Studenti a jejich studia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studenti a jejich studia"

Transkript

1 Studenti a jejich studia Modul Studenti se spouští z Hlavního menu Fakulta Studenti. Následně se vám zobrazí Hlavní seznam studentů (viz. obr. 1), který poskytuje celkový přehled o všech studentech na fakultě i informace o jednotlivých studentech a průběhu jejich studia. Obr. 1 - Seznam studentů (resp. jejich studií) na fakultě V horní části modulu se nachází několik rozbalovacích seznamů, které můžete využít jako tzv. rychlých filtrů k zobrazení požadované skupiny studentů. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám rozbalí nabídka, ve které lze provést výběr. Studenty můžete vybírat podle: fakulty (1) školního roku, ten je možné zadat také ručně ve tvaru RRRR/R (2) ročníku a stupně, ve kterém se studenti nachází (3, 4) studijního programu, jeho kódu, typu, formy a délky studia (5) oboru (6) Pro výběr skupiny studentů můžete využít také výběrová pole (8). Zde jsou studenti rozděleni podle stavu jejich studia - zda je aktivní, přerušené nebo neaktivní. Pokud jsou na fakultě studenti rozděleni do skupin náležících konkrétní stud. referentce, může si tato referentka nechat zobrazit pomocí zatrhávacího pole - Moji studenti (9) pouze vlastní studenty. Seznam studentů (1) - seznam je standardně seřazen abecedně nejprve podle příjmení, poté podle jména a RČ. Můžete si v něm podle potřeby nechat zobrazit sloupce poskytující různé informace. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu, zobrazí se vám lokální nabídka (viz. obr. 2-17). V této nabídce zatržením/odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit.

2 Obr. 2 - Lokální nabídka - seznam studentů Zde si popíšeme, co zobrazují některé sloupce: student id - osobní číslo studenta (může pomoci v rychlejším vyhledání studenta v seznamu) studium id - identifikační číslo studia zápis - zobrazuje školní rok na který je student zapsán roč. - uvádí ročník studia, ve kterém se student nachází stup. - uvádí stupeň studia, ve kterém se student nachází zkratka. - obsahuje zkratku studijního oboru program - název programu studia obor - název oboru studia zkratka zaměření - obsahuje zkratku zaměření studijního oboru zaměření - název zaměření studijního oboru typ st. - zobrazuje u studenta typ studia, zda jde o bakalářské B, magisterské M, navazující magisterské N, doktorské D popis typu studia - popisuje výše uvedený typ studia forma studia - zde je uvedeno, jestli se jedná o prezenční studium P, kombinované studium K, distanční D nebo zda se jedná o hostujícího studenta H popis formy studia - popisuje výše uvedené formy studia pořadí studia - poskytuje informaci o tom, zda se jedná o první studium na VUT nebo jestli student již dříve studoval na některé z fakult a kolikrát vážený průměr - průměrná klasifikace studenta v daném celku studia průměr stipendia - průměr ze kterého se vychází při udělování stipendia stav studia - poslední stav studia ve vybraném školním roce (je vyjádřen číselným kódem) datum změny studia - datum změny studia ve vybraném školním roce popis změny studia - popisuje o jakou změnu studia se ve vybraném školním roce jednalo (např řádný zápis, 12 - zápis se změnou oboru, programu, formy, 17 - změna financování, 53 - přerušení studia obecné - zahájení atd.) poslední stav studia - aktuální stav studia datum poslední změny studia - datum, kdy došlo k poslední změně studia popis poslední změny studia - popisuje o jakou změnu studia se jednalo kód financování - vyjadřuje z jakého zdroje je studium financováno popis financování - popisuje zdroj financování studia skupina id - číselné označení přednáškové skupiny skupina - na některých fakultách jsou studenti rozděleni do přednáškových skupin. Sloupec zobrazuje, do které z těchto skupin je student zařazen.

3 kroužek - stejně jako v předcházejícím případě mohou být studenti rozděleni do studijních kroužků (studijních skupin), toto rozdělení je uvedeno ve sloupci kroužek referentka id - osobní číslo referentky, která je ke studentovi přidělena referentka - jméno referentky patřící ke studentovi nový student - informace o tom, že student studuje prvním rokem na VŠ (platí globálně, nejen na fakultu) bez poplatku do - datum, do kterého student nemusí platit za studium kontrola studia - zde je uvedena informace o tom, zda byla někdy provedena kontrola studia, jaký je poslední stav kontroly, kdy proběhla a kdo kontrolu prováděl kontrola studentem - pokud student provedl kontrolu o svém studiu, zobrazí se ve sloupci kontrola studentem > souhlas. Případně ve sloupci kontrola studentem > text nesouhlas a jeho zdůvodnění. TIP: FILTRY V seznamu studentů můžete také využívat níže popsaných filtrů pro jednoduší výběr požadovaných studentů. Tlačítko pro zobrazení / skrytí filtru (CTRL+F) (V levém horním rohu každého seznamu). Chcete-li si nechat zobrazovat v seznamu řádek s filtry, stiskněte tlačítko pro zobrazování filtrů, to se současně změní na tlačítko pro skrytí. Pokud je v seznamu zvolen některý z nabízených filtrů svítí toto tlačítko zeleně, jinak je bílé. Program obsahuje dvě místní nabídky podle toho, zda sloupce obsahují text nebo číselné hodnoty. Tyto nabídky vyvoláte klepnutím pravého tlačítka myši do malého okénka v políčku pro filtr. Vyberte některý z nabízených filtrů, jeho ikona se zobrazí v okénku (další možností je klepnout levým tlačítkem myši přímo do okénka, kde se vám zobrazí první filtr z místní nabídky, pokud klepnete podruhé tak druhý atd). Potom zadáte vhodnou hodnotu do políčka. V seznamu můžete mít zvolen libovolný počet filtrů. Všechny filtr současně můžete vypnout příkazem z místní nabídky Seznam studentů). Zrušit všechny filtry (tuto nabídku vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši do seznamu Text Příkazem Filtr vypnout bude zvolený filtr ve sloupci vypnut. Pokud zvolíte filtr rovná se, zobrazí se všechny záznamy rovnající se zadané hodnotě atd. Místní nabídka se skládá ze dvou částí oddělených čarou. Filtry z druhé části mohou být zvoleny současně s filtry v první části. Číselné hodnoty Použití je obdobné jako u nabídky pro text. Příklad Vyberte v seznamu všechny studenty s příjmením Novák a Nováková. 1. Klepněte na tlačítko pro zobrazení filtrů, ve sloupci Příjmení v políčku pro filtr klepněte pravým tlačítkem myši na malé okénko. Zobrazí se vám místní nabídka, ve které zvolíte filtr = rovná se (klepnete na něj myší). 2. Do políčka dopíšete Novák* a potvrdíte klávesou ENTER nebo tlačítkem pro obnovení. 3. V seznamu vám zůstanou pouze záznamy pro osoby s příjmením Novák.

4 Nyní si popíšeme tlačítka na pravé straně obrazovky a jejich funkce. Datum zápisu (10) - je možné zadat ručně nebo prostřednictvím dialogového okna, které se vám otevře po stisknutí malého tlačítka. Po otevření tohoto okna je vždy vybráno aktuální datum. Pokud chcete změnit měsíc zápisu, pohybujete se horními šipkami (18) vpřed nebo vzad. Jestliže potřebujete změnit den, stačí klepnout myší na potřebný den v tabulce, ten se vám označí šedě. Výběr poté potvrdíte zelenou šipkou (20). Chcete-li opět v tabulce nastavit aktuální datum, stačí klepnout na modré tlačítko (19). Váš výběr je možné zrušit červeným křížkem (21), potom v položce datum zápisu zůstane původní datum. Obr. 3 - Datum zápisu Zápis k datu (11) - jde o zápis k datu zvolenému v předcházející položce. Po stisknutí tohoto tlačítka se vám spustí modul Zápis do ročníku, ve kterém probíhá registrace předmětů a zápis do ročníku. (Tento modul bude více popsán později). Zápis k datu se změnou oboru (12) - jedná se o zápis, kdy je vám umožněno současně se zápisem předmětů, provést změnu oboru nebo také programu. Po stisknutí tohoto tlačítka se vám opět spustí modul Zápis do ročníku, s tím rozdílem, že se současně otevře dialogové okno Změna studia (obr. 4), ve kterém nejprve provedete změnu programu případně oboru, a poté zápis předmětů. Obr. 4 - Zápis k datu se změnou oboru

5 Popis změny programu / oboru - v položce datum zadáte datum, ke kterému má zápis se změnou oboru / programu proběhnout a do vedlejší položky zadáte akademický rok, ke kterému se změna vztahuje. V rozbalovacím seznamu Program (23), klepnete myší na šipku na pravé straně a zobrazí se vám nabídka, ze které si vyberete program. Poté provedete výběr v seznamu Obor (24), Stupeň a ročník (25). Pokud došlo k nějaké změně financování provedete tuto změnu v seznamu Financování (26). Do textového okna Poznámky (27) si můžete zapsat nějakou poznámku pro vlastní potřebu. Jestliže při zápisu měníte pouze obor, výběr z rozbalovacího seznamu Program vynecháte a začnete až se změnou Oboru. Svůj výběr v dialogovém okně nakonec potvrdíte tlačítkem Ok. Nový student (13) - tímto tlačítkem si otevřete modul Nový student. Modul slouží k vytvoření nového studia pro studenta, který přestoupil např. z jiné fakulty či vysoké školy. Vyhledání studenta (14) - pokud potřebujete nalézt konkrétního studenta a jeho studium, můžete využít funkce vyhledání studenta. Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí dialogové okno Vyhledání studenta a jeho studií (obr. 5) skládající se ze tří částí. 1. Vyhledávání podle (28) - zde si volíme podmínku, podle které bude student vyhledán. Po zvolení příslušného výběrového pole se zpřístupní textové pole, do kterého můžete zapsat podmínku pro vyhledávání a potvrdit ji tlačítkem Vyhledat (29). V našem případě je to příjmení Horák. 2. Seznam nalezených studentů (30) - v této části dialogového okna se nám zobrazí seznam všech studentů VUT, kteří plní zadanou podmínku. Pokud najedete kurzorem na jednoho z nich, zobrazí se vám ve třetí částidialogového okna detaily o jeho studiu. 3. Studia (31) - v této části jsou zobrazeny detaily o všech studiích vybraného studenta - tedy o aktivních i neaktivních studiích. Pokud chcete vědět více o některém z těchto studií. Vyberete si jej kurzorem a stisknete tlačítko Nastav (32). (Je možné na vybrané studium také 2x klepnout myší). Potom se vám zobrazí Seznam studentů (obr. 1-1) s vybraným studiem a kurzorem umístěným na záznamu s požadovaným studentem. Zde je nutné upozornit na to, že se vám mohou zobrazovat pouze Seznamy studentů a jejich studií, ke kterým máte přístup - jde o studia na vaší fakultě. Pokud jste získali dostatek informací a chcete toto dialogové okno zavřít použijte tlačítko Zrušit (33). Obr. 5 - Vyhledání studenta a jeho studií

6 Změna skupiny studenta (15) - jestliže potřebujete zařadit studenta nebo více studentů do jiné studijní skupiny nebo kroužku označte tyto studenty kurzorem a stiskněte toto tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno Změna skupiny - kroužku (obr. 6). Zde klepnete myší na vybranou skupinu a svůj výběr potvrdíte tlačítkem Nastavit. Obr. 6 - Změna skupiny - kroužku Kontrola studia (16) - v průběhu roku je možné provádět kontrolu studia, tedy zda má student splněny všechny požadavky (počet kreditů, zkoušky, zápočty apod). Kurzorem označíme všechny studenty, u kterých chceme provést kontrolu studia. Stisknutím tlačítka Kontrola studia vyvoláme dialogové okno se stejným názvem (obr. 7), ve kterém si označením výběrového pole vybereme vhodný typ kontroly. Dialogové okno vám také nabízí možnost, označením zatrhávacích polí ve spodní části tohoto okna, provést zvolený typ kontroly pouze za zimní semestr a nechat si vypsat stav zápočtů a zkoušek. Obr. 7 - Změna skupiny - kroužku Po potvrzení vašeho výběru tl. OK se spustí další dialogové okno Výsledek kontroly studia (obr. 8). Toto okno obsahuje dvě záložky. V první záložce Všichni (34) se nachází výsledek kontroly všech z Hlavního seznamu vybraných studentů. V druhé záložce Neuspěli (35) jsou uvedeni pouze ti studenti, kteří nesplnili některou z podmínek. Výsledek kontroly je možné si uložit ve formátu "rtf" pomocí tlačítka Uložit (36).

7 Obr. 8 - Výsledek kontroly studia Jestliže potřebujete získat více informací o konkrétním studentovi, můžete nejprve pro nalezení tohoto studenta v hlavním seznamu využít funkce tlačítka Vyhledání studenta (14) (viz. obr. 5) nebo některého z filtrů ve sloupcích (např. ve sloupci RČ). Poté co je student vyhledán klepněte na jeho záznam dvakrát myší. Zobrazí se vám detailní přehled informací o studentovi a jeho studiu (obr. 9). Program Apollo umožňuje mít spuštěné tyto detailní informace současně u více studentů. Ke každému studentovi se vytvoří záložka studenta označena jeho jménem a RČ (37) a vy si můžete klepnutím myší na záložku přepínat mezi informacemi o jednotlivých studentech. Klepnutím na první záložku Seznam se dostanete opět do Hlavního seznamu studentů. Detaily o studentovi a jeho studiu jsou na obrazovce uspořádány podle druhu informací opět do záložek. Těch je sedm: I. Studium II. Os.informace III. Kontaktní adresy IV. Matrika V. El. index VI. Stipendium VII. Kontrola studia Ještě než začneme popisovat jednotlivé záložky, chtěla bych vás upozornit na šipku (38) na pravé straně obrazovky. Pokud tato šipka směřuje nahoru a vy na ni klepnete myší, rozbalí se vám v horní části obrazovky detaily o všech studiích studenta na VUT v Brně. Zde je vám také umožněno studenta zařadit podle potřeby do jiné studijní skupiny. Vyberete myší v seznamu (39) studium, u kterého má být tato skupina změněna. Potom v textovém políčku Skupina (40) vyberete studijní skupinu a vše potvrdíte tlačítkem Změnit (41). Pokud chcete detaily o studiích skrýt klepnete na šipku (38) směřující dolů. II. Osobní informace Jako první se vám vždy zobrazí záložka Os. informace (obr. 9). Vrchní část této záložky obsahuje základní informace o studentovi - foto, jméno, příjmení, datum narození apod. Tyto informace lze měnit. Každá změna musí být potvrzena tlačítkem Potvrď (43). Pokud některá z položek není správně vyplněna zobrazí se název textového pole podtržený červenou vlnovkou a vy musíte údaj opravit. Při opravě RČ je nutné,

8 aby se shodovalo s RČ uvedeným v matrice. (Tuto změnu by měl provádět pouze správce matriky). Ve spodní části záložky se zobrazuje seznam se záznamy o všech vydaných Identifikačních kartách studenta (44). Záznam obsahuje identifikační číslo karty, informaci zda je karta aktivní, vrácena nebo blokována, zda je blokována pro účely KAMB, jestli je platná a pro jaké období. Záznam poskytuje i informaci o stavu financí uložených na kartě nebo organizaci (fakultu), která nechala kartu vystavit. Klepnutím pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu vyvoláte lokální nabídku, ve které si můžete nechat zobrazit (skrýt) další sloupce s potřebnými informacemi jako např. s číslem čipu nebo kdo záznam vytvořil apod. Obr. 9 - Osobní informace Blokování karty - pokud student kartu ztratil, poškodil nebo mu byla odcizen je nutné ji zablokovat, aby nemohla být někým jiným zneužita a nepřišel o finanční prostředky na ni uložené. Blokaci karty provedete tl. Zablokovat (45). Tato blokace je potvrzena následně v poli Blokována a Blokována pro KAMB (zobrazí se později). V momentě, kdy je karta zablokována zobrazí se vám místo tlačítka Zablokovat tlačítko Odblokovat, které vám umožňuje kartu opět odblokovat. Zde je nutné upozornit, že dochází k odblokování karty pouze pro účely fakulty. Pro její použití v KAMB musí být odblokována odpovědnou osobou přímo v KAMB. Vrácení karty - jestliže student ukončil své studium z jakýchkoliv důvodů na fakultě a kartu vrátil potvrdíte toto vrácení tlačítkem Vrácena (46), což se opět projeví v seznamu ve sloupci Vrácená. Vrácenou kartu je nutné zablokovat podle výše uvedeného popisu. Kartu je možné studentovi opět vydat (např. pokud student opět zaháji studium po jeho přerušení) a potvrdit vydání tlačítkem Vyzvednuta. Dále ji musíte odblokovat, tím se změní její stav z vyřazené na aktivní. Pro její použití v KAMB musí být opět odblokována odpovědnou osobou přímo v KAMB.

9 Změna platnosti - platnost karty je možné prodloužit. Do textového pole k datu (48), zadáme ručně nebo pomocí dialogového okna (klepnutím na ) termín do kterého má být karta platná. Poté vše potvrdíme tlačítkem Změna platnosti (47). Změna se projeví v seznamu ve sloupci "DO". Upozornění - v případě, že student ukončil studium na vaší fakultě a kartu nevrátil, zůstává tato karta nezablokována. Student může totiž pokračovat ve studiu na jiné fakultě a na ní kartu využívat. Zda má student aktivní studium i na jiné fakultě si můžete ověřit v detailech o všech studiích studenta na VUT v Brně (obr. 9-39). I. Studium Záložka Studium poskytuje jednak informace o průběhu studia vybraného studenta, a také zde můžete obdobně jako v Hlavním seznamu provádět změny tohoto studia. V horní části se nachází seznam Změny studia (49), který obsahuje záznamy o všech provedených změnách v průběhu studia. Z těchto záznamů lze zjistit o jakou změnu se jednalo, kdy byla provedena, kdo provedl úpravu atd. Pomocí místní nabídky si opět můžete nechat zobrazit další sloupce, které vám poskytnou požadovanou informaci. Obr Studium Změnu provedete tak, že nejprve v textovém poli Datum (50) vyplníte den od kterého má být tato změna platná. A následně stisknete tlačítko s požadovanou změnou: Zápis k datu (51) - pokud chcete zapsat studenta do nového školního roku stiskněte toto tlačítko. Po stisknutí se vám spustí modul Zápis do ročníku, ve kterém probíhá registrace předmětů a zápis do ročníku. (Tento modul bude více popsán později). Zápis k datu (změna oboru) (52) - jedná se o zápis, kdy je vám umožněno současně se zápisem předmětů, provést změnu oboru nebo programu. Po stisknutí tohoto tlačítka se vám opět spustí modul Zápis do ročníku, s tím rozdílem, že se současně otevře dialogové okno Změna studia

10 (obr. 4), ve kterém nejprve provedete změnu, a poté zápis předmětů. Změna oboru je popsána výše pod obr. 4. Nová změna studia (53) - potřebujete-li provést nějakou změnu studia, ať už se jedná o ukončeni studia, jeho přerušeni, návrat po přerušeni, změnu programu apod. stiskněte toto tlačítko. Poté se vám zobrazí opět dialogové okno Změna studia (obr. 11), ve kterém můžete provést následující změny: 1. Do textového pole Datum - zadáte den od kterého má být změna platná. (Tento den je možné zadat také přímo v záložce Studium (obr. 10) v textovém poli Datum (50)). Akademický rok neměníte, bývá uveden aktuální rok. 2. Vyberete Typ změny (58) (pomocí rozbalovacího seznamu) - například 53 přerušení studia obecné - zahájení. Údaje v šedě označených rozbalovacích seznamech neměníte. U ostatních můžete provést změnu. V tomto případě necháte pravděpodobně textové pole Financování (63) nezměněné, ale bude nutné vyplnit pole Návrat po přerušení (64). Sem zadáte datum možného návratu. Do Poznámky (65) můžete zapsat jakýkoliv text pro vlastní potřebu. 3. Změnu potvrdíte tlačítkem OK. 4. Toto přerušení studia může být prodlouženo nebo ukončeno např. novým zápisem. Obr Změna studia č.2 Ukončení studia včetně SZZ (54)- jestliže student ukončil studium složením Státní závěrečné zkoušky, zapíšte to v dialogovém okně Ukončení studia (obr. 12), které se vám zobrazí po stisknutí tohoto tlačítka. První dvě části dialogového okna - Diplomová práce a Státní závěrečná zkouška - mají spíše informativní charakter. Až ve třetí části Ukončení studia provádíte změnu. Do textového pole datum, zadáte datum (66), ke kterému má být studium ukončeno, v poli financování (67) buď ponecháte typ financování 1 plně hrazeno z prostředků resortu MŠMT nebo jej změníte na typ financování odpovídající skutečnosti v době ukončování studia. Do Poznámky (68) můžete uvést informaci podle vaší potřeby.

