Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006"

Transkript

1 Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu Zastupitelstvo Středočeského kraje se usneslo dne 18. prosince 2006 vydat podle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 35 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku Středočeského kraje. Článek 1 Účel vyhlášky (1) Touto obecně závaznou vyhláškou kraje (dále jen "vyhláška") se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Pražského regionu (dále jen "ÚP VÚC PR"), schváleného Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. prosince 2006, usnesením č /2006/ZK. (2) Závaznou část ÚP VÚC PR obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky. Článek 2 Rozsah a doba platnosti (1) Vyhláška platí pro celá území okresů Praha - východ a Praha - západ a části území okresů Beroun, Kladno, Kolín, Mělník a Nymburk. Seznam obcí a katastrálních území, pro něž ÚP VÚC PR platí, je uveden v příloze č. 2. (2) Vyhláška platí do doby nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Článek 3 Přílohy vyhlášky Nedílnou součástí této vyhlášky jsou příloha č. 1 "Závazná část ÚP VÚC PR" a příloha č. 2 "Seznam obcí a katastrálních území řešeného území". Článek 4 Uložení dokumentace Dokumentace ÚP VÚC PR je uložena na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, na Odboru regionálního rozvoje. Článek 5

2 Účinnost vyhlášky Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem V Praze dne 18. prosince 2006 Ing. Petr Bendl v. r. hejtman Středočeského kraje Mgr. Josef Vacek v. r. statutární náměstek

3 Příloha č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST ÚP VÚC PRAŽSKÉHO REGIONU Článek 1 * (1) Závaznou část ÚP VÚC PR tvoří: a) koridory a plochy pro stavby dopravní a technické infrastruktury, b) limity využití území, c) vymezení nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability (dále jen "ÚSES"), d) vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby. Článek 2 * (2) Znázornění koridorů a ploch pro stavby dopravní a technické infrastruktury a limitů využití území obsahuje výkres č. 1 "Hlavní výkres" grafické části dokumentace ÚP VÚC PR. * Dále vyjmenované plochy a koridory pro navrhované stavby dopravní a technické infrastruktury je nutné na území Středočeského kraje územně chránit: a) dopravní stavby: radiální silniční trasy: 1. dálnice D3 trasa s napojením na silničního okruhu kolem Prahy (dále jen "SOKP") v prostoru Jesenice, 2. rychlostní silnice R7 rozšíření v úseku od Jemníků na Louny, 3. silnice I/9 obchvaty sídel (Líbeznice, Byškovice), přeložka Kly Mělník, vč. nového průtahu městem, rozšíření úseků Zdiby Líbeznice a Líbeznice Byškovice, 4. silnice I/12 trasa Dubeč Úvaly, 5. silnice II/333 (současná I/2) přeložka Vyžlovka, 6. propojení Vestec (II/603) Újezd (D1), tzv. vestecká spojka, úseky SOKP: 7. Lahovice (R4) Jesenice (II/101)/Vestec (II/603), 8. Ruzyně (R7) Březiněves (D8),

4 9. Jesenice (D3) Nupaky (D1), 10. Nupaky (D1) Kolovraty (I/2), úseky aglomeračního okruhu (dále jen "AO"): 11. Rudná (D5) Unhošť (II/201), 12. Unhošť (R6) Hřebeč (stávající trasa), vč. napojení Kladna, 13. Kralupy nad Vltavou (II/240) Úžice (D8), umožňující vyloučení průjezdu městem Kralupy nad Vltavou, 14. mezi D8 (Úžice) a I/9 (Byškovice) s napojením na stávající trasu II/101 (Lobkovice), umožňující vazby Neratovic na D8, 15. obchvat Brandýsa nad Labem a Záp, obchvat Kostelce nad Labem, 16. přeložka Mstětice Jirny (obchvat) s napojením do stávající mimoúrovňové křižovatky (dále jen "MÚK") Jirny, 17. přeložka Jirny Úvaly (I/12) obchvat Úval, 18. obchvat Škvorce, vedení v prostoru Sluštice Křenice, 20. obchvat Jesenice, * navrhované stavby na silnicích I. třídy: 21. přestavba silnice I/16 v úseku Slaný (R7) Ješín, 22. silnice I/16 obchvaty sídel (Mělník, Byšice, Vysoká Libeň) * navrhované stavby na silnicích II. třídy a III. třídy: trasa II/240 Tuchoměřice/Středokluky Tursko Debrno, umožňující s novým mostem v Kralupech nad Vltavou vazby Letiště Ruzyně na dálnici D8 lokální úpravy, přeložky, nové trasy, nová vedení a úpravy železničních tratí: přestavba trati Praha Kladno s napojením Letiště Ruzyně, nové vedení v úseku Unhošť Kladno, trasa Uhříněves Strančice, 27. úprava napojení v Čelákovicích,

