financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu"

Transkript

1 Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení dlouhodobého majetku a stanovení výše ceny pro jeho zařazení do této kategorie majetku je uvedeno ve vyhlášce ministerstva financí č. 410/2009 Sb., 11 a 14. V těchto paragrafech je rovněž uvedena i klasifikace drobného dlouhodobého majetku ( 11 odst. 6a) a 14 odst. 6). Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je financován výhradně ze zdroje, který je k tomu určen, a tím je u příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu (státní příspěvkové organizace) fond reprodukce majetku a u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek investiční fond. Prostředků fondu reprodukce majetku se běžně používá na financování pořízení a technického zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku, k úhradě dodavatelských úvěrů, přijatých za předem schválených podmínek a také jako doplňkového zdroje pro financování oprav a udržování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku. Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem používají prostředků investičního fondu k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček a k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloží. Dále mohou investičního fondu použít k posílení zdrojů určených na 1

2 financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se při nákupu odpisuje přímo do nákladů. Peněžní prostředky na pořizování dlouhodobého majetku jsou uloženy na účtu 241 Běžný účet. Technické zhodnocení (jeho částka se za kalendářní rok sčítá) dlouhodobého majetku se hradí z prostředků určených na pořizování dlouhodobého majetku vždy, pokud částka na jeho pořízení celkem přesáhne 40 nebo 60 tisíc a je třeba o úhrn těchto částek zvýšit pořizovací cenu příslušného majetku a přepočítat odpisy. V opačném případě se technické zhodnocení hradí z provozních prostředků a účtuje se do nákladů na účet 518 Ostatní služby. Nemůže být proto součástí tvorby fondu reprodukce majetku nebo investičního fondu. Od byla ve směrné účtové osnově rozšířena účtová skupina 0 ještě o dva účty, určené pro evidenci technického zhodnocení v průběhu roku. Jedná se o účet 044 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku a 045 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Na těchto uspořádacích účtech povede účetní jednotka v průběhu kalendářního roku veškeré profinancované i neprofinancované faktury, které podle jejího názoru směřují k technickému zhodnocení dlouhodobého majetku. Bude li v průběhu roku technické zhodnocení ukončeno, převede se na 2

3 příslušný majetkový účet. Na konci roku, v rámci účetní závěrky bude tento účet vypořádán. Pokud se nebude jednat o technické zhodnocení, převede se zjištěná částka na účet 518 Ostatní služby. Zůstatek bude představovat technické zhodnocení, které bude ukončeno v příštím roce a částka se převede na účet 041,042 Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. V příštím roce se částka převede zpět na uspořádací účet technického zhodnocení a technické zhodnocení se dokončí včetně převodu na příslušný majetkový účet. Při nákupu staršího dlouhodobého majetku je rozhodující, zda byl funkční před uvedením do používání podle protokolu o převzetí. Pokud musel být tento majetek opraven před uvedením do používání, jedná se o výdaj, který je součástí vstupní ceny, ze které bude majetek odpisován. Pokud byl majetek opraven až po uvedení do používání, jedná se o provozní náklad. Ve většině příspěvkových organizací se pořízení dlouhodobého majetku realizuje dodavatelským způsobem, výjimečně vlastní činností, bezúplatným nabytím nebo darováním a děděním. K vyřazení dlouhodobého majetku může dojít jeho prodejem, likvidací v důsledku opotřebení nebo škody, popřípadě bezúplatným převodem. Při prodeji majetku u příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem musí o možné tvorbě zdrojů investičního fondu z výnosů z prodeje majetku rozhodnout zřizovatel. Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu je povinna 3

