METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Jaroslav SEDLÁČEK, CSc. Autor: Jana MIKOLAJSKÁ Brno, duben 2006

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Jana Mikolajská Metody finanční analýzy firmy The methods of financial analysis of firm Katedra financí Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Rok obhajoby: 2006 Anotace v češtině Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou a možnostmi jejího uplatnění v běžné praxi. Zobrazuje nám řadu ukazatelů, které mohou být použity jako nástroj pro finanční řízení podniku. Dále se zamyslíme nad možností použití určitých modelů pro stanovení finanční situace dané firmy. Tyto ukazatele, indexy a modely jsou pak využity pro analýzu společnosti OSTROJ a.s. se sídlem v Opavě. Na závěr je zde pak nastíněna možnost budoucího vývoje této firmy. Anotace v angličtině The thesis focuses on financial analysis and its possible application in daily practice. It presents a number of indicators that can be used as an instrument for a company's financial management. Also examined is the possibility of using certain models for an assessment of financial situation of a given firm. These indicators, indexes and models are then applied in the analysis of the firm OSTROJ a.s., based in Opava. In conclusion, a probable future course of development of the discussed firm is outlined. Klíčová slova v češtině: Finanční analýza Elementární metody finanční analýzy Vyšší metody finanční analýzy Finanční poměrové ukazatele Soustavy poměrových ukazatelů Klíčová slova v angličtině: Financial analysis Elementary methods of financial analysis Superior methods of financial analysis Financial ratios Systems of financial ratios

5 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 21. dubna vlastnoruční podpis autora

6 Ráda bych poděkovala panu Doc. Ing. Jaroslavu Sedláčkovi, CSc. za pomoc a konstruktivní připomínky při vypracování mé diplomové práce, dále panu Ing. Miloši Mikolajskému, finančnímu řediteli společnosti OSTROJ a.s. za zpřístupnění dat a potřebných informací.

7 OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ POJETÍ FINANČNÍ ANALÝZY ETAPY FINANČNÍ ANALÝZY ZÁKLADNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY ČLENĚNÍ VYŠŠÍCH METOD FINANČNÍ ANALÝZY UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY ELEMENTÁRNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY TŘÍDĚNÍ UKAZATELŮ ELEMENTÁRNÍCH METOD FINANČNÍ ANALÝZY ČLENĚNÍ ELEMENTÁRNÍCH METOD FINANČNÍ ANALÝZY ANALÝZA STAVOVÝCH UKAZATELŮ Analýza trendu (horizontální analýza) Procentní rozbor (vertikální analýza) ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ Čistý pracovní kapitál Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) Čistý peněžně-pohledávkový fond (čistý peněžní majetek) ANALÝZA TOKOVÝCH UKAZATELŮ Analýza cash flow Analýza tržeb Analýza nákladů ANALÝZA ZISKU ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Ukazatele rentability (profitability ratios) Ukazatele aktivity (ukazatele obratovosti) Ukazatele zadluženosti a finanční struktury Ukazatele likvidity Ukazatele kapitálového trhu (tržní hodnoty) Ukazatele provozní činnosti Ukazatele na bázi finančních fondů Ukazatele na bázi cash flow ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ A MODELŮ SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Pyramidové soustavy ukazatelů Paralelní soustavy ukazatelů SOUHRNNÉ INDEXY A PREDIKČNÍ MODELY Finanční predikční modely Nefinanční predikční modely BOD ZVRATU A PROVOZNÍ PÁKA Bod zvratu...52

8 3.3.2 Provozní páka FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI OSTROJ A.S PROFIL SPOLEČNOSTI OSTROJ A.S ANALÝZA STAVOVÝCH UKAZATELŮ Analýza trendu rozvahových položek Procentní analýza rozvahových položek Analýza trendu položek výkazu zisku a ztrát ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ ANALÝZA CASH FLOW ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ Analýza ukazatelů rentability Analýza ukazatelů aktivity Analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury Analýza ukazatelů likvidity Analýza ukazatelů kapitálového trhu Analýza ukazatelů provozní činnosti Analýza ukazatelů na bázi cash flow ANALÝZA SOUSTAV UKAZATELŮ A MODELŮ Altmanův model Index důvěryhodnosti českého podniku Kralickův rychlý test Index bonity Taflerův bankrotní model DOPORUČENÍ...70 ZÁVĚR...73 LITERATURA...75 SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A SCHÉMAT...76 SEZNAM ZKRATEK...77 SEZNAM PŘÍLOH...78

9 ÚVOD V této diplomové práci bych se chtěla zaměřit na analýzu finančního chování firmy. V první kapitole se budu zabývat samotnou podstatou finanční analýzy, k čemu a komu slouží, a také tím, jak při provádění finanční analýzy postupovat. Finanční analýza je metodou hodnocení finanční výkonnosti podniku a slouží celé řadě uživatelů, např. investorům, manažerům, vlastníkům, obchodním partnerům. Dále se zde budu zabývat základním členěním metod finanční analýzy na analýzu fundamentální a technickou. V následující kapitole bych se chtěla podrobněji zabývat metodami elementární technické analýzy, které budou použity i v praktické části této diplomové práce. Pro praktickou finanční analýzu jsem si vybrala podnik OSTROJ a.s., který se zabývá výrobou důlních strojů pro hlubinné dobývání včetně dílů, dále výrobou zdvihacích a manipulačních zařízení včetně dílů a kovářstvím. Podnik budu analyzovat pomocí elementárních metod finanční analýzy, ale využiji i různé souhrnné indexy, které vznikly s využitím vyšších metod finanční analýzy. Tato analýza by měla ukázat, v jaké finanční situaci se firma nachází. Na závěr bych chtěla celkově zhodnotit situaci firmy vzhledem ke konkurenci, a také bych se ráda zaměřila na možnosti budoucího vývoje firmy. 9

10 1 ZÁKLADNÍ POJETÍ FINANČNÍ ANALÝZY Finanční analýza je metoda nebo spíše postup hodnocení podniku - jeho hospodaření a finanční situace, která následně umožňuje přijímat rozhodnutí a opatření do budoucnosti, která by vedla ke zlepšení či udržení finančního zdraví 1 podniku. V literatuře se můžeme setkat s různými definicemi finanční analýzy, které se liší svým pojetím a hlediskem, které zohledňují (obsahové, časové, uživatelské). Z hlediska obsahového dělíme finanční analýzu podle šíře pojetí na: nejužší pojetí, které považuje finanční analýzu za pouhý rozbor údajů z účetnictví (finančních výkazů), toto pojetí se označuje také jako analýza finančních výkazů širší pojetí, které k rozboru údajů z účetnictví přidává také hodnotící proces slouží k finančnímu rozhodování podniku nejširší pojetí, které využívá nejen údajů z účetnictví, ale i z dalších zdrojů (finančních i nefinančních) uvnitř podniku i mimo něj slouží nejen k finančnímu ale i dalším typům rozhodování, které je závislé na cílové skupině uživatelů Podle časového hlediska dělíme finanční analýzu na: zkoumání současné situace zkoumání současné a minulé situace (tzv. analýza ex post) zkoumání současné a minulé situace a odhad situace budoucí (odhad budoucí situace označujeme také jako tzv. analýzu ex ante) Z uživatelského hlediska může být finanční analýza zaměřena na různé skupiny uživatelů, např. investoři, dodavatelé, manažeři a další. (Uživateli finanční analýzy se budeme zabývat v podkapitole 1.4) 1.1 Etapy finanční analýzy Provádění finanční analýzy probíhá v určitých etapách, které mají vždy podobný průběh a můžeme si je rozlišit následovně: 1. etapa - provádíme rozbor základních ukazatelů, výsledky vyhodnotíme a všímáme si odchylek od normálního stavu 2. etapa - provádíme hlubší rozbor zjištěných odchylek a poruch, využíváme speciální ukazatele, které se zaměřují na jednotlivé složky finančního řízení 3. etapa - hledáme příčiny odchylek, navrhujeme možnosti odstranění poruch a snažíme se nastínit co možná nejpřesněji budoucí vývoj 1 Finančním zdravím podniku rozumíme uspokojivou finanční situaci podniku. Za finančně zdravý považujeme podnik, který je schopen dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je investory (akcionáři) s ohledem na míru rizika požadována. 10

11 Literatura uvádí podobné členění etap finanční analýzy. Ovšem rozlišují se zde 2 pojetí etap finanční analýzy. Původní pojetí - tzv. "užší" či "školní" a novodobější "širší pojetí". Tato pojetí se od sebe liší především v hodnocení vypočtených ukazatelů. Užší pojetí se zaměřuje na srovnání vypočtených ukazatelů s odvětvovými průměry. Širší pojetí používá v hodnocení ukazatelů složitější postupy. Širší pojetí finanční analýzy zdůrazňuje jistou "originalitu" každého podniku i když mají podniky stejné zaměření, podmínky, ve kterých pracují, jsou odlišné. Rozdíly mezi užším a širším pojetí zobrazuje následující tabulka: Tabulka č. 1: Souhrn hlavních etap finanční analýzy ve dvou pojetích Užší pojetí Širší pojetí 1) Výpočet ukazatelů zkoumaného podniku 1a) Výběr srovnatelných podniků 1b) Příprava dat a ukazatelů 1c) Ověření předpokladů o ukazatelích 2) Srovnání hodnot ukazatelů s odvětvovými 2a) Výběr vhodné metody pro analýzu průměry a pro hodnocení ukazatelů 2b) Zpracování vybraných ukazatelů 2c) Hodnocení relativní pozice podniku 3) Analýza časových trendů 3) Identifikace modelu dynamiky 4) Hodnocení vzájemných vztahů ukazatelů pomocí pyramidové soustavy 4) Analýza vztahů mezi ukazateli: 4a) Pyramidové funkční vazby 4b) Vzájemné korelace ukazatelů 4c) Identifikace modelu vztahů 5) Návrh na opatření ve finančním plánování 5a) Variantní návrhy na opatření a řízení 5b) Odhady rizik jednotlivých variant Pramen: KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II - Finanční analýza účetních výkazů. 3. vydání Praha : POLYGON, Strana 10. ISBN: Základní metody finanční analýzy V obecné rovině rozlišujeme dva přístupy k finanční analýze, a to: 1) Fundamentální analýzu - využívá znalostí vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, je založena na znalostech a zkušenostech odborníků, na jejich osobním názoru, odhadu a citu pro danou situaci. Zpracovává především kvalitativní údaje a pokud jsou do analýzy zahrnuty i některé kvantitativní údaje, zpracovává je bez použití algoritmizovaných postupů. 2) Technickou analýzu - využívá matematické, statistické, ekonometrické a jiné algoritmizované metody, pomocí kterých zpracovává kvantitativní údaje a následně poskytuje kvalitativní posouzení výsledků Metody technické finanční analýzy můžeme rozdělit z hlediska složitosti používaných matematických postupů na metody základní či elementární finanční analýzy 2 a na vyšší metody finanční analýzy. Vyšší metody finanční analýzy využívají složitějších matematických postupů. Můžeme je rozdělit na metody využívající matematické statistiky, tzv. matematicko-statistické metody, a metody využívající matematickou statistiku jen částečně či využívající odlišné přístupy, tzv. nestatistické metody. 2 Elementárními metodami finanční analýzy se budeme zabývat zvlášť v kapitole 2. 11

12 1.3 Členění vyšších metod finanční analýzy 1) Matematicko-statistické metody: bodové a intervalové odhady ukazatelů statistické testy odlehlých dat empirické distribuční funkce regresní a korelační analýza autoregresní modelování analýza rozptylu faktorová analýza diskriminační analýza shluková analýza analýza hlavních komponentů robustní metody 2) nestatistické metody finanční analýzy metody založené na teorii matných množin metody založené na alternativní teorii množin metody formální matematické logiky expertní systémy metody fraktální geometrie neuronové sítě metody založené na gnostické teorii neurčitých dat 1.4 Uživatelé finanční analýzy O finanční situaci podniku se zajímá řada subjektů nejen uvnitř podniku ale i mimo něj. Jedná se především o tyto skupiny uživatelů: 1) Investoři (vlastníci, akcionáři) Tato skupina využívá finanční informace o podniku z hlediska investičního a kontrolního. Z investičního hlediska se jedná o využití informací pro rozhodování o budoucím investování do daného podniku. Investor posuzuje rizikovost investice, kapitálové zhodnocení, dividendovou výnosnost, likviditu atd. Z kontrolního hlediska jde především o kontrolu manažerů podniku. Posuzuje se stabilita a likvidita podniku, disponibilní zisk a možnosti dalšího trvání a rozvoje podniku pod vedením stávajícího managementu. 12

