Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady"

Transkript

1 Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady Úvodní ustanovení 1. Dotace města Poděbrady je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Poděbrady fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený účel (dále jen dotace ). Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 2. Dotace se poskytuje v souladu s 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech ), přičemž na dotaci není právní nárok, tzn. že Město Poděbrady nemusí poskytnout dotaci vůbec nebo může poskytnout jen poměrnou část. 3. Program pro poskytování dotací (dále jen program ) je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu stanoveného městem Poděbrady. 4. Dotace může být poskytnuta na účel uvedený v programu (tzv. programová dotace) nebo na jiný účel uvedený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace (tzv. mimořádná dotace). 5. Příjemce dotace je povinen (je-li to možné) přiměřeným způsobem publikovat informaci, že jeho aktivita byla podpořena dotací z prostředků města Poděbrady. A. Programové dotace I. Vyhlášení programu 1. Program vyhlašuje jménem města Poděbrady Zastupitelstvo města Poděbrady. 2. Program se vyhlašuje zpravidla jedenkrát ročně v návaznosti na rozpočet města Poděbrady. Každý program obsahuje náležitosti upravené v 10c, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3. Program se zveřejňuje: - na úřední desce města Poděbrady, způsobem umožňujícím dálkový přístup, - na webových stránkách města Poděbrady: II. Podmínky přijímání žádostí 1. Žádosti o poskytnutí programové dotace (dále jen žádost ) přijímá město Poděbrady v termínu stanoveném v programu. 1

2 2. Žádost může podat právnická osoba, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, nebo fyzická osoba, za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v programu (dále jen žadatel ). 3. Žadatelé podávají žádosti na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení společně se všemi požadovanými přílohami, které budou očíslovány. 4. Každá žádost musí obsahovat následující: a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno a dále jméno a příjmení statutárního zástupce právnické osoby, b) požadovanou částku, pokud se nejedná o programy, kde je částka programové dotace určována na základě metodikou definovaných charakteristik, c) účel, na který žadatel chce programovou dotaci použít, d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, e) odůvodnění žádosti, f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 2. osob s podílem v této právnické osobě, 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, g) povinné přílohy: 1) Výpis z obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje údaje o statutárním zástupci a způsob jednání je žadatel povinen přiložit také Doklad určující právní formu žadatele (stanovy, zřizovací listinu nebo registraci MV) a dále Doklad oprávněné osoby jednat za žadatele (zápis o volbě výboru apod.). 2) Specifické doklady upřesněné v jednotlivých dotačních programech. 3) Kopie výpisu z bankovního účtu nebo potvrzení o zřízení účtu ne starší než 3 měsíce, která poslouží jako potvrzení o existenci bankovního účtu. V případě neexistence účtu, žadatel uvedené připíše do čestného prohlášení žadatele dle bodu 4 a připojí žádost o výplatu dotace v hotovosti. 4) Čestné prohlášení žadatele o pravdivosti uvedených údajů. h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc. 5. Žadatel může podat maximálně 1 žádost v každém ze všech vyhlášených programů města Poděbrady v jednom kalendářním roce, pokud není v některém z vyhlášených programů stanoveno jinak. 6. Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady a Tělovýchovná jednota Bohemia Poděbrady, z.s., které mají více sportovních oddílů, podají jednu žádost za každý svůj oddíl samostatně. Takovéto žádosti v rámci jednoho programu budou do povoleného ročního maxima započítány hromadně jako jedna společná žádost. (Ustanovení o povinných přílohách se uplatní přiměřeně, tedy všechny tyto přílohy stačí podat jen 1x na jedno IČ ). 7. Na poskytnutí programové dotace není právní nárok. Programová dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem 2