5 Zdice Bavoryně, úpravy železniční tratě, tunelová trasa Praha Beroun, * navrhovaná stavba v letecké dopravě: rozvoj dráhového systému (paralelní dráha) Letiště Ruzyně, b) stavby pro energetiku: Článek 3 Článek 4 Článek 5 rozvodna 400 kv v areálu Elektrárny Mělník, rozvodny 110 kv a jejich napojení na stávající vedení, 33. přeložka vedení 400 kv Úžice - Kozomín 34. vedení a přeložky 110 kv 35. předávací a regulační stanice na velmi vysokotlakých (dále jen "VVTL") a vysokotlakých (dále jen "VTL") plynovodech, příp. jejich napojení, 36. VTL plynovody Štolmíř Svatbín a Veltrusy Obříství (Dřínov), 37. VVTL plynovod Drahelčice Háje (okres Příbram), c) stavby vodovodních soustav: 38. nadsídelní vodárenské řady. * (1) Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES je znázorněno ve výkresech č. 1 "Hlavní výkres" a č. 5 "Ochrana přírody a krajiny, ÚSES" grafické části dokumentace ÚP VÚC PR. * (2) Na plochách zahrnutých do ÚSES je zákaz umisťování staveb s výjimkou liniových staveb pro dopravu a pro technické vybavení. * Limity využití území navrhovanými na úseku ochrany přírody a krajiny a znázorněnými ve výkresech č. 1 "Hlavní výkres" a č. 5 "Ochrana přírody a krajiny, ÚSES" grafické části dokumentace ÚP VÚC PR jsou území evropsky významných lokalit. * (1) Za veřejně prospěšné stavby (dále jen "VPS") navrhované v ÚP VÚC PR jsou považovány ty stavby, které definuje 108 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

6 jako stavby pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí. * (2) VPS navrhované v ÚP VÚC PR jsou zakresleny ve výkresu č. 6 "Veřejně prospěšné stavby" grafické části dokumentace ÚP VÚC PR. * (3) V seznamu jsou uvedeny VPS navržené ÚP VÚC PR. Označení uvedená v seznamu VPS odpovídají výkresu č. 6 "Veřejně prospěšné stavby" z grafické části dokumentace ÚP VÚC PR. Nejsou v souvislé řadě, protože bylo ponecháno číslování převzaté z konceptu řešení ÚP VÚC PR. Podle výsledků projednání konceptu řešení a návrhu nebo v důsledku realizace byly některé VPS vypuštěny. Označení Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby Silniční doprava Dotčená katastrální území D001 SOKP: úsek Ruzyně - Březiněves Horoměřice, Zdiby D003 SOKP: úsek Lahovice Jesenice/Vestec Hodkovice u Zlatníků, Jesenice u Prahy, Vestec u Prahy, Zlatníky u Prahy D004 SOKP: úsek Jesenice Nupaky (D1) vč. napojení II/105 a vč. kolektorového propojení stávající křižovatky Jesenice na 11. km dálnice D1 s novou mimoúrovňovou křižovatkou (dále jen "MÚK") Dobřejovice; Dobřejovice, Dolní Jirčany, Herink, Jesenice u Prahy, Modletice u Dobřejovic, Nupaky, Osnice, Zlatníky u Prahy D006 silnice II/101 obchvat Jesenice Jesenice u Prahy, Osnice D011 propojení Vestec (II/603) Újezd (D1), tzv. vestecká spojka D012 silnice II/201 Jeneč napojení na R6 Jeneč u Prahy Hole u Průhonic, Vestec u Prahy, Zdiměřice u Prahy D013 dálnice D3 Jesenice Hostěradice Hostěradice, Jesenice u Prahy, Jílové u Prahy, Libeň u Libeře, Libeř, Luka pod Medníkem, Okrouhlo, Petrov u Prahy, Psáry, Zlatníky u Prahy D014 D015 rychlostní silnice R7 Jemníky Lotouš - rozšíření na čtyřpruh, obchvat Lotouše, vč. doplnění MÚK silnice I/9 Zdiby Byškovice, vč. úpravy MÚK Zdiby Byseň, Jemníky, Kvíc, Lotouš, Netovice, Slaný, Studeněves, Trpoměchy D016 silnice I/9 Byškovice obchvat Byškovice, Libiš Bašť, Bořanovice, Byškovice, Kojetice u Prahy, Líbeznice, Předboj, Sedlec u Líbeznic, Zdiby, Zlonín D017 silnice I/9 Kly Mělník Kly, Libiš, Mělník, Obříství, Tuhaň, Záboří u Kel D018 silnice I/12 Běchovice Úvaly, vč. napojení na stávající trasu Dobročovice, Květnice, Škvorec, Tuklaty, Úvaly u Prahy D019 SOKP: úsek D1 Nupaky Říčany (- Běchovice) Kuří u Říčan, Nupaky, Říčany u Prahy

7 D021 silnice I/9 Mělník úprava a nové vedení Mělník D022 silnice I/16 Mělník obchvat Mělník D023 silnice I/16 Byšice obchvat Byšice, Liblice D024 silnice I/16 Vysoká Libeň obchvat Radouň, Vysoká Libeň D025 AO: úsek (II/101) Rudná Unhošť, přeložka Červený Újezd, Drahelčice, Hořelice, Ptice, Svárov u Unhoště, Úhonice, Unhošť D026 AO: úsek (I/61) Unhošť (R6) Hřebeč, přeložka Dolany u Kladna, Dubí u Kladna, Hřebeč, Kročehlavy, Malé Přítočno, Unhošt, Velké Přítočno D027 silnice II/240 Tuchoměřice (R7) Tursko, vč. napojení do MÚK Středokluky, úprava MÚK D028 silnice II/240 Tursko Debrno; II/101 Debrno - Chvatěruby Kamýk u Velkých Přílep, Kněževes u Prahy, Kněžívka, Kozinec, Lichoceves, Středokluky, Svrkyně, Tuchoměřice, Tursko Chvatěruby, Debrno, Dolany u Prahy, Kralupy nad Vltavou, Minice u Kralup nad Vltavou, Tursko D029 AO: úsek (II/101) Chvatěruby Úžice Chvatěruby, Kozomín, Zlončice D030 AO: úsek (II/101) Úžice Byškovice, vč. obchvatu sídla Netřeba Kopeč, Korycany, Netřeba, Odolena Voda, Postřižín, Úžice u Kralup nad Vltavou D031 AO: úsek (II/101) Byškovice Lobkovice Byškovice, Čakovičky, Kojetice u Prahy, Lobkovice D032 AO: úsek (II/101) obchvat Kostelce nad Labem Jiřice u Kostelce nad Labem, Kostelec nad Labem D033 AO: úsek (II/101) obchvat Brandýsa nad Labem a Záp Brandýs nad Labem, Dřevčice u Brandýsa nad Labem, Ostrov u Brandýsa nad Labem, Popovice u Brandýsa nad Labem, Stránka u Brandýsa nad Labem, Zápy D034 silnice II/245 Zápy napojení na silnici II/101 Ostrov u Brandýsa nad Labem, Zápy D035 AO: úsek (II/101) Mstětice Jirny Úvaly Horoušany, Jirny, Mstětice, Tlustovousy, Tuklaty, Úvaly u Prahy D036 D037 silnice II/116 Řevnice obchvat, most přes Berounku silnice II/116 úprava Rovina Mořinka, Mořina obchvat Hlásná Třebaň, Řevnice, Zadní Třebaň Hlásná Třebaň, Lety u Dobřichovic, Mořina, Mořinka D038 silnice II/116 Kuchař obchvat Kuchař, Trněný Újezd D039 silnice II/116 Chýnice obchvat Chýnice, Dobříč u Prahy, Tachlovice D040 silnice II/116 Chýnice Zbuzany, přeložka Jinočany, Zbuzany

