financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu"

Transkript

1 Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení dlouhodobého majetku a stanovení výše ceny pro jeho zařazení do této kategorie majetku je uvedeno ve vyhlášce ministerstva financí č. 410/2009 Sb., 11 a 14. V těchto paragrafech je rovněž uvedena i klasifikace drobného dlouhodobého majetku ( 11 odst. 6a) a 14 odst. 6). Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je financován výhradně ze zdroje, který je k tomu určen, a tím je u příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu (státní příspěvkové organizace) fond reprodukce majetku a u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek investiční fond. Prostředků fondu reprodukce majetku se běžně používá na financování pořízení a technického zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku, k úhradě dodavatelských úvěrů, přijatých za předem schválených podmínek a také jako doplňkového zdroje pro financování oprav a udržování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku. Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem používají prostředků investičního fondu k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček a k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloží. Dále mohou investičního fondu použít k posílení zdrojů určených na 1

2 financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se při nákupu odpisuje přímo do nákladů. Peněžní prostředky na pořizování dlouhodobého majetku jsou uloženy na účtu 241 Běžný účet. Technické zhodnocení (jeho částka se za kalendářní rok sčítá) dlouhodobého majetku se hradí z prostředků určených na pořizování dlouhodobého majetku vždy, pokud částka na jeho pořízení celkem přesáhne 40 nebo 60 tisíc a je třeba o úhrn těchto částek zvýšit pořizovací cenu příslušného majetku a přepočítat odpisy. V opačném případě se technické zhodnocení hradí z provozních prostředků a účtuje se do nákladů na účet 518 Ostatní služby. Nemůže být proto součástí tvorby fondu reprodukce majetku nebo investičního fondu. Od byla ve směrné účtové osnově rozšířena účtová skupina 0 ještě o dva účty, určené pro evidenci technického zhodnocení v průběhu roku. Jedná se o účet 044 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku a 045 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Na těchto uspořádacích účtech povede účetní jednotka v průběhu kalendářního roku veškeré profinancované i neprofinancované faktury, které podle jejího názoru směřují k technickému zhodnocení dlouhodobého majetku. Bude li v průběhu roku technické zhodnocení ukončeno, převede se na 2

3 příslušný majetkový účet. Na konci roku, v rámci účetní závěrky bude tento účet vypořádán. Pokud se nebude jednat o technické zhodnocení, převede se zjištěná částka na účet 518 Ostatní služby. Zůstatek bude představovat technické zhodnocení, které bude ukončeno v příštím roce a částka se převede na účet 041,042 Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. V příštím roce se částka převede zpět na uspořádací účet technického zhodnocení a technické zhodnocení se dokončí včetně převodu na příslušný majetkový účet. Při nákupu staršího dlouhodobého majetku je rozhodující, zda byl funkční před uvedením do používání podle protokolu o převzetí. Pokud musel být tento majetek opraven před uvedením do používání, jedná se o výdaj, který je součástí vstupní ceny, ze které bude majetek odpisován. Pokud byl majetek opraven až po uvedení do používání, jedná se o provozní náklad. Ve většině příspěvkových organizací se pořízení dlouhodobého majetku realizuje dodavatelským způsobem, výjimečně vlastní činností, bezúplatným nabytím nebo darováním a děděním. K vyřazení dlouhodobého majetku může dojít jeho prodejem, likvidací v důsledku opotřebení nebo škody, popřípadě bezúplatným převodem. Při prodeji majetku u příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem musí o možné tvorbě zdrojů investičního fondu z výnosů z prodeje majetku rozhodnout zřizovatel. Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu je povinna 3

4 do 15 pracovních dnů po připsání částky na její bankovní účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který nabyla darem nebo děděním. Pokud zřizovatel územní samosprávný celek požaduje odvod peněžních prostředků za prodaný majetek do svého rozpočtu, znamenal by výše uvedený postup účtování vznik nekryté ztráty výsledku hospodaření účetní jednotky. V důsledku toho nelze při nařízeném odvodu použít účtu 553 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku a zúčtovat tvorbu zdrojů, ale zůstatkovou cenu zachytit na vrub účtu 401 Jmění účetní jednotky, analytický účet pro fond dlouhodobého majetku. Obdobně v případech, kdy bude příspěvková organizace povinna předat majetek podle právních předpisů, odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub účtu oprávek, zůstatkovou cenu potom ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu 401 Jmění účetní jednotky analytický účet pro fond dlouhodobého majetku. Opět nelze provést vypořádání mezi zdroji krytí, neboť by docházelo k vysokým ztrátovým výsledkům hospodaření. Analytické účty vede účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku a slouží k jeho bližší identifikaci. Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem vedou analytické účty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odděleně za 4

