po skončení práce umýt ruce a ošetřit vhodným reparačním krémem OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zabránit kontaminaci půdy, vodních zdrojů a kanalizace. Při náhodném úniku uvolnění přípravku postupovat dle bodu 6.1 a 6.3.

3 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Strana 3 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Skupenství (20 C): pevná látka, prášek Barva: šedá Zápach (vůně): bez zápachu 9.2. INFORMACE DŮLEŽITÉ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Hodnota ph (23 C): po smíšení s vodou 11 13,5 Teplota varu a tání ( C): nestanovena Bod vzplanutí ( C ): nelze aplikovat Hořlavost: není známá Samozápalnost: není známá Nebezpečí výbuchu: Produkt není výbušný Dolní / horní mez výbušnosti: Oxidační vlastností: nestanovena Tenze par (při 20 C): nestanovena Hustota (při 20 C: 1300 kg/m 3 Rozpustnost: Ve vodě nerozpustný, ale neomezeně mísitelné V tucích: neuvádí se Rozdělovací koeficient: neuvádí se Další informace: neuvádí se 10. STABILITA A REAKTIVITA PODMÍNKY, KTERÝCH JE TŘEBA ZAMEZIT: je třeba zabránit styku s vodou a dodržet skladovací podmínky LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU: neuvádí se NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU: nejsou známy 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE PRIMÁRNÍ KOŽNÍ DRÁŽDIVOST: u citlivých jsou možné dráždivé účinky při styku s kůží. PRIMÁRNÍ OČNÍ DRÁŽDIVOST: ve formě prachu dráždí spojivkové sliznice očí. AKUTNÍ TOXICITA LD 50, orálně, potkan (mg/kg): nestanoveno. LD 50, dermálně, potkan (mg/kg): nestanoveno. LC 50, inhalačně potkan (mg/kg): nestanoveno DLOUHODBÉ ÚČINKY : neuvádí se. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE EKOTOXICITA: neuvádí se MOBILITA: neuvádí se PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST: neuvádí se BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL : neuvádí se DALŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY: neuvádí se. 13. POKYNY PRO DOSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU Přípravek se nesmí dostat do životního prostředí ani kanalizace Nespotřebované zbytky vyrovnávací hmoty se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Vytvrzené zbytky podle Katalogu odpadů kat.č a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č a kategorie O PRÁVNÍ PŘEDPISY: Zákon o odpadech č.317/2004 Sb. Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb.

4 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Strana INFORMACE PRO PŘEPRAVU PŘÍPRAVKU 14.1 Přípravek obsahuje hořlavé kapalné látky Pozemní doprava ADR/RID UN číslo : Třída nebezpečnosti : Klasifikační kód: Název přepravované látky: Obalová skupina: II Ident.číslo neb.látky: Přepravní název: 14.2 Námořní přeprava IMDG UN číslo : IMDG třída: Strana: Typ obalu: 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 15.1 Přípravek je ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. v platném znění klasifikován: Xi Dráždivý VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A SLOVNÍ OZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ : Xi -Dráždivý NÁZEV NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK: portlandský cement, hydroxid vápenatý R-věty: R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R41 Nebezpečí vážného poškození očí R43 může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 22 Nevdechujte prach S 25 Zamezte styku s očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění zákon č.345/2005 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška č.221/2004 Sb., seznam chemických látek, jejichž uvádění na trh je omezeno ve znění č. 109/2205 Sb. Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění NV č.523/2002 Sb. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č.385/2005 Sb. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví obsah bezpečnostního listu ve znění č.460/2005 Sb. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 356/2003 Sb. ve znění č.369/2005 Sb. Zákon č.317/2004sb. o odpadech Vyhláška č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování stac. Zdrojů znečištění 16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K PŘÍPRAVKU Kontaktní místo pro poskytování technických informací : viz 1.3. adresa výrobce Plné znění R a S vět použitých bodě 2. R36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R43 - Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí S 22 - Nevdechujte prach S 25 - Zamezte styku s očima S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě odpovídají našim znalostem o produktu v době vydání tohoto dokumentu. Slouží jako podklad pro bezpečnou manipulaci s uvedeným produktem při skladování, zpracování a dopravě. Údaje zde uvedené nemohou být považovány ze záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nejsou přenosné na jiné látky. Za bezpečnost pracoviště a zohlednění všech právních předpisů je zodpovědný kupující.

