11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art."

Transkript

1 11/2009 Titan 34 UW Art.: cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

2 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Titan 34 UW od sériového č na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 2006/42/ES. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Místo a datum M. Horsch P. Horsch (Jednatel) (Vývoj a konstrukce)

3 Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení Vydání návodu k provozu: 11/ Titan 34 UW cs Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu a seznamu náhradních dílů pro výše uvedený stroj. Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti práce se strojem.... Jméno servisního technika Potvrzení o převzetí Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku! Komu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Typ stroje:... Sériové číslo:... Datum dodání:... Prodejce Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... předváděcí stroj první použití předváděcí stroj změna stanoviště předváděcí stroj konečný prodej - použití nový stroj konečný prodej první použití stroj zákazníka změna stanoviště Zákazník Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předán servisnímu technikovi Místo, datum prvního proškolení Podpis kupujícího

4

5 - Překlad původního návodu k obsluze - Identifikace stroje Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu: Sériové číslo:... Typ stroje:... Rok výroby:... První uvedení do provozu:... Příslušenství: Datum vydání návodu k obsluze: 11/2009 Adresa prodejce: Jméno:... Ulice:... Obec:... Tel.:... Zák. č.: Prodejce:... Adresa spol. HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Zák. č.: HORSCH:...

6 Obsah Úvod...3 Předmluva...3 Záruční podmínky...3 Používání v souladu s předepsaným účelem...4 Následné škody...4 Autorizovaný personál obsluhy...5 Ochranné pomůcky...5 Bezpečnostní údaje...6 Bezpečnostní symboly a štítky...6 Bezpečnost provozu...8 Bezpečnost dopravy...8 Bezpečnost práce...8 Připojení a odpojení...8 Při používání...9 Ošetřování a údržba...9 Přizpůsobení kloubového hřídele...10 Postavení kloubové hřídele do úhlu...10 Zkrácení kloubového hřídele...10 Montáž kloubového hřídele...11 Technika / obsluha...12 Technické údaje...12 Zapřažení stroje...12 Osvětlení...13 Hydraulika...14 Posuvná náprava...14 Vykládání...15 Odstavení stroje...16 Zakrytí plachtou...16 Věžicí zařízení GT Technické údaje...17 Indikátor váhy - obsluha...19 Tisk ID pole a kumulativních hodnot...21 Menu 1 až 4 a kalibrace...23 Autotest...25 Instalace...26 Kabeláž Vážící zařízení...27 Vyhledávání závad...28 Brzdová soustava...30 Ošetřování a údržba...32 Čištění...32 Intervaly údržby...32 Konzervace...32 Mazání stroje...33 Hygiena...33 Zacházení s mazivy...33 Přehled údržby...34 Utahovací momenty pro metrické šrouby...36 Utahovací momenty - palcové šrouby

7 Úvod Předmluva Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte bezpečnostní pokyny! Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost HORSCH žádnou záruku. Tento návod vám má usnadnit seznámení se strojem a umožnit plné využití jeho možností v souladu s určením. S návodem k obsluze musí být seznámena každá osoba, která je pověřena prací se strojem, např. ¾ obsluhou (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče) ¾ opravami (údržba, kontroly) ¾ Přeprava Záruční podmínky Žádosti o uplatnění reklamace je nutno doručit prostřednictvím vašeho prodejce servisnímu oddělení společnosti HORSCH ve Schwandorfu. Ke zpracování je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději do 4 týdnů od výskytu závady. Dodávky dílů s vrácením starých dílů jsou označeny písmenem "R". Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH, nejpozději do 4 týdnů. Dodávky dílů bez vrácení starých dílů. Tyto díly uschovejte ještě 12 týdnů pro případ dalších rozhodnutí. Záruční opravy prováděné jiným než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující více jak 10 hodin práce musí být předem projednány se servisním oddělením HORSCH. S návodem k obsluze dostanete i potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje. Záruční doba začíná běžet datem dodání. U vyobrazení a technických údajů uvedených v tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH vyhrazuje právo na změny, které přispívají ke zlepšení stroje. 3

8 Používání v souladu s předepsaným účelem Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem techniky a schválenými bezpečnostními předpisy. Přesto mohou při použití vznikat nebezpečí zranění uživatele nebo třetích osob resp. poškození stroje nebo vzniku jiných věcných škod. Stroj používejte pouze v technicky nezávadném stavu, v souladu s jeho určením, s vědomím možných nebezpečí a za dodržení bezpečnostních pokynů tohoto návodu k obsluze! Ihned odstraňte především závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost! Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích. Originální náhradní díly a příslušenství HOR- SCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj. Jinými výrobci dodané náhradní díly a příslušenství nebyly podrobeny našim zkouškám a nemají naše schválení. Montáž nebo použití dílů jiných výrobců může proto podle okolností negativně změnit dané konstrukční vlastnosti stroje a tím i ohrozit bezpečnost osob a stroje. Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů a příslušenství nenese společnost HORSCH jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku. Následné škody Stroj byl společností HORSCH vyroben řádně a pečlivě. Přesto se mohou i při použití v souladu s určením vyskytnout poruchy funkčnosti (až po úplný výpadek), ke kterým může dojít např. z těchto příčin: ¾ Ucpání nebo tvorba můstků (např. cizími částicemi, vlhkým osivem nebo hnojivem, lepivým mořením). ¾ Opotřebení dílů (např. opotřebení šneku a kloubového hřídele) ¾ Poškození v důsledku vnějších vlivů ¾ Chybné nebo nevhodné otáčky pohonu a pojezdové rychlosti ¾ Chybná obsluha stroje Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci stroje. Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji, je vyloučen. Sem patří i vyloučení ručení za následné škody z důvodu chyb při obsluze. Stroj je určen k překládce obilí, hnojiva a sypkého materiálu v zemědělství. Jakékoli použití přesahující tento rámec, např. použití jako dopravní prostředek, je považováno za použití v rozporu s určením. Za takto způsobené škody společnost HORSCH neručí. Riziko nese sám uživatel. Je nutno dodržovat příslušné platné předpisy bezpečnosti práce a ostatní obecně platná bezpečnostně technická a pracovně zdravotní pravidla a pravidla silničního provozu. K použití v souladu s určením patří také dodržení pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržení výrobcem předepsaných předpisů pro kontrolu, údržbu a opravy. 4

9 V tomto návodu k obsluze V tomto návodu k obsluze jsou rozlišovány tři různé typy bezpečnostních upozornění/pokynů. Používají se tyto piktogramy: Důležitá upozornění! Když hrozí nebezpečí zranění! Když hrozí nebezpečí úrazu a usmrcení osob! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny výstražné štítky umístěné na stroji. Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte. Dodržováním těchto pokynů zabráníte nehodám a úrazům. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům. Zanechte jakékoli činnosti ohrožující bezpečnost. Autorizovaný personál obsluhy Na stroji smí pracovat pouze osoby, které k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly příslušně zaškoleny. Minimální věk obsluhujícího personálu je 16 let. Obsluhující personál musí mít platný řidičský průkaz. Obsluhující personál nese v pracovní oblasti odpovědnost vůči třetím osobám. Provozovatel musí: ¾ Dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod k obsluze. ¾ Ujistit se, že si obsluhující personál přečetl návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu. Návod k obsluze je součástí stroje. Ochranné pomůcky Pro provoz a údržbu potřebujete: ¾ Přiléhavé oblečení ¾ Ochranné pracovní rukavice chránící před strojními díly s ostrými hranami ¾ Ochranné brýle chránící proti prachu nebo rozstřiku při manipulaci s hnojivy ¾ Dodržujte předpisy výrobce hnojiva ¾ Při zacházení s mořidly nebo mořeným osivem používejte ochranné respirační masky a ochranné pracovní rukavice. Dodržujte předpisy výrobce mořidla. 5

10 Bezpečnostní údaje Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny jsou platné pro všechny kapitoly tohoto návodu k obsluze. Nezdržujte se v pojezdové oblasti sklápěcích dílů stroje! Bezpečnostní symboly a štítky Na stroji Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny! Nikdy nesahejte do otáčejícího se šneku! Před provedením údržby a oprav vypněte motor a vytáhněte klíček. Jízda osob na stroji je zakázána! Nebezpečí z unikající kapaliny pod tlakem, dodržujte pokyny v návodu k obsluze! Nikdy nesahejte do oblasti s hrozícím nebezpečím sevření, dokud se v ní mohou díly pohybovat! 6

11 Označení hydraulických hadic Po 50 hodinách dotáhněte kolové mati- Symbol je vždy na hadici, která vyžaduje tlak pro uvedení stroje do přepravní polohy (zvednutí, ce / šrouby kola sklopení atd.) Zasunutí / vysunutí nápravy 50 h / Nm Opěrná patka Překládací háky; při překládání zavěste v těchto místech vázací prostředky (řetězy, lana atd.). Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Maschine Zeichnung Sklopení / vyklopení šneku Zeic Maschine Vorlage Šoupátko šneku Maschine alle Zeichnung Verladehacken Zeichnungsnumm Zeichnungsnummer Dateiname ed Nov Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname

12 Bezpečnost provozu Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení prodejcem, zástupci výrobního závodu nebo pracovníky společnosti HORSCH. Vyplněné potvrzení o převzetí bezpodmínečně zašlete zpět společnosti HORSCH. Stroj používejte pouze v případě, že jsou všechna ochranná a ostatní pro bezpečnost stroje důležitá zařízení, např. odnímatelné kryty, nainstalovaná na stroji a jsou plně funkční. ¾ Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů a matic a případně je dotáhněte. ¾ Pravidelně kontrolujte huštění pneumatik. ¾ V případě funkčních poruch stroj ihned zastavte a zajistěte. ¾ Přizpůsobte kloubový hřídel podle traktoru a provozujte jen s předepsaným ochranným zařízením. Bezpečnost dopravy Při jízdě po veřejných komunikacích platí pravidla silničního provozu. Na veřejných komunikacích lze přepravovat pouze s troje s platným technickým osvědčením, vydaným v souladu s vyhláškou č.341/2002 O schvalování technické způsobilosti a provozu na veřejných komunikacích, v platném znění. Stroje bez platného technického osvědčení musí být na veřejných komunikacích přepravovány na podvalníku nebo jiném dopravním prostředku schváleného typu, v souladu s platnou vyhláškou. Před každou jízdou po silnici zkontrolujte funkčnost osvětlení a brzdy a dodržujte přepravní šířku a výšku. Vždy zasuňte posuvnou nápravu a sklopte šnek. Před jízdou po silnici očistěte stroj / pneumatiky od nahromaděné zeminy. Jízda osob na stroji je přísně zakázána! Při přepravě po veřejných komunikacích jezděte rychlostí max. 25 km/h a vždy s prázdným zásobníkem. Bezpečnost práce Kromě pokynů v návodu k obsluze dodržujte i předpisy bezpečnosti práce vydané profesními agrárními organizacemi. Pozor! Při vyklopeném šneku dávejte pozor na jeho vzdálenost od elektrického vedení! Připojení a odpojení Při připojování a odpojování stroje na tažné zařízení traktoru hrozí nebezpečí zranění. ¾ Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu. ¾ Při couvání postupujte se zvýšenou opatrností. Je zakázáno zdržovat se mezi traktorem a strojem. ¾ Stroj odstavujte pouze na rovném a pevném podkladu. ¾ Stiskněte parkovací brzdu. Brzdová soustava Překládací stroj je vybaven provozní a parkovací brzdou. Brzdová soustava musí být během jízdy po silnici vždy připojena a plně funkční. Po připojení stroje a před začátkem přepravní jízdy vždy nejprve zkontrolujte funkci a stav brzdové soustavy a uvolněte parkovací brzdu. Dbejte na přípustné zatížení náprav, nosnost pneumatik a celkovou hmotnost, aby zůstala zachována dostatečná řiditelnost a schopnost brzdění. Jízdní chování ovlivňují nástavbové agregáty. Zvláště při průjezdu zatáček mějte na paměti setrvačnou hmotnost těchto nástaveb. 8

13 Na hydraulickém okruhu ¾ Hydraulické hadice připojujte na traktoru teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na traktoru i zařízení. ¾ Hydraulická soustava je pod tlakem. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození všech vedení, hadic a šroubení! ¾ Při hledání netěsností používejte pouze vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár! ¾ V případě zranění ihned vyhledejte lékaře! Pro vyloučení chyb ovládání by měly být zásuvky a konektory hydraulických funkčních přípojek mezi traktorem a strojem označeny. Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Při používání ¾ Před rozjezdem a před uvedením do provozu zkontrolujte oblast v blízkosti stroje (děti). Dbejte na dostatečný výhled. ¾ Žádné z předepsaných a dodaných ochranných zařízení nesmí být odstraněno. ¾ V pojezdové oblasti hydraulicky ovládaných dílů se nesmí zdržovat žádné osoby. ¾ Nástupní opory a nášlapné plochy používejte pouze při stojícím stroji. Během provozu je jízda osob na stroji zakázána! Ošetřování a údržba ¾ Dodržujte intervaly pravidelných kontrol a inspekce uvedené v předpisech nebo v návodu k obsluze. ¾ Pro provedení údržbových a ostatních prací odstavte stroj na rovném podkladu s dostatečnou nosností a zajistěte jej proti samovolnému pohybu. ¾ Před čištěním stroje vysokotlakým čističem zakryjte všechny otvory, do nichž z bezpečnostních a funkčních důvodů nesmí proniknout voda, pára nebo čisticí prostředky. Proud vody nesměrujte přímo na elektrické nebo elektronické komponenty. ¾ Po vyčištění zkontrolujte těsnost a uvolněné spoje všech hydraulických vedení. ¾ Zkontrolujte možná prodření a poškození. Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte! ¾ Před zahájením prací na elektrické instalaci ji odpojte od přívodu elektrického proudu. ¾ Při svařování na stroji odpojte kabely od řídicích jednotek a jiných elektronických komponent. Ukostření proveďte co nejblíže k místu svařování. ¾ Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte. Nové stroje nemyjte parními ani vysokotlakými čističi. Ochranný lak je zcela vytvrzený až po přibližně 3 měsících, před uplynutím této doby by se mohl poškodit. 9

14 Přizpůsobení kloubového hřídele Před nasazením stroje a při přepřahání traktoru se musí kloubový hřídel přizpůsobit podle traktoru. Kloubové hřídele i přetěžovací a volnoběžné spojky jsou závislé na zařízení a výkonu. Nesmí se nahrazovat jinou výbavou. Maximálně přípustné otáčky pohonu kloubového hřídele a možné změny převodů najdete v návodu k obsluze namontované rotační brány. Postavení kloubové hřídele do úhlu Postavení kloubového hřídele do úhlu v provozu má velký vliv na životnost kloubů. Úhly by měly být co nejmenší, klouby na straně traktoru a stroje by měly být ve stejném úhlu a při jízdě v přímém směru paralelní. U zapřažených strojů by měl být otočný a přívěsný bod pokud možno uprostřed kloubového hřídele. Zkrácení kloubového hřídele Kloubový hřídel montujte jen při zastaveném motoru a vypnutém vývodovém hřídeli. Používejte jen kloubový hřídel s předepsaným ochranným vybavením! Pojistky kloubového hřídele musí bezpečně zapadnout. Dodržujte provozní délku Přizpůsobení kloubového hřídele Provozní délka kloubového hřídele Snažte se o co největší překrytí. Kloubový hřídel je možné za provozu roztáhnout jen o polovinu krytu posuvného profilu Pu v zasunutém stavu Lz. ¾ Pro nastavení délky podržte vedle sebe poloviny kloubových hřídelí v nejkratší provozní poloze a označte. ¾ Vnitřní a vnější pažnice rovnoměrně zkraťte. ¾ Vnitřní a vnější posuvný profil zkraťte o stejnou délku jako pažnici. ¾ Zarovnejte hrany a pečlivě odstraňte třísky. Pak kloubový hřídel namažte. 10

15 Montáž kloubového hřídele Montáž kloubového hřídele A - Rychlouzávěr QS Stáhněte tažnou objímku zpět, dokud se nezastaví v otevřené poloze. Nasuňte kloubový hřídel na vývodový hřídel, až automaticky zapadne rychlouzávěr QS. Tažná objímka se pak musí volně otáčet. B - Posuvný kolík Stiskněte posuvný kolík a současně nasuňte kloubový hřídel na vývodový hřídel, až zapadne uzávěr. C - Tažný uzávěr Stáhněte tažný uzávěr a současně nasuňte kloubový hřídel na vývodový hřídel, až zapadne uzávěr. Před každým uvedením kloubového hřídele do provozu zkontrolujte, zda uzávěry bezpečně zapadly. Zavěšení řetězu ¾ Zavěste přídržný řetěz tak, aby byla zajištěna dostatečná pojezdové oblast kloubového hřídele ve všech provozních polohách. ¾ Přídržný řetěz nepoužívejte k zavěšení kloubového hřídele. 11

16 Technika / obsluha Technické údaje Rozměry a hmotnosti Přepravní šířka:...2,96 m Přepravní výška:... 4,00 m Výška se šnekem:... 5,00 m Délka:...8,13 m Pracovní záběr v poli:...3,55 m Hmotnost v prázdném stavu: kg Zatížení na nápravu v prázdném stavu: kg Zatížení na čepu závěsu v prázdném stavu: kg Jízda po silnici Celková přípustná hmotnost: kg Zatížení na nápravu max.: kg Zatížení na čepu závěsu max.: kg Pole Zatížení na nápravu max.: kg Zatížení na čepu závěsu max.: kg Standardní provedení Objem zásobníku:...34 m³ Šnek - sklopný ø: mm Kloubový hřídel do: /min. Brzdy:...Vzduchová Pneumatiky: /60 R32 Nosnost na pneumatiku při 2,4 bar: kg 2,8 bar: kg 3,2 bar: kg 3,4 bar: kg 3,8 bar: kg Potřebný výkon traktoru Výkon traktoru od: kw/200 HP 1 x dvojčinný okruh:...posuvná náprava 1 x dvojčinný okruh:... Sklopení šneku 1 x dvojčinný okruh:... Šoupátko šneku 1 x dvojčinný okruh:... Odstavné opěry Zapřažení stroje Při připojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné osoby. Zapřažení: ¾Stroj zapřáhněte za traktor. ¾ Připojte hadice hydrauliky, vedení brzdové soustavy a kabely pro osvětlení a vážící zařízení. ¾ Uvolněte parkovací brzdu zatlačením spínače na brzdovém ventilu směrem nahoru. Pomocí řídicí jednotky sklopte podpěry. Všechny kabely, vedení a hadice uložte tak, aby během provozu (průjezd zatáček) nedošlo k jejich poškození. Všechny konektory (hydraulické, elektrické a pneumatické) udržujte v čistotě a dbejte na pevnost jejich spojení. V důsledku znečištění konektorů pronikají nečistoty i do protékajících médií. Konektory následně netěsní a v připojených konstrukčních skupinách dochází k funkčním poruchám a výpadkům. Pro vyloučení chyb při připojování jsou konektory označeny. U všech hydraulických pohybů snižte před dorazem rychlost pohybujících se dílů stroje přiškrcením příslušného ventilu na řídicí jednotce. Nosnost pneumatik Při vytížení max. nosnosti musí být pneumatiky nahuštěny na 3,8 bar. Jinak by mohlo dojít k poškození pneumatik v důsledku přetížení. Kontrolujte tlak vzduchu pravidelně, nejlépe každý den! 12

17 Osvětlení R Konektor a zapojení kabelů: Č. Ozn. Barva Funkce 1. L žlutá Blikač vlevo g bílá Kostra 4. R zelená Blikač vpravo R hnědá Konc. sv. vpravo červená Brzdová světla L černá Konc. sv. vlevo Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí! L nung Instalace osvětlení 1. Konektor 7pólový 2. Rozvaděč 3. Koncová svítilna vpravo 3.1 Žárovka ukaz. směru (blikač) 3.2 Žárovka koncového světla 3.3 Žárovka brzdového světla 4. Koncová svítilna vlevo 4.1 Žárovka brzdového světla 4.2 Žárovka koncového světla 4.3 Žárovka ukaz. směru (blikač) 5. Reflektor v nádrži 6. Senzor 7. Relé 8. Reflektor na šneku Zeichnungsnummer Dateiname euchtung Beleucht.skf ed okt 09 Entw. Datum 13

18 Hydraulika Posuvná náprava Nápravu je možné v poli hydraulicky rozšířit. Tím se zlepší stabilita ve svahových polohách a díky různým rozchodům kol vzhledem k traktoru se sníží sníží stlačení půdy. Pomocí řídicí jednotky vysuňte nebo zasuňte nápravu a jeďte pomalu dál, dokud se náprava zcela nezasune nebo nevysune. 4 4 Hydraulika Titan 34 UW 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka 3. Hydr. válec šneku 4. Hydr. válec posuvné nápravy 5. Hydr. válec šoupátka 6. Hydr. válec odstavné opěry Řídicí jednotky v traktoru musí být při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Při vysouvání a zasouvání šneku se nesmí zdržovat žádné osoby v pojezdové oblasti nebo v dosahu žebříku. Při jízdě po silnici musí být náprava zcela zasunutá. Pak ovládací jednotku zajistěte proti neúmyslnému spuštění. Před dorazem snižte rychlost pohybujících se dílů stroje přiškrcením příslušného ventilu na řídicí jednotce! Zeichnungsnummer Dateiname ed sep 08 14

19 Vykládání Pozor - nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vyklopeném šneku kontrolujte výšku stroje v blízkosti elektrického vedení. Pro vyprázdnění obsahu zásobníku zajeďte na vykládku. ¾ Vyklopte šnek až na doraz. ¾ Zapněte kloubový hřídel. Šnek může být poháněn rychlostí až 700 ot./min. Podle dosavadních zkušeností se většina druhů sypkých hmot rychle vyprázdní už při 540 ot./min., přičemž vyprazdňování probíhá šetrněji. ¾ Při zvýšených otáčkách traktoru pomalu otevřete šoupátko pomocí řídicí jednotky. Poloha šoupátka se zobrazí na stupnici u roury šneku. ¾Na konci vykládání nebo u prázdného zásobníku zavřete šoupátko a po krátkém doběhu šneku vypněte pohon kloubového hřídele. ¾ Šnek opět sklopte i na poli. Při jízdě po silnici musí být sklopený. Zbytky v zásobníku je možné vyprázdnit pomocí šoupátka na dně zásobníku. Za tím účelem podstavte vhodnou nádobu a ručním kolečkem otevřete šoupátko. Ruční kolečko pro vyprázdnění zbytků Při čištění nebo odstraňování zbytků může být nutné vstoupit do zásobníku. Šnek přitom nesmí být zapnutý! Vypněte traktor a vytáhněte klíč. Vyprazdňovací otáčky Šnek by měl být poháněn rychlostí max. 700 ot./min. Při vyšších otáčkách vznikají v pohonu vibrace, které mohou stroj poškodit.vyšší otáčky také vždy nevedou ke zvýšení výkonu, protože v závislosti na sypkém materiálu se s rostoucími otáčkami snižuje plnění.dosavadní zkušenosti ukazují, že max. výkon při vykládání je u většiny druhů sypkého materiálu dosažen při ot./min. Vykládací šnek 15

20 Odstavení stroje Překládací stroj by se měl odstavit v hale nebo pod přístřeškem, aby se v zásobníku nehromadila vlhkost. Pokud je stroj odstaven venku, mělo by být vypouštěcí šoupátko otevřené, aby mohla lépe odtékat dešťová voda nebo sníh. Šoupátko na šneku by mělo být otevřené, aby byla pístnice zatažena a tím chráněna proti korozi. Zakrytí plachtou Pro zakrytí přepravovaného materiálu lze konstrukci vybavit plachtou (doplňková výbava). Plachta chrání přepravovaný materiál před deštěm a prachem. Při pojíždění dávejte pozor na okolí. V pojížděcí oblasti stroje se nesmí zdržovat žádné osoby (děti). ¾ Stroj odstavujte na vodorovném a pevném podkladu. ¾Vysuňte hydraulické opěrky. ¾Zatáhněte parkovací brzdu zatlačením červeného tlačítka na brzdovém ventilu směrem dolů. ¾ Hydraulická vedení a elektrické spoje rozpojte a zavěste do příslušných držáků. ¾ Rozpojte brzdová vedení ¾Odeberte kloubový hřídel a uložte do určeného držáku ¾Vypřažení stroje ¾ Odvodněte vzdušník a při delším odstavení uzavřete hadicové spojky. ¾Počítač vážícího zařízení uchovávejte v suchých prostorách. Plachty Plachta se natahuje a stahuje přes konstrukci klikou. Vyjměte kliku z držáku a pohybujte s ní ve směru pojezdu dozadu. Otočným pohybem kliky se plachta natahuje nebo stahuje. Pokud jste překládali hnojivo, důkladně omyjte zásobník i stroj. Hnojivo je agresivní a podporuje korozi. Velmi agresivně napadá především pozinkované díly, jako jsou šrouby. Klika plachty V zimě dávejte pozor na sněhovou zátěž. Při nebezpečí hustého sněžení plachtu příp. předem stáhněte, nebo odstavte pod střechu. Funkce stahovacího mechanismu (pryžový protitah) může být při nízkých teplotách narušena. 16

21 Věžicí zařízení GT 400 HELLO Technické údaje Rozměry DxVxŠ: 260 mm x 190 mm x 105 mm (10,25 x 8,0 x 4 ) Hmotnost 2,04 kg (4,5 lbs) Texty nápovědy Texty nápovědy v 10 jazycích u delších textů se na displeji posouvejte Síťové napětí Vážní tyče 8 VDC nominální může řídit deset vážních tyčí s 350 Ohm zkratuvzdorné ATK Automatická teplotní kompenzace interní elektroniky pro přesné vážení Signál vážní tyče Kompatibilní s vážními tyčemi se signálem přes 0,25 mv/v v celém rozsahu Auto Range (volitelné) pro zvýšení rozlišení v zobrazovacích impulsech u hodnot 300 a 600 zobrazovacích impulsů Konektory Odolný vůči vnějším vlivům, kulatý konektor AMP z plastu, pozlacené kontakty Napájení 10,5 až 16,0 VDC 160 ma nominální se čtyřmi 350 Ω LC Nastavení a kalibrace přes čelní panel 17