5 majetek zřizovatele svěřený jim do užívání a majetek získaný darem nebo dědictvím. Vyhlášku č. 410/2009 Sb., doplňují rozpočtová pravidla zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů která platí v plném rozsahu. Od byl zrušen účet 026 Základní stádo a tažná zvířata, jehož zůstatky se budou evidovat na účtu 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek. Zvířata už samostatně v rozvaze vykazována nebudou. Účet 032 Umělecká díla a předměty byl přejmenován na Kulturní předměty. Novinkou v oblasti dlouhodobého majetku je pro rok 2010 ještě ocenění majetku reálnou hodnotou, pokud jej účetní jednotka ještě přede dnem účinnosti vyhlášky 410 /2009 Sb., určila k prodeji nebo prodávat bude. Znamená to změnu metody ocenění majetku podle 27 odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví a účetní jednotka to provede nejpozději do Přiblížení účetnictví podnikatelským subjektům si vyžádalo vytvoření nové kategorie ve sféře krytí majetku, které je vyjádřeno ve směrné účtové osnově účtem 401 Jmění účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že pod pojmem jmění jde obvykle o nějaký vklad, došlo i v příspěvkových organizacích k vytvoření jmění, které sice nepředstavuje vklad fyzických nebo právnických osob jako u obchodních společností, ale představuje v tomto případě vklad 5

6 státního nebo obecních rozpočtů do majetku účetních jednotek. Jmění bylo vytvořeno spojením dvou zdrojů krytí 901 Fondu dlouhodobého majetku a 902 Fondu oběžných aktiv. Zatímco u všech příspěvkových organizací je vytvořen Fond dlouhodobého majetku jako zdroj krytí dlouhodobého majetku v podobě jeho zůstatkové ceny, není u všech těchto účetních jednotek součástí pasiv Fond oběžných aktiv. Příspěvkové organizace se zřizovací listinou ze sedmdesátých a osmdesátých let tento fond vytvořený mají. Jakákoliv analýza tohoto zdroje krytí však není možná, neboť v průběhu let se často měnil režim účtování na tomto fondu. Z toho důvodu je vhodné, aby příspěvkové organizace při převodu těchto dvou fondů zvolily u účtu 401 Jmění účetní jednotky analytiku, z které bude na první pohled patrné, z jakých zdrojů je účet složen. Analytický účet pro bývalý fond dlouhodobého majetku napomůže ke kontrole investičního okruhu a také ke kontrole účtování o dlouhodobém majetku. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč) 1. Faktura dodavatele Úhrada faktury za nakoupený DNM Zařazení DNM do užívání 01x Převod zdrojů k profinancovanému DNM Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu x 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů

7 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem - darováním 1. Bezúplatné převzetí DNM v reprodukční pořizovací ceně 01x Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu x 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého nehmotného majetku (majetek není plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DNM a) pořizovací cena 01x b) dopočítané oprávky 07x b) zůstatková cena Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z pořizovací ceny x 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého nehmotného majetku (majetek je plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DNM a) pořizovací cena 01x b) dopočítané oprávky ve výši pořizovací ceny 07x 7

8 Pořízení programového vybavení software (v částce vyšší než Kč) 1. Faktura za software Úhrada faktury Převod zdrojů k profinancovanému majetku Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů V následujícím roce rozšíření programu o další modul (technické zhodnocení) Úhrada faktury Převod zdrojů Zvýšení pořizovací ceny Zúčtování nově vypočítaných odpisů Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Upgrade programu (5 tis.) Zakoupení nového programu (8 tis.) Zařazení do DDNM (8 tis.) Úhrada faktury Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností (v částce vyšší než Kč) 1. Náklady na pořízení nehmotných výsledků výzkumné a obdobné činnosti tř Aktivování DNM Zařazení DNM do užívání Převod zdrojů k profinancovanému DNM

9 5. Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu x 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (v částce Kč a vyšší ) 1. Faktura za nakoupený DDNM Úhrada faktury z provozních prostředků Zařazení DDNM do užívání Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností (v částce Kč a vyšší) 1. Náklady na pořízení nehmotných výsledků výzkumné a obdobné činnosti (software) tř Aktivace ve výši vynaložených nákladů Zařazení nehmotných výsledků výzkumné a obdobné činnosti do DDNM Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč související výdaje zvyšují pořizovací cenu DHM) 1. Faktura dodavatele Úhrada faktury za nakoupený DHM Faktura za přípravu instalace Úhrada faktury Zařazení DHM do užívání včetně instalace 02x Převod zdrojů k profinancovanému DHM Zúčtování odpisů do nákladů podle 9

10 odpisového plánu x 8. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (majetek není plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DNM a) pořizovací cena 02x b) dopočítané oprávky 08x b) zůstatková cena Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z pořizovací ceny x 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (majetek je plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DHM a) pořizovací cena 02x b) dopočítané oprávky ve výši pořizovací ceny 08x Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, u kterého nevznikají výdaje zvyšující pořizovací cenu 1. Faktura dodavatele Úhrada faktury za nakoupený DHM

11 3. Převod zdrojů k profinancovanému DHM Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu x 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku 1. Vybavení objektu požárním signalizačním zařízením a systémem televizního dozoru faktura Úhrada dodavatelské faktury Převod zdrojů k profinancovanému majetku Zvýšení pořizovací ceny Zúčtování nově vypočítaných odpisů ze zvýšené pořizovací ceny Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem darováním 1. Bezúplatné převzetí DHM v reprodukční pořizovací ceně Zařazení DHM do souboru majetku 02x Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu x 4. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Náklady spojené s bezúplatným převzetím tř Úhrada nákladů Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (např. v důsledku organizačních změn nejsou li vedlejší pořizovací náklady) 11

12 1. Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku a) pořizovací cena 02x b) zůstatková cena 401 c) oprávky 08x 2. Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z pořizovací ceny x 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (např. v důsledku organizačních změn - cena je známa a jsou - li vedlejší pořizovací náklady) 1. Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku a) pořizovací cena (100) 02x b) zůstatková cena (20) 401 c) dopočítané oprávky (80) 08x 2. Vedlejší pořizovací náklady (montáž, dopravné) (10) 04x Úhrada nákladů (10) Zařazení do užívání (10) 02x 04x 5. Převod zdrojů krytí ve výši pořizovacích nákladů (10) Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z nově vypočítané pořizovací ceny 110 (22) x 7. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů (22)

13 Zmařený dlouhodobý majetek 1. Faktura za rozestavěný DHM Úhrada faktury za rozestavěný DHM Rozhodnutí o zrušení rozestavěného DHM (zmařený DHM) viz. 33 odst.5 vyhl. 410/ Vyúčtování zdrojů ze zmařeného DHM V případě, že příspěvková organizace provede vyúčtování zdrojů krytí, dojde s největší pravděpodobností ke značnému zhoršení výsledku hospodaření, které může mít za následek složitou finanční situaci účetní jednotky. V těchto případech je nutná domluva se zřizovatelem, jakým způsobem situaci vypořádat. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností (v částce vyšší než Kč) 1. Náklady spojené s pořízením DHM (energie) Nákup materiálu Výdej materiálu do spotřeby Aktivování DHM Zařazení DHM do užívání 02x Převod zdrojů k profinancovanému DHM Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu x 9. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (v částce Kč a vyšší) 13

14 1. Faktura za nakoupený drobný dlouhodobý hmotný majetek Úhrada faktury z provozních prostředků Zařazení DDHM do užívání Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností (v částce Kč a vyšší) 1. Náklady spojené s pořízením DDHM tř Aktivování DDHM Zařazení DDHM do majetku Časové rozlišení drobného dlouhodobého hmotného majetku MD DAL 1. Pořízení DDHM s využitím časového 501 rozlišení nákladů Vytvoření oprávek k DDHM ve výši pořizovací ceny Účtování v příštím účetním období: 3. Zúčtování zbývající části časově rozlišené pořizovací ceny do nákladů Nákup pozemku a jeho biologická rekultivace 1. Faktura za nákup pozemku Úhrada faktury Převod zdrojů k nakoupenému pozemku Faktura za biologickou rekultivaci Úhrada faktury

15 Nákup pozemku a jeho technická rekultivace 1. Faktura za nákup pozemku Úhrada faktury Převod zdrojů k nakoupenému pozemku Faktura za technickou rekultivaci Úhrada faktury Zvýšení pořizovací ceny pozemku Převod zdrojů k profinancované technické rekultivaci Pořízení kulturního předmětu pro výzdobu a doplnění interiéru originál potvrzený institucí, která je oprávněná potvrzení udělit např. Národní galerie, atd. (bez ohledu na výši pořizovací ceny) 1. Faktura za nákup plastiky Úhrada faktury Převod zdrojů k profinancovanému majetku Technické zhodnocení, uskutečněné několikrát během roku 1. Faktura za technické zhodnocení majetku A (30) Úhrada dodavatelské faktury (30) Faktura za druhé technické zhodnocení majetku A (30) Úhrada dodavatelské faktury (30) Zvýšení pořizovací ceny majetku o souhrnnou částku technického 15

16 zhodnocení (60) 02x Tvorba zdrojů k profinancovanému technickému zhodnocení (60) Faktura za technické zhodnocení majetku B (38) Úhrada faktury Faktura za technické zhodnocení majetku C (20) Úhrada faktury Účtování koncem roku, vypořádání uspořádacího účtu technického zhodnocení V případě technického zhodnocení majetku B (38) má účetní jednotka informaci, že v příštím roce se zrealizuje ještě jedna faktura za dokončovací práce a bude se v důsledku toho jednat o technické zhodnocení. Částku 38 proto převede na účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. 11. Převod zůstatku části technického zhodnocení (38) Vypořádání zdrojů krytí k nedokončenému technickému zhodnocení (38) V případě majetku C byly práce již dokončeny a nebude se jednat o technické zhodnocení 13. Převod částky 20 do nákladů Při vypořádání zdrojů krytí je třeba v případě č. 13 provést i vypořádání v rámci analytických účtů k účtu 241 Běžný účet, aby byl zachován požadavek, že finanční prostředky, které jsou uloženy na běžném účtu, odpovídají finančnímu fondu 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond. 16

17 Použití prostředků fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje na opravy a údržbu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ( 58 zákona č. 218/2000 Sb.) 1. Faktura dodavatele za opravu a údržbu DNM a DHM Úhrada faktury Zúčtování použitého doplňkového zdroje do výnosů Vyřazení nemovitého majetku (budovy, stavby, pozemky) prodejem (reálná hodnota odpovídá zůstatkové ceně) 1. Vyřazení v pořizovací ceně a) pozemku b) budovy nebo stavby 08x 02x 2. Zúčtování zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553,554 08x 3. Úprava zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Předpis faktury odběrateli za prodaný dlouhodobý majetek , Úhrada faktury odběratelem Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku prodejem (zřizovatelem je územní samosprávný celek nepřeceňuje se na reálnou hodnotu) MD DAL 1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně (100) 08x 02x 2. Zúčtování zůstatkové ceny prodaného 17

18 dlouhodobého hmotného majetku (20) x 3. Úprava zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny (20) Předpis faktury odběrateli za prodaný dlouhodobý majetek (30) Úhrada faktury odběratelem (30) Tvorba investičního fondu (10) Zdrojem investičního fondu ve smyslu rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb., 31 d)) jsou výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku likvidací (není li plně odepsán) 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 07x 01x 2. Zúčtování zůstatkové ceny x 3. Tvorba zdrojů krytí Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací (není li plně odepsán) 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 08x 02x 2. Zúčtování zůstatkové ceny x 3. Tvorba zdrojů krytí Získaný materiál a náhradní díly (kompenzace odpisu zůstatkové ceny)

19 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací (je li plně odepsán) 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 08x 02x 2. Získaný materiál a náhradní díly Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v důsledku škody 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 08x 02x 2. Zúčtování škody ve výši zůstatkové ceny x Získaný materiál Předpis škody viníkovi k úhradě Úhrada škody viníkem Náklady na odstranění škody Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Vyřazení zcizeného DHM v pořiz. ceně 08x 02x 9. Zúčtování škody ve výši zůstatkové ceny x 10. Případné pojistné plnění (cena je známa) Přijetí pojistného plnění Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem, je - li plně odepsán 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 07x 01x 19

20 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem (není li plně odepsán) 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 07x 01x 2. Zúčtování zůstatkové ceny x 3. Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem (není - li plně odepsán) 1. Vyřazení DHM ve výši pořizovací ceny 08x 02x 2. Zúčtování zůstatkové ceny x 3. Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bezúplatným převodem (ze zákona, např. restituce), není li plně odepsán 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 07x 01x 2. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 08x 02x 3. Zúčtování zůstatkové ceny DNM x 4. Zúčtování zůstatkové ceny DHM x Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku likvidací 1. Vyřazení DDNM Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v důsledku škody 1. Vyřazení DDHM v pořizovací ceně

21 2. Předpis škody viníkovi k úhradě Úhrada škody viníkem Náklady na odstranění škody Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem 1. Vyřazení DDNM Vyřazení pozemku bezúplatným převodem 1. Předání pozemku v rámci delimitace v pořizovací ceně Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1. Poskytnuté zálohy na pořízení DHM Vyúčtování zdrojů k poskytnutým zálohám Faktura od dodavatele za DHM Vypořádání zálohy Doplatek faktury (záloha byla nižší než faktura) Tvorba zdrojů krytí Vrácení přeplatku (záloha byla vyšší než faktura) Tvorba zdrojů krytí Zařazení dokončeného DHM do užívání 02x 042 Dobropis k dlouhodobému nehmotnému majetku financovanému ze státního rozpočtu (zařazenému do užívání) 21