4 do 15 pracovních dnů po připsání částky na její bankovní účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který nabyla darem nebo děděním. Pokud zřizovatel územní samosprávný celek požaduje odvod peněžních prostředků za prodaný majetek do svého rozpočtu, znamenal by výše uvedený postup účtování vznik nekryté ztráty výsledku hospodaření účetní jednotky. V důsledku toho nelze při nařízeném odvodu použít účtu 553 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku a zúčtovat tvorbu zdrojů, ale zůstatkovou cenu zachytit na vrub účtu 401 Jmění účetní jednotky, analytický účet pro fond dlouhodobého majetku. Obdobně v případech, kdy bude příspěvková organizace povinna předat majetek podle právních předpisů, odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub účtu oprávek, zůstatkovou cenu potom ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu 401 Jmění účetní jednotky analytický účet pro fond dlouhodobého majetku. Opět nelze provést vypořádání mezi zdroji krytí, neboť by docházelo k vysokým ztrátovým výsledkům hospodaření. Analytické účty vede účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku a slouží k jeho bližší identifikaci. Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem vedou analytické účty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku odděleně za 4

5 majetek zřizovatele svěřený jim do užívání a majetek získaný darem nebo dědictvím. Vyhlášku č. 410/2009 Sb., doplňují rozpočtová pravidla zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů která platí v plném rozsahu. Od byl zrušen účet 026 Základní stádo a tažná zvířata, jehož zůstatky se budou evidovat na účtu 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek. Zvířata už samostatně v rozvaze vykazována nebudou. Účet 032 Umělecká díla a předměty byl přejmenován na Kulturní předměty. Novinkou v oblasti dlouhodobého majetku je pro rok 2010 ještě ocenění majetku reálnou hodnotou, pokud jej účetní jednotka ještě přede dnem účinnosti vyhlášky 410 /2009 Sb., určila k prodeji nebo prodávat bude. Znamená to změnu metody ocenění majetku podle 27 odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví a účetní jednotka to provede nejpozději do Přiblížení účetnictví podnikatelským subjektům si vyžádalo vytvoření nové kategorie ve sféře krytí majetku, které je vyjádřeno ve směrné účtové osnově účtem 401 Jmění účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že pod pojmem jmění jde obvykle o nějaký vklad, došlo i v příspěvkových organizacích k vytvoření jmění, které sice nepředstavuje vklad fyzických nebo právnických osob jako u obchodních společností, ale představuje v tomto případě vklad 5

6 státního nebo obecních rozpočtů do majetku účetních jednotek. Jmění bylo vytvořeno spojením dvou zdrojů krytí 901 Fondu dlouhodobého majetku a 902 Fondu oběžných aktiv. Zatímco u všech příspěvkových organizací je vytvořen Fond dlouhodobého majetku jako zdroj krytí dlouhodobého majetku v podobě jeho zůstatkové ceny, není u všech těchto účetních jednotek součástí pasiv Fond oběžných aktiv. Příspěvkové organizace se zřizovací listinou ze sedmdesátých a osmdesátých let tento fond vytvořený mají. Jakákoliv analýza tohoto zdroje krytí však není možná, neboť v průběhu let se často měnil režim účtování na tomto fondu. Z toho důvodu je vhodné, aby příspěvkové organizace při převodu těchto dvou fondů zvolily u účtu 401 Jmění účetní jednotky analytiku, z které bude na první pohled patrné, z jakých zdrojů je účet složen. Analytický účet pro bývalý fond dlouhodobého majetku napomůže ke kontrole investičního okruhu a také ke kontrole účtování o dlouhodobém majetku. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč) 1. Faktura dodavatele Úhrada faktury za nakoupený DNM Zařazení DNM do užívání 01x Převod zdrojů k profinancovanému DNM Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu x 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů

7 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem - darováním 1. Bezúplatné převzetí DNM v reprodukční pořizovací ceně 01x Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu x 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého nehmotného majetku (majetek není plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DNM a) pořizovací cena 01x b) dopočítané oprávky 07x b) zůstatková cena Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z pořizovací ceny x 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého nehmotného majetku (majetek je plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DNM a) pořizovací cena 01x b) dopočítané oprávky ve výši pořizovací ceny 07x 7

8 Pořízení programového vybavení software (v částce vyšší než Kč) 1. Faktura za software Úhrada faktury Převod zdrojů k profinancovanému majetku Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů V následujícím roce rozšíření programu o další modul (technické zhodnocení) Úhrada faktury Převod zdrojů Zvýšení pořizovací ceny Zúčtování nově vypočítaných odpisů Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Upgrade programu (5 tis.) Zakoupení nového programu (8 tis.) Zařazení do DDNM (8 tis.) Úhrada faktury Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností (v částce vyšší než Kč) 1. Náklady na pořízení nehmotných výsledků výzkumné a obdobné činnosti tř Aktivování DNM Zařazení DNM do užívání Převod zdrojů k profinancovanému DNM

9 5. Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu x 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (v částce Kč a vyšší ) 1. Faktura za nakoupený DDNM Úhrada faktury z provozních prostředků Zařazení DDNM do užívání Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností (v částce Kč a vyšší) 1. Náklady na pořízení nehmotných výsledků výzkumné a obdobné činnosti (software) tř Aktivace ve výši vynaložených nákladů Zařazení nehmotných výsledků výzkumné a obdobné činnosti do DDNM Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem (v částce vyšší než Kč související výdaje zvyšují pořizovací cenu DHM) 1. Faktura dodavatele Úhrada faktury za nakoupený DHM Faktura za přípravu instalace Úhrada faktury Zařazení DHM do užívání včetně instalace 02x Převod zdrojů k profinancovanému DHM Zúčtování odpisů do nákladů podle 9

10 odpisového plánu x 8. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (majetek není plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DNM a) pořizovací cena 02x b) dopočítané oprávky 08x b) zůstatková cena Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z pořizovací ceny x 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (majetek je plně odepsaný) (od organizační složky státu nebo územního samosprávného celku) 1. Protokolární převzetí DHM a) pořizovací cena 02x b) dopočítané oprávky ve výši pořizovací ceny 08x Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, u kterého nevznikají výdaje zvyšující pořizovací cenu 1. Faktura dodavatele Úhrada faktury za nakoupený DHM

11 3. Převod zdrojů k profinancovanému DHM Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu x 6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku 1. Vybavení objektu požárním signalizačním zařízením a systémem televizního dozoru faktura Úhrada dodavatelské faktury Převod zdrojů k profinancovanému majetku Zvýšení pořizovací ceny Zúčtování nově vypočítaných odpisů ze zvýšené pořizovací ceny Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem darováním 1. Bezúplatné převzetí DHM v reprodukční pořizovací ceně Zařazení DHM do souboru majetku 02x Zúčtování odpisů do nákladů podle odpisového plánu x 4. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Náklady spojené s bezúplatným převzetím tř Úhrada nákladů Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (např. v důsledku organizačních změn nejsou li vedlejší pořizovací náklady) 11

12 1. Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku a) pořizovací cena 02x b) zůstatková cena 401 c) oprávky 08x 2. Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z pořizovací ceny x 3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku (např. v důsledku organizačních změn - cena je známa a jsou - li vedlejší pořizovací náklady) 1. Protokolární převzetí dlouhodobého hmotného majetku a) pořizovací cena (100) 02x b) zůstatková cena (20) 401 c) dopočítané oprávky (80) 08x 2. Vedlejší pořizovací náklady (montáž, dopravné) (10) 04x Úhrada nákladů (10) Zařazení do užívání (10) 02x 04x 5. Převod zdrojů krytí ve výši pořizovacích nákladů (10) Pokračování v odpisování podle odpisového plánu z nově vypočítané pořizovací ceny 110 (22) x 7. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů (22)

