Realizace investičního projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace investičního projektu 29. 30. 8. 2014"

Transkript

1 Realizace investičního projektu

2

3 Investiční projekty Rozdíl mezi investičním a neinvestičním projektem Investiční projekt vytváří trvalé hodnoty Je náročnější na udržitelnost Je náročnější na samotné zpracování a realizaci Vyžaduje spolupráci s dalšími subjekty Jeho příprava a realizace je delší Neinvestiční projekt Je jednorázový (jedno až tříletý) Je zaměřen na měkké aktivity (vzdělávání, podpora určité části komunity) Jednodušší udržitelnost Není nezbytná spolupráce s dalšími subjekty

4 Využití studie proveditelnosti Studie proveditelnosti je zpracovávána v přípravné tedy předinvestiční fázi projektu. Prostřednictvím důkladného plánu investičního projektu působí v roli materiálu vedoucího k investičnímu rozhodnutí vlastníka projektu o investiční akci. Slouží jako základní nástroj pozdějšího projektového managementu ve fázi investiční resp. fázi provozní (obvykle v aktualizované podobě)

5 Další studie Opportunity Study (Studie příležitostí) Jedná se o dokument, který pokládá určitý základ předinvestiční fáze, v rámci nějž je definována co největší řada investičních příležitostí, o nichž lze v této etapě uvažovat jako o potenciálně ekonomicky výnosných. V případě veřejné správy bychom pak bonitu projektů posuzovali z hlediska společenských dopadů. Je třeba vymezit reálné možnosti investování před tím, než-li jsou některé z nich zvoleny k podrobnějšímu a tedy nákladnějšímu zpracování například v podobě pre-feasibility či feasibility study. Výstupem je první selektovaný soubor potenciálních investic. Důvodem k vyřazení projektu již v této fázi přípravy může být jeho zřejmé vysoké riziko či evidentně nízká ziskovost, obvykle také přílišná kapitálová náročnost. O každém z projektů obsahuje tento dokument zatím pouze nejpodstatnější informace a odhady získané bez výrazné analytické argumentace

6 Další studie Appraisal Report (Hodnotící zpráva) je název pro dokument, který hodnotí projekt z hlediska různých finančních ukazatelů posouzení finančního zdraví investora (realizátora projektu). Feasibility Study projektu, finanční analýzu a finanční plán investora je základním kamenem pro její zpracování. Na základě takovéto zprávy obvykle padne rozhodnutí o investici, poskytnutí úvěru apod

7 Postup zpracování Stručný popis podstaty projektu a jeho etap komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap. název, smysl a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou díky projektu poskytovány jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu jaká je jeho lokalizace jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické jak je řešeno variantní zpracování v rámci studie jaká jsou ostatní významná specifika projektu

8 Postup zpracování Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix popis všech marketingových aspektů projektu. odhady a doporučení týkající se potřeb finálních uživatelů, konkurenceschopnosti výstupů produktu, jak v případě veřejných tak i privátních projektů i) Analýza trhu a odhad poptávky ii) Marketingová strategie iii) Marketingový mix

9 Postup zpracování Management projektu a řízení lidských zdrojů plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou samotného managementu projektu. veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů

10 Postup zpracování Technické a technologické řešení projektu technické a technologické aspekty projektu, zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod

11 Postup zpracování Dopad projektu na životní prostředí popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách. Finanční plán a analýza projektu komplexní finanční zohlednění předchozích bodů v následující struktuře: a) Základní kalkulace a analýza bodu zvratu i) Kalkulace ii) Analýza bodu zvratu b) Finanční plán i) Plán průběhu nákladů a výnosů ii) Plánované stavy majetku a zdrojů krytí iii) Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

12 Postup zpracování Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza projektu. Řízení rizik (citlivostní analýza) vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobností a event. opatření na jejich snížení, výsledky citlivostní analýzy. Harmonogram projektu časový plán jednotlivých činností a fází projektu Kde jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají

13 Postup zpracování Podrobné závěrečné hodnocení projektu komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu

14 Etapy investičních projektů Předinvestiční fáze období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. Fáze investiční (investiční etapa) období od začátku investiční výstavby projektu do zahájení jejího provozu. Fáze provozní (provozní etapa) období od zahájení provozu projektu po jeho ukončení. Občas se nazývá též životností projektu. Fáze poprovozní (likvidační etapa) období, ve kterém se projekt již neprovozuje

15 Analýzy trhu, marketingová strategie Marketing je úzce propojen s pojmem trh (market). Přestože trh v případě veřejných statků (silnic, veřejných sportovišť aj.) negeneruje přímo cenu takovéhoto výstupu, po každé službě či výrobku existuje určitá poptávka (někdy se hovoří o poptávce společenské). Potřeby subjektů, které ji tvoří a které hodlají tyto svoje potřeby prostřednictvím dané služby či produktu, ať již veřejného či komerčního, uspokojovat. pro koho je služba určena, jaký problém tomuto subjektu řeší, v jakém rozsahu bude o tuto službu zájem a po jakou dobu, jakým způsobem zvýšit využívání takovéhoto výstupu, jak zajistit informovanost o existenci této služby apod

16 Analýzy trhu, marketingová strategie Kdo je cílovým zákazníkem resp. uživatelem služeb a produktů plynoucích z projektu a jaká je potřeba, kterou by měl cílový uživatel prostřednictvím výstupů projektu uspokojovat? Jak vysokou poptávku lze očekávat? Jaké jsou alternativní dostupné způsoby, kterými může cílový uživatel své potřeby realizovat? Jak vysokou cenu je ochoten zákazník za danou službu zaplatit? Jaká je pozice realizátora investičního projektu na straně nákupu vstupů pro kteroukoli fázi projektu? Existuje konkurence na straně dodavatelů? Jak náročný je přechod od jednoho dodavatele ke druhému?

17 Analýzy trhu, marketingová Marketingový mix strategie Ve výrobních podnicích se v rámci marketingového mixu používá metoda 4P, pro veřejnoprospěšné projekty bude vhodnější používat metodu 4S. Srovnání 4P a 4S 4P platný především ve výrobních podnicích 4S zaměřeno na zákazníka 4P Produkt Cena Distribuce (místo) propagace

18 Analýzy trhu, marketingová strategie 4C Produkt hodnota pro zákazníka Cena jakou cenu zaplatí, zda se mu to vyplatí Místo dostupnost, kvalita místa z hlediska užitku Komunikace propagace, informovanost

19 Management projektu Plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. Uveďme typické příklady řešených otázek : Bude oddělen vlastník a provozovatel investičního projektu? Existují jiní významní přímí účastníci projektu? Jaká je právní forma a historie investujícího resp. provozujícího subjektu? Které profese a v jakém počtu projekt ve svých jednotlivých fázích vyžaduje? Jaká z činností bude řešena outsourcingem a které činnosti budou zajišťovat vlastní zaměstnanci pro každou etapu projektu? Jak bude vypadat výsledná organizační struktura a uspořádání procesů? Jaká vzniknou pracovní místa a jaké jsou jejich parametry (mzda, pracovní podmínky, ostatní benefity, povinnosti, požadovaná odbornost)?

20 Management projektu Které činnosti budou zajištěny stávajícími zaměstnanci a které novými? Jak proběhne získávání, výběr a samotné přijímání nových pracovníků? Jakým způsobem budou pracovníci hodnoceni? Jaká bude stanovena pracovní doba jednotlivých profesí? V jakém pracovním prostředí budou jednotlivé profese vykonávány? Jak bude zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků? Jaké jiné problémy vyplývající z legislativního rámce personální práce lze očekávat a jaké bude jejich řešení?

21 Technické a technologické aspekty Tento podklad a jeho kvalita je zásadní hlavně u projektů, kde zvolená technika a technologie v té či oné fázi projektu zásadním způsobem ovlivní investiční nebo provozní finanční toky projektu. Jaká technologie je použita v investiční fázi a jaká technologie tvoří podstatu provozu? Jakou technologií bude projekt po skončení jeho životnosti likvidován? Jaké má ta která technologie provozní výhody a nevýhody a proč je preferována? Popis samotného výrobního a logistického procesu z technologického a technického hlediska. Jaké z ní plynou rizikové faktory? Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu? Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady?

