PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA JIHOČESKÝ KRAJ AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY"

Transkript

1 PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA JIHOČESKÝ KRAJ AKTUALIZOVANÉ PŘÍLOHY České Budějovice, říjen 2013

2 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, 7 Zpracovatel: JIKORD s. r. o. Boženy Němcové 49/3 České Budějovice Jednatel: Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA.

3 PŘÍLOHA Č 1. Charakteristika území kraje Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích je vymezený územím okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Rozlohou km 2 představuje Jihočeský kraj 12,8 % rozlohy ČR a je tak po Středočeském kraji druhým největším krajem. Počtem 623 obcí se Jihočeský kraj řadí na čtvrté místo mezi kraji v rámci ČR. Kraj má celkem obyvatel, přičemž hustota osídlení je 63 obyvatel na 1 km 2, což je nejnižší hodnota v ČR. Nejvyšší hustotu obyvatelstva má okres České Budějovice se 114 obyvateli na 1 km 2, kde žije 29,3 % obyvatel kraje. Naopak nejmenší hustotu obyvatelstva má okres Prachatice s 37 obyvateli na 1 km 2. Velká hustota obyvatelstva v okrese České Budějovice je dána především soustředěním do samotného krajského města České Budějovice, v němž bydlí 94,9 tis. osob. V okresních městech Jihočeského kraje žije 36,2 % všech obyvatel kraje. Naproti tomu nejmenší obce do 200 obyvatel představují 38,2 % z celkového počtu obcí, ale žije v nich pouze 4,2 % celkového počtu obyvatel kraje. V Jihočeském kraji je 53 měst s podílem 64,5 % městského obyvatelstva k , 17 městysů s podílem 3,6 %, 552 obcí s podílem 31,8 % a 1 vojenský újezd (Boletice). Z pohledu počtu žen na celkovém počtu obyvatel je Jihočeský kraj s hodnotou 50,7 % pod celorepublikovým průměrem (50,9 %). Jihočeský kraj leží při jižní hranici České republiky s Rakouskem (Horní a Dolní Rakousko) a Spolkovou republikou Německo (Bavorsko). Jihočeský kraj se svou ekonomickou vyspělostí, měřenou HDP na obyvatele, řadí mezi průměrné regiony ČR, míra nezaměstnanosti je však dlouhodobě nižší. Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj podílí 5,5 %. Objem přílivu zahraničních investic sledovaný Českou národní bankou řadí kraj na osmé místo v republice (stav přímých zahraničních investic na jednoho obyvatele kraje dosahoval k částky Kč). Hlavními investory jsou s velkou převahou subjekty z Německa, Rakouska a také z Nizozemí. Kraj dlouhodobě vykazuje nízkou nezaměstnanost (5,1 % k ), která je výrazně pod průměrem jak republikovým (7,1 % k ), tak EU 25 (8,7 %, 2005). Riziko nezaměstnanosti je výrazně diferencováno podle věku a vzdělání.

4 V regionu jsou umístěna výzkumná pracoviště Akademie věd ČR (Biologické centrum AV ČR, vědecko-výzkumná instituce, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, vědecko-výzkumná instituce), dále Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický a pedagogicko-výzkumná pracoviště dvou univerzit. Chybí však aplikovaný výzkum přispívající k rozvoji ekonomiky kraje. Zastoupeny jsou Jihočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická a Vysoká škola evropských a regionálních studií. Cestovní ruch v Jihočeském kraji je podmíněn bohatou a rozmanitou strukturou přírodního i kulturního dědictví a opírá se o již fungující produkty, jako je především lázeňství, různé formy zimní i letní turistiky, městské a venkovské památkové rezervace, jedinečná lidová architektura, tradiční slavnosti a výstavy, různé formy gastroturistiky. Rozvoj cestovního ruchu je územně diferencovaný s výraznou sezónností, přičemž je limitován nedostatečně rozvinutou základní a doplňkovou infrastrukturou, nevyhovující dopravní dostupností, omezeným rozsahem a kvalitou služeb atd. Významnou skutečností pro rozvoj cestovního ruchu je podpora projektů souvisejících se splavněním Vltavy a budováním mezinárodního letiště, což v budoucnosti zvýší dostupnost a atraktivitu JčK. V posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Šumava/ Bayerischer Wald/Mühlviertel, který zahrnuje území o celkové rozloze 16 tis. km 2 se 1,3 mil. obyvateli. Sdružuje 111 hornorakouských, 107 bavorských obcí a 128 českých obcí (z toho 89 obcí je z Jihočeského kraje). Přínosy lze spatřovat ve vytváření a realizaci společných projektů, především v oblasti dopravy, služeb a cestovního ruchu a vzájemné výměně zkušeností. V květnu 2002 byla podepsána zakládací listina dalšího euroregionu s názvem Silva Nortica", který zahrnuje území okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek a Tábor. V Dolním Rakousku se jedná o okresy Zwettl, Krems, Gmünd, Waidhofen an der Thaya a Horn. Euroregion představuje území o rozloze km 2 s téměř 700 tis. obyvateli. Cílem přeshraniční spolupráce je společná reprezentace regionu, výměna informací, rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury, cestovního ruchu, a podobně. Na jihočeské straně je do něho zapojeno 40 obcí s více než 260 tis. obyvateli.

5 Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel Jihočeského kraje Zdroj: ČSÚ Z výše uvedeného grafu vyplývá, že počet obyvatel JčK se od roku 2001 neustále zvyšuje, strmější vzestup lze vysledovat na přelomu let 2004 a Od této doby produkční křivka i nadále stoupá. Dle odhadu ČSÚ by počet obyvatel JčK měl i nadále stoupat Rozmístění výrobních sil, struktura osídlení s ohledem na dopravu Podle zpracovaného projektu 1, lze konstatovat, že za pracovištní centra lze považovat města sídel obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP), výjimku tvoří menší ORP, kterými jsou Vodňany, Týn nad Vltavou, Soběslav, Trhové Sviny a Kaplice. Při promítnutí významnějších směrů vyjížďky do mapy pracovištích center a funkčních urbanizovaných území je možné vidět soulad mezi intenzivní vyjížďkou a identifikovanými pracovištními centry. Největším pracovištním centrem je rozhodně město České Budějovice, které je zároveň krajským městem. 1 Odkaz na webové stránky o projektu

6 Z pohledu podílu plochy funkčních urbanizovaných území vyjádřených na ploše ORP jsou na tom nejlépe ORP České Budějovice (93 %), Strakonice (80 %) a Blatná (77 %), nejhůře naopak ORP Kaplice, Vodňany, Týn nad Vltavou, Soběslav (0 %). Obrázek č. 1- Pracovištní centra a funkční urbanizovaná území v JčK Zdroj: Projekt INTERREG IIIB REPUS / RURU Pozn.: Obrázek č. 1 a č. 2 vychází z projektu INTERREG IIIB REPUS 2, jehož zpracovateli jsou Fakulta architektury (ČVUT v Praze), Přírodovědecká fakulta (Masarykova univerzita v Brně), Přírodovědecká fakulta (Univerzita Karlova v Praze). Podkladem byl projekt INTERREG IIIB REPUS3, jehož zpracovateli jsou Fakulta architektury (ČVUT v Praze), Přírodovědecká fakulta (Masarykova univerzita v Brně), Přírodovědecká fakulta (Univerzita Karlova v Praze). Koncept místních pracovištních systémů (Local labour systems - dále jen "LLS") a funkčních urbanizovaných území (Functional urbanised areas - dále jen "FUA") vytvořil projekt EU ESPON pro státy EU, Norsko a Švýcarsko. Místní pracovištní systémy (LLS) jsou území, která spádují z hlediska dojížďky za prací k místním pracovištním centrům. V rámci těchto LLS jsou vymezena funkční urbanizovaná území (FUA) viz obrázek č. 1 a 2, kde existuje zvláště silná vazba obyvatel na pracoviště v místním centru. Konkrétní prahové velikosti pro místní pracovištní centrum a podíl ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždějících do tohoto centra je specifický pro jednotlivé země. 2 Odkaz na webové stránky o projektu

7 Obrázek č. 2 Podíl funkčně urbanizovaných území na ploše ORP Zdroj: RURU 2.1.2Věková struktura obyvatel JčK. Průměrný věk obyvatel ČR se pohybuje okolo 40,6 roku. Jihočeský kraj se pohybuje těsně nad touto hodnotou (40,7) na 6. místě v rámci ČR. Jihočeský kraj vykazuje již od roku 1993 vzestup průměrného věku obyvatel do roku 2009 o 4,3 roku na hodnotu 40,7 roku, což je o jednu desetinu větší průměrný věk než činí průměr v ČR což popisuje graf č. 2.

8 Graf 2 Vývoj průměrného věku obyvatel JčK Zdroj: ČSÚ 2.1.3Vyjížďka a dojížďka do škol a zaměstnání Uzavřenost a otevřenost ORP je možné sledovat podle vyjížďky resp. dojížďky za prací nebo do škol. Dojížďka za službami není v české statistice sledována. Data jsou k dispozici pouze z pravidelných sčítání obyvatelstva. Počet vyjíždějící a dojíždějících je závislý na počtu obyvatel v jednotlivých ORP, z čehož plyne, že nejvíce vyjíždějících a dojíždějících bude v nejlidnatějších ORP v případě tohoto kraje ORP České Budějovice. Lepší vypovídající schopnost má saldo, podle něhož jsou záznamy v tabulce seřazeny. Dojížďka do ORP převyšuje vyjížďku pouze ve dvou ORP České Budějovice a Týn nad Vltavou (JE Temelín), který leží severně od Českých Budějovic. Více viz tabulka č. 1.

9 Tabulka č. 1 Dojížďka a vyjížďka z/do ORP v JčK Absolutní čísla Podíl (%) Vyjíždí mimo ORP Dojíždí do ORP Vyjíždí mimo ORP Dojíždí do ORP Saldo České Budějovice ,8 30, Týn nad Vltavou ,3 48, Vimperk ,6 18,3-122 Blatná ,4 12,8-368 Strakonice ,7 12,6-436 Vodňany ,3 21,2-480 Kaplice ,7 19,0-561 Dačice ,8 10,1-586 Třeboň ,8 12,2-768 Prachatice ,6 10,7-910 Jindřichův Hradec ,4 9,2-999 Tábor ,8 11, Milevsko ,6 6, Písek ,3 14, Český Krumlov ,0 11, Soběslav ,4 10, Trhové Sviny ,0 8, Zdroj: ČSÚ Nejhůře na tom jsou ORP Trhové Sviny, Soběslav a Český Krumlov, kde vyjížďka daleko převyšuje dojížďku do ORP. ORP v tabulce níže (vyjíždějící na 100 zaměstnaných) jsou již vzájemně porovnatelné. Výrazně nejvíce vyjíždějí lidé za prací mimo ORP z ORP Trhové Sviny (stejně jako v absolutních i v relativních hodnotách). Poté následují ORP Soběslav a Vodňany. Naopak nejméně vyjíždí z ORP České Budějovice a Strakonice.

10 Tabulka č. 2 Vyjížďka z ORP v JčK vyjádřená na 100 zaměstnaných Celkem vyjíždí Počet Vyjíždějící na 100 zaměstnaných (%) Mimo ORP Uvnitř ORP zaměstnaných v ORP Mimo ORP Uvnitř ORP Trhové Sviny ,8 13,4 Soběslav ,7 15,9 Vodňany ,1 14,1 Milevsko ,5 17,7 Kaplice ,6 22,6 Týn nad Vltavou ,3 24,1 Český Krumlov ,6 22,9 Třeboň ,6 19,6 Blatná ,2 20,1 Dačice ,3 16,9 Písek ,2 15,1 Prachatice ,9 18,9 Vimperk ,8 20,4 Tábor ,2 26,5 Jindřichův Hradec ,1 19,3 Strakonice ,2 22,9 České Budějovice ,4 22,1 Zdroj: ČSÚ V relativních číslech je dojížďka mimo ORP velmi výrazná v ORP Týn nad Vltavou, zde dosahuje počet dojíždějících více jak 35% zaměstnaných, což je způsobné lokalizací elektrárny Temelín s navazujícím provozy. S velkým odstupem je druhý nejvýznamnější dojížďkou cíl ORP České Budějovice. Naopak minimálně se dojíždí do ORP Milevsko a Jindřichův Hradec.

11 Tabulka č. 3 Dojížďka do ORP v JčK vyjádřená na 100 zaměstnaných Celkem dojíždí Počet Dojíždějící na 100 zaměstnaných (%) Mimo ORP Uvnitř ORP zaměstnaných v ORP Mimo ORP Uvnitř ORP Týn nad Vltavou ,5 24,1 České Budějovice ,8 22,1 Kaplice ,7 22,6 Vodňany ,7 14,1 Vimperk ,3 20,4 Tábor ,5 26,5 Blatná ,4 20,1 Český Krumlov ,3 22,9 Třeboň ,2 19,6 Písek ,2 15,1 Strakonice ,2 22,9 Soběslav ,0 15,9 Trhové Sviny ,9 13,4 Prachatice ,3 18,9 Dačice ,9 16,9 Jindřichův Hradec ,7 19,3 Milevsko ,3 17,7 Zdroj: ČSÚ 2.1.4Charakteristika dopravní infrastruktury Území Jihočeského kraje protíná severojižní dopravní osa mezinárodního významu. V souladu s mezinárodními smlouvami byl vymezen multimodální koridor M1, jímž prochází i trasa dálnice D3, jejíž výstavba probíhá. Na území Jihočeského kraje je dokončen úsek Mezno Tábor (15 km), ve výstavbě s plánovaným dokončením v roce 2013 je úsek Tábor Veselí n/l. (25 km). Hlavním předpokladem pro napojení kraje na evropskou a celorepublikovou dopravní síť v rámci multimodálního koridoru M1 (X.) je dobudování dálnice D3 na trase Praha Tábor České Budějovice Dolní Třebonín a rychlostní komunikace R3 na trase Dolní Třebonín Kaplice - Dolní Dvořiště - státní hranice, jež by umožnila napojení Jihočeského kraje na rakouskou dálniční síť ve směru do Lince (rychlostní komunikace S10 dálnice A7). Výstavba rychlostní komunikace R4 je dokončena v úseku Praha Skalka ve Středočeském kraji, v Jihočeském kraji je zatím dokončen úsek Nová Hospoda Mirotice (7 km). V návaznosti na rychlostní komunikaci R4 byla dále vymezena silnice S3 v trase Nová Hospoda Strakonice Vimperk Strážný hranice ČR/SRN (-Passau). Rozvoj silniční sítě, vymezený v Politice

