Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015"

Transkript

1 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou pokračovat i v letech následujících PROČ TO PŘIPRAVUJEME? Snaha o nastartování celospolečenské změny ve vnímání průmyslu a technických oborů Snaha podpořit a posílit zapojení firem do spolupráce se školami a vzdělávacími zařízeními Snaha o řízenou diskuzi koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání KOHO SE KAMPANÍ SNAŽÍME OSLOVIT? Laická veřejnost: žáci/studenti, rodiče žáků a studentů Odborná veřejnost: podnikatelé působící v průmyslových odvětvích; školská a další vzdělávací zařízení a jejich management a zaměstnanci; instituce (z oblasti vzdělávání, kariérního poradenství, výzkumu, vývoje a inovací) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KAMPANĚ Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů, nejde tedy o izolovanou samostatnou aktivitu SP ČR a ministerstev Svaz kampaň zastřešuje a koordinuje Omezený počet vlastních klíčových aktivit SP ČR, hlavní důraz na zviditelnění a propojení již existujících aktivit různých institucí/subjektů/projektů/programů Jednotný branding kampaně a zastřešující webové stránky (spuštění únor 2015) JAK JE V SOUČASNOSTI VNÍMÁN PRŮMYSL? Hrdost na průmysl veřejnost projevuje takřka výhradně pouze ve vztahu k tradici a historii, nikoliv k současnosti názor na současný stav a úroveň českého průmyslu není ve veřejnosti vyprofilován. Zároveň však obecně převažuje mínění, že průmysl by se měl nadále rozvíjet jako důležitá součást národního hospodářství. JAK CHCEME, ABY BYL PRŮMYSL VNÍMÁN PO KAMPANI? Kampaní bude propagována aktuální podoba průmyslu 21. století a rozmanitost, inovativnost i společenská odpovědnost současných průmyslových oborů. Průmysl by měl být u laické veřejnost po kampani vnímán celkově pozitivněji, v kontextu současné globální ekonomiky a jako moderní a inovativní páteř českého hospodářství.

2 JAK JE V SOUČASNOSTI VNÍMÁNO STUDIUM TECHNICKÝCH OBORŮ? Ze strany laické veřejnosti a především žáků, studentů a jejich rodičů je studium technických oborů vnímáno jako spíše nezajímavé a bez odpovídající vazby na praxi a současné technické trendy, s malou možností uplatnění, kariérního vzestupu a odpovídajícího finančního ohodnocení. JAK CHCEME, ABY BYLO VNÍMÁNO PO KAMPANI STUDIUM TECHNICKÝCH OBORŮ? Kampaň by měla vyzdvihnout důležitost a nepostradatelnost kvalitního technického vzdělávání jak pro budoucnost průmyslu v ČR, tak i pro osobní perspektivu jednotlivců. Atraktivita studia technických oborů by se ve vědomí veřejnosti měla posunout na stejnou úroveň jako je studium humanitních či ekonomických směrů. Pro absolventy technických oborů všech úrovní nabízí tuzemských průmysl širokou škálu pracovních příležitostí s dobrou životní perspektivou a dobře své zaměstnance odměňuje. JAKOU ÚLOHA BY MĚLA SEHRÁT KAMPAŇ V RÁMCI SNAHY O PROSAZOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH ZMĚN? Kampaň bude prostřednictvím jednotlivých aktérů z řad institucí i reprezentantů podnikatelské sféry předkládat, diskutovat a komunikovat řadu návrhů systémových změn v oblasti vzdělávání, tak aby působily ve prospěch zvyšování zaměstnanosti v průmyslových odvětvích. NÁSTROJE KAMPANĚ: Prostor všem souvisejícím aktivitám na společné interaktivní bázi pod jedním brandingem Realizace PR aktivit vztahující se k podpoře průmyslu a technického vzdělávání Informování o úspěšných a inspirativních příbězích a vzorech Vytvoření společné celonárodní diskusní platformy o podpoře technického vzdělávání HLAVNÍ TEMATICKÉ BLOKY KAMPANĚ: Modernost a inovativnost průmyslu (rozmanitost a tvář současného průmyslu; inovace jako cesta k udržitelnému rozvoji; společenská odpovědnost průmyslu) Technické vzdělávání (zlepšování image technických oborů; perspektivy uplatnění absolventů technických oborů; podoby technického vzdělávání v 21. století) Spolupráce ve vzdělávání (spolupráce vysokých, středních a základních škol s výrobní sférou i mezi školami navzájem; participace firem na vzdělávání) Financování, kvalita a relevance vzdělávání (diskuze nad změnami a návrhy konkrétních opatření) AKTIVITY KAMPANĚ: Pořádání a podpora tematicky souvisejících akcí pro laickou i odbornou veřejnost (např. dny otevřených dveří ve školách i podnicích, konference, semináře, workshopy, apod.) Diskuzní setkání na vrcholné odborné úrovni zaměřená na systémové otázky v oblasti vzdělávání Prezentace úspěšných projektů spolupráce firmy/školy; školy/školy, prezentace inovačních řešení apod. Spolupráce s technickými centry, muzei, knihovnami při popularizaci techniky a průmyslu Prezentace soutěží (studentské, podnikatelské, inovační apod.) Vydávání publikací, sběr dat/dotazníková šetření a prezentace jejich výsledků Medializace témat kampaně (speciální přílohy spolupracujících médií, spolupráce s rozhlasem a televizí)

3 ŽÁDOUCÍ EFEKTY KAMPANĚ: Změnit stereotypy tradičního vnímání průmyslu a technického vzdělávání Podpořit intenzívnější zapojení firem do spolupráce se školami Pomoci zavést systémové změny, které posílí kvalitu i kvantitu absolventů technických oborů KOMUNIKAČNÍ POSELSTVÍ KAMPANĚ Z POHLEDU PRŮMYSLU: Průmysl je moderní a inovativní páteří české ekonomiky Průmysl nabízí atraktivní práci s dobrou životní perspektivou Průmysl zaměstnává a dobře ohodnocuje schopné talenty Průmysl pomáhá ve vzdělávání - přímou vazbou na praxi a současné trendy Průmysl aktivně spolupracuje se školami Průmysl dává zpětnou vazbu státní a veřejné správě PŘEHLED AKTIVIT NA ROK 2015 V průběhu celého roku 2015 budou v rámci kampaně prezentovány následující aktivity/akce: sada odborných konferencí - tradiční či nově organizované konference z oblasti vzdělávání či průmyslových oborů budou v roce 2015 prezentovány pod hlavičkou kampaně sada odborných veletrhů - tradiční či nově organizované veletrhy z oblasti vzdělávání či průmyslových oborů budou v roce 2015 prezentovány pod hlavičkou kampaně sada odborných diskuzních setkání - zaměřená na systémové otázky v oblasti vzdělávání a VaVaI (ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, a.s.) sada exkurzí ZŠ a SŠ do firem - exkurze v jednotlivých krajích (spolupráce firmy/školy) sada dní otevřených dