MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015"

Transkript

1 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 R 687/15 R 688/15 R 689/15 R 690/15 R 691/15 Rozpočtové opatření Městského kulturního střediska Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace Městské kulturní středisko Doksy, příspěvková organizace, Valdštejnská 251, Doksy, IČ: , o prostředky z rezervního fondu ve výši ,00 Kč a o prostředky z grantu ve výši ,00 Kč a zapojení do nákladů rozpočtu dle rozpisu na celkovou výši ,00 Kč, b) ukládá finančnímu odboru zpracovat změnu v limitech a ukazatelích příspěvkové organizace na rok Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Dotační programy č. 1 7 včetně finančních alokací pro předkládání žádostí do Grantového programu města a) schvaluje v souladu se statutem Grantového fondu města dotační programy č. 1 7, b) ukládá finančnímu odboru zveřejnit dotační programy na úřední desku města. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Veřejná zakázka Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijního pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a pojištění lesa schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijního pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a pojištění lesa ve smyslu vnitřní směrnice č. 3/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a ukládá na jejím základě zahájit zadávací řízení veřejné zakázky. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Doksy a Libereckým krajem o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu na dobu neurčitou. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Přerušení provozu mateřských škol a) souhlasí s přerušením provozu v Mateřské škole Doksy Libušina 838 příspěvková organizace ve dnech , tzn. 4 dny, b) souhlasí s přerušením provozu v Mateřské škole Doksy Pražská 836 příspěvková organizace ve dnech , tzn. 4 dny, c) souhlasí s přerušením provozu v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Doksy Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa příspěvková organizace ve dnech a , tzn. 7 dní. Odpovídá: ref. soc. věcí a šk. Termín:

2 R 692/15 R 693/15 Dohoda o spolupráci s Družstvem Březovice (provozovatelem kompostárny) při zpracování biologicky rozložitelného odpadu ze sběrného dvora schvaluje uzavření dohody o spolupráci s Družstvem Březovice (provozovatelem kompostárny) v předloženém znění. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: Dohoda o spolupráci s Družstvem Březovice (provozovatelem kompostárny) při umístění kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad do obcí Žďár a Kruh schvaluje uzavření dohody o spolupráci s Družstvem Březovice (provozovatelem kompostárny) v předloženém znění. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: R 694/15 Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně Pecopala a možnost seznámit se s návrhem plánu péče a) souhlasí s oznámením návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně Pecopala, b) souhlasí s oznámením možnosti seznámit se s návrhem plánu péče, c) ukládá referentovi životního prostředí prověřit možnost úpravy návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně Pecopala na pozemku p. č. 3275/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: R 695/15 R 696/15 R 697/15 R 698/15 Hasičská zbrojnice ve Starých Splavech, Doksy práce nad rámec projektu snížení energetické náročnosti schvaluje vystavení objednávky dodavateli Stavební firma KULT, s. r. o., Kotlaska 555/18, Praha, IČ: , s předmětem provedení stavebních prací dle položkového rozpočtu v předloženém znění. Smlouvy o poskytnutí podpory Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice ve Starých Splavech, Doksy schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR projektů Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice ve Starých Splavech, Doksy, v předloženém znění. Dokumentace pro provádění stavby Obnova oken zámku schvaluje uzavření smlouvy o dílo s předmětem zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele akce Obnova oken a dveří zámku Doksy s dodavatelem Martin Volejník, Plzeňská 215/445, Praha 5, IČ: , v předloženém znění. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Projekt rekonstrukce interiéru kina Máj v Doksech schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce interiéru kina Máj v Doksech s dodavatelem Ing. arch. Stanislav Kopecký, Fügnerovo nám. 49/16, Písek, IČ: , v předloženém znění. 2

3 R 699/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č M a) schvaluje předložený dodatek na vícepráce pro závěrečné vyúčtování akce Oprava silnice III/0381 ve Starých Splavech s firmou Silnice Žáček, se sídlem Antonína Sovy 965, Česká Lípa, IČ: , v předloženém znění, b) ukládá odboru rozvoje majetku dořešit majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby. R 700/15 Souhlas s operačním plánem zimní údržby komunikací na období zima schvaluje operační plán zimní údržby komunikací v majetku města Doksy pro období zima v předloženém znění. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 701/15 R 702/15 Zařazení do jednotky požární ochrany schvaluje uzavření Dohody o členství těchto uchazečů ve výjezdové jednotce požární ochrany od : David Šeler, Daniel Brda a Josef Skála, v předloženém znění. Schválení nájemních smluv v lokalitě U Myslivny soukromá rekreace a) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/356 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 42/2015 s panem R. B., bytem Mladé Buky, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; b) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/351 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 43/2015 s manželi K., bytem Mělník, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; c) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/149 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 44/2015 s manželi Č., bytem Mladá Boleslav, dle předloženého znění; d) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/339 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 45/2015 s manželi H., bytem Lovosice, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; e) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/144 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 46/2015 s paní S. J., bytem Nový Bor, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; 3

