Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Nokia N77-1"

Transkript

1 Uživatelská příručka Nokia N77-1

2 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Nseries, N77 a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See < Licence k tomuto produktu je udìlena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerèní pou¾ití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotøebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro pou¾ití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udìlena ani ji není mo¾né pou¾ít pro jiné úèely. Dal¹í informace, vèetnì informací týkajících se reklamního, interního a komerèního pou¾ití, je mo¾né získat od spoleènosti MPEG LA, LLC. Viz < Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PØÍSLU NÝMI PRÁVNÍMI PØEDPISY NEJSOU SPOLEÈNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELÙ LICENCE ZA ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÌDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PØÍJMÙ ANI ZA ZVLÁ TNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ÈI NEPØÍMÉ KODY ZPÙSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPÙSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN TAK JAK JE. KROMÌ ZÁKONNÝCH PO ADAVKÙ SE VE VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VYJÁDØENÉ ANI PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VÈETNÌ, NIKOLI V AK POUZE, PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONÈIT JEHO PLATNOST. Dostupnost urèitých výrobkù, aplikací a slu¾eb pro tyto výrobky se mù¾e li¹it podle oblastí. Podrobnìj¹í informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Kontrola exportu Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno. UPOZORNÌNÍ FCC/INDUSTRY CANADA Tento pøístroj mù¾e zpùsobovat ru¹ení TV a rozhlasu (napøíklad pøi pou¾ívání telefonu v blízkosti pøijímaèe). FCC nebo Industry Canada mohou vy¾adovat, abyste pøestali pou¾ívat telefon, pokud není mo¾né tato ru¹ení omezit. Potøebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní støedisko. Tento pøístroj vyhovuje èásti 15 pravidel FCC. Provoz musí splòovat následující dvì podmínky: (1) Tento pøístroj nesmí zpùsobovat ¹kodlivá ru¹ení a (2) tento pøístroj musí akceptovat ve¹kerá pøijímaná ru¹ení, vèetnì tìch, které mohou zpùsobit neoèekávanou èinnost.

3 Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný vztah ke spoleènosti Nokia. Nokia nemá autorská práva èi práva du¹evního vlastnictví k tìmto aplikacím tøetích stran. Nokia nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost za jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost aplikací, ani za informace uvádìné v aplikacích nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za aplikace tøetích stran. POU ÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VÌDOMÍ, E APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU TAK JAK JSOU", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, E SPOLEÈNOST NOKIA ANI JEJÍ SPØÍZNÌNÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO ANI NA TO, E POU ITÍ APLIKACÍ NENARU Í PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN. 1. vydání CS

4 Obsah Pro va¹i bezpeènost...7 Podpora...11 Podpora Nokia a kontaktní informace Aktualizace softwaru Nápovìda Výuka Zaèínáme Doplòkové aplikace Pøístroj Nokia N Nastavení Pøenos obsahu z jiného pøístroje Základní indikátory Ovládání hlasitosti a reproduktoru Mobilní televize Aktivní pohotovostní re¾im Tlaèítko Multimédia Nástroj Pamì»ová karta Správce souborù Pøizpùsobení pøístroje Mobilní hledání Hry Mobilní televize...20 První spu¹tìní Zobrazení poøadù Slu¾by Prùvodce poøady Hledání Objednávání stanic a poøadù Nastavení Indikátory Fotoaparát...25 Fotografování Aktivní panel nástrojù Scény Nahrávání videoklipù Nastavení fotoaparátu Galerie...34 Zobrazování a procházení mediálních souborù Obrázky a videoklipy Uvolnìní pamìti Úpravy obrázkù Úpravy videoklipù... 39

5 Tisk obrázkù...41 Online sdílení obrázkù a videoklipù...43 Multimediální aplikace Hudební pøehrávaè...46 Visual Radio...55 RealPlayer...57 Pøehrávaè souborù flash...59 Internet Slu¾by...61 Web...65 Stáhnout!...67 Profily nastavení tónù Profil Offline...69 Kontakty (telefonní seznam) Ukládání a úpravy jmen a tel. èísel...71 Kopírování kontaktù...72 Pøidání vyzvánìcích tónù ke kontaktùm...73 Vytváøení skupin kontaktù...73 Volání Hlasové hovory...75 Hlasové vytáèení...77 Hlasová schránka...78 Videohovory...78 Protokol...80 Zprávy...83 Psaní textu...84 Psaní a odesílání zpráv...84 Pøijaté pøijímání zpráv...87 Schránka...88 Zobrazení zpráv na SIM kartì...90 Nastavení zpráv...90 Práce s èasem...95 Hodiny...95 Kalendáø...95 Kanceláø...98 Quickoffice...98 Poznámky...99 Záznamník...99 Adobe Reader Kalkulaèka Pøevodník Spojení Pøipojení Bluetooth Datový kabel Pøipojení k poèítaèi...106

6 Správce spojení Synchronizace Správce pøístroje Nástroje Motivy D tóny Hlasové pøíkazy Správce aplikací Správa digitálních práv (DRM) Nastavení Telefon Hovor Pøipojení Datum a èas Zabezpeèení Pøesmìrování hovoru Blokování hovorù Sí» Pøíslu¹enství Odstraòování problémù: Otázky a odpovìdi Informace o bateriích Nabíjení a vybíjení Pokyny k ovìøení pravosti baterií Nokia Péèe a údr¾ba Doplòkové bezpeènostní informace Rejstøík

7 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku. ZAPÍNEJTE BEZPEÈNÌ Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu. RU IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové pøístroje mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH Dodr¾ujte v¹echna omezení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení pøístroj v¾dy vypnìte. VYPNÌTE V LETADLE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Bezdrátové pøístroje mohou v letadle zpùsobit ru¹ivé vlivy. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte pøístroj u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií. VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Pøístroj nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde jsou provádìny trhací práce. POU ÍVEJTE ROZUMNÌ Pou¾ívejte jej pouze v poloze popsané v dokumentaci k výrobku. Zbyteènì se nedotýkejte oblastí antén. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mù¾e pouze kvalifikovaný personál. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní výrobky. 7

8 8 ODOLNOST PROTI VODÌ Tento pøístroj není odolný proti vodì. Udr¾ujte jej v suchu. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace. PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní výrobky. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu pøístroje a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a vra»te se do pohotovostního re¾imu. Zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte tlaèítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení. O va¹em pøístroji Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ívání v sítích EGSM 900/1800/1900 a UMTS Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od svého provozovatele slu¾eb. Tento pøístroj podporuje pøipojení k internetu i jiné zpùsoby spojení. Podobnì jako poèítaèe mù¾e být i vá¹ pøístroj vystaven pùsobení virù, ¹kodlivých zpráv a aplikací nebo jiného ¹kodlivého obsahu. Buïte opatrní a otevírejte zprávy, potvrzujte po¾adavky k pøipojení, stahujte obsah a potvrzujte instalace pouze z dùvìryhodných zdrojù. Chcete-li zvý¹it bezpeènost pøístroje, zva¾te instalaci, pou¾ívání a pravidelné aktualizace antivirového softwaru, brány firewall a dal¹ího podobného softwaru v pøístroji i ve v¹ech pøipojených poèítaèích. Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny právní pøedpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, vèetnì autorských práv. Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu. Upozornìní: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístroje (kromì budíku), musí být pøístroj zapnutý. Nezapínejte pøístroj, pokud pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vznik nebezpeèí. Kanceláøské aplikace podporují bì¾né funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne v¹echny formáty souborù je mo¾né zobrazit nebo upravovat.

9 Pøi dlouhodobém provozu, napøíklad pøi aktivním videohovoru nebo pøi vysokorychlostním datovém spojení, mù¾e být pøístroj zahøátý. Ve vìt¹inì pøípadù je tento stav normální. Pokud máte podezøení, ¾e pøístroj nepracuje správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì. V pøístroji mohou být pøedem nainstalovány nìkteré zálo¾ky nebo odkazy, které vám umo¾ní pøístup ke stránkám provozovaným tøetími stranami, které nejsou spøíznìnými osobami spoleènosti Nokia. Nokia nepotvrzuje ani nepøijímá ¾ádnou odpovìdnost za tyto stránky. Chceteli je otevøít, musíte dbát stejné obezøetnosti s ohledem na zabezpeèení a obsah, jako u jiných internetových stránek. Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Mnoho funkcí vy¾aduje speciální sí»ové slu¾by. Tyto funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích; jiné sítì mohou vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových slu¾eb uzavøeli zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám poskytne pokyny a vysvìtlí zpùsob zpoplatnìní. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu va¹eho pøístroje. Ve va¹em pøístroji mohou být dále provedena urèitá nastavení, napøíklad zmìny v názvech menu, poøadí menu a v ikonách. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele slu¾eb. Tento pøístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které pracují nad protokoly TCP/IP. Nìkteré funkce tohoto pøístroje, napøíklad MMS, prohlí¾eè, el. po¹ta a stahování obsahu, vy¾adují sí»ovou podporu pro tyto technologie. Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb nebo jiný prodejce. Pøíslu¹enství, baterie a nabíjeèky Pøed vyjmutím baterie v¾dy vypnìte pøístroj a odpojte nabíjeèku. Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo typu nabíjeèky. Tento pøístroj je urèen pro pou¾ití s nabíjeèkami AC-4 nebo DC-4, pøípadnì s nabíjeèkami AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9, nebo LCH-12, pokud pou¾ijete adaptér CA-44. Baterie schválená pro tento pøístroj je BP-6M. 9

10 Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených pøíslu¹enství získáte u svého prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, uchopte a zatáhnìte v¾dy za konektor, nikoliv za kabel. 10

11 Podpora Podpora Nokia a kontaktní informace Nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho výrobku Nokia najdete na adrese nebo místní webové stránce Nokia. Na webové stránce mù¾ete získat informace o pou¾ívání výrobkù a slu¾eb Nokia. Kontakt na slu¾bu zákazníkùm získáte ze seznamu místních kontaktních støedisek Nokia na adrese Nejbli¾¹í servisní støedisko Nokia najdete na adrese Aktualizace softwaru Spoleènost Nokia mù¾e vytváøet aktualizace, které mohou nabízet nové èi roz¹íøené funkce nebo zvy¹ovat výkon. O tyto aktualizace mù¾ete po¾ádat z kompatibilního poèítaèe pomocí aplikace Nokia Software Updater. Chceteli aktualizovat software v pøístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní poèítaè s operaèním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, ¹irokopásmový pøístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro pøipojení pøístroje k poèítaèi. Dal¹í informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na stránce nebo na místním webovém serveru spoleènosti Nokia. Pokud sí» podporuje aktualizace softwaru na dálku, mù¾ete si je pøípadnì vy¾ádat i z pøístroje. Viz èást Správce pøístroje, Aktualizace softwaru na str Nápovìda V pøístroji je kontextovì závislá nápovìda. Je-li otevøena aplikace, mù¾ete nápovìdu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením mo¾nosti Volby > Nápovìda. Pøi ètení pokynù mù¾ete pøepínat mezi nápovìdou a aplikací otevøenou na pozadí podr¾ením stisknutého tlaèítka a volbou aplikace nebo nápovìdy. Chcete-li otevøít nápovìdu z hlavní nabídky, zvolte mo¾nost Aplikace > Nápovìda. Vyberte po¾adovanou aplikaci a pøístroj zobrazí seznam témat nápovìdy. Podpora 11

12 Podpora Výuka Výukový program poskytuje informace o nìkterých funkcích pøístroje. Chcete-li výukový program spustit z menu, stisknìte tlaèítko, zvolte mo¾nost Aplikace > Výuka a vyberte èást, kterou chcete zobrazit. Zaèínáme V pøíruèce Zaèínáme najdete informace o tlaèítcích a èástech pøístroje a pokyny k uvedení pøístroje k provozu. Doplòkové aplikace K co nejlep¹ímu vyu¾ití pøístroje Nokia N77 pomáhají rùzné aplikace spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Tyto aplikace jsou popsány v pøíruèkách dostupných na stránkách podpory výrobku Nokia N77 na serveru nebo na místním webovém serveru spoleènosti Nokia. 12

13 Pøístroj Nokia N77 Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. Obrázky v této pøíruèce se mohou li¹it od displeje pøístroje. Nastavení Pøístroj má obvykle slu¾by MMS, GPRS, streaming a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele sí»ových slu¾eb. Tato nastavení mù¾ete mít v pøístroji ji¾ nainstalována provozovatelem slu¾by nebo je mù¾ete pøijmout od provozovatele slu¾by ve speciální textové zprávì. Chcete-li zmìnit obecné nastavení pøístroje, napøíklad jazyk, pohotovostního re¾im nebo nastavení displeje, pøeètìte si èást Nastavení, Telefon na str Pøenos obsahu z jiného pøístroje Obsah, napøíklad kontakty, mù¾ete pøenést z kompatibilního pøístroje Nokia do pøístroje Nokia N77 pomocí technologie Bluetooth. Pokud druhý pøístroj není kompatibilní, vá¹ pøístroj vás na to upozorní. Typ obsahu, který je mo¾né pøená¹et, závisí na modelu pøístroje, ze kterého chcete obsah pøená¹et. Pokud druhý pøístroj podporuje synchronizaci, mù¾ete také synchronizovat data mezi druhým pøístrojem a pøístrojem Nokia N77. Pokud druhý pøístroj nelze zapnout bez SIM karty, mù¾ete SIM kartu vlo¾it do nìj. Je-li pøístroj Nokia N77 zapnut bez SIM karty, automaticky se aktivuje profil Offline. Pøenos obsahu 1 Chcete-li pou¾ít aplikaci poprvé, stisknìte tlaèítko azvolte mo¾nost Nástroje > Pøenos. Pokud jste ji¾ aplikaci pou¾ívali døíve a nyní chcete zahájit nový pøenos, zvolte mo¾nost Pøenos dat. Postupujte podle pokynù na displeji. 2 Chcete-li nechat pøístroj Nokia N77 vyhledat pøístroje s technologií Bluetooth, zvolte mo¾nost Pokraèovat. V seznamu vyberte pøístroj, ze kterého chcete pøenést obsah. 3 V pøístroji Nokia N77 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1-16 èíslic) a zvolte mo¾nost OK. Zadejte stejný kód i v druhém pøístroji a zvolte mo¾nost OK. Pøístroje jsou nyní spárovány. Viz èást Párování pøístrojù na str U nìkterých modelù telefonù je do druhého pøístroje v podobì zprávy odeslána aplikace Pøenos. Otevøením Pøístroj Nokia N77 13