12 územního rozvoje 2008, je znázorněn v následujícím obrázku. Dále bylo uloženo MMR, aby ve spolupráci s MD a regiony prověřilo účelnost a možnosti paralelního jižního spojení ve směru Z-V v termínu do konce roku Důvodem je předpokládaný růst dopravního zatížení mezi kraji Karlovarským, Plzeňským, Jihočeským, Vysočinou, případně Jihomoravským a snaha zajistit alternativní západovýchodní propojení, které by částečně převedlo dopravu z dnes již přetížené dálnice D1. Výsledkem je návrh na propojení regionů silnicemi I. třídy I/20 a I/34 v ose Plzeň (D5) Písek České Budějovice Jindřichův Hradec Humpolec (D1). Obrázek č. 1 - PÚR ČR Transevropské multimodální koridory (TEMMK) Zdroj: ČSÚ

13 Silniční doprava Obrázek č. 2 - PÚR ČR Doprava silniční Zdroj: ČSÚ Silniční síť Jihočeského kraje činila v roce 2012 celkem km silnic a dálnic, z toho pouze 15 km činil úsek dálnice a jen 654 km silnice I. třídy, což je zhruba pouze 10 % z celkové délky silniční sítě. Jedním z důvodů je i příhraniční poloha kraje s rozsáhlými horskými oblastmi, ve kterých převažují silnice III. třídy, jež představují 60 % délky silniční sítě kraje. Silniční síť na území kraje sice zajišťuje v současnosti dobrou dostupnost jak sídel, tak i výrobních podniků, její kvalita však neodpovídá rostoucím nároků na kapacitu osobní a nákladní dopravy. Hustota silniční sítě v přepočtu k rozloze území se ve srovnání s ostatními kraji pohybuje na 12. místě a činí 60,9 km na 100 km 2. Délka silniční sítě ve vztahu k počtu obyvatel činí cca 9,6 km na 1000 obyvatel a je naopak vysoko nad republikovým průměrem (o 80 %) a znamená značné náklady na její údržbu. Silnice II. třídy činí 1644 km a délka silnic III. třídy

14 je km. Celkem má Jihočeský kraj ve správě a údržbě km silniční sítě. Pro následující období jsou jako hlavní směry rozvoje silniční sítě vymezeny zejména postupné zlepšování parametrů stávajících silnic I., II. a III. třídy, včetně přeložek, obchvatů měst a obcí, a rozšíření nevyhovujících úseků. Za tímto účelem má kraj zpracovánu Koncepci optimalizace dopravní sítě (2010 zpracovatel Mott MacDonald), jejíž výstupy jsou postupně uplatňovány v rámci Programu investiční výstavby a oprav. Ke zlepšení dopravní obslužnosti bude zaměřena podpora zavádění integrovaných dopravních systémů veřejné dopravy ve vybraných lokalitách. Podporou systémů veřejné dopravy, včetně modernizace vozového parku, by byly vytvořeny předpoklady ke zpomalení růstu individuální automobilové dopravy. Tabulka č. 4 Hustota dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy,v ORP JčK Rozloha ORP (km 2 ) Hustota obyvatel 2009 (obyv./km 2 ) Dálnice + rychlostní silnice + silnice I. třídy (km) Dálnice + rychlostní silnice + silnice I. třídy (km/km 2 ) Jihočeský kraj ,0 701,44 0,07 Blatná ,2 20,68 0,07 České Budějovice ,0 99,13 0,11 Český Krumlov ,1 45,99 0,04 Dačice ,1 7,35 0,02 Jindřichův Hradec ,4 75,31 0,08 Kaplice ,7 25,06 0,05 Milevsko ,9 30,58 0,08 Písek ,8 109,30 0,15 Prachatice ,3 29,44 0,04 Soběslav ,7 27,57 0,09 Strakonice ,7 56,71 0,10 Tábor ,6 98,95 0,10 Trhové Sviny ,3 0 0 Třeboň ,2 63,22 0,12 Týn nad Vltavou ,8 0 0 Vimperk ,1 36,37 0,07 Vodňany ,4 23,16 0,13 Zdroj: ČSÚ

15 Tabulka č. 5 Hustota silnic II. třídy v ORP JčK Rozloha ORP (km2) Hustota obyvatel 2009 (obyv./km2) Silnice II. třídy (km) Hustota silnic II. třídy (km/km2) Jihočeský kraj ,0 1644,87 0,16 Blatná ,2 47,62 0,17 České Budějovice ,0 133,86 0,14 Český Krumlov ,1 126,07 0,11 Dačice ,1 150,59 0,32 Jindřichův Hradec ,4 134,79 0,14 Kaplice ,7 56,79 0,12 Milevsko ,9 64,80 0,17 Písek ,8 95,07 0,13 Prachatice ,3 141,38 0,17 Soběslav ,7 60,21 0,19 Strakonice ,7 78,02 0,14 Tábor ,6 207,70 0,21 Trhové Sviny ,3 76,89 0,17 Třeboň ,2 62,48 0,12 Týn nad Vltavou ,8 79,00 0,30 Vimperk ,1 87,43 0,16 Vodňany ,4 42,17 0,24 Zdroj: ČSÚ Železniční doprava V souladu s evropskými dohodami byl v rámci multimodálního koridoru M1 vymezen jako součást modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (dále jen TŽK) jeho úsek Praha Benešov - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště-hranice ČR (-Linz). Jeho cílem je zabezpečit naplnění prioritního projektu sítě TEN-T č. 22, zaměřeného na zlepšení kvality železniční dopravní infrastruktury. V rámci IV. tranzitního železničního koridoru se jedná o koridor CE-E55/C-E 551 Praha Benešov Veselí nad Lužnicí České Budějovice Horní Dvořiště hranice ČR (-Linz). Jedná se o tratě č. 221 Praha Benešov, č. 220 Benešov České Budějovice a č. 196 České Budějovice Horní Dvořiště. Tím by byly vytvořeny předpoklady pro zvýšení rychlosti a kapacity železničního koridoru v ose sever jih umožňující tranzitní dopravu přes ČR v nejkratší ose od Baltického k Jaderskému moři a dále pro rozvoj dálkové i regionální osobní dopravy. Dále se ukládá příprava koridorů ŽD4 a ŽD5 s cílem vytvoření podmínek ke zvýšení kapacity tratí a jejich parametrů pro tratě Plzeň Strakonice České Budějovice České Velenice hranice ČR (-Wien) a dále Veselí nad Lužnicí Třeboň České Velenice hranice ČR (-Wien). V úseku Plzeň Strakonice České

16 Budějovice se jedná o úplné zdvoukolejnění, v úsecích České Budějovice České Velenice hranice ČR (byla již dokončena) a Veselí nad Lužnicí České Velenice o elektrizaci tratí. Obrázek č. 3 - PÚR ČR Doprava železniční Zdroj: ČSÚ Železniční doprava je základní součástí dopravního systému kraje, který významně ovlivňuje rozvoj území. Na území kraje se nachází celkem 21 tratí o celkové délce 981 km, z nichž 9 je celostátních a 12 regionálních. V rámci kraje je celkem 249 železničních stanic a zastávek (z toho 146 neobsazených dopraven). V posledních létech byly do provozu uvedeny nové zastávky Hradce na trati České Budějovice Volary a Tábor Čápův Dvůr na trati České Budějovice Praha, Řípec na trati Veselí/Lužnicí Havlíčkův Brod. Hustota železniční sítě na území kraje je 9,75 km na 100 km 2, což je výrazně pod celostátním průměrem. To znamená podstatně méně rozvinutou dopravní infrastrukturu. Ve střednědobém horizontu se její hustota nemění. Úroveň železniční dopravy je charakterizována zejména stavem infrastruktury a vozového parku. Zatímco investice do infrastruktury postupně probíhají (IV. TŽK, elektrizace tratě České Budějovice České Velenice, Rybník Lipno/Vlt.