13 2) Management Manažeři využívají informace z finanční analýzy pro operativní i dlouhodobé řízení podniku. Finanční analýza jim umožňuje rozhodovat o struktuře a výši majetku a zdrojů, alokaci peněžních prostředků, rozdělení zisku, ocenění podniku, 3) Banky a jiní věřitelé Banky potřebují co nejvíce informací o finanční situaci podniku, aby mohly posoudit, zda poskytnou podniku úvěr a pokud ano tak, v jaké výši a za jakých podmínek. Posuzují především současnou zadluženost podniku a jeho schopnost přijatý úvěr v budoucnu splatit. 4) Obchodní partneři (dodavatelé, zákazníci - odběratelé) Dodavatele zajímá hlavně to, zda bude podnik schopen splatit své závazky. Sledují krátkodobou prosperitu, solventnost a likviditu. Odběratele zajímá finanční situace podniku hlavně při dlouhodobých obchodních vztazích, kdy jsou při své činnosti závislí na dodávkách sledovaného podniku a kdy by případné potíže vedly k ohrožení výroby v podniku odběratele. 5) Stát a jeho orgány Státní orgány mají mnoho důvodů ke sledování situace podniku - např.: zahrnutí do statistických výkazů, daňová kontrola, kontrola podniků se státní účastí, kontrola podniků, které získaly státní zakázku, dotační politika, 6) Konkurence Konkurence ze zajímá o finanční situaci podniku proto, aby ji mohla porovnat se svojí situací a se svými výsledky. Sledují především rentabilitu, tržby, zásoby a dobu obratu zásob. 7) Zaměstnanci Zajímají se především o celkovou stabilitu podniku z hlediska jistoty zaměstnání, možného růstu mezd a sociálních výhod. 8) Obchodníci s cennými papíry - potencionální investoři Zajímají se o celkové finanční výsledky podniku, sbírají údaje o návratnosti vkladů a na základě získaných informací zvažují nákup akcií (podílu) podniku. 9) Ostatní uživatelé, veřejnost Patří sem např. analytici, daňoví poradci, odborové svazy, univerzity, novináři, krajské a místní orgány státní správy a samosprávy (sledují vývoj zaměstnanosti), 13

14 2 ELEMENTÁRNÍ METODY FINANČNÍ ANALÝZY Elementární metody finanční analýzy pracují s ukazateli, při výpočtech využívají základní aritmetiku a procentní výpočty. Tyto metody můžeme charakterizovat jednoduchostí při výpočtech a jejich nenáročností na zpracování. Těchto metod však nelze využít vždy a zjednodušení, které tyto metody přinášejí, může někdy vést k zavádějícím výsledkům. Ukazateli rozumíme: a) položky z účetních výkazů nebo jiných zdrojů b) data z výše uvedených zdrojů odvozené na základě elementárních matematických postupů 2.1 Třídění ukazatelů elementárních metod finanční analýzy Ukazatele finanční analýzy můžeme třídit podle různých kritérií (viz následující tabulka a diagram): Tabulka č. 2:Kritéria a třídění ukazatelů Kritérium Třídění Vztah k účetním ukazatele rozvahové, tj. položky aktiv a pasiv výkazům ukazatele výsledkové, tj. náklady, výnosy, zisk ukazatele peněžních toků (cash flow), tj. cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti ukazatele mezivýkazové, tj. ukazatele vzájemného vztahu rozvahy, výsledovky a peněžních toků Způsob charakteristiky jevu Matematický výpočtu způsob Čas (okamžik nebo interval) ostatní extenzivní (objemové) - přinášejí informaci o rozsahu (objemu), tj. udávají kvantitu v přirozených jednotkách intenzivní (relativní) - charakterizují míru, v jaké jsou extenzivní ukazatele podnikem využívány, a ukazují, jak silně nebo rychle se tyto ukazatele mění absolutní - převzaté z údajů účetnictví rozdílové - vzniklé rozdílem dvou jiných ukazatelů poměrové - vzniklé poměrem (podílem) dvou ukazatelů procentní - poměr vyjádřený v % ukazatele stavové - udávají stav k určitému okamžiku (např. položky rozvahy) ukazatele tokové - udávají vývoj v určitém časovém intervalu (např. položky výsledovky, peněžní tok) Pramen: SŮVOVÁ, H., SRPOVÁ, J., POLOPRUTSKÁ, R., PETR, J., KNAIFL, O., KOHOUT, P., JACKO, F., HUBÁLEK, K., ŠPAČEK, E. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vydání Praha : Bankovní institut, a.s., Strana ISBN:

15 Schéma č. 1: Schéma třídění ukazatelů Ukazatele Intenzivní (relativní) Extenzivní (objemové) Stejnorodé Nestejnorodé Stavové Rozdílové Tokové Nefinanční Procentní Doby obratu Položky aktiv Čistý pracovní kapitál Cash flow Vztahové Rychlostní Položky pasiv Čistý pracovní majetek Položky výkazu zisku a ztrát Ostatní Čisté pohotové prostředky Trendy extenz. ukazatelů Pramen: SŮVOVÁ, H., SRPOVÁ, J., POLOPRUTSKÁ, R., PETR, J., KNAIFL, O., KOHOUT, P., JACKO, F., HUBÁLEK, K., ŠPAČEK, E. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vydání Praha : Bankovní institut, a.s., Strana 21. ISBN: Členění elementárních metod finanční analýzy Na základě třídění ukazatelů rozlišujeme tyto metody: 1) Analýza stavových (absolutních) ukazatelů: analýza trendu (horizontální analýza) procentní rozbor (vertikální analýza) 2) Analýza rozdílových ukazatelů (analýza fondů finančních prostředků): čistý pracovní kapitál čisté pohotové prostředky čistý peněžně-pohledávkový fond 3) Analýza tokových ukazatelů: analýza cash flow analýza tržeb analýza nákladů 4) Analýza zisku 5) Přímá analýza intenzivních ukazatelů (analýza poměrových ukazatelů): analýza ukazatelů rentability analýza ukazatelů aktivity analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury analýza ukazatelů likvidity analýza ukazatelů kapitálového trhu 15

16 analýza ukazatelů provozní činnosti analýza ukazatelů na bázi finančních fondů analýza ukazatelů na bázi cash flow 6) Analýza soustav ukazatelů pyramidové rozklady predikční modely 2.3 Analýza stavových ukazatelů Tato metoda vychází ze sledování údajů obsažených přímo v účetnictví. Zjišťují se nejen absolutní hodnoty ukazatelů v čase, ale také jejich relativní změny (tzv. technika procentního rozboru) Analýza trendu (horizontální analýza) Trendová analýza porovnává hodnoty ukazatelů a jejich změny v čase (časové řady). Při hodnocení však musíme brát v úvahu i změny tržního prostředí jako např. změny cen materiálu a ostatních vstupů, změny daňové, změny konkurenčního prostředí, změny preferencí zákazníků, změny na trhu kapitálu, mezinárodní vlivy i změny v domácí politické situaci. Při trendové analýze je důležité zahrnout do hodnocení i budoucí záměry firmy. Poměřujeme pak minulé hodnoty ukazatelů s plánovanými budoucími hodnotami a hodnotíme dosažitelnost požadovaného stavu Procentní rozbor (vertikální analýza) Procentní rozbor zkoumá jednotlivé položky aktiv a pasiv, tzn. majetek firmy a zdroje, kterými je tento majetek krytý. Struktura aktiv a pasiv nám prozradí, jaké prostředky jsou nutné pro výrobu a ostatní činnosti podniku a jak jsou tyto prostředky financovány. Struktura aktiv a pasiv významným způsobem ovlivňuje ekonomickou stabilitu firmy, především její solventnost a likviditu. Majetková struktura (struktura aktiv) Majetek firmy se člení na stálý (investiční) a oběžný majetek: Za stálý majetek se považuje takový, který se nespotřebovává ve výrobě najednou, ale postupně se opotřebovává. Míru tohoto opotřebení vyjadřují odpisy a projeví se zvýšením nákladů firmy v příslušných letech. Ne všechen stálý majetek se odepisuje, existuje i neodepisovaný, např. pozemky, které se neopotřebovávají, nebo sbírky 16