22 1. Dobropis k dodavatelsky pořízenému 01x DNM uznaný dodavatelem Úhrada dobropisu Předpis odvodu přijatého dobropisu 401 do státního rozpočtu Odvod dobropisu do státního rozpočtu Dobropis k dlouhodobému hmotnému majetku pořízenému dodavatelsky (zařazenému do užívání) 1. Dobropis k dodavatelsky pořízenému 02x DHM uznaný dodavatelem Úhrada dobropisu Vyúčtování dobropisu ve prospěch fondu 401 reprodukce majetku 416 Dobropis k dlouhodobému hmotnému majetku pořízenému dodavatelsky (nezařazenému do užívání) MD DAL 1. Dobropis k dodavatelsky pořízenému 042 DHM uznaný dodavatelem Úhrada dobropisu Vyúčtování dobropisu ve prospěch fondu 401 reprodukce majetku Odpisy z nově vypočítané ceny Finanční leasing (se souhlasem zřizovatele) MD DAL 1. Úhrada první vyšší splátky (akontace) Převzetí hmotného majetku do podrozvahové evidence

23 3. Úhrada měsíčních splátek Postupné rozpouštění částky uhrazené první splátky do nákladů (děleno počtem měsíců, na které byla uzavřena smlouva) Po ukončení splátek odkoupení hmotného majetku Zrušení podrozvahové evidence Zařazení do drobného dlouhodobého hmotného majetku Předmětem finančního leasingu může být jen dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, který se odpisuje, tzn. nemovitosti, kromě pozemků a samostatné movité věci. Sbírky a umělecké předměty, které se neodpisují, nepřipadají v úvahu. Při odkoupení najaté věci se u kupujícího posuzuje tento majetek jako nově koupený. Podle výše kupní ceny je pak zařazen do dlouhodobého hmotného majetku při ceně nad hranici pro dlouhodobý hmotný majetek a při nižší ceně se zařadí do drobného dlouhodobého hmotného majetku. Akontace může být též formulována jako záloha na zůstatkovou cenu za níž nájemce odkoupí předmět leasingové smlouvy. Bude li tato cena vyšší než stanovená hranice pro dlouhodobý hmotný majetek, půjde o zálohu hrazenou z prostředků určených pro dlouhodobý majetek, která se zachytí na účtu 052. Zpravidla budou splátky podle leasingové smlouvy provozními náklady, které se účtují na účtu 518 Ostatní služby. Od byl zásadním způsobem rozšířen počet podrozvahových účtů, vedených v knize podrozvahových účtů. Stručné obsahové vymezení podrozvahových účtů je uvedeno v vyhlášky 410/2009 Sb. 23

24 K vyjádření podmíněných závazků z důvodu užívání cizího majetku jsou ve směrné účtové osnově určeny dva podrozvahové účty. Účet 961 Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv, který obsahuje výši splátek, které účetní jednotka předpokládaně uhradí do konce účetního období z titulu uzavřených leasingových smluv a 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv, který obsahuje výši splátek, které účetní jednotka předpokládaně uhradí v následujících účetních obdobích z titulu uzavřených leasingových smluv. Likvidace stavby v důsledku další výstavby 1. Vyřazení stavby ze souboru majetku v pořizovací ceně Zahrnutí zůstatkové ceny stavebního objektu do nákladů spojených s výstavbou Úprava zdrojů krytí Náklady na demolici Pořízení dlouhodobého hmotného majetku z dotace 1. Přiznání dotace na pořízení DHM 346, Příjem dotace na bankovní účet , Faktura dodavatele 04x Úhrada faktury Zařazení majetku do používání 02x 04x 6. Odpisy podle odpisového plánu x 24

25 7. Ve výši odpisů postupné rozpouštění dotace Pořízení dlouhodobého hmotného majetku použitím dlouhodobého úvěru s jeho převodem na běžný účet (platí pro oba typy příspěvkových organizací) MD DAL 1. Přijetí bankovního úvěru na běžný účet Dodavatelská faktura za nákup DHM Úhrada faktury Zařazení DHM do užívání 02x Vyúčtované úroky bankou Úhrada bankovních úroků Částečná splátka dlouhodobého úvěru Úprava zdrojů krytí ve výši splátky úvěru

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 5. února 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 5. února 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 5. února 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 23. Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více