4 f) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/338 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za cenu 36 Kč/m 2 /rok, za účelem provozu vlastní a schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 47/2015 s paní J. M., bytem Liberec, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; g) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/142, 2608/331 - zastavěná plocha o výměře 58 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za cenu 36 Kč/m 2 /rok, za účelem provozu vlastní a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 48/2015 s panem K. M., bytem Děčín, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; h) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/145 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za cenu 36 Kč/m 2 /rok, za účelem provozu vlastní a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 49/2015 s manželi D., bytem Mnichovo Hradiště, dle předloženého znění; i) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/155 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 50/2015 s manželi H., bytem Beroun, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy. R 703/15 R 704/15 R 705/15 R 706/15 Revokace usnesení č. R 544/15 b) ze dne a uzavření nájemní smlouvy a) revokuje - zrušuje usnesení č. R 544/15 ze dne v rozsahu bodu b), b) souhlasí s úpravu splatnosti nájemného na dvě splátky, a to k a k každého roku, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem M. P., bytem Teplice Řetenice, v předloženém znění. Návrhy prodejních cen v lokalitě Dlouhý důl, Prostřední rokle a zahrádkářská kolonie Staré Splavy a) bere na vědomí ceny nemovitostí ze znaleckého posudku zpracovaného panem Ing. Františkem Kovačem, b) ukládá odboru rozvoje a majetku uvědomit žadatele o tržní ceně pozemků a vyzvat k podání nové žádosti o odkoupení, c) ukládá odboru rozvoje a majetku uvědomit majitele nemovitostí v lokalitě Dlouhý důl a Prostřední rokli o tržní ceně a vyzvat k podání žádosti o odkoupení. Prodej st. p. č. 90 v k. ú. Žďár v Podbezdězí a) doporučuje prodej st. p. č zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m 2 v k. ú. Žďár v Podbezdězí panu V. F., bytem Okna, za prodejní cenu Kč, b) ukládá odboru rozvoje a majetku žádost předložit zastupitelstvu města. Prodej části pozemku p. č. 210/4 a pronájem pozemku p. č. 210/7 a části p. p. č. 209/1 v k. ú. Obora v Podbezdězí a) neschvaluje pronájem části p. p. č. 209/1 - trvalý travní porost o výměře 600 m 2 a p. p. č. 210/7 - trvalý travní porost o výměře 168 m 2 v k. ú. Obora v Podbezdězí panu J. A., bytem Kralupy nad Vltavou, 4

5 b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 209/1 - trvalý travní porost o výměře 600 m 2 a p. p. č. 210/7 - trvalý travní porost o výměře 168 m 2 manželům H., bytem Obora, od na dobu neurčitou, za cenu 5 Kč/m 2 /rok, dle předloženého znění, c) nedoporučuje prodej pozemku p. č. 210/7 - trvalý travní porost o výměře 168 m 2 v k. ú. Obora v Podbezdězí panu J. A., bytem Kralupy nad Vltavou, d) doporučuje prodej pozemku p. č. 210/4 - trvalý travní porost o výměře 429 m 2 manželům H., bytem Obora, za prodejní cenu 30 Kč/m 2, kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu v celkové výši Kč, e) ukládá žádosti o prodej předložit v zastupitelstvu města. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 707/15 R 708/15 R 709/15 R 710/15 R 711/15 Záměr prodeje části pozemku p. č. 19/1 v k. ú. Zbyny schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 19/1 - ostatní plocha o výměře cca 140 m 2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Zbyny. Záměr prodeje části p. p. č. 37 v k. ú. Doksy u Máchova jezera odkládá rozhodnutí ve věci záměru prodeje části p. p. č ostatní plocha o výměře cca 80 m 2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Záměr prodeje p. p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera odkládá rozhodnutí ve věci záměru prodeje pozemku p. č ostatní plocha, zeleň o výměře 232 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a ukládá odboru rozvoje a majetku vyzvat žadatele k jednání. Záměr pronájmu části p. p. č. 2688/4 a p. p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 2688/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 228 m 2 a p. p. č zastavěná plocha, nádvoří pod rekreační chatou č. e. 220 o výměře 124 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Žádost o souhlas se zápisem stavby do katastru nemovitostí souhlasí se zápisem stavby garáže na p. p. č. 1040/4 - zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera do katastru nemovitostí. R 712/15 Stanovisko ke zřízení sociálního zařízení do chat na p. p. č. 2608/ v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) souhlasí se stavebním záměrem stavební úpravy stávajících objektů pro rekreaci v rámci zastavěné plochy objektu na p. p. č. 2608/216, 2608/217, 2608/218, 2608/220 v kat. území Doksy u Máchova jezera dle předložené Studie zřízení sociálního zařízení do chat rekreačního areálu v lokalitě Pod Borným č. 10/2012, b) souhlasí se stavebním záměrem rozšíření areálových rozvodů vody a kanalizace na p. p. č. 2608/4 - ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha v kat. území Doksy u Mácova jezera za podmínky, že nedojde ke smýcení stávajícího porostu zeleně. 5

