BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES č. 1907/2006 REACH Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Datum revize:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES č. 1907/2006 REACH Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Datum revize:"

Transkript

1 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Strana 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU BRALEP DUO 200 Další názvy (synonyma): nejsou POUŽITÍ PŘÍPRAVKU Cementová vyrovnávací hmota k vyrovnávání podkladů (např. betonových) před lepením podlahových krytin IDENTIFIKACE VÝROBCE/ PRVNÍHO DISTRIBUTORA Obchodní jméno: BRALEP, s.r.o. Sídlo: Bohnická 16/38, Praha 8 - Bohnice Identifikační číslo: IČO Telefon: Fax: NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, Praha 2 Tel.: , , Identifikace rizik 2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU PODLE ZÁKONA: přípravek má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. v platném znění. Zhodnocení nebezpečnosti odpovídá současně i platným předpisům Evropské unie, údaje v bezpečnostním listu jsou doplněny i o údaje z odborné literatury. Xi Dráždivý 2.2 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU: ve formě prachu a po smísení s vodou dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může způsobit vážné poškození očí. 2.3 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU: přípravek nesmí přijít do vody bez předchozí úpravy. 2.4 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ: neuvádí se MOŽNÉ NESPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: nutno dodržet pokyny výrobce. 3. Složení nebo informace o složkách 3.1 CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU Prášková směs cementů, písků, anorganických plniv a vybraných aditiv. 3.2 PŘÍPRAVEK OBSAHUJE TYTO NEBEZPEČNÉ LÁTKY Název látky Obsah látky v % CAS EINECS R-věta, S-věta Symbol nebezpečí Portlandský cement R36/37/38/43 S2/22/26/36/37/39 Hydroxid vápenatý < R/37/38/41 S2/22/26/36/37/39

2 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Strana 2 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 VŠEOBECNÉ POKYNY: při nevolnosti nebo jiných zdravotních problémech nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc, poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. 4.2 PŘI NADÝCHÁNÍ: vyvést postiženého na čerstvý vzduch. 4.3 PŘI STYKU S POKOŽKOU: potřísněný oděv převléknout, pokožku umýt proudem čisté vody a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem. 4.4 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vyplachovat čistou pitnou vodou alespoň 30 minut, následně vyhledat lékařskou pomoc. 4.5 PŘI POŽITÍ: vypít půl litru vlažné vody, ústa vypláchnout vodou, nevyvolávat zvracení. Při požití většího množství vyhledat lékařskou pomoc. 4.6 DALŠÍ ÚDAJE: pokud příznaky podráždění vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékaře. 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 5.1 VHODNÁ HASICÍ MÉDIA: nejsou známa. 5.2 NEVHODNÁ HASICÍ MÉDIA: nejsou známa. 5.3 ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ: není známo. 5.4 ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: nejsou známy. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU 6.1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: nutno zabránit styku s kůží a očima. 6.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: zabránit vniknutí do půdy, kanalizace a vodních toků. 6.3 DOPORUČENÉ METODY ČIŠTĚNÍ A ZNEŠKODNĚNÍ: mechanické suché pohlcení, vodou vytvrzený přípravek je možno likvidovat jako stavební odpad. 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 POKYNY PRO ZACHÁZENÍ: manipulovat pouze s uzavřenými obaly, zabezpečit dobré větrání pracoviště, zamezit tvorbě prachu. 7.2 POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: skladovat v uzavřeném obalu v suchých prostorech. Načaté pytle těsně uzavřít a chránit před vlhkostí. Skladovací doba je 12 měsíců od data plnění. 8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB 8.1 EXPOZIČNÍ LIMITY Látka CAS Přípustný expoziční limit (mg/m 3 ) PEL Portlandský cement Hydroxid vápenatý Nejvyšší přípustná koncentrace látky v ovzduší (mg/m 3 ) NPK-P 8.2 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE: technickými opatřeními (intenzivním větráním, místním nebo centrálním odsáváním apod.) musí být dosažen takový stav, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší podle hygienických předpisů ve smyslu nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Organizace, ve které se přípravek používá je povinna zabezpečit měření skutečných hodnot koncentrací nebezpečných látek na pracovišti podle platných právních předpisů OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ Ochrana dýchacích orgánů: kde nelze zajistit NPK-P, použít ochranné masky s filtrem proti prachu Ochrana rukou: ochranné rukavice z PVC nebo PE Ochrana očí: těsně přiléhající ochranné brýle Ochrana kůže:vhodný pracovní oděv. Všechny osobní ochranné pomůcky udržovat čisté a v použitelném stavu Další údaje: Při práci nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat běžné zásady osobní hygieny a po skončení práce umýt ruce a ošetřit vhodným reparačním krémem OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zabránit kontaminaci půdy, vodních zdrojů a kanalizace. Při náhodném úniku uvolnění přípravku postupovat dle bodu 6.1 a 6.3.

3 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Strana 3 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Skupenství (20 C): pevná látka, prášek Barva: šedá Zápach (vůně): bez zápachu 9.2. INFORMACE DŮLEŽITÉ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Hodnota ph (23 C): po smíšení s vodou 11 13,5 Teplota varu a tání ( C): nestanovena Bod vzplanutí ( C ): nelze aplikovat Hořlavost: není známá Samozápalnost: není známá Nebezpečí výbuchu: Produkt není výbušný Dolní / horní mez výbušnosti: Oxidační vlastností: nestanovena Tenze par (při 20 C): nestanovena Hustota (při 20 C: 1300 kg/m 3 Rozpustnost: Ve vodě nerozpustný, ale neomezeně mísitelné V tucích: neuvádí se Rozdělovací koeficient: neuvádí se Další informace: neuvádí se 10. STABILITA A REAKTIVITA PODMÍNKY, KTERÝCH JE TŘEBA ZAMEZIT: je třeba zabránit styku s vodou a dodržet skladovací podmínky LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU: neuvádí se NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU: nejsou známy 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE PRIMÁRNÍ KOŽNÍ DRÁŽDIVOST: u citlivých jsou možné dráždivé účinky při styku s kůží. PRIMÁRNÍ OČNÍ DRÁŽDIVOST: ve formě prachu dráždí spojivkové sliznice očí. AKUTNÍ TOXICITA LD 50, orálně, potkan (mg/kg): nestanoveno. LD 50, dermálně, potkan (mg/kg): nestanoveno. LC 50, inhalačně potkan (mg/kg): nestanoveno DLOUHODBÉ ÚČINKY : neuvádí se. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE EKOTOXICITA: neuvádí se MOBILITA: neuvádí se PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST: neuvádí se BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL : neuvádí se DALŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY: neuvádí se. 13. POKYNY PRO DOSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU Přípravek se nesmí dostat do životního prostředí ani kanalizace Nespotřebované zbytky vyrovnávací hmoty se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Vytvrzené zbytky podle Katalogu odpadů kat.č a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č a kategorie O PRÁVNÍ PŘEDPISY: Zákon o odpadech č.317/2004 Sb. Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb.

4 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 Strana INFORMACE PRO PŘEPRAVU PŘÍPRAVKU 14.1 Přípravek obsahuje hořlavé kapalné látky Pozemní doprava ADR/RID UN číslo : Třída nebezpečnosti : Klasifikační kód: Název přepravované látky: Obalová skupina: II Ident.číslo neb.látky: Přepravní název: 14.2 Námořní přeprava IMDG UN číslo : IMDG třída: Strana: Typ obalu: 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 15.1 Přípravek je ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. v platném znění klasifikován: Xi Dráždivý VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A SLOVNÍ OZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ : Xi -Dráždivý NÁZEV NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK: portlandský cement, hydroxid vápenatý R-věty: R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R41 Nebezpečí vážného poškození očí R43 může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 22 Nevdechujte prach S 25 Zamezte styku s očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění zákon č.345/2005 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška č.221/2004 Sb., seznam chemických látek, jejichž uvádění na trh je omezeno ve znění č. 109/2205 Sb. Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění NV č.523/2002 Sb. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č.385/2005 Sb. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví obsah bezpečnostního listu ve znění č.460/2005 Sb. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 356/2003 Sb. ve znění č.369/2005 Sb. Zákon č.317/2004sb. o odpadech Vyhláška č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování stac. Zdrojů znečištění 16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K PŘÍPRAVKU Kontaktní místo pro poskytování technických informací : viz 1.3. adresa výrobce Plné znění R a S vět použitých bodě 2. R36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R43 - Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí S 22 - Nevdechujte prach S 25 - Zamezte styku s očima S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě odpovídají našim znalostem o produktu v době vydání tohoto dokumentu. Slouží jako podklad pro bezpečnou manipulaci s uvedeným produktem při skladování, zpracování a dopravě. Údaje zde uvedené nemohou být považovány ze záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nejsou přenosné na jiné látky. Za bezpečnost pracoviště a zohlednění všech právních předpisů je zodpovědný kupující.

5 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 T Strana 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU BRALEP DUO 200 T Další názvy (synonyma): nejsou POUŽITÍ PŘÍPRAVKU Cementová vyrovnávací hmota k vyrovnávání podkladů (např. betonových) před lepením podlahových krytin IDENTIFIKACE VÝROBCE/ PRVNÍHO DISTRIBUTORA Obchodní jméno: BRALEP, s.r.o. Sídlo: Bohnická 16/38, Praha 8 - Bohnice Identifikační číslo: IČO Telefon: Fax: NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, Praha 2 Tel.: , , Identifikace rizik 2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU PODLE ZÁKONA: přípravek nemá charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. v platném znění. Zhodnocení nebezpečnosti odpovídá současně i platným předpisům Evropské unie, údaje v bezpečnostním listu jsou doplněny i o údaje z odborné literatury. 2.2 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU: podle dosavadních zkušeností a informací nemá přípravek zdraví škodlivé účinky. 2.3 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU: přípravek nesmí přijít do vody bez předchozí úpravy. 2.4 NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ : neuvádí se MOŽNÉ NESPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU: nutno dodržet pokyny výrobce. 3. Složení nebo informace o složkách 3.1 CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU Disperze na býzi akrylátu 3.2 PŘÍPRAVEK OBSAHUJE TYTO NEBEZPEČNÉ LÁTKY Název látky Obsah látky v % CAS EINECS R-věta, S-věta Symbol nebezpečí POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 VŠEOBECNÉ POKYNY: při nevolnosti nebo jiných zdravotních problémech nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc, poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. U zvlášť citlivých osob může způsobit lehké podráždění kůže a sliznic. 4.2 PŘI NADÝCHÁNÍ: neuvádí se. 4.3 PŘI STYKU S POKOŽKOU: potřísněný oděv převléknout, pokožku umýt proudem čisté vody a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem. 4.4 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vyplachovat čistou pitnou vodou alespoň 30 minut, následně vyhledat lékařskou pomoc. 4.5 PŘI POŽITÍ: vypít půl litru vlažné vody, ústa vypláchnout vodou, nevyvolávat zvracení. Při požití většího množství vyhledat lékařskou pomoc. 4.6 DALŠÍ ÚDAJE: pokud příznaky podráždění vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékaře.

6 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 T Strana 2 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH 5.1 VHODNÁ HASICÍ MÉDIA: nejsou známa. 5.2 NEVHODNÁ HASICÍ MÉDIA: nejsou známa. 5.3 ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ: není známo. 5.4 ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: nejsou známy. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU 6.1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB: zvláštní opatření nejsou nutná. Platí běžná bezpečnostní opatření pro manipulaci s chemikáliemi. 6.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: zabránit vniknutí do půdy, kanalizace a vodních toků. 6.3 DOPORUČENÉ METODY ČIŠTĚNÍ A ZNEŠKODNĚNÍ: při úniku zamezit volnému vsakování do podloží, úniku do kanalizace a vodních zdrojů. Likvidace spálením ve vhodném úředně schváleném zařízení. 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 POKYNY PRO ZACHÁZENÍ: manipulovat pouze s uzavřenými obaly, zabezpečit dobré větrání pracoviště, manipulovat s přípravkem podle návodu k použití. 7.2 POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ: skladovat v krytých skladovacích prostorech, při teplotách od 5 C do 28 C. Chránit před mrazem a slunečním zářením. V případě dodržení skladovacích podmínek je skladovací doba je 12 měsíců od data plnění. 8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB 8.1 EXPOZIČNÍ LIMITY: nejsou známy. 8.2 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE: neuvádí se OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ Ochrana dýchacích orgánů: nejsou nutné Ochrana rukou: ochranné rukavice z PVC nebo PE Ochrana očí: těsně přiléhající ochranné brýle Ochrana kůže: vhodný pracovní oděv. Všechny osobní ochranné pomůcky udržovat čisté a v použitelném stavu Další údaje: při práci nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat běžné zásady osobní hygieny a po skončení práce umýt ruce a ošetřit vhodným reparačním krémem OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zabránit kontaminaci půdy, vodních zdrojů a kanalizace. Při náhodném úniku uvolnění přípravku postupovat dle bodu 6.1 a FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1.VŠEOBECNÉ INFORMACE Skupenství (20 C): kapalina. Barva: mléčně bílá. Zápach (vůně): charakteristická INFORMACE DŮLEŽITÉ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Hodnota ph (23 C): 8-9 Teplota varu a tání ( C): cca 100 Bod vzplanutí ( C ): nelze aplikovat Hořlavost: není hořlavina Samozápalnost: nenastává Nebezpečí výbuchu: produkt není výbušný Dolní / horní mez výbušnosti: Oxidační vlastností: nemá Tenze par (při 20 C): nestanovena Hustota (při 20 C: 1008 kg/m 3 Rozpustnost: ve vodě neuvádí se v tucích- neuvádí se Rozdělovací koeficient: neuvádí se Další informace: neuvádí se

7 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 T Strana STABILITA A REAKTIVITA PODMÍNKY, KTERÝCH JE TŘEBA ZAMEZIT: při dodržení skladovacích podmínek je výrobek stabilní LÁTKY A MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU: neuvádí se NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU: nejsou známy. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE PRIMÁRNÍ KOŽNÍ DRÁŽDIVOST: u citlivých jsou možné dráždivé účinky při styku s kůží. PRIMÁRNÍ OČNÍ DRÁŽDIVOST: nestanovena. AKUTNÍ TOXICITA LD 50, orálně, potkan (mg/kg): nestanoveno. LD 50, dermálně, potkan (mg/kg): nestanoveno. LC 50, inhalačně potkan (mg/kg): nestanoveno DLOUHODBÉ ÚČINKY : neuvádí se. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE EKOTOXICITA: neuvádí se MOBILITA: neuvádí se PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST: neuvádí se BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL : neuvádí se DALŠÍ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY: neuvádí se. 13. POKYNY PRO DOSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU Přípravek se nesmí dostat do životního prostředí ani kanalizace Nespotřebované zbytky disperze se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle Katalogu odpadů kat.č a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č a kategorie O PRÁVNÍ PŘEDPISY: Zákon o odpadech č.317/2004 Sb. Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU PŘÍPRAVKU 14.1 Přípravek obsahuje hořlavé kapalné látky Pozemní doprava ADR/RID UN číslo : Třída nebezpečnosti : Klasifikační kód: Název přepravované látky: Obalová skupina: II Ident.číslo neb.látky: Přepravní název: 14.2 Námořní přeprava IMDG UN číslo : IMDG třída: Strana: Typ obalu:

8 Datum vydání: Název výrobku: BRALEP Duo 200 T Strana INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 15.1 Přípravek je ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. v platném znění klasifikován: VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A SLOVNÍ OZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ : NÁZEV NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK: R-věty: S-věty: SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění zákon č.345/2005 Sb. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška č.221/2004 Sb., seznam chemických látek, jejichž uvádění na trh je omezeno ve znění č. 109/2205 Sb. Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění NV č.523/2002 Sb. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č.385/2005 Sb. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví obsah bezpečnostního listu ve znění č.460/2005 Sb. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 356/2003 Sb. ve znění č.369/2005 Sb. Zákon č.317/2004sb. o odpadech Vyhláška č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování stac. Zdrojů znečištění 16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K PŘÍPRAVKU Kontaktní místo pro poskytování technických informací : viz adresa výrobce Plné znění R a S vět použitých bodě Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě odpovídají našim znalostem o produktu v době vydání tohoto dokumentu. Slouží jako podklad pro bezpečnou manipulaci s uvedeným produktem při skladování, zpracování a dopravě. Údaje zde uvedené nemohou být považovány ze záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nejsou přenosné na jiné látky. Za bezpečnost pracoviště a zohlednění všech právních předpisů je zodpovědný kupující.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Stínicí barytová směs jádrová omítka

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Stínicí barytová směs jádrová omítka B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 25.11.1999 Datum revize: 10. 3. 2005 Název výrobku: X RAY STOP Stínicí barytová směs jádrová omítka 1. Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list - MALMIX

Bezpečnostní list - MALMIX Stránka 1 z 5 Bezpečnostní list - MALMIX Datum vydání: 01.02. 2002 Datum revize: 01.05. 2005 Název výrobku: Malta pro omítky a pro zdění, na bázi cementu a vápenného hydrátu (ve formě transportmalty) podle

Více

BETOSAN s.r.o. revize 1.9. 2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Suchá maltová směs na bázi cementu podle ČSN 72 2430-5 SANOFIX KP, H, F

BETOSAN s.r.o. revize 1.9. 2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Suchá maltová směs na bázi cementu podle ČSN 72 2430-5 SANOFIX KP, H, F BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Suchá maltová směs na bázi cementu podle ČSN 72 2430-5 SANOFIX KP, H, F 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky/obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Datum vydání: 4.1.2006 Registrační číslo: Strana: 1/ 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 11/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: - / SAVAGRO A + Číslo CAS: - Číslo EINECS: - Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SILATERM MODEL SILATERM MODEL. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce. 1.4. Kontakt pro naléhavé případy:

BEZPEČNOSTNÍ LIST SILATERM MODEL SILATERM MODEL. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce. 1.4. Kontakt pro naléhavé případy: (dle vyhlášky č.1907/2006/es) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití látky nebo přípravku: omítky na bázi sádry 1.3.

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

Název výrobku: 3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

Název výrobku: 3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: VUKOTEX 50 1.2. Použití přípravku: Disperzní lepidlo na bázi akrylátového kopolymeru, PVAC a přísad pro lepení v polygrafickém

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: Název výrobku: HR-B

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: Název výrobku: HR-B Stránka 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: 1.2 Použití přípravku: žlabová hmota střední jakostní třídy pro hlavní železové žlaby a rozvody železa

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2.2007 Název výrobku : ADHEZOL 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle vyhlášky č.27/1999 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle vyhlášky č.27/1999 Sb. Bod č. 1 Identifikace výrobku nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku : AKVATRON 8 1.1.1. Další název látky / přípravku případně kódy přípravku : nejsou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1907/2006 /REACH/ Datum vydání

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1907/2006 /REACH/ Datum vydání BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1907/2006 /REACH/ Datum vydání 1.1.2010 Název výrobku: Suchá omítková a maltová směs na bázi anhydritu ČSN EN 13813 1.Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 19.5.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. Sigi Deo 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Roztok skládající se z vody ( H2O ), lihu etanol

Více

Tekuté mýdlo - krémové

Tekuté mýdlo - krémové Strana 1 z 6 stran Datum vydání: 3.9.2007 Datum revize: 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora: 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 11.01.2010 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 11.01.2010 strana 1/8 Datum revize: 11.01.2010 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE 1.1 Identifikace látky / přípravku Bílé vápno hašené vodní suspenze Další názvy : Čerťák pro malbu a nátěry