22 Rozsah brutto Displej max Varování při nízkém stavu baterií Aktivuje se při nominální hodnotě10,5 V Libra (Lb)/Kilo volitelné Displej STD EZ EZ VIEW 6číselný LCD 1,1 na výšku 6číselný LCD 1,7 na výšku Rozlišení displeje Nastavitelné na max zobrazovacích bodů 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Obnovovací frekvence displeje volitelné: 1, 2, 3, 4krát za sekundu Korekce nulového bodu (Zero Track) volitelné: zap.vyp. Přesnost rozsahu ±(0,1 % + 0,005 % F) nebo (0,1 % + 0,009 % C) plná váha ± 1 Output- Count Hlásič pohybu (Motion) volitelné: zap.vyp. Přesnost (0,005 % F.) nebo (0,009 % C) plná váha ±1 Output-Count pro měnič 0,5 mv/v Režim blokování (Hold) Používá se u mobilních aplikací, aby se zobrazená hmotnost stabilizovala, když se váha pohybuje. Nedestruktivní paměť EEPROM Provozní teplota -29 C až 60 C -20 F až 140 F Vstupy pro externí signály Tárování/Receptura předem/zadat nové přednastavení Čištění K čištění indikátoru nepoužívejte tekoucí vodu (vysokotlaký čistič, vodní hadici). Nabíjení baterie a svářecí práce Odpojte od indikátoru váhy všechny kabely, a teprve pak můžete nabíjet baterii nebo provádět na zařízení svařovací práce. V opačném případě může být poškozen indikátor váhy nebo připojené vážní tyče. Kryt IP65, IEC 529 Algoritmus vážení 4 interně volitelné filtry pro optimální výkon (general (obecně), slow (pomalu), fast (rychle) a lock-on (aretovat)) 18

23 Indikátor váhy - obsluha 1. Stisknutím a držením po dobu 3 sekund se indikátor váhy vynuluje 2. Spuštění a zastavení registrace vysypávání; indikátor zobrazí vysypané množství a předá data do sériového rozhraní (pokud existuje) 3. Změna názvu (ID) a zobrazení kumulativních hodnot 4. Zapnutí a vypnutí indikátoru váhy 5. Net Šipka bliká, když se nacházíte v režimu vážení netto 6. Print Šipka bliká, když se tiskne 7. Gross Šipka bliká, když se nacházíte v režimu vážení brutto 8. Unload Šipka bliká, když se nacházíte v režimu zavádění nebo vysypávání Rozhraní napájení Připojení pro síťový kabel 10. Rozhraní vážní tyče Připojení pro kabel J-Box 11. Sériové rozhraní/rozhraní tiskárny Připojení tiskárny/ddl (volitelné) 19

24 Zapnutí nebo vypnutí indikátoru váhy HELLO / bye 1. Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte Nastavení indikátoru váhy na nulu 1 O Pozor: Pokud nebyl indikátor váhy správně nastaven na 0, projeví se to jen u hmotnosti brutto. Vysypaná hmotnost (netto) se zobrazí správně. 1. Stiskněte po dobu 3 sekund, aby se indikátor váhy vynuloval. 1 Plnění a vysypávání Po naložení vozu postupujte podle níže uvedených pokynů, aby se vysypávání registrovalo. Pozor: Pro co nejpřesnější registraci by mělo zařízení stát na rovném podkladu. Maschine Vorlage ed Juli 05 unload 1. Pro spuštění registrace vysypávání 1 stiskněte. Na displeji se střídavě zobrazuje 0 kg a unload. Šipky u NET a UNLOAD blikají. Maschine Spusťte vysypávání nebo rozprašování. Na displeji se zobrazí vysypané množství a unload. Vorlage ed Juli 05 2 Vorlage ed Juli 05 Maschine O 2. Stiskněte,jestliže jste s vysypáváním hotovi. Vysypané množství se připočte ke kumulativnímu množství a buď se vytiskne, nebo se uloží do DDL. Šipka u PRINT během ukládání dat bliká. 20

25 Pozor: Tisk a uložení dat do DDL je možné jen se sériovým rozhraním (J905). Maschine Vorlage ed Juli O 3. Indikátor váhy pak zobrazí zbývající hmotnost na voze. Tisk ID pole a kumulativních hodnot Změna ID pole Zadání ID jména zákazníka nebo pole 3 Maschine Vorlage ed Juli 05 field 4 1/2 1. Stiskněte. Na displeji se zobrazí pole, následované jménem nebo číslem, jehož znak vlevo bliká Pro změnu blikajícího znaku stiskněte Pro výběr dalšího znaku stiskněte 3. Tlačítkem můžete procházet seznam znaků pozpátku. 4. Stiskněte pro uložení změn a pro přemístění na Tisknout kumulativní hodnoty. 21

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více