Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy"

Transkript

1 Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2008 v porovnání s rokem 2007 Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy

2 - 2 - O B S A H 1. Úvod Výsledky činnosti MP Oblast veřejného pořádku Oblast dopravy Oblast ţivotního prostředí Oblast ochrany majetku Oblast ochrany před alkoholismem Ostatní přestupky Uloţené sankce Pokuty v blokovém řízení Ostatní formy řešení přestupků Činnost a výslednost okrskářů Spolupráce MP s veřejností a vnějšími subjekty Tísňová linka Mobilní stanoviště MP Prevence kriminality Kontakt MP s veřejností a sdělovacími prostředky Spolupráce s orgány města a městskými částmi Spolupráce s Policií ČR Spolupráce s dalšími subjekty Činnost MP v souvislosti s vichřicí EMMA Oblast personální práce a vzdělávání Inspekční činnost Kontrolní činnost Prošetřování stíţností na stráţníky Předpokládané změny v zaměření činnosti MP v roce

3 Úvod V roce 2008 zabezpečovala Městská policie hl. m. Prahy (dále jen MP) prioritně úkoly, vyplývající ze zákona o obecní policii. Pozornost byla zaměřena především na upevňování a další zvyšování úrovně veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku na území hl. m. Prahy a na řešení problematiky spojené s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. Při plnění úkolů společného zájmu spolupracovala MP s řadou součinnostních partnerů, z nichţ nejvýznamnějšími jsou orgány města a městských částí a Policie České republiky. Přímý výkon sluţby v terénu byl zabezpečován především územními výkonnými útvary MP, tedy obvodními ředitelstvími MP Praha 1 aţ 15 a hlídkovým útvarem, v jejichţ rámci bylo v závěru roku 2008 zařazeno celkem stráţníků (+106, tj. +7,5 %), to je 78,6 % jejich celkového počtu v rámci MP. Vlastní výkon sluţby zde probíhal ve dvou rovinách, jednak formou klasické hlídkové sluţby, jednak prostřednictvím okrskářů, s konkrétní územní odpovědností za dané teritorium. Útvary s celoměstskou působností (psovodů, pohotovostní a poříční) se na výkonu sluţby podílely celkem 110 stráţníky (+16, tj. +17,0 %). Oblast dořešování odhalených přestupků pak celoměstsky zabezpečoval útvar řešení přestupků s počtem 53 stráţníků (+13, tj. +32,5 %). V organizační struktuře MP nedošlo oproti předchozímu roku k ţádným podstatným změnám. 2. Výsledky činnosti MP Za rok 2008 bylo stráţníky odhaleno celkem přestupků (+2 912, tj. +0,3 % v porovnání s údaji za rok 2007). V souhrnném počtu odhalených přestupků nedošlo oproti minulému období k výraznější změně. Pokračuje trend, kdy se hlavní těžiště činnosti strážníků postupně přesouvá do oblasti ochrany bezpečnosti osob a majetku a ochrany veřejného pořádku, zatímco v oblasti dopravy jsou nadále utlumovány aktivity represivního charakteru, vyjma případů, kdy je razantní opatření s ohledem na charakter deliktů, jeho společenskou nebezpečnost nebo osobu pachatele nezbytné. Při plánování a organizaci výkonu služby jsou preferovány činnosti, zaměřené na protiprávní jednání vyšší nebezpečnosti, která podstatným způsobem ohrožují životy, zdraví a majetek občanů. V jiných případech, kdy lze s ohledem na charakter skutku nebo osobu pachatele očekávat pozitivní efekt i při využití méně razantních opatření, například pouhého upozornění, je pak snahou upřednostňovat preventivní působení před striktní represí, pokud takový postup právní řád umožňuje Oblast veřejného pořádku V oblasti veřejného pořádku bylo za hodnocený rok stráţníky zjištěno celkem přestupků (+8 431, tj. +14,3 %). Přestupky odhalené na tomto úseku se na celkovém počtu všech přestupků podílely 7,3 % (+0,9 %). Ve vnitřní struktuře řešených přestupků proti veřejnému pořádku bylo v roce 2008 nejvýrazněji, počtem případů, zastoupeno znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství (+958, tj. +4,6 %), následovaly přestupky proti

4 - 4 - pořádku v územní samosprávě s případy (+4 500, tj. +37,9 %) a neoprávněné zábory veřejného prostranství s počtem přestupků (+63, tj. +0,6 %). V rámci dalších vykonávaných aktivit, souvisejících s problematikou veřejného pořádku, bylo stráţníky v průběhu výkonu sluţby za daný rok kontrolováno celkem osob ( tj. +8,6 %). Z tohoto počtu bylo ke zjištění totoţnosti předvedeno na útvary Policie ČR celkem osob (+208, tj. +22,7 %). Dalších 589 osob (+87, tj. +17,3 %) bylo předvedeno po zjištění, ţe jsou hledány Policií ČR. Na osobní svobodě bylo omezeno osob (+209, tj. +25,9 %) důvodně podezřelých ze spáchání trestného činu. V 675 případech (+149, tj. +28,3 %) bylo stráţníky zajišťováno místo trestného činu do jeho převzetí Policií ČR. Jeden z fenoménů, který se negativně projevuje na stavu veřejného pořádku ve městě, představuje bezdomovectví. Projekt monitorování bezdomovectví na území Prahy probíhá jako součinnostní akce Centra sociálních sluţeb Praha (dále jen CSSP) a MP. Pracovník operačního a analytického útvaru působí jako hlavní koordinátor spolupráce obou subjektů. Na základě průběţně aktualizované mapy bezdomovectví hl. m. Prahy jsou navštěvovány lokality, v nichţ se zdrţují osoby bez domova. Těmto osobám jsou pak nabízeny moţnosti řešení jejich situace. Významným posunem v eliminaci jednoho z neţádoucích jevů, ve velké míře páchaného přímo bezdomovci, je uplatnění pravomoci stráţníků při kontrole dodrţování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 12/2008, kterou se zakazuje poţívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Stráţníky MP bylo za hodnocené období (od nabytí účinnosti vyhlášky dne ) odhaleno a řešeno celkem těchto přestupků. Z celkového počtu odhalených případů jich bylo projednáno v blokovém řízení uloţením pokut v souhrnné výši ,- Kč, 167 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a v případech bylo stráţníky vyuţito domluvy. V souvislosti s kontrolou respektování předmětné vyhlášky a odhalenými přestupky bylo ke zjištění totoţnosti předvedeno na policii 22 osob, další čtyři osoby byly na policii předvedeny z důvodu, ţe se jednalo o osobu hledanou policií a v 35 případech byly osoby pod vlivem alkoholu převezeny do protialkoholní záchytné stanice. Ţebrání, jako způsob získávání prostředků k obţivě, představuje v moderní společnosti sociálně patologický jev. Ţebrající osoby se soustřeďují především na lokality s vysokým turistickým ruchem a se značným pohybem osob, které jim nabízejí větší pravděpodobnost, ţe budou obdarovány. Na území hl. m. Prahy bylo za hodnocený rok odhaleno a projednáno přestupků ţebrajících osob (-3 512, tj. -61,3 %). Nejvyšší počet ţebrajících osob byl, shodně jako v předchozích letech, zjišťován v centru hlavního města (za rok 2008 zde bylo řešeno 98,8 % celoměstského počtu odhalených přestupků tohoto charakteru). MP v této oblasti úzce spolupracuje s Policií ČR, cizineckou policií a s CSSP. V hodnoceném období stráţníci pokračovali v provádění kontrol a postihování nabídky sexuálních sluţeb a s tím souvisejících projevů narušování veřejného pořádku v místech, kde k této činnosti dochází. Účinným nástrojem pro stráţníky MP při plnění úkolů v souvislosti se zabezpečováním místních záleţitostí veřejného pořádku je zejména obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 20/2007, na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním sexuálních sluţeb na veřejných prostranstvích. V období roku 2008 bylo stráţníky OŘ MP Praha 1 odhaleno celkem 8 případů porušení zmíněné vyhlášky. Provozování prostituce v hlavním městě směřuje trvale ke skrytému nabízení sexuálních sluţeb formou internetu a fotoinzerátů. Sexuální sluţby jsou pak poskytovány v soukromých bytech (privátech) nebo ve velkých zábavních nočních centrech (kabaretech). Tato forma se navenek jeví méně škodlivou, neţ pouliční nabízení a poskytování erotických

5 - 5 - sluţeb. Negativní jevy, které prostituci provázejí, jsou však i v tomto případě stejně závaţné. Vzhledem ke své poloze a cizineckému ruchu hl. m. Praha nabízí prostitučnímu prostředí poměrně zajímavé podmínky. Podle dostupných informací však zůstává faktem, ţe většina těchto podniků, mimo centrum města, zůstává v nočních hodinách poloprázdná (tato informace se netýká privátů, jejichţ počet a provoz je velmi obtíţné celoplošně mapovat). Vzhledem k vývoji ekonomické situace v ČR, ale i ve světě, je moţné očekávat určitý ústup poptávky po erotických sluţbách, čemuţ nasvědčuje i fakt, ţe některé podniky přijímají od klientů platbu za erotické sluţby ve formě stravenek (např. EXCLUSIVE Cabaret Club, ve Šrobárově ul., v Praze 10) a snaţí se tak nalákat tuzemskou klientelu. V průběhu roku 2008 byla zaloţena elektronická evidence erotických podniků a provozoven s erotickým programem na území hl. m. Prahy. Evidence obsahuje celkem 67 aktuálně fungujících a pro tyto účely také označených provozoven spolu s fotodokumentací exteriéru. Při plnění daty bylo vyuţito poznatků místně příslušných stráţníků, evidence kontrolovaných podniků ţivnostenského odboru MHMP, internetových portálů specializujících se na tuto oblast i operativních poznatků spolupracujících součástí Policie ČR. V současné době je ve spolupráci s vybranými součástmi Policie ČR realizována série šetření, zaměřená zejména na prověření vytipovaných lokalit s moţností existence dosud neevidovaných podniků s erotickým programem. Trvalá pozornost je věnována nepovolenému šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu na území Praţské památkové rezervace. Odhalené delikty jsou oznamovány správnímu odboru ÚMČ Praha 1. Na eliminaci uvedených negativních jevů na Václavském náměstí a v nejbliţším okolí byla zaměřena také kontrolně bezpečnostní akce POŘÁDEK. Od zahájení akce dne 23. října 2008 do jejího ukončení 13. prosince 2008 včetně bylo stráţníky MP na vymezeném území kontrolováno celkem 346 osob. Z tohoto počtu se ve čtyřech případech jednalo o osoby hledané, které byly předány Policii ČR, v jednom případě byla podle 76 odst. 2 trestního řádu na osobní svobodě omezena osoba přistiţená při trestném činu a jedna osoba byla předvedena na Policii ČR. Odhaleno dále bylo celkem 163 deliktů. Tři z nich spočívaly v porušení předpisů o šíření reklamy mimo provozovnu, šest v nepovoleném nabízení a poskytování sexuálních sluţeb, 48 deliktů bylo spácháno porušením zákazu poţívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a 27 deliktů nedovoleným znečišťováním veřejného prostranství. Jako kaţdoročně byla v měsíci prosinci 2008, v souvislosti s nadcházejícími vánočními svátky a novoročními oslavami, věnována zvýšená pozornost dodrţování omezujících opatření k zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku při uţívání pyrotechnických předmětů a předpisů o jejich prodeji. Bezpečnostní akce PYROTECHNIKA trvala od 4. prosince do 31. prosince Za dobu konání akce bylo odhaleno celkem 47 deliktů, spáchaných v souvislosti s prodejem nebo pouţíváním pyrotechnických předmětů. Čtyři delikty byly projednány v blokovém řízení uloţením pokut v souhrnné výši 2 600,- Kč a u 43 deliktů bylo vyuţito domluvy. Do bezpečnostní akce PYROTECHNIKA byla začleněna rovněţ akce MIKULÁŠ, která proběhla na území hl. m. Prahy dne 5. prosince 2008, v době od do hodin. Akce byla zaměřena, kromě pouţívání a prodeje pyrotechnických předmětů, také na narušování veřejného pořádku, prodej, podávání či jiné umoţnění poţití alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, výskyt protiprávních jednání pod vlivem alkoholu a na porušování zákazu kouření. Do akce bylo nasazeno celkem 451 stráţníků, kteří odhalili v souhrnu 93 deliktů. V jejich vnitřní struktuře se jednalo mj. o 19 přestupků proti veřejnému pořádku, ve třech případech byl řešen prodej, podávání či jiné umoţnění poţití alkoholických

6 - 6 - nápojů osobám mladším 18 let a 25 skutků spočívalo v porušení zákazu kouření. Odhalené delikty byly v 19 případech projednány v blokovém řízení uloţením pokut v souhrnné výši 8 000,- Kč a u 74 deliktů bylo vyuţito domluvy. V roce 2008 pokračovala kontrolní akce NOČNÍ LINKY. Akce je zaměřena na kontrolu dodrţování veřejného pořádku v prostředcích městské hromadné dopravy a na vykazování osob podnapilých, budících veřejné pohoršení, obtěţující ostatní cestující a těch, jejichţ oděv je nadměrně znečištěn z přepravy. V rámci akce je poskytována případná součinnost pracovníkům přepravní kontroly Dopravního podniku hl. m. Prahy při kontrole tarifní kázně cestujících. Akce je realizována kaţdý den v době od do hodin v soupravách nočních tramvajových linek č. 51 aţ 59, v přestupních prostorech ve stanicích MHD Lazarská a Anděl a na obratišti tramvají v Hloubětíně. Od března byl navýšen počet stráţníků nasazovaných denně do akce z 30 na 36 stráţníků. Zařazeni jsou do 18 dvoučlenných hlídek. V průběhu roku 2008 bylo stráţníky kontrolováno celkem osob, z tohoto počtu jich bylo vykázáno z přepravy. Bylo odhaleno a projednáno 345 přestupků, 18 osob bylo předvedeno na útvary Policie ČR, čtyři osoby byly v souladu s trestním řádem omezeny na osobní svobodě a byly zjištěny čtyři hledané osoby. Od zahájení akce 17. ledna 2007 do konce roku 2008 bylo stráţníky kontrolováno celkem osob, z tohoto počtu jich bylo vykázáno z přepravy. Bylo odhaleno a projednáno 967 přestupků, 47 osob bylo předvedeno na útvary Policie ČR, devět osob bylo v souladu s trestním řádem omezeno na osobní svobodě a bylo zjištěno osm hledaných osob. Ve třech případech byl realizován převoz osoby do protialkoholní záchytné stanice. V podvečerních hodinách, od do hodin, je v závislosti na aktuálních počtech stráţníků ve sluţbě vykonáván téţ dohled nad omezeným počtem některých tramvajových linek, které procházejí centrem města, se shodným zaměřením jako u kontrolní akce "NOČNÍ LINKY". V závislosti na aktuálním počtu stráţníků ve sluţbě je stráţníky hlídkového útvaru zabezpečován dohled v provozu nočních autobusů linky 504 k zajištění bezproblémového uţívání tohoto prostředku MHD cestující veřejností. Dvě pohotovostní autohlídky hlídkového útvaru provádějí kontroly na konečných stanicích nočních linek autobusů MHD tam, kde se vyskytují problémy ve veřejném pořádku. Jedná se zejména o linky 504, 505 a 511. U dalších je pak kontrola prováděna nepravidelně na základě vlastních poznatků z výkonu sluţby nebo po konzultaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., v závislosti na aktuální situaci v jejich provozu. Dne proběhlo na území Prahy 1, 2, 4, 5, 7 a 8 bezpečnostní opatření k zajištění veřejného pořádku a klidu při konání Mezinárodního praţského maratónu a dalších souvisejících závodů. Do plnění úkolů v rámci BO bylo zařazeno 131 stráţníků MP. Od 20. do 24. března, o velikonočních svátcích a ve dnech jim předcházejících, zajišťovali stráţníci zvýšený dozor na praţských hřbitovech a v jejich okolí, s cílem zamezit krádeţím věcí a výzdoby z hrobů, krádeţím odloţených věcí z majetku návštěvníků hřbitovů, projevům vandalismu, vloupáním do motorových vozidel, a dohled nad dopravou, zejména parkováním, v okolí hřbitovů. Obdobně byl výkon sluţby na hřbitovech a v jejich okolí posílen i v době svátku Památky zesnulých od 31. října do 2. listopadu. Městská policie hl. m. Prahy disponuje celkem devíti koňmi plemene Starokladrubský vraník. O tyto koně pečuje a s nimi také realizuje výkon jízdní sluţby celkem 12 stráţníků. Koně jsou uţíváni, zejména pro výkon sluţby v rozlehlých a neobydlených lokalitách, zahrádkářských koloniích, parcích a lesoparcích.

7 - 7 - V září 2008 byl zahájen projekt ochrany dětí a školní mládeţe v době po ukončení vyučování - Školní policie. Mezi prioritní úkoly okrskářů bylo zařazeno zabezpečování zvýšeného dohledu, zaměřeného na negativní vlivy (dealeři drog, pedofilové a jiní devianti, sociálně nepřizpůsobivé osoby, skupiny závadové mládeţe, apod.), které ohroţují školáky v odpolední době, kdy nejsou pod bezprostředním dozorem pedagogických pracovníků ani rodičů. V návaznosti na prováděné zákroky a další úkony jsou zaznamenávány i nadále případy fyzických útoků na stráţníky. Za hodnocený rok bylo zaznamenáno 78 fyzických útoků na sráţníky MP v souvislosti s výkonem jejich pravomocí, coţ představovalo oproti roku 2007, kdy bylo evidováno 64 takových útoků, nárůst o 14 případů, to je o 21,9 %. Útoků na stráţníky se dopouštějí zejména osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo je proti nim prováděn zákrok z důvodu spáchaného přestupku či trestného činu. Výjimku však netvoří ani řidiči motorových vozidel, kteří tímto způsobem neadekvátně reagují na projednávání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to jak přímým napadením, tak i za pouţití vozidla. Za rok 2008 bylo zaznamenáno 15 útoků ze strany řidičů (to je 19,2 % z celkového počtu útoků), v roce 2007 takto jednalo 13 řidičů (20,3 %) Oblast dopravy Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 stráţníky odhaleno celkem přestupků (-5 458, tj. -0,7 %). Přestupky v dopravě tvořily, stejně jako v předchozích letech, nejfrekventovanější kategorii v rámci všech zjištěných přestupků a na jejich celkovém objemu se podílely 89,5 %. Tento podíl byl o 0,8 % niţší neţ v roce předchozím. Porušení zákazu zastavení odhalili stráţníci ve případech ( , tj. -9,1 %), stání na chodníku tam, kde to není dovoleno, bylo zjištěno v případech (-2 558, tj. -4,0 %), zastavení či stání vozidla v křiţovatce a ve vzdálenosti kratší neţ 5 m před hranicí křiţovatky a 5 m za ní v případech ( , tj. -29,8 %), nerespektování zákazu vjezdu vozidel v případech (-1 521, tj. -6,1 %), zastavení a stání na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší neţ 5 m před ním s počtem případů (-3 520, tj. -20,7 %). Dále byl v hodnoceném roce proveden postih za přestupek celkem u chodců (-6 955, tj. -32,7 %), kteří porušili povinnosti dané jim zákonem o provozu na pozemních komunikacích. V průběhu roku 2008 se v návaznosti na akce, realizované Policií ČR a Magistrátem hl. m. Prahy, uskutečnily dvě dopravně bezpečnostní akce KÁZEŇ. První z nich proběhla ve dnech 9. a 10. dubna V denní části byla akce dne 9. dubna zaměřena na dopravní kázeň chodců, jako účastníků provozu na pozemních komunikacích, a na respektování zákazů vjezdu, zejména ze strany řidičů nákladních vozidel. Do této části byl téţ zahrnut dohled nad bezpečným přecházením ţáků ZŠ přes pozemní komunikace při jejich příchodu do školy. Jednalo se o 98 přechodů. V noční části byla akce zaměřena na kontrolu dodrţování nejvyšší dovolené rychlosti vozidel, řízení pod vlivem alkoholu, vyhledávání vozidel v pátrání a vozidel označených nesprávnou SPZ/RZ. Na základě místní znalosti a za vyuţití přehledů Policie ČR o dopravních nehodách s účastí chodců bylo provedeno vytipování míst, kde byla zaznamenána zvýšená nekázeň nebo ohroţena bezpečnost chodců. Obdobně byla vytipována místa, kde dochází nejčastěji

8 - 8 - k nerespektování dopravních značek zákaz vjezdu, zejména ze strany řidičů nákladních vozidel, a k nedodrţování nejvyšší dovolené rychlosti. Kontroly na těchto místech byly prováděny v těsné spolupráci s Policií ČR, aby bylo zamezeno kumulaci sil obou sloţek v jednom místě. Do akce bylo nasazeno celkem 413 stráţníků. Ti odhalili 720 přestupků, jichţ se dopustili chodci a uloţili za ně 379 blokových pokut v celkové výši ,- Kč. Dalších 10 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Za 163 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti bylo uloţeno 74 blokových pokut, celkem za ,- Kč a dalších 89 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Nerespektováním zákazu vjezdu bylo spáchání 258 přestupků, uloţeno za ně bylo 144 pokut v celkové výši ,- Kč. Druhá celoměstská dopravně bezpečnostní akce se uskutečnila na území hl. m. Prahy pod stejným označením ve dnech 26. aţ 29. listopadu 2008 v návaznosti na dopravně bezpečnostní akci Bezpečně k vánocům, realizovanou Policií ČR. Byla zaměřena na dodrţování obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zejména pak na dodrţování stanovené rychlosti vozidel, kontrolu poţívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, přestupky chodců, kontrolu způsobu jízdy řidičů motorových vozidel před přechody pro chodce a v blízkosti škol, kontrolu dodrţování podmínek pro provoz taxisluţby a na pátrání po hledaných osobách a odcizených motorových vozidlech. Do akce bylo nasazeno celkem stráţníků, kteří odpracovali v souhrnu hodin. V jejím průběhu bylo odhaleno celkem přestupků. Z tohoto počtu bylo 988 přestupků řešeno uloţením pokut v blokovém řízení v souhrnné výši ,- Kč a 256 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Ve vnitřní struktuře celkem odhalených přestupků se jednalo o 272 skutků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti, z nichţ 133 bylo řešeno uloţením pokut v blokovém řízení v souhrnné výši ,- Kč a 139 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Byl zjištěn jeden případ řízení motorového vozidla po poţití alkoholických nápojů, který byl předán Polici ČR. Dvě motorová vozidla byla zjištěna s cizí RZ, jedno bez RZ a v jednom případě bylo zjištěno řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Přestupků spáchaných chodci bylo zjištěno celkem 459, z toho jich 242 bylo řešeno uloţením blokové pokuty v celkové výši ,- Kč, ve dvou případech byl přestupek předán k dořešení ve správním řízení a v 215 případech postačilo udělení domluvy. Domluva rovněţ postačila u přestupků spáchaných deseti cyklisty. V rámci dopravně bezpečnostní akce Kázeň byly zjištěny tři hledané osoby a zkontrolováno bylo celkem osob. Od 9. dubna do 30. listopadu 2008 se uskutečnila dopravně bezpečnostní akce JEDNOSTOPÁ VOZIDLA V jejím průběhu MP odhalila celkem 422 přestupků, které spáchali řidiči motocyklů a cyklisté. Z tohoto celkového počtu spáchali 70 přestupků řidiči motocyklů. V 15 případech se jednalo o jízdu po chodníku, v šesti případech o jízdu v zákazu vjezdu a v devíti případech o zakrytou či poškozenou RZ. V sedmi případech byl zjištěn přestupek spočívající v jízdě v protisměru v jednosměrné ulici a v pěti případech v jízdě v pěší zóně a po parkových cestách. V kategorii ostatní přestupky bylo zjištěno 28 porušení. Blokovou pokutou bylo řešeno celkem 62 přestupků v celkové výši ,- Kč, sedm přestupků bylo řešeno formou oznámení správnímu orgánu a jeden přestupek byl řešen domluvou. Celkem 15 přestupků spáchali řidiči kurýrních sluţeb. Zbývajících 352 přestupků spáchali cyklisté. Ve 128 případech se jednalo o jízdu po chodníku, v 55 případech o jízdu v protisměru v jednosměrné ulici, ve 22 případech o jízdu v pěší zóně a po parkových cestách a ve 21 případech o jízdu v zákazu vjezdu. Devětkrát byl odhalen přestupek spočívající v jízdě na červený světelný signál. V kategorii ostatní přestupky bylo zjištěno 117 porušení. Na kontrolu jednostopých i dvoustopých vozidel se zakrytou, poškozenou nebo chybějící státní poznávací značkou nebo registrační značkou byla zaměřena akce SPZ/RZ.

9 - 9 - Stráţníky bylo odhaleno 224 takových přestupků (-43, tj. -16,1 %), z toho 216 u dvoustopých vozidel (-44, tj. -16,9 %) a osm u jednostopých vozidel (+1, tj. +14,3 %). V roce 2008 pokračoval dohled stráţníků MP nad dodrţováním reţimu v zónách placeného stání na území městských částí Praha 1 a Praha 2. V hodnoceném období bylo stráţníky OŘ MP Praha 1 zkontrolováno celkem vozidel parkujících v zóně placeného stání. V rámci kontroly těchto vozidel bylo odhaleno celkem přestupků. Respektovanost zón stání tak představovala 71,0 %. Z celkového počtu zjištěných přestupků jich bylo projednáno v blokovém řízení, byly uloţeny pokuty v celkové výši ,- Kč; u přestupků byla vydána výzva osobě podezřelé ze spáchání přestupku k podání vysvětlení, přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a přestupků bylo uzavřeno domluvou. V případech bylo vyuţito oprávnění stráţníků odstranit vozidlo formou jeho odtahu. Stráţníci OŘ MP Praha 2 v hodnoceném období zkontrolovali celkem vozidel parkujících v zóně placeného stání. V rámci kontroly těchto vozidel bylo odhaleno celkem přestupků. Respektovanost zón stání tak představovala 93,6 %. Z celkového počtu zjištěných přestupků jich bylo projednáno blokově uloţením pokut v celkové výši ,- Kč; u přestupků byla vydána výzva osobě podezřelé ze spáchání přestupku, 484 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a přestupků bylo uzavřeno domluvou. V případech bylo vyuţito oprávnění stráţníků odstranit vozidlo formou jeho odtahu. Na základě podrobných dopravních průzkumů a analýz silničního provozu, které potvrdily, ţe kapacitní moţnosti komunikací v centru Prahy jsou jiţ zcela vyčerpány, a na základě podnětů městských částí i občanů, byly s účinností od 18. února 2008 nově zřízeny zóny placeného stání na území městské části Praha 3 a od 1. března 2008 na území městské části Praha 7. Zavedení systému placeného parkování přispělo především ke zlepšení moţností parkování pro rezidenty, zlepšení podmínek pro zásobování, sníţení intenzity dopravy v důsledku omezení individuální automobilové dopravy, zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a uvolnění veřejného prostranství v určitých lokalitách od parkování. V hodnoceném období bylo stráţníky na území MČ Praha 3 zkontrolováno celkem vozidel parkujících v zóně placeného stání. V rámci kontroly těchto vozidel bylo odhaleno celkem přestupků. Respektovanost zón stání tak představovala 90,0 %. Z celkového počtu zjištěných přestupků jich bylo projednáno v blokovém řízení, celková výše uloţených blokových pokut byla ,- Kč; u přestupků byla vydána výzva osobě podezřelé ze spáchání přestupku, 310 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a přestupků bylo uzavřeno domluvou. V případech bylo vyuţito oprávnění stráţníků odstranit vozidlo formou jeho odtahu. Stráţníci OŘ MP Praha 7 v hodnoceném období zkontrolovali celkem vozidel parkujících v zóně placeného stání. V rámci kontroly těchto vozidel bylo odhaleno celkem přestupků. Respektovanost zón stání tak představovala 97,5 %. Z celkového počtu zjištěných přestupků jich bylo projednáno v blokovém řízení. Stráţníci za ně uloţili blokové pokuty v celkové výši ,- Kč; u přestupků byla vydána výzva osobě podezřelé ze spáchání přestupku, 234 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a přestupků bylo uzavřeno domluvou. V případech bylo vyuţito oprávnění stráţníků odstranit vozidlo formou jeho odtahu. Celkem bylo v roce 2008 stráţníky OŘ MP Praha 1, 2, 3 a 7 zkontrolováno vozidel parkujících v zóně placeného stání. V rámci kontroly těchto vozidel bylo

10 odhaleno celkem přestupků. Respektovanost zón placeného stání, vycházející ze statistických údajů vedených pro potřeby MP, tak představovala 91,5 %. Z celkového počtu zjištěných přestupků jich bylo projednáno v blokovém řízení, uloţeny byly blokové pokuty v celkové výši ,- Kč, u přestupků byla vydána výzva osobě podezřelé ze spáchání přestupku, přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a přestupků bylo uzavřeno domluvou. Ve případech bylo vyuţito oprávnění stráţníků odstranit vozidlo formou jeho odtahu. Na vozidla, zaparkovaná v rozporu s místní úpravou silničního provozu, na chodníku v místech, kde to není dovoleno nebo v zeleni, bylo stráţníky MP vydáno v hodnoceném roce celkem výzev pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku (VOPP) ( , tj. +24,5 %). S ohledem na objektivně nedostačující moţnosti parkování vozidel v řadě lokalit hlavního města, zejména v sídlištní zástavbě, a rovněţ v souladu s odklonem od rigorózního sankcionování přestupků niţší nebezpečnosti, bylo v místech, kde to neohroţovalo bezpečnost provozu na pozemní komunikaci, postupováno v noční době vůči nesprávně parkujícím řidičům s vyšší mírou tolerance. Na taková vozidla byla po zhodnocení situace stráţníkem na místě vydávána upozornění pro řidiče, která je informují, ţe se dopustili přestupku a pokud bude tento protiprávní stav přetrvávat i v denní době, kdy jsou parkovací moţnosti příznivější, bude s nimi nesprávné parkování řešeno standardním způsobem podle stávajících právních předpisů. Vyuţívání upozornění je ponecháno v obecné poloze na vlastní úvaze ředitelů OŘ MP a následně stráţníků, s ohledem na situaci v parkování vozidel a podmínky na daném teritoriu. Takových upozornění bylo za hodnocené pololetí vydáno celkem ( , tj. -42,4 %). Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) byl v průběhu hodnoceného roku nasazen na motorová vozidla nepřítomných řidičů celkem v případech (+5 484, tj. +24,0 %). U vozidel, která tvořila překáţku silničního provozu nebo neoprávněně stála na vyhrazeném parkovišti, včetně zóny placeného stání, byly realizovány jejich odtahy. Za rok 2008 nařídili stráţníci celkem odtahů ( , tj. +116,6 %), z toho bylo dokončených ( , tj. +116,0 %) a nedokončených (+849, tj. +135,2 %). Nejčastěji, v případech ( , tj. +294,4 %), bylo důvodem nařízení odtahu neoprávněné parkování v zónách placeného stání. V případech rozhodovali stráţníci o odstranění vozidla tvořícího překáţku provozu na pozemní komunikaci (-2 669, tj. -26,0 %), 227 odtahů bylo z parkovišť vyhrazených pro invalidy (+67, tj. +41,9 %) a 489 z ostatních vyhrazených parkovišť (+76, tj. +18,4 %). Při provádění zvýšeného dohledu nad dodrţováním dopravní kázně řidičů vozidel TAXI bylo za rok 2008 stráţníky MP odhaleno celkem přestupků a správních deliktů, kterých se tato kategorie řidičů dopustila (+3 646, tj. +83,6%). Z uvedeného počtu bylo přestupků řešeno uloţením blokových pokut (-139, tj. -10,7%) v souhrnné výši ,- Kč ( ,- Kč, tj. -3,9%), v dalších případech byl přestupek či správní delikt oznámen příslušnému správnímu orgánu (-55, tj. -2,0%) a na 287 vozidel TAXI byly vydány VOPP (-83, tj. -22,4%). TPZOV bylo pouţito v 71 případech (-49, tj. -40,8%). Z důvodu zlepšení situace v taxisluţbě na území hl. m. Prahy byla od zřízena v rámci OAÚ ÚOVS skupina TAXI. Ustavena byla na základě pokynu prvního náměstka primátora JUDr. Rudolfa Blaţka. Stráţníci zařazení do této skupiny plní především úkoly stanovené Strategií boje proti nepoctivým taxikářům. Od svého vzniku zjistili stráţníci zařazení do této skupiny celkem 740 případů protiprávního jednání řidičů taxisluţby. Na pokutách v blokovém řízení vybrali celkem ,- Kč. Dále bylo zjištěno a oznámeno 82

11 případů porušení ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Stráţníci, zařazení ve skupině TAXI doručovali písemnosti adresátům, kteří se buď vyhýbají převzetí zásilek nebo jsou z jiného důvodu nezastiţitelní, přímo v terénu. Celkem tak bylo doručeno 86 písemností, zejména z odboru dopravních přestupků MHMP a oddělení taxisluţby odboru dopravy MHMP. Mimo to oznámili příslušnému orgánu tři případy znečišťování veřejného prostranství a dva případy neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, kterých se dopustili řidiči taxisluţby. Při své činnosti stráţníci skupiny TAXI úzce spolupracují s ostatními útvary MP, zejména s OŘ MP Praha 1, s Policií ČR, dále pak s pracovníky oddělení taxisluţby OD MHMP a OSŘ II. ODP MHMP. Od 11. ledna do 30. dubna 2008 probíhala na celém území hl. m. Prahy akce zaměřená na dodrţování pořádku na stanovištích TAXI se správcem a bez správce. Za uvedené období provedli stráţníci kontrol stanovišť TAXI se správcem, kde bylo odhaleno 90 případů protiprávního jednání řidičů taxisluţby. Dále zde udělili 27 blokových pokut v celkové výši Kč. Na stanovištích TAXI bez správce provedli stráţníci kontrol a bylo zde zjištěno 160 případů protiprávního jednání řidičů taxisluţby. Celkem zde bylo uděleno 22 blokových pokut v celkové výši Na základě zjištěných údajů je věnována ze strany MP zvýšená pozornost některým stanovištím TAXI, kde dochází k porušování právních předpisů ze strany řidičů taxisluţby, a to zejména zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V průběhu celého roku 2008 byly ralizovány společné kontroly stráţníků skupiny TAXI a pracovníků oddělení taxisluţby OD MHMP, kdy stráţníci vozidlo TAXI zastavovali, projednávali s řidičem dopravní přestupek a kontroloři MHMP prováděli kontrolu, zda nedošlo k předraţení jízdného a zda má taxikář všechny doklady potřebné k provozování taxisluţby. V rámci dohledu nad respektováním parkovacích míst vyhrazených pro vozidla přepravující osoby těţce postiţené nebo osoby těţce pohybově postiţené ostatními řidiči motorových vozidel, bylo v roce 2008 stráţníky MP zjištěno a projednáno celkem přestupků (+1 034, tj. +61,9 %). V roce 2008 bylo stráţníky odhaleno celkem případů překročení nejvyšší povolené rychlosti ( , tj. -23,9 %). Z tohoto počtu se ve případech jednalo o překročení rychlosti o méně neţ 20 km/h ( tj. -20,0 %), v případech o překročení rychlosti o 20 aţ 39 km/h ( , tj. -36,9 %) a ve případech pak o 40 a více km/h (-2 448, tj. -43,6 %). Přístroje k měření rychlosti jsou zabudovány celkem v 17 sluţebních vozidlech. Obvodní ředitelství MP disponují v současné době 6 přenosnými zařízeními k měření rychlosti. Jedná se o 3 přístroje Unicam LIDAR a stejný počet přístrojů PRO-LASER III. V souvislosti s měřením rychlosti vozidel dochází v některých případech téţ k odhalení jiných protiprávních jednání řidičů motorových vozidel, která by jinak zůstala nezjištěna. Celkem bylo za rok 2008 odhaleno 47 takových skutků. Ve vnitřním členění těchto případů se pak jednalo o 20 případů řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění. Z toho 16 řidičů nepředloţilo ŘP, jeden řidič předloţil neplatný ŘP, jednomu řidiči byl odebrán ŘP za řízení vozidla pod vlivem alkoholu a dvěma řidičům soud vyslovil zákaz řízení motorových vozidel. V 18 případech byl u řidičů zjištěn alkohol, z toho byla stráţníky provedena v 17 případech orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivními výsledky v rozmezí naměřených hodnot od 0,12 do 2,21 a jedna zkouška byla provedena Policií ČR. Dále pak ve čtyřech řidičích byly zjištěny lustrací na Policii ČR hledané osoby, tři řidiči byli z důvodu nemoţnosti prokázání své totoţnosti předvedeni na součásti Policie ČR, jeden

12 řidič vozidlem zaútočil na stráţníky při jeho zastavování a v jednom případě bylo odhaleno odcizené vozidlo. V roce 2008 pokračovala dopravně bezpečnostní akce "100 BEZPEČNÝCH MÍST". (Akce byla zahájena v dubnu 2007, meziroční srovnání výsledků proto není prováděno.). V jejím rámci je na nejrizikovějších úsecích praţské silniční sítě prováděno transparentní měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel. Smyslem akce je preventivně zabraňovat nehodám v kritických místech a posílit bezpečnost zejména dětí a chodců na přechodech. Účelnost měření rychlosti na vytipovaných místech je průběţně vyhodnocována a jejich seznam podle momentální situace aktualizován. Za celý rok 2008 bylo provedeno celkem kontrol měření rychlosti v určených lokalitách na celém území hl. m. Prahy. V jejich rámci bylo odhaleno celkem přestupků, přičemţ přestupků spáchali řidiči v souvislosti s překročením nejvyšší dovolené rychlosti o méně neţ 20 km/h. Ve případech byla rychlost řidiči motorových vozidel překročena o 20 aţ 39 km/h a ve 149 případech došlo k překročení rychlosti o více neţ 40 km/h. Nejvíce měření bylo uskutečněno na OŘ MP Praha 4 (389 měření). Největší počet přestupků byl zjištěn na OŘ MP Praha 5 (4 266 přestupků). Útvar řešení přestupků MP zpracovává výstupy z 18 úsekových měřičů rychlosti (+1) a ze 13 zařízení automatického systému evidence a dokumentování průjezdu vozidel na červený signál (-1). Takto získaná data jsou útvarem řešení přestupků vyhodnocována a dále řešena v souladu se zákonem o přestupcích a zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Na základě údajů z úsekových měřičů rychlosti bylo odhaleno překročení rychlosti do 20 km/h ( , tj. -22,8 %), překročení rychlosti od 20 do 39 km/h ( , tj. -35,4 %) a překročení rychlosti o více neţ 40 km/h (-2 228, tj. -43,5 %). Pomocí zařízení automatického systému evidence a dokumentování průjezdu vozidel na červený signál bylo odhaleno celkem přestupků spáchaných tímto způsobem ( , tj. -41,0 %). V hodnoceném období MP oznámila celkem přestupků zařazených do bodového systému ( , tj. -25,1 %), ţádný z nich nebyl za 6 bodů (porušení zákazu vjezdu na ţelezniční přejezd v době, kdy je dávána výstraha signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení; -13, tj. -100,0 %), 76 přestupků bylo za 5 bodů (jízda na červený světelný signál; , tj. -94,1 %), 204 přestupků za 3 body (překročení nejvyšší povolené rychlosti o 20 aţ 39 km/h; , tj. -97,8 %), přestupků za 2 body (překročení nejvyšší povolené rychlosti o méně neţ 20 km/h; , tj. -16,4 %) a přestupků za jeden bod (neoprávněné uţití vyhrazeného jízdního pruhu, porušení povinností vyplývajících z dopravních značek pěší zóna a obytná zóna, porušení zákazu vjezdu vyplývajícího ze zákazové dopravní značky; , tj. +7,3 %). Celkový počet nahlášených bodů byl ( , tj. -36,5 %). Dále bylo oznámeno uloţených pokut v blokovém řízení vyšších neţ 1 000,- Kč (-7 302, tj. -67,2 %). K zajištění bezpečnosti dětí v silničním provozu při cestě do školy je kaţdý pracovní den v průběhu školního roku zabezpečován stráţníky v ranních hodinách před začátkem vyučování dohled nad vytipovanými přechody pro chodce v blízkosti základních škol. Celkem je prováděn dohled nad 102 přechody, z toho u 41 je prováděn obligatorně a nad zbývajícími pak dle aktuálního stavu stráţníků ve sluţbě. V posledním týdnu školního roku 2007/2008 byl dohled nad těmito přechody ze strany MP, ve spolupráci s Policií ČR, zintenzívněn a v poslední den školního roku provádělo dohled nad 200 přechody celkem 250 stráţníků. Obdobně tomu bylo i při zahájení školního roku 2008/2009, kdy dne 1. září 2008 provádělo dohled nad 151 přechody celkem 233 stráţníků.