Více

zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) KAMMAL 30

zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) KAMMAL 30 zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: 1.2 Použití přípravku: kamnářská malta

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. Název výrobku: BROMADIOLONE PASTA požerová nástraha na hlodavce V podobě hmotnostně připravené pasty Datum vydání: 01.11.2000 Datum revize:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb Datum vydání: 1.1.2007 Datum revize v ČR:5.května 2003 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Glatura MK 742001 transparentní,742011

Více

AUTOŠAMPON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

AUTOŠAMPON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání: 7.2.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 6.12.2004 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Obchodní název výrobku: DEODORANT WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

Fredy & Fredy Strana 1

Fredy & Fredy Strana 1 Fredy & Fredy Strana 1 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Fredy ECO Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití látky / přípravku: - Přípravek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5 Datum vydání: 13.11.1998 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP HLX Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Název výrobku: BOTZ 1150 Nr. 9701-9720 Datum vydání: 14.10.2003 Datum revize: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: BOTZ 1150 Nr.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

Bezpečnostní list MFC Master 820

Bezpečnostní list MFC Master 820 Strana 1/5 Bezpečnostní list 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Chemický název látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: SOMO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: SOMO Datum vydání: 21.9.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Název výrobku: Lepící a stěrkový tmel pro zateplovací systémy IZOMALT ST 04

Název výrobku: Lepící a stěrkový tmel pro zateplovací systémy IZOMALT ST 04 Bezpečnostní list výrobku podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1907/2006, čl. 31, hlava IV Datum vydání: 08. 01. 2009 Název výrobku: Lepící a stěrkový tmel pro zateplovací systémy

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 16.1.2002 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Sigal s aplikátorem je krém vyrobený na vodní bázi,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle vyhlášky č. 460/2005 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. Název výrobku: BROMADIOLONE ( DERATION ) požerová nástraha na hlodavce v podobě granulí,hmotnostně připravené pasty,závěsných válců,bloků a zrní. Datum

Více

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Stránka 1 z 6 Bezpečnostní list ANHYMENT podle zákona 356/2003 Sb. a vyhlášky 231/2004 Sb. Název výrobku: Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití ve stavbách podle ČSN EN 13813 Datum

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 7) Datum revize: Datum vydání: 1.11. 2008 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: PERTILEX bělící prostředek 1.2 Použití přípravku: Bělicí prostředek na bílé i stálobarevné prádlo.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5 Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP OSO D (serie)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 9.11.2004 Datum revize: 4.1.1999 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Steinzeugmasse Nr. 11 s, bílá 1.2 Evidenční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Listopad 2004 Datum revize: srpen 2010 Revize: 04 Název výrobku: CHRYSO Plast 460 přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: DUROFLEX Číslo CAS: Neuvádí se Číslo ES (EINECS): Neuvádí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce: Complex - ORA -Holzpflegeöl, Firma výrobce : Josef Schellhorn GmbH Tel 0043

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.12.1999 Strana: 1 z 5 Datum revize: 1.05.2000 Název výrobku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN 1. Identifikace přípravku a výrobce, dovozce, distributora 1.1 Chemický název látky/obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. CHEMICKÝ NÁZEV LÁTKY/OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU: Základní parketový lak na vodní bázi. Číslo CAS: přípravek Číslo ES (EINECS): přípravek Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1 1 1. Identifikace přípravku a společnosti Obchodní název produktu: Doporučený účel použití látky: Výrobce: Email osoby odpovědné za tento bezpečnostní list: Vodou ředitelný čistící prostředek pro odmašťovaní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 6 Datum vydání: 1.5.2004 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP Acer ( 15,22,32,46,68,100,150,220

Více

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1.