11 Obr Ukončení studia Editovat změnu (55) - pokud jste provedli změnu studia a potřebujete některou z položek v této změně upravit stiskněte tlačítko. Zobrazí se vám opět dialogové okno Změna studia (obr. 11), ve kterém budou všechny položky odpovídat předtím uložené změně studia. Úpravu položek můžete provést pouze u rozbalovacích seznamů, která nejsou označenašedě. Poté vše uložte tlačítkem OK. Editovat je možné pouze úplně poslední změnu studia, pokud nebyla ještě zaznamenána v matrice. Smazat změnu (56) - provedenou změnu studia je možné smazat. Smazat lze pouze poslední změnu. Pro smazání předchozí změny je nutné vymazat všechny změny následné. Mazání změn je opět časově limitováno dobou sběru dat matrikou. III. Kontaktní adresy Zde jsou uvedeny všechny důležité adresy studenta. Jsou uspořádány do tří částí - sloupců (obr. 13): Trvalé bydliště - tato adresa je mimo jiné důležitá pro schválení studentova nároku na ubytování na kolejích. Informace zda je student ubytován na kolejích a na kterých je uvedena v textovém poli "koleje". Adresa do práce / školy Kontaktní adresa - u kontaktní adresy je důležité, aby odpovídala aktuální situaci. Pouze tak mohou být studentovi doručeny všechny důležité informace, proto může být v průběhu studia upravována přímo studentem. Adresa do práce / školy většinou nemusí být vyplněna. Důležité je vyplnit Trvalé bydliště a Kontaktní adresu. Pokud se tyto dvě adresy shodují, stačí vyplnit pouze Trvalé bydliště a pomocí tlačítka Kopie TB do KA (69) zkopírujete text do Kontaktní adresy. Pod každou z adres se nachází textové pole Adresa pro tisk, kde se vám zobrazí náhled adresy při tisku (není možné ji upravovat).

12 Obr Kontaktní adresy Postup při vyplňování Trvalého bydliště: 1. Nejprve tedy vyplníte ve sloupci Trvalé bydliště název ulice a číslo popisné. 2. Pokud znáte PSČ ručně jej dopíšete. Současně se vám automaticky doplní do textových polí název města, obce, okresu a státu. 3. Jestliže PSČ neznáte klepněte u textového pole PSČ na tlačítko. Zobrazí se vám dialogové okno Vyberte PSČ (obr. 14). Zde si můžete zvolit podle jaké hodnoty chcete adresu vyhledávat, zda podle obce, části obce, okresu atd. 4. Například víme, že jde o město Olomouc. Nejdříve zrušíme všechny filtry. Klepnutím pravým tlačítkem myši v seznamu vyvoláme lokální nabídku a klepneme na příkaz Zrušit všechny filtry (71). Potom do sloupce obec zadáme filtr rovná se Olomouc a potvrdíme tlačítkem Enter. V seznamu se nám vyfiltrují všechny městské části Olomouce, jejich PSČ atd. V seznamu vybereme požadovanou městskou část (část obce) a potvrdíme tlačítkem OK. Opět se vám automaticky doplní do textových polí název města, obce, okresu a státu. 5. Do dalších textových polí doplníme telefon, fax, www, . Tyto položky nejsou povinné. Musím však upozornit, že je lepší pro vaší potřebu, telefon a mailovou adresu doplnit. 6. Pokud je trvalé bydliště a kontaktní adresa shodná stiskněte tlačítko Kopie TB do KA (69), tak se vám zkopíruje text do Kontaktní adresy. 7. Všechny údaje, které jsme v této záložce vyplnili nebo upravili je nutné uložit tlačítkem Uložit změny (70).

13 Obr PSČ IV. Matrika Slouží jako evidence osobních údajů každého studenta a zaznamenává se zde každá změna těchto údajů. Ve stanoveném období probíhá sběr dat, která jsou ověřována matrikou a ukládána. Všechny údaje vytvořené před posledním sběrem dat nemohou být již změněny. V. El. Index Obr Matrika V záložce Elektronický index jsou jednak klasifikovány zapsané předměty a také zde můžete získat informace o průběhu této klasifikace (obr. 16). Na levé straně obrazovky se nachází dvě zatrhávací pole Aktuální rok a Povolit editaci (73). Po zatržení Aktuálního roku se vám v seznamu se zapsanými předměty (74) zobrazí předměty a jejich klasifikace vztahující se pouze k tomuto roku. Pokud zatrhnete pole Povolit editaci bude vám umožněno editovat záznamy o jednotlivých předmětech. Seznam se zapsanými předměty (74) poskytuje přehled o jednotlivých předmětech, jejich klasifikaci, o tom kdo tuto klasifikaci udělil. Současně do tohoto seznamu můžete zapisovat známky, body nebo různé poznámky. Seznam je standardně seřazen podle stupně studia, potom podle ročníků a semestru. Předměty jsou barevně odlišeny podle povinnosti na povinné, povinně volitelné, volitelné, doporučené, ostatní a diferenční. Většinou je možné editovat sloupce u nichž je název zvýrazněn tučně. Samozřejmě záleží na tom o jaký předmět se jedná, o jeho způsob ukončení apod. (Například u praxe nemusí být uvedena známka).

14 Zde si popíšeme, jaké informace můžete získat v následujících sloupcích. Sloupce označené tučně je možné editovat: Klasifikoval id - osobní číslo osoby, která provedla klasifikaci Zápočet udělil id - osobní číslo osoby, která udělila zápočet Rok - rok do kterého byl předmět zapsán Semestr - informace zda se jedná o letní nebo zimní semestr Zkratka - nová zkratka předmětu. Je možné si nechat zobrazit i starou zkratku Název - název předmětu Kredity - počet kreditů, který student získá za úspěšné absolvování předmětu. Body - počet získaných bodů. Známka - ohodnocení daného předmětu. Klasifikace se zaznamenává písemným označením A, B, C, D, E, F. Známka číslo - číselná hodnota, která slouží pro stanovení průměrné klasifikace Absolvoval - zde je automaticky zaznamenáno, zda student daný předmět absolvoval Povinnost zkratka - označení povinnosti předmětu. Ukončení zkratka - způsob ukončení předmětu. Tedy má-li být předmět ukončen zápočtem (zá), klasifikovaným zápočtem (kl) atd. Ukončení popis Zápis dne - datum zkoušky. Zápočet dne - den, kdy byl udělen zápočet. J Započteno - potvrzení o udělení zápočtu. Pokusy - zde se uvádí kolikrát byl student u zkoušky. Obr El. index

15 Postup při klasifikaci předmětu, udělení zápočtu nebo uznání předmětu je následující: Klasifikace předmětu 1. V seznamu předmětů (74) označíme kurzorem předmět, který chceme klasifikovat. 2. V textové poli Klasifikoval (75) zadáme jméno osoby, která daný předmět klasifikuje. Klepneme myší na tlačítko. Otevře se nám dialogové okno Výběr osoby (viz. obr. 17) ve kterém například pomocí filtru provedeme výběr. Potvrdíme tlačítkem OK. 3. Do textového pole Datum zkoušky (76) zadáme obdobným způsobem den, kdy se zkouška konala. Máte několik možností pro zadání tohoto data. Jednak je do textového pole můžete zadat ručně. Můžete jej zadat prostřednictvím dialogového okna, které spustíte v tomto textovém poli tlačítkem. Poslední možností je zadat toto datum přímo v seznamu předmětu ve sloupci Zápis dne. (2x klepnete myší a napíšete den). 4. Dalším krokem je zápis známky. Klepnete dvakrát myší na záznam předmětu ve sloupci známka. Zobrazí se vám rozbalovací seznam do kterého můžete zapsat ručně velké písmeno odpovídající danému hodnocení nebo klepnete myši na pravé straně na šipku a vyberete známku přímo ze seznamu. (V některých případech jsou udělovány body. Obdobným způsobem tedy zapíšete body do záznamu ve sloupci Body a hodnocení se vám ve sloupci Známka automaticky zobrazí). Po zápisu hodnocení klepnete myší na libovolný záznam v seznamu. Po provedených změnách se vám zobrazí u daného předmětu v záhlaví řádků červený vykřičník, aby se všechny změny uložily je nutné na něj klepnout myší. 5. Pokud student daný předmět absolvoval, zobrazí se automaticky ve sloupci absolvoval potvrzení o této skutečnosti. Obr Výběr osoby

16 Udělení zápočtu 1. V seznamu předmětu označíme kurzorem předmět ke kterému je udělen zápočet. 2. textové poli Zápočet uděluje (77) zadáme jméno osoby, která uděluje zápočet danému předmětu. Klepneme myší na tlačítko. Otevře se nám dialogové okno Výběr osoby ve kterém například pomocí filtru provedeme výběr. 3. Do textového pole Datum zápočtu (78) zadáme den ve kterém byl zápočet udělen. 4. Dalším krokem je samotné udělení zápočtu. Na záznamu zatrhnete ve sloupci Započteno zatrhávací pole (2x klepnete myší), čímž potvrdíte udělení zápočtu. Současně se vám ve sloupci Zápočet dne zobrazí den, kdy byl zápočet udělen. 5. Po provedených změnách se vám zobrazí u daného předmětu v záhlaví řádků červený vykřičník. Změněné údaje uložíte klepnoutím myší na tento vykřičník. Uznání předmětu Studentovi mohou být podle stanovených podmínek uznány některé předměty. Postup je potom následující: 1. Označte kurzorem daný předmět. 2. Stiskněte tlačítko Uznat předměty (79). Program vám umožňuje dovědět se více o průběhu absolvování jednotlivých předmětů. Označíte požadovaný předmět kurzorem a stisknete tlačítko Historie (obr ). Poté se vám otevře dialogové okno Historie předmětu (obr 18). V tomto dialogovém okně jsou zaznamenány všechny provedené změny v hodnocení předmětu. Zjistíte o jakou změnu se jednalo, kdo ji provedl, kdy byla provedena atd. Okno uzavřete tlačítkem Zavřít (82). Obr Historie předmětu Poslední části záložky Elektronický index je statistika hodnocení studia vybraného studenta. Zobrazíte si ji klepnutím myší na tlačítko Detaily (obr ). Rozbalí se vám seznam se statistickým hodnocením (obr ). Je uspořádán podle stupně studia, ročníku a semestru. Dále se zde zobrazují sloupce s předměty podle jejich volitelnosti (sloupce se zobrazují podle toho, jaké předměty má student zapsány). Hodnota uvedená ve sloupci s předměty je počet kreditů, které student získal za absolvování předmětů. Ve sloupci Suma je celkový počet kreditů, které student získal za absolvování předmětů bez rozlišení jejich povinnost. Dále jsou zde sloupce s průměry, ve kterých jsou vypočítány průměry hodnocení za jednotlivá studijních období. Je zde uveden aritmetický průměr, vážený průměr bez hodnocení 4 - F, vážený průměr s hodnocením 4 - F. Pod každým ročníkem a stupněm jsou uvedeny sumy kreditů a průměry získané za dané období.