3 programové dotace, uvedeným v programu a ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace. 8. Žádosti se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu MěÚ Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. 9. Žádosti včetně příloh se žadatelům nevracejí. III. Posuzování a hodnocení žádostí 1. Odbor kancelář starosty města Poděbrady určí referenta MěÚ, který vypracuje seznam doručených žádostí, oddělí žádosti nesplňující tato pravidla a podmínky předmětného programu, zpracuje potřebné tabulkové sestavy, pokud je daný program v metodice definuje a předá předsedovi příslušné komise, kterou pro danou oblast jmenovala rada města, která připraví doporučení na přidělení či nepřidělení programových dotací jednotlivým žadatelům, a to s přihlédnutím ke kritériím stanovených v programu. 2. Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v těchto pravidlech budou odděleny od ostatních žádostí a budou předloženy příslušným komisím k samostatnému posouzení. 3. Pověřený referent MěÚ, v případě, že bude u některého žadatele chybět některá v programu požadovaná náležitost (údaj, listina) nebo v žádosti bude uvedena zjevná chyba, vyzve takového žadatele k opravě či doplnění požadované náležitosti (údaje, listiny), a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů zejména prostřednictvím u s číslem jednacím. Ustanovení bodu 2 se na tyto žádosti uplatní, až po marném uplynutí lhůty pro opravu či doplnění. 4. Příslušná komise žádosti posoudí v souladu s metodikami, pokud jsou zpracovány k daným programům, a připraví doporučení pro radu města. 5. Rada města postoupí všechny žádosti Zastupitelstvu města Poděbrady s doporučením o přidělení či nepřidělení a o výši programové dotace. IV. Poskytnutí programové dotace 1. S konečnou platností rozhodne o udělení či neudělení programové dotace Zastupitelstvo města Poděbrady. 2. Po schválení programových dotací Zastupitelstvem města Poděbrady budou úspěšní žadatelé do 30 dnů zveřejněni na webových stránkách města Poděbrady ( prostřednictvím usnesení z jednání zastupitelstva a následně budou vyzváni k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. 3

4 3. Neúspěšní žadatelé budou do 30 dnů od zveřejnění usnesení z jednání zastupitelstva písemně informováni, že jejich žádostem nebylo vyhověno. 4. Přidělené programové dotace budou úspěšným žadatelům uvolněny do 30 dnů po podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. 5. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace bude uvedeno následující: - název, sídlo, identifikační číslo města Poděbrady jako poskytovatele programové dotace, - jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li úspěšný žadatel (dále také příjemce programové dotace ) fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li příjemce programové dotace právnickou osobou, název (popřípadě obchodní firmu), sídlo a identifikační číslo osoby - číslo bankovního účtu města Poděbrady a příjemce programové dotace nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty, - výše poskytované částky; - účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny, - dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, - podmínky, které je příjemce programové dotace povinen při použití programové dotace splnit, - povinnost příjemce programové dotace umožnit přezkoumat použití dotace nahlédnutím do příslušné dokumentace příjemce programové dotace, - povinnost příjemce programové dotace vrátit dotaci, nebude-li použita v souladu s účelem, k němuž byla poskytnuta nebo odmítne-li příjemce programové dotace použití programové dotace průkazně doložit nebo neumožní přezkoumání použití programové dotace, - dobu pro předložení finančního vypořádání programové dotace a číslo účtu, na který má být nepoužitá část programové dotace vrácena, - je-li příjemcem programové dotace právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací, - den podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace smluvními stranami a jejich podpisy. 6. Z programové dotace lze hradit veškeré výdaje v souladu s účelem jejího poskytnutí uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace. 7. Příjemce programové dotace je povinen oznámit městu Poděbrady každou změnu údajů uvedených v žádosti, svůj zánik, transformaci, sloučení apod., a to nejpozději do 30 dnů od této skutečnosti. Příjemce programové dotace je současně povinen přednostně vypořádat případné vztahy s městem Poděbrady. B. Mimořádná dotace I. Popis a účel mimořádné dotace Mimořádná dotace řeší konkrétní potřebu, o kterou žadatel (fyzická nebo právnická osoba) nemůže žádat v některé z programových dotací. Účel mimořádné dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí mimořádné dotace. Na mimořádnou 4

5 dotaci není právní nárok. Mimořádná dotace nemusí být přidělena vůbec nebo v požadované výši. Přidělená mimořádná dotace bude vyplacena z dotační rezervy. II. Žádost o mimořádnou dotaci Mimořádnou dotaci lze poskytnout na základě žádosti o mimořádnou dotaci. Žádost má předepsanou formu v podobě formuláře žádosti o mimořádnou dotaci, který je vyvěšen na webových stránkách Města Poděbrady. III. Okruh žadatelů Mimořádná dotace může být poskytována fyzickým a právnickým osobám s trvalým pobytem nebo sídlem v Poděbradech nebo fyzickým a právnickým osobám, které svým působením ovlivňují dění v Poděbradech či působí v Poděbradech. IV. Termín podávání žádostí O poskytnutí mimořádné dotace na příslušný kalendářní rok je třeba písemně požádat v termínu od do příslušného kalendářního roku. V. Obsah žádosti Žádost o mimořádnou dotaci musí obsahovat alespoň následující: a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a dále jméno a příjmení statutárního zástupce právnické osoby b) požadovanou částku, c) účel, na který chce žadatel mimořádnou dotaci použít, d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, e) odůvodnění žádosti, f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 2. osob s podílem v této právnické osobě, 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, g) povinné přílohy: 1. Výpis z obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje údaje o statutárním zástupci a způsob jednání je žadatel povinen přiložit také Doklad určující právní formu žadatele (stanovy, zřizovací listinu nebo registraci MV) a dále Doklad oprávněné osoby jednat za žadatele (zápis o volbě výboru apod.) 2. Kopie výpisu z bankovního účtu nebo potvrzení o zřízení účtu ne starší než 3 měsíce, která poslouží jako potvrzení o existenci bankovního účtu. V případě neexistence účtu, žadatel uvedené připíše do čestného prohlášení žadatele dle bodu 4 a připojí žádost o výplatu dotace v hotovosti. 3. Čestné prohlášení žadatele o pravdivosti uvedených údajů. 5

6 h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc. VI. Metodika posuzování žádostí Každá žádost o mimořádnou dotaci bude projednána příslušným orgánem města. VII. Specifické parametry mimořádné dotace 1. V případě schválení návrhu na poskytnutí mimořádné dotace bude s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace. 2. Příjemce mimořádné dotace na činnost je povinen nejpozději do 31. ledna (nebo nejbližšího následujícího pracovního dne) následujícího kalendářního roku od poskytnutí mimořádné dotace podat závěrečnou zprávu o vyúčtování mimořádné dotace na formuláři Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace, v případě dotace na akci je příjemce mimořádné dotace povinen podat závěrečnou zprávo o vyúčtování dotace do 30 dnů po konání akce nebo do 30 dnů po obdržení dotace v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastala později. Poskytovatel mimořádné dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu využití mimořádné dotace. 3. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace musí být uvedeno následující: - název, sídlo, identifikační číslo města Poděbrady jako poskytovatele mimořádné dotace, - jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li úspěšný žadatel (dále také příjemce mimořádné dotace ) fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li příjemce mimořádné dotace právnickou osobou, název (popřípadě obchodní firmu), sídlo a identifikační číslo osoby - číslo bankovního účtu měst Poděbrady a příjemce mimořádné dotace nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty, - výše poskytované částky; - účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny, - dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, - podmínky, které je příjemce mimořádné dotace povinen při použití mimořádné dotace splnit, - povinnost příjemce mimořádné dotace umožnit přezkoumat použití mimořádné dotace nahlédnutím do příslušné dokumentace příjemce mimořádné dotace, - povinnost příjemce mimořádné dotace vrátit dotaci, nebude-li použita v souladu s účelem, k němuž byla poskytnuta nebo odmítne-li příjemce mimořádné dotace použití mimořádné dotace průkazně doložit nebo neumožní přezkoumání použití mimořádné dotace, - dobu pro předložení finančního vypořádání mimořádné dotace a číslo účtu, na který má být nepoužitá část mimořádné dotace vrácena, - je-li příjemcem mimořádné dotace právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací, - den podpisu smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace smluvními stranami a jejich podpisy. 6

7 4. Z mimořádné dotace lze hradit veškeré výdaje v souladu s účelem jejího poskytnutí uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace. 5. Příjemce mimořádné dotace je povinen oznámit městu Poděbrady každou změnu údajů uvedených v žádosti, svůj zánik, transformaci, sloučení apod., a to nejpozději do 30 dnů od této skutečnosti. Příjemce mimořádné dotace je současně povinen přednostně vypořádat případné vztahy s městem Poděbrady. C. Závěrečná ustanovení programové a mimořádné dotace I. Účetnictví a finanční vypořádání 1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty a za jejich řádné (oddělené) sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2. Příjemce dotace má povinnost vést o dokladech uplatněných ve vyúčtování dotace přiměřenou evidenci, aby se zabránilo uplatnění stejných dokladů na více dotačních titulů bez ohledu na poskytovatele dotace a aby byla umožněna snadná a dynamická kontrola. 3. K vyúčtování dotace lze užít pouze účetní doklady, které mají náležitosti účetního dokladu dle platných právních předpisů, především zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 4. Dotaci lze využít pouze v termínu uvedeném ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace. 5. Závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace na formuláři uvedeném na webových stránkách města ( spolu se všemi požadovanými náležitostmi, nejpozději v termínu uvedeném v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace. Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace musí obsahovat stručný souhrn výsledků projektu, na který byla dotace poskytnuta. Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace doručená po daném termínu je důvodem k okamžitému vrácení dotace. 6. Součástí závěrečné zprávy o vyúčtování dotace musí být kopie všech účetních dokladů uplatněných ve vyúčtování a to včetně výpisů z bankovního účtu dokládajících úhradu, pokud proplacení proběhlo převodem. 7. Příjemce dotace, který v průběhu čerpání dotace zjistí, že nemůže dotaci na schválený projekt v plném rozsahu využít, informuje o této skutečnosti město Poděbrady a bez zbytečného odkladu vrátí nevyčerpanou část dotace na účet města Poděbrady. 8. Nevyčerpaná část dotace musí být poukázána na účet města Poděbrady, a to nejpozději ke dni, kdy je příjemce dotace povinen odevzdat závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace, přičemž tím není dotčena povinnost z odst. 7. tohoto článku (dále jen účet města Poděbrady ). 7

8 9. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace, nebo nevrátí nevyčerpanou část dotace na účet města Poděbrady, bude město Poděbrady vymáhat nevrácenou dotaci na základě příslušných právních předpisů. II. Kontrola 1. Pověření zaměstnanci příslušných odborů/oddělení MěÚ Poděbrady, nebo příslušné výbory, provádějí kontrolu využívání dotací k účelu, na který byly poskytnuty. 2. Město Poděbrady může ověřovat v souladu s platnými právními předpisy plnění věcné správnosti použití dotace a její hospodárné a účelné čerpání. V případě, že bude zjištěno, že příjemce dotace nesplnil cíle projektu, tj. nedodržel účel, ke kterému byla dotace poskytnuta, je povinen dotaci vrátit na účet města Poděbrady ve lhůtě, která nesmí překročit 14 dní od doručení písemné výzvy o vrácení dotace města Poděbrady. 3. Příslušný odbor MěÚ provede kontrolu vyúčtování do příslušného kalendářního roku. Pokud bude vyúčtování neúplné, žadatel bude vyzván k doplnění, které musí odevzdat do 30ti dnů od doručení výzvy o doplnění vyúčtování. 4. Město Poděbrady je oprávněno provádět mimořádnou kontrolu čerpání dotací do 10 let od data poskytnutí dotace III. Zveřejnění 1. Od 1. července 2015 je město Poděbrady povinno zveřejnit uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace nebo jejího dodatku, je-li celková dotace vyšší než Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění. 2. Od 1. července 2016 je město Poděbrady povinno zveřejnit uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace a její dodatky v Registru smluv do 30 dnů ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace nebo jejího dodatku, je-li celková dotace vyšší než Kč. IV. Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Tato Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady nabývají účinnosti dnem a v plném rozsahu nahrazují předchozí Obecná pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady. 2. Žádosti o dotace, které byly doručeny na MěÚ Poděbrady před dnem nabytí účinnosti těchto Pravidel pro poskytování dotací města Poděbrady, se posuzují a řídí Obecnými 8

9 pravidly pro poskytování dotací města Poděbrady schválenými Zastupitelstvem města Poděbrady dne usnesením č. 110/ Případné změny těchto pravidel podléhají schválení Zastupitelstvem města Poděbrady. 9

Obecná pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady

Obecná pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady Obecná pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady Úvodní ustanovení 1. Dotace města Poděbrady je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Poděbrady fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 4 (dále jen MČ Praha 4 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 4 fyzickým nebo právnickým

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 PRO ROK 2018

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 PRO ROK 2018 P ř í l o h a č. 2 k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-1054/2017 ze dne 29. 11. 2017 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 PRO ROK 2018 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTA SLAVIČÍN

OBECNÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTA SLAVIČÍN OBECNÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTA SLAVIČÍN Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotace města Slavičín je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený účel.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 PRO ROK 2019

