Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka"

Transkript

1 Stručný návod k osluze Začínáme FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Přečtěte si nejprve Příručku ezpečnosti výroku a potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste sestavení a instalai provedli správně. Chete-li zorazit Stručný návod k osluze v jinýh jazyíh, navštivte stránku Všehny modely nejsou dostupné ve všeh zemíh. Na většině orázků v této příruče je zařízení FAX Rozalte zařízení a zkontrolujte součásti CD-ROM s dokumentaí Telefonní kael Stručný návod k osluze Napájeí kael Sestava fotovále a tonerové kazety (předinstalovaná) Příručka ezpečnosti výroku Výstupní podpěra dokumentů ADF Telefonní sluhátko (Pro FAX-2845) Krouená šňůra sluhátka (Pro FAX-2845) CZE Verze 0 1

2 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznamuje poteniálně neezpečnou situai, které je nutno zaránit, jinak y mohla mít za následek smrt neo vážné zranění. UPOZORNĚNÍ označuje poteniálně neezpečnou situai, které je nutno zaránit, jinak y mohla mít za následek menší neo méně vážná zranění. VAROVÁNÍ Kraie se zařízením osahuje plastové sáčky. Tyto plastové sáčky uhovávejte mimo dosah kojenů a dětí, ayste zaránili neezpečí udušení. Plastové oaly nejsou hračky. CAUTION UPOZORNĚNÍ Chete-li se zařízením pohyovat, uhopte je zepředu pevně za oční úhyty. Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle orázku. 250 mm 100 mm 100 mm 210 mm Komponenty, které naleznete v kraii, se mohou lišit v závislosti na zemi, ve které se naházíte. Doporučujeme, ayste si původní oal nehali. Pokud z nějakého důvodu musíte zařízení přepravovat, opatrně jej zaalte do původního alení, ayste se vyhnuli jakémukoliv poškození ěhem přepravy. Zařízení y mělo ýt odpovídajíím způsoem pojištěno zprostředkovatelem přepravy. Pro instruke o zaalení zařízení viz Balení a přeprava přístroje v Podroné příruče uživatele. (Pouze FAX-2940) Kael rozhraní není standardním příslušenstvím. Zakupte vhodný kael rozhraní. 2

3 2 Odstraňte oalový materiál ze zařízení d Zvedněte pružný pás z fotovále. DŮLEŽITÉ Zatím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kaelu střídavého napájení. a Odstraňte ohrannou pásku na vnějšku zařízení. Otevřete přední kryt. e Zatáhněte za proužek papíru pro vyjmutí ohranného materiálu, jak je to ukázáno na orázku. Vyjměte alíček se silikagelem z vnitřku zařízení. f Vyjměte sestavu fotovále a tonerové kazety. CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikagel NEJEZTE. Vyhoďte jej prosím. Pokud jej pozřete, okamžitě vyhledejte lékařskou pomo. 3

4 g Jemně s ní několikrát zatřeste ze strany na stranu, ay se toner uvnitř sestavy rovnoměrně rozptýlil. a 3 Připevněte výstupní podpěru dokumentů ADF Rozložte podpěru dokumentů ADF. h Vložte sestavu fotovále a tonerové kazety zpět do zařízení. Otevřete kryt ovládaího panelu tak, že jej zvednete směrem dozadu. Kryt ovládaího panelu i Zavřete čelní kryt zařízení. 4

5 Připevněte výstupní podpěru dokumentů ADF. a 5 Vložte papír do zásoníku papíru Úplně vysuňte zásoník papíru ze zařízení. d a 4 Instalae Zavřete kryt ovládaího panelu. sluhátka (Pouze FAX-2845) Připojte krouenou šňůru sluhátka k zařízení a druhý kone zapojte do sluhátka. Při tlačení na zelenou páčku pro uvolnění vodítka papíru a přesuňte vodítka papíru tak, ay odpovídala velikosti papíru vkládaného do zásoníku. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru pevně usazena v drážkáh. 1 5

6 Stoh papírů doře provětrejte, ay nedoházelo k uvíznutí papíru neo nesprávnému podávání. e Zasuňte zásoník papíru pevně zpět do zařízení. Ujistěte se, že je zásoník zela vložen do zařízení. d Vložte papír do zásoníku a ujistěte se, že: Papír je pod značkou pro maximum papíru ( ) a. Přeplnění zásoníku papíru může způsoit uvíznutí papíru. Strana, na kterou hete tisknout, musí ýt líem dolů. Vodítka papíru se dotýkají stran papíru, ay ylo podávání prováděno správně. f Rozložte vysouvaí podpěru a, ayste zaránili vyklouznutí papíru ze zásoníku pro výstup líem dolů. 1 1 Pro další instruke o doporučeném papíru viz Doporučený papír a tisková média v Základní příruče uživatele. 6

7 6 Připojte napájeí kael a telefonní kael DŮLEŽITÉ NEPŘIPOJUJTE zatím kael rozhraní. (Pouze FAX-2940) Vzhledem k tomu, že je zařízení uzemněno prostřednitvím elektriké zásuvky, můžete se ohránit před poteniálně neezpečnými elektrikými vlivy na telefonní síti tak, že neháte zapojený přívod napájeí zásuvky ěhem připojování přístroje k telefonní line. Stejně tak se můžete ohránit, když udete htít přesunout zařízení; nejprve tedy odpojte telefonní vedení, potom napájeí kael. a Připojte kael střídavého napájení k zařízení a poté jej zapojte do zásuvky. Zařízení zapněte. Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonem, připojte jej, jak je zorazeno níže. Pokud hete připojit externí telefon, odstraňte ohranný kryt z konektoru EXT. v zařízení Připojte kael telefonní linky. Připojte jeden kone kaelu telefonní linky do zdířky na zařízení označené LINE a druhý kone do nástěnné telefonní zásuvky. a Linkový telefon Externí telefon Ohranný kryt Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím záznamníkem, připojte ji, jak je znázorněno níže. Pokud hete připojit externí telefonní záznamník, odstraňte ohranný kryt z konektoru EXT. v zařízení DŮLEŽITÉ Telefonní kael MUSÍ ýt připojen do zdířky na zařízení označené LINE. VAROVÁNÍ a Záznamník linkového telefonu (není povolen) Záznamník externího telefonu Ohranný kryt Toto zařízení musí ýt uzemněno prostřednitvím uzemněné zástrčky. 7

8 7 Nastavte svou zemi Musíte nastavit zemi, ay zařízení fungovalo správně na místníh telekomunikačníh linkáh v jednotlivýh zemíh. a d e 8 Zvolte Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení připojením napájeího kaelu, a zapněte vypínač. Stisknutím a neo zvolíte zemi. Ceska repulika Selet a or OK Když se na displeji LCD zorazí vaše země, stiskněte OK. Displej LCD vás vyzve, ayste znovu potvrdili zemi. Pokud se na displeji LCD zorazí správná země, stisknutím klávesy 1 přejdete na krok e. NEBO Stisknutím tlačítka 2 přejdete zpět na krok pro nový výěr země. Jakmile se na displeji LCD zorazí Potvrzeno, zařízení se automatiky restartuje. Po restartování se na displeji LCD zorazí Cekej. váš jazyk (v případě potřey) a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 0. Nastavte režim příjmu na Ext.Tel/TAD, pokud máte externí záznamník. Viz Vola režimu přijímání na straně 8. Další podronosti viz Připojení externího TAD v Základní příruče uživatele. Stisknutím tlačítka a neo zvolte požadovaný jazyk. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). 9 Vola režimu přijímání Existují čtyři různé režimy příjmu: Jen fax, Fax/Tel, Rune a Ext.Tel/TAD. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 1. Chete používat telefoniké funke vašeho zařízení (jsou-li k dispozii) neo externí telefon či externí záznamník připojený na stejnou linku jako zařízení? Ano Používáte funki hlasové zprávy externího záznamníku? Ne Chete, ay zařízení automatiky přijímalo fax a telefonní hovory? Ano Ne Ano Jen fax Fax/Tel Rune Ne Vaše zařízení automatiky přijímá každé volání jako fax. Vaše zařízení linku kontroluje a automatiky přijímá každé volání. Pokud volání není fax, telefon zazvoní, ayste mohli hovor zvednout. Vy kontrolujete telefonní linku a sami musíte přijmout každé volání. Ext.Tel/TAD Váš externí záznamník (TAD) automatiky přijme každý hovor. Hlasové zprávy jsou uloženy na externím záznamníku. Faxové zprávy jsou automatiky vytištěny. Stisknutím tlačítka a neo vyerte režim příjmu. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). Podronější informae viz Použití režimů příjmu v Základní příruče uživatele. 8

9 10 Nastavte kontrast LCD panelu (je-li třea) 12 Zadejte osoní informae (ID stanie) Pokud máte potíže se čtením LCD panelu, zkuste změnit nastavení kontrastu. Zařízení zorazuje datum a čas, a když nastavíte ID stanie, přidá je ke každému odeslanému faxu. a Stiskněte tlačítko Menu, 1, Stisknutím tlačítka zvýšíte kontrast. NEBO Stisknutím tlačítka d ztlumíte kontrast. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). Nastavte datum a čas Zařízení zorazuje čas, a když nastavíte ID stanie, přidá se ke každému odeslanému faxu také datum a čas. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 2, 1. d Na číselné klávesnii zadejte poslední dvě číslie roku a pak stiskněte OK. Datum a as Rok:2013 (Např. vložte 1, 3 pro rok 2013.) Na číselné klávesnii zadejte dvě číslie měsíe a pak stiskněte OK. Datum a as Mesi:03 (Např. vložte 0, 3 pro měsí řezen.) Na číselné klávesnii zadejte dvě číslie dne a pak stiskněte OK. Datum a as Den:25 (Např. vložte 2, 5 pro 25. den v měsíi.) e Na číselné klávesnii zadejte čas ve 24 hodinovém formátu a pak stiskněte OK. f Datum a as Cas:15:25 (Např. vložte 1, 5, 2, 5 pro 15:25.) Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 3. d e Na číselné klávesnii zadejte vaše číslo faxu (max. 20 čísli) a pak stiskněte OK. ID Stanie Fax: Na číselné klávesnii zadejte vaše telefonní číslo (max. 20 čísel) a pak stiskněte OK. Pokud máte stejné telefonní číslo a číslo faxu, zadejte znovu stejné číslo. ID Stanie Tel: Na číselné klávesnii zadejte vaše jméno (max. 20 znaků) a pak stiskněte OK. ID Stanie Jmeno: Při zadávání jména postupujte podle následujíí taulky. Pokud potřeujete zadat znak, který je pod stejnou klávesou jako znak poslední, stiskněte pro posun kurzoru doprava. Pokud zadáte špatný znak a hete ho změnit, stisknutím tlačítka d neo posuňte kurzor pod hyný znak a potom stiskněte tlačítko Clear (Zrušit). Stiskněte 1krát 2krát 3krát 4krát 5krát tlačítko 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Podronější informae viz Vkládání textu v Základní příruče uživatele. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). 9

10 Pokud uděláte hyu neo udete htít začít znovu, stiskněte Stop/Exit (Stop/Kone) a jděte zpět na krok a. 13 Hlášení o přenosu faxu Vaše zařízení Brother je vyaveno funkí hlášení o ověření přenosu faxu, které slouží jako potvrzení o odeslání faxu. Na tomto hlášení naleznete jméno příjeme neo číslo přijímajíího faxu, datum a čas přenosu, trvání přenosu, počet odeslanýh stránek a zda yl přenos úspěšný neo ne. Pokud hete využít funke Hlášení o přenosu faxu viz Tisk hlášení v Podroné příruče uživatele. 15 Nastavení kompatiility telefonní linky Pokud zařízení připojujete na služu VoIP (přes internet), musíte změnit nastavení kompatiility. a Stiskněte tlačítko Menu, 2, 0, 1. Pokud používáte analogovou telefonní linku, můžete tento krok přeskočit. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost Zakladni(VoIP). Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). 14 Nastavení tónového neo pulsního režimu vytáčení 16 Nastavení typu telefonní linky Vaše zařízení je přednastaveno na tónovou volu. Pokud máte pulzní volu (rotační), musíte změnit způso vytáčení. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 4. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost Pulsni (neo Tonova). Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). Připojujete-li zařízení k line, která je vyavená funkemi PABX (PBX) neo ISDN pro zasílání a přijímání faxů, je rovněž třea podle následujííh kroků správně změnit typ telefonní linky. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 6. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost Po.ustredna, ISDN neo Standardni. Postupujte jedním z následujííh způsoů: Pokud zvolíte možnost ISDN neo Standardni, přejděte na krok f. Pokud zvolíte možnost Po.ustredna, přejděte ke kroku. Postupujte jedním z následujííh způsoů: Pokud hete změnit aktuální číslo předvoly, stiskněte tlačítko 1 a přejděte na krok d. Pokud nehete změnit aktuální číslo předvoly, stiskněte tlačítko 2 a přejděte na krok f. Výhozím nastavením je!. Když stisknete Tel/R neo Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a zároveň Shift (Další) (pouze FAX-2845), na displeji LCD se zorazí!. 10