22 Dopad projektu na ŽP Tento aspekt je významný z hlediska smysluplnosti projektu a ovlivňuje jeho hodnocení zejména v jeho celkovém socioekonomickém dopadu, který je pak dále využit a převeden na peněžní vyjádření v Analýze nákladů a přínosů. Především v obcích a městech, která realizují MA21, je dopad staveb na životní prostředí zásadní, stejně tak jako sociální dopady a ekonomické dopady. Je tedy možno říci, že o investičních projektech bychom měli uvažovat rovněž z hlediska trvalé udržitelnosti

23 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Zde nehovoříme o udržitelnosti ve smyslu MA21, ale udržitelnosti projektu z hlediska funkčnosti realizované stavby. Máme dostatek lidských zdrojů, finančních prostředků pro udržení investice? Máme nástroje na to, abychom zhodnotili efektivitu projektu? Jaký je přínos projektu pro cílovou skupinu a jak jej bude využívat? V této fázi přípravy projektu je velmi důležitá komunikace s veřejností. Jen ta nám může dát (kromě jiného) odpověď na otázku efektivity a udržitelnosti. Bude navštěvovat připravované zařízení? Bude využíváno dle představ investora? Jakou přidanou hodnotu daná stavba má pro veřejnost?

24 Analýza citlivosti a řízení rizik Identifikace rizikových faktorů a pokud možno stanovení určité pravděpodobnosti, se kterou mohou v budoucnosti nabývat jednotlivých možných hodnot Více o rizicích v projektu v části Projektové řízení

25

26 Řízení projektu Řízení projektu je řídící proces, který zahrnuje plánování, organizování, vedení a kontrolování úloh a dostupných zdrojů k naplnění definovaných cílů jednotlivých projektů. Projektové řízení je pak soubor znalostí, metod a technik a nástrojů zaměřených na řízení projektu nebo skupiny projektů.

27 Obecné charakteristiky projektu rozsáhlost a jedinečnost Není obecně platná kuchařka pro realizaci. hodně vazeb Množství vzájemných vazeb dílčích činností a prvků. To znamená, že jednotlivé činnosti v rámci realizace projektu se vzájemně ovlivňují, doplňují a někdy překrývají. omezené zdroje Každý projekt má omezené zdroje a to časové, materiální, lidské a finanční zdroje při respektování kvality výstupů.

28 Definice projektu Proč Co Pro koho Kdo Kdy Jak Kde Za kolik Kdo to zaplatí Kdy to zaplatí cíle výsledek cílové skupiny lidé a organizace časový harmonogram metodika místo rozpočet zdroj platební podmínky

29 Organizace, zodpovědnost a zdroje Jaké bude mít kdo zodpovědnosti, Jakých zdrojů bude zapotřebí pro jeho dobrou realizaci Kdo projekt realizuje Kdo jej zaplatí Jak reálný je časový harmonogram Jak reálné je dlouhodobé udržení projektu

30 Organizace, zodpovědnost a zdroje Vedoucí projektu o o o o o Jaká bude role vedoucího projektu. Jaké bude mít pravomoci. Jaká osobnost kdo bude vedoucím projektu. Jaké jsou na něj kladeny požadavky. Jaké musí mít znalosti, zkušenosti, dovednosti. Manažeři koordinátor, účetní o Kdo bude projekt realizovat. o Kdo bude koordinátory či manažery projektu. o Kdo bude zodpovědný za jednotlivé aktivity projektu. o Kdo bude provádět dílčí či celkové hodnocení. o Kdo bude zodpovědný za průběžné zprávy, reporty. o Kdo bude zodpovídat za finanční řízení projektu. o Kdo bude zodpovědný za PR apod.

31 Řízení projektu Plánovat Plánování projektu Je několik základních otázek při plánování jednotlivých činností projektu, dobré plánování projektu nám pomůže projekt kvalitně realizovat: o Co o Proč o Kdo o Jak o Kdy

32 Řízení projektu Organizovat Plán realizace projektu je zapotřebí následně převést na fungující postup, který určí: dílčí etapy jednotlivé pracovní kroky a jejich pořadí Předělení dílčích částí jednotlivým členům týmu Řídit realizaci vést k dosahování výsledků porovnávat výsledky s plánem zasahovat tam, kde jsou význačné rozdíly. Plánování je popis toho, co chceme, aby se stalo, ne toho, co se stane.