13 Oblast ţivotního prostředí Oblast ochrany ţivotního prostředí z pohledu MP zahrnuje celou škálu problematik, které je nutné v běţném výkonu sluţby kaţdodenně řešit. Mezi mnoţství problémů, s nimiţ se stráţníci setkávají, lze zařadit např. znečišťování veřejného prostranství, zakládání nepovolených skládek, zanechávání vraků motorových vozidel na nejrůznějších místech, nepovolený výlep plakátů mimo legální plakátovací plochy, porušování vyhlášky o zeleni (hlavně přestupky ze strany majitelů psů či osob, které psy doprovázejí), umísťování odpadních nádob mimo místa k tomuto účelu určená, dále i zneuţívání separačních odpadních nádob k odhazování odpadu vznikajícího při podnikání ţivnostníky, kouření na zastávkách MHD a následné odhazování nedopalků na pozemní komunikaci, apod. V průběhu roku 2008 byl příslušným úřadům městských částí oznámen výskyt celkem nepovolených skládek (+2 207, tj. +46,3 %) zjištěných při výkonu sluţby. Mezi stálé priority stráţníků patří i vyhledávání vraků motorových vozidel, jejichţ zvýšený počet je registrován především v zimních měsících. Mezi faktory, které ovlivňují tento stav, je absence blokového čištění pozemních komunikací, které končí na podzim a opět začíná v období jara. Právě při čištění jsou mnohé vraky motorových vozidel odtahovány na odtahová parkoviště a po dodrţení zákonné lhůty, kdy se o ně jejich majitelé nepřihlásí, specializovanými firmami likvidovány. V roce 2008 bylo zjištěno a zadokumentováno vraků motorových vozidel, ponechaných jejich drţiteli na komunikacích či veřejných prostranstvích hl. m. Prahy (-692, tj. -21,0 %). Jedním z negativních fenoménů, který výrazně ovlivňuje ţivotní prostředí je sprejerství a podobné formy vandalství. Tímto jednáním je ovlivňován jinak kultivovaný vzhled mnohých lokalit metropole a současně vznikají nemalé škody na majetku. (Další informace viz kapitola 2.4. Oblast ochrany majetku.) Na počátku měsíce července vstoupil v platnost právní předpis obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 8/2008, o udrţování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), která se stala významným signálem pro občany i návštěvníky metropole, ţe hl. m. Praha usiluje o zvýšení čistoty na svém území a proto jasně vymezuje jednání, která jsou v běţném ţivotě nepřípustná a která nelze tolerovat. Stráţníky MP bylo za hodnocené období odhaleno a projednáno celkem přestupků, spočívajících v porušení této vyhlášky. V jejich vnitřní struktuře se jednalo o případů znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství odpadky, z toho odhozením nedopalků cigaret, 169 odhozením ţvýkačky a 528 odhozením zbytku potravin. Dále pak ke znečištění došlo v 44 případech krmením pro zvířata, v 32 případech materiály uniklými při přepravě, vykládce, nakládce nebo výjezdu vozidel ze staveb nebo nezpevněných ploch, 266 skutků se týkalo umístění plakátů mimo plochy k tomu určené, 837 přestupků bylo spácháno jiným způsobem, v 186 případech se jednalo o neodklizení výkalů zvířete a jiné porušení vyhlášky bylo zjištěno v 162 případech. Z celkového počtu odhalených případů jich bylo projednáno v blokovém řízení uloţením pokut v souhrnné výši ,- Kč, 240 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a v případech bylo stráţníky vyuţito domluvy. Pozornost stráţníků byla nadále věnována dodrţování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně. Celkem bylo zjištěno případů nerespektování zákazů, taxativně stanovených uvedenou vyhláškou (+444, tj. +8,4 %). Přestupcům bylo uloţeno celkem pokut v blokovém řízení (+300, tj. 18,3 %) v souhrnné výši ,- Kč ( , tj. +19,1 %) a přestupků (+1 510, tj. +386,2 %) bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

14 V rámci dohledu nad čistotou a pořádkem na komunikacích a na veřejných prostranstvích a nad pohybem psů ve veřejné zeleni v hl. m. Praze bylo v hodnoceném období zjištěno celkem přestupků a správních deliktů ze strany majitelů psů (-1 074, tj. -20,2 %). Při kontrolách bylo zjištěno 73 případů nezaplacených poplatků za chované psy (+11, tj. +17,7 %), 80 přestupků spáchaných neoznačením psa mikročipem nebo tetováním (-326, tj. -80,3 %) a 181 nepřihlášením se do evidence chovatelů psů (+57, tj. +46,0 %). Odhalené přestupky a správní delikty byly předávány k dořešení úřadům městských částí. Celoměstská akce INJEKČNÍ STŘÍKAČKY - bezpečná a čistá pískoviště, přispívající k ochraně dětí před zraněním a ohroţením infekčními chorobami, proběhla na území hl. m. Prahy dne 9. září 2008 v době od do h. Byla zaměřena na sběr injekčních stříkaček a jehel z dětských hřišť a pískovišť. V průběhu akce bylo stráţníky zkontrolováno celkem 244 dětských hřišť a pískovišť (o dvě více, neţ při obdobné akci v dubnu roku 2007) a nalezeno zde 142 injekčních stříkaček (+ 51, tj. + 56,0 %) a 111 injekčních jehel (+ 24, tj. + 27,6 %) Oblast ochrany majetku V průběhu roku 2008 stráţníci MP odhalili a projednali celkem přestupků proti majetku (+1 651, tj. +17,2 %). V převáţné většině se jednalo o krádeţe zboţí, jichţ se v obchodech dopouštěli zákazníci. V hodnoceném roce bylo prověřováno v příslušné evidenci celkem motorových a přípojných vozidel ( , tj. +143,3 %). Celkem bylo tímto způsobem nalezeno 270 vozidel v pátrání Policie ČR (+111, tj. +69,8 %). Současně bylo odhaleno 49 případů označení motorových vozidel státními poznávacími značkami nebo registračními značkami, které byly v evidenci vedeny jako odcizené či ztracené (+11, tj. +28,9 %). Stráţníky bylo za rok 2008 odhaleno 50 případů (+24, tj. +92,3 %) poškozování majetku formou vytváření nápisů a kreseb, tzv. graffiti, kterých se dopustilo celkem 96 pachatelů (+59, tj. +159,5 %). Uvedené činnosti se v převáţné míře dopouštějí mladiství a osoby blízké věku mladistvého, ve věkové kategorii 15 aţ 20 let, jejich podíl na celkovém počtu zjištěných pachatelů představoval za hodnocený rok 56,3 %. Starších 20 let bylo 27 pachatelů a 15 osob bylo nezletilých. V devíti případech byli jako sprejeři zjištěni cizinci - čtyři občané Slovenska, dva občané Německa a po jednom občané Ruska, Chorvatska a Velké Británie. Ve všech případech byly zjištěné osoby omezeny, v souladu s ustanovením 76 odst. 2 tr. řádu, na osobní svobodě, neboť byly důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci podle 257b tr. zákona a následně předány, k provedení dalších opatření, policistům Policie ČR. Celkem byli od roku 1998, kdy bylo s evidováním těchto případů započato, do konce roku 2008, zjištěni stráţníky MP pachatelé u 302 takových případů. Poplachovým monitorovacím systémem hl. m. Prahy (PMS) bylo v závěru roku 2008 střeţeno 488 připojených objektů (+43, tj. +9,7 %). Smluvně bylo připojeno 387 objektů (+25, tj. +6,9 %) a u 101 dalších se jednalo o objekty MP nebo SSMP (+18, tj. +21,7 %). Nově bylo v roce 2008 připojeno 46 objektů a 3 odpojeny. V hodnoceném období bylo na PMS přijato signálů poplachu (-345, tj. - 4,0 %). Na základě těchto signálů bylo uskutečněno 250 výjezdů autohlídek jednotlivých OŘ MP ke střeţenému objektu (-43, tj. -14,7 %), oznámení bylo prověřeno telefonicky (+81, tj. +2,2 %) a signálů bylo odesláno pro kontrolu servisním technikem z objektů připojených na PMS (testování funkčnosti; -383, tj. -8,2 %). V průběhu roku 2008

