11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art."

Transkript

1 11/2009 Titan 34 UW Art.: cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

2 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Titan 34 UW od sériového č na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 2006/42/ES. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Místo a datum M. Horsch P. Horsch (Jednatel) (Vývoj a konstrukce)

3 Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení Vydání návodu k provozu: 11/ Titan 34 UW cs Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu a seznamu náhradních dílů pro výše uvedený stroj. Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti práce se strojem.... Jméno servisního technika Potvrzení o převzetí Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku! Komu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Typ stroje:... Sériové číslo:... Datum dodání:... Prodejce Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... předváděcí stroj první použití předváděcí stroj změna stanoviště předváděcí stroj konečný prodej - použití nový stroj konečný prodej první použití stroj zákazníka změna stanoviště Zákazník Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předán servisnímu technikovi Místo, datum prvního proškolení Podpis kupujícího

4

5 - Překlad původního návodu k obsluze - Identifikace stroje Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu: Sériové číslo:... Typ stroje:... Rok výroby:... První uvedení do provozu:... Příslušenství: Datum vydání návodu k obsluze: 11/2009 Adresa prodejce: Jméno:... Ulice:... Obec:... Tel.:... Zák. č.: Prodejce:... Adresa spol. HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Zák. č.: HORSCH:...

6 Obsah Úvod...3 Předmluva...3 Záruční podmínky...3 Používání v souladu s předepsaným účelem...4 Následné škody...4 Autorizovaný personál obsluhy...5 Ochranné pomůcky...5 Bezpečnostní údaje...6 Bezpečnostní symboly a štítky...6 Bezpečnost provozu...8 Bezpečnost dopravy...8 Bezpečnost práce...8 Připojení a odpojení...8 Při používání...9 Ošetřování a údržba...9 Přizpůsobení kloubového hřídele...10 Postavení kloubové hřídele do úhlu...10 Zkrácení kloubového hřídele...10 Montáž kloubového hřídele...11 Technika / obsluha...12 Technické údaje...12 Zapřažení stroje...12 Osvětlení...13 Hydraulika...14 Posuvná náprava...14 Vykládání...15 Odstavení stroje...16 Zakrytí plachtou...16 Věžicí zařízení GT Technické údaje...17 Indikátor váhy - obsluha...19 Tisk ID pole a kumulativních hodnot...21 Menu 1 až 4 a kalibrace...23 Autotest...25 Instalace...26 Kabeláž Vážící zařízení...27 Vyhledávání závad...28 Brzdová soustava...30 Ošetřování a údržba...32 Čištění...32 Intervaly údržby...32 Konzervace...32 Mazání stroje...33 Hygiena...33 Zacházení s mazivy...33 Přehled údržby...34 Utahovací momenty pro metrické šrouby...36 Utahovací momenty - palcové šrouby

7 Úvod Předmluva Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte bezpečnostní pokyny! Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost HORSCH žádnou záruku. Tento návod vám má usnadnit seznámení se strojem a umožnit plné využití jeho možností v souladu s určením. S návodem k obsluze musí být seznámena každá osoba, která je pověřena prací se strojem, např. ¾ obsluhou (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče) ¾ opravami (údržba, kontroly) ¾ Přeprava Záruční podmínky Žádosti o uplatnění reklamace je nutno doručit prostřednictvím vašeho prodejce servisnímu oddělení společnosti HORSCH ve Schwandorfu. Ke zpracování je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději do 4 týdnů od výskytu závady. Dodávky dílů s vrácením starých dílů jsou označeny písmenem "R". Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH, nejpozději do 4 týdnů. Dodávky dílů bez vrácení starých dílů. Tyto díly uschovejte ještě 12 týdnů pro případ dalších rozhodnutí. Záruční opravy prováděné jiným než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující více jak 10 hodin práce musí být předem projednány se servisním oddělením HORSCH. S návodem k obsluze dostanete i potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje. Záruční doba začíná běžet datem dodání. U vyobrazení a technických údajů uvedených v tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH vyhrazuje právo na změny, které přispívají ke zlepšení stroje. 3

8 Používání v souladu s předepsaným účelem Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem techniky a schválenými bezpečnostními předpisy. Přesto mohou při použití vznikat nebezpečí zranění uživatele nebo třetích osob resp. poškození stroje nebo vzniku jiných věcných škod. Stroj používejte pouze v technicky nezávadném stavu, v souladu s jeho určením, s vědomím možných nebezpečí a za dodržení bezpečnostních pokynů tohoto návodu k obsluze! Ihned odstraňte především závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost! Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích. Originální náhradní díly a příslušenství HOR- SCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj. Jinými výrobci dodané náhradní díly a příslušenství nebyly podrobeny našim zkouškám a nemají naše schválení. Montáž nebo použití dílů jiných výrobců může proto podle okolností negativně změnit dané konstrukční vlastnosti stroje a tím i ohrozit bezpečnost osob a stroje. Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů a příslušenství nenese společnost HORSCH jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku. Následné škody Stroj byl společností HORSCH vyroben řádně a pečlivě. Přesto se mohou i při použití v souladu s určením vyskytnout poruchy funkčnosti (až po úplný výpadek), ke kterým může dojít např. z těchto příčin: ¾ Ucpání nebo tvorba můstků (např. cizími částicemi, vlhkým osivem nebo hnojivem, lepivým mořením). ¾ Opotřebení dílů (např. opotřebení šneku a kloubového hřídele) ¾ Poškození v důsledku vnějších vlivů ¾ Chybné nebo nevhodné otáčky pohonu a pojezdové rychlosti ¾ Chybná obsluha stroje Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci stroje. Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji, je vyloučen. Sem patří i vyloučení ručení za následné škody z důvodu chyb při obsluze. Stroj je určen k překládce obilí, hnojiva a sypkého materiálu v zemědělství. Jakékoli použití přesahující tento rámec, např. použití jako dopravní prostředek, je považováno za použití v rozporu s určením. Za takto způsobené škody společnost HORSCH neručí. Riziko nese sám uživatel. Je nutno dodržovat příslušné platné předpisy bezpečnosti práce a ostatní obecně platná bezpečnostně technická a pracovně zdravotní pravidla a pravidla silničního provozu. K použití v souladu s určením patří také dodržení pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržení výrobcem předepsaných předpisů pro kontrolu, údržbu a opravy. 4

9 V tomto návodu k obsluze V tomto návodu k obsluze jsou rozlišovány tři různé typy bezpečnostních upozornění/pokynů. Používají se tyto piktogramy: Důležitá upozornění! Když hrozí nebezpečí zranění! Když hrozí nebezpečí úrazu a usmrcení osob! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny výstražné štítky umístěné na stroji. Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte. Dodržováním těchto pokynů zabráníte nehodám a úrazům. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům. Zanechte jakékoli činnosti ohrožující bezpečnost. Autorizovaný personál obsluhy Na stroji smí pracovat pouze osoby, které k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly příslušně zaškoleny. Minimální věk obsluhujícího personálu je 16 let. Obsluhující personál musí mít platný řidičský průkaz. Obsluhující personál nese v pracovní oblasti odpovědnost vůči třetím osobám. Provozovatel musí: ¾ Dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod k obsluze. ¾ Ujistit se, že si obsluhující personál přečetl návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu. Návod k obsluze je součástí stroje. Ochranné pomůcky Pro provoz a údržbu potřebujete: ¾ Přiléhavé oblečení ¾ Ochranné pracovní rukavice chránící před strojními díly s ostrými hranami ¾ Ochranné brýle chránící proti prachu nebo rozstřiku při manipulaci s hnojivy ¾ Dodržujte předpisy výrobce hnojiva ¾ Při zacházení s mořidly nebo mořeným osivem používejte ochranné respirační masky a ochranné pracovní rukavice. Dodržujte předpisy výrobce mořidla. 5

10 Bezpečnostní údaje Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny jsou platné pro všechny kapitoly tohoto návodu k obsluze. Nezdržujte se v pojezdové oblasti sklápěcích dílů stroje! Bezpečnostní symboly a štítky Na stroji Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny! Nikdy nesahejte do otáčejícího se šneku! Před provedením údržby a oprav vypněte motor a vytáhněte klíček. Jízda osob na stroji je zakázána! Nebezpečí z unikající kapaliny pod tlakem, dodržujte pokyny v návodu k obsluze! Nikdy nesahejte do oblasti s hrozícím nebezpečím sevření, dokud se v ní mohou díly pohybovat! 6

11 Označení hydraulických hadic Po 50 hodinách dotáhněte kolové mati- Symbol je vždy na hadici, která vyžaduje tlak pro uvedení stroje do přepravní polohy (zvednutí, ce / šrouby kola sklopení atd.) Zasunutí / vysunutí nápravy 50 h / Nm Opěrná patka Překládací háky; při překládání zavěste v těchto místech vázací prostředky (řetězy, lana atd.). Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Maschine Zeichnung Sklopení / vyklopení šneku Zeic Maschine Vorlage Šoupátko šneku Maschine alle Zeichnung Verladehacken Zeichnungsnumm Zeichnungsnummer Dateiname ed Nov Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname

12 Bezpečnost provozu Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení prodejcem, zástupci výrobního závodu nebo pracovníky společnosti HORSCH. Vyplněné potvrzení o převzetí bezpodmínečně zašlete zpět společnosti HORSCH. Stroj používejte pouze v případě, že jsou všechna ochranná a ostatní pro bezpečnost stroje důležitá zařízení, např. odnímatelné kryty, nainstalovaná na stroji a jsou plně funkční. ¾ Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů a matic a případně je dotáhněte. ¾ Pravidelně kontrolujte huštění pneumatik. ¾ V případě funkčních poruch stroj ihned zastavte a zajistěte. ¾ Přizpůsobte kloubový hřídel podle traktoru a provozujte jen s předepsaným ochranným zařízením. Bezpečnost dopravy Při jízdě po veřejných komunikacích platí pravidla silničního provozu. Na veřejných komunikacích lze přepravovat pouze s troje s platným technickým osvědčením, vydaným v souladu s vyhláškou č.341/2002 O schvalování technické způsobilosti a provozu na veřejných komunikacích, v platném znění. Stroje bez platného technického osvědčení musí být na veřejných komunikacích přepravovány na podvalníku nebo jiném dopravním prostředku schváleného typu, v souladu s platnou vyhláškou. Před každou jízdou po silnici zkontrolujte funkčnost osvětlení a brzdy a dodržujte přepravní šířku a výšku. Vždy zasuňte posuvnou nápravu a sklopte šnek. Před jízdou po silnici očistěte stroj / pneumatiky od nahromaděné zeminy. Jízda osob na stroji je přísně zakázána! Při přepravě po veřejných komunikacích jezděte rychlostí max. 25 km/h a vždy s prázdným zásobníkem. Bezpečnost práce Kromě pokynů v návodu k obsluze dodržujte i předpisy bezpečnosti práce vydané profesními agrárními organizacemi. Pozor! Při vyklopeném šneku dávejte pozor na jeho vzdálenost od elektrického vedení! Připojení a odpojení Při připojování a odpojování stroje na tažné zařízení traktoru hrozí nebezpečí zranění. ¾ Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu. ¾ Při couvání postupujte se zvýšenou opatrností. Je zakázáno zdržovat se mezi traktorem a strojem. ¾ Stroj odstavujte pouze na rovném a pevném podkladu. ¾ Stiskněte parkovací brzdu. Brzdová soustava Překládací stroj je vybaven provozní a parkovací brzdou. Brzdová soustava musí být během jízdy po silnici vždy připojena a plně funkční. Po připojení stroje a před začátkem přepravní jízdy vždy nejprve zkontrolujte funkci a stav brzdové soustavy a uvolněte parkovací brzdu. Dbejte na přípustné zatížení náprav, nosnost pneumatik a celkovou hmotnost, aby zůstala zachována dostatečná řiditelnost a schopnost brzdění. Jízdní chování ovlivňují nástavbové agregáty. Zvláště při průjezdu zatáček mějte na paměti setrvačnou hmotnost těchto nástaveb. 8

13 Na hydraulickém okruhu ¾ Hydraulické hadice připojujte na traktoru teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na traktoru i zařízení. ¾ Hydraulická soustava je pod tlakem. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození všech vedení, hadic a šroubení! ¾ Při hledání netěsností používejte pouze vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár! ¾ V případě zranění ihned vyhledejte lékaře! Pro vyloučení chyb ovládání by měly být zásuvky a konektory hydraulických funkčních přípojek mezi traktorem a strojem označeny. Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Při používání ¾ Před rozjezdem a před uvedením do provozu zkontrolujte oblast v blízkosti stroje (děti). Dbejte na dostatečný výhled. ¾ Žádné z předepsaných a dodaných ochranných zařízení nesmí být odstraněno. ¾ V pojezdové oblasti hydraulicky ovládaných dílů se nesmí zdržovat žádné osoby. ¾ Nástupní opory a nášlapné plochy používejte pouze při stojícím stroji. Během provozu je jízda osob na stroji zakázána! Ošetřování a údržba ¾ Dodržujte intervaly pravidelných kontrol a inspekce uvedené v předpisech nebo v návodu k obsluze. ¾ Pro provedení údržbových a ostatních prací odstavte stroj na rovném podkladu s dostatečnou nosností a zajistěte jej proti samovolnému pohybu. ¾ Před čištěním stroje vysokotlakým čističem zakryjte všechny otvory, do nichž z bezpečnostních a funkčních důvodů nesmí proniknout voda, pára nebo čisticí prostředky. Proud vody nesměrujte přímo na elektrické nebo elektronické komponenty. ¾ Po vyčištění zkontrolujte těsnost a uvolněné spoje všech hydraulických vedení. ¾ Zkontrolujte možná prodření a poškození. Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte! ¾ Před zahájením prací na elektrické instalaci ji odpojte od přívodu elektrického proudu. ¾ Při svařování na stroji odpojte kabely od řídicích jednotek a jiných elektronických komponent. Ukostření proveďte co nejblíže k místu svařování. ¾ Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte. Nové stroje nemyjte parními ani vysokotlakými čističi. Ochranný lak je zcela vytvrzený až po přibližně 3 měsících, před uplynutím této doby by se mohl poškodit. 9

14 Přizpůsobení kloubového hřídele Před nasazením stroje a při přepřahání traktoru se musí kloubový hřídel přizpůsobit podle traktoru. Kloubové hřídele i přetěžovací a volnoběžné spojky jsou závislé na zařízení a výkonu. Nesmí se nahrazovat jinou výbavou. Maximálně přípustné otáčky pohonu kloubového hřídele a možné změny převodů najdete v návodu k obsluze namontované rotační brány. Postavení kloubové hřídele do úhlu Postavení kloubového hřídele do úhlu v provozu má velký vliv na životnost kloubů. Úhly by měly být co nejmenší, klouby na straně traktoru a stroje by měly být ve stejném úhlu a při jízdě v přímém směru paralelní. U zapřažených strojů by měl být otočný a přívěsný bod pokud možno uprostřed kloubového hřídele. Zkrácení kloubového hřídele Kloubový hřídel montujte jen při zastaveném motoru a vypnutém vývodovém hřídeli. Používejte jen kloubový hřídel s předepsaným ochranným vybavením! Pojistky kloubového hřídele musí bezpečně zapadnout. Dodržujte provozní délku Přizpůsobení kloubového hřídele Provozní délka kloubového hřídele Snažte se o co největší překrytí. Kloubový hřídel je možné za provozu roztáhnout jen o polovinu krytu posuvného profilu Pu v zasunutém stavu Lz. ¾ Pro nastavení délky podržte vedle sebe poloviny kloubových hřídelí v nejkratší provozní poloze a označte. ¾ Vnitřní a vnější pažnice rovnoměrně zkraťte. ¾ Vnitřní a vnější posuvný profil zkraťte o stejnou délku jako pažnici. ¾ Zarovnejte hrany a pečlivě odstraňte třísky. Pak kloubový hřídel namažte. 10

15 Montáž kloubového hřídele Montáž kloubového hřídele A - Rychlouzávěr QS Stáhněte tažnou objímku zpět, dokud se nezastaví v otevřené poloze. Nasuňte kloubový hřídel na vývodový hřídel, až automaticky zapadne rychlouzávěr QS. Tažná objímka se pak musí volně otáčet. B - Posuvný kolík Stiskněte posuvný kolík a současně nasuňte kloubový hřídel na vývodový hřídel, až zapadne uzávěr. C - Tažný uzávěr Stáhněte tažný uzávěr a současně nasuňte kloubový hřídel na vývodový hřídel, až zapadne uzávěr. Před každým uvedením kloubového hřídele do provozu zkontrolujte, zda uzávěry bezpečně zapadly. Zavěšení řetězu ¾ Zavěste přídržný řetěz tak, aby byla zajištěna dostatečná pojezdové oblast kloubového hřídele ve všech provozních polohách. ¾ Přídržný řetěz nepoužívejte k zavěšení kloubového hřídele. 11

16 Technika / obsluha Technické údaje Rozměry a hmotnosti Přepravní šířka:...2,96 m Přepravní výška:... 4,00 m Výška se šnekem:... 5,00 m Délka:...8,13 m Pracovní záběr v poli:...3,55 m Hmotnost v prázdném stavu: kg Zatížení na nápravu v prázdném stavu: kg Zatížení na čepu závěsu v prázdném stavu: kg Jízda po silnici Celková přípustná hmotnost: kg Zatížení na nápravu max.: kg Zatížení na čepu závěsu max.: kg Pole Zatížení na nápravu max.: kg Zatížení na čepu závěsu max.: kg Standardní provedení Objem zásobníku:...34 m³ Šnek - sklopný ø: mm Kloubový hřídel do: /min. Brzdy:...Vzduchová Pneumatiky: /60 R32 Nosnost na pneumatiku při 2,4 bar: kg 2,8 bar: kg 3,2 bar: kg 3,4 bar: kg 3,8 bar: kg Potřebný výkon traktoru Výkon traktoru od: kw/200 HP 1 x dvojčinný okruh:...posuvná náprava 1 x dvojčinný okruh:... Sklopení šneku 1 x dvojčinný okruh:... Šoupátko šneku 1 x dvojčinný okruh:... Odstavné opěry Zapřažení stroje Při připojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné osoby. Zapřažení: ¾Stroj zapřáhněte za traktor. ¾ Připojte hadice hydrauliky, vedení brzdové soustavy a kabely pro osvětlení a vážící zařízení. ¾ Uvolněte parkovací brzdu zatlačením spínače na brzdovém ventilu směrem nahoru. Pomocí řídicí jednotky sklopte podpěry. Všechny kabely, vedení a hadice uložte tak, aby během provozu (průjezd zatáček) nedošlo k jejich poškození. Všechny konektory (hydraulické, elektrické a pneumatické) udržujte v čistotě a dbejte na pevnost jejich spojení. V důsledku znečištění konektorů pronikají nečistoty i do protékajících médií. Konektory následně netěsní a v připojených konstrukčních skupinách dochází k funkčním poruchám a výpadkům. Pro vyloučení chyb při připojování jsou konektory označeny. U všech hydraulických pohybů snižte před dorazem rychlost pohybujících se dílů stroje přiškrcením příslušného ventilu na řídicí jednotce. Nosnost pneumatik Při vytížení max. nosnosti musí být pneumatiky nahuštěny na 3,8 bar. Jinak by mohlo dojít k poškození pneumatik v důsledku přetížení. Kontrolujte tlak vzduchu pravidelně, nejlépe každý den! 12

17 Osvětlení R Konektor a zapojení kabelů: Č. Ozn. Barva Funkce 1. L žlutá Blikač vlevo g bílá Kostra 4. R zelená Blikač vpravo R hnědá Konc. sv. vpravo červená Brzdová světla L černá Konc. sv. vlevo Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí! L nung Instalace osvětlení 1. Konektor 7pólový 2. Rozvaděč 3. Koncová svítilna vpravo 3.1 Žárovka ukaz. směru (blikač) 3.2 Žárovka koncového světla 3.3 Žárovka brzdového světla 4. Koncová svítilna vlevo 4.1 Žárovka brzdového světla 4.2 Žárovka koncového světla 4.3 Žárovka ukaz. směru (blikač) 5. Reflektor v nádrži 6. Senzor 7. Relé 8. Reflektor na šneku Zeichnungsnummer Dateiname euchtung Beleucht.skf ed okt 09 Entw. Datum 13

18 Hydraulika Posuvná náprava Nápravu je možné v poli hydraulicky rozšířit. Tím se zlepší stabilita ve svahových polohách a díky různým rozchodům kol vzhledem k traktoru se sníží sníží stlačení půdy. Pomocí řídicí jednotky vysuňte nebo zasuňte nápravu a jeďte pomalu dál, dokud se náprava zcela nezasune nebo nevysune. 4 4 Hydraulika Titan 34 UW 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka 3. Hydr. válec šneku 4. Hydr. válec posuvné nápravy 5. Hydr. válec šoupátka 6. Hydr. válec odstavné opěry Řídicí jednotky v traktoru musí být při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Při vysouvání a zasouvání šneku se nesmí zdržovat žádné osoby v pojezdové oblasti nebo v dosahu žebříku. Při jízdě po silnici musí být náprava zcela zasunutá. Pak ovládací jednotku zajistěte proti neúmyslnému spuštění. Před dorazem snižte rychlost pohybujících se dílů stroje přiškrcením příslušného ventilu na řídicí jednotce! Zeichnungsnummer Dateiname ed sep 08 14

19 Vykládání Pozor - nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vyklopeném šneku kontrolujte výšku stroje v blízkosti elektrického vedení. Pro vyprázdnění obsahu zásobníku zajeďte na vykládku. ¾ Vyklopte šnek až na doraz. ¾ Zapněte kloubový hřídel. Šnek může být poháněn rychlostí až 700 ot./min. Podle dosavadních zkušeností se většina druhů sypkých hmot rychle vyprázdní už při 540 ot./min., přičemž vyprazdňování probíhá šetrněji. ¾ Při zvýšených otáčkách traktoru pomalu otevřete šoupátko pomocí řídicí jednotky. Poloha šoupátka se zobrazí na stupnici u roury šneku. ¾Na konci vykládání nebo u prázdného zásobníku zavřete šoupátko a po krátkém doběhu šneku vypněte pohon kloubového hřídele. ¾ Šnek opět sklopte i na poli. Při jízdě po silnici musí být sklopený. Zbytky v zásobníku je možné vyprázdnit pomocí šoupátka na dně zásobníku. Za tím účelem podstavte vhodnou nádobu a ručním kolečkem otevřete šoupátko. Ruční kolečko pro vyprázdnění zbytků Při čištění nebo odstraňování zbytků může být nutné vstoupit do zásobníku. Šnek přitom nesmí být zapnutý! Vypněte traktor a vytáhněte klíč. Vyprazdňovací otáčky Šnek by měl být poháněn rychlostí max. 700 ot./min. Při vyšších otáčkách vznikají v pohonu vibrace, které mohou stroj poškodit.vyšší otáčky také vždy nevedou ke zvýšení výkonu, protože v závislosti na sypkém materiálu se s rostoucími otáčkami snižuje plnění.dosavadní zkušenosti ukazují, že max. výkon při vykládání je u většiny druhů sypkého materiálu dosažen při ot./min. Vykládací šnek 15

20 Odstavení stroje Překládací stroj by se měl odstavit v hale nebo pod přístřeškem, aby se v zásobníku nehromadila vlhkost. Pokud je stroj odstaven venku, mělo by být vypouštěcí šoupátko otevřené, aby mohla lépe odtékat dešťová voda nebo sníh. Šoupátko na šneku by mělo být otevřené, aby byla pístnice zatažena a tím chráněna proti korozi. Zakrytí plachtou Pro zakrytí přepravovaného materiálu lze konstrukci vybavit plachtou (doplňková výbava). Plachta chrání přepravovaný materiál před deštěm a prachem. Při pojíždění dávejte pozor na okolí. V pojížděcí oblasti stroje se nesmí zdržovat žádné osoby (děti). ¾ Stroj odstavujte na vodorovném a pevném podkladu. ¾Vysuňte hydraulické opěrky. ¾Zatáhněte parkovací brzdu zatlačením červeného tlačítka na brzdovém ventilu směrem dolů. ¾ Hydraulická vedení a elektrické spoje rozpojte a zavěste do příslušných držáků. ¾ Rozpojte brzdová vedení ¾Odeberte kloubový hřídel a uložte do určeného držáku ¾Vypřažení stroje ¾ Odvodněte vzdušník a při delším odstavení uzavřete hadicové spojky. ¾Počítač vážícího zařízení uchovávejte v suchých prostorách. Plachty Plachta se natahuje a stahuje přes konstrukci klikou. Vyjměte kliku z držáku a pohybujte s ní ve směru pojezdu dozadu. Otočným pohybem kliky se plachta natahuje nebo stahuje. Pokud jste překládali hnojivo, důkladně omyjte zásobník i stroj. Hnojivo je agresivní a podporuje korozi. Velmi agresivně napadá především pozinkované díly, jako jsou šrouby. Klika plachty V zimě dávejte pozor na sněhovou zátěž. Při nebezpečí hustého sněžení plachtu příp. předem stáhněte, nebo odstavte pod střechu. Funkce stahovacího mechanismu (pryžový protitah) může být při nízkých teplotách narušena. 16

21 Věžicí zařízení GT 400 HELLO Technické údaje Rozměry DxVxŠ: 260 mm x 190 mm x 105 mm (10,25 x 8,0 x 4 ) Hmotnost 2,04 kg (4,5 lbs) Texty nápovědy Texty nápovědy v 10 jazycích u delších textů se na displeji posouvejte Síťové napětí Vážní tyče 8 VDC nominální může řídit deset vážních tyčí s 350 Ohm zkratuvzdorné ATK Automatická teplotní kompenzace interní elektroniky pro přesné vážení Signál vážní tyče Kompatibilní s vážními tyčemi se signálem přes 0,25 mv/v v celém rozsahu Auto Range (volitelné) pro zvýšení rozlišení v zobrazovacích impulsech u hodnot 300 a 600 zobrazovacích impulsů Konektory Odolný vůči vnějším vlivům, kulatý konektor AMP z plastu, pozlacené kontakty Napájení 10,5 až 16,0 VDC 160 ma nominální se čtyřmi 350 Ω LC Nastavení a kalibrace přes čelní panel 17

22 Rozsah brutto Displej max Varování při nízkém stavu baterií Aktivuje se při nominální hodnotě10,5 V Libra (Lb)/Kilo volitelné Displej STD EZ EZ VIEW 6číselný LCD 1,1 na výšku 6číselný LCD 1,7 na výšku Rozlišení displeje Nastavitelné na max zobrazovacích bodů 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Obnovovací frekvence displeje volitelné: 1, 2, 3, 4krát za sekundu Korekce nulového bodu (Zero Track) volitelné: zap.vyp. Přesnost rozsahu ±(0,1 % + 0,005 % F) nebo (0,1 % + 0,009 % C) plná váha ± 1 Output- Count Hlásič pohybu (Motion) volitelné: zap.vyp. Přesnost (0,005 % F.) nebo (0,009 % C) plná váha ±1 Output-Count pro měnič 0,5 mv/v Režim blokování (Hold) Používá se u mobilních aplikací, aby se zobrazená hmotnost stabilizovala, když se váha pohybuje. Nedestruktivní paměť EEPROM Provozní teplota -29 C až 60 C -20 F až 140 F Vstupy pro externí signály Tárování/Receptura předem/zadat nové přednastavení Čištění K čištění indikátoru nepoužívejte tekoucí vodu (vysokotlaký čistič, vodní hadici). Nabíjení baterie a svářecí práce Odpojte od indikátoru váhy všechny kabely, a teprve pak můžete nabíjet baterii nebo provádět na zařízení svařovací práce. V opačném případě může být poškozen indikátor váhy nebo připojené vážní tyče. Kryt IP65, IEC 529 Algoritmus vážení 4 interně volitelné filtry pro optimální výkon (general (obecně), slow (pomalu), fast (rychle) a lock-on (aretovat)) 18

23 Indikátor váhy - obsluha 1. Stisknutím a držením po dobu 3 sekund se indikátor váhy vynuluje 2. Spuštění a zastavení registrace vysypávání; indikátor zobrazí vysypané množství a předá data do sériového rozhraní (pokud existuje) 3. Změna názvu (ID) a zobrazení kumulativních hodnot 4. Zapnutí a vypnutí indikátoru váhy 5. Net Šipka bliká, když se nacházíte v režimu vážení netto 6. Print Šipka bliká, když se tiskne 7. Gross Šipka bliká, když se nacházíte v režimu vážení brutto 8. Unload Šipka bliká, když se nacházíte v režimu zavádění nebo vysypávání Rozhraní napájení Připojení pro síťový kabel 10. Rozhraní vážní tyče Připojení pro kabel J-Box 11. Sériové rozhraní/rozhraní tiskárny Připojení tiskárny/ddl (volitelné) 19

24 Zapnutí nebo vypnutí indikátoru váhy HELLO / bye 1. Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte Nastavení indikátoru váhy na nulu 1 O Pozor: Pokud nebyl indikátor váhy správně nastaven na 0, projeví se to jen u hmotnosti brutto. Vysypaná hmotnost (netto) se zobrazí správně. 1. Stiskněte po dobu 3 sekund, aby se indikátor váhy vynuloval. 1 Plnění a vysypávání Po naložení vozu postupujte podle níže uvedených pokynů, aby se vysypávání registrovalo. Pozor: Pro co nejpřesnější registraci by mělo zařízení stát na rovném podkladu. Maschine Vorlage ed Juli 05 unload 1. Pro spuštění registrace vysypávání 1 stiskněte. Na displeji se střídavě zobrazuje 0 kg a unload. Šipky u NET a UNLOAD blikají. Maschine Spusťte vysypávání nebo rozprašování. Na displeji se zobrazí vysypané množství a unload. Vorlage ed Juli 05 2 Vorlage ed Juli 05 Maschine O 2. Stiskněte,jestliže jste s vysypáváním hotovi. Vysypané množství se připočte ke kumulativnímu množství a buď se vytiskne, nebo se uloží do DDL. Šipka u PRINT během ukládání dat bliká. 20

25 Pozor: Tisk a uložení dat do DDL je možné jen se sériovým rozhraním (J905). Maschine Vorlage ed Juli O 3. Indikátor váhy pak zobrazí zbývající hmotnost na voze. Tisk ID pole a kumulativních hodnot Změna ID pole Zadání ID jména zákazníka nebo pole 3 Maschine Vorlage ed Juli 05 field 4 1/2 1. Stiskněte. Na displeji se zobrazí pole, následované jménem nebo číslem, jehož znak vlevo bliká Pro změnu blikajícího znaku stiskněte Pro výběr dalšího znaku stiskněte 3. Tlačítkem můžete procházet seznam znaků pozpátku. 4. Stiskněte pro uložení změn a pro přemístění na Tisknout kumulativní hodnoty. 21

08/2012. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

08/2012. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 08/2012 Titan 34 UW Návod k obsluze Art.: 80060906 cs Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

HORSCH Optipack AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Optipack AS. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 12/2006 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Optipack AS Art.: 80540901 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013 Stručný návod Joker 6 / 8 HD Art.: 80740904 cs Vydání: 07/2013 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Stručný návod Joker 6 / 8 HD První uvedení do provozu Přizpůsobení zavěšení hadic Při prvním

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670901 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083 Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

01/2012. Maestro 8 / 12 CC. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

01/2012. Maestro 8 / 12 CC. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 01/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

HORSCH Optipack 4-8 DD

HORSCH Optipack 4-8 DD 07/2005 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Optipack 4-8 DD Art.: 80640900 cz Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Titan UW. Výkony přesahující běžnou zkušenost

Titan UW. Výkony přesahující běžnou zkušenost Titan UW Výkony přesahující běžnou zkušenost MICHAEL HORSCH: Na rozdíl od dovozu z USA před 10 roky, je aktuální Titan 34 UW kompletně navržen a vyráběn našim týmem spolupracovníků a tím tak těžíme z našich

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Pročtěte si návod k používání a dbejte pokynů v něm uvedených SBĚRNÝ KONTEJNER NA SMETÍ T-20504

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Pročtěte si návod k používání a dbejte pokynů v něm uvedených SBĚRNÝ KONTEJNER NA SMETÍ T-20504 Pročtěte si návod k používání a dbejte pokynů v něm uvedených SBĚRNÝ KONTEJNER NA SMETÍ T-20504 KUBOTA B17-2710 STA 30-35 L36-4200 STV32-40 L34-5030 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obsah 1. Bezpečnost.............................................................................2

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Návod k obsluze. Cruiser 8 XL. Art.: 80360902 cs Vydání: 05/2012. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Návod k obsluze. Cruiser 8 XL. Art.: 80360902 cs Vydání: 05/2012. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Návod k obsluze Cruiser 8 XL Art.: 80360902 cs Vydání: 05/2012 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES vyměnitelné vybavení (směrnice 2006/42/ES)

Více

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 Důležité Při používání přístroje musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 nl sv pt it es fr en Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU. Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel.

POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU. Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel. POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel.:466 303 446 Bezpečnost Tato příručka Vám pomůže při instalaci Vašeho pohonu. Dále

Více

Návod k obsluze. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640901 cs Vydání: 05/2014. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Návod k obsluze. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640901 cs Vydání: 05/2014. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Návod k obsluze Optipack 4-8 SD Art.: 80640901 cs Vydání: 05/2014 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES vyměnitelné vybavení (směrnice 2006/42/ES)

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver cs Návod k použití Návod k použití STABILA je z hlediska obsluhy nenáročný přijímač určený k rychlé detekci laserových čar. Přijímačem lze přijímat pouze pulzně modulované laserové paprsky vysílané

Více

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì R+760 I R+820 Dvourotorový shrnovaè Návod k obsluze a údržbì CZ - 2 - PŘEDMLUVA Vážený zákazníku! Vážíme si důvěry, kterou jste prokázal naší organizaci investicí do stroje JF a gratulujeme Vám k Vašemu

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Nožové šoupátko LUCAVAL

Nožové šoupátko LUCAVAL Nožové šoupátko LUCAVAL MONTÁŽ ÚDRŽBA NÁVOD NA OPRAVU typ: M08 Obsah Strana 0. Popis.. 2 1. Manipulace 2 2. Instalace. 2 3. Pohony... 4 4. Údržba... 5 4.1 Výměna ucpávky... 5 4.2 Výměna těsnění. 6 4.3

Více

Rybníkový filtr BTF50000

Rybníkový filtr BTF50000 Version 1.2 česky Rybníkový filtr BTF50000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 261 49 Art.-Bez.: BTF50000 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256 Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru Obj. č. D 322 256 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu Návod k použití pro stříkací zařízení 2 L Combi II skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu (Stav / vydání září 2001)

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 87 0095 Střešní box Návod k obsluze Účel použití Tento návod k montáži je určen pro instalaci střešních boxů M, L, XL na základní střešní nosič Mercedes-Benz Alustyle a

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Protokol o údržbě Transformer Compact Station

Protokol o údržbě Transformer Compact Station Protokol o údržbě Transformer Compact Station Název projektu: Zákazník: Adresa, místo instalace FV systému: Sériové číslo stanice Transformer Compact Station: Výrobní verze stanice Transformer Compact

Více