17 Obr Statistika hodnocení VI. Stipendium Tato záložka (obr. 20) vám poskytuje přehled o naplánovaných stipendiích vybraného studenta. Ve sloupci Datum je uveden den, kdy bude stipendium zpracováno ekonomickým systémem. Vedlejší sloupec Typ stipendia vás informuje o druhu stipendia. Naplánovány mohou být následující typy stipendií: prospěchové stipendium (jen bakaláři a magistři) mimořádné stipendium (jen bakaláři a magistři) řádné doktorské stipendium (jen doktorandi) mimořádné doktorské stipendium (jen doktorandi) mimořádné z projektů mimořádné rektorské stipendium Mezi další informace také patří jméno osoby, které provedla poslední úpravu dané položky, datum a čas, kdy byla poslední úprava provedena. Obr Stipendium VII. Kontrola studia V průběhu roku je možné provádět kontrolu studia, tedy zda má student splněny všechny požadavky (počet kreditů, zkoušky, zápočty apod). Tuto kontrolu je možné provádět dvěma způsoby, jednak v Hlavním seznamu pomocí tlačítka Kontrola studia (obr. 1-16), kdy je vám umožněno zkontrolovat studium u více vybraných studentů, druhou možností je provést kontrolu studia v této poslední záložce přímo pro vybraného studenta (obr. 21). (Pokud si chcete výsledek kontroly uložit a vytisknout je lepší kontrolu provádět v hlavním seznamu).

18 Záložku je možné pro lepší popis rozvrhnout do několika částí. Ve vrchní části je textové pole (86), které vás informuje o tom, zda byla někdy provedena kontrola. Pokud ano je zde uvedeno, kdy proběhla a jestli byly splněny všechny podmínky. Na levé straně se nachází zatrhávací pole (87) a jejich zatržením / odtržením si můžete volit, které podmínky si chcete nechat zobrazit. Zvolené podmínky se vám zobrazují v seznamu. Ten vás informuje o tom, o jakou podmínku se jedná, zda byla splněna (ikona splněno, nesplněno, výjimka). Pokud byla u některé z nesplněných podmínek udělena výjimka, tak je zde uvedeno odůvodnění. V seznamu si můžete nechat zobrazit i další sloupce jako např. Výjimku udělil se jménem osoby, která vyjímku udělila a sloupec Použití pravidla, ve kterém je uvedeno o jaký typ podmínky se jedná. Před provedením kontroly je nutné na pravé straně pomocí výběrových tlačítek Kontrola (88) vybrat požadovaný typ kontroly. Nabízí se nám kontrola splnění podmínek: 1. pro pokračování ve studiu 2. pro absolvování studia 3. před vydáním závěrečné práce 4. všech podmínek současně Máte-li vybraný typ spustíte kontrolu tlačítkem Znovu zkontrolovat (89). Výsledek se vám zobrazí v seznamu i v textovém poli nad tímto seznamem. Obr Kontrola studia Ve spodní části obrazovky si můžete po provedené kontrole nechat zobrazit podrobnosti o nesplněných podmínkách. V seznamu podmínek označíte kurzorem nesplněnou podmínku, o které chcete vědět více detailů a klepnete myší na tlačítko Neúspěch (90) nebo na šipku u položky Detaily neúspěchu kontroly (91). Rozbalí se vám dialogové okno s podrobnostmi (obr.22-93).

19 Studentovi může být při nesplnění některé z podmínek udělena výjimka pro její uznání. Výjimku lze udělit v dialogovém okně Detaily kontroly povinnosti (obr. 22). V seznamu podmínek opět označíte kurzorem nesplněnou podmínku a klepnete myší na tlačítko Detaily (obr ) nebo na šipku u položky Detaily kontroly povinnosti (obr ). Rozbalí se vám dialogové okno (obr ), ve kterém zatrhnete výběrové pole Udělena vyjímka (96). Potom se vám zpřístupní textové pole, do kterého uvedete odůvodnění a jméno toho, kdo vyjímku udělil. Pokud jste vše vyplnili správně, potvrďte to tlačítkem Uložit (97). V seznamu se vám ve sloupci Splněno zobrazí tato ikona. Obr Detaily kontroly

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky

Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky Dodatek - Postup při zveřejňování e-přihlášky 1. Postup při zveřejňování e-přihlášky 1.1. Nastavení e-přihlášky v modulu "Definice kol" 1.2. Nastavení e-přihlášky ve studijních programech 1.3. Nastavení

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia Sociální stipendia Modul slouží k evidenci a kontrole sociálních stipendií studentů. Je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním modulům naleznete

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Databox CONTACT 6 základní operace programu

Databox CONTACT 6 základní operace programu Databox CONTACT 6 základní operace programu Tento program slouží k evidenci firem, kontaktů a správě souvisejících obchodních aktivit a procesů. Obsahuje systém inteligentního třídění, plánování času a

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

1.Přihlaste se do NIS Akord svým uživatelským jménem a heslem.