14 Pøístroj Nokia N77 zprávy nainstalujte aplikaci Pøenos v druhém pøístroji. Postupujte podle pokynù na displeji. 4 Pomocí pøístroje Nokia N77 vyberte obsah, který chcete pøenést z druhého pøístroje. Obsah je pøenesen z pamìti druhého pøístroje do odpovídajícího místa v pøístroji Nokia N77. Doba pøená¹ení závisí na mno¾ství pøená¹ených dat. Pøenos mù¾ete pøeru¹it a dokonèit pozdìji. Pokud druhý pøístroj podporuje synchronizaci, mù¾ete udr¾ovat aktuální data v obou pøístrojích. Chcete-li zahájit synchronizaci s kompatibilním pøístrojem Nokia, zvolte mo¾nost Telefony, vyhledejte pøístroj a zvolte mo¾nost Volby > Synchronizovat. Postupujte podle pokynù na displeji. Chcete-li zobrazit protokol pøedchozího pøenosu, zvolte mo¾nost Protok. pøenosu. Základní indikátory Pøístroj je pou¾íván v síti GSM. Pøístroj je pou¾íván v síti UMTS (sí»ová slu¾ba). Ve slo¾ce Pøijaté aplikace Zprávy je jedna nebo nìkolik nepøeètených zpráv. Do vzdálené schránky jste pøijali novou zprávu el. po¹ty. Ve slo¾ce K odeslání jsou pøipraveny zprávy k odeslání. Máte nepøijaté hovory. Tento indikátor je zobrazen, kdy¾ je mo¾nost Typ vyzvánìní nastavena na hodnotu Tiché a mo¾nosti Tón oznámení zprávy, Tón oznámení chatu a Tón oznám. el. po¹ty na hodnotu Vypnutý. Klávesnice telefonu je zamknutá. Je aktivní budík. Je pou¾ívána druhá telefonní linka (slu¾ba sítì). V¹echny hovory do pøístroje jsou pøesmìrovány na jiné èíslo. Pou¾íváte-li dvì telefonní linky (sí»ová slu¾ba), vypadá indikátor pro pøesmìrování na první lince takto a na druhé lince takto. K pøístroji je pøipojen kompatibilní headset. Spojení Bluetooth s kompatibilním headsetem bylo ztraceno. K pøístroji je pøipojena kompatibilní smyèka. K pøístroji je pøipojen kompatibilní textový telefon. Je aktivní datové volání. Je aktivní paketové datové spojení GPRS. oznaèuje pøidr¾ené spojení a dostupné spojení. 14

15 V èásti sítì podporující spojení EDGE je aktivní paketové datové spojení. oznaèuje pøidr¾ené spojení a dostupné spojení. Tyto ikony udávají, ¾e je v síti dostupné spojení EDGE, ale pøístroj nemusí nutnì pøená¹et data pøes spojení EDGE. Je aktivní paketové datové spojení UMTS. oznaèuje pøidr¾ené spojení a dostupné spojení. Spojení Bluetooth je zapnuto. Probíhá pøenos dat pøes spojení Bluetooth. Je aktivní spojení USB. Je zapnuta mobilní televize. Ovládání hlasitosti a reproduktoru V prùbìhu aktivního hovoru nebo pøi poslechu zvuku zvý¹íte nebo sní¾íte hlasitost stisknutím tlaèítka hlasitosti na stranì pøístroje. Integrovaný reproduktor umo¾òuje hovoøit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti dr¾et telefon u ucha. Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. Chcete-li reproduktor pou¾ít v prùbìhu hovoru, zvolte mo¾nost Volby > Aktiv. reproduktor. Pro vypnutí reproduktoru zvolte mo¾nost Volby > Aktivovat telefon. Mobilní televize Tento pøístroj je vybaven integrovaným pøístrojem DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld), který umo¾òuje pøíjem digitálního televizního vysílání v reálném èase. Aplikace Mobilní TV slou¾í ke sledování poøadù digitální televize (sí»ová slu¾ba). Pøed zahájením sledování musíte televizní stanici nebo poøad objednat. Aplikaci spustíte stisknutím a podr¾ením tlaèítka mobilní televize. Pøístroj Nokia N77 15

16 Pøístroj Nokia N77 Aktivní pohotovostní re¾im Pohotovostní re¾im displeje slou¾í k rychlému pøístupu k èasto pou¾ívaným aplikacím. Pøi výchozím nastavení je pohotovostní re¾im zapnut. Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní re¾im, stisknìte tlaèítko, zvolte mo¾nost Nástroje > Nastavení > Telefon > Pohotovostní re¾im > Aktivní pohot. re¾im astisknìte tlaèítko. V aktivním pohotovostním re¾imu se podél horní strany displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendáø, úkoly, tiskový ko¹ a události pøehrávaèe. Vyberte aplikaci nebo událost a stisknìte tlaèítko. Je-li zapnut aktivní pohotovostní re¾im, není mo¾né pou¾ívat standardní klávesové zkratky pøiøazené navigaènímu tlaèítku. Chcete-li zmìnit výchozí klávesové zkratky aplikací, stisknìte tlaèítko, zvolte mo¾nost Nástroje > Nastavení > Telefon > Pohotovostní re¾im > Aplik. aktiv. poh. re¾. a stisknìte tlaèítko. Nìkteré klávesové zkratky mohou být nastaveny pevnì a není mo¾né je zmìnit. Tlaèítko Multimédia Tlaèítko Multimédia nabízí rychlý pøístup k multimediálnímu obsahu a pøedem definovaným aplikacím. Chcete-li pou¾ít klávesovou zkratku pøiøazeného tlaèítku multimédií, podr¾te stisknuté tlaèítko. Pro zobrazení seznamu multimediálních aplikací stisknìte tlaèítko. Pro otevøení po¾adované aplikace pou¾ijte navigaèní tlaèítko. Pro zavøení seznamu bez zvolení aplikace stisknìte tlaèítko. Chcete-li zmìnit klávesovou zkratku, stisknìte tlaèítka a. Chcete-li zmìnit aplikace zobrazované po stisknutí tlaèítka, zvolte mo¾nost Horní, Levá, Støední, mo¾nost Pravá a vyberte aplikaci. Nìkteré klávesové zkratky mohou být nastaveny pevnì a není mo¾né je zmìnit. 16

17 Nástroj Pamì»ová karta S tímto pøístrojem pou¾ívejte pouze karty microsd schválené spoleèností Nokia. Nokia pou¾ívá schválené prùmyslové standardy pro pamì»ové karty, ale nìkteré znaèky nemusí být plnì kompatibilní s tímto pøístrojem. Nekompatibilní karty mohou po¹kodit kartu a pøístroj a poru¹it data ulo¾ená na kartì. Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pamì». Kompatibilní kartu microsd mù¾ete pou¾ít jako dal¹í prostor pro ukládání a zálohování informací z pamìti pøístroje. Chcete-li zálohovat informace z pamìti pøístroje na kompatibilní pamì»ovou kartu, zvolte mo¾nost Volby > Záloh. pam. telefonu. Chcete-li obnovit informace z kompatibilní pamì»ové karty do pamìti pøístroje, zvolte mo¾nost Volby > Obnovit z karty. Chcete-li pamì»ovou kartu vyjmout, stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Vyjmout pam. kartu. Dùle¾ité: Nevyjímejte pamì»ovou kartu v prùbìhu operace, pøi které dochází k pøístupu ke kartì. Vyjmutí karty v prùbìhu operace mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu i pøístroj a mù¾e dojít k po¹kození dat na kartì. Chcete-li nastavit heslo pro ochranu pamì»ové karty, zvolte mo¾nost Volby > Nastavit heslo. Heslo mù¾e být dlouhé a¾ 8 znakù. Heslo mù¾ete pozdìji zmìnit nebo odstranit. Formátování pamì»ové karty Pøeformátováním pamì»ové karty se trvale odstraní v¹echna data na kartì. Nìkteré pamì»ové karty jsou ji¾ pøedem naformátovány. Ostatní je tøeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování pamì»ové karty získáte u prodejce. Chcete-li formátovat pamì»ovou kartu, zvolte mo¾nost Volby > Formát. pam. kartu. Akci potvrïte mo¾ností Ano. Správce souborù Chcete-li procházet soubory a slo¾kami v pamìti pøístroje nebo na pamì»ové kartì (je-li vlo¾ena), stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Spr. soub.. Systém otevøe zobrazení pamìti pøístroje ( ). Stisknutím tlaèítka otevøete zobrazení pamì»ové karty ( ), je-li dostupná. Pøístroj Nokia N77 17

18 Pøístroj Nokia N77 18 Chcete-li pøesunout nebo zkopírovat soubory do slo¾ky, oznaète soubor souèasným stisknìte tlaèítek a azvolte mo¾nost Volby > Pøesun. do slo¾ky nebo Kopírovat do slo¾ky. Chcete-li vyhledat soubor, zvolte mo¾nost Volby > Hledat, vyberte pamì», ve které chcete hledat, a zadejte text odpovídající názvu souboru. Chcete-li zobrazit typy dat ulo¾ených v pøístroji a mno¾ství pamìti vyu¾ívané rùznými typy dat, zvolte mo¾nost Volby > Detaily pamìti. Mno¾ství volné pamìti zobrazí mo¾nost Volná pamì». Nedostatek pamìti uvolnìte pamì» Mnoho funkcí pøístroje ukládá data do pamìti. Zmen¹ujeli se dostupná pamì» v pøístroji nebo na pamì»ové kartì, pøístroj vás na to upozorní. Chcete-li uvolnit pamì» pøístroje, pøeneste data na pamì»ovou kartu, máte-li ji k dispozici. Oznaète pøesouvané soubory, zvolte mo¾nost Volby > Pøesun. do slo¾ky > Pamì»ová karta a vyberte slo¾ku. Chcete-li pro uvolnìní pamìti odstranit data, zvolte mo¾nost Správce souborù nebo vyberte pøíslu¹nou aplikaci. Mù¾ete odstranit napøíklad: zprávy ze slo¾ek Pøijaté, Koncepty, a Odeslané v aplikaci Zprávy, naètené zprávy el. po¹ty z pamìti pøístroje, ulo¾ené webové stránky, ulo¾ené obrázky, videa nebo zvukové soubory, kontaktní informace, poznámky z kalendáøe, sta¾ené aplikace. Viz také èást Správce aplikací na str. 112, instalaèní soubory (SIS) aplikací, které jste nainstalovali na kompatibilní kartu microsd; instalaèní soubory nejprve sadou Nokia Nseries PC Suite zálohujte do kompatibilního poèítaèe, ve¹kerá dal¹í data, která nepotøebujete. Pøizpùsobení pøístroje Pohotovostní re¾im displeje slou¾í k rychlému pøístupu k èasto pou¾ívaným aplikacím. Viz èást Aktivní pohotovostní re¾im na str. 16. Chcete-li zmìnit obrázek na pozadí v pohotovostním re¾imu nebo zjistit, jaký spoøiè displeje bude zobrazen, projdìte si èást Motivy na str Informace o pøizpùsobení vyzvánìcích tónù najdete v èásti Profily nastavení tónù na str. 69 a Pøidání vyzvánìcích tónù ke kontaktùm na str. 73. Chcete-li zmìnit klávesové zkratky pøiøazené navigaènímu tlaèítku a levému a pravému výbìrovému tlaèítku v pohotovostním re¾imu, viz èást Pohotovostní re¾im na str. 116.

19 Chcete-li zmìnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním re¾imu, stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Aplikace > Hodiny > Volby > Nastavení > Typ hodin > Analogové nebo Digitální. Mobilní hledání Aplikace Mobilní hledání nabízí pøístup a pøipojení k vyhledávacím serverùm a hledání místních slu¾eb, webových serverù, obrázkù a mobilního obsahu. Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Hledání. Aplikace zobrazí seznam kategorií. Vyberte kategorii (napøíklad obrázky) a zadejte do pole hledaný text. Zvolte mo¾nost Hledání. Výsledky hledání budou zobrazeny na displeji. Pøístroj Nokia N77 Hry Stisknìte tlaèítko, zvolte mo¾nost Hry a vyberte hru. Návod ke hraní hry zobrazíte mo¾ností Volby > Nápovìda. 19

20 Mobilní televize 20 Mobilní televize Pøístroj Nokia N77 je vybaven integrovaným pøístrojem DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld), který umo¾òuje pøíjem digitálního televizního vysílání. Pomocí aplikace Mobilní TV mù¾ete vyu¾ívat slu¾by mobilní televize a rádia (sí»ová slu¾ba), sledovat televizní programy a poslouchat zvuk. Pokud nemáte pøístup ke slu¾bì mobilní televize, je to pravdìpodobnì zpùsobeno tím, ¾e ji operátoøi ve va¹em okolí nepodporují. Slu¾by mobilní televize mohou být dostupné a¾ na základì objednání. Informace o pokrytí sítí mobilní televize a její dostupnosti, pokyny pro pøístup a ceny získáte od provozovatele slu¾by. V nìkterých zemích je od vlastníkù televizního pøijímaèe vy¾adováno placení televizního poplatku. Informujte se u místních orgánù. Bez SIM karty nebo v profilu offline nelze ¾ivé televizní vysílání sledovat. Pokud potøebujete pøístroj nebo SIM kartu vymìnit, obra»te se na provozovatele slu¾by, který vám poskytne informace o její dostupnosti. Mù¾e se stát, ¾e si slu¾bu budete muset objednat znovu. Poskytovatel obsahu televizního programu nebo provozovatel slu¾by mobilní televize mù¾e pøi pou¾ívání této slu¾by zabránit nebo omezit pou¾ívání externích zaøízení s bezdrátovou technologií Bluetooth. Pøíjem vysílání mù¾e být zastaven napøíklad v situaci, kdy pou¾íváte headset s bezdrátovou technologií Bluetooth. Pokud pøi sledování ¾ivého televizního vysílání pøijmete hovor, pøíjem vysílání bude pøeru¹en. Po dokonèení hovoru v¹ak dojde k obnovení pøíjmu. První spu¹tìní 1 Chcete-li spustit aplikaci Mobilní TV, stisknìte a podr¾te tlaèítko mobilní televize. Systém zobrazí prùvodce poøady, které jsou ve va¹em místì k dispozici. To mù¾e pøi prvním spu¹tìní trvat nìkolik minut. 2 Chcete-li vybrat prùvodce poøady, vyhledejte ho a stisknìte tlaèítko. Systém uspoøádá dostupné stanice. To mù¾e chvíli trvat. Prùvodce poøady mù¾ete pozdìji zmìnit v nastavení. Pøi pøí¹tím spu¹tìní aplikace Mobilní TV bude zobrazen naposledy vybraný prùvodce poøady a naposledy sledovaná televizní stanice.

21 Pokud pøístroj pøi spu¹tìní aplikace Mobilní TV nenajde prùvodce poøady, zvolte mo¾nost Volby > Nové hledání, která vyhledá a zobrazí dostupné prùvodce poøady. Poté vyberte jednoho z nich. Aplikace Mobilní TV vyu¾ívá k ukládání prùvodce poøady velkou èást pamìti pøístroje. Pøístroj se pokou¹í prùvodce poøady pravidelnì aktualizovat, i kdy¾ není mobilní televize zapnuta. Pokud pro aktualizaci není k dispozici dostatek pamìti, pøístroj vás na to upozorní. Uvolnìte pamì» odstranìním dat. Informace o uvolòování pamìti pøístroje najdete v èásti Nedostatek pamìti uvolnìte pamì» na str. 18. Zobrazení poøadù Zobrazení stanice mù¾e vy¾adovat její objednání. Viz èást Objednávání stanic a poøadù na str. 23. U neobjednaných stanic mù¾e být k dispozici náhled poøadù. Zvolte mo¾nost Volby > Náhled, je-li k dispozici. Chcete-li vybrat stanici, pøejdìte na ni a stisknìte tlaèítko nebo nìkteré tlaèítko s èíslicí. Chcete-li zadat dvoumístné èíslo stanice, stisknìte tlaèítko. Chcete-li zmìnit stanici, stisknìte navigaèní tlaèítko doleva nebo doprava. Chcete-li zmìnit poøadí stanic, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení. Viz èást Nastavení na str. 23. Chcete-li pøepnout mezi zobrazením na ¹íøku a na vý¹ku, zvolte mo¾nost Volby > Re¾im zobrazení > Na ¹íøku nebo Na vý¹ku. Chcete-li pøepnout na celou obrazovku, zvolte mo¾nost Volby > Celá obrazovka. Pro návrat do normálního zobrazení zvolte mo¾nost Volby > Normální obrazovka. Tip: Stisknutím tlaèítka mù¾ete rychle pøepínat mezi celou obrazovkou a normálním zobrazením. Chcete-li otevøít webovou stránku provozovatele slu¾by, zvolte mo¾nost Volby > Stránka poskytovatele. Pøíkaz v menu se mù¾e li¹it. Pøístup k webové stránce provozovatele mù¾e vy¾adovat pøipojení k síti. Chcete-li nastavit hlasitost, pou¾ijte tlaèítko hlasitosti. Chcete-li zapnout nebo vypnout zvuk, zvolte mo¾nost Volby > Ticho nebo Nahlas. Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. Chcete-li opakovat posledních 30 sekund, zvolte mo¾nost Volby > Opakovat, je-li k dispozici. Mobilní televize 21

22 Mobilní televize Slu¾by Stanice mohou nabízet dal¹í interaktivní slu¾by, jako napøíklad webové odkazy, mo¾nosti nákupu, hlasování nebo instalaci a pou¾ívání aplikací Java TM. Dùle¾ité: Instalujte a pou¾ívejte pouze aplikace adal¹í software zdùvìryhodných zdrojù, napøíklad aplikace oznaèené Symbian Signed nebo aplikace, které pro¹ly testovacím procesem Java Verified TM. Chcete-li zobrazit dostupné slu¾by právì zobrazené stanice, zvolte mo¾nost Volby > Slu¾by. Slu¾by se mohou li¹it a mnoho televizních poøadù nemusí slu¾by obsahovat. Pou¾ití sítì po¾adované pro pøístup ke slu¾bám mù¾e podléhat dal¹ím poplatkùm. Chcete-li nastavit pøipomínku nadcházejícího poøadu, zvolte mo¾nost Volby > Pøipomenout. Symbol oznaèuje poøad s pøipomínkou. Chcete-li nastavit, jak dlouho pøed zaèátkem poøadu má být pøipomínka aktivována, pøeètìte si èást Nastavení na str. 23. Aktivní pøipomínka nemusí být funkèní, pokud zmìníte prùvodce poøady nebo pokud dojde k odebrání poøadu z prùvodce. Pøipomínka nezazní, pokud je pøístroj vypnutý. Chcete-li odebrat pøipomínku v prùvodci poøady, vyberte pøipomínku a zvolte mo¾nost Volby > Odebrat pøipomínku. Chcete-li zobrazit podrobnosti o poøadu, vyberte poøad v prùvodci a zvolte mo¾nost Volby > Podrobnosti opoøadu. Prùvodce poøady Chcete-li zobrazit prùvodce poøady, zvolte mo¾nost Volby > Prùvodce poøady. Chcete-li zmìnit stanici v prùvodci poøady, stisknìte navigaèní tlaèítko doprava nebo doleva. Chcete-li zobrazit poøady, stisknìte navigaèní tlaèítko nahoru nebo dolù. Programy jsou uspoøádány podle èasu zaèátku. Chcete-li sledovat právì aktivní poøad, zvolte mo¾nost Volby > Sledovat poøad. Hledání Chcete-li vyhledat øetìzec znakù v právì vybraném prùvodci poøady, postupujte takto: 1 Zvolte mo¾nost Volby > Hledat. 2 Zadejte hledaný øetìzec nebo stisknìte tlaèítko a vyberte z døíve hledaných øetìzcù. Hledání mù¾ete omezit na urèitou stanici nebo zadat den v týdnu èi ¾ánr pro hledání. 3 Hledání zahájíte volbou mo¾nosti Hledat. 22

23 4 Vyberte nalezený poøad a mo¾nost Volby. Poøad mù¾ete sledovat èi poslouchat, objednat si jej, zobrazit podrobnosti nebo nastavit pøipomínku. Objednávání stanic a poøadù Nìkteré televizní stanice a poøady mohou vy¾adovat objednání. Neobjednané polo¾ky jsou oznaèeny symbolem. Balíèek stanic je sada stanic, které si mù¾ete objednat jako jednu polo¾ku. Chcete-li zobrazit seznam objednaných polo¾ek, zvolte mo¾nost Volby > Objednávky > Mé objednávky. Chceteli naèíst objednané polo¾ky, pokud do¹lo k jejich ztrátì z pøístroje, zvolte mo¾nost Volby > Naèíst objednávky. Chcete-li objednat polo¾ku, postupujte takto: 1 Zvolte mo¾nost Volby > Objednávky > Nová objednávka. 2 Vyberte ze seznamu neobjednaných polo¾ek: Sady stanic, Stanice nebo Poøady. 3 Zvolte mo¾nost Volby > Objednat. 4 Vyberte dobu trvání objednávky. 5 Chcete-li objednání potvrdit, zvolte mo¾nost Zkontrolovat. Pøístroj zobrazí informace o tom, kdy mù¾ete zaèít stanici nebo poøad sledovat. Bez SIM karty nebo v profilu offline není objednávání mo¾né. Pokud vymìníte SIM karty, musíte stanice a poøady objednat znovu. Odhla¹ování objednávek 1 Zvolte mo¾nost Volby > Objednávky > Mé objednávky. 2 Zvolte mo¾nost Sady stanic, Stanice nebo Poøady. 3 Chcete-li zobrazit podrobnosti o polo¾ce, zvolte mo¾nost Volby >Podrobnosti o polo¾ce. Chcete-li odhlásit objednanou polo¾ku, zvolte mo¾nost Volby > Odhlásit. Nastavení Chcete-li konfigurovat nastavení aplikace Mobilní TV, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení. Definujte tato nastavení: Stav systému Zobrazení obecného stavu aplikace Mobilní TV a intenzity signálu. Chcete-li indikátor intenzity signálu aktualizovat, zavøete toto dialogové okno a otevøete je znovu. Poøadí stanic Zmìna výchozího poøadí stanic. Pomocí mo¾nosti Volby > Oznaèit oznaète polo¾ky, které chcete pøesunout, zvolte mo¾nost Volby > Pøesunout, vyhledejte nové místo a zvolte mo¾nost OK. Mobilní televize 23

24 Mobilní televize Dohled rodièù Nastavení vìkové hranice poøadù. Po¾adované heslo je stejné jako zamykací kód pøístroje. Chcete-li zobrazit televizní poøad s vy¹¹í vìkovou hranicí, musíte zadat zamykací kód. Dal¹í informace o zamykacím kódu najdete v èásti Zabezpeèení na str Pøipomínka Definování pøedstihu pøipomínky pøed zaèátkem poøadu. Prùvodce poøady Zobrazení dostupných prùvodcù poøady a zmìny aktuálního prùvodce. Indikátory Balíèek stanic Stanice Poøad Neobjednaná polo¾ka Slu¾ba zpráv Slu¾ba telefonu Webová slu¾ba Slu¾ba Java Vìková hranice 24

25 Fotoaparát Pøístroj Nokia N77 má dva fotoaparáty. Fotoaparát s vysokým rozli¹ením v zadní èásti pøístroje (hlavní fotoaparát) a fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením v pøední èásti (druhý nebo sekundární fotoaparát). Obìma fotoaparáty mù¾ete fotografovat i nahrávat video. Druhý fotoaparát v pøední èásti pou¾ívejte v re¾imu na vý¹ku a hlavní fotoaparát v re¾imu na ¹íøku. Hlavní fotoaparát pøístroje Nokia N77 podporuje snímání obrázkù v rozli¹ení 1600 x 1200 bodù. Rozli¹ení obrázkù v tìchto materiálech mù¾e vypadat jinak. Obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do slo¾ky Obrázky a video v aplikaci Galerie. Fotoaparáty ukládají snímky ve formátu JPEG. Videoklipy jsou nahrávány ve formátu MP4 nebo ve formátu 3GPP s pøíponou souboru.3gp (kvalita Sdílení). Viz èást Nastavení videa na str. 33. Obrázky a videoklipy mù¾ete posílat v multimediální zprávì, jako pøílohu zprávy el. po¹ty nebo pøes spojení Bluetooth. Fotografie a videoklipy mù¾ete také odeslat do kompatibilního online alba. Viz èást Online sdílení obrázkù a videoklipù na str. 43. Fotografování Pøi fotografování se øiïte tìmito pokyny: Aby byl pøístroj v klidu, dr¾te jej obìma rukama. Chcete-li objekt pøiblí¾it nebo oddálit, pou¾ijte tlaèítko zoomu na boèní stranì pøístroje. Kvalita digitálnì zvìt¹eného snímku je ni¾¹í ne¾ u nezvìt¹eného snímku. Chcete-li pøed poøizováním fotografie upravit nastavení osvìtlení a barev, pou¾ijte aktivní panel nástrojù. Viz èást Instalaèní nastavení nastavení barev a jasu na str. 31. Ukládání vyfotografovaných snímkù mù¾e trvat déle, pokud zmìníte pøiblí¾ení, jas nebo nastavení barev. Pokud po urèitou dobu nestisknete ¾ádné tlaèítko, pøejde fotoaparát do úsporného re¾imu. K fotografování se vrátíte stisknutím tlaèítka. Pøi fotografování se øiïte tìmito pokyny: 1 Chcete-li aktivovat hlavní fotoaparát, podr¾te spou¹» fotoaparátu nebo stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Aplikace > Fotoaparát. Fotoaparát 25

26 Fotoaparát 2 Je-li fotoaparát v re¾imu Re¾im videa, vyberte na aktivním panelu nástrojù mo¾nost Pøepnout do re¾imu fotografií. 3 Chcete-li vyfotografovat snímek hlavním fotoaparátem, stisknìte spou¹» fotoaparátu. U druhého fotoaparátu stisknìte tlaèítko. Nepohybujte pøístrojem, dokud snímek není ulo¾en. Chcete-li pøed fotografováním uvolnit pamì», zvolte mo¾nost Volby > Pøejít na volnou pamì» (je k dispozici pouze v pøípadì, ¾e jste fotografie nebo videoklipy zálohovali). Viz èást Uvolnìní pamìti na str. 38. Chcete-li pou¾ívat pøední fotoaparát, zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít druhý fotoap.. Chcete-li fotoaparát zavøít, zvolte mo¾nost Konec. Indikátory pro fotografie Hledáèek fotoaparátu zobrazuje následující údaje: Indikátor aktuálního re¾imu snímání (1). Aktivní panel nástrojù (2), na kterém mù¾ete pøed poøizováním fotografií vybrat re¾im snímání, re¾im blesku, aktivovat samospou¹» nebo re¾im sekvence, nastavit kompenzaci expozice, vyvá¾ení bílé a barevný tón (bìhem snímání není aktivní panel nástrojù zobrazen). Viz èást Aktivní panel nástrojù na str. 28. Indikátor rozli¹ení fotografie oznaèuje kvalitu fotografie v rámci hodnot Foto (2 M) velké, Foto (1 M) støední nebo MMS (0,3 M) malé. Poèitadlo snímkù (4) zobrazuje odhadovaný poèet snímkù, které mù¾ete poøídit pøi nastavené kvalitì fotografií a pou¾ívané pamìti (bìhem snímání není poèitadlo zobrazeno). Indikátory pamìti pøístroje ( ) a pamì»ové karty ( ) (5) ukazují, kam jsou fotografie ukládány. Chcete-li zobrazit v¹echny indikátory hledáèku, zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit ikony. Chcete-li zobrazit pouze indikátory stavu fotoaparátu, zvolte mo¾nost Skrýt ikony. 26

27 Po poøízení snímku Po poøízení snímku mù¾ete na aktivním panelu nástrojù vybrat nìkterou z následujících mo¾ností (panel nástrojù je k dispozici pouze tehdy, kdy¾ má mo¾nost Ukázat fotografii v nastavení fotoaparátu hodnotu Zapnout): Nechcete-li si snímek ponechat, zvolte mo¾nost Odstranit. Chcete-li snímek poslat jako multimediální zprávu, el. po¹tou, pøes spojení Bluetooth nebo jej odeslat do kompatibilního online alba, stisknìte tlaèítko Volat nebo zvolte mo¾nost Odeslat. Dal¹í informace najdete v èásti Zprávy na str. 83, Pøipojení Bluetooth na str. 102 a Online sdílení obrázkù a videoklipù na str. 43. Tato volba není k dispozici bìhem aktivního hovoru. Chcete-li snímek poslat pøíjemci bìhem aktivního hovoru, zvolte mo¾nost Poslat volajícímu (k dispozici pouze pøi aktivním hovoru). Chcete-li fotografie oznaèit pro pozdìj¹í tisk z tiskového ko¹e, zvolte mo¾nost Pøidat do tiskového ko¹e. Chcete-li snímek vytisknout, zvolte mo¾nost Tisk. Viz èást Tisk obrázkù na str. 41. Chcete-li poøídit nový snímek, zvolte mo¾nost Nová fotografie. Chcete-li snímek pøejmenovat, zvolte mo¾nost Volby > Pøejmenovat fotografii. Chcete-li snímek pou¾ít jako obrázek na pozadí v aktivním pohotovostním re¾imu, zvolte mo¾nost Volby > Nastavit jako tapetu. Fotografování sekvence snímkù Re¾im sekvence je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát. Chcete-li fotoaparát nastavit na poøízení sekvence ¹esti nebo jiného po¾adovaného poètu snímkù (je-li k dispozici dostatek pamìti), zvolte na aktivním panelu nástrojù mo¾nost Re¾im sekvence. Chcete-li vyfotografovat ¹est snímkù, zvolte mo¾nost Série > OK. Chcete-li snímky vyfotografovat, stisknìte spou¹» fotoaparátu. Chcete-li vyfotografovat sekvenci dvou nebo více snímkù, vyberte po¾adovaný interval a zvolte mo¾nost OK. Chceteli snímky v daném intervalu vyfotografovat, stisknìte spou¹» fotoaparátu. Chcete-li fotografování ukonèit, zvolte mo¾nost Zru¹it. Podle dostupné pamìti mù¾ete vyfotografovat a¾ 100 snímkù. Po vyfotografování v re¾imu sekvence se snímky zobrazí na displeji v tabulce. Obrázek otevøete stisknutím. Pokud jste fotografovali s nastaveným intervalem, je na displeji pouze poslední vyfotografovaný snímek. Chcete-li Fotoaparát 27

28 Fotoaparát zobrazit ostatní snímky, zvolte mo¾nost Volby > Otevøít galerii. Re¾im sekvence mù¾ete pou¾ít i pøi práci se samospou¹tí. Pøi práci se samospou¹tí je mo¾né vyfotografovat maximálnì ¹est snímkù. Chcete-li se vrátit do hledáèku re¾imu sekvence, stisknìte spou¹» fotoaparátu. Sami na své fotografii Samospou¹» Samospou¹» je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát. Samospou¹» slou¾í ke zpo¾dìní vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlnì stoupnout do zábìru. Chcete-li nastavit zpo¾dìní samospou¹tì, zvolte na aktivním panelu nástrojù mo¾nost Samospou¹» > 2 sekundy, 10 sekund nebo 20 sekund. Chcete-li samospou¹» aktivovat, zvolte mo¾nost Aktivovat. Bìhem prodlevy samospou¹tì pøístroj vydává zvukové signály. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy. Chcete-li funkci Samospou¹» vypnout, zvolte na aktivním panelu nástrojù mo¾nost Samospou¹» > Vypnout. Samospou¹» mù¾ete pou¾ít i v re¾imu sekvence. Tip! Zvolením mo¾nosti Samospou¹» > 2 sekundy na aktivním panelu nástrojù zabráníte pohybu fotoaparátu pøi stisknutí spou¹tì. Blesk Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát. Pøi pou¾ívání blesku dodr¾ujte bezpeènou vzdálenost. Nepou¾ívejte blesk v tìsné blízkosti osob nebo zvíøat. Pøi fotografování nezakrývejte blesk. Fotoaparát je pro ¹patné svìtelné podmínky vybaven bleskem LED. Fotoaparát nabízí následující nastavení blesku: Automaticky ( ), Zapnout ( ) a Vypnout ( ). Chcete-li zmìnit re¾im blesku, vyberte po¾adovaný re¾im na aktivním panelu nástrojù. Aktivní panel nástrojù Aktivní panel nástrojù fotoaparátu slou¾í jako zástupce pro volbu polo¾ek a nastavení pøed a po poøízení fotografie nebo videoklipu. Dostupné volby se mohou li¹it podle nastaveného re¾imu snímání a aktuálního zobrazení. Chcete-li, aby byl aktivní panel nástrojù zobrazen na displeji pøed poøízením snímku nebo nahráním videoklipu i po nìm, zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit ikony. Chcete-li aktivní panel nástrojù zobrazovat pouze ve chvílích, kdy ho potøebujete, zvolte mo¾nost Volby > Skrýt ikony. Aktivní panel nástrojù mù¾ete opìt aktivovat stisknutím tlaèítka. 28

29 Pøed poøízením snímku nebo nahráním videoklipu mù¾ete na aktivním panelu nástrojù vybrat tyto mo¾nosti: pro pøepínání mezi re¾imem videa a fotografií, pro volbu scény, pro volbu re¾imu blesku, pro aktivaci samospou¹tì (pouze fotografie). Viz èást Sami na své fotografii Samospou¹» na str. 28. pro aktivaci re¾imu sekvence (pouze fotografie). Viz èást Fotografování sekvence snímkù na str. 27. pro nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie), pro nastavení vyvá¾ení bílé, pro volbu barevného efektu. Ikony se mìní podle aktuálního nastavení. Mo¾nosti aktivního panelu nástrojù jsou popsány také v èástech Po poøízení snímku na str. 27, Po nahrání videa na str. 31 a Aktivní panel nástrojù na str. 36 v kapitole Galerie. Scény Scény (re¾imy snímání) vám pomáhají najít nejvhodnìj¹í nastavení barev a svìtla pro dané prostøedí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prostøedí. Scény jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát. Na aktivním panelu nástrojù zvolte mo¾nost Re¾imy snímání a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Automaticky ( ) (výchozí), Vlastní ( ), Portrét ( ), Krajina ( ), Noc ( ) a Noèní portrét ( ) (pouze fotografie). Chcete-li upravit vlastní scénu podle konkrétního prostøedí, zvolte mo¾nost Vlastní a mo¾nost Volby > Zmìnit. V u¾ivatelsky zmìnìné scénì mù¾ete nastavit rùzná osvìtlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat nastavení jiné scény, zvolte mo¾nost Podle re¾imu a vyberte po¾adovanou scénu. Nahrávání videoklipù 1 Chcete-li aktivovat hlavní fotoaparát, podr¾te spou¹» fotoaparátu nebo stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Aplikace > Fotoaparát. Fotoaparát 29

30 Fotoaparát 2 Je-li fotoaparát v re¾imu Re¾im fotografií, zvolte na aktivním panelu nástrojù mo¾nost Pøepnout do re¾imu videa. 3 Chcete-li zahájit nahrávání, stisknìte spou¹» fotoaparátu. V re¾imu na vý¹ku stisknìte tlaèítko. Pøístroj zobrazí èervenou ikonu nahrávání a zvukovým signálem potvrdí zahájení nahrávání. 4 Nahrávání mù¾ete kdykoli pøeru¹it volbou mo¾nosti Pauza. Na displeji bliká ikona pauzy ( ). Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete ¾ádné tlaèítko, bude nahrávání videa automaticky ukonèeno. V nahrávání mù¾ete pokraèovat zvolením mo¾nosti Pokraèovat. 5 Nahrávání ukonèíte zvolením mo¾nosti Stop. Videoklip je automaticky ulo¾en do slo¾ky Obrázky a video v aplikaci Galerie. Viz èást Galerie na str. 34. Maximální délka videozáznamu je 60 minut (je-li k dispozici dostatek pamìti). Chcete-li objekt pøiblí¾it nebo oddálit, pou¾ijte tlaèítko zoomu na boèní stranì pøístroje. Chcete-li pøed nahráváním videa upravit nastavení osvìtlení a barev, pou¾ijte aktivní panel nástrojù. Viz èásti Instalaèní nastavení nastavení barev a jasu na str. 31 a Scény na str. 29. Chcete-li pøed fotografováním uvolnit pamì», zvolte mo¾nost Volby > Pøejít na volnou pamì» (je k dispozici pouze v pøípadì, ¾e jste fotografie nebo videoklipy zálohovali). Viz èást Uvolnìní pamìti na str. 38. Chcete-li pou¾ívat pøední fotoaparát, zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít druhý fotoap.. Indikátory pøi nahrávání videa Videohledáèek zobrazuje následující údaje: Indikátor aktuálního re¾imu snímání (1). Indikátor vypnutí zvuku (2). Aktivní panel nástrojù (3), na kterém mù¾ete pøed nahráváním vybrat scénu, vyvá¾ení bílé a barevný tón (bìhem nahrávání není panel nástrojù zobrazen). Typ souboru videoklipu (4). Celková dostupná doba pro nahrávání videa (5). Pøi nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu uplynulý a zbývající èas nahrávky. Indikátory pamìti pøístroje ( ) a pamì»ové karty ( ) (6) ukazují, kam jsou videozáznamy ukládány. 30

31 Chcete-li zobrazit v¹echny indikátory hledáèku, zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit ikony. Zvolíte-li mo¾nost Skrýt ikony, budou zobrazeny pouze stavové indikátory pro video, bìhem nahrávání i dostupná doba nahrávání, pøi zoomování indikátor zoomu, a výbìrová tlaèítka. Chcete-li pou¾ívat pøední fotoaparát, zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít druhý fotoap.. Po nahrání videa Po nahrání videoklipu mù¾ete na aktivním panelu nástrojù vybrat následující mo¾nosti (pouze kdy¾ má mo¾nost Ukázat video v nastavení videa hodnotu Zapnout): Pro okam¾ité pøehrání právì zaznamenaného videoklipu zvolte mo¾nost Pøehrát. Nechcete-li si videoklip ponechat, zvolte mo¾nost Odstranit. Chcete-li videoklip poslat jako multimediální zprávu, el. po¹tou, pøes spojení Bluetooth nebo jej odeslat do kompatibilního online alba, stisknìte tlaèítko Volat nebo zvolte mo¾nost Odeslat. Dal¹í informace najdete v èásti Zprávy na str. 83, Pøipojení Bluetooth na str. 102 a Online sdílení obrázkù a videoklipù na str. 43. Tato volba není k dispozici bìhem aktivního hovoru. Videoklipy ulo¾ené ve formátu MP4 nelze posílat v multimediální zprávì. Chcete-li videoklip poslat pøíjemci bìhem aktivního hovoru, zvolte mo¾nost Poslat volajícímu (k dispozici pouze pøi aktivním hovoru). Chcete-li nahrát nový videoklip, zvolte mo¾nost Nové video. Chcete-li videoklip pøejmenovat, zvolte mo¾nost Volby > Pøejmenovat video. Nastavení fotoaparátu Pøístroj nabízí dvì nastavení fotoaparátu: instalaèní nastavení a hlavní nastavení. Chcete-li zmìnit instalaèní nastavení snímkù nebo videa, pøeètìte si èást Instalaèní nastavení nastavení barev a jasu na str. 31. Chcete-li zmìnit hlavní nastavení, pøeètìte si èást Nastavení pro statické fotografie na str. 32 nebo Nastavení videa na str. 33. Po zavøení fotoaparátu se instalaèní nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zùstanou zachována a¾ do dal¹í zmìny. Instalaèní nastavení nastavení barev ajasu Chcete-li zajistit pøesnìj¹í reprodukci barev a svìtla nebo pøidat do fotografií a videoklipù efekty, procházejte Fotoaparát 31

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Issue 2 CS Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka 9251244 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RA-6 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více