17 racionalizace tratí Protivín Zdice, a Tábor Horní Cerekev, radioblok na trati Číčenice - Volary), nebo jsou připravovány (investice v oblasti Šumavských tratí, zdvoukolejnění České Budějovice Plzeň apod.), stav vozového parku je značně zastaralý a neodpovídá současným potřebám v dálkové i regionální dopravě. Další možnou charakteristikou je přeprava věcí (zboží). Pro tento ukazatel jsou k dispozici pouze údaje bez tranzitu. Jak vyplývá z následujících údajů, nákladní železniční přeprava dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 2000 činila přeprava věcí po železnici v rámci regionu 157,5 tis. tun, v roce 2002 to již bylo jen 114,1 tis. tun, v roce 2006 pouze 50,1tis.tun a v roce ,5 tis. tun. Obdobná tendence se projevuje v rámci celé České republiky, což se projevuje ve změně struktury nákladů podle forem dopravy. Nejvíce se z nákladní dopravy v silniční i železniční dopravě přepravují stavebniny, velký objem zaujímají a to zejména v silniční dopravě obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu a v neposlední řadě i potraviny. V železniční nákladní dopravě má také nemalý objem přeprava dřeva. Počet přepravených cestujících po železnici se v jednotlivých letech mění. Z dostupných údajů MD vyplývá, že zde od roku 2003 postupně vzrostl počet přepravených cestujících z 5 078,8 tisíc na 5 610,5 tisíc v roce 2006, ale v roce 2009 klesl na tisíc. Tabulka č. 6 Hustota celostátních železnic v ORP JčK Rozloha ORP (km2) Hustota obyvatel 2009 (obyv./km2) Celostátní železnice (km) Hustota celost. železnic (km/km2) Jihočeský kraj ,93 0,05 Blatná ,2 0 0 České Budějovice ,0 110,73 0,12 Český Krumlov ,1 2,48 0,002 Dačice ,1 0 0 Jindřichův Hradec ,4 45,17 0,05 Kaplice ,7 40,15 0,08 Milevsko ,9 22,88 0,06 Písek ,8 94,26 0,13 Prachatice ,3 0 0 Soběslav ,7 38,44 0,12 Strakonice ,7 28,80 0,05 Tábor ,6 71,64 0,07 Trhové Sviny ,3 29,68 0,07 Třeboň ,2 58,53 0,11 Týn nad Vltavou ,8 0 0 Vimperk ,1 0 0 Vodňany ,4 5,17 0,03 Zdroj: ČSÚ

18 Tabulka č. 7 Hustota regionálních železnic v ORP JčK Rozloha ORP (km2) Hustota obyvatel 2009 (obyv./km2) Regionální železnice (km) Hustota region. železnic (km/km2) Jihočeský kraj ,47 0,04 Blatná ,2 33,32 0,12 České Budějovice ,0 18,45 0,02 Český Krumlov ,1 76,22 0,07 Dačice ,1 23,46 0,05 Jindřichův Hradec ,4 47,55 0,05 Kaplice ,7 7,11 0,01 Milevsko ,9 0 0 Písek ,8 0 0 Prachatice ,3 92,84 0,11 Soběslav ,7 0 0 Strakonice ,7 34,55 0,06 Tábor ,6 24,65 0,02 Trhové Sviny ,3 0 0 Třeboň ,2 0 0 Týn nad Vltavou ,8 13,33 0,05 Vimperk ,1 36,99 0,07 Vodňany ,4 22,00 0,12 Zdroj: ČSÚ Hraniční přechody V rámci cíle Evropská územní spolupráce přeshraniční část se rozvíjí spolupráce na českorakouské a česko-bavorské hranici. Na území Jihočeského kraje působí dva euroregiony Euroregion Silva Nortica a Euroregion Šumava. Intenzívní přeshraniční vztahy s Horním a Dolním Rakouskem a Dolním Bavorskem mají zásadní význam pro rozvoj Jihočeského kraje. Před vstupem do Schengenského prostoru existovalo 41 hraničních přechodů, z toho 29 na turistických stezkách, 10 silničních a 2 železniční. V průběhu roku 2006 činil počet osobních automobilů přijíždějících na území kraje cca 3 mil. a téměř 30 tisíc autobusů a o něco méně použilo přechody k opuštění našeho území. Počty vjezdů a výjezdů jsou u jednotlivých přechodů značně diferencované Ostatní dopravní obory Dopravní plán s ohledem na rozvoj území obsahuje také problematiku ostatních dopravních oborů, které nejsou v regionální dopravě významné, avšak mají významný vliv jako zdroje pro potencionální poptávku právě pro výše zmiňovanou regionální dopravu.

19 Vodní doprava Na území Jihočeského kraje se dle zákona 114/95 Sb. nachází sledovaná dopravně významná vodní cesta Vltava, která je větví Labe (magistrály E20). Jejímu využití brání nedokončené technické úpravy na vodních dílech v úseku Třebenice - České Budějovice, které neumožňují splavnost. Usnesením vlády ČR č z 19. září 2007 byly nezbytné stavební a technické úpravy zařazeny do harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech Realizací celého projektu splavnění jihočeské Vltavy bude zajištěno propojení na nádrž vodního díla Orlík, což výrazně zvýší její rekreační možnosti a případně i lokální nákladní přepravu. Realizace projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice Týn nad Vltavou (oficiální název) v létech bude sloužit pro rekreační plavbu a v návaznosti na připravované investice ve Středočeském kraji (Orlík, Slapy) by měla umožnit propojení plavby na Vltavě z Českých Budějovic do Labe. V současné době je dokončena realizace projektu v úseku České Budějovice Hluboká nad Vltavou. V budoucnu (po prohloubení prohrábek dna z kóty 1,6 m na kótu 2,7 m) bude umožněna i nákladní plavba pro lodě do 300t. Tabulka č. 8 Délka vodních cest v ORP JčK Rozloha ORP (km 2 ) Délka vodní cesty (km) Jihočeský kraj ,797 Blatná České Budějovice ,640 Český Krumlov ,024 Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko ,737 Písek ,133 Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň 538 1,222 Týn nad Vltavou ,042 Vimperk Vodňany Zdroj: ČSÚ