1.Přihlaste se do NIS Akord svým uživatelským jménem a heslem. Postup při vyplňování formuláře 1.Přihlaste se do NIS Akord svým uživatelským jménem a heslem. 2.Vyberte pacienta na oddělení NIS Akord, kterému bude chtít stanovit riziko dekubitu, a označte ho kurzorem.

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Žádost o uznání předmětů Obsah

Žádost o uznání předmětů Obsah Žádost o uznání předmětů Obsah A. Všeobecné informace... 1 B. Podmínky uznání předmětu... 1 C. Zápis předmětů z vyšších ročníků... 1 D. Podání Žádosti pro studenty, kteří již na SU v Opavě studovali...

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí.

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí. VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště. Zároveň také nabízí možnost evidence propadlých termínů. I. II. III.

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Žádost o uznání předmětů Obsah

Žádost o uznání předmětů Obsah Žádost o uznání předmětů Obsah A. Zápis předmětů z vyšších ročníků... 1 B. Podání Žádosti pro studenty, kteří již na SU v Opavě studovali... 2 1. Zvolení předmětu stávajícího studia k uznání... 3 2. Výběr/zadání

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS

Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS Zápis (před zápis) povinně volitelných kurzů (dále PVK) a volitelných předmětů (dále VP) se bude provádět pomocí SIS aplikace Zápis předmětů

Více

Nejčastější změny v rozvrhu hodin

Nejčastější změny v rozvrhu hodin Nejčastější změny v rozvrhu hodin v 1.0 Obsah : Základní nastavení 2 Změny v rozvrhu 3 Změna času hodin 3 Změna učitele 3 Změna místností 8 Změna žáků v rozvrhových skupinách 8 Generování změn 9 https://docs.google.com/document/d/1zjoir2e7b5m9wkbmknrijcbukjz5cow6pctxat3hams/edit#heading=h.f0hp9m7i63eg

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Žádost o uznání předmětů - student

Žádost o uznání předmětů - student Žádost o uznání předmětů - student Nově přijatí studenti s ORION kontem Obsah 1. Přístup a přihlašovací údaje... 1 2. Popis formuláře... 2 3. Postup vyplňování žádosti... 3 4. Úprava vloženého předmětu

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

BSAH: Strana 1 (celkem 42)

BSAH: Strana 1 (celkem 42) BSAH: Strana 1 (celkem 42) 1. Ovládací prvky programu 2.. Záznamy 2.1. Tabulka rezervací / obsazenosti 2.1.1. Základní popis obrazovky a ikon 2.1.2. Rezervace pokoje 2.1.2.1. Nová rezervace jednotlivě

Více

Základní pojmy, Úprava tabulky, Výběr záznamů, Místní nabídky, Filtry, Obnovení dat

Základní pojmy, Úprava tabulky, Výběr záznamů, Místní nabídky, Filtry, Obnovení dat Apollo nápověda základní ovládání Základní ovládání Práce s myší, Titulkový pruh, Hlavní menu, Panel nástrojů, Informační pruh modulu, Lokální nabídky, Posuvníky, Řádek s ikonami, Stavový řádek, Základní

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Použití filtrů v Museionu

Použití filtrů v Museionu Příručka uživatele systému Museion Použití filtrů v Museionu uživatele systému Museion Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části:

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části: Grantové projekty V současné době jsou zpracovány tyto části: - konzultace záměru grantového projektu - registrace grantového projektu - zahájeni realizace grantového projektu 1. Schéma konzultace záměru

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

KARVINÁ, 2010 REVIZE,

KARVINÁ, 2010 REVIZE, PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ ZÁPIS NA ROZVRHOVÉ AKCE PŘEDMĚTŮ KARVINÁ, 2010 REVIZE, 2013, 2014 Tisk:4.9.2014 11:16 Úvod OBSAH Úvod... 3 Přihlášení do systému... 3 Kontrola povolení předzápisu... 4 Předzápis předmětu...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Žádost o uznání předmětů - student

Žádost o uznání předmětů - student Žádost o uznání předmětů - student Nově přijatí studenti bez ORION konta Obsah 1. Přístup a přihlašovací údaje... 1 2. Popis formuláře... 2 3. Postup vyplňování žádosti... 3 4. Úprava vloženého předmětu

Více

W e l d Ma n a g e r

W e l d Ma n a g e r WeldManager Manuál 1. Úvod Vážený zákazníku, program Win-STH je určen ke komunikaci se zařízením s hydraulickým pohonem řady STH vyráběné firmou DYTRON. program umožňuje: - evidovat a tisknout protokoly

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště:

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: I. II. III. IV. I. Zápis výsledků po PŘEDMĚTECH Zápis výsledků po TERMÍNECH

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.4 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.4 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Předběžný zápis předmětů

Předběžný zápis předmětů Předběžný zápis předmětů Základní informace Před zahájením předběžných zápisů Vám studijní oddělení zapíše hromadně všechny dosud neabsolvované povinné předměty, které jsou uvedeny ve Vašem doporučeném

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více