5 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 T Strana 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU BRALEP DUO 200 T Další názvy (synonyma): nejsou POUŽITÍ PŘÍPRAVKU Cementová vyrovnávací hmota k vyrovnávání podkladů (např. betonových) před lepením podlahových krytin IDENTIFIKACE VÝROBCE/ PRVNÍHO DISTRIBUTORA Obchodní jméno: BRALEP, s.r.o. Sídlo: Bohnická 16/38, Praha 8 - Bohnice Identifikační číslo: IČO Telefon: Fax: NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, Praha 2 Tel.: , , Identifikace rizik 2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU PODLE ZÁKONA: přípravek nemá charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. v platném znění. Zhodnocení nebezpečnosti odpovídá současně i platným předpisům Evropské unie, údaje v bezpečnostním listu jsou doplněny i o údaje z odborné literatury. 2.2 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU: podle dosavadních zkušeností a informací nemá přípravek zdraví škodlivé účinky. 2.3 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU: přípravek nesmí přijít do vody bez předchozí úpravy. 2.4 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ : neuvádí se MOŽNÉ NESPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: nutno dodržet pokyny výrobce. 3. Složení nebo informace o složkách 3.1 CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU Disperze na býzi akrylátu 3.2 PŘÍPRAVEK OBSAHUJE TYTO NEBEZPEČNÉ LÁTKY Název látky Obsah látky v % CAS EINECS R-věta, S-věta Symbol nebezpečí POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 VŠEOBECNÉ POKYNY: při nevolnosti nebo jiných zdravotních problémech nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc, poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. U zvlášť citlivých osob může způsobit lehké podráždění kůže a sliznic. 4.2 PŘI NADÝCHÁNÍ: neuvádí se. 4.3 PŘI STYKU S POKOŽKOU: potřísněný oděv převléknout, pokožku umýt proudem čisté vody a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem. 4.4 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vyplachovat čistou pitnou vodou alespoň 30 minut, následně vyhledat lékařskou pomoc. 4.5 PŘI POŽITÍ: vypít půl litru vlažné vody, ústa vypláchnout vodou, nevyvolávat zvracení. Při požití většího množství vyhledat lékařskou pomoc. 4.6 DALŠÍ ÚDAJE: pokud příznaky podráždění vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékaře.

6 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 T Strana 2 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 5.1 VHODNÁ HASICÍ MÉDIA: nejsou známa. 5.2 NEVHODNÁ HASICÍ MÉDIA: nejsou známa. 5.3 ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ: není známo. 5.4 ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: nejsou známy. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU 6.1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: zvláštní opatření nejsou nutná. Platí běžná bezpečnostní opatření pro manipulaci s chemikáliemi. 6.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: zabránit vniknutí do půdy, kanalizace a vodních toků. 6.3 DOPORUČENÉ METODY ČIŠTĚNÍ A ZNEŠKODNĚNÍ: při úniku zamezit volnému vsakování do podloží, úniku do kanalizace a vodních zdrojů. Likvidace spálením ve vhodném úředně schváleném zařízení. 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 POKYNY PRO ZACHÁZENÍ: manipulovat pouze s uzavřenými obaly, zabezpečit dobré větrání pracoviště, manipulovat s přípravkem podle návodu k použití. 7.2 POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: skladovat v krytých skladovacích prostorech, při teplotách od 5 C do 28 C. Chránit před mrazem a slunečním zářením. V případě dodržení skladovacích podmínek je skladovací doba je 12 měsíců od data plnění. 8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB 8.1 EXPOZIČNÍ LIMITY: nejsou známy. 8.2 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE: neuvádí se OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ Ochrana dýchacích orgánů: nejsou nutné Ochrana rukou: ochranné rukavice z PVC nebo PE Ochrana očí: těsně přiléhající ochranné brýle Ochrana kůže: vhodný pracovní oděv. Všechny osobní ochranné pomůcky udržovat čisté a v použitelném stavu Další údaje: při práci nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat běžné zásady osobní hygieny a po skončení práce umýt ruce a ošetřit vhodným reparačním krémem OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zabránit kontaminaci půdy, vodních zdrojů a kanalizace. Při náhodném úniku uvolnění přípravku postupovat dle bodu 6.1 a FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1.VŠEOBECNÉ INFORMACE Skupenství (20 C): kapalina. Barva: mléčně bílá. Zápach (vůně): charakteristická INFORMACE DŮLEŽITÉ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Hodnota ph (23 C): 8-9 Teplota varu a tání ( C): cca 100 Bod vzplanutí ( C ): nelze aplikovat Hořlavost: není hořlavina Samozápalnost: nenastává Nebezpečí výbuchu: produkt není výbušný Dolní / horní mez výbušnosti: Oxidační vlastností: nemá Tenze par (při 20 C): nestanovena Hustota (při 20 C: 1008 kg/m 3 Rozpustnost: ve vodě neuvádí se v tucích- neuvádí se Rozdělovací koeficient: neuvádí se Další informace: neuvádí se

7 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 T Strana STABILITA A REAKTIVITA PODMÍNKY, KTERÝCH JE TŘEBA ZAMEZIT: při dodržení skladovacích podmínek je výrobek stabilní LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU: neuvádí se NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU: nejsou známy. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE PRIMÁRNÍ KOŽNÍ DRÁŽDIVOST: u citlivých jsou možné dráždivé účinky při styku s kůží. PRIMÁRNÍ OČNÍ DRÁŽDIVOST: nestanovena. AKUTNÍ TOXICITA LD 50, orálně, potkan (mg/kg): nestanoveno. LD 50, dermálně, potkan (mg/kg): nestanoveno. LC 50, inhalačně potkan (mg/kg): nestanoveno DLOUHODBÉ ÚČINKY : neuvádí se. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE EKOTOXICITA: neuvádí se MOBILITA: neuvádí se PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST: neuvádí se BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL : neuvádí se DALŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY: neuvádí se. 13. POKYNY PRO DOSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU Přípravek se nesmí dostat do životního prostředí ani kanalizace Nespotřebované zbytky disperze se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle Katalogu odpadů kat.č a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č a kategorie O PRÁVNÍ PŘEDPISY: Zákon o odpadech č.317/2004 Sb. Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU PŘÍPRAVKU 14.1 Přípravek obsahuje hořlavé kapalné látky Pozemní doprava ADR/RID UN číslo : Třída nebezpečnosti : Klasifikační kód: Název přepravované látky: Obalová skupina: II Ident.číslo neb.látky: Přepravní název: 14.2 Námořní přeprava IMDG UN číslo : IMDG třída: Strana: Typ obalu:

8 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 T Strana INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 15.1 Přípravek je ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. v platném znění klasifikován: VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A SLOVNÍ OZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ : NÁZEV NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK: R-věty: S-věty: SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění zákon č.345/2005 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška č.221/2004 Sb., seznam chemických látek, jejichž uvádění na trh je omezeno ve znění č. 109/2205 Sb. Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění NV č.523/2002 Sb. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č.385/2005 Sb. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví obsah bezpečnostního listu ve znění č.460/2005 Sb. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 356/2003 Sb. ve znění č.369/2005 Sb. Zákon č.317/2004sb. o odpadech Vyhláška č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování stac. Zdrojů znečištění 16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K PŘÍPRAVKU Kontaktní místo pro poskytování technických informací : viz adresa výrobce Plné znění R a S vět použitých bodě Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě odpovídají našim znalostem o produktu v době vydání tohoto dokumentu. Slouží jako podklad pro bezpečnou manipulaci s uvedeným produktem při skladování, zpracování a dopravě. Údaje zde uvedené nemohou být považovány ze záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nejsou přenosné na jiné látky. Za bezpečnost pracoviště a zohlednění všech právních předpisů je zodpovědný kupující.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce: Complex - ORA -Holzpflegeöl, Firma výrobce : Josef Schellhorn GmbH Tel 0043

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: TSC 002070 Ready-mix.majolica/nat.clay for casting,

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Reifenschaum 500 ml Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pěna na ošetření pneumatik, chrání před UV zářením

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 Datum vydání: 26.2.2000 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP METALGRIND

Více

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish

ï BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Název výrobku: Raindance Lackfinish Strana 1 ze 7 stran 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Konzervační přípravek na lakované povrchy 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-06-28

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-06-28 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-06-28 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název

Více

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 Bezpečnostní list - Hasicí sprej Pyrocom 400 ml Strana: 1 / 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 7. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Lepidlo Promat K84 Lepidlo Promat K84-16 Vysokoteplotní pojivo K84 Vysokoteplotní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 2005-01-01 Datum revize : 2005-05-27 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název

Více

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla

Bezpečnostní list podle 2001/58/ ES a vyhlášky 231/2004 Sb. Prostředek na čištění skla / Prostředek na mytí skla 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Prostředek na čištění skla / Glasreiniger / Prostředek 1.2. Použití látky nebo přípravku: Čisticí

Více

Aidol Treppen- & Parkettpflege

Aidol Treppen- & Parkettpflege Datum vydání: 01. 11. 2010 Datum revize: 01. 11. 2010 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2393 1.2 Použití přípravku:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Sprej na ochranu a regeneraci tamponů. 1.3 Identifikace dovozce: Jméno

