11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art."

Transkript

1 11/2009 Titan 34 UW Art.: cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

2 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Titan 34 UW od sériového č na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 2006/42/ES. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Místo a datum M. Horsch P. Horsch (Jednatel) (Vývoj a konstrukce)

3 Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení Vydání návodu k provozu: 11/ Titan 34 UW cs Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu a seznamu náhradních dílů pro výše uvedený stroj. Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti práce se strojem.... Jméno servisního technika Potvrzení o převzetí Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku! Komu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Typ stroje:... Sériové číslo:... Datum dodání:... Prodejce Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... předváděcí stroj první použití předváděcí stroj změna stanoviště předváděcí stroj konečný prodej - použití nový stroj konečný prodej první použití stroj zákazníka změna stanoviště Zákazník Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předán servisnímu technikovi Místo, datum prvního proškolení Podpis kupujícího

4

5 - Překlad původního návodu k obsluze - Identifikace stroje Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu: Sériové číslo:... Typ stroje:... Rok výroby:... První uvedení do provozu:... Příslušenství: Datum vydání návodu k obsluze: 11/2009 Adresa prodejce: Jméno:... Ulice:... Obec:... Tel.:... Zák. č.: Prodejce:... Adresa spol. HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Zák. č.: HORSCH:...

6 Obsah Úvod...3 Předmluva...3 Záruční podmínky...3 Používání v souladu s předepsaným účelem...4 Následné škody...4 Autorizovaný personál obsluhy...5 Ochranné pomůcky...5 Bezpečnostní údaje...6 Bezpečnostní symboly a štítky...6 Bezpečnost provozu...8 Bezpečnost dopravy...8 Bezpečnost práce...8 Připojení a odpojení...8 Při používání...9 Ošetřování a údržba...9 Přizpůsobení kloubového hřídele...10 Postavení kloubové hřídele do úhlu...10 Zkrácení kloubového hřídele...10 Montáž kloubového hřídele...11 Technika / obsluha...12 Technické údaje...12 Zapřažení stroje...12 Osvětlení...13 Hydraulika...14 Posuvná náprava...14 Vykládání...15 Odstavení stroje...16 Zakrytí plachtou...16 Věžicí zařízení GT Technické údaje...17 Indikátor váhy - obsluha...19 Tisk ID pole a kumulativních hodnot...21 Menu 1 až 4 a kalibrace...23 Autotest...25 Instalace...26 Kabeláž Vážící zařízení...27 Vyhledávání závad...28 Brzdová soustava...30 Ošetřování a údržba...32 Čištění...32 Intervaly údržby...32 Konzervace...32 Mazání stroje...33 Hygiena...33 Zacházení s mazivy...33 Přehled údržby...34 Utahovací momenty pro metrické šrouby...36 Utahovací momenty - palcové šrouby

7 Úvod Předmluva Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte bezpečnostní pokyny! Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost HORSCH žádnou záruku. Tento návod vám má usnadnit seznámení se strojem a umožnit plné využití jeho možností v souladu s určením. S návodem k obsluze musí být seznámena každá osoba, která je pověřena prací se strojem, např. ¾ obsluhou (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče) ¾ opravami (údržba, kontroly) ¾ Přeprava Záruční podmínky Žádosti o uplatnění reklamace je nutno doručit prostřednictvím vašeho prodejce servisnímu oddělení společnosti HORSCH ve Schwandorfu. Ke zpracování je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději do 4 týdnů od výskytu závady. Dodávky dílů s vrácením starých dílů jsou označeny písmenem "R". Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH, nejpozději do 4 týdnů. Dodávky dílů bez vrácení starých dílů. Tyto díly uschovejte ještě 12 týdnů pro případ dalších rozhodnutí. Záruční opravy prováděné jiným než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující více jak 10 hodin práce musí být předem projednány se servisním oddělením HORSCH. S návodem k obsluze dostanete i potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje. Záruční doba začíná běžet datem dodání. U vyobrazení a technických údajů uvedených v tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH vyhrazuje právo na změny, které přispívají ke zlepšení stroje. 3

8 Používání v souladu s předepsaným účelem Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem techniky a schválenými bezpečnostními předpisy. Přesto mohou při použití vznikat nebezpečí zranění uživatele nebo třetích osob resp. poškození stroje nebo vzniku jiných věcných škod. Stroj používejte pouze v technicky nezávadném stavu, v souladu s jeho určením, s vědomím možných nebezpečí a za dodržení bezpečnostních pokynů tohoto návodu k obsluze! Ihned odstraňte především závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost! Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích. Originální náhradní díly a příslušenství HOR- SCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj. Jinými výrobci dodané náhradní díly a příslušenství nebyly podrobeny našim zkouškám a nemají naše schválení. Montáž nebo použití dílů jiných výrobců může proto podle okolností negativně změnit dané konstrukční vlastnosti stroje a tím i ohrozit bezpečnost osob a stroje. Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů a příslušenství nenese společnost HORSCH jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku. Následné škody Stroj byl společností HORSCH vyroben řádně a pečlivě. Přesto se mohou i při použití v souladu s určením vyskytnout poruchy funkčnosti (až po úplný výpadek), ke kterým může dojít např. z těchto příčin: ¾ Ucpání nebo tvorba můstků (např. cizími částicemi, vlhkým osivem nebo hnojivem, lepivým mořením). ¾ Opotřebení dílů (např. opotřebení šneku a kloubového hřídele) ¾ Poškození v důsledku vnějších vlivů ¾ Chybné nebo nevhodné otáčky pohonu a pojezdové rychlosti ¾ Chybná obsluha stroje Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci stroje. Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji, je vyloučen. Sem patří i vyloučení ručení za následné škody z důvodu chyb při obsluze. Stroj je určen k překládce obilí, hnojiva a sypkého materiálu v zemědělství. Jakékoli použití přesahující tento rámec, např. použití jako dopravní prostředek, je považováno za použití v rozporu s určením. Za takto způsobené škody společnost HORSCH neručí. Riziko nese sám uživatel. Je nutno dodržovat příslušné platné předpisy bezpečnosti práce a ostatní obecně platná bezpečnostně technická a pracovně zdravotní pravidla a pravidla silničního provozu. K použití v souladu s určením patří také dodržení pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržení výrobcem předepsaných předpisů pro kontrolu, údržbu a opravy. 4

9 V tomto návodu k obsluze V tomto návodu k obsluze jsou rozlišovány tři různé typy bezpečnostních upozornění/pokynů. Používají se tyto piktogramy: Důležitá upozornění! Když hrozí nebezpečí zranění! Když hrozí nebezpečí úrazu a usmrcení osob! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny výstražné štítky umístěné na stroji. Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte. Dodržováním těchto pokynů zabráníte nehodám a úrazům. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům. Zanechte jakékoli činnosti ohrožující bezpečnost. Autorizovaný personál obsluhy Na stroji smí pracovat pouze osoby, které k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly příslušně zaškoleny. Minimální věk obsluhujícího personálu je 16 let. Obsluhující personál musí mít platný řidičský průkaz. Obsluhující personál nese v pracovní oblasti odpovědnost vůči třetím osobám. Provozovatel musí: ¾ Dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod k obsluze. ¾ Ujistit se, že si obsluhující personál přečetl návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu. Návod k obsluze je součástí stroje. Ochranné pomůcky Pro provoz a údržbu potřebujete: ¾ Přiléhavé oblečení ¾ Ochranné pracovní rukavice chránící před strojními díly s ostrými hranami ¾ Ochranné brýle chránící proti prachu nebo rozstřiku při manipulaci s hnojivy ¾ Dodržujte předpisy výrobce hnojiva ¾ Při zacházení s mořidly nebo mořeným osivem používejte ochranné respirační masky a ochranné pracovní rukavice. Dodržujte předpisy výrobce mořidla. 5

10 Bezpečnostní údaje Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny jsou platné pro všechny kapitoly tohoto návodu k obsluze. Nezdržujte se v pojezdové oblasti sklápěcích dílů stroje! Bezpečnostní symboly a štítky Na stroji Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny! Nikdy nesahejte do otáčejícího se šneku! Před provedením údržby a oprav vypněte motor a vytáhněte klíček. Jízda osob na stroji je zakázána! Nebezpečí z unikající kapaliny pod tlakem, dodržujte pokyny v návodu k obsluze! Nikdy nesahejte do oblasti s hrozícím nebezpečím sevření, dokud se v ní mohou díly pohybovat! 6

11 Označení hydraulických hadic Po 50 hodinách dotáhněte kolové mati- Symbol je vždy na hadici, která vyžaduje tlak pro uvedení stroje do přepravní polohy (zvednutí, ce / šrouby kola sklopení atd.) Zasunutí / vysunutí nápravy 50 h / Nm Opěrná patka Překládací háky; při překládání zavěste v těchto místech vázací prostředky (řetězy, lana atd.). Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Maschine Zeichnung Sklopení / vyklopení šneku Zeic Maschine Vorlage Šoupátko šneku Maschine alle Zeichnung Verladehacken Zeichnungsnumm Zeichnungsnummer Dateiname ed Nov Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname

12 Bezpečnost provozu Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení prodejcem, zástupci výrobního závodu nebo pracovníky společnosti HORSCH. Vyplněné potvrzení o převzetí bezpodmínečně zašlete zpět společnosti HORSCH. Stroj používejte pouze v případě, že jsou všechna ochranná a ostatní pro bezpečnost stroje důležitá zařízení, např. odnímatelné kryty, nainstalovaná na stroji a jsou plně funkční. ¾ Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů a matic a případně je dotáhněte. ¾ Pravidelně kontrolujte huštění pneumatik. ¾ V případě funkčních poruch stroj ihned zastavte a zajistěte. ¾ Přizpůsobte kloubový hřídel podle traktoru a provozujte jen s předepsaným ochranným zařízením. Bezpečnost dopravy Při jízdě po veřejných komunikacích platí pravidla silničního provozu. Na veřejných komunikacích lze přepravovat pouze s troje s platným technickým osvědčením, vydaným v souladu s vyhláškou č.341/2002 O schvalování technické způsobilosti a provozu na veřejných komunikacích, v platném znění. Stroje bez platného technického osvědčení musí být na veřejných komunikacích přepravovány na podvalníku nebo jiném dopravním prostředku schváleného typu, v souladu s platnou vyhláškou. Před každou jízdou po silnici zkontrolujte funkčnost osvětlení a brzdy a dodržujte přepravní šířku a výšku. Vždy zasuňte posuvnou nápravu a sklopte šnek. Před jízdou po silnici očistěte stroj / pneumatiky od nahromaděné zeminy. Jízda osob na stroji je přísně zakázána! Při přepravě po veřejných komunikacích jezděte rychlostí max. 25 km/h a vždy s prázdným zásobníkem. Bezpečnost práce Kromě pokynů v návodu k obsluze dodržujte i předpisy bezpečnosti práce vydané profesními agrárními organizacemi. Pozor! Při vyklopeném šneku dávejte pozor na jeho vzdálenost od elektrického vedení! Připojení a odpojení Při připojování a odpojování stroje na tažné zařízení traktoru hrozí nebezpečí zranění. ¾ Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu. ¾ Při couvání postupujte se zvýšenou opatrností. Je zakázáno zdržovat se mezi traktorem a strojem. ¾ Stroj odstavujte pouze na rovném a pevném podkladu. ¾ Stiskněte parkovací brzdu. Brzdová soustava Překládací stroj je vybaven provozní a parkovací brzdou. Brzdová soustava musí být během jízdy po silnici vždy připojena a plně funkční. Po připojení stroje a před začátkem přepravní jízdy vždy nejprve zkontrolujte funkci a stav brzdové soustavy a uvolněte parkovací brzdu. Dbejte na přípustné zatížení náprav, nosnost pneumatik a celkovou hmotnost, aby zůstala zachována dostatečná řiditelnost a schopnost brzdění. Jízdní chování ovlivňují nástavbové agregáty. Zvláště při průjezdu zatáček mějte na paměti setrvačnou hmotnost těchto nástaveb. 8

13 Na hydraulickém okruhu ¾ Hydraulické hadice připojujte na traktoru teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na traktoru i zařízení. ¾ Hydraulická soustava je pod tlakem. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození všech vedení, hadic a šroubení! ¾ Při hledání netěsností používejte pouze vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár! ¾ V případě zranění ihned vyhledejte lékaře! Pro vyloučení chyb ovládání by měly být zásuvky a konektory hydraulických funkčních přípojek mezi traktorem a strojem označeny. Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Při používání ¾ Před rozjezdem a před uvedením do provozu zkontrolujte oblast v blízkosti stroje (děti). Dbejte na dostatečný výhled. ¾ Žádné z předepsaných a dodaných ochranných zařízení nesmí být odstraněno. ¾ V pojezdové oblasti hydraulicky ovládaných dílů se nesmí zdržovat žádné osoby. ¾ Nástupní opory a nášlapné plochy používejte pouze při stojícím stroji. Během provozu je jízda osob na stroji zakázána! Ošetřování a údržba ¾ Dodržujte intervaly pravidelných kontrol a inspekce uvedené v předpisech nebo v návodu k obsluze. ¾ Pro provedení údržbových a ostatních prací odstavte stroj na rovném podkladu s dostatečnou nosností a zajistěte jej proti samovolnému pohybu. ¾ Před čištěním stroje vysokotlakým čističem zakryjte všechny otvory, do nichž z bezpečnostních a funkčních důvodů nesmí proniknout voda, pára nebo čisticí prostředky. Proud vody nesměrujte přímo na elektrické nebo elektronické komponenty. ¾ Po vyčištění zkontrolujte těsnost a uvolněné spoje všech hydraulických vedení. ¾ Zkontrolujte možná prodření a poškození. Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte! ¾ Před zahájením prací na elektrické instalaci ji odpojte od přívodu elektrického proudu. ¾ Při svařování na stroji odpojte kabely od řídicích jednotek a jiných elektronických komponent. Ukostření proveďte co nejblíže k místu svařování. ¾ Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte. Nové stroje nemyjte parními ani vysokotlakými čističi. Ochranný lak je zcela vytvrzený až po přibližně 3 měsících, před uplynutím této doby by se mohl poškodit. 9

14 Přizpůsobení kloubového hřídele Před nasazením stroje a při přepřahání traktoru se musí kloubový hřídel přizpůsobit podle traktoru. Kloubové hřídele i přetěžovací a volnoběžné spojky jsou závislé na zařízení a výkonu. Nesmí se nahrazovat jinou výbavou. Maximálně přípustné otáčky pohonu kloubového hřídele a možné změny převodů najdete v návodu k obsluze namontované rotační brány. Postavení kloubové hřídele do úhlu Postavení kloubového hřídele do úhlu v provozu má velký vliv na životnost kloubů. Úhly by měly být co nejmenší, klouby na straně traktoru a stroje by měly být ve stejném úhlu a při jízdě v přímém směru paralelní. U zapřažených strojů by měl být otočný a přívěsný bod pokud možno uprostřed kloubového hřídele. Zkrácení kloubového hřídele Kloubový hřídel montujte jen při zastaveném motoru a vypnutém vývodovém hřídeli. Používejte jen kloubový hřídel s předepsaným ochranným vybavením! Pojistky kloubového hřídele musí bezpečně zapadnout. Dodržujte provozní délku Přizpůsobení kloubového hřídele Provozní délka kloubového hřídele Snažte se o co největší překrytí. Kloubový hřídel je možné za provozu roztáhnout jen o polovinu krytu posuvného profilu Pu v zasunutém stavu Lz. ¾ Pro nastavení délky podržte vedle sebe poloviny kloubových hřídelí v nejkratší provozní poloze a označte. ¾ Vnitřní a vnější pažnice rovnoměrně zkraťte. ¾ Vnitřní a vnější posuvný profil zkraťte o stejnou délku jako pažnici. ¾ Zarovnejte hrany a pečlivě odstraňte třísky. Pak kloubový hřídel namažte. 10

15 Montáž kloubového hřídele Montáž kloubového hřídele A - Rychlouzávěr QS Stáhněte tažnou objímku zpět, dokud se nezastaví v otevřené poloze. Nasuňte kloubový hřídel na vývodový hřídel, až automaticky zapadne rychlouzávěr QS. Tažná objímka se pak musí volně otáčet. B - Posuvný kolík Stiskněte posuvný kolík a současně nasuňte kloubový hřídel na vývodový hřídel, až zapadne uzávěr. C - Tažný uzávěr Stáhněte tažný uzávěr a současně nasuňte kloubový hřídel na vývodový hřídel, až zapadne uzávěr. Před každým uvedením kloubového hřídele do provozu zkontrolujte, zda uzávěry bezpečně zapadly. Zavěšení řetězu ¾ Zavěste přídržný řetěz tak, aby byla zajištěna dostatečná pojezdové oblast kloubového hřídele ve všech provozních polohách. ¾ Přídržný řetěz nepoužívejte k zavěšení kloubového hřídele. 11

16 Technika / obsluha Technické údaje Rozměry a hmotnosti Přepravní šířka:...2,96 m Přepravní výška:... 4,00 m Výška se šnekem:... 5,00 m Délka:...8,13 m Pracovní záběr v poli:...3,55 m Hmotnost v prázdném stavu: kg Zatížení na nápravu v prázdném stavu: kg Zatížení na čepu závěsu v prázdném stavu: kg Jízda po silnici Celková přípustná hmotnost: kg Zatížení na nápravu max.: kg Zatížení na čepu závěsu max.: kg Pole Zatížení na nápravu max.: kg Zatížení na čepu závěsu max.: kg Standardní provedení Objem zásobníku:...34 m³ Šnek - sklopný ø: mm Kloubový hřídel do: /min. Brzdy:...Vzduchová Pneumatiky: /60 R32 Nosnost na pneumatiku při 2,4 bar: kg 2,8 bar: kg 3,2 bar: kg 3,4 bar: kg 3,8 bar: kg Potřebný výkon traktoru Výkon traktoru od: kw/200 HP 1 x dvojčinný okruh:...posuvná náprava 1 x dvojčinný okruh:... Sklopení šneku 1 x dvojčinný okruh:... Šoupátko šneku 1 x dvojčinný okruh:... Odstavné opěry Zapřažení stroje Při připojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné osoby. Zapřažení: ¾Stroj zapřáhněte za traktor. ¾ Připojte hadice hydrauliky, vedení brzdové soustavy a kabely pro osvětlení a vážící zařízení. ¾ Uvolněte parkovací brzdu zatlačením spínače na brzdovém ventilu směrem nahoru. Pomocí řídicí jednotky sklopte podpěry. Všechny kabely, vedení a hadice uložte tak, aby během provozu (průjezd zatáček) nedošlo k jejich poškození. Všechny konektory (hydraulické, elektrické a pneumatické) udržujte v čistotě a dbejte na pevnost jejich spojení. V důsledku znečištění konektorů pronikají nečistoty i do protékajících médií. Konektory následně netěsní a v připojených konstrukčních skupinách dochází k funkčním poruchám a výpadkům. Pro vyloučení chyb při připojování jsou konektory označeny. U všech hydraulických pohybů snižte před dorazem rychlost pohybujících se dílů stroje přiškrcením příslušného ventilu na řídicí jednotce. Nosnost pneumatik Při vytížení max. nosnosti musí být pneumatiky nahuštěny na 3,8 bar. Jinak by mohlo dojít k poškození pneumatik v důsledku přetížení. Kontrolujte tlak vzduchu pravidelně, nejlépe každý den! 12

17 Osvětlení R Konektor a zapojení kabelů: Č. Ozn. Barva Funkce 1. L žlutá Blikač vlevo g bílá Kostra 4. R zelená Blikač vpravo R hnědá Konc. sv. vpravo červená Brzdová světla L černá Konc. sv. vlevo Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí! L nung Instalace osvětlení 1. Konektor 7pólový 2. Rozvaděč 3. Koncová svítilna vpravo 3.1 Žárovka ukaz. směru (blikač) 3.2 Žárovka koncového světla 3.3 Žárovka brzdového světla 4. Koncová svítilna vlevo 4.1 Žárovka brzdového světla 4.2 Žárovka koncového světla 4.3 Žárovka ukaz. směru (blikač) 5. Reflektor v nádrži 6. Senzor 7. Relé 8. Reflektor na šneku Zeichnungsnummer Dateiname euchtung Beleucht.skf ed okt 09 Entw. Datum 13

18 Hydraulika Posuvná náprava Nápravu je možné v poli hydraulicky rozšířit. Tím se zlepší stabilita ve svahových polohách a díky různým rozchodům kol vzhledem k traktoru se sníží sníží stlačení půdy. Pomocí řídicí jednotky vysuňte nebo zasuňte nápravu a jeďte pomalu dál, dokud se náprava zcela nezasune nebo nevysune. 4 4 Hydraulika Titan 34 UW 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka 3. Hydr. válec šneku 4. Hydr. válec posuvné nápravy 5. Hydr. válec šoupátka 6. Hydr. válec odstavné opěry Řídicí jednotky v traktoru musí být při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Při vysouvání a zasouvání šneku se nesmí zdržovat žádné osoby v pojezdové oblasti nebo v dosahu žebříku. Při jízdě po silnici musí být náprava zcela zasunutá. Pak ovládací jednotku zajistěte proti neúmyslnému spuštění. Před dorazem snižte rychlost pohybujících se dílů stroje přiškrcením příslušného ventilu na řídicí jednotce! Zeichnungsnummer Dateiname ed sep 08 14

19 Vykládání Pozor - nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vyklopeném šneku kontrolujte výšku stroje v blízkosti elektrického vedení. Pro vyprázdnění obsahu zásobníku zajeďte na vykládku. ¾ Vyklopte šnek až na doraz. ¾ Zapněte kloubový hřídel. Šnek může být poháněn rychlostí až 700 ot./min. Podle dosavadních zkušeností se většina druhů sypkých hmot rychle vyprázdní už při 540 ot./min., přičemž vyprazdňování probíhá šetrněji. ¾ Při zvýšených otáčkách traktoru pomalu otevřete šoupátko pomocí řídicí jednotky. Poloha šoupátka se zobrazí na stupnici u roury šneku. ¾Na konci vykládání nebo u prázdného zásobníku zavřete šoupátko a po krátkém doběhu šneku vypněte pohon kloubového hřídele. ¾ Šnek opět sklopte i na poli. Při jízdě po silnici musí být sklopený. Zbytky v zásobníku je možné vyprázdnit pomocí šoupátka na dně zásobníku. Za tím účelem podstavte vhodnou nádobu a ručním kolečkem otevřete šoupátko. Ruční kolečko pro vyprázdnění zbytků Při čištění nebo odstraňování zbytků může být nutné vstoupit do zásobníku. Šnek přitom nesmí být zapnutý! Vypněte traktor a vytáhněte klíč. Vyprazdňovací otáčky Šnek by měl být poháněn rychlostí max. 700 ot./min. Při vyšších otáčkách vznikají v pohonu vibrace, které mohou stroj poškodit.vyšší otáčky také vždy nevedou ke zvýšení výkonu, protože v závislosti na sypkém materiálu se s rostoucími otáčkami snižuje plnění.dosavadní zkušenosti ukazují, že max. výkon při vykládání je u většiny druhů sypkého materiálu dosažen při ot./min. Vykládací šnek 15

20 Odstavení stroje Překládací stroj by se měl odstavit v hale nebo pod přístřeškem, aby se v zásobníku nehromadila vlhkost. Pokud je stroj odstaven venku, mělo by být vypouštěcí šoupátko otevřené, aby mohla lépe odtékat dešťová voda nebo sníh. Šoupátko na šneku by mělo být otevřené, aby byla pístnice zatažena a tím chráněna proti korozi. Zakrytí plachtou Pro zakrytí přepravovaného materiálu lze konstrukci vybavit plachtou (doplňková výbava). Plachta chrání přepravovaný materiál před deštěm a prachem. Při pojíždění dávejte pozor na okolí. V pojížděcí oblasti stroje se nesmí zdržovat žádné osoby (děti). ¾ Stroj odstavujte na vodorovném a pevném podkladu. ¾Vysuňte hydraulické opěrky. ¾Zatáhněte parkovací brzdu zatlačením červeného tlačítka na brzdovém ventilu směrem dolů. ¾ Hydraulická vedení a elektrické spoje rozpojte a zavěste do příslušných držáků. ¾ Rozpojte brzdová vedení ¾Odeberte kloubový hřídel a uložte do určeného držáku ¾Vypřažení stroje ¾ Odvodněte vzdušník a při delším odstavení uzavřete hadicové spojky. ¾Počítač vážícího zařízení uchovávejte v suchých prostorách. Plachty Plachta se natahuje a stahuje přes konstrukci klikou. Vyjměte kliku z držáku a pohybujte s ní ve směru pojezdu dozadu. Otočným pohybem kliky se plachta natahuje nebo stahuje. Pokud jste překládali hnojivo, důkladně omyjte zásobník i stroj. Hnojivo je agresivní a podporuje korozi. Velmi agresivně napadá především pozinkované díly, jako jsou šrouby. Klika plachty V zimě dávejte pozor na sněhovou zátěž. Při nebezpečí hustého sněžení plachtu příp. předem stáhněte, nebo odstavte pod střechu. Funkce stahovacího mechanismu (pryžový protitah) může být při nízkých teplotách narušena. 16

21 Věžicí zařízení GT 400 HELLO Technické údaje Rozměry DxVxŠ: 260 mm x 190 mm x 105 mm (10,25 x 8,0 x 4 ) Hmotnost 2,04 kg (4,5 lbs) Texty nápovědy Texty nápovědy v 10 jazycích u delších textů se na displeji posouvejte Síťové napětí Vážní tyče 8 VDC nominální může řídit deset vážních tyčí s 350 Ohm zkratuvzdorné ATK Automatická teplotní kompenzace interní elektroniky pro přesné vážení Signál vážní tyče Kompatibilní s vážními tyčemi se signálem přes 0,25 mv/v v celém rozsahu Auto Range (volitelné) pro zvýšení rozlišení v zobrazovacích impulsech u hodnot 300 a 600 zobrazovacích impulsů Konektory Odolný vůči vnějším vlivům, kulatý konektor AMP z plastu, pozlacené kontakty Napájení 10,5 až 16,0 VDC 160 ma nominální se čtyřmi 350 Ω LC Nastavení a kalibrace přes čelní panel 17

22 Rozsah brutto Displej max Varování při nízkém stavu baterií Aktivuje se při nominální hodnotě10,5 V Libra (Lb)/Kilo volitelné Displej STD EZ EZ VIEW 6číselný LCD 1,1 na výšku 6číselný LCD 1,7 na výšku Rozlišení displeje Nastavitelné na max zobrazovacích bodů 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Obnovovací frekvence displeje volitelné: 1, 2, 3, 4krát za sekundu Korekce nulového bodu (Zero Track) volitelné: zap.vyp. Přesnost rozsahu ±(0,1 % + 0,005 % F) nebo (0,1 % + 0,009 % C) plná váha ± 1 Output- Count Hlásič pohybu (Motion) volitelné: zap.vyp. Přesnost (0,005 % F.) nebo (0,009 % C) plná váha ±1 Output-Count pro měnič 0,5 mv/v Režim blokování (Hold) Používá se u mobilních aplikací, aby se zobrazená hmotnost stabilizovala, když se váha pohybuje. Nedestruktivní paměť EEPROM Provozní teplota -29 C až 60 C -20 F až 140 F Vstupy pro externí signály Tárování/Receptura předem/zadat nové přednastavení Čištění K čištění indikátoru nepoužívejte tekoucí vodu (vysokotlaký čistič, vodní hadici). Nabíjení baterie a svářecí práce Odpojte od indikátoru váhy všechny kabely, a teprve pak můžete nabíjet baterii nebo provádět na zařízení svařovací práce. V opačném případě může být poškozen indikátor váhy nebo připojené vážní tyče. Kryt IP65, IEC 529 Algoritmus vážení 4 interně volitelné filtry pro optimální výkon (general (obecně), slow (pomalu), fast (rychle) a lock-on (aretovat)) 18