13 Zmařený dlouhodobý majetek 1. Faktura za rozestavěný DHM Úhrada faktury za rozestavěný DHM Rozhodnutí o zrušení rozestavěného DHM (zmařený DHM) viz. 33 odst.5 vyhl. 410/ Vyúčtování zdrojů ze zmařeného DHM V případě, že příspěvková organizace provede vyúčtování zdrojů krytí, dojde s největší pravděpodobností ke značnému zhoršení výsledku hospodaření, které může mít za následek složitou finanční situaci účetní jednotky. V těchto případech je nutná domluva se zřizovatelem, jakým způsobem situaci vypořádat. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností (v částce vyšší než Kč) 1. Náklady spojené s pořízením DHM (energie) Nákup materiálu Výdej materiálu do spotřeby Aktivování DHM Zařazení DHM do užívání 02x Převod zdrojů k profinancovanému DHM Zúčtování odpisů do nákladů dle odpisového plánu x 9. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (v částce Kč a vyšší) 13

14 1. Faktura za nakoupený drobný dlouhodobý hmotný majetek Úhrada faktury z provozních prostředků Zařazení DDHM do užívání Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností (v částce Kč a vyšší) 1. Náklady spojené s pořízením DDHM tř Aktivování DDHM Zařazení DDHM do majetku Časové rozlišení drobného dlouhodobého hmotného majetku MD DAL 1. Pořízení DDHM s využitím časového 501 rozlišení nákladů Vytvoření oprávek k DDHM ve výši pořizovací ceny Účtování v příštím účetním období: 3. Zúčtování zbývající části časově rozlišené pořizovací ceny do nákladů Nákup pozemku a jeho biologická rekultivace 1. Faktura za nákup pozemku Úhrada faktury Převod zdrojů k nakoupenému pozemku Faktura za biologickou rekultivaci Úhrada faktury

15 Nákup pozemku a jeho technická rekultivace 1. Faktura za nákup pozemku Úhrada faktury Převod zdrojů k nakoupenému pozemku Faktura za technickou rekultivaci Úhrada faktury Zvýšení pořizovací ceny pozemku Převod zdrojů k profinancované technické rekultivaci Pořízení kulturního předmětu pro výzdobu a doplnění interiéru originál potvrzený institucí, která je oprávněná potvrzení udělit např. Národní galerie, atd. (bez ohledu na výši pořizovací ceny) 1. Faktura za nákup plastiky Úhrada faktury Převod zdrojů k profinancovanému majetku Technické zhodnocení, uskutečněné několikrát během roku 1. Faktura za technické zhodnocení majetku A (30) Úhrada dodavatelské faktury (30) Faktura za druhé technické zhodnocení majetku A (30) Úhrada dodavatelské faktury (30) Zvýšení pořizovací ceny majetku o souhrnnou částku technického 15

16 zhodnocení (60) 02x Tvorba zdrojů k profinancovanému technickému zhodnocení (60) Faktura za technické zhodnocení majetku B (38) Úhrada faktury Faktura za technické zhodnocení majetku C (20) Úhrada faktury Účtování koncem roku, vypořádání uspořádacího účtu technického zhodnocení V případě technického zhodnocení majetku B (38) má účetní jednotka informaci, že v příštím roce se zrealizuje ještě jedna faktura za dokončovací práce a bude se v důsledku toho jednat o technické zhodnocení. Částku 38 proto převede na účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. 11. Převod zůstatku části technického zhodnocení (38) Vypořádání zdrojů krytí k nedokončenému technickému zhodnocení (38) V případě majetku C byly práce již dokončeny a nebude se jednat o technické zhodnocení 13. Převod částky 20 do nákladů Při vypořádání zdrojů krytí je třeba v případě č. 13 provést i vypořádání v rámci analytických účtů k účtu 241 Běžný účet, aby byl zachován požadavek, že finanční prostředky, které jsou uloženy na běžném účtu, odpovídají finančnímu fondu 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond. 16

17 Použití prostředků fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje na opravy a údržbu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ( 58 zákona č. 218/2000 Sb.) 1. Faktura dodavatele za opravu a údržbu DNM a DHM Úhrada faktury Zúčtování použitého doplňkového zdroje do výnosů Vyřazení nemovitého majetku (budovy, stavby, pozemky) prodejem (reálná hodnota odpovídá zůstatkové ceně) 1. Vyřazení v pořizovací ceně a) pozemku b) budovy nebo stavby 08x 02x 2. Zúčtování zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553,554 08x 3. Úprava zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Předpis faktury odběrateli za prodaný dlouhodobý majetek , Úhrada faktury odběratelem Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku prodejem (zřizovatelem je územní samosprávný celek nepřeceňuje se na reálnou hodnotu) MD DAL 1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně (100) 08x 02x 2. Zúčtování zůstatkové ceny prodaného 17

18 dlouhodobého hmotného majetku (20) x 3. Úprava zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny (20) Předpis faktury odběrateli za prodaný dlouhodobý majetek (30) Úhrada faktury odběratelem (30) Tvorba investičního fondu (10) Zdrojem investičního fondu ve smyslu rozpočtových pravidel územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb., 31 d)) jsou výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku likvidací (není li plně odepsán) 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 07x 01x 2. Zúčtování zůstatkové ceny x 3. Tvorba zdrojů krytí Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací (není li plně odepsán) 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 08x 02x 2. Zúčtování zůstatkové ceny x 3. Tvorba zdrojů krytí Získaný materiál a náhradní díly (kompenzace odpisu zůstatkové ceny)

19 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací (je li plně odepsán) 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 08x 02x 2. Získaný materiál a náhradní díly Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v důsledku škody 1. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 08x 02x 2. Zúčtování škody ve výši zůstatkové ceny x Získaný materiál Předpis škody viníkovi k úhradě Úhrada škody viníkem Náklady na odstranění škody Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Vyřazení zcizeného DHM v pořiz. ceně 08x 02x 9. Zúčtování škody ve výši zůstatkové ceny x 10. Případné pojistné plnění (cena je známa) Přijetí pojistného plnění Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem, je - li plně odepsán 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 07x 01x 19

20 Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem (není li plně odepsán) 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 07x 01x 2. Zúčtování zůstatkové ceny x 3. Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem (není - li plně odepsán) 1. Vyřazení DHM ve výši pořizovací ceny 08x 02x 2. Zúčtování zůstatkové ceny x 3. Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstatkové ceny Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bezúplatným převodem (ze zákona, např. restituce), není li plně odepsán 1. Vyřazení DNM v pořizovací ceně 07x 01x 2. Vyřazení DHM v pořizovací ceně 08x 02x 3. Zúčtování zůstatkové ceny DNM x 4. Zúčtování zůstatkové ceny DHM x Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku likvidací 1. Vyřazení DDNM Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v důsledku škody 1. Vyřazení DDHM v pořizovací ceně

21 2. Předpis škody viníkovi k úhradě Úhrada škody viníkem Náklady na odstranění škody Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem 1. Vyřazení DDNM Vyřazení pozemku bezúplatným převodem 1. Předání pozemku v rámci delimitace v pořizovací ceně Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1. Poskytnuté zálohy na pořízení DHM Vyúčtování zdrojů k poskytnutým zálohám Faktura od dodavatele za DHM Vypořádání zálohy Doplatek faktury (záloha byla nižší než faktura) Tvorba zdrojů krytí Vrácení přeplatku (záloha byla vyšší než faktura) Tvorba zdrojů krytí Zařazení dokončeného DHM do užívání 02x 042 Dobropis k dlouhodobému nehmotnému majetku financovanému ze státního rozpočtu (zařazenému do užívání) 21

22 1. Dobropis k dodavatelsky pořízenému 01x DNM uznaný dodavatelem Úhrada dobropisu Předpis odvodu přijatého dobropisu 401 do státního rozpočtu Odvod dobropisu do státního rozpočtu Dobropis k dlouhodobému hmotnému majetku pořízenému dodavatelsky (zařazenému do užívání) 1. Dobropis k dodavatelsky pořízenému 02x DHM uznaný dodavatelem Úhrada dobropisu Vyúčtování dobropisu ve prospěch fondu 401 reprodukce majetku 416 Dobropis k dlouhodobému hmotnému majetku pořízenému dodavatelsky (nezařazenému do užívání) MD DAL 1. Dobropis k dodavatelsky pořízenému 042 DHM uznaný dodavatelem Úhrada dobropisu Vyúčtování dobropisu ve prospěch fondu 401 reprodukce majetku Odpisy z nově vypočítané ceny Finanční leasing (se souhlasem zřizovatele) MD DAL 1. Úhrada první vyšší splátky (akontace) Převzetí hmotného majetku do podrozvahové evidence

