MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část"

Transkript

1 MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY MARIE STAŇKOVÁ, PETER ONDRA b PETR KURKA Ústv soudního lékřství FN Ostrv, 17. listopdu 1790, Ostrv-Porub, b Ústv soudního lékřství FN Olomouc, Hněvotínská 3, Olomouc Došlo , přeprcováno , přijto Klíčová slov: ntidepresiv nových genercí, nlýz ntidepresiv, TLC, GC-MS Úvod Pojem ntidepresiv (AD) 1 zhrnuje psychofrmk, která přímo specificky působí n depresivní stvy endogenního (vznikjícího uvnitř orgnismu), méně již n deprese exogenního původu, npř. deprese somtogenní sociogenní. Jde o chemicky různorodou skupinu látek s rozdílnými frmkokinetickými frmkodynmickými vlstnostmi, metbolismem, výskytem nežádoucích účinků, rozdílnou toxicitou. Ze širokého sortimentu této skupiny léčiv byl vybrán ntidepresiv nových genercí, která z velké části nhrdil reltivně toxická léčiv ze skupiny tzv. tricyklických ntidepresiv. Výskyt různých forem poruch náldy, depresí úzkostných stvů mjí dle sttistických údjů stále rostoucí tendenci. Roční prevlence se odhduje téměř n 10 %. Je tedy zřejmé, že léčb těchto problémů přináší i rostoucí spotřebu uvedených léků, jejichž účinné látky se pk objevují stále čstěji i v biologickém mteriálu nlyzovném v toxikologických lbortořích. S novými ntidepresivy se setkáváme u kutních intoxikcí především v kombinci s dlšími léčivy nebo lkoholem, to u úmyslných nebo náhodných (především mlé děti), při kontrole terpie, zneužití td. Toxikologická nlýz je důležitou součástí dignostických postupů potřebných k získání informce o kutní nebo chronické expozici vyšetřovné osoby toxikologicky význmné látce noxe. K získání vlidních výsledků toxikologického vyšetření je potřeb volit vhodný biologický mteriál. Běžně odebírný biologický mteriál k toxikologickému vyšetření u živých osob je moč, žludeční obsh (zvrtky, výplch žludku) krev. U mrtvých osob kromě uvedených mteriálů i vzorky tkání (játr, ledviny). Dlším krokem je izolce nox z biologického mteriálu. Výběr izolčního postupu závisí n druhu nlyzovného biologického mteriálu, chrkteru hledné či stnovovné látky, volbě následně použité nlytické metody k průkzu či stnovení vlstní látky td. Důležitá pk je i volb nlytické metody pro účely záchytu, identifikce stnovení stopových koncentrcí nox v biologickém mteriálu. Přední místo v nlýze nových ntidepresiv zujímjí seprční techniky. V mnoh toxikologických lbortořích je pro záchyt identifikci extrhovných látek stále využíván metod tenkovrstvé chromtogrfie. Anlýze nových ntidepresiv je v litertuře věnováno již málo nových prcí 2,3. Metod GC-MS je stále nejcitlivější, specifická univerzální nlytická metod pro nlýzu nízkomolekulárních látek. Spojení plynové chromtogrfie s hmotnostní detekcí poskytuje účinnou seprci, selektivitu citlivost detekce umožňuje využít širokých dtbází hmotnostních spekter. Právě využití této techniky pro záchyt identifikci jednotlivých látek ze skupiny nových ntidepresiv jejich metbolitů je věnován celá řd prcí. Většinu ntidepresiv je možno zchytit identifikovt bez předchozí derivtizce 4,5. Murer Bickeboeller nlyzují ntidepresiv ve formě jejich cetylderivátů 6, Ep spol. 7 po derivtizci N-methylbis(trifluorcetyl)midem. Ke kvlittivní nlýze cíleně změřené n úzký okruh látek je využíván tké metod HPLC, to s využitím UV detektoru 8 či hmotnostního detektoru 9. Pro kvntittivní nlýzu nových ntidepresiv je rovněž využíván metod plynové chromtogrfie, to s použitím plmenoionizčního detektoru (FID) 10 citlivého termoionizčního detektoru (NPD, ATP) 11,12. Více se používá metod GC-MS Pro kvntittivní nlýzu nových ntidepresiv je více prcí věnováno využití vysokoúčinné kplinové chromtogrfie (HPLC). Z detektorů jsou nejvíce zstoupeny UV detektory, fluorescenční detektory detektory s diodovým polem (DAD) Stále více prcí je změřeno n využití spojení HPLC s hmotnostním detektorem (LC-MS) V článku je popsán možnost průkzu stnovení vybrných ntidepresiv (mprotilin, minserin, trzodon, milnciprn, mirtzpin, moclobemid, citloprm, fluoxetin, fluvoxmin, proxetin, sertrlin venlfxin) chromtogrfií n tenké vrstvě plynovou chromtogrfií s hmotnostní detekcí včetně výtěžnosti extrkce sledovných látek tuhou fází z biologického mteriálu. Byly stnoveny limity detekce (LOD) limity kvntifikce (LOQ) pro sledovná AD. Byly vyprcovány metody kvntifikce příslušných ntidepresiv v krvi (séru) sledován linerit klibrčních závislostí těchto metod v rozshu od terpeutických ž po letální koncentrce. Experimentální část Chemikálie Byly použity chemikálie diethylether p.. nestbilizovný, kyselin chlorovodíková konc., dichlormethn, isopropyllkohol, methnol, cetonitril, ethyl-cetát, monik (25% vodný roztok), kyselin fosforečná, sírn sodný bezvodý (vše p.., Pent Chrudim, ČR), ethnol, hydroxid 916