20 Pravidelná osobní lodní doprava na území Jihočeského kraje je v současnosti provozována na přehradní nádrži Lipno, na toku Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou., Týnem nad Vltavou a Orlíkem a na rybníku Svět u Třeboně. Na vodní nádrži Lipno je v provozu 5 přístavišť a 3 přívozy, funguje zde charterová doprava, je vybudován jachetní přístav, funguje zde řada půjčoven lodí. Na Orlíku je 8 přístavišť pro osobní lodní dopravu. Na rybníku Svět u Třeboně je provozována pravidelná okružní plavba a v úseku Hluboká nad Vltavou - hráz nádrže Hněvkovice funguje charterová doprava. Řeky Vltava, Lužnice a Otava jsou společně s rybníkem Svět účelovými vodními cestami, využívanými jak pro rekreační plavbu, tak i pro dopravu místního významu. Splavnění řeky Vltavy z Českých Budějovic do Třebenic (příp. Orlík) České Budějovice (Jiráskův jez) významně zvýší rekreační potenciál území a umožní způsoby jeho využívání, jež jsou ve vyspělých evropských zemí běžné. Obrázek č. 4 - PÚR ČR Doprava vodní a letecká Zdroj: ČSÚ

21 Letecká doprava Za hlavní nedostatek z hlediska zvýšení dostupnosti kraje je považována absence letiště, jež by zajišťovalo kvalitní mezinárodní a vnitrostátní civilní provoz. Vedení kraje i město České Budějovice usilují o intenzivnější využití bývalého vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic dnes letiště České Budějovice. Jako hlavní priorita v této oblasti byla v Programu rozvoje Jihočeského kraje na období stanovena modernizace tohoto letiště (v současnosti je již v majetku Jihočeského kraje). Společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. provozující letiště České Budějovice má od března 2008 licenci k provozování veřejného vnitrostátního letiště a neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí kategorie 4C. Realizace modernizace letiště České Budějovice se předpokládá v letech , jejím cílem je vybudování veřejného mezinárodního letiště pro provoz velkých dopravních letadel. V kraji je dále dle ÚAP ORP evidováno dalších 13 civilních letišť (Chelčice, Dačice, Frymburk, Hosín, Jindřichův Hradec, Kaplice, Kramolín, Krašovice, Soběslav, Strakonice, Strunkovice, Tábor, Velešín) a 3 vojenská letiště (Bechyně, Blatná Tchořovice a Tábor Všechov). Heliporty se nacházejí ve městech České Budějovice, Hosín, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Dačice). Tato letiště mají v současné době využití pro sportovní létání, k letům v rámci integrovaného záchranného systému, ke smluvní nepravidelné dopravě osob, ke cvičným letům, propagačním letům, leteckému snímkování, k zemědělským účelům apod. Jejich současný stav (nízká únosnost vzletových, pojezdových, vyčkávacích a odstavných ploch) omezuje možnosti jejich využití.

22 Tabulka č. 9 Počet letišť v ORP JčK Rozloha ORP (km 2 ) Počet letišť (bez rozlišení typu) Jihočeský kraj Blatná České Budějovice Český Krumlov Dačice Jindřichův Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn nad Vltavou Vimperk Vodňany Zdroj: ČSÚ Nekonvenční doprava Pro oblast rekreační dopravy je pro Jihočeský kraj výhodný pravidelný provoz sedačkové lanové dráhy Krásetín Kleť. Výjimkou jsou dvě delší období na jaře a na podzim, kdy probíhá pravidelná údržba lanovky, v letní sezoně jezdí lanová dráha denně. Provozovatelem této dráhy je obec Holubov. Obrázek č. 5 - Doprava nekonvenční (Sedačková lanová dráha Krásetín Kleť) Zdroj: Wikipedie

23 Veřejné logistické centrum Na základě zpracované Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů (materiál MD ČR připravovaný do jednání ve vládě v roce 2008) má být v ČR realizováno 7-9 regionálních veřejných logistických center (dále VLC). Smyslem VLC je zajistit dopravní a logistické služby včetně skladování, balení, distribuce a dalších služeb pro střední a menší zákazníky, kteří nemají vlastní logistická centra, za rovných (nediskriminačních) podmínek. V Jihočeském kraji je navrženo umístění VLC v Českých Budějovicích. Lokalita České Budějovice - Nemanice umožňuje bezprostřední napojení na silnici (severní tangenta Českých Budějovic, dálnice D3 a silnice I/20), železnici (IV. tranzitní železniční koridor ČR) a rovněž budoucí rychlé spojení na Letiště České Budějovice. V případě potřeby bude možno využívat i vltavskou vodní cestu (vodní cesta tř. I pro plavidla do 300 tun) prostřednictvím přístavu Hrdějovice v bezprostředním sousedství s VLC.

24 PŘÍLOHA č. 2 Tabulka č. 10 Počty obcí, autobusových zastávek, železničních stanic a zastávek podle okresů JčK s uvedením počtu obcí bez veřejné dopravy okres počet obcí počet autobusových zastávek počet železničních zastávek bez autobusové dopravy * bez veřejné dopravy * České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor CELKEM Zdroj: Vlastní Pozn: * obce jsou vždy v docházkové vzdálenosti do 2 km k nejbližší zastávce veřejné dopravy

25 PŘÍLOHA č. 3 Obrázek č. 5 Obce bez veřejné autobusové a vlakové dopravy Zdroj: Vlastní

26 PŘÍLOHA č. 4 Tabulka č Vývoj denního a ročního rozsahu DO ve veřejné linkové autobusové dopravě (počty linek, počty spojů, ujkm/rok) rok km/rok (v tis.) km/rok (v tis.) km/rok (v tis.) x S Zdroj: Vlastní

27 PŘÍLOHA č. 5 Tabulka č Vývoj ročního rozsahu DO v regionální železniční dopravě vlkm/rok vlkm/rok vlkm/rok rok ČD JHMD celkem Zdroj: Vlastní

28 PŘÍLOHA č. 6 Tabulka č Objem dopravních výkonů DO v Jčk kraji dle jednotlivých smluvních dopravců ve veřejné linkové autobusové dopravě (v tis. ujkm) dopravce skutečnost 2012 odhad /2012 rozdíl 2013/2012 % ČSAD JIHOTRANS a.s ,12 COMETT PLUS spol. s r.o ,60 ČSAD STTRANS a.s ,62 ČSAD J. Hradec a.s ,00 ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s ,44 ČSAD ausy ČB (převod Doprava Záruba) ,85 ICOM transport a.s ,52 Veolia transport Praha s.r.o ,98 JOSEF ŠTEFL-tour ,94 DP Města Vl. Březí s.r.o ,71 COMETT PLUS spol.s r.o.-mhd ,85 ČSAD STTRANS a.s.-mhd ,10 DP Města Č. Budějovice a.s ,74 Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o ,74 CELKEM ,12 Zdroj: Vlastní

29 PŘÍLOHA č. 7 Tabulka č Objem dopravních výkonů DO v Jihočeském kraji dle jednotlivých smluvních dopravců regionální drážní dopravě (v tis. vlkm) dopravce smlouvy 2012 smlouvy /2012 % České dráhy a.s ,54 JHMD a.s ,68 Dopravní podnik města ČB ,72 celkem ,54 Zdroj. Vlastní

30 PŘÍLOHA č. 8 Tabulka č Přehled výkonů v linkové osobní dopravě za rok 2013 (v Kč) dopravce úhrada 2012 smlouvy /2012 rozdíl Kč 2013/2012 % ČSAD JIHOTRANS a.s ,00 COMETT PLUS spol. s r.o ,46 ČSAD STTRANS a.s ,43 ČSAD J. Hradec a.s ,14 ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s ,01 ČSAD ausy ČB (převod Doprava Záruba) ,00 ICOM transport a.s ,26 Veolia transport Praha s.r.o ,50 JOSEF ŠTEFL-tour ,00 DP Města Vl. Březí s.r.o ,74 COMETT PLUS spol.s r.o.-mhd ,00 ČSAD STTRANS a.s.-mhd ,00 DP Města Č. Budějovice a.s ,76 Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o ,72 CELKEM ,17 Zdroj: Vlastní

31 PŘÍLOHA č. 9 Tabulka č Výdaje (dotace) z veřejných rozpočtů dle smluv s dopravci drážní dopravy na zajištění DO v Jihočeském kraji (v Kč). dopravce smlouvy 2012 smlouvy /2012 Kč 2013/2012 % České dráhy a.s ,67 JHMD a.s ,99 Dopravní podnik města ČB ,14 celkem ,65 Zdroj: Vlastní

32 PŘÍLOHA č. 10 Tabulka č Vývoj dotací z veřejných rozpočtů Jihočeského kraje na jednici (Kč/ujkm, Kč/vlkm) dotace na km veřejná linková autobusová doprava 18,65 18,89 20,27 19,17 19,52 20,61 drážní doprava 49,47 50,99 87,07 95,04 97,78 99,21 Zdroj: Vlastní

33 PŘÍLOHA č. 11 Graf č. 3 Vývoj dotace na vlkm v Kč v JčK Zdroj: Vlastní

34 PŘÍLOHA č. 12 Graf č. 4 Vývoj dotace na ujkm v Kč v JčK Zdroj: Vlastní

35 PŘÍLOHA č. 13 Tabulka č Celkový počet ujetých kilometrů ( ) ve veřejné linkové dopravě (v tis. km) Rok Celkem Zdroj: Vlastní

36 PŘÍLOHA č. 14 Tabulka č Celkový počet ujkm ve veřejné linkové dopravě v období (v tis. km) Rok Celkem Zdroj: Vlastní Nárůst objemu výkonů je vytvořen na základě trendového vzestupu z období roku 2004 až Do celkového nárůstu není zahrnuta případná výrazná redukce železniční dopravy v případě neobdržení dotace cca 40 milionů Kč v rámci kompenzování ztráty v železniční dopravě ze státního rozpočtu.

37 PŘÍLOHA č. 15 Tabulka č Celkový počet vlkm v drážní dopravě v období (v tis. km) Dopravce ČD, a.s JHMD a.s ,5 DP města ČB* ,5 Celkem Zdroj: Vlastní Pozn.: * km jsou zaokrouhleny

38 PŘÍLOHA č. 16 Tabulka č. 21 Celkový počet vlkm (ujkm) v drážní dopravě v období (v tis. km)* odhad Dopravce 2013* 2014* ČD, a.s JHMD a.s DP města ČB Celkem Zdroj: Vlastní

39 PŘÍLOHA č. 17 Tabulka č. 22 Výsledky kontrolní činnosti společnosti JIKORD včetně udělených sankcí (2012) Počet kontrol autobus (protokoly) Z toho závady Smluvní sankce (Kč) Bus Označník JŘ Závady celkem navržená zrušená uhrazená Počet kontrol vlak Z toho závady Smluvní sankce (Kč) Vlaky Prostory Výluky Závady celkem navržená zrušená uhrazená Počet kontrol autobus (protokoly) Z toho závady Smluvní sankce (Kč) Závady celkem Bus Označník JŘ navržená zrušená uhrazená Počet kontrol vlak Z toho závady Smluvní sankce (Kč) Závady celkem Vlaky Prostory Výluky navržená zrušená uhrazená

40 PŘÍLOHA č. 18 Tabulka č Harmonogram otevírání trhu do období platnosti jízdního řádu 2018/2019 Zahájení plnění Notifikace Linky zahrnuté v provozním souboru Trakce Rozsah Podíl 2013/ R 27: Ostrava Opava Krnov Olomouc M 0,5 1,4 2014/ R 5: Praha Ústí n.l. Karlovy Vary Cheb R 20: Praha Roudnice n. L. Ústí n.l. Děčín E 2,4 6,5 2014/ R 14: Liberec Pardubice R 15: Liberec Ústí nad Labem M 1,6 4,3 2014/ R 16: Plzeň Most M 0,5 1,2 2015/ Ex 2 (R 18): Praha Olomouc Vsetín (- Slovensko) / Luhačovice E+M 3,7 10,1 2016/ R 6: Praha Plzeň Klatovy R 10: Praha Hradec Králové E 2,8 7,7 R 9: Praha Havlíčkův Brod Brno 2017/ R 19: Praha Pardubice Česká Třebová E 3,2 8,8 Brno 2018/ R 21: Praha Turnov Tanvald R 24: Praha Kladno Rakovník M 1,8 5,0 Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR Tabulka č Harmonogram otevírání trhu do období platnosti jízdního řádu JčK (regionální doprava) 2014/2015 Zahájení Linky zahrnuté v provozním Notifikace plnění souboru Trakce Rozsah Podíl 2014/ České Budějovice Černý Kříž M x 2014/ Číčenice Nové Údolí M x 2014/ Strakonice Volary M x 2014/ Číčenice Týn nad Vltavou M x 1 pár Zdroj: Vlastní Pozn.: x - celkový rozsah zadání výběrového řízení, nesmí překročit 25 % výkonů v železniční dopravě

41 PŘÍLOHA č. 19 Tabulka č. 25 Vývoj inflace a HDP v letech (v %) Rok Míra inflace 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,9 HDP 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5-4,1 2,2 1,9-1,7 *stav k říjen 2012 Zdroj: Ministerstvo financí ČR

42 PŘÍLOHA č. 20 Tabulka č. 26 Vývoj dotace na ujetý km v letech Varianta 1 /navýšení o 1 %/ údaje v Kč za ujetý km Vývoj dotace do dopravy * silniční 20,61 21,25 21,46 21,68 21,89 drážní DP města Č. Budějovic 37,95 38,11 38,49 38,88 39,26 drážní ČD 99,12 102,30 103,32 104,36 105,40 drážní JHMD 59,26 60,62 61,23 61,84 62,46 Varianta 2 /navýšení o 3 %/ údaje v Kč za ujetý km Vývoj dotace do dopravy * silniční 20,61 21,25 21,89 22,54 23,22 drážní DP města Č. Budějovic 37,95 38,11 39,25 40,43 41,64 drážní ČD 99,12 102,30 105,37 108,53 111,79 drážní JHMD 59,26 60,62 62,44 64,31 66,24 Varianta 3 /navýšení o 5 %/ údaje v Kč za ujetý km Vývoj dotace do dopravy * silniční 20,61 21,25 22,31 23,43 24,60 drážní DP města Č. Budějovic 37,95 38,11 40,02 42,02 44,12 drážní ČD 99,12 102,30 107,42 112,79 118,43 drážní JHMD 59,26 60,62 63,65 66,83 70,18 Zdroj: vlastní V Tabulce č. 26 jsou uvedeny jednotlivé částky v Kč charakterizující dotace na 1 ujetý kilometr. Navýšení vychází z 1, 2 nebo 5 procentních bodů a výchozím stavem pro analýzu je rok V roce 2012 došlo k navýšení dotace u ČD o 1,4 %, u JHMD, DP města Č. Budějovic, JHMD a veřejné linkové autobusové dopravy o 1 %.