Více

Aidol Wetterschutz-Lasur

Aidol Wetterschutz-Lasur Datum vydání: 26.01.2009 Datum revize: 08.07.2008 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 1553, 1555-65 1.2 Použití přípravku:

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název výrobku: SN73435B Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: SN73435B Další názvy látky: pájka Sn99,3Cu0,7 + kalafuna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá nařízení (ES) 1907/2006 REACH, příloha 2. ANHYLEVEL / ALFALEVEL

BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá nařízení (ES) 1907/2006 REACH, příloha 2. ANHYLEVEL / ALFALEVEL Datum vydání: 6/2012 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Obchodní název výrobku: Potěrový materiál (potěrový materiál s pojivem na bázi síranu vápenatého) Číslo CAS: 778-18-9 Číslo

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Aidol Treppen- & Parkettpflege

Aidol Treppen- & Parkettpflege Datum vydání: 18.08.2008 Datum revize: 06.12.2007 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2393 1.2 Použití přípravku: Přípravek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)]

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] Datum vydání I. II III. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Chemický název (R,S)alfakyano3fenoxybenzyl(1R,S)cis,trans3(2,2dichlorninyl

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 29.6.2000 Datum revize:20.11.2003, 23.5.2008 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : EPOXY POWDER (GREEN). Další kódy výrobce: 811-140,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Čistič motorů LMF Chemický název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: přípravek určený

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/4 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Obchodní označení: ARDEX NA Latex Číslo výrobku: 4645 Použití látky / přípravku Těsnicí prostředek Identifikace

Více

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 21. 06. 2012 Počet stran: 5 Datum revize: Název výrobku: ETERNAL MAT

Více

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01.11.1999 Datum revize v ČR: 20.11.2002 Datum posledního přepracování v zahraničí: 06.10.2000 Bezpečnostní list Henke l ČR podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. 1. Identifikace přípravku,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1.2 Použití látky nebo směsi: Mycí a čisticí přípravek, určený zejména k mytí a čištění

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání:1.9.1999 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Mycí prostředek F 6100 Číslo CAS: -- Číslo ES (EINECS):

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 14.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 711.00 1.2 Pouţití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur Datum vydání: 17.01.2008 Datum revize: 15.03.2008 Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 3420-3439 1.2 Použití přípravku:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(ES) Č. 1907/2006, PŘÍLOHA II ZE DNE 18. PROSINCE 2006 Datum vydání: 4. 4. 2008 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace výrobce,dovozce,prvního distributora nebo distributora 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

BIOSTAR BIO KOMPRESOR

BIOSTAR BIO KOMPRESOR Datum vydání: 30. 06. 2007 strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: BIOSTAR BIO KOMPRESOR Jiné názvy látky: 1.2 Použití látky nebo

Více

Aqua PF- 430 Pigmentfüller

Aqua PF- 430 Pigmentfüller Datum vydání: 26.1.2009 Datum revize: 26.1.2009 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 3265 1.2 Použití přípravku: Plnič

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 15. 12. 2008 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce přípravku:

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bona Osvěžovač na tvrdé. povrchy. 1. Identifikace přípravku a společnosti strana 1(5) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Použití přípravku Tekutý samolešticí přípravek na bázi vodné disperze polymerů, pro údržbu dřevěných podlah. 1.3 Identifikace

Více

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ.

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ. 1 Označení látky, přípravku a společnosti 1.1 Označení látky nebo přípravku Jemně granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Obchodní název FermoBent PORE-TEC Číslo výrobku 1043x. 1.2 Použití látky / přípravku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ALAR 85

BEZPEČNOSTNÍ LIST ALAR 85 Datum přepracování: 28.4.2004 Strana 1 (celkem 5) IDENTIFIKACE LÁTKY Obchodní název přípravku: ALAR 85 Číslo listu A313003 1.4.0 Xn - zdraví škodlivý Chemický název Synonyma: Typ chemikálie: Chemická řada:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: 16.1.2004 Datum revize: 17.9.2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: 16.1.2004 Datum revize: 17.9.2008 Bezpečnostní list Hasicí sprej PYROCOM 400 ml Strana: 1 / 6 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: 16.1.2004 Datum revize: 17.9.2008 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 1. Označení látky/směsi a firemní označení Obchodní jméno: Füllspachtel innen Údaje o výrobku : Výplňová hmota vnitřní Výrobce: Knauf GmbH Ulice/pošt.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: PARAMO PX 434 Chemický název: základový olej nespecifikovaný 1.2 Použití látky nebo

Více