11 d Stiskněte Clear (Zrušit) pro odstranění výhozího nastavení, potom na číselné klávesnii zadejte předvolu (max. 5 čísli) a pak stiskněte OK. 17 Automatiká změna času Můžete použít čísla 0 až 9, #, l a!. Stiskněte Tel/R neo Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a zároveň Shift (Další) (pouze FAX-2845) pro zorazení!. Vykřičník! nelze použít s čísly ani jinými znaky. Pokud váš telefonní systém vyžaduje mezičíselnou pauzu TBR (timed reak reall), stisknutím tlačítka Tel/R neo Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a zároveň Shift (Další) (pouze FAX-2845) pauzu zadejte. e Stisknutím tlačítka a neo zvolte Zap. neo Vzdy a stiskněte OK. Zařízení lze nastavit tak, ay automatiky provádělo změnu na letní čas. Automatiky se přenastaví o jednu hodinu dopředu na jaře a o jednu hodinu dozadu na podzim. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 2, 2. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost Zap. (neo Vyp.). Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). f Vyerete-li možnost Zap., stisknutím tlačítka Tel/R neo stisknutím zároveň Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a Shift (Další) (pouze FAX-2845) (na orazove se zorazí! ) získáte přístup k vnější line. Vyerete-li možnost Vzdy, získáte přístup k vnější line ez stisknutí Tel/R neo zároveň Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a Shift (Další) (pouze FAX-2845). Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY (PBX) a PŘENOS Zařízení je původně nastaveno na možnost Standardni, ož umožňuje připojení zařízení ke standardní line veřejné telefonní sítě PSTN (Puli Swithed Telephone Network). Mnoho kaneláří však používá entrální telefonní systém neo PABX (Privátní automatiká poočková ústředna). Vaše zařízení lze připojit k většině typů poočkovýh ústředen. Funke opakované voly zařízení podporuje pouze zpětnou aktivai s časovým přerušením (TBR). TBR ude fungovat s většinou systémů PABX (PBX) a umožní vám získat přístup k vnější line neo předat hovor na jinou linku. Funke je v provozu, když je stisknuto tlačítko Tel/R neo když zároveň stisknete Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a Shift (Další) (pouze FAX-2845). 11

12 Další informae Stažení volitelného softwaru (pouze uživatelé FAX-2940) Ovladač tiskárny, ovladač skeneru a software PC-Fax Send lze zdarma stáhnout z weu Brother Solutions Center. Díky tomu ude možné používat faxové zařízení Brother jako tiskárnu neo skener neo posílat faxy z počítače. Navštivte nás na adrese Upozorňujeme, že FAX-2940 nepodporuje skenování v systému Ma OS X Brother CreativeCenter Inspirujte se. Používáte-li systém Windows, dvakrát klepněte na ikonu Brother CreativeCenter na vaší praovní ploše a ZDARMA získáte přístup na weové stránky s mnoha nápady a zdroji pro osoní i profesionální využití. Tato ikona se zorazí po instalai MFL-Pro Suite neo volitelného softwaru, který je k dispozii na weu Brother Solutions Center. Uživatelé systémů Ma mohou získat přístup na Brother CreativeCenter na této weové adrese: 12