15 bylo zaznamenáno devět případů narušení objektu pachatelem (-3, tj. -25,0 %), z toho ve dvou případech se podařilo stráţníkům MP zadrţet pachatele na místě. K zajištění vyšší bezpečnosti uměleckých památek na Karlově mostě byl od roku 2007 zintenzívněn výkon sluţby, ochrana kulturního dědictví byla zařazena mezi úkoly s nejvyšší prioritou a byla realizována potřebná technická opatření, umoţňující nepřetrţitý monitoring situace na mostě s moţností pořizování záznamu. Kamery zaměřené na Karlův most a všechny sochy po celé jeho délce snímají jakýkoliv pohyb v těsné blízkosti kaţdé sochy a jsou mimořádně citlivé. Další kamery monitorují most jako celek a přístupové komunikace k mostu. Za celý rok 2008 bylo registrováno celkem narušení objektů na Karlově mostě, z toho v případech, tj. 2,9 %, se jednalo o prokázané narušení ochranného pásma osobou Oblast ochrany před alkoholismem Na úseku ochrany před alkoholismem bylo v rámci běţného výkonu sluţby řešeno 426 přestupků (+66, tj. +18,3 %). Z toho bylo 122 případů prodeje či podání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (-11, tj. -8,3 %), osm případů podání alkoholu osobám ovlivněným alkoholickým nápojem (+4, tj %), sedm případů prodeje alkoholu mimo povolená místa (+2, tj. +40 %) a 22 případů porušení zákazu vstupu osobám pod vlivem alkoholu na určená místa (+16, tj. +266,7 %). Celkem osob bylo stráţníky vyzváno k podrobení se orientačnímu vyšetření na alkohol pomocí dechové zkoušky (+415, tj. +30,3 %), z toho ve 267 případech s pozitivním výsledkem (+55, tj. +25,9 %). U řidičů byl pozitivní výsledek zjištěn ve 109 případech (+22, tj. +25,3 %), u ostatních osob pak ve 158 případech (+33, tj. +26,4 %). Dále bylo v roce 2008 uskutečněno celkem kontrol v restauracích a v ţivnostenských provozovnách obdobného typu ( , tj. -12,0 %), zaměřených zejména na dodrţování zákazu prodávání a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V jejich rámci bylo zjištěno 679 různých přestupků a správních deliktů (+57, tj. +9,2 %), za které byly v blokovém řízení uloţeny pokuty v celkové výši ,- Kč ( , tj. -44,8 %) a 319 skutků bylo oznámeno správnímu orgánu (+91, tj. +39,9 %). Za rok 2008 bylo stálou autohlídkou OŘ MP Praha 1 převezeno do protialkoholní záchytné stanice celkem osob (+ 544, tj. + 23,0 %). Převozy jsou prováděny speciálním sluţebním vozidlem MP, jehoţ osádku tvoří dva stráţníci a jeden policista Policie ČR. V oblasti ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky stráţníci prováděli dohled nad dodrţováním zákazů a omezení jejich prodeje, nad plněním povinností osob, které je prodávají, nad dodrţováním zákazu kouření na určených místech a o provádění zákroků směřujících k dodrţení zákazu kouření na základě poţádání provozovatele místa, kde je kouření zakázáno. Za rok 2008 bylo stráţníky MP řešeno pro přestupek osob, které nerespektovaly zákaz kouření v místech stanovených zákonem (-1 066, tj. -6,0 %) a dalších 13 řešených přestupků se vztahovalo k neoznačení míst prodeje tabákových výrobků zjevně viditelným textem zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let (-12, tj. -48,0 %). V 10 případech byli stráţníci poţádáni o zákrok směřující k dodrţení zákazu kouření provozovateli míst, kde je kouření zakázáno (+3, tj. +42,9 %).

16 Ostatní přestupky Ostatních přestupků, řešených v souladu s přestupkovým zákonem, bylo zaznamenáno celkem (-61, tj. -0,2 %). Do této kategorie jsou, kromě jiţ výše zmíněných přestupků proti majetku a přestupků v oblasti ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky a alkoholem, podřazeny např. přestupky proti občanskému souţití. Na úseku pouličního a stánkového prodeje zjistili stráţníci MP celkem 349 přestupků a správních deliktů (-89, tj. -20,3 %). Úřadům městských částí v Praze bylo s potřebnou dokumentací předáno k zahájení správního řízení 214 případů (-11, tj. -4,9 %). Koordinaci a součinnost s ostatními subjekty v oblasti provozování výherních hracích přístrojů zabezpečoval za MP vyčleněný odborný referent OAÚ ÚOVS, jehoţ úkolem v uplynulém roce bylo především metodicky usměrňovat činnost stráţníků při kontrolách dodrţování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 19/2007, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (VHP). Stráţníci se při výkonu sluţby zaměřují téţ na související negativní jevy, jakými je podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků dětem a mladistvým a jejich hraní na VHP. V prvním čtvrtletí roku byla v informačním systému MP implementována samostatná část počítačového programu pod pracovním názvem KONTROLY PROVOZOVEN. Jeho účelem je zřízení a vedení evidence zjištěných protiprávních jednání v oblasti provozoven s VHP a podniků s erotickým programem. V následujícím období pak probíhala editace potřebných dat a údajů. Na ţádost úřadů městských částí se stráţníci MP zúčastňují na kontrolách provozoven a VHP prováděných pracovníky těchto úřadů, a to zejména ve večerní a noční době. 3. Uloţené sankce 3.1. Pokuty v blokovém řízení Stráţníci za rok 2008 uloţili celkem pokut v blokovém řízení (+9 195, tj. +3,9 %) v souhrnné výši ,- Kč ( ,- Kč, tj. -12,4 %). Z celkového počtu pokut uloţených v blokovém řízení jich bylo zaplaceno na místě ( , tj. +7,3 %) a ve případech se jednalo o blokové pokuty na místě nezaplacené (-5 064, tj. -9,8 %). Ve vnitřní struktuře blokového řízení dominovaly pokuty za přestupky v dopravě, kterých bylo uloţeno (+9 501, tj. +5,0 %) a jejich výše dosáhla ,- Kč ( , tj. -14,5 %). Ve veřejnému pořádku se jednalo o blokových pokut (+433, tj. +1,9 %) v celkové částce ,- Kč (-9 400,- Kč, tj. -0,1 %). V kategorii ostatních přestupků bylo uloţeno blokových pokut (-739, tj. -3,6 %) a jejich výše dosáhla částky ,- Kč ( , tj. -0,9 %). Na přestupkových pracovištích MP jsou provozovány platební terminály, které umoţňují provádět bezhotovostní úhrady uloţených blokových pokut jednotlivými přestupci pomocí bankovních platebních karet. Tento systém umoţňuje finanční úhradu uloţených blokových pokut v maximálně zkrácené době a přestupci tak nemusejí vyuţívat k jejich zaplacení poštovních peněţních poukázek. Za rok 2008 byla na přestupkových pracovištích MP provedena bezhotovostní finanční úhrada blokových pokut v celkovém počtu 568 peněţních operací (-1 442, tj. -22,2 %) na celkovou částku ,- Kč ( , tj. -45,9 %).