2 sodný(p.., Jn Kulich Hrdec Králové, ČR), hydrogenfosforečnn drselný trihydrát (p.., Merck, Německo), octn sodný, sírn monný (p.., Lch-Ner, s.r.o. Nertovice, ČR). Substnce ntidepresiv: citloprm hydrobromid fluoxetin hydrochlorid od fy Zentiv, Prh, ČR, fluovoxmin mleát, mprotilin hydrochlorid, minserin hydrochlorid, proxetin hydrochlorid, sertrlin hydrochlorid, trzodon hydrochlorid venlfxin hydrochlorid fy Sigm Aldrich, USA. Milnciprn hydrochlorid byl izolován z tbletové formy léku Ixel fy Pierre Fbre Médicment, Boulogne Cedex, Frncie, mirtzpin byl izolován z tbletové formy léku Remeron fy N. V. Orgnon, Oss, Nizozemsko moclobemid byl izolován z tbletové formy léku Aurorix fy Hoffmnn-L Roche Ltd, Bsel, Švýcrsko. Identit byl ověřen bodem tání nlýzou metodou GC-MS. Stndrdní roztoky ntidepresiv byly připrveny o koncentrci 0,025 mg ml 1 v ethnolu (odpovídá koncentrci bzí jednotlivých ntidepresiv). Stndrdní roztok vnitřního stndrdu propiverinu v ethnolu byl připrven o koncentrci 0,06 mg ml 1. Aprtur Extrkce tuhou fází byl proveden s použitím extrkčních kolonek SPEC-DAU, 3 ml, 30 mg, Vrin, USA, SPE Evidex, 6 ml, 400 mg, J&W Scientific, USA, DC- Alufolien Kieselgel 60, 0,2 mm fy Merck, Německo. Mteriál metody Pro účely kvlittivní nlýzy byly u přípdů kutní intoxikce dodány moč, přípdně žludeční obsh pcient. Pokud šlo o kontrolu terpie, byl vždy dodán moč v přípdech letálních intoxikcí žludeční obsh, jterní tkáň moč (pokud bylo možno odebrt). Pro kvntittivní nlýzu (stnovení hldiny) byl dodán srážlivá krev. Zprcování vzorků Kvlittivní nlýz Vzorky ml moče (M) zfiltrovného žludečního obshu (ŽO) byly po úprvě ph n hodnotu 3 4 zředěnou kyselinou chlorovodíkovou extrhovány do etheru. Po úprvě ph vodné fáze n hodnotu 10 byl znovu proveden extrkce do etheru. Extrkce byl proveden dvkrát z kyselého dvkrát z lklického prostředí. K extrkci byl brán vždy 1,5 násobek objemu etheru k objemu vodné fáze. Ether byl odpřen n vodní lázni do such. Odprky byly oznčeny M(A) příp. ŽO(A) extrkty z kyselého prostředí M(B) příp. ŽO(B) extrkty z lklického prostředí. Moč byl poté podroben kyselé hydrolýze. K moči byl přidán koncentrovná kyselin chlorovodíková (1 ml koncentrovné kyseliny chlorovodíkové n 10 ml moče). Směs se 10 min vřil pod zpětných chldičem, po ochlzení úprvě ph n 8 10 byl proveden extrkce do 1,5 násobného objemu etheru k objemu vodné fáze. Po odpření byl odprek oznčen M(H). Odprky byly pro nlýzu rozpuštěny v 0,5 ml ethnolu. Kvntittivní nlýz Pro účely kvntittivní nlýzy byl ntidepresiv izolován extrkcí tuhou fází (SPE) následujícím postupem: kondicionce: 0,5 ml methnolu, 0,5 ml fosfátového pufru (ph 6); plikce vzorku (1 ml sér s přídvkem 10 µl vnitřního stndrdu 4 ml fosfátového pufru o ph 6); promytí: 0,5 ml destilovné vody, 0,5 ml cetátového pufru o ph 4,5, 0,5 ml methnolu, 5 min vkuum; eluce: 2 1 ml směsi dichlormethn-isopropyllkohol-monik (4:1:0,1). Eluát byl odpřen při teplotě 40 C v proudu dusíku do such odprek byl rozpuštěn v 0,05 ml methnolu. Stejným postupem byly zprcovány vzorky pro klibrci v rozshu 0,02 2,00 mg l 1 pro citloprm, mprotilin, minserin, mirtzpin, sertrlin venlfxin, 0,10 2,00 mg l 1 pro fluoxetin, fluvoxmin, milnciprn, moclobemid proxetin 0,50 2,50 mg l 1 pro trzodon. Anlýz chromtogrfií n tenké vrstvě (TLC) Pro nlýzu etherových extrktů M(B) přípdně M(H) obshujících izolovná ntidepresiv z příslušného biologického mteriálu byl použit modifikovný systém dle Večerkové 26. Extrkty rozpuštěné v 0,5 ml ethnolu byly nnášeny n vrstvu silikgelu (DC Alufolien Kieselgel) proti směsi stndrdů (dizepm, minofenzon, fenmetrzin, kodein, tropin ozn. DAFCA). Chromtogrfické desky byly vyvíjeny v soustvě ethyl-cetát-ethnolmonik (36:2:2) detegovány těmito činidly: kyselin sírová v ethnolu (1:1), Drgendorffovo činidlo jod v chloroformu. Po postřiku kyselinou sírovou v ethnolu byl chromtogrm prohlížen v UV světle při nm. Anlýz plynovou chromtogrfií s hmotnostní detekcí (GC-MS) Kvlittivní nlýz Anlýzy byly provedeny n přístroji GC-MS firmy Shimdzu, Jponsko. Plynový chromtogrf GC 17 A, hmotnostní detektor MS QP 5050 s elektronovou ionizcí (EI, 70 ev). Kolon kpilární, délk 30 m, průměr 0,32 mm, tloušťk filmu 0,25 µm 5 % poly(fenylsiloxnu) fáze Zebron ZB 5 (firmy Phenomenex, USA). Podmínky nlýzy: teplot injektoru 250 C, detektoru (interfce) 280 C, progrm nlýzy 80 C (20 C/ min) 270 C (15 min), nosný plyn helium s konstntním průtokem 2,2 ml min 1 teplotní progrm 1. Anlýzy byly provedeny ve skenovcím modu v rozshu m/z K identifikci bylo použito srovnání retenčních čsů t R hmotnostních spekter seprovných látek s t R hmotnostními spektry stndrdů. 917

3 Tbulk I GC-MS chrkteristiky nlyzovných ntidepresiv Antidepresivum m/z t R [min] pík č. (obr. 4) Citloprm 58, ,1 10 Fluoxetin 59, 183 7,9 1 Fluvoxmin 187, 276 8,0 2 Mprotilin 59, ,7 8 Minserin 193, 264 9,9 5 Milnciprn 204, 246 8,3 3 Mirtzpin 195, ,2 7 Moclobemid 100, ,0 6 Proxetin 192, ,5 12 Sertrlin 262, ,9 9 Trzodon 176, ,6 Venlfxin 58, 134 9,2 4 Propiverin b 183, ,2 11 Jiný teplotní progrm (teplotní progrm 2); b vnitřní stndrd Kvntittivní nlýz Stnovení ntidepresiv ve vzorcích sér (krve) po jejich izolci metodou SPE bylo provedeno metodou GC- MS z podmínek uvedených výše. Pouze pro stnovení trzodonu je nutné změnit teplotní progrm nlýzy n 150 C (30 C/min) 280 C (10 min) s konstntním průtokem nosného plynu heli 2,0 ml min 1 teplotní progrm 2. Anlýz byl prováděn v SIM modu s 2 hodnotmi m/z pro stnovovnou látku s 2 hodnotmi m/z pro vnitřní stndrd (tb. I). Do přístroje byl dávkován 1 µl vzorku. Výsledky diskuse Zprcování biologického mteriálu V použitém postupu klsické frkční extrkce (moči žludečního obshu) do etheru přecházejí sledovná ntidepresiv jejich metbolity do extrktu z lklického prostředí M(B). Sertrlin jeho metbolity proxetin s metbolity se v moči ncházejí ve volné formě jen v nízkých koncentrcích je vhodné jejich uvolnění z konjugátu kyselou hydrolýzou. Pro účely kvntittivní nlýzy byl použit izolce vybrných ntidepresiv extrkcí tuhou fází (SPEC- DAU) postupem modifikovným pro izolci bzických látek. Byl určen extrkční výtěžnost, která se u většiny sledovných ntidepresiv pohybuje nd 70 %, pouze u moclobemidu trzodonu je výtěžnost nižší (kolem 40 %), le i u nich je výtěžnost reprodukovtelná (tb. II). Anlýz metodou TLC Pro sledovná ntidepresiv byl testován citlivost detekce (kyseliny sírová v ethnolu, Drgendorffovo činidlo jod v chloroformu). Použitý postup detekce je málo citlivý pro záchyt fluxetinu, fluvoxminu, sertrlinu proxetinu v moči, protože uvedená ntidepresiv se do mo- Tbulk II Výtěžnosti extrkce ntidepresiv, limity detekce kvntifikce Antidepresivum Výtěžnost extrkce [%] RSD [%] Výtěžnost extrkce b [%] RSD [%] LOD c [ng ml 1 ] LOQ d [ng ml 1 ] Citloprm 98 4,4 95 5,9 0,5 2 Fluoxetin 80 4,7 85 6, Fluvoxmin 72 8,9 73 2, Mprotilin 75 4,0 90 4,3 2 5 Minserin 99 2,7 94 6,4 0,5 2 Milnciprn 93 4,9 91 5, Mirtzpin 80 9,0 82 6,5 0,5 2 Moclobemid 40 2,5 49 9,3 2 5 Proxetin 81 6,2 92 6, Sertrlin 86 5,3 83 7,0 0,5 2 Trzodon 40 9,3 49 9, Venlfxin 99 3,6 91 5,8 0,5 2 Výtěžnost extrkce při koncentrci 0,2 mg l 1, b výtěžnost extrkce při koncentrci 2,0 mg l 1, c LOD limit detekce, d LOQ limit kvntifikce 918

4 Tbulk III Regresní rovnice korelční koeficienty klibrčních přímek ntidepresiv Obr. 1. Anlýz TLC vybrných ntidepresiv; desk: DC- Alufolien Kieselgel, vyvíjecí soustv: ethyl-cetát-ethnolmonik (36:2:2); 1 DAFCA (dizepm, minofenzon, fenmetrzin, kodein, tropin), 2 citloprm, 3 fluoxetin; 4 fluvoxmin; 5 mprotilin; 6 minserin; 7 moclobemid, 8 trzodon; A detekce činidly: kyselin sírová, Drgendorffovo činidlo, jod v chloroformu, B fluorescence v UV světle (365 nm) po postřiku kyselinou sírovou. PF původní form léčiv, M metbolit Antidepresivum Regresní rovnice R 2 Citloprm y = 2,2133 x 0,0198 0,9996 Fluoxetin y = 0,1976 x 0,0057 0,9986 Fluvoxmin y = 0,0443 x + 0,0002 0,9976 Mprotilin y = 0,7341 x 0,0035 0,9997 Minserin y = 0,8258 x 0,0033 0,9932 Milnciprn y = 0,1493 x 0,0013 0,9971 Mirtzpin y = 1,2566 x 0,0236 0,9987 Moclobemid y = 0,5993 x ,9945 Proxetin y = 0,1716 x 0,006 0,9989 Sertrlin y = 0,4076 x + 0,0036 0,9965 Trzodon y = 0,4615 x + 0,0154 0,9866 Venlfxin y = 4,3793 x 0,0238 0,9877 Koncentrční intervl: 0,02 2,00 mg l 1 pro citloprm, mprotilin, minserin, mirtzpin, sertrlin venlfxin, 0,10 2,00 mg l 1 pro fluoxetin, fluvoxmin, milnciprn, moclobemid proxetin, 0,50 2,50 mg l 1 pro trzodon če vylučují v původní formě pouze v minimálním množství. Záchyt v žludečním obshu při předávkování je i u uvedených látek dosttečně citlivý, pokud nejde o intoxikci směsí léků. TLC jko identifikční metod v použitém uspořádání je dosttečná pro rychlý průkz citloprmu, mprotilimu, minserinu, moclobemidu, trzodonu venlfxinu (záchyt od cc 1 µg ve skvrně). Velmi citlivá je pro citloprm, který dává s Drgendorffovým činidlem postupně tmvnoucí skvrnu (záchyt od cc 0,2 µg ve skvrně), mirtzpin trzodon, které v UV světle vykzují modrou fluorescenci (citlivost od cc 0,2 µg ve skvrně). Záznmy TLC nlýzy některých AD jsou uvedeny n obr. 1. Anlýz metodou GC-MS Kvlittivní nlýz Sledovná ntidepresiv jejich metbolity lze z- poměr ploch AD/vnitřní stndrd koncentrce, mg l -1 3 poměr ploch AD/vnitřní stndrd 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, koncentrce, mg l -1 Obr. 2. Závislost poměru plochy píku ntidepresiv (AD) vnitřního stndrdu n koncentrci jednotlivých AD v séru; 1 moclobemid, 2 minserin, 3 mirtzpin, 4 citloprm, 5 venlfxin Obr. 3. Závislost poměru plochy píku ntidepresiv (AD) vnitřního stndrdu n koncentrci jednotlivých AD v séru; 6 fluvoxmin, 7 milnciprn, 8 fluoxetin, 9 proxetin, 10 sertrlin, 11 trzodon, 12 mprotilin 919

5 Intenzit (x10,000,000) TIC Obr. 4. GC-MS chromtogrm sér s přídvkem stndrdů ntidepresiv; podmínky extrkce progrm nlýzy je uveden v textu. 1 fluoxetin, 2 fluvoxmin, 3 milnciprn, 4 venlfxin, 5 minserin, 6 moclobemid, 7 mirtzpin, 8 mprotilin, 9 sertrlin, 10 citloprm, 11 vnitřní stndrd propiverin, 12 proxetin. Koncentrce AD v séru 5 mg l 1, citloprm venlfxin 0,5 mg l 1. Anlýz ve skenovcím modu t R, min Tbulk IV Stnovené hldiny ntidepresiv v krvi u letálních přípdů předávkování Číslo Pohlví/věk Antidepresivum Hldin [mg l 1 ] Dlší léky Hldin [mg l 1 ] 1. Ž/41 citloprm 0,80 promethzin 10,20 2. Ž/47 moclobemid 18,20 promethzin 7,44 3. M/50 minserin 1,33 levomepromzin 0,51 dosulepin 2,76 lkohol 0,49* 4. M/38 moclobemid 32,00 promethzin 19,00 lkohol 1,88* 5. M/51 citloprm 1,24 levomepromzin 0,04 ketmin NQ 6. M/37 citloprm 2,39 morphin 2,52 lkohol 1,20* 7. Ž/55 minserin 0,02 trmdol 2,15 sertrlin 0,76 zolpidem 0,22 betxolol 0,12 8. M/74 trzodon 3,20 betxolol 0,35 lkohol 2,45* 9. Ž/51 trzodon 7,90 ibuprofen 56,50 dibenzepin 30,00 chlordizepoxid 0, M/55 mprotilin 12,20 zolpidem 1, M/39 citloprm 3,31 metoprolol 40,20 Toxické hldiny: citloprm nd 0,5 mg l 1, moclobemid nd 3 mg l 1, minserin nd 0,5 mg l 1, sertrlin nd 0,5 mg l 1, trzodon nd 4 mg l 1, mprotilin nd 0,5 mg l 1 (27), NQ nekvntifikován, * hldin lkoholu v g kg 1 920

6 Intenzit Intenzit Intenzit t R, min b c m/z m/z Obr. 5. GC-MS chromtogrm sér pcient intoxikovného moclobemidem; nlýz v SIM modu () s m/z pro moclobemid (b) m/z pro vnitřní stndrd (c) (propiverin) chytit identifikovt v použitém systému GC-MS nlýzy (teplotní progrm 1). Pouze pro záchyt trzodonu je nutno použít vyšších teplot (teplotní progrm 2). Sledovná ntidepresiv některé jejich metbolity v moči je možno nlýzou GC-MS zchytit jednoznčně identifikovt po plikci terpeutických dávek. Záchyt proxetinu sertrlinu jejich metbolitů v moči je možný po jejich uvolnění z konjugátu kyselou hydrolýzou. Kvntittivní nlýz Stnovení ntidepresiv ve vzorcích krve (sér) po jejich izolci extrkcí tuhou fází bylo provedeno metodou GC-MS. Byly stnoveny limity detekce (LOD) kvntifikce (LOQ). Jko mez detekce byl brán hodnot poměru signálu píku sledovného ntidepresiv k šumu (S/N) = 3, jko mez stnovitelnosti (kvntifikce) pk poměr S/N = 10. Výsledky jsou uvedeny v tb. II. Pro většinu sledovných ntidepresiv je použitá metod dosttečně citlivá limit kvntifikce je výrzně nižší než v ligtertuře uváděná nejnižší terpeutická hldin (citloprm, minserin, mprotilin, mirtzpin, moclobemid, sertrlin venlfxin). Pro osttní ntidepresiv je použitá metod dosttečná pro jejich stnovení v přípdech kutních intoxikcí. Lineární odezv použité metody byl ověřen n stndrdních roztocích ntidepresiv v rozshu tří řádů (od nejnižších terpeutických hldin ž po hldiny toxické přípdně letální). K výpočtu směrnice regresní křivky, úseku n ose Y i korelčního koeficientu R 2, který byl ve většině přípdů vyšší než 0,99, byl použit metod lineární regrese. Prmetry klibrčních křivek jsou uvedeny v tb. III. N obr. 2 3 jsou uvedeny klibrční přímky pro jednotlivá AD. N obr. 4 je uveden chromtogrfický záznm nlýzy sér s přídvkem vybrných ntidepresiv n obr. 5 jsou záznmy reálného vzorku nlyzovného sér při intoxikci moclobemidem. Metod byl plikován při kvntifikci ntidepresiv u letálních i neletálních přípdů intoxikcí. V tb. IV jsou uvedeny výsledky nlýz u přípdů letálních intoxikcí novými ntidepresivy v kombinci s jinými léčivy. Závěr V článku jsou uvedeny možnosti záchytu identifikce vybrných ntidepresiv nových genercí (mprotilin, minserin, trzodon, milnciprn, mirtzpin, moclobe- 921

7 mid, citloprm, fluoxetin, fluvoxmin, proxetin, sertrlin venlfxin) v biologickém mteriálu. Záchyt identifikce v použitém uspořádání metod TLC GC-MS jsou dosttečně citlivé spolehlivé pro většinu sledovných ntidepresiv. Pro účely kvntittivní nlýzy metodou GC-MS byl použit izolce sledovných ntidepresiv z biologického mteriálu (krev, sérum) extrkcí tuhou fází (SPEC-DAU) s postupem modifikovným pro bzické látky. Metod je u všech sledovných AD dosttečně citlivá pro přípdy kutních intoxikcí u většiny ntidepresiv (citloprm, fluoxetin, fluvoxmin, minserin, mprotilin, mirtzpin, moclobemid, sertrlin, trzodon venlfxin) citlivá i pro jejich stnovení v rozpětí terpeutických hldin. LITERATURA 1. Švestk J.: Psychofrmk v klinické prxi. Grd Publishing, Prh Misztl G., Hopkl H., Slwik T.: Act Pol. Phrm. 54, 257 (1997). 3. Nováková E.: Soud. Lék. 49, 2 (2004). 4. Lcssie E., Rgot S., Gulier J. M., Mrquet P., Lchtre G.: Act. Clin. Belg. Suppl. 1, 20 (1999). 5. Goeringer K. E., Rymon L., Christin G. D., Logn B. K.: J. Forensic Sci. 45, 633 (2000). 6. Muer H. H., Bickeboeller-Friedrich J.: J. Anl. Toxicol. 24, 340 (2000). 7. Ep C. B., Bouchoux G., Amey M., Cochrd N., Svry L., Bumnn P.: J. Chromtogr. Sci. 36, 365 (1998). 8. Dllet Ph., Lbt L., Kummer E., Dubost J. P.: Eur. J. Emergency Med. 8, 79 (2001). 9. Berzs Nevdo J. J., Villsenor Lleren M. J., Contento Slcedo A. M., Agus Nuevo E.: J. Chromtogr. Sci. 38, 200 (2000). 10. Kollroser M., Schober C.: Chromtogrphi Mrtinez M. A., Snchez de l Torre C., Almerz E.: J. Anl. Toxicol. 28, 174 (2004). 12. Fontnille P., Jourdil N., Villier C., Bessrd G.: J. Chromtogr., B: Biomed. Sci. Appl. 692, 337 (1997). 13. Stch R. F., Murer H. H.: J. Anl. Toxicol. 27, Burrows D. L., Hgrdom A. N., Hrln G. C., Wllen E. D. B., Ferslew K. E.: J. Anl. Toxicol. 27, Reymond P., Amey M., Spucne A., Lmbert S., Konrt H., Ep C. B., Bumnn P. J.: J. Chromtogr. 616, 221 (1993). 16. Gillrd Y., Pepin G.: Forensic Sci. Int. 87, 239 (1997). 17. Ohkubo T., Osni T., Sugwr K., Ishid M., Otni K., Mihr K., Ysui N.: J. Phrm. Phrmcol. 47, 340 (1995). 18. Duverneuil Ch., de l Grndmison G. L., de Mzncourt Ph, Alvrez J. C.: Ther. Drug Monit. 25, Titier K., Csting N., Scotto-Gomez E., Pehourcq F., Moore N., Molimrd M.: Ther. Drug Monit. 25, Tournel G., Houdret N., Hedouin V., Deveu M., Gosset D., Lhermitte M.: J. Chromtogr., B.: Biomed. Sci. Appl. 761, 147 (2001). 21. Kristoffersen L., Bugre A., Lundnes E.: J. Chromtogr., B: Biomed. Sci. Appl. 734, 229 (1999). 22. Nir M. B., Aron J. J., Prognon P., Mhuzier G.: Anlyst 123, 2267 (1998). 23. Guttech U., Reutsch K. M.: Clin. Chem. Lb. Med. 41, Jun H., Zhiling Z., Nunce L.: J. Chromtogr., B.: Anl. Technol. Biomed. Life Sci. 820, 33 (2005). 25. Horkins J. M., Gross A. S., Shenfield G. M., Rivory L. P.: J. Chromtogr., B: Biomed. Sci. Appl. 754, 319 (2001). 26. Večerková J.: Postupy při záchytu identifikci léčiv jejich metbolitů v biologickém mteriálu pomocí chromtogrfie n tenkých vrstvách. SPN, Prh Schulz M.: Phrmzie 58, 448 M. Stňková, P. Ondr b, nd P. Kurk ( Institute of Forensic Medicine, University Hospitl, Ostrv, b Institute of Forensic Medicine, Fculty of Medicine, Plcký University, Olomouc): The Possibilities of Dignostics in Antidepressnt Intoxictions The rticle presents the possibilities of identifiction of selected ntidepressnts of new genertions in biologicl mterils. Identifiction of the drugs by TLC nd GC- MS fter ether extrction from biologicl mterils (urine, stomch content) ws tested. The detection is sensitive nd relible for most of the drugs. For quntittive GC-MS nlysis, the drugs were isolted from blood or serum by solid phse extrction (SPE). The recovery of most drugs is over 70 %. Limits of detection (LOD, 3 S/N) s well s limits of quntifiction (LOQ, 10 S/N) hve been determined. The LOD re ng l 1 for citloprm, mprotiline, minserine, mirtzpine, moclobemide, sertrline nd venlfxine, 15 ng l 1 for fluoxetine nd milnciprn nd 50 ng l 1 for fluvoxmine, proxetine nd trzodone. LOQ re 2 5 ng l 1 for citloprm, mprotiline, minserine, mirtzpine, moclobemide, sertrline nd venlfxine, 50 ng l 1 for fluoxetine nd milnciprn nd 100 ng l 1 for fluvoxmine, proxetine nd trzodone. For ll the monitored drugs, the method is sufficiently sensitive in cute intoxictions nd for most of the drugs lso in determintion of therpeutic levels. 922

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a a Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Molekulární genetik Ústv biologie lékřské genetiky.lf UK VFN, Prh Polymorfismy lidské DN vyu ívné ve vzebné nlýze, p ímé nep ímé dignostice Mikrostelity (syn. krátké tndemové repetice) STR short tndem

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI

ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI ZAHRADA SLEDOVÁNÍ REAKCÍ POMOCÍ SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ JAKO JEDINEČNÝ ZDROJ PŘESNÝCH ENERGETICKÝCH ÚDAJŮ O REAKCÍCH V PLYNNÉ FÁZI JANA ROITHOVÁ,b DETLEF SCHRÖDER b Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Betahistin Mylan 8 mg Betahistin Mylan 16 mg tablety (betahistini dihydrochloridum) Sp.zn. sukls56597/2012, sukls56641/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Bethistin Myln 8 mg tblety (bethistini dihydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příblovou informci dříve, než zčnete

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY BLESKOVĚ ODPAŘUJÍCÍ (Vaporization Injection) Split Splitless On-Column CHLADNÉ (Cool Injection) nástřik velkých objemů (LVI) On-Column On-Column-SVE PTV NÁSTŘIKOVÉ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Stabilita atomového jádra. Radioaktivita Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj.67 0-7 kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje.67 0-7 kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT VYHDNCVÁNÍ CHRMATGRAFICKÝCH DAT umístění práce: laboratoř č. S31 vedoucí práce: Ing. J. Krupka 1. Cíl práce: Seznámení s možnostmi, které poskytuje GC chromatografie pro kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce blkonů ters Vrinty 1-8 Konstrukce blkonů ters Konstrukční skldb 1 Podlhová konstrukce se Schlüter -DITRA 25 Kontktní izolce seprce ve spojení vyrovnání tlku vodní páry nd nosným, vyspádovným

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a ODSTRAŇOVÁÍ HERBICIDU ATRAZIU Z POVRCHOVÉ VODY HAA KRÝSOVÁ, JOSEF KRÝSA b, JAA HUBÁČKOVÁ c, JA TŘÍSKA d JAROMÍR JIRKOVSKÝ Ústv fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškov 3, 182 23 Prh 8, b Vysoká

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STANOVENÍ DIKLOFENAKU. LUKÁŠ ČAPKA a, HELENA ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ b, MILADA VÁVROVÁ b a LENKA URBÁNKOVÁ c

VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STANOVENÍ DIKLOFENAKU. LUKÁŠ ČAPKA a, HELENA ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ b, MILADA VÁVROVÁ b a LENKA URBÁNKOVÁ c Chem. Listy 7, 55 554 (23) VYUŽITÍ UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STNOVENÍ DIKLOFENKU Cl NH LUKÁŠ ČPK a, HELEN ZLÁMLOVÁ GRGOŠOVÁ b, MILD VÁVROVÁ b a LENK URBÁNKOVÁ c Cl O OH a Ústav analytické chemie, kademie

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ VE SKLÁDKOVÝCH VODÁCH METODOU PLYNOVÉ CHROMATO- GRAFIE S PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM S VYUŽITÍM MIKRO- EXTRAKCE DO XYLENU PAVEL KURÁŇ a,b a PAVEL JANOŠ

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACRO - ALBUMON kit 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje Seroalbuminum humanum macroaggregatum

Více

Seznam - specifikace doplňkového materiálu

Seznam - specifikace doplňkového materiálu K LEMPÍŘSKÉ PRVKY K Klempířské prvky stndrd dle tbulek specifikce KA Klempířské prvky typické - nutno nkreslit okótovt PREFABRIKOVANÉ ŽLABOVÉ PRVKY L01 Prefbrikovné zteplené mezistřešní žlby - PUR L02

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ STANVENÍ HYDRXYLVÝCH A NITRXIDVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRNVU PARAMAGNETICKU REZNANCÍ MIRSLAV ZEMAN, PAVEL STPKA c, MAREK VECKA, ALEŠ ŽÁK, ALEXANDRA PÍSAŘÍKVÁ, RMAN JIRÁK b, BARBRA STAŇKVÁ,

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories Munich Manufacturing Biogenníaminy pro HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu, 2012 Bio-Rad Laboratories München, Germany Biogenníaminy

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS) 1 Úvod... 1 2 Cíle úlohy... 2 3 Předpokládané znalosti... 2 4 Autotest základních znalostí... 2 5 Základy práce se systémem GC-MS (EI)... 3 5.1 Parametry plynového chromatografu... 3 5.2 Základní charakteristiky

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

Dveřní a podlahové zavírače

Dveřní a podlahové zavírače Dveřní podlhové zvírče Dveřní zvírče, s.r.o., člen celosvětového zámkřského koncernu ASSA ABLOY AB, zujímá vedoucí postvení n českém trhu změřeném n bezpečnostní systémy, zámky ochrnu mjetku. Výrobky společnosti,

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Separační metody Jana Sobotníková tel.: 221951230 e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan *přednášky

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace Jiří Petržel zpětná vzb, stbilit oscilce zpětná vzb, stbilit oscilce zpětnou vzbou (ZV) přivádíme záměrněčást výstupního signálu zpět n vstup ZV zásdně ovlivňuje prkticky všechny vlstnosti dného zpojení

Více

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná

BEST - UNIKA 15 dvourohová/dělitelná technický List best - zdicí systém unik vnitřní BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST - UNIKA překldová BEST - UNIKA rohová/dělitelná BEST - UNIKA dvourohová/dělitelná BEST

Více

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie

Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Typizace amyloidóz pomocí laserové mikrodisekce a hmotnostní spektrometrie Dušan Holub Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více