23 Indikátor váhy - obsluha 1. Stisknutím a držením po dobu 3 sekund se indikátor váhy vynuluje 2. Spuštění a zastavení registrace vysypávání; indikátor zobrazí vysypané množství a předá data do sériového rozhraní (pokud existuje) 3. Změna názvu (ID) a zobrazení kumulativních hodnot 4. Zapnutí a vypnutí indikátoru váhy 5. Net Šipka bliká, když se nacházíte v režimu vážení netto 6. Print Šipka bliká, když se tiskne 7. Gross Šipka bliká, když se nacházíte v režimu vážení brutto 8. Unload Šipka bliká, když se nacházíte v režimu zavádění nebo vysypávání Rozhraní napájení Připojení pro síťový kabel 10. Rozhraní vážní tyče Připojení pro kabel J-Box 11. Sériové rozhraní/rozhraní tiskárny Připojení tiskárny/ddl (volitelné) 19

24 Zapnutí nebo vypnutí indikátoru váhy HELLO / bye 1. Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte Nastavení indikátoru váhy na nulu 1 O Pozor: Pokud nebyl indikátor váhy správně nastaven na 0, projeví se to jen u hmotnosti brutto. Vysypaná hmotnost (netto) se zobrazí správně. 1. Stiskněte po dobu 3 sekund, aby se indikátor váhy vynuloval. 1 Plnění a vysypávání Po naložení vozu postupujte podle níže uvedených pokynů, aby se vysypávání registrovalo. Pozor: Pro co nejpřesnější registraci by mělo zařízení stát na rovném podkladu. Maschine Vorlage ed Juli 05 unload 1. Pro spuštění registrace vysypávání 1 stiskněte. Na displeji se střídavě zobrazuje 0 kg a unload. Šipky u NET a UNLOAD blikají. Maschine Spusťte vysypávání nebo rozprašování. Na displeji se zobrazí vysypané množství a unload. Vorlage ed Juli 05 2 Vorlage ed Juli 05 Maschine O 2. Stiskněte,jestliže jste s vysypáváním hotovi. Vysypané množství se připočte ke kumulativnímu množství a buď se vytiskne, nebo se uloží do DDL. Šipka u PRINT během ukládání dat bliká. 20

25 Pozor: Tisk a uložení dat do DDL je možné jen se sériovým rozhraním (J905). Maschine Vorlage ed Juli O 3. Indikátor váhy pak zobrazí zbývající hmotnost na voze. Tisk ID pole a kumulativních hodnot Změna ID pole Zadání ID jména zákazníka nebo pole 3 Maschine Vorlage ed Juli 05 field 4 1/2 1. Stiskněte. Na displeji se zobrazí pole, následované jménem nebo číslem, jehož znak vlevo bliká Pro změnu blikajícího znaku stiskněte Pro výběr dalšího znaku stiskněte 3. Tlačítkem můžete procházet seznam znaků pozpátku. 4. Stiskněte pro uložení změn a pro přemístění na Tisknout kumulativní hodnoty. 21

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska

NÁVOD K OBSLUZE. Smirková Bruska NÁVOD K OBSLUZE SB Smirková Bruska INDEX 1. Použití 2. Technické údaje 3. Bezpečnostní zásady při používání brusky na podlahu 4. Ovládání stroje 5. Výměna nástrojů 6. Popis stroje, soupis náhradních dílů

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více