6 R 713/15 R 714/15 Schválení nových nájemních smluv se stávajícími nájemci zdravotního střediska a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 113 m 2 v objektu čp. 78 s Českolipskou lékárenskou společností, s. r. o., za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 15,34 m 2 v objektu čp. 78 s panem MUDr. Petrem Bakalou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 26,87 m 2 v objektu čp. 78 s paní Mgr. Jitkou Dřevěnou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , d) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 32,05 m 2 v objektu čp. 78 s paní MUDr. Michaelou Duchanovou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , e) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 37,54 m 2 v objektu čp. 78 s panem MUDr. Janem Faltysem za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , f) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 50,55 m 2 v objektu čp. 78 s paní MUDr. Irenou Hadravovou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , g) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 40,52 m 2 v objektu čp. 78 s panem Karlem Humlem za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , h) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 77,04 m 2 v objektu čp. 78 s panem MUDr. Janem Irou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , i) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 35,37 m 2 v objektu čp. 78 s paní MUDr. Janou Kabáčovou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , j) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 32,6 m 2 v objektu čp. 78 se společností Kondito, s. r. o., za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , k) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 57,32 m 2 v objektu čp. 78 se společností Mediclinic, a. s., za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , l) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 33,83 m 2 v objektu čp. 78 s panem MUDr. Jiřím Sudou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , m) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 33,83 m 2 v objektu čp. 78 s paní MUDr. Blankou Špalkovou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne na rekonstrukci rozvodů elektřiny Zdravotního střediska v Doksech a) bere na vědomí předložené položkové rozpočty vícenákladů v celkové výši ,98 Kč vč. DPH, v rámci rekonstrukce rozvodů elektřiny Zdravotního střediska v Doksech, b) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem ELKOS-CL, s. r. o., IČ: , Dubice 28, Česká Lípa, v předloženém znění. 6

7 R 715/15 Dodatek č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci ze dne schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci ze dne mezi městem Doksy a Sborem dobrovolných hasičů Doksy, se sídlem Valdštejnská 153, Doksy, v předloženém znění. R 716/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na rekonstrukci rozvodů topení objektu čp. 46 v Doksech a) bere na vědomí zhotovitelem oceněné vícepráce na rekonstrukci rozvodů topení objektu čp. 46 v Doksech ve výši ,36 Kč vč. DPH, b) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem Plynoservis PEDAP, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Dubická 1956, Česká Lípa, v předloženém znění. R 717/15 Servisní smlouva servis výtahu v objektu čp. 953 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na servis výtahů č. S 285A v objektu Panská čp. 953 se zhotovitelem MSV Liberec, s. r. o., se sídlem Kralická 79, Liberec 7, za čtvrtletní paušál Kč vč. DPH, na dobu neurčitou s účinností od , v předloženém znění. R 718/15 Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stabilizace skalní dutiny na p. p. č. 2626/369 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje zadávací dokumentaci Stabilizace skalní dutiny na p. p. č. 2626/369 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, v předloženém znění, b) ukládá odboru rozvoje a majetku uveřejnit zadávací dokumentaci Stabilizace skalní dutiny na p. p. č. 2626/369 v k. ú. Doksy u Máchova jezera na webových stránkách zadavatele. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 719/15 Revokace usnesení č. R 172/15 ze dne revokuje - zrušuje usnesení č. R 172/15 ze dne v plném rozsahu. R 720/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 945 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) souhlasí s vydáním souhrnného stanoviska Městského úřadu Doksy pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 945 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 945 v k. ú. Doksy u Máchova jezera s žadatelem panem M. S., trvale bytem Doksy, v předloženém znění. R 721/15 Smlouvy o připojení nových odběrných míst a) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, číslo smlouvy 15_SOBS01_ , s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, Děčín, v předloženém znění, 7

