Po spuštění programu MS Project se zobrazí základní pracovní prostředí (viz obrázek 1).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po spuštění programu MS Project se zobrazí základní pracovní prostředí (viz obrázek 1)."

Transkript

1 Po spuštění programu MS Project se zobrazí základní pracovní prostředí (viz obrázek 1). Typy zobrazení a tabulky Program MS Project umožňuje prohlížet si různá zobrazení, která program nabízí. K přepínání mezi různými typy zobrazení slouží nabídka Zobrazit. Zde najdeme například zobrazení Ganntův diagram, Síťový diagram, Diagram zdrojů, atd. Výčet všech zobrazení nalezneme v nabídce Zobrazit Další zobrazení. Přepínat mezi jednotlivými zobrazeními lze i přes ikony, které je možné přidat na plochu pomocí příkazu Zobrazit Panel zobrazení. Nejčastěji používané zobrazení je Ganntův diagram, které obsahuje seznam v levé, tabulkové části a v pravé části je projekt znázorněn lineárním (Ganntovým) diagramem (viz obrázek 2).

2 Časovou osu v Ganntově diagramu lze upravovat kliknutím na tlačítka přiblížit, popřípadě oddálit. Podrobněji můžeme nastavit rozlišení časové osy pomocí nabídky Formát Časová osa. Vytvoření projektového plánu Nový projekt Chceme-li založit nový projekt, zvolíme příkaz Soubor Nový. Při otevření nového projektu se nastaví datum zahájení shodný s aktuálním datem. Pokud plánujete datum zahájení v jiný den, je třeba datum nastavit. Vybereme Projekt Informace o projektu. Zpravidla se projekt plánuje od počátečního data, pokud požadujeme plánování projektu od data dokončení, je nutné toto nastavit opět ve stejné nabídce. Vytvoření seznamu úkolů Zadávání úkolů a dob jejich trvání V zobrazení Ganntův diagram do sloupce Název úkolu zapisujeme název plánovaného úkolu. Ve sloupci Doba trvání zadáváme odhad doby trvání jednotlivých úkolů. Pokud zadáme pouze číslo, automaticky je měřítko den (d) 8 hodin. Můžeme nastavit i minutu (m), hodinu (h), týden (t) 5 dnů, měsíc (měs) 20 dnů a rok (r) není používáno pro zadání doby trvání, ale pro zadávání nákladů za rok. Milníky jsou úkoly, jejichž splněním je dokončena dílčí etapa nebo celý projekt. Má nulovou dobu trvání a nejsnadněji ho zadáme tak, že zadáme činnost s nulovou dobou trvání. Úpravy seznamu úkolů Vložit nový úkol mezi již založené úkoly lze buď přes klávesu insert nebo Vložit Nový úkol. Přesunout úkoly, změnit jejich pořadí lze tak, že klikneme na ID číslo u přesouvaného úkolu, řádek se začerní, potom uchopíme myší tento řádek a přesuneme na požadovanou pozici. Lze přesunout i více úkolů najednou tak, že je předem označíme a přesouváme společně. Odstranit úkol lze pomocí příkazu Úpravy Odstranit, předtím musíme na požadovaném úkolu stát kurzorem. Akci lze zrušit kliknutím na tlačítko zpět, ovšem takto se lze vrátit pouze o jeden krok. Zadání opakovaného úkolu V případě, že potřebujeme naplánovat nějaký úkol, který se má pravidelně opakovat v určitých intervalech. Pro vložení takového úkolu použijte nabídku Vložit Opakovaný úkol. Vytvoření osnovy projektu Projekty jsou členěny do jednotlivých dílčích úkolů. Vytvoření souhrnného úkolu Souhrnný úkol vytvoříme odsazením podúkolů. Vybereme úkoly, které chceme mít jako podúkoly, označíme je myší a potom odsazujeme šipkou na horní liště (Zvětšit odsazení). Opačně též můžeme vrátit odsazení zpět opět šipkou v opačném směru (Zmenšit odsazení). Podúkoly je možné skrýt, pro větší přehlednost, zejména u rozsáhlých projektů. Číslování osnovy V nabídce Nástroje Možnosti na kartě Zobrazení zaškrtneme Zobrazit číslo osnovy. Program čísluje každou úroveň (podle odsazení) zvlášť. Závislost mezi úkoly

3 Před zadáním projektu je třeba určit pořadí jednotlivých činností a pro každou činnost činnosti, které musí být ukončeny před zahájením této činnosti a činnosti, které následují po této činnosti. V případě, že neudáte jiný začátek, u každé činnosti, jejíž zahájení není podmíněno ukončením jiné činnosti, se předpokládá začátek totožný se zahájením projektu. V případě, že udáte závislost mezi dílčími úkoly, datum začátku úkolu se posouvá na dobu ukončení podmiňující činnosti. Vytvoření vazby Vazba mezi úkoly s vytvoří buď tak, že v osnově v MS Projectu označíte úkoly, mezi nimiž chcete vytvořit vazbu a v nabídce Úpravy Vytvořit vazbu mezi úkoly (Ctrl+F2) nebo tažením myší. Uchopíte pás úkolu a při stisknutém levém tlačítku myši spojíte s úkolem, který má následovat a úkoly se vám propojí šipkou. Odstranění vazby V případě, že chcete odstranit vazby mezi úkoly, opět tyto úkoly myší označíte a v nabídce Úpravy Odstranit vazbu mezi úkoly. Pokud vyberete více než dva úkoly, budou odstraněny všechny vazby mezi nimi. Jiná možnost, jak odstranit vazbu je, že kliknete levým tlačítkem myši na vazbu a v dialogovém okně, které se vám objeví, označíte možnost Odstranit. Typy vazeb Kromě posunutí data zahájení závislého úkolu na ukončení jiného úkolu, existují i jiné typy závislostí. Dokončení zahájení (až bude uděleno stavební povolení, může se začít stavět) Zahájení zahájení (rozvody elektriky a vody se mohou začít dělat současně) Dokončení dokončení (aktualizace seznamu účastníků a výběr data a místa konání musejí být dokončeny současně) Zahájení dokončení (po zavedení nového systému může být starý odpojen) Kliknutím na šipku spojující dva úkoly s objeví dialogové okno Závislost mezi úkoly (viz výše odstranění vazby mezi úkoly) a zde je možné si vybrat typ závislosti. Předstih a zpoždění Standardně je nastaven začátek navazujícího úkolu bezprostředně po dokončení podmiňujícího úkolu. Je možně začátek též odsunout nebo vytvořit předstih, a to opět v dialogovém okně Závislost mezi úkoly. Je zde v poli prodleva možné nastavit prodlevu (kladné číslo) nebo předstih (záporné číslo). Časové jednotky jsou shodné se zadáváním doby trvání úkolů. Nastavení úkolu Někdy není možné stanovit termín úkolu pomocí vazby, potom je nutné toto udělat přes nastavení omezení úkolu. V nabídce Projekt Informace o úkolu vybereme kartu Upřesnit a zde upřesníme potřebné termíny. Typy omezení Omezení úkolů mohou být pružná nebo nepružná. Pružná omezení umožňují přeplánování úkolu na pozdější termín (co nejdříve, co nejpozději, dokončit po dni, zahájit před dnem). Nepružná omezení stanovuje termín, za který nelze zahájení úkolu posunout (dokončit před dnem, musí být dokončen, musí být zahájen, zahájit před dnem). V případě výběru nepružného typu omezení se program upozorní na možnost vzniku plánovacího konfliktu a nabízí možnost jeho vyřešení (zrušit, pokračovat s vyhnutím se konfliktu použitým omezením, pokračovat s nastaveným omezením).

4 Poznámka k úkolu Ke každému úkolu můžete připsat poznámku. V nabídce Projekt Poznámky k úkolu. Zobrazení kritické cesty V zobrazení Ganntův diagram je možné nechat si zobrazit kritické úkoly červeně. V nabídce Formát Průvodce Ganntovým diagramem v dialogovém okně označíte možnost Kritická cesta. Potom jen ukončíte průvodce. Nastavení tisku Nastavení stránky pro tisk Ganntova diagramu se provádí klepnutím na příkaz Soubor Vzhled stránky. Na kartě stránka se nastaví orientace stránky, měřítko v procentech, přizpůsobení tištěného projektu, počet tištěných stran. Je možné si nadefinovat záhlaví, zápatí i legendu. ZDROJE Přiřazením zdrojů jednotlivým úkolem budete mít přehled o tom, kdy má který zdroj pracovat, jak je celkově vytížen a můžete tedy provádět optimalizaci zdrojů. Aplikace MS Project pracuje se dvěma typy zdrojů, a to pracovní zdroje (pracovníci, stroje, místnosti, atd.) a materiálové zdroje (suroviny, které jsou během plnění úkolů spotřebovávány apod.) Pracovní zdroje Při zadávání pracovních zdrojů je možné použít dva přístupy. Lze použít názvy popisné (například konkrétní jména) a nebo obecné (například technik). Pod obecným názvem může být více pracovníků. Zavedení zdrojů do projektu V nabídce Zobrazit Seznam zdrojů nadefinujete název, typ zdroje a další údaje o zdroji. Přiřazení zdroje úkolům Označte úkoly, kterým chcete přiřadit zdroj. Pak v nabídce Nástroje Přiřadit zdroje označte zdroj, který má být přiřazen. Údaje jsou udány v procentech a ukazují na využití zdroje. Jeden pracovník, který pracuje pouze na tomto úkolu = 100%. Pokud chcete přiřadit třeba dvě asistentky, musíte zadat 200% zdroje asistentka. Naopak, pokud pracovník pracuje 50% své kapacity ještě na jiném úkolu, zadáte 50%. Pokud zadáte jiné údaje než 100%, objeví se tyto údaje i v Ganntově diagramu. Po stanovení kapacity klikněte na Přiřadit. Pokud na úkolu pracuje více zdrojů, je nutné je přiřadit najednou, jinak dochází ke změnám v projektovém plánu. Opačný postup je v případě odebrání zdroje (Přiřadit zdroje, vybrat zdroj a Odebrat). Přiřazení i odebrání můžete provést také v Informaci o úkolu. Zadání podrobností o zdroji Ke každému zdroji můžete přiřadit typ zdroje, iniciálu, rezervaci atd. Důležitý je také údaj o dostupnosti zdroje, kolik procent jeho kapacity a v jakém časovém období můžete použít. Mimo to se zde nastavuje i standardní sazba, přesčasová sazba. Materiálové zdroje Zadat a přiřazovat tyto zdroje stejně jako pracovní, ale vzhledem k povaze těchto zdrojů se vyskytují určité odchylky. Pole s přesčasovou sazbou není přípustné, nelze určit jednotkovou