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2005 ve srovnání s rokem 2004 Předkládá : Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky

Více

Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2009 v porovnání s rokem 2008 Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy - 2 - OBSAH 1. ÚVOD 2. VÝSLEDKY ČINNOSTI

Více

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Osnova: 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Zpráva o činnosti Městské policie České Budějovice za II. čtvrtletí roku 28 Osnova: 1. Statistika událostí II. čtvrtletí 28, hlídková sluţba ( vč. psovodi cyklohlídky) 2. Statistika událostí II. čtvrtletí

Více

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Metodický zpravodaj autoškol č. 89/2016 školení řidičů Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2010 v porovnání s rokem 2009 Předkládá: Mgr. Vladimír K O T R O U Š ředitel Městské policie hl. m. Prahy OBSAH 1. ÚVOD 1.1. MP a její organizační

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2007 strážníky odhaleno celkem přestupků.

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2007 strážníky odhaleno celkem přestupků. Bezpečnost Statistika přestupků a údaje z činnosti MP V roce 2007 zabezpečovala Městská policie hl. m. Prahy (dále jen MP) prioritně úkoly, vyplývající ze zákona o obecní policii. Pozornost byla zaměřena

Více

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m.

Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E R ředitel. náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. Městské policie hl. m. Č.j.: MPPH 97859/2013 Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za I. pololetí 2013 ve srovnání se shodným obdobím 2012 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl.

Více

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín Statutární město A. Evidence platných právních předpisů statutárního města B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Číslo Název

Více

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu Věc: PŘÍKAZ O ULOŽENÍ POKUTY Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního řízení, v přenesené působnosti podle ust. 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,

Více

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku.

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku. Městská policie v Nymburce oslavila v roce 2006 desáté výročí své činnosti. Z tohoto důvodu připravili strážníci pro občany akce, které by činnost městské policie přiblížili veřejnosti. Nejvíce zájemců

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.3.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc březen Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 28.2.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc únor Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012

P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012 P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012 Zjištění trestné činnosti Zadrženo pachatelů trestné činnosti Zadrženo hledaných osob Zjištěno přestupků celkem: 17 x 16 x 9 x 5 292 x přestupky na úseku dopravy

Více

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Bezpečnostní složky v ČR I. Policie ČR Bezpečnostní složka zřízená státem Plně hrazená z prostředků státu Působnost na celém

Více

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ Stav od 20.2.2016 Jedná se pouze o informativní přehled bez záruky! WWW.YESPOJISTENI.CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *)

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *) 18. Kriminalita Celkový počet zjištěných trestných činů v Pardubicích a přilehlých obcích měl v letech 2000 2005 převážně klesající tendenci. Mezi počátečním a koncovým rokem sledovaného období bylo zjištěno

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 30. prosince 2009 Částka 197 OBSAH Část I 172. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 30. prosince 2009,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná, Krkonošská 500, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2016 Obsah: 1. Obecná

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 5.4.2013 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2013 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, 6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 V Praze dne 4. července 2002 Částka 124 PRO VNITŘNÍ POTŘEBU OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze

Více

Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25. Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR.

Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25. Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. leden březen 2011 Přestupků: 6 274 Trestných činů: 25 Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. V tomto období se stráţníci ve zvýšené míře zaměřili na kontrolu dodrţování vyhlášky

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Záhornice K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Záhornice Zastupitelstvo obce Záhornice se dne usnesením č. usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2)

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 2. února 2016 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení 1 Návrh vyhlášky č.3/2003 o odtahování vozidel, odstraňování autovraků a stání vozidel na území obce Dymokury. Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo obce Dymokury schválilo dne 24.listopadu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Obce Lelekovice číslo 1/2011. o veřejném pořádku. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Obce Lelekovice číslo 1/2011. o veřejném pořádku. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Lelekovice číslo 1/2011 o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Lelekovice se na svém zasedání dne 3.10.2011 usnesením č. 6/X usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obvodu OO PČR Velká Bystřice za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obvodu OO PČR Velká Bystřice za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc Obvodní oddělení Velká Bystřice Velká Bystřice 8. února 2016 Počet listů: 8 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

Více

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku:

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku: Nulová tolerance Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 29. Důvody vzniku: vysoká míra kriminality páchané na osobách soustavné narušování veřejného pořádku údajná fáma o migraci nepřizpůsobivých

Více

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vápenný Podol č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška obce Vápenný Podol č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška obce Vápenný Podol č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo obce Vápenný Podol schválilo na svém zasedání konaném

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 13. února 2015 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8.

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8. novela z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1. 8. 2011 Hlavní změny Povinnost řidiče mít na sobě reflexní vestu. Povinnost řidiče mot. vozidla zajet k zařízení technické

Více

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý Kontrolní otázky podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního

Více

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Praha, červen 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

(1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

(1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY (1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2016 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů.

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Ing. Jitka Špalková Česká inspekce ţivotního prostředí Praha a Středočeský kraj Copyright 2011 Česká inspekce životního prostředí Česká

Více

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Obsah: 1. Náplň činnosti odboru 2. Některá z nejčastějších pochybení zjišťovaných při provádění

Více

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016 Město Lovosice Nařízení Rady města Č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Lovosice za účelem organizování dopravy Rada Města Lovosice se usnesla

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009 PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD.. 2009 22 zákona č. 200/990 Sb. o přestupcích v tabulce a související bodové hodnocení přestupků Od st. Pís m. a Bo d Skutková podstata přestupku Přestupku se dopustí ten,

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních 2000 - č. 1 o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních souprav k zajištění celního odbavení, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - zrušena Vyhláška č. 1

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE MĚSTO NOVÝ JIČÍN - MĚSTSKÁ POLICIE v Novém Jičíně dne 14.4.2014 Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za 1.čtvrtletí roku 2014 Předkládá PhDr.Jaroslav Dvořák starosta města Zpracoval: Ing.René Škoda

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Městská policie Zábřeh Počet stran: 12. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 19.1.2008 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní přestupky

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

Oprávnění strážníka obecní (městské) policie v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP) (k )

Oprávnění strážníka obecní (městské) policie v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP) (k ) Oprávnění strážníka obecní (městské) policie v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP) (k 1. 1. 2009) Obsah: 1. ZÁKON O OBECNÍ POLICII... 1 1.1 Oprávnění přiložit technický prostředek

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ...

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ... MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ ze dne: domácí fotbalový klub.... hostující fotbalový klub S ohledem na dohodu uzavřenou mezi Fotbalovou asociací České republiky (dále jen FAČR ), Ligovou fotbalovou asociací (dále jen

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 str. Petr Kropáč velitel Městské policie U nhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava - Odchyt volně pobíhajících

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost z důvodu požití alkoholu nebo jiné návykové látky ( 125c odst. 1 písm. c)) Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2016 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů. 4 Srovnání

Více