33 Výchozí podmínky řízení projektu klíčové úkoly a cíle potřebné znalosti a dovednosti pracovníků priority (úkolů, zdrojů, atd.) základní termíny rozpočet informační a komunikační požadavky struktura a termíny předkládání průběžných zpráv (v případě financování z externích zdrojů) předpokládané důsledky a problémy realizace

34 Klíčové úkoly a cíle Pro kvalitní řízení projektu je nezbytné, aby všichni, kdož se podílejí na realizaci projektu, znali všechny klíčové úkoly a cíle daného projektu. Klíčové aktivity jsou hlavní náplní projektu. Klíčové aktivity jsou prostředkem k dosažení cíle projektu.

35 Potřebné znalosti a dovednosti pracovníků Znalosti a dovednosti pracovníků členů týmu projektu musí být jasné již při plánování a zpracování projektu. Musíme vědět, jaké odbornosti jednotliví členové jsou. Zda máme dostatek pracovníků pro realizaci projektu. Pokud ne, jakým způsobem a kdy je získáme. Rizikem může být převis projektů nad odborníky.

36 Priority Prioritami ve smyslu řízení projektu je stanovený časový harmonogram a klíčové aktivity projektu. Projekt byť sebelepší a sebepotřebnější nebude realizován v plné kvalitě a nesplní tzv. indikátory. Při přípravě priorit už rozdělujeme na Indikátor vstupu jaké jsou výchozí podmínky Indikátor výstupu čeho chceme dosáhnout Indikátor dopadu čeho jsme dosáhli, k jaké změně došlo

37 Rozpočet Rozpočet je základem pro kvalitní realizaci projektu a řízení finančních toků projektu je jednou z nejnáročnějších rolí v řízení. Kvalitní finanční manažer je doslova k nezaplacení. Projekty podporované EU mají tolik specifik kladených na účetnictví, že jen zkušený účetní zvládne všechny požadované úkoly. Rozpočet nesmí být předimenzovaný ani poddimenzovaný kvalitně navržený rozpočet je předpokladem pro kvalitní realizaci projektu.

38 Informační a komunikační požadavky Jaké informace jsou důležité pro realizaci projektu? Jak budeme komunikovat s cílovými skupinami? Jak budeme komunikovat s médii? Jak budeme komunikovat s poskytovatelem? Všechny tyto otázky je třeba si při řízení projektu zodpovědět s plnou důležitostí.

39 Projektový cyklus iniciační vyhodnocovací přípravná realizační plánovací

40 Životní cyklus projektu Projekt se jako dynamický systém vyvíjí v uzavřeném životním cyklu, který zahrnuje následující fáze: iniciační fáze přípravná fáze plánovací fáze realizační fáze Vyhodnocovací fáze

41 Životní cyklus projektu V iniciační fázi je projekt definován, jsou stanoveny cíle, strategie jejich dosažení a jmenování zodpovědných subjektů. Přípravná fáze představuje zpracování studie proveditelnosti, marketingové studie, /logického rámce/, v níž jsou specifikovány možné varianty, východiska, podmínky, rizika, omezení, potřebný materiál, technologie, finance.

42 Plánovací fáze Vyčlenění přípravného týmu pro zpracování návrhu projektu, oslovování partnerů, osoby zodpovědné za napsání projektu Svolání úvodní schůzky k projektové přípravě Zpracování logického rámce Zpracování projektu

43 Realizační fáze série činností, jejichž výsledkem je očekávaný produkt. Realizací se rozumí: koordinace projektu, realizace postupných kroků, dodržování plánovaného harmonogramu projektu, v případě odchylek od návrhu projektu komunikovat s donory

44 Provozní a hodnotící fáze výsledek je využíván, jsou předloženy závěrečné zprávy, vyhodnocen průběh prací a oceněna práce týmu, který je v tomto okamžiku rozpuštěn. Jsou definovány procedury, které umožní průběžné hodnocení funkce výsledného produktu.

45 Plánování projektu Ganttovy diagramy Diagram ukazuje: hlavní činnosti nebo fáze projektu hierarchii činností projektu jak činnosti následují za sebou trvání každé činnosti předpokládaný konec každé činnosti trvání celého projektu předpokládaný konec celého projektu

46 Chceme si pořídit psa a nebude bydlet pod mostem

47 Plánování projektu

48 Rizika v řízení projektu

49 Rizika v řízení projektu Projekt je jedinečný a jeho cílem je dosáhnout změny, což s sebou přináší rizika, která můžeme ošetřit: neuvědoměle tím, že přidáme x% na nepředvídané skutečnosti důsledně provedenou analýzou. Jejím výsledkem je rozhodnutí, zda-li můžeme rizika ignorovat, nebo vyčleníme další zdroje k přípravě řešení nepředvídaných události.

50 Analýza rizik Je proces, v němž rizika identifikujeme a kvantifikujeme v termínech důsledků a pravděpodobnosti. Je úkolem manažerského rozhodnutí určit, jaké činnosti budou vykonány v důsledky analýzy.

51 Kroky analýzy rizik Identifikace každého jednotlivého rizika. Co se může nepodařit? Vyhodnocení důsledků (krutosti) každého rizika. Jinými slovy, co by to způsobilo, kdyby je riziko naplnilo? Obyčejně se vyjadřuje ve finančních jednotkách. Odhad stupně pravděpodobnosti výskytu rizika. Vyhodnocení pravděpodobnosti rizik, která mohou nastat jako důsledek výskytu primárního rizika.

52 Rizika Problémy při realizaci jsou běžné. Problémy se dají předem eliminovat při zpracování projektu ošetřením rizik tedy kvalitně provedenou analýzou. Např. je-li zřejmé, že je hodně projektů zaměřených na vzdělávání stejné cílové skupiny, můžeme se začít potýkat s nedostatkem účastníků projektu. Toto riziko se dá ošetřit zaměřením se na aktivity, které doposud realizovány nebyly, což předpokládá znalost trhu, tedy znalost doposud realizovaných projektů.

53 Rizika v řízení projektu ztráta osobností projektového týmu - některé projekty závisí na klíčových osobách. Protože je dobře známe, může připravit plán zastoupení. problémy s pracovníky - mnoho projektů závisí na dobrých vztazích vedení a pracovní síly. Finanční dopady požadavků pracujících lze vyhodnotit a zahrnout do rozpočtu projektu. Finanční problémy nedostatek financí na začátku projektu, jednozdrojové financování projektů, časové rozlišení v příjmech a výdajích vnitřní politické změny - přestože změny mohou v průběhu projektu nastat, je velice složité připravit předem plán jejich ošetření. změny vnějších podmínek nebo okolní změny - mohou podstatně změnit průběh projektu.

54 Rizika V řízení projektu dochází k častým problémům. Nejčastějšími problémy jsou: Odchod členů týmu Odchod členů týmu může být předvídatelný /ten je řešen již při přípravě projektu ošetřením rizik/, ale i neočekávaně. Změna v projektovém týmu musí být oznámena poskytovateli a zároveň je nezbytné doplnit tým o takového manažera, který buď plně nahradí odcházejícího, nebo přechodného, který zajistí aktivity na přechodné období.

55 Rizika Nenaplnění aktivit Mnohem závažnějším problémem je nenaplnění aktivit projektu. Z hlediska poskytovatele je to závažným porušením smlouvy a krátí se rozpočet projektu. Při závažném nenaplnění aktivit např. projekt, zaměřený primárně na vzdělávání a neproběhlo-li vzdělávání, je možné ukončení smlouvy a vrácení všech vynaložených finančních prostředků.

56 Systém řízení plánování sledování výsledků řízení změny řešení problémů sledování realizace projektu zprávy

57 Systém řízení Plánování V rámci řízení projektu je rovněž nezbytné nadále plánovat a to s ohledem na časový harmonogram projektu. Je nezbytné plánovat s dostatečným předstihem jednotlivé činnosti v rámci aktivit.

58 Systém řízení Sledování výsledků Pro řízení projektu je sledování výsledků jednou z nejdůležitějších aktivit. Sledování výsledků probíhá jak tzv. monitoringem, tak sledováním čerpání rozpočtu, což často bývá jeden z nejčastějších problémů při řízení projektů. Výsledky se sledují průběžně, převážně kontrolou realizace jednotlivých aktivit. Nesmí se zapomínat na uchovávání monitoringu veškerá dokumentace slouží k vyhodnocení úspěšnosti aktivit.

59 Systém řízení Řízení změny V rámci realizace projektu může dojít díky vývoji ke změnám. A to jak v rámci realizace aktivit, tak z hlediska časového změna harmonogramu, tak ve vztahu k rozpočtu rozpočtové změny. Každá ze změn podléhá komunikaci s poskytovatelem hovoříme o projektech financovaných prostřednictvím grantového schématu. V případě interního projektu musí změny schvalovat řídící orgán. V případě externího projektu musí změny schvalovat či být s nimi seznámen poskytovatel.

60 Sledování realizace projektu Pro úspěšnou realizaci projektu je naprosto nezbytné stálé sledování jeho realizace. Nejedná se pouze o sledování naplnění aktivit, ale především rozpočtu projektu. V rámci každého projektu jsou stanoveny jednotlivé úkoly a cíle, jednotlivé aktivity včetně harmonogramu jejich realizace a jednotkové ceny a ceny za jednotku /osoboden, ks, měsíc, den / v rámci rozpočtu. Při realizaci projektu se tedy musíme ptát: o Naplňujeme stanovené cíle projektu? o Plníme harmonogram projektu? o Jsou jednotlivé jednotky čerpány dle předpokladu a schváleného rozpočtu? o Je zapotřebí udělat změny v harmonogramu či rozpočtu? o Jsou jednotlivé aktivity naplňovány dle smlouvy? Sledování realizace projektu má na starosti vedoucí projektu, jehož úkolem je včas zhodnotit, že se projekt odchýlil od stanovených aktivit či harmonogramu nebo rozpočtu a učinit urychleně opatření k nápravě. Neučiní-li tak, je vážně ohrožena další realizace projektu či čerpání finančních prostředků.

61

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Setkání realizátorů MAP. Kunčice pod Ondřejníkem Dana Diváková

Setkání realizátorů MAP. Kunčice pod Ondřejníkem Dana Diváková Setkání realizátorů MAP Kunčice pod Ondřejníkem Dana Diváková Setkání realizátorů MAP Práce ve skupině včetně přípravy projektové fiše Komunikační plán a konzultační proces Postupy MAP Povinné pracovní

Více

Studie proveditelnosti obsah a struktura

Studie proveditelnosti obsah a struktura Studie proveditelnosti obsah a struktura Datum: Místo: Prezentuje: 21. 8. 2008 ÚRR Ing. Hana Gavlasová Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt životní cyklus Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

29.10.2013. Projektové řízení. Dana Diváková

29.10.2013. Projektové řízení. Dana Diváková 29.10.2013 Projektové řízení Dana Diváková 1 2 29.10.2013 Obsah prezentace Co je projekt Co je projektové řízení Znalosti potřebné k řízení projektů Termíny, harmonogram Zprávy a projekty pro všechny!

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Inspiromat 8. Řízení projektu projektové řízení

Inspiromat 8. Řízení projektu projektové řízení Inspiromat 8 Řízení projektu projektové řízení listopad 2017 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘÍZENÍ PROJEKTU 1.1 Klíčové úkoly a cíle Pro kvalitní řízení projektu je nezbytné, aby všichni, kdož se podílejí na realizaci

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

Studie proveditelnosti analýza nákladů a přínosů

Studie proveditelnosti analýza nákladů a přínosů Studie proveditelnosti analýza nákladů a přínosů Datum: Místo: Prezentuje: 21. 8. 2008 ÚRR Ing. Kateřina Hlostová Osnova Základní SP 1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Strukturované vyhodnocení projektu 4.