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1. Datum vydání: 17. 12. 2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Lepidlo

Více

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 SONET prášek do myček nádobí 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Chemický název látky/obchodní název přípravku: SONET prášek do myček nádobípráškový

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Rychlotuhnoucí podsyp FERMACELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Rychlotuhnoucí podsyp FERMACELL Datum vydání: 16.10.2006 Datum revize: 30.06.2012 Strana: 1/6 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Rychlotuhnoucí podsyp

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení ES 1907/2006 HYDROSEAL

Bezpečnostní list. podle nařízení ES 1907/2006 HYDROSEAL Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání 1.7.2007 Datum revize: 1.7.2009 Název výrobku: HYDROSEAL 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: obchodní název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: ŽÁROTMEL FERRAL 1.2 Použití přípravku: žárovzdorný tmel pro těsnění, spojování a ochranu kovových částí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 7) Datum revize: Datum vydání: 23.2. 2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: SALMIAK na letování 1.2 Použití přípravku: Na čištění letovacích pájek. 1.3 Identifikace výrobce

Více

3. Složení nebo informace o složkách Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: obsah CHL ve výrobku Číslo. Výstražný symbol nebezpečnosti

3. Složení nebo informace o složkách Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: obsah CHL ve výrobku Číslo. Výstražný symbol nebezpečnosti Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: CHRYSO Aquabeton přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5 Datum vydání: 01.07.1999 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Agip HD-C Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BALCHEM, s.r.o. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2; telefon ; ;

BEZPEČNOSTNÍ LIST. BALCHEM, s.r.o. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2; telefon ; ; 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: STOPSAN Číslo CAS: Neuvádí se Číslo ES (EINECS): Neuvádí

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum revize: Strana 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: BC 2153 Další názvy látky nebo přípravku: 1.2 Použití

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 16.12.2002 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Prosfas 1.2 Použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. N á z e v v ý r o b k u : TAPIS - čistič potahů

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. N á z e v v ý r o b k u : TAPIS - čistič potahů N á z e v v ý r o b k u : TAPIS - čistič potahů Název výrobku: Leštící vosk 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Leštící vosk 1.2.

Více

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE Datum revize: Strana 1 / 5 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE... 1 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU... 1 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU... 2 4. PRVNÍ POMOC... 2 5. OPATŘENÍ

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení vodouředitelných nátěrových hmot.

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 6) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: Strana 1 (celkem 6) Datum revize: Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: AKYPO suchá pěna 1.2 Použití přípravku: Čisticí přípravek se sníženou pěnivostí 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006. FINOTRAY Pryskyřice polymerující za studena

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006. FINOTRAY Pryskyřice polymerující za studena Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 15050 / 15051 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. LUXON - KRYSTALICKÁ SODA LUXON - KRYSTALICKÁ SODA

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. LUXON - KRYSTALICKÁ SODA LUXON - KRYSTALICKÁ SODA strana 1 z 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: 1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: Datum revize: Str.1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 12.10.2000 Datum revize: 17.7.2002 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: SOLMIX účel použití: mycí pasta na ruce Číslo CAS: - Číslo ES

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Název výrobku: SUPER GLUE UNIVERSAL 2G Osvědčeno dne: 24.05.2005 Poslední revize dne: 08.09.2008

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH4260 / LH4261. LABOHIT Sklenené perly do pískovace

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH4260 / LH4261. LABOHIT Sklenené perly do pískovace Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku LH4260 / LH4261 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

Bezpečnostní list FRUTON KOMBI. Datum vyhotovení: Strana:1 z 5 Datum přepracování:

Bezpečnostní list FRUTON KOMBI. Datum vyhotovení: Strana:1 z 5 Datum přepracování: Datum vyhotovení: 13.6. 2003 Strana:1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití : vodorozpustné vápenato-dusíkaté

Více

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406 Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/ obchodní název přípravku: WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300,

Více

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU Přeprava Označení Nebezpečnost Kódy Obal Pozemní (ARD/RID) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Vnitrozemská vodní (ADN/ADNR) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Datum vydání: 16.10.06 Datum revize: 10.12.06 Strana: 1/6 Název výrobku: Rychlotuhnoucí podsyp FERMACELL 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; telefon 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; telefon 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: WINTERZIM Číslo CAS: Neuvádí se Číslo ES (EINECS): Neuvádí

Více