8 D041 silnice II/101 Tachlovice Rudná, přeložka Hořelice, Mezouň, Nučice u Rudné, Tachlovice D043 silnice II/238 Kladno (Poldi) Dubí u Kladna, Kladno, Kročehlavy D044 silnice II/101 Buštěhrad obchvat Buštěhrad D045 silnice II/118 Kladno Švermov, úprava Kladno, Motyčín D046 silnice I/16 Slaný Ješín, přeložka Dolín, Ješín, Luníkov, Otruby, Slaný, Vítov, Žižice D049 silnice I/118 Zlonice, přeložka Bakov, Dolín, Drchkov, Dřínov u Zlonic, Zlonice D050 silnice II/274 Mělnické Vtelno, rekonstrukce Mělnické Vtelno D051 silnice II/245 napojení Čelákovic na D11 (vč. nové MÚK na dálnici D11) Čelákovice, Nehvizdy, Záluží u Čelákovic D052 silnice II/272 Semice, úprava trasy Přerov nad Labem, Semice nad Labem D053 silnice II/272 Starý Vestec, přeložka Starý Vestec D054 silnice II/272 Kounice obchvat Kounice D055 silnice II/272 Český Brod, přeložka Český Brod D057 Sibřina, přeložka (III/33313 III/0128) Sibřina D058 AO: úsek (II/101) Pacov Sluštice, přeložka Březí, Křenice u Prahy, Pacov u Říčan, Sluštice, Zlatá D059 AO: (II/101) Škvorec obchvat Škvorec D061 silnice II/335 Lipany (SOKP) - Světice Kuří u Říčan, Říčany u Prahy, Světice u Říčan, Voděrádky D062 Světice obchvat Otice u Svojšovic, Říčany u Prahy, Světice u Říčan, Voděrádky D064 silnice II/107 Všechromy silnice I/12 Říčany u Prahy, Svojšovice, Tehov u Říčan, Všechromy, Všestary u Říčan D065 silnice II/107 Petříkov, přeložka Petříkov u Velkých Popovic, Štiřín D066 silnice II/107 Křížkový Újezdec, přeložka Křížkový Újezdec D067 silnice II/107 Sulice, přeložka Sulice D068 Jílové u Prahy - obchvatová komunikace (II/105) Jílové u Prahy D069 silnice II/104 Petrov, přeložka Petrov u Prahy D070 silnice I/61 Buštěhrad Makotřasy, přestavba Buštěhrad, Lidice D071 Dolní Břežany obchvat (III/0031 III/10115) Dolní Břežany, Zlatníky u Prahy, Lhota u Dolních Břežan D072 Ohrobec Zvole, přeložka (III/10115) Ohrobec, Zvole u Prahy D074 silnice II/201 Unhošť, přeložka Kyšice, Unhošť D075 silnice II/606 Kyšice, přeložka Kyšice

9 D076 silnice II/246 Cítov obchvat Býkev, Cítov D077 silnice II/236 Smečno obchvat Smečno D078 Pavlov obchvat (III/0067), mimoúrovňové křížení železniční tratě Červený Újezd, Pavlov u Unhoště, Unhošť D079 Modletice, úpravy komunikace (III/00320) Modletice u Dobřejovic, Popovičky D080 Nebřenice, úpravy komunikace (III/00320) Chomutovice u Dobřejovic D081 Radimovice, úpravy komunikace (III/00320) Radimovice u Velkých Popovic D082 silnice II/246 Brozánky, přeložka a nové napojení na I/16 Brozánky, Vliněves D083 silnice II/240 Kralupy nad Vltavou, přeložka Mikovice u Kralup nad Vltavou, Minice u Kralup nad Vltavou, Zeměchy u Kralup nad Vltavou D084 silnice II/331 Stará Boleslav, přeložka Borek nad Labem, Stará Boleslav D085 Vyžlovka obchvat (silnice II/333) Vyžlovka D086 Vliněves obchvat (III/24637) Vliněves D087 Roztoky - Klecánky most Klecany, Roztoky u Prahy D088 Neratovice most Mlékojedy u Neratovic, Neratovice D089 Vrané nad Vltavou most (napojení na silnici II/102) D090 silnice II/273 Střemy, přeložka Střemy Vrané nad Vltavou D091 Křivenice, přeložka (III/24050) Křivenice D092 Dobrovíz, přeložka (III/0073) Dobrovíz, Hostouň u Prahy D093 Čelákovice, přeložka Čelákovice D094 D095 doprovodná trasa k rychlostní silnici R4 Řitka Baně silnice II/118 Kladno mimoúrovňové křížení železniční tratě Jíloviště, Líšnice u Prahy, Mníšek pod Brdy Kročehlavy D096 silnice II/118 Velká Dobrá úprava trasy Velká Dobrá D097 rychlostní silnici R6: nová MÚK Kamenné Žehrovice Kamenné Žehrovice D098 silnice II/240 Velvary, přeložka Uhy, Velvary D099 dálnice D8: nová MÚK Odolena Voda Dolínek D100 dálnice D1: nová MÚK Čestlice Čestlice D101 silnice I/12 MÚK Chotouň vč. přeložky silnice III. třídy Chotouň D102 silnice I/12 MÚK Český Brod Český Brod D103 silnice II/108 Svatbín, přeložka Svatbín D104 Nučice obchvat (II/334) Nučice, Výžerky

10 D105 Benátky Výžerky, úprava trasy (II/334) Vlkančice, Výžerky D106 silnice II/331 Tišice Chrást, přeložka Chrást u Tišic, Kozly u Tišic, Přívory, Tišice D107 rychlostní silnice R7: rekonstrukce MÚK Ruzyně sever Kněžívka, Tuchoměřice D108 silnice II/105 Kamenný Přívoz, přeložka Kamenný Přívoz, Hostěradice Železniční doprava D122 Čelákovice, přeložka železniční tratě Čelákovice, Záluží u Čelákovic D123 D124 Uhříněves Svojšovice, přeložka (modernizace železniční tratě) Hostivice Jeneč, přeložka železniční tratě Kuří u Říčan, Otice u Svojšovic, Říčany u Prahy, Svojšovice, Voděrádky Dobrovíz, Hostivice, Litovice D125 (s možností napojení Letiště Ruzyně) Malé Přítočno Velké Přítočno, přeložka železniční tratě D127 Zdice Bavoryně, úpravy železniční tratě Bavoryně, Zdice Dolany u Kladna, Kročehlavy, Malé Přítočno, Pletený Újezd, Velké Přítočno D128 Praha Beroun, vysokorychlostní trať (tunel) Beroun, Dobříč u Prahy, Loděnice u Berouna, Mezouň, Nučice u Rudné, Ořech, Svatý Jan pod Skalou, Tachlovice, Vráž u Berouna, Vysoký Újezd u Berouna, Zbuzany Letecká doprava D132 rozvoj Letiště Ruzyně Dobrovíz, Hostivice, Litovice Zásobování elektrickou energií E01 rozvodna 400 kv v areálu Elektrárny Mělník Křivenice E05 rozvodna 110 kv Chýně Chýně E06 rozvodna 110 kv Dobřichovice Dobřichovice E07 rozvodna 110 kv Pavlov Hostouň u Prahy E08 rozvodna 110 kv Lichoceves Lichoceves E09 rozvodna 110 kv Jílové vč. napojení vedení Březová u Zvole, Jílové u Prahy, Okrouhlo, Petrov u Prahy, Zvole u Prahy E11 rozvodna 110 kv Úvaly vč. napojení vedení Horoušany, Kozovazy, Mochov, Tlustovousy, Vyšehořovice E12 E13 rozvodna 110 kv Kostelec nad Černými Lesy vč. napojení vedení rozvodna 110 kv Brandýs nad Labem vč. napojení vedení Dobré Pole u Vitic, Svatbín Brandýs nad Labem, Popovice u Brandýsa nad Labem

11 E15 rozvodna 110 kv Klecany vč. napojení vedení Klecany E16 rozvodna 110 kv Zdice vč. napojení vedení Zdice E22 vedení 110 kv Třeboradice Kbely Veleň E23 vedení 110 kv Kačice Pchery Jemníky, Kačice, Pchery, Saky, Smečno, Třebichovice E25 vedení 110 kv Čechy Střed - Milovice Čelákovice, Kozovazy, Mochov, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic E26 vedení 110 kv Chodov Uhříněves Hole u Průhonic E35 přeložka vedení 400 kv Úžice - Kozomín Kozomín, Postřižín, Úžice u Kralup nad Vltavou, Zlosyň E36 přeložka vedení 110 kv Veltrusy Chvatěruby, Veltrusy, Zlosyň Zásobování plynem E37 VTL plynovod Veltrusy Obříství Dřínov, Újezdec u Mělníka, Úžice u Kralup nad Vltavou, Veltrusy, Zlosyň E40 VTL plynovod Štolmíř Svatbín, vč. RS Liblice Bylany u Českého Brodu, Český Brod, Krupá u Kostelce nad Černými Lesy, Kšely, Liblice u Českého Brodu, Lstiboř, Přistoupim, Štolmíř, Svatbín E42 napojení RS Třebestovice Poříčany E43 RS Polerady vč. napojení Brázdim, Polerady u Prahy E44 VVTL plynovod Drahelčice Háje Beroun, Bítov u Koněprus, Chrustenice, Drahelčice, Jarov u Berouna, Koněprusy, Loděnice u Berouna, Lounín, Málkov u Suchomast, Nučice u Rudné, Popovice u Králova Dvora, Svatý Jan pod Skalou, Tetín u Berouna, Tmaň, Vráž u Berouna, Vysoký Újezd u Berouna V12 Zásobování pitnou vodou vodovod Nová Ves II Český Brod (dokončení stavby) Český Brod, Nová Ves II, Štolmíř V17 vodovod Zeleneč Jirny Úvaly, vč. vodojemu Horoušany, Jirny, Šestajovice u Prahy, Úvaly u Prahy, Zeleneč V18 vodovod Vysoký Újezd Mořina Kozolupy, Loděnice u Berouna, Lužce, Mořina, Trněný Újezd, Vysoký Újezd u Berouna V19 vodovod Veleň Brázdim Sluhy, vč. vodojemu Brázdim, Polerady u Prahy, Sluhy, Veleň V20 vodovod Říčany Babice Březí, vč. vodojemu Říčany Babice, Březí u Říčan, Pacov u Říčan, Říčany u Prahy, Strašín u Říčan,

12 V21 vodovod Nová Ves Spomyšl Býkev, vč. čerpací stanice Spomyšl Jenišovice u Mělníka, Lužec nad Vltavou, Mlčechvosty, Spomyšl, Vepřek, Vraňany Příloha č. 2 SEZNAM OBCÍ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0009/LKPR/01/12 Č. j.: 513-12-701 V Praze dne 14. 2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice.