13 Spotření materiál Spotření materiál Když přijde čas vyměnit spotření součástky, na LCD panelu se ojeví hyové hlášení. Pro víe informaí o spotřením materiálu pro vaše zařízení navštivte neo kontaktujte vašeho dodavatele Brother. Tonerové kazety Standardní toner: TN-2210 Toner s vysokou výtěžností: TN-2220 Fotovále DR

14 Ohranné známky Logo Brother je registrovanou ohrannou známkou společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovanou ohrannou známkou společnosti Brother Industries, Ltd. Mirosoft a Windows jsou registrované ohranné známky společnosti Mirosoft Corporation ve Spojenýh státeh a/neo dalšíh zemíh. Apple, Maintosh a Ma OS jsou ohranné známky společnosti Apple In., registrované v USA a jinýh zemíh. Každá ze společností, jejíž název programového vyavení je v této příruče uveden, má lienční smlouvu na programové vyavení speifikou pro její vlastní programy. Jakékoliv ohodní názvy a názvy výroků společností ojevujíí se ve výroíh společnosti Brother, souvisejííh dokumenteh neo jakýhkoliv jinýh materiáleh, jsou všehny registrovanými ohrannými známkami příslušnýh společností. Kompilae a zveřejnění Tento návod může ýt pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. kompilován a pulikován s tím, že ude praovat s nejnovějším tehnikým popisem výroku. Osah tohoto návodu a tehniké údaje v něm osažené mohou ýt změněny ez předhozího upozornění. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ez předhozího upozornění v tehnikýh dateh a materiálu zde popsaném. Výroe neodpovídá za žádné škody (včetně následnýh) způsoené v závislosti na danýh materiáleh včetně, ale nikoliv omezeně, na typografiké hyy a další hyy týkajíí se pulikae. Copyright a liene 2012 Brother Industries, Ltd. Všehna práva vyhrazena.

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! SP 1200SF Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation Stránka 1 z 5 Průvode připojením Instalae místní tiskárny (Windows) Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD Software and Doumentation, je nutné použít Průvode přidáním tiskárny. Aktualizae

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-9440CN Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit hardware a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-7440N MFC-7320 Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Připojení

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely:

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Vhodné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definice poznámek V celé Příručce uživatele

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze MFC-7420 MFC-7820N Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat software. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. 1. krok Nastavování

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Vhodné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definice poznámek

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Návod pro instalaci služby

Návod pro instalaci služby Návod pro instalaci služby GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika // tel. 800 990 990 // info@gts.cz 1/10 0. Obsah balíčku ADSL / VDSL modem COMTREND VR-3022eu Napájecí zdroj

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Pohled na tiskárnu Obrázek Exteriér tiskárny

Více

Xerox WorkCentre M15/M15i Stručná úvodní příručka

Xerox WorkCentre M15/M15i Stručná úvodní příručka Xerox WorkCentre M15/M15i Stručná úvodní příručka 604P13320 Konektor podavače Automatický podavač předloh Vodítka pro předlohy Vstupní přihrádka pro předlohy Kryt předloh Přihrádka pro třídění dokumentů

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 Obsah 1 Používání přístroje jako tiskárny Používání ovladače tiskárny Brother...1-1 Jak tisknout dokument...1-1 Nastavení ovladače tiskárny (Pro Windows

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. https://blog.archos.com/

Návod k použití. twitter.com/archos.  https://blog.archos.com/ Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

Dětský tablet. Obj. č.: 91 98 97. Obsah Strana. Úvod...1

Dětský tablet. Obj. č.: 91 98 97. Obsah Strana. Úvod...1 Osah Strana Úvod...1 Dětský talet Oj. č.: 91 98 97 Rozsah dodávky...1 Vyavení a základní parametry taletu...3 Krátký popis použití taletu...4 Zapnutí taletu...4 Naíjení akumulátorové aterie vložené do

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE Příručka irprint Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující ikonu: Poznámka Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze DCP-7010 DCP-7025 Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat software. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. 1. krok Nastavování

Více

Základní příručka uživatele

Základní příručka uživatele Základní příručka uživatele MFC-8510DN MFC-8520DN Všechny modely nejsou dostupné ve všech zemích. Verze 0 CZE Údaje pro kontaktování zákaznického servisu Vyplňte následující údaje pro budoucí použití:

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků Příručka uživatele Tiskárna štítků QL-700 Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více