5 dostupnost, nepoužívají se kalendáře zdrojů a konečně tyto zdroje nejsou vyrovnávány. Pokud je spotřeba materiálu nezávislá na době trvání úkolu, zadejte do sloupce požadované množství počet jednotek. Pokud se spotřeba mění v závislosti na době trvání úkolu, zadejte množství za časovou jednotku. Náklady Pokud chcete sledovat náklady na projekt, zadejte náklady na jednotlivé zdroje. Z nich potom Project vypočítá náklady na jednotlivé úkoly podle počtu hodin práce. Zadávání nákladů na zdroje V zobrazení Seznam zdrojů se udávají náklady na zdroje (standardní a přesčasová sazba). Náklady na použití budou pak započítány při každém použití zdroje. Lze navolit způsob nabíhání nákladů, a to průběžně, na začátku a na konci. Potom je možné rovněž sledovat náklady na jednotlivé úkoly. Například vyberete-li možnost sledování použití zdrojů, kliknete do pravého okna pravým tlačítkem myši, kromě hodin potřebných na úkol se zobrazí i náklady na tento úkol. Pevné náklady Pro některé úkoly jsou stejné náklady bez ohledu na to, jak dlouho trvají. Zadání takovýchto nákladů se provede příkazem Zobrazit Tabulka Náklady. Tato tabulka obsahuje sloupec pevné náklady, které sem můžeme pro každou činnost zadat. Celkové náklady pak jsou včetně takto zadaných pevných nákladů a nákladů vypočtených podle sazebníku zdrojů. Pracovní čas Aby mohl být dodržen plán projektu, je nutné brát při plánování projektu i kapacity zdrojů. Project pracuje s různými kalendáři (kalendář projektu, zdrojový kalendář a kalendář úkolu). Kalendář projektu Definuje pracovní a nepracovní dny pro celý projekt, lze nadefinovat i pracovní a nepracovní čas v rámci dne. V dialogovém okně Změnit pracovní čas, které vyvoláte příkazem z nabídky Nástroje Změnit pracovní čas. Zdrojový kalendář Každému zdroji lze vypsat jeho kalendář prací na projektu. Standardně je nastaven kalendář zdroje shodný s kalendářem projektu, ale je možné nastavit odlišnosti pracovního zdroje od globálního kalendáře (například z důvodu dovolené). Nastavení zdrojového kalendáře lze provést v okně Informace o zdroji na kartě Pracovní čas. Stejná úprava lze provést i pro více zdrojů najednou. Pak je asi výhodnější založit si nový kalendář (v dialogovém okně Změnit pracovní čas Nový, otevře se další dialogové okno Vytvořit nový základní kalendář). Kalendář úkolu Stejně jako zdroji můžete vytvořit kalendář i úkolům a tím určit, kdy je možné na nich pracovat. Kalendář se úkolu přiřazuje v dialogovém okně Informace o úkolu na kartě Upřesnit. Plánovací metody v nastavení úkolu Po přiřazení zdroje úkolu dopočte program údaje o počtu hodin potřebných na splnění tohoto úkolu. Vypočtená hodnota je uložena do pole Práce (doba trvání x jednotky). Výchozí

6 nastavení je zde Řízení úsilím. Při dodatečných úpravách projektu je rozhodující již dříve vypočtená hodnota práce. Pokud k úkolu, který trvá jeden den a je pro něj k dispozici jeden zdroj, přidáme ještě jeden zdroj, program to udělá tak, že zkrátí dobu trvání na polovinu. Každý úkol není vhodný pro takovéto úpravy. V případě, že volba Řízeno úsilím nebude zapnuta, potom při dodatečném přidání zdroje se přepočte objem práce. Rovněž lze zapnout volbu Pevná doba trvání. Potom při volbě Řízeno úsilím se zachová doba trvání úkolu, zachová se i objem práce, ale sníží se počet jednotek zdroje. Nerovnoměrnost práce zdroje Project přiřazuje zdroje na činnost rovnoměrně. V nabídce používání úkolů kliknutím na zdroj získáme dialogové okno Informace o přiřazení. Na kartě Obecné je možnost nastavit Rozvrh práce jinak než rovnoměrně (zatížený na konci, zatížený na začátku, dvě špičky, špička na začátku, zatížení uprostřed atd.) Přesčasové práce Pokud je v projektovém plánu počítáno s přesčasovou prací, vycházet můžete ze zobrazení Používání zdrojů. V pravé části tohoto okna kliknutím na pravé tlačítko myši vyvoláme nabídku, ze které vybereme Styl podrobností a v něm zobrazení polí Práce, Běžná práce a Přesčasová práce. Vyrovnání přetížení zdrojů Pokud v projektovém plánu přiřadíte zdroje na souběžně probíhající úkoly, může dojít k jejich přetížení. V zobrazení Seznam zdrojů jsou přetížené zdroje zobrazeny červenou barvou a označeny indikátorem. Sledování přetížených zdrojů V zobrazení Používání zdrojů jsou přetížené zdroje zobrazeny červeně. Nastavení řešení přetížení zdrojů Project řeší přetížení zdroje automaticky zpoždění úkolu, při kterém je zdroj přetížen, popřípadě rozdělením úkolu. Lze také přetížení řešit Ručně, což umožní lepší kontrolu nad řešením problematické situace. Uložení směrného plánu Směrný plán slouží k porovnání naplánovaného a aktuálního stavu projektu. Směrný plán se uloží v nabídce Nástroje Sledování Uložit směrný plán. Sledování průběhu projektu Před zahájením projektu je vhodné stanovit si periodu pro kontrolu projektu. Zadávání informací o skutečném pokroku Program uvádí o každém úkolu tři typy údajů, a to plánované, skutečné a srovnávací. Pro zadávání pokroku projektu použijte tabulku Sledování v zobrazení Ganntův diagram. Tabulku můžeme zobrazit příkazem Zobrazit Tabulka Sledování. O každém úkolu je možné zadat několik typů informací, např. data skutečného zahájení, procento dokončení, skutečné náklady, skutečná práce apod. Denní sledování skutečné práce V zobrazení Používání úkolů zadáváme hodnoty do pole Skutečná práce.