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice. Přehled výletů Dolní Krupá Deštná Klášter Hradiště nad Jizerou 2 Snědovice Houska Hošťka Luka Radouň Vidim Plužná Katusice Mšeno Sukorady Liběchov 12 Nebužely Chorušice Lhotka Cítov 8 ernouček Bezno Libáň

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 107484/ENV/09 Ing. Špačková /l. 2921 4.1.20101. 2. 2006 Věc:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 107484/ENV/09 Ing. Špačková /l. 2921 12.5.20111. 2. 2006 Věc:

Více

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI

Více

11/730/0090/LKVO/01/12 (Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Potvrzení doručení <podatelna@caa.cz> Čas: 2012.04.25 13:02:11 +02'00'

11/730/0090/LKVO/01/12 (Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Potvrzení doručení <podatelna@caa.cz> Čas: 2012.04.25 13:02:11 +02'00' (Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Potvrzení doručení Čas: 2012.04.25 13:02:11 +02'00' ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: Č. j.: 1293-12-701

Více

4 Samostatné výkresy, které jsou součástí vyhodnocení podkladů pro rozbor

4 Samostatné výkresy, které jsou součástí vyhodnocení podkladů pro rozbor PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 4 Samostatné výkresy, které jsou součástí vyhodnocení podkladů pro rozbor V etapě zpracování podkladů pro rozbor byla zpracována

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

Mnichovo Hradiště. Libuň Bělá pod Bezdězem Dobřeň. Branžež Kněžmost Bakov nad Jizerou. Mšeno Bukovno Dolní. Kosmonosy. Dobrovice.

Mnichovo Hradiště. Libuň Bělá pod Bezdězem Dobřeň. Branžež Kněžmost Bakov nad Jizerou. Mšeno Bukovno Dolní. Kosmonosy. Dobrovice. Polabím na lodi Mnichovo Hradiště Okna Klášter Hradiště nad Jizerou Deštná Lomnice nad Popelkou Libuň Houska Luka Bělá pod Bezdězem Dobřeň Boseň Březovice Lobeč Vidim Plužná Újezd pod Troskami Branžež

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Seznam silnic uzavřených průběžně od dne 2.června 2013 :

Seznam silnic uzavřených průběžně od dne 2.června 2013 : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11, 150 21, Praha 5 Seznam silnic uzavřených průběžně od dne 2.června 2013 : III/11620 - Mořina Karštejn - okr. Beroun

Více

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014)

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) OBEC NÁZEV ROČNÍKY Černolice Černolík 2001 2003; 2007 2008 2001; 2003 Šance 2011 Černošice Černošické noviny 1957; 1959 1960; 1974 1977

Více

Místa vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení

Místa vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení 4.07.04 Archiv: Místo vzniku arch. souboru: Alt Ukta 000 SOkA Praha-západ 383 BOROWY Erich 97-945 0,03 0 Mezisoučet Alt Ukta:

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální prezentace Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Jakub Munzar Základní údaje 14% území ČR 1,14 mil. Obyvatel Kraj nemá vlastní krajské

Více

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 Obsah Trvalé změny PID od 6.3.2011 v příměstské dopravě... 1 Březnová zlepšení dopravy v Praze... 3 Časové jízdenky PID na každém nádraží... 4 Linka 193

Více

Beroun Beroun-Město Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 24 754 0 1 196,2 1 123,3 72,9 0,0 1 196,2 Beroun

Beroun Beroun-Město Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 24 754 0 1 196,2 1 123,3 72,9 0,0 1 196,2 Beroun Název obce rozhodující části stokové sítě provozovaného celku Část obce rozhodující části stokové sítě Vlastník Provozovatel Počet obyvatel připojených stokovou sítí na ČOV Počet obyvatel připojených stokovou

Více

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 070 Praha - Turnov 3 Praha - R3 Praha - km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 9560 9550 6000 9562 11 9500 9564 19550 25803 9502 PID Praha - Všetaty IDOL Příšovice - Turnov Ze stanice 0 Praha-VršoviceP

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941 9 ( - Strančice -) Praha - Čelákovice PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 5873 5875 5801 2500 R 941 2500 9401 R 781 5805 7 Sp 1800 Trutnov Ústí n.lab. 0 Praha P 0 26 4 24

Více

11n301OO901LKVOI01l12. Brnky Drnov Chramostek. Brozánky Dřetovice Chrást u Tlšíc. Břevnov S Dřevčice u Brandýsa n. Labem Chr!ín

11n301OO901LKVOI01l12. Brnky Drnov Chramostek. Brozánky Dřetovice Chrást u Tlšíc. Břevnov S Dřevčice u Brandýsa n. Labem Chr!ín lln301oo9oilkvoio 1/12 11n301OO901LKVOI01l12 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVí Letiště Ruzyně 16008 PRAHA 6 Sp. zn.: lln30/0090ilkvo/01l12 Č. j.: 1293-12-701 V Praze dne 25. 4. 2012 Brnky Drnov Chramostek Brozánky

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NÁVRH. železničního jízdního řádu. pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 10037 110 00 1 Čj: 58014-O16 NÁVRH železničního jízdního řádu pro období od 141014 do 11015 Obsahuje tratě, na kterých

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

3 Nezávislí za Dobřejovice

3 Nezávislí za Dobřejovice VYLOSOVANÉ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN, HNUTÍ, SDRUŽENÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 0. 0. a. 0. 0 OBEC Babice Březí Čestlice Dobřejovice Doubek NÁZEV VOLEBNÍ STRANY

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Celková informace - stav přípravy

Celková informace - stav přípravy Celková informace - stav přípravy Silniční okruh kolem Prahy, stavby 511, 512, 513, 514, 518, 519, 520 Severní část silničního okruhu stavby 518,519,520 a 511 Jihozápadní část silničního okruhu stavby

Více

Vyhodnocení námitek podaných k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje s rozhodnutím

Vyhodnocení námitek podaných k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje s rozhodnutím Příloha č. 6 Použité zkratky : Vyhodnocení námitek podaných k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje s rozhodnutím AO... aglomerační okruh PUPFL... pozemky určené k plnění funkcí lesa ČBÚ, OBÚ...

Více

Ing. Jiří Sovina, Ph.D. Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce

Ing. Jiří Sovina, Ph.D. Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce Ing. Jiří Sovina, Ph.D. autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace : 0000823 Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce

Více

Obce připojené ku Praze k 17. Listopadu 2014 1

Obce připojené ku Praze k 17. Listopadu 2014 1 Obce připojené ku Praze k 17. Listopadu 2014 1 Oblast JV Prahy V této oblasti dochází k připojení obcí Dolní Břežany, Lhota a Zlatníky-Hodkovice. Tyto obce jsou nově obsluhovány novou linkou 104 a prodlouženou

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

LISTOPAD. Seznam zastávek PID. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků ROPID VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK A TRATÍ

LISTOPAD. Seznam zastávek PID. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků ROPID VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK A TRATÍ Seznam zastávek PID (trvalý stav) LISTOPAD 2010 Obsah VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK A TRATÍ ABECEDNÍ SEZNAM ZASTÁVEK A STANIC (metro, tramvaje, autobusy, lanovka, přívozy) ABECEDNÍ SEZNAM

Více

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany...

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany... Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Středočeský kraj Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Jaroslav Štafek Husova 75/5 251 01 Říčany-Radošovice 606 560 120, 323 603 703 jarda.stafa@seznam.cz

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY STŘEDOČESKÝ KRAJ říjen 2007 OBSAH 1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 6 1.1 Základní údaje pro výpočet a bilanci potřeby vody 7 1.1.1

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji I N F O R M A C E o přípravě výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji na setkání ministra dopravy s hejtmanem Jihočeského kraje. 1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC)

Více

Požadavky na železniční infrastrukturu na území Prahy a Středočeského kraje ve vazbě na potřeby objednavatelů regionální dopravy

Požadavky na železniční infrastrukturu na území Prahy a Středočeského kraje ve vazbě na potřeby objednavatelů regionální dopravy 1/34 Dokument pro společné zasedání Výboru pro dopravu Středočeského kraje a Výboru pro dopravu a evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 5. 2015 Požadavky na železniční infrastrukturu na území

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013

Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013 Středočeský tenisový svaz Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7, tel. 777 922 395, 222 333 418, mail: stredocesky@cztenis.cz Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013 A) SOUTĚŽE DRUŽSTEV VV StčTS konstatoval