17 uměleckých předmětů, které se v čase dokonce zhodnocují. Stálý majetek můžeme dále členit na hmotný majetek (HM), nehmotný majetek (NM) a finanční investice (FI). Za oběžný majetek se považuje takový, který ve firmě neustále obíhá a přeměňuje se jako např. materiál, výrobky, pohledávky, peníze. Oběžný majetek dále členíme na zásoby, dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, finanční majetek a peněžní prostředky. Do majetku podniku patří i tzv. přechodná aktiva, kterými jsou účty časového rozlišení (náklady příštích období, komplexní náklady příštích období a příjmy příštích období) a dohadné účty aktivní (ty se nyní v rozvaze již řadí mezi pohledávky, ale svým charakterem se stále jedná o přechodná aktiva). Při zkoumání majetkové struktury se zaměřujeme na druh majetku a vzájemný vztah majetku, nejčastěji stálého a oběžného majetku. Můžeme sestrojit následující ukazatele: a) Intenzita aktiv = stálá aktiva oběžná aktiva b) Intenzita investičního majetku = stálá aktiva celková aktiva c) Intenzita oběžného majetku = oběžná aktiva celková aktiva d) Intenzita zásob = zásoby celková aktiva e) Stupeň opotřebení HM = kumulované odpisy HM průměrný stav HM v pořitovacích cenách Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je průměrný věk hmotného majetku v blízké době nastane potřeba investovat do nového hmotného majetku. f) Stupeň odepsanosti HM = průměrný stav HM v zůstatkových cenách průměrný stav HM v pořizovacích cenách Obecně platí: čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lépe. Pokud se blíží hodnota 1, signalizuje nám, že hmotný majetek firmy je nový a dosud ne příliš opotřebovaný (průměrně) a že v blízké budoucnosti není třeba větších investic do nového vybavení. g) Míra růstu = netto investice odpisy HM Optimální hodnota tohoto ukazatele je větší než 1. 17

18 Kapitálová struktura (struktura pasiv) Kapitálová struktura vypovídá o původu zdrojů podniku a o tom, jaká aktiva jsou jimi kryty. Rozlišujeme vlastní a cizí kapitál: Vlastní kapitál (vlastní jmění) je ten, který patří majiteli (majitelům) firmy. Jeho podíl na celkovém kapitálu je významným ukazatelem finanční nezávislosti firmy. Do vlastního kapitálu zahrnujeme. a) základní kapitál (ZK) 3 - je tvořen peněžními i nepeněžními vklady vlastníků b) kapitálové fondy - jsou tvořeny kapitálovými vklady, např. dary, dotace, emisní ážio 4, změny vkladů společníků, změny uznaného ocenění vkladů, které nezvyšují základní kapitál firmy c) fondy ze zisku - např. rezervní fond (RF) 5, nedělitelný fond (povinně jej tvoří družstva), statutární a ostatní fondy d) zisk - může se jednat o zisk běžného období, nebo o nerozdělený zisk minulých období Cizím kapitálem rozumíme dluhy společnosti, které musí firma v budoucnosti splatit. I když musí firma za cizí kapitál platit úroky, provize, bankovní a jiné poplatky, obecně platí, že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní. Majitelé firmy totiž očekávají, že investované peníze jim přinesou větší zisk než kdyby je uložili v bance. Pokud by tohoto zisku nedosahovali, své investice by stáhli a vložili prostředky jinam. Do cizího kapitálu řadíme: a) rezervy - tvoří se na předem stanovený účel (např. opravy) b) dlouhodobý cizí kapitál - jedná se o závazky, jejichž doba splatnosti je delší než 1 rok, patří sem např. dluhopisy, závazky k jiným společnostem, přijaté zálohy, směnky k úhradě, c) krátkodobý cizí kapitál - doba splatnosti je kratší než 1 rok, např. dodavatelské úvěry, závazky k zaměstnancům, finančnímu úřadu, ke společníkům, d) bankovní úvěry - může se jednat o krátkodobé i dlouhodobé úvěry I v pasivech se objevují tzv. přechodná pasiva účty časového rozlišení (výnosy příštích období a výdaje příštích období) a dohadné účty pasivní (v rozvaze se řadí mezi krátkodobé či dlouhodobé závazky). 3 Zákon stanoví pro jednotlivé formy podnikání minimální výši základního kapitálu. 4 Emisní ážio je rozdíl mezi tržní a nominální cenou akcií, může mít i zápornou hodnotu, v tom případě se nazývá emisní disážio. 5 Slouží ke krytí ztrát v případě nepříznivého vývoje firmy. Povinně jej tvoří akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a každý rok jej musí navýšit o stanové procento ze zisku, dokud nedosáhne zákonem stanovené hranice. 18

