Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká"

Transkript

1 Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

2 Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad

3 Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveníč. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví Zákon o dani z příjmů 26

4 Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný: 021 Stavby - budovy, haly a stavby bez ohledu na pořizovací cenu 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky 025 Pěstitelské celky trvalých porostů ovocné stromy, ovocné keře, vinice, chmelnice 027 Oceňování rozdíl k nabytému majetku rozdíl vzniklý při nákupu nebo vkladu podniku nebo jeho části, který se vyčíslí jako rozdíl mezi souhrnnou kupní cenou a oceněním prodávajícího 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek DHM nezařaditelný na předchozí účty, technické zhodnocení, pokud nezvyšuje pořizovací cenu

5 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný: Účtují se zde pozemky bez ohledu na cenu.

6 Dlouhodobý hmotný majetek: majetek má hmotnou podstatu majetek, který není určen pro jednorázovou spotřebu, ale jehož doba držení a užívání přesahuje alespoň 1 rok

7 Ocenění dlouhodobého majetku: Pořizovací cenou při úplatném pořízení (nákup) Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů. Vedlejší pořizovací náklady: - doprava, montáž, clo - průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce - náklady související s uvedením předmětu do užívání - příprava a zabezpečení pořizovaného majetku - vyřazení stávajících staveb nebo jejích částí v důsledku nové výstavby

8 Ocenění dlouhodobého majetku: Vlastními náklady DM je pořízen vlastní činností, pokud jsou vlastní náklady nižší než reprodukční pořizovací cena Reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, pro stanovení této ceny stačí odborný odhad Další ceny, které se používají jako vstupní ceny majetku ocenění ve vlastních nákladech, cena darovaného nebo zděděného majetku stanovená pro účely daně dědické či darovací, hodnota nesplacené pohledávky zjištěné převodem práva u hmotného majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele

9 Pořízení DHM investiční výstavbou dodavatelský 1) Fakturovaná cena stroje, popř. dalších složek pořizovací ceny a) bez DPH b) DPH 2) Zařazení stroje do užívání v ocenění pořizovací cenou 3) Úhrada splatných faktur

10 Pořízení DHM investiční výstavbou

11 Pořízení DHM bezúplatným nabytím

12 Základní pojmy k odpisům Vstupní cena majetku - vstupní cenou majetku je nejčastěji pořizovací cena nebo reprodukční pořizovací cena. Pořizovací cena bývá nákupní cena včetně nákladů spojených s pořízením. Pořizovací cena např. u nábytku je tedy cena, kterou zaplatíme v obchodě, a vedlejší náklady např. doprava a montáž nábytku. Reprodukční pořizovací cena je odhadní cena, při pořízení majetku bezúplatně. Vyjadřuje tedy hodnotu, kterou bychom za majetek zaplatili, kdyby byl pořízen koupí. Používá se např. u vkladů podnikatelů do podnikání. Další ceny, které se používají jako vstupní ceny majetku ocenění ve vlastních nákladech, cena darovaného nebo zděděného majetku stanovená pro účely daně dědickéči darovací, hodnota nesplacené pohledávky zjištěné převodem práva u hmotného majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele.

13 Základní pojmy k odpisům Zůstatková cena majetku - zůstatková cena majetku je vstupní cena po odečtení oprávek. Odpis - odpis je vyjádření opotřebení majetku v Kč za určitý časový úsek, max. jeden rok. Používají se měsíční odpisy a roční odpisy. V účetnictví jsou odpisy nákladem. Oprávky - oprávky jsou souhrnem odpisů, jsou to sečtené odpisy za více období. Vyjadřují tedy celkové znehodnocení majetku. V účetnictví jsou oprávky korekční položkou k aktivům.

14 Odpisování dlouhodobého majetku Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtu účtové skupiny 07 a 08-Oprávky a na vrub účtu 551- Odpisy.

15 Daňové odpisy Daňové odpisy se používají pro účely výpočtu daňového základu podniku pro daň z příjmů. Způsob výpočtu je tedy upraven zákonem o dani z příjmů ( 26-32a Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů). Při výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku se zaměříme na zákona o daních z příjmů.

16 Daňové odpisy Zákon o dani z příjmů vymezuje dva druhy odpisů: rovnoměrné odpisy (lineární), zrychlené odpisy (degresivní).

17 Daňové odpisy Určení, do které odpisové skupiny majetek patří. Majetek je zákonem rozdělen do odpisových skupin. V roce 2008 zákon určuje 6 odpisových skupin. V roce 2007 bylo zákonem stanoveno také 6 odpisových skupin, ale odpisová skupina 1 se dělila na 1 a 1a. Skupina 1a je od zrušena, majetek přechází do 2. odpisové skupiny. Dlouhodobý hmotný majetek je začleněn do odpisových skupin podle životnosti. Konkrétní rozdělení do skupin určuje Příloha č.1 k zákonu č.586/1992 Sb.

18 Daňové odpisy Doba odpisu Dobu odpisu upravuje 30 zákona. Doba odepisování tedy závisí na tom, do které odpisové skupiny majetek patří.

19 Odpisové skupiny Skupina Doba odpisu Příklady majetku 1 3 roky roky ruční mechanizované nářadí a nástroje 2 5 let motorová vozidla, většina strojního zařízení 3 10 let trezory, kovové konstrukce, lokomotivy 4 20 let budovy ze dřeva a plastů 5 30 let budovy, dálnice, silnice, nádrže 6 50 let budovy administrativní, obchodních domů, muzea, komplexy budov

20 Účetní odpisy Účetní odpisy jsou uplatněny podle skutečné doby používání dlouhodobého majetku. Mají přesně vystihnout míru opotřebení dlouhodobého majetku. Podnik si může zvolit vlastní účetní odpisy, ale při vyplňování daňového přiznání musí dbát na to, že může uplatnit pro zjištění základu daně z příjmů jen výši daňových odpisů.

21 Účetní odpisy Obvykle se používají dvě metody ke stanovení účetního odpisu: podle doby upotřebitelnosti, podle výkonu.

22 Účtování odpisů Odpisy účtujeme do nákladů účtová tř. 5, skupina 55, účet 551 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Souvztažným účtem jsou oprávky k dlouhodobému majetku. U hmotného dlouhodobého majetku je to konkrétně účtová tř. 0, účty skupiny 08.

23 Úprava VH Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy účetní odpisy = daňové odpisy daňový základ není třeba upravit účetní odpisy > daňové odpisy daňový základ navýšíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (+ rozdíl) účetní odpisy < daňové odpisy daňový základ snížíme o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (- rozdíl)

24 Vyřazení DHM likvidací prodejem darováním převodem na základě právních předpisů přeřazením z podnikání do osobního užívání vkladem do jiné společnosti

25 Vyřazení DHM likvidací Zcela odepsaný majetek

26 Vyřazení DHM likvidací Ne zcela odepsaný majetek

27 Vyřazení DHM manka a škody

28 Vyřazení DHM prodejem

29 Příklad V roce 2008 jsme pořídili laboratorní zařízení v hodnotě korun. Podle přílohy zákona o dani z příjmů je toto zařízení v 2. odpisové skupině. Náklady na přepravu a montážčinily korun. Zařízení uvedeno do užívání v květnu Vedení podniku rozhodne, že využitelnost laboratorního zařízení, které jsme pořídili v pořizovací ceně Kč, bude 4 roky rovnoměrně. Spočítejte daňové a účetní odpisy a určete jejich dopad na VH. Zaúčtujte veškeré operace.

30 Daňové rovnoměrné odpisy Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 11 %, v dalších letech odpisování 22,25 %. Výše odpisu v 1. roce je 11 % x Kč tj Kč. Odpis ve roce je stejný (rovnoměrný) 22,25 % x Kč, tj Kč.

31 Daňové odpisy zrychlené 1. rok = vstupní cena / k1 pro danou skupinu další roky = 2 x zůstatková cena / kn-n kn-n je koeficient v dalších letech odpisování n je počet let, během nichž byl již majetek odepisován

32 Daňové odpisy zrychlené Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 5, v dalších letech odpisování rok = Kč / 5 = Kč Zůstatková cena = Kč Kč = Kč 2. rok = 2 x Kč / (6 1) = Kč Zůstatková cena = Kč Kč = Kč 3. rok = 2 x Kč /(6 2) = Kč Zůstatková cena = Kč Kč = Kč 4. rok = 2 x Kč/ (6-3) = Kč Zůstatková cena = Kč Kč = Kč 5. rok = 2 x Kč/ (6-4) = Kč Zůstatková cena = 0 Kč

33 Účetní odpisy rovnoměrné 1rok = ( : 48)*7= až 4 = ( : 48)*12= rok = ( : 48)*5=12500

34 Účtování Popis částka MD D Pořízení zařízení Transakční N Zařazení do užívání Odpis v 1 roce Další rok: Odpis do června Prodej Vyřazení ZC

35 Účtování Popis částka MD D Pořízení zařízení Transakční N Zařazení do užívání Odpis v 1 roce Další rok: Odpis do června Prodej Vyřazení ZC

36 Dopad odpisů na VH Vypočtěte ZD ke konci roku 2008 jestliže VH činí korun a bereme v úvahu rovnoměrné daňové a účetní odpisy Účetní odpis = Daňový odpis =

37 Dopad odpisů na VH VH Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy = 4300 ZD =

38 Děkujeme za pozornost a přejeme hezký den

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více