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 ## 2571 2503 2505 9101 olín 0 Praha-Vysočany h0 +# z W 6 12 6 Praha hl.n. a hp p / W 6 19 Praha hl.n. a hp p z 0 20 4 20 $* 4 50 W 5 00 $* 5 16 5 20 W 5

Více

Vazba na VHP MKOL. Vazba na PHP. Typ LO. Vazba na RS. Kap. Název kraje ID vodního útvaru ID opatření Název opatření

Vazba na VHP MKOL. Vazba na PHP. Typ LO. Vazba na RS. Kap. Název kraje ID vodního útvaru ID opatření Název opatření RS Hlavní město Praha 12911030 DV110024 Revitalizace PB Vltavy Jarov - Zbraslav A C.4.13 5, 40 čl11/3/i 1_MORFLG Hlavní město Praha 12911030 DV110025 Revitalizace PB Vltavy Komořany A C.4.13 5, 40 čl11/3/i

Více

Číslo výletu. 14 Židovská Libeň. Malostranská A, 5, 12, 18, 20, 22, 91. 18 Pražský hrad. 20 Kampa

Číslo výletu. 14 Židovská Libeň. Malostranská A, 5, 12, 18, 20, 22, 91. 18 Pražský hrad. 20 Kampa Nové dopravní spojení Od uzávěrky třetího vydání Výletů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy už uplynuly více než tři roky. Za tu dobu došlo k několika změnám v systému Pražské integrované dopravy,

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

MAS Karlštejnsko, o.s.

MAS Karlštejnsko, o.s. MAS Karlštejnsko, o.s, Všeradice 100, 267 26 Všeradice Doručovací adresa / kancelář: Mořina 124, 267 17 Mořina IČ: 226 89 001, DIČ: CZ 26689001, tel: +420739364039, +420724786840, e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Vácha Praha-západ od roku 2008 starosta Dolních Břežan

Více

Petr Bendl. Ing. Petr Bendl ministr dopravy

Petr Bendl. Ing. Petr Bendl ministr dopravy Petr Bendl Dobudování dálniční sítě je alfou a omegou kvalitní silniční dopravy v naší zemi. Jednou ze základních podmínek funkčnosti dálniční sítě je zabezpečení dostatečné infrastruktury v okolí Prahy,

Více

Konětopy... 552 Kostelec nad Labem (v tom Jiřice)... 553 Kozomín... 554 Kralupy nad Vltavou (v tom Lobeč, Lobeček, Mikovice, Minice a Zeměchy)...

Konětopy... 552 Kostelec nad Labem (v tom Jiřice)... 553 Kozomín... 554 Kralupy nad Vltavou (v tom Lobeč, Lobeček, Mikovice, Minice a Zeměchy)... OBSAH Úvodem....................................................... 9 Mělnicko, Kralupsko a Neratovicko historický přehled......... 11 Hesla A Ž................................................... 21 Města

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant D1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) D2. Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí

Více

Obsah. Díl A Širší vztahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl A Širší vztahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl A Širší vztahy Obsah Obsah...3 1. Širší vztahy...5 1.1 Uspořádání krajiny v širších vztazích...5 1.2 Postavení města v systému osídlení...6 1.3 Širší vztahy krajinné infrastruktury - ÚSES...6 1.4 Širší

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

RYBOLOV VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Vážení, brožura, která se Vám dostává do rukou, Vám pomůže orientovat se v oblasti lovu ryb ve Středočeském kraji. Je určena všem milovníkům přírody bez ohledu na úroveň

Více

SPECIÁL - změny 14.12.2008 Vyšlo 27.11.2008

SPECIÁL - změny 14.12.2008 Vyšlo 27.11.2008 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPECIÁL - změny 14.12.2008 Vyšlo 27.11.2008 Obsah Příměstské autobusy od Říčan opustí Depo Hostivař, nově pojedou na Háje... 1 Úpravy autobusových linek v Radotíně... 4 Úpravy obsluhy

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ZÁPADNÍ POSÁZAVÍ A BENEŠOVSKO VE DNECH 2. - 5.5.2013 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu Hláska ve Zlenicích

Více

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL republika kraj okres město SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001 DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL Okres Praha-západ Český statistický úřad OBYVATELSTVO Ročník 2003 SLDB Praha, 10. prosince 2003 Kód publikace:

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

8. Koncepce ekonomické infrastruktury

8. Koncepce ekonomické infrastruktury 8. Koncepce ekonomické infrastruktury Rozsah a funkční uspořádání zastavitelných a přestavbových území navrhované v územním plánu proporčně odpovídá tržním podmínkám a trendům i demografickému vývoji.

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8.

SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. Stránka 1 SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 8. VÝZVA PRIORITNÍ OSA 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více