23 3. Úhrada měsíčních splátek Postupné rozpouštění částky uhrazené první splátky do nákladů (děleno počtem měsíců, na které byla uzavřena smlouva) Po ukončení splátek odkoupení hmotného majetku Zrušení podrozvahové evidence Zařazení do drobného dlouhodobého hmotného majetku Předmětem finančního leasingu může být jen dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, který se odpisuje, tzn. nemovitosti, kromě pozemků a samostatné movité věci. Sbírky a umělecké předměty, které se neodpisují, nepřipadají v úvahu. Při odkoupení najaté věci se u kupujícího posuzuje tento majetek jako nově koupený. Podle výše kupní ceny je pak zařazen do dlouhodobého hmotného majetku při ceně nad hranici pro dlouhodobý hmotný majetek a při nižší ceně se zařadí do drobného dlouhodobého hmotného majetku. Akontace může být též formulována jako záloha na zůstatkovou cenu za níž nájemce odkoupí předmět leasingové smlouvy. Bude li tato cena vyšší než stanovená hranice pro dlouhodobý hmotný majetek, půjde o zálohu hrazenou z prostředků určených pro dlouhodobý majetek, která se zachytí na účtu 052. Zpravidla budou splátky podle leasingové smlouvy provozními náklady, které se účtují na účtu 518 Ostatní služby. Od byl zásadním způsobem rozšířen počet podrozvahových účtů, vedených v knize podrozvahových účtů. Stručné obsahové vymezení podrozvahových účtů je uvedeno v vyhlášky 410/2009 Sb. 23

24 K vyjádření podmíněných závazků z důvodu užívání cizího majetku jsou ve směrné účtové osnově určeny dva podrozvahové účty. Účet 961 Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv, který obsahuje výši splátek, které účetní jednotka předpokládaně uhradí do konce účetního období z titulu uzavřených leasingových smluv a 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv, který obsahuje výši splátek, které účetní jednotka předpokládaně uhradí v následujících účetních obdobích z titulu uzavřených leasingových smluv. Likvidace stavby v důsledku další výstavby 1. Vyřazení stavby ze souboru majetku v pořizovací ceně Zahrnutí zůstatkové ceny stavebního objektu do nákladů spojených s výstavbou Úprava zdrojů krytí Náklady na demolici Pořízení dlouhodobého hmotného majetku z dotace 1. Přiznání dotace na pořízení DHM 346, Příjem dotace na bankovní účet , Faktura dodavatele 04x Úhrada faktury Zařazení majetku do používání 02x 04x 6. Odpisy podle odpisového plánu x 24

25 7. Ve výši odpisů postupné rozpouštění dotace Pořízení dlouhodobého hmotného majetku použitím dlouhodobého úvěru s jeho převodem na běžný účet (platí pro oba typy příspěvkových organizací) MD DAL 1. Přijetí bankovního úvěru na běžný účet Dodavatelská faktura za nákup DHM Úhrada faktury Zařazení DHM do užívání 02x Vyúčtované úroky bankou Úhrada bankovních úroků Částečná splátka dlouhodobého úvěru Úprava zdrojů krytí ve výši splátky úvěru

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Pořízení dlouhodobého majetku ÚSC i PO pořizuje majetek: nákupem zhotovením vlastní činností bezúplatným převodem (darováním) převodem podle zvláštních předpisů

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

6. SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ MAJETKU

6. SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ MAJETKU Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 6. SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne:

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, 141 31 Praha 4, IČO:68378289 Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více