43 PŘÍLOHA č. 21 Tabulka č Vývoj kompenzace na ujkm v letech ve veřejné linkové dopravě Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých km Varianta 1 /navýšení o 1 %/ v tis. Kč VEŘEJNÁ SILNIČNÍ LINKOVÁ DOPRAVA * počet ujetých km ve VSD (tis km) celková výše dotace , , , , ,85 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,85 Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých km Varianta 2 /navýšení o 3 %/ v tis. Kč VEŘEJNÁ SILNIČNÍ LINKOVÁ DOPRAVA * počet ujetých km ve VSD (tis km) celková výše dotace , , , , ,15 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,15 Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých km Varianta 3 /navýšení o 5 %/ v tis. Kč VEŘEJNÁ SILNIČNÍ LINKOVÁ DOPRAVA * počet ujetých km ve VSD (tis km) celková výše dotace , , , , ,96 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,96 Zdroj: vlastní *stav kompenzace u Veřejné linkové dopravy k V tabulce č. 27 je uvedena výše dotace při nezměněném počtu kilometrů. Situace vychází ze skutečnosti, že nedojde k významnému snížení počtu kilometrů v železniční dopravě a tedy k zachování stávajícího počtu ujetých kilometrů v silniční dopravě.

44 Tabulka č Vývoj kompenzace na vlkm v letech u dopravce ČD Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých vlakových km Varianta 1 /navýšení o 1 %/ v tis. Kč ČD * počet ujetých km (tis) celková výše dotace , , , , ,51 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,51 Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých vlakových km Varianta 2 /navýšení o 3 %/ v tis. Kč ČD * počet ujetých km celková výše dotace , , , , ,71 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,71 Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých vlakových km Varianta 3 /navýšení o 5 %/ v tis. Kč ČD * počet ujetých km celková výše dotace , , , , ,77 CELKEM DOTACE v tis. Kč , , , , ,77 Zdroj: vlastní Nepředpokládá se snížení počtu kilometrů ve veřejné drážní dopravě s ohledem na možnou realizaci IDS. Případné výběrové řízení na provoz šumavských tratí není v tabulce zohledněno.

45 Tabulka č Vývoj kompenzace na vlkm v letech u dopravce JHMD (nezměněný počet km) Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých vlakových km Varianta 1 /navýšení o 1 %/ v tis. Kč JHMD počet ujetých km celková výše dotace , , , , ,23 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,23 Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých vlakových km Varianta 2 /navýšení o 3 %/ v tis. Kč JHMD počet ujetých km celková výše dotace , , , , ,40 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,40 Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých vlakových km Varianta 3 /navýšení o 5 %/ v tis. Kč JHMD počet ujetých km celková výše dotace , , , , ,54 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,54

46 Tabulka č Vývoj kompenzace na ujkm v letech u dopravce DPMČB Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých km Varianta 1 /navýšení o 1 %/ v tis. Kč DP města Č. Budějovic počet ujetých km celková výše dotace 968,48 969,83 962,28 971,90 981,62 CELKEM DOTACE v tis Kč 968,48 969,83 962,28 971,90 981,62 Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých km Varianta 2 /navýšení o 3 %/ v tis. Kč DP města Č. Budějovic počet ujetých km celková výše dotace 968,48 969,83 981, , ,10 CELKEM DOTACE v tis Kč 968,48 969,83 981, , ,10 Vývoj dotace do dopravy v počtu ujetých km Varianta 3 /navýšení o 5 %/ v tis. Kč DP města Č. Budějovic počet ujetých km celková výše dotace 968,48 969, , , ,93 CELKEM DOTACE v tis Kč 968,48 969, , , ,93 Zdroj: vlastní Tabulka č. 32 zobrazuje stav v drážní dopravě objednávané u Dopravního podniku města Českých Budějovic a.s. S ohledem na vývoj objemu dopravy z období od roku 2004 je uvažován stávající stav ujetých kilometrů. Výchozím rokem pro plánování období je rok 2012 (rok tvorby dopravního plánu). Žákovské jízdné uváděné u všech dopravců je do roku 2011 evidováno zvlášť a je přičítáno k výši kompenzace, od roku 2012 je již zahrnuto v jedné částce. V tabulkách je uváděno s ohledem na srovnání s dopravním plánem z roku 2011.

47 Tabulka č Vývoj kompenzace v letech v JčK Vývoj dotace do dopravy při nezměněném počtu ujetých km Varianta 1 /navýšení o 1 %/ v tis. Kč CELKEM ZA DOPRAVU V KRAJI * Silniční linková doprava , , , , ,83 Drážní doprava (celek) , , , , ,36 Drážní doprava (platí kraj) , , , , ,82 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,20 Vývoj dotace do dopravy při nezměněném počtu ujetých km Varianta 2 /navýšení o 2 %/ v tis. Kč CELKEM ZA DOPRAVU V KRAJI * Silniční linková doprava , , , , ,65 Drážní doprava (celek) , , , , ,03 Drážní doprava (platí kraj) , , , , ,20 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,68 Vývoj dotace do dopravy při nezměněném počtu ujetých km Varianta 3 /navýšení o 5 %/ v tis. Kč CELKEM ZA DOPRAVU V KRAJI * Silniční linková doprava , , , , ,80 Drážní doprava (celek) , , , , ,24 Drážní doprava (platí kraj) , , , , ,74 CELKEM DOTACE v tis Kč , , , , ,04 Zdroj: vlastní *-stav ujkm u Veřejné linkové dopravy k datu Tabulka č. 31 sumárně zobrazuje stav dotací při nezměněném počtu ujetých kilometrů u komplexního dopravního výkonu v jednotlivých letech období dopravního plánu 2012 až 2016 v JčK. Situace je modelována ve třech variantách podle navýšení dotace o 1, 3 nebo 5 procentních bodů, přičemž výchozím rokem je rok Částky jsou kalkulovány bez rezerv!