19 2.4 Analýza rozdílových ukazatelů Rozdílové ukazatele slouží především k analýze a řízení likvidity podniku. Tyto ukazatele se označují také jako fondy finančních prostředků nebo finanční fondy. Patří sem: 1) Čistý pracovní kapitál (net working capital, dále jen ČPK) 2) Čisté pohotové prostředky 3) Čistý peněžně-pohledávkový fond Čistý pracovní kapitál Vypočítá se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy (dále jen OA) a krátkodobými závazky (CK kr ). Tyto krátkodobé závazky mohou mít splatnost v rozmezí 3-12 měsíců. Tím si rozdělíme OA na část, kterou použijeme na úhradu CK kr, a na část volnou. Volnou část nazýváme finančním fondem a představuje tu část OA, která je financována z dlouhodobých zdrojů.. Čím větší má podnik ČPK, tím lépe by měl být schopen splácet své závazky. Tato schopnost je však také ovlivněna strukturou OA a jejich schopností měnit se v peníze. Vypovídací schopnost ČPK může být některými vlivy snížena. Jde především o: nevymahatelné nebo obtížně vymahatelné pohledávky neprodejné zásoby příliš vysoké zásoby materiálu Před hodnocením úrovně ČPK bychom měli provést rozbor struktury OA, jejich likvidity. Především se musíme zaměřit na pohledávky - jejich ocenění a dobu obratu. Podnik by měl teoreticky krýt pomocí ČPK trvalou část OA ČPK by se měl rovnat hodnotě zásob. Ale jak již bylo řečeno ČPK je tvořen dlouhodobými zdroji, se kterými jsou spojeny vyšší náklady. Proto se firmy snaží financovat oběžná aktiva co nejvíce krátkodobými zdroji a snížit tak hodnotu ČPK. Takovéto financování však ohrožuje likviditu podniku Čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) Tento ukazatel se používá pro vyjádření okamžité likvidity. Představuje rozdíl mezi pohotovými PP a okamžitě splatnými závazky. Tento fond může dosahovat různých úrovní likvidity. Nejvyšší stupeň likvidity představuje fond, do kterého zahrnujeme pouze PP v pokladně a na běžných účtech. Méně likvidnější fond zahrnuje do pohotových prostředků i peněžní ekvivalenty (majetek, který je snadno přeměnitelný na peníze), např. velmi likvidní CP jako jsou směnky, šeky atd. či termínované vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců Čistý peněžně-pohledávkový fond (čistý peněžní majetek) Představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy, ze kterých jsou vyloučeny zásoby, a krátkodobými závazky. Jedná se o jakýsi přechod mezi předchozími dvěma ukazateli. 19