8 b) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, číslo smlouvy 15_SOBS01_ , s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, Děčín, v předloženém znění. R 722/15 R 723/15 R 724/15 R 725/15 R 726/15 R 727/15 R 728/15 Schválení domovního řádu bytových a nebytových prostor v majetku města a) schvaluje Domovní řád pro bytové a nebytové prostory v majetku města, v předloženém znění, b) ukládá odboru rozvoje a majetku zajistit trvalé uveřejnění domovního řádu v domech, které jsou ve vlastnictví města Doksy. Oplocení objektu čp. 240 v ulici Sokolská v Doksech schvaluje vystavení objednávky ve výši ,00 Kč vč. DPH na výstavbu oplocení objektu čp. 240 v ulici Sokolská v Doksech zhotoviteli p. T. Š., dle předložené cenové nabídky. Záměr pronájmu náměstí Republiky za účelem konání trhů souhlasí s uveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č. 18 o výměře 7320 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera na úřední desce Městského úřadu v Doksech po dobu 15 dní. Žádost o souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla spolku schvaluje umístění sídla spolku Sdružení rodičů, přátel a dětí školy v objektu Základní školy Karla Hynka Máchy, ulice Valdštejnská 253, Doksy. Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu ze dne schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu ze dne s dodavatelem Pražská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Praha 1 Nové Město, Národní 37, , v předloženém znění. Servisní smlouva na evidenční systém smluv schvaluje uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb k evidenčnímu systému smluv s firmou TrollComputers, s. r. o., se sídlem U Vodního hradu 1394/28, Česká Lípa, v předloženém znění. Odpovídá: tajemnice Termín: Servisní smlouva na evidenční systém certifikátů schvaluje uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb k evidenci certifikátů s firmou TrollComputers, s. r. o., se sídlem U Vodního hradu 1394/28, Česká Lípa, v předloženém znění. Odpovídá: tajemnice Termín:

9 R 729/15 Servisní smlouva na evidenční systém žádostí o programové dotace v rámci Grantového fondu města Doksy schvaluje uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb k evidenčnímu systému pro správu žádostí o programové dotace s firmou TrollComputers, s. r. o., se sídlem U Vodního hradu 1394/28, Česká Lípa, v předloženém znění. Odpovídá: tajemnice Termín: R 730/15 Výjimka z limitu rozpočtu Městského kulturního střediska Doksy na rok 2016 a) schvaluje výjimku ze stanovené výše limitu rozpočtu Městského kulturního střediska Doksy na rok 2016 na celkovou výši ,00 Kč, b) ukládá pokrýt navýšení provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele do výše ,00 Kč. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: vzala na vědomí: - výroční zprávy základních škol - Základní škola Karla Hynka Máchy a Základní škola a Mateřská škola Doksy - Staré Splavy, - informaci o postupu prací projektu Snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory Doksy dle důvodové zprávy v předloženém znění, - oznámení konání akce Tradiční motosraz FOE XXII ve dnech až od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne v areálu Bílý kámen v Doksech. Ing. Eva Burešová v. r. Bc. Josef Pavinský v. r. starostka města místostarosta 9

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 Z 10/16 Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy a) schvaluje prodej pozemku p. č. 3732/1 - trvalý travní porost o výměře 527

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Rada města Usnesení č. 09/10

Rada města Usnesení č. 09/10 Rada města Usnesení č. 09/10 z jednání rady města konaného dne 10.5.2010 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 247-287 RM schvaluje 247) záměr vybudovat ve spolupráci s majitelem vantrok p. Vackem v oblasti

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.2015 Projednané návrhy: 1. Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výkon

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 54. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. srpna 2013 čís. 769/54 787/54 1/7 769/54 Rada městského obvodu Martinov 12. srpna 2013

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: poz.p.č. 532/2 o výměře 178 m 2 ostatní plocha a část poz.p.č. 532/1 o výměře

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 14. Rady města Stříbra ze dne 11.05.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : RADA MĚSTA SCHVALUJE : I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 1. ukončení nájemní

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 24 rady města konané 15.06.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 24 rady města konané 15.06.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 24 rady města konané 15.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2011, konané 1. června 2011 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá

Usnesení z 13. schůze v roce 2011, konané 1. června 2011 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č. 367 taj. 29.06. 428 taj.(od) 15.06. 499 taj. 15.06. 500 taj. 31.08. 501 taj. 15.06. Usnesení z 13. schůze v roce 2011, konané 1. června 2011 R A D A

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více