48 PŘÍLOHA č. 22 Koncepce společnosti JIKORD v rámci dopravního plánu Koncepce společnosti JIKORD uplatňovaná od jejího založení v roce 2010 byla zapracována do dopravního plánu. Prioritou činnosti společnosti ve střednědobém období 2012 až 2016 bude další racionalizace vynaložených finančních prostředků kraje na dopravní obslužnost, při zajištění standardů kvantity i kvality přemísťovacích procesů. Přemísťovacím procesem rozumíme nejenom vlastní přepravu (jízda), ale i okrajové prvky (čekání v místě nástupu, ukončení přepravy v cílovém místě). Společnost JIKORD se začlenila mezi členy Jihočeské hospodářské komory (oblast doprava), kde bude aktivně spolupracovat s ostatními členy včetně s asociací dopravců. Z uvedených priorit vyplývají následující úkoly: Zpracování střednědobých plánů dle zákona číslo 194/2010 Sb. zákon o veřejných službách a přepravě cestujících v úzké spolupráci s dotčenými odbory Krajského úřadu a jeho předložení ke schválení samosprávě kraje. Spolupráce s obcemi. Požadavky obcí Jihočeského kraje na zajištění základní dopravní obslužnosti mají periodickou povahu při sestavě jízdních řádů. Další důležitou součástí je koordinace a zajištění návaznosti regionální dopravy na dopravu dálkovou a v některých případech na MHD. Velmi důležitým podkladem je získání údajů od jednotlivých obcí o skladbě přepravy. K tomu účelu je potřebná pravidelná komunikace s obcemi a dopravními úřady obcí s rozšířenou působností. Spolupráce s organizátory veřejné dopravy v sousedních krajích a regionech ve vztahu k meziregionální návaznosti veřejné dopravy příp. tarifní spolupráci. Analýza a návrhy koordinační činnosti v oblasti návaznosti jízdních řádů na základě stanoveného střednědobého plánu dopravní obsluhy území. Spolupráci při zřizování příp. rušení zastávek veřejné dopravy v režimu DO, projednávání a řešení požadavků obcí.

49 Zadávání rámce pro zpracování jízdních řádů jednotlivým dopravcům po projednání požadavků obcí při uplatnění koordinačních zásad a jejich projednání a následná kontrola souběžných spojů veřejné hromadné osobní dopravy. (více viz plán kontrolní činnosti). Při řešení tohoto úkolu půjde o definování souběžných spojů dotované linkové autobusové dopravy a dopravy železniční v konkrétních podmínkách Jihočeského kraje s cílem jejich odstranění za účelem dosažení dotačních úspor dle plánu. Kontrola kvality přemísťovacích procesů stávajících spojů a vlaků DO veřejné linkové autobusové a železniční dopravy. Průběžné plnění tohoto úkolu znamená důsledné vyžadování plnění uzavřených smluv a permanentní tlak na dopravce na tomto úseku s uplatňováním maximálních možných sankcí. Kontrola poskytovaných ekonomických podkladů jednotlivými smluvními dopravci. Kontrola údajů (nákladů, tržeb) při vykazování prokazatelné ztráty ze zajištění závazku veřejné služby. Pokračování ve vedení evidence stížností, podnětů a připomínek obcí, organizací a občanů s konečným řešením a oznámením výsledku (v elektronické a fyzické podobě vedení spisu). Sledování nevyužitých spojů/vlaků. S plněním tohoto úkolu souvisí kontrola využití poskytované přepravní kapacity dopravních prostředků jednotlivých dopravců dle platných jízdních řádů. Zkušenosti ukazují, že některé osobní vlaky ČD jsou provozovány s trvale nevyužitou přepravní kapacitou. Je to důsledek slabých zátěžových proudů. Častějším řešením tohoto problému je úprava časové polohy spojů v jízdních řádech, nasazení dopravních jednotek s nižší přepravní kapacitou (a nižšími trakčními náklady), zrušení vlaků a převedení na autobusovou dopravu. Uvedené řešení pochopitelně platí i pro posuzování spojů autobusové veřejné dopravy, kde se nabízí zejména využívání nízkokapacitních dopravních prostředků (mikrobusů) s nižšími náklady na 1 ujkm.

50 Postupné převedení financování MHD některých měst z krajského rozpočtu do rozpočtů jednotlivých měst. Sjednocení způsobů financování na základě metodiky, která bude součástí Plánu dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Účast na projednávání uzavírek silnic a řešení náhradní dopravy při mimořádnostech s cílem účelné organizace veřejné dopravy při vzniku těchto situací. Koncepční řešení železniční dopravy mezi ČB a Lincem ve spolupráci s ministerstvem dopravy ČR. Jedná se o zásadní změny jízdního řádu na trati číslo 196 a nové rozdělení dopravních výkonů financovaných státem a krajem. Nabídkového řízení na obsluhu vybraných železničních tratí je realizován v období do r Těmito tratěmi jsou a) 194 České Budějovice Černý Kříž b) 197 Číčenice Nové Údolí c) 198 Strakonice Volary Sledování a analýza dopravní situace v mikroregionech Lipensko, Netolice, Milevsko, Dačicko a příprava dalších koncepcí rozvoje nejen stávajících mikroregionů. Koncepce vnitřní činnosti společnosti ve střednědobém období Koncepce vnitřní činnosti vychází z dokončení organizačního a personálního vybudování společnosti. To předpokládá následující organizační strukturu společnosti: Jednatelé; Úsek metodiky a prognóz osobní dopravy a přepravy; Úsek koordinace osobní dopravy a přepravy; Úsek kontrolní; Úsek ekonomický a personální (pouze v případě ekonomické výhodnosti oproti outsourcingu). Ve střednědobém období je předpokládaný stav pracovníků: 10

Shrnutí současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji

Shrnutí současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji Okružní 517/10 České Budějovice 370 01 České Budějovice Shrnutí současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji Charakteristika území kraje Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích je vymezený

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ České Budějovice, říjen 2011 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, 7 Zpracovatel: JIKORD s. r.

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI za rok 2010 České Budějovice, březen 2011 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace... 3 1.1 Cíle společnosti... 3 1.2 Koncepce činnosti společnosti... 4 3 Vnitřní činnost

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI za rok 2012 České Budějovice, březen 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace... 3 2.1 Cíle společnosti... 4 2.2 Koncepce činnosti společnosti... 5 3 Vnitřní činnost

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI za rok 2013 České Budějovice, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace... 3 2.1 Cíle společnosti... 4 2.2 Koncepce činnosti společnosti... 5 3 Vnitřní činnost

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 Příloha č. 1 návrhu č. 467/RK/15 JIKORD s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 České Budějovice, březen 2015 jikord@jikord.cz 0 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace...

Více

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice

Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Požadavky na systém veřejné ejné dopravy V České republice Konference Nové směry v železniční dopravě 14. června 2011 František Vichta odbor veřejn ejné dopravy Ministerstvo dopravy České republiky Právní

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček.

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček. RK-20-2015-36, př. 1 Počet stran: 9 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Optimalizace dopravy v rámci IDS Jihočeského kraje

Optimalizace dopravy v rámci IDS Jihočeského kraje Okružní 517/10 České Budějovice 370 01 České Budějovice Optimalizace dopravy v rámci IDS Jihočeského kraje Optimalizace dopravy v rámci IDS Konkrétní výstupy výše zmíněného přehledu souběhů lze aplikovat

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ)

VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ) VÝSTUPY ČINNOSTI ZNALOSTNÍ PLATFORMY MOBILITA, DOSTUPNOST A DOPRAVA EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ VLTAVA (SHHRNUTÍ) ZP Mobilita, dostupnost a doprava ERDV je složena z expertů ze všech 7 partnerských regionů

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

11. Manažerské shrnutí

11. Manažerské shrnutí 11. Manažerské shrnutí Závěry z analýzy současného stavu veřejné dopravy v Jihočeském kraji (JčK) ve vztahu k zavádění IDS: Před samotným zaváděním IDS je nutné zejména dořešit: převedení některých komerčních

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout AIRPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE JOVICE - místo odkud mohou sny vzlétnout Historie Letiště České Budějovice Historie letiště v Plané u Českých Budějovic začala ala v první polovině dvacátého století.. UžU v roce

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více