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 PRO ROK 2019 P ř í l o h a č. 2 k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 2NR-40/2018 ze dne 12. 12. 2018 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 PRO ROK 2019 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Období pro realizaci projektů na podporu sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit:

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Období pro realizaci projektů na podporu sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit: Město Poděbrady vyhlašuje dotační programy na podporu sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit města Poděbrady pro rok 2017 Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Pravidly pro poskytování dotací

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména:

Více

Město Luby. Čl. I. Úvodní ustanovení

Město Luby. Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Období pro realizaci projektů na podporu sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit:

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Období pro realizaci projektů na podporu sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit: Město Poděbrady vyhlašuje dotační programy na podporu sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit města Poděbrady pro rok 2019 Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Pravidly pro poskytování dotací

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 sociální oblast B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 sociální oblast B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 sociální oblast B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace Městské části Praha 1 (dále jen MČ

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ve znění změn a doplnění schválených na schůzi RMB č. R7/087 konané dne 8. 11. 2016 a ve znění změn a doplnění schválených na

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života Zastupitelstvo města Žlutice (dále jen zastupitelstvo města) se usneslo na těchto Pravidlech pro

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Valtrovice (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Valtrovice (dále jen Pravidla ) Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou na rok 2018, Podprogramu na podporu volnočasových činností, č.. schválená Zastupitelstvem města Hrádek nad

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2019

Dotační program obce Bludov na rok 2019 Dotační program obce Bludov na rok 2019 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

I. Smluvní strany. číslo účtu: /0800, vedený u České spořitelny, a. s.

I. Smluvní strany. číslo účtu: /0800, vedený u České spořitelny, a. s. MMK/SML/854/2017 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů statutární město Karviná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í P Ř E D P I S Ú Ř A D U M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 5 SMĚRNICE Č. 5/2017 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ, DARŮ

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Telefon 353 240 111 ZASTUPITELSTVO MĚSTA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Zpracoval Vydal Alena Kynclová, vedoucí OE Zastupitelstvo

Více

Program dotace pro neziskové aktivity ve městě Trhové Sviny Živé město 2019

Program dotace pro neziskové aktivity ve městě Trhové Sviny Živé město 2019 Program dotace pro neziskové aktivity ve městě Trhové Sviny Živé město 2019 I. Úvodní ustanovení: Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1 Programu S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

Příloha č. 3 MMK/SML/ /2019

Příloha č. 3 MMK/SML/ /2019 Příloha č. 3 MMK/SML/ /2019 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Karviné uzavřená dle ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů I.

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín

Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín Obec: Adresa: Schváleno: 26. listopadu 2018 Směrnici schválilo zastupitelstvo obce:

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy:.

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy:. Příloha č. 2 Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska Rada v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Vypracovali: Mgr. Dita Breberová, Mgr. Robert Mlejnek Za správnost a aktualizaci odpovídá: Mgr. Dita Breberová

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald Číslo dokumentu: S 0116 Vydání č.: 02 Platnost od: 12. 02. 2016 Účinnost od: 01. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Josef Paďour Dne: 10. 02. 2016 Podpis: Schválil:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

2. Dotaci lze poskytnout výlučně na výdaje, které musí být účelově určeny. Konkrétní účel užití poskytnuté Dotace je specifikován ve Smlouvě.

2. Dotaci lze poskytnout výlučně na výdaje, které musí být účelově určeny. Konkrétní účel užití poskytnuté Dotace je specifikován ve Smlouvě. Příloha č. 2 Podmínky pro poskytnutí dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro poskytovatele stomatologických služeb ve městě Rychvald z rozpočtu města Rychvald I. Obecná ustanovení 1. Poskytnutí

Více

Zásady pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města Nový Bor

Zásady pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města Nový Bor Zásady pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města Nový Bor Článek I. Úvodní ustanovení 1. Dotace jsou neinvestiční finanční prostředky poskytované z rozpočtu města

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně I. Základní ustanovení 1.1. Účelem těchto zásad je stanovení jednotného postupu při poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Chýně ve smyslu

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Dnešního dne uzavřely tyto smluvní strany: Město Golčův Jeníkov se sídlem náměstí TGM 110, Golčův Jeníkov, IČO: 00267406, zastoupené starostou města Mgr. Vlastimilem Marušákem bankovní spojení: 27-1123656389/0800