7 Rozdělení úkolu Jestliže je nutné v některé dny přerušit práci na úkolu, vytvořme přerušení úkolu. Klikněte na tlačítko Rozdělit úkol. Kurzor myši nastavte do pásu úkolu do dne, kdy má být definován začátek přerušení úkolu. Porovnání směrného plánu a skutečných dat Sledování dodržení termínu úkolů V nabídce Zobrazit Sledovací Ganntův diagram tento diagram má pro každý úkol dva pásy. Aktuální termíny úkolů jsou znázorněny modrými pásy (u kritických činností červenými pásy), původní termíny uložené ve směrném plánu jsou zobrazeny šedými pásy. Odchylky od směrného plánu lze zobrazit pomocí Zobrazit Tabulka Odchylka v zobrazení Ganntův diagram. Sledování časové rezervy Příkazem Zobrazit Tabulka Plán v zobrazení Ganntův diagram je možné zobrazit časové rezervy jednotlivých činností. Statistika projektu Z nabídky Projekt Informace o projektu Statistika projektu. MS Project zobrazuje informace aktuální (údaj o celkovém stavu projektu), směrný plán (údaj uložený ve směrném plánu), skutečný (údaj zachycující stav projektu od počátku k datu sledování) a zbývající (údaj zachycující stav projektu od data sledování projektu do konce projektu).

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře MS Project 2010 Představení, zadávání, úkoly a kalendáře Řízení projektů MS Projekt není jediný nástroj, ale je hodně využívaný Další produkty Primavera P6 GanttProject OpenProj Basecamp GNOME Planner

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová. v.01

Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová. v.01 Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová STUDIJNÍ OPORA SW podpora projektového řízení v.01 Obsah 1. APLIKACE MS PROJECT... 3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 3. ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S APLIKACÍ... 3 4. TVORBA HARMONOGRAMU...

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Databáze a mapy. Databáze a mapy

Databáze a mapy. Databáze a mapy Databáze a mapy Stránka 1 TimeTree, s.r.o. 2005 Obsah Jak pracovat s tímto manuálem?... 2 Přihlášení... 3 Databáze a mapy... 3 Karta podrobností služby... 6 Záložka Služba... 6 Záložka Anglický překlad...

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Verze 1.0. SmartPlanner

Verze 1.0. SmartPlanner Verze 1.0 SmartPlanner 1. ÚVOD... 4 1.1 Historie změn... 4 2. POPIS APLIKACE... 5 2.1 Obecný popis... 5 2.2 Licence... 5 2.3 Systémové požadavky... 5 3. POUŽITÍ APLIKACE... 6 3.1 Registrace... 6 3.1.1

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek 1.0 MS-Access 2003 úvodní charakteristika 153,51,102 MS-Access 2003 je program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office. Jedná se o program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KONTINGENČNÍ TABULKA FILTROVÁNÍ DAT Kontingenční tabulka nám dává jednoduchý filtr jako čtvrté pole v podokně Pole kontingenční tabulky. Do pole Filtry

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více