20 2.5 Analýza tokových ukazatelů Analýza cash flow Cash flow (dále jen CF) představuje reálný tok peněžních prostředků firmy za určité období. Ve finanční analýze využíváme CF pro posouzení příčin změn ve stavu peněžních prostředků, dále pro posouzení finančního hospodaření a investičních možností firmy atd. CF nám říká, jak společnost peněžní prostředky získala a jak byly tyto prostředky využity. CF se skládá ze tří částí: CF provozní, CF investiční a CF finanční. CF je důležitý ukazatel řízení likvidity firmy, a to z těchto důvodů: existuje časový nesoulad mezi vznikem nákladů a jejich zachycením (např. vznik mzdových nákladů a výplata mezd) existuje rozdíl mezi výdaji a náklady, a příjmy a výnosy (náklady a výnosy jsou sledovány nezávisle na datu skutečného placení, např. tržby za vlastní výrobky vznikají dnem vystavení faktury, ale příjem vzniká až ke dni proplacení faktury) existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením (např. nákup zásob na obchodní úvěr) Zvýšení CF představuje růst závazků a snížení majetku, snížení CF pak představuje pokles závazků a růst majetku. Analýza CF se provádí pomocí: přehledu o peněžních tocích na základě analýzy poměrových ukazatelů obsahujících CF (viz. kapitola Ukazatele na bázi CF) Pomocí přehledu o peněžních tocích můžeme analyzovat schopnost podniku vytvářet peněžní prostředky a potřeby podniku na užití peněžních prostředků a to vždy v členění podle druhu činnosti podniku, tedy provozní, investiční a finanční. Nejdůležitější částí CF je CF z provozní činnosti, které nemůže být dlouhodobě záporné. Analýza provozního CF se zaměřuje především na hledání příčin záporného CF z provozní činnosti, hledání náznaků finanční tísně, sledování vývoje citlivých položek (např. zisku, dividend, úroků, ), zkoumání souvislostí mezi vývojem CF a vývojem tržeb. Analýza investičního CF se zaměřuje na operace, které mají za následek přírůstek nebo úbytek dlouhodobého majetku, sleduje částku, za kterou podnik majetek nakoupil, a z jakých prostředků byl majetek nakoupen. Analýza finančního CF se zaměřuje na to, z jakých zdrojů se splácejí dluhy podniku (interní zdroje či nové půjčky), z jakých zdrojů se vyplácejí dividendy při zhoršené tvorbě provozního CF a jak byly použity peněžní prostředky získané emisí nových akcií, dluhopisů nebo dlouhodobým úvěrem. Analýza CF by měla obsahovat také předpokládaný vývoj CF do budoucnosti. 20

21 Metody zjišťování cash flow 1) Metoda založená na sledování skutečných příjmů a výdajů (tzv. přímá metoda) Tato metoda se v systémech podvojného účetnictví moc nepoužívá, protože je velmi náročná a nezachycuje toky peněžních prostředků, které nejsou příjmy a výdaji (např. změna stavu materiálu a ostatních zásob, pohledávek či závazků. Museli bychom účetní systém doplnit o nové syntetické účty příjmů a výdajů (podobně jako u nákladů a výnosů). Saldo těchto účtů by se pak přeneslo na účty peněžních prostředků. Druhou možností je sestavit CF mimoúčetně dodatečně prozkoumat jednotlivé operace, které měly vliv na výši peněžních prostředků. Tabulka č. 3: Základní struktura přehledu CF (bilanční forma) Příjmy Přehled cash flow Výdaje Počáteční stav peněžních prostředků Příjmy období (obrat příjmů) Výdaje období (obrat výdajů) Konečný stav peněžní prostředků Součet = Součet Pramen: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera - finanční analýza v řízení firmy, 2. doplněné vydání. 1. vydání Praha : Computer Press, Strana 55. ISBN: ) Metoda transformace výnosově nákladových dat na příjmově výdajová (tzv. nepravá přímá metoda) Tato metoda spočívá v tom, že se výnosy a náklady daného období upraví o změny aktiv a pasiv na příjmy a výdaje. Např. výnosy se korigují na příjmy o změny stavu pohledávek a náklady se korigují na výdaje o změny stavu dodavatelů. Musíme vyloučit transakce, které mají vliv na zisk, ale nepředstavují příjem ani výdaj, a zařadit transakce, které naopak neovlivňují zisk. Pokud některé změny rozvahy (aktiv a pasiv) nedokážeme přiřadit k jednotlivým položkám výkazu zisků a ztrát, musíme vykázat tyto položky samostatně bez vazby na náklady či výnosy. Tím se však snižuje vypovídací schopnost CF, protože se snižuje přesnost vykazovaných dílčích příjmů a výdajů a jejich sald. 21

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU ZDROJE KRYTÍ MAJETKU Obsah Podstata zdrojů krytí majetku Druhy zdrojů krytí majetku Vlastní zdroje krytí majetku Cizí zdroje krytí majetku Poměr mezi vlastními a cizími zdroji Dopady při nevhodném poměru

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více