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ROZPOČET PROJEKTU Harmonogram realizace Náklady v tis. Kč Neopráv. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 Celkem Zahájení projektu 2007 Ukončení projektu 2009 Celkové stavební náklady

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice je stanovení jednotného postupu při přípravě, realizaci, řízení a financování projektů realizovaných společností

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Studie proveditelnosti projektu. Feasibility study

Studie proveditelnosti projektu. Feasibility study Studie proveditelnosti projektu Feasibility study Studie proveditelnosti Pro posouzení realizovatelnosti projektu Pro zhodnocení efektivního využití Pro ověření smysluplnosti projektu Studie proveditelnosti,

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP

1_ Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Max. 6 bodů OAP Příloha č. 3 usnesení 002/MV16/12 I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP 34% 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele 34 bodů 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů?

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

POTŘEBNOST. Body za jednotlivá kritéria. Funkce kritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací

POTŘEBNOST. Body za jednotlivá kritéria. Funkce kritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Zdroj informací Sada hodnoticích kritérií pro prioritní osu 2 OP Praha, specifický cíl 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl příloha č. 2 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Více

Návrh projektů a hodnocení projektu USV

Návrh projektů a hodnocení projektu USV Návrh projektů a hodnocení projektu USV Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. Ing. Miroslav Marada, MBA 1. Co je projekt, jeho logické uspořádání, rizika. 2. Co musí projekt (námět, návrh projektu, zpráva) obsahovat.

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník. VERZE 03 (aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník,

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník. VERZE 03 (aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Pro období 2014 2020(5) VERZE 03 (aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník, 29. 3. 2016) Příloha: ANALÝZA RIZIK ANALYZA RIZIK

Více

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.

MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. Obsah Definice procesního řízení Výhody procesního řízení Klasifikace procesů podle důležitosti Popis kontextu procesů Základní

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 53 PŘÍLOHA Č. 4D OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI pro

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Pro období 2014 2020(5) VERZE 05 (aktualizace po změně číslování opatření dle členské schůze 11. 10. 2016 a 26. 10. 2016) Příloha: ANALÝZA

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3 Přehled jednotlivých kritérií a jejich zařazení do skupin kritérií Skupina kritérií (max. počet bodů) Potřebnost (30) Účelnost (20) Efektivnost a hospodárnost (20) Proveditelnost (25) Název kritéria (max.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields Příloha č. 3b Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, oblasti podpory.3 podpora využívání Brownfields pro projekty s celkovými náklady

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA Nápověda k webové aplikaci P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Obsah: 1. Obecné... 3 2. Investice... 4 3. Provozní výdaje... 5 4. Provozní příjmy...

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nezbytné podmínky pro dopracování projektu Olomouc 29. 4. 2010 Zlín 30. 4. 2010 V rámci Etapy 2 Dopracování projektu žadatel dokládá: 1. Doklady

Více

ANALÝZA RIZIK CLLD MAS Staroměstsko

ANALÝZA RIZIK CLLD MAS Staroměstsko Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČ: 22707441 ANALÝZA RIZIK CLLD Staroměstsko Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

UKÁZKA Z REÁLNÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI. Instalace FM v teplárně, snížení emisí

UKÁZKA Z REÁLNÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI. Instalace FM v teplárně, snížení emisí Stránka 1 z 7 UKÁZKA Z REÁLNÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI Studie z které je tato ukázka byla použita jako příloha a povinný doklad k projektům žádosti o podporu prioritní osy 2, v rámci dotačních programů OPŽP

Více

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2.

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. 2010 Příprava a realizace

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Cílem akvizice je dosažení synergie a další růst Nutná správná postakviziční integrace firmy do stávající organizace akvizitora

Cílem akvizice je dosažení synergie a další růst Nutná správná postakviziční integrace firmy do stávající organizace akvizitora Proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu V ekonomice se rozumí právní i ekonomické spojení (převzetí) podniků Cílem akvizice je dosažení synergie a další

Více

Ekonomické metody typu input output

Ekonomické metody typu input output Ekonomické metody typu input output metoda předpoklady pro použití základní princip obory použití CMA shodnost výstupů nebo výsledků poměřování celkových nákladů záměru výběrová řízení s přesně definovaným

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj Studie proveditelnosti (Feasibility Study) metodická příručka Ing. Patrik Sieber Verze 1.4 květen 2004 Tato metodická příručka vznikla ve spolupráci s oponenty Ing. Rostislav

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj Studie proveditelnosti (Feasibility Study) metodická příručka Ing. Patrik Sieber Verze 1.3 duben 2004 Tato metodická příručka vznikla ve spolupráci s oponenty Ing. Rostislav

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Finanční rizika. Příloha č. 27. Analýza rizik. Hodnocení rizika. Název opatření ke snížení/ eliminaci rizika. Významnost.

Finanční rizika. Příloha č. 27. Analýza rizik. Hodnocení rizika. Název opatření ke snížení/ eliminaci rizika. Významnost. Příloha č. 27 Analýza rizik Finanční Nedostatek finančních zdrojů na vlastní podíly a neuznatelné náklady v projektech Výskyt větších neočekávaných výdajů 4 5 20 Kritická 1 5 5 Nízká Nevyvážený Cash Flow

Více

1. Úvod Zhodnocení investice Prvky kvalitního energeticky úsporného projektu dobré praxe... 2

1. Úvod Zhodnocení investice Prvky kvalitního energeticky úsporného projektu dobré praxe... 2 METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT a zpracovatele těchto studií Verze 2. k datu 1. 12. 2018 Obsah

Více

PREZENTACE K OBHAJOBĚ DIPLOMOVÉ PRÁCE NA TÉMA: Studie využitelnosti dané lokality pro výstavbu RD a rozpracování dispozice konkrétního RD.

PREZENTACE K OBHAJOBĚ DIPLOMOVÉ PRÁCE NA TÉMA: Studie využitelnosti dané lokality pro výstavbu RD a rozpracování dispozice konkrétního RD. PREZENTACE K OBHAJOBĚ DIPLOMOVÉ PRÁCE NA TÉMA: Studie využitelnosti dané lokality pro výstavbu RD a rozpracování dispozice konkrétního RD. Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Oponent diplomové

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu Projektové řízení (BI-PRR) Životní cyklus projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Obsah prezentace MPO ČR

Obsah prezentace MPO ČR Obsah prezentace Příprava projektů Investování do majetku státu Projekty EPC a EC - vysvětlení Způsob realizace zadávacího řízení Smluvní vztahy u EPC a EC Podpora EPC a EC Projekt základní faktory Rozsah

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

2.1 Úvod Struktura SRPO Východiska Základní části Metodika zpracování... 3

2.1 Úvod Struktura SRPO Východiska Základní části Metodika zpracování... 3 název dokumentace : Strategický rozvojový plán obce KŘESETICE označení dokumentace : KH-0505 název dokumentu : Část teoretická označení dokumentu : KH-0505-02 Dokumentace označená KH-0505 je duševním majetkem

Více

2.1 Úvod Struktura SRPO Východiska Základní části Metodika zpracování... 3

2.1 Úvod Struktura SRPO Východiska Základní části Metodika zpracování... 3 název dokumentace : Strategický rozvojový plán obce ONOMYŠL označení dokumentace : KH-106815 název dokumentu : Část teoretická označení dokumentu : KH-106815-02 Dokumentace označená KH-106815 je duševním

Více

Regionální rozvoj a praxe

Regionální rozvoj a praxe Regionální rozvoj a praxe Základy projektového řízení Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 3.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Navazující magisterský studijní

Více

Nejčastější chyby v projektech

Nejčastější chyby v projektech Nejčastější chyby v projektech Hodnocení projektu 1. Předkladatel projektu váha 10 % 2. Kvalita projektu váha 40 % (eliminační kritérium minimálně 60 %) 3. Význam projektu váha 45 % 4. Horizontální kritéria

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle

Osnova projektu Základní (identifikační) informace o projektu krátký popis projektu, jeho cíle Investiční záměr c): 2. skupina osvojování schopností 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.2 KOLOVÁ VÝZVA Č. 11 PŘÍLOHA Č. 5 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Strana: 1 PLATNOST OD 19. 1. 2016 1.

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

Inspiromat list 6. Akční plán

Inspiromat list 6. Akční plán Inspiromat list 6 Akční plán Inspiromat 6 - Akční plán POSTUPY MAP : Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit,

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Realizace projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Příloha 7 Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření /Investiční záměr a) založení producentských organizací/

Příloha 7 Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření /Investiční záměr a) založení producentských organizací/ /Investiční záměr a) založení producentských organizací/ 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více