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče

Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče I. Název programu: Dotační program MČ Praha 10 oblast paliativní péče (dále též dotační program) II. Vyhlášení dotačního programu 1. Vyhlášeno

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální oblasti

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální oblasti Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální oblasti čl. I Úvod 1. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu města

Více

Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce Čl. I Účel dotačního programu

Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce Čl. I Účel dotačního programu Město Strakonice vyhlašuje program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016 Čl. I Účel dotačního programu Dotační program je v roce 2016 zaměřen na: podporu registrovaných služeb poskytovaných

Více

Příloha 2 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA HORNÍ SLAVKOV Dohoda se uzavírá mezi: Městem Horní Slavkov Sídlo: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov IČ: 00259322 Zastoupený: Alexandrem

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA. Článek 1 Úvodní ustanovení

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA. Článek 1 Úvodní ustanovení ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Základní informace. Důvodem poskytnutí dotací je podpořit organizace splňující podmínky programu v jejich sportovně výchovně činnosti.

Základní informace. Důvodem poskytnutí dotací je podpořit organizace splňující podmínky programu v jejich sportovně výchovně činnosti. DOTAČNÍ PROGRAM PRO PODPORU ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 14 ZAJIŠŤUJÍCÍCH SPORTOVNÍ VÝCHOVU MLÁDEŽE (dále jen Dotační program ) Základní informace Městská část

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

OLOMOUCKÝ KRAJ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNÍ OBLAST OLOMOUCKÝ KRAJ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNÍ OBLAST Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova č.21/2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova č.21/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova č.21/2018 I. SMLUVNÍ STRANY Obec Mosty u Jablunkova se sídlem: Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova zastoupena:

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

MĚSTYS KOMÁROV. vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory. DOTACE -z rozpočtu městyse. na podporu projektů pro rok 2019

MĚSTYS KOMÁROV. vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory. DOTACE -z rozpočtu městyse. na podporu projektů pro rok 2019 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE -z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2019 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory 1. Okruh způsobilých žadatelů Žádosti

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zbiroh uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace.

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova Příloha č. 11 VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova Město Sokolov se sídlem v Sokolově, Rokycanova 1929, PSČ 356 01, zastoupené starostou. IČ: 259 586 bankovní spojení:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení ÚSTECKÝ KRAJ ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FONDU ÚSTECKÉHO KRAJE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1 Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze

Více

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun Město Moravský Beroun Vydání/změna: 3/0 List číslo: 1 / 5 Zásady poskytování dotací z rozpočtu I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady a pravidla upravují způsob poskytování dotací v samostatné působnosti

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2.

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2. PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1. Úvod Cílem programu je poskytování finanční podpory sportovním organizacím působícím na území města Třebíče

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE. Z.S. START 98 Praha-Kunratice VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE. Z.S. START 98 Praha-Kunratice VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 18 011 0 00 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE a Z.S. START 98 Praha-Kunratice VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Článek 1. Obecná ustanovení Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice rozhodlo svým

Více

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2019

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2019 Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2019 1. Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA ROK 2019 na účel stanovený zvláštním právním předpisem

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA ROK 2019 na účel stanovený zvláštním právním předpisem VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA ROK 2019 na účel stanovený zvláštním právním předpisem dotace poskytovatelům sociálních služeb na účel vymezený zákonem č. 108/2006

Více

Dotační program města Tovačov pro rok 2018

Dotační program města Tovačov pro rok 2018 Dotační program města Tovačov pro rok 2018 Poskytnutí dotace I. Základní ustanovení 1. Dotační program města Tovačov vychází z ustanovení zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona o rozpočtových pravidlech

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2017005 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. zn. a 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017

Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017 Dotační program PODPORA TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY pro rok 2017 1. Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry pro rok 2017 (dále jen Program ) vyhlašuje

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ

VÝBĚR SPORTU ZODPOVĚDNĚ Obecná pravidla pro poskytování dotací I. Úvodní ustanovení 1. Dotace je poskytnutí peněžních nebo materiálních prostředků fyzickým nebo právnickým osobám v rámci konkrétního grantového okruhu (dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTí DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTí DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTí DOTACE IČ: Bankovní spojení: Zastoupené: Město Moravský Krumlov nám. Klášterní 125 672 11 Moravský Krumlov 00293199 KBZnojmo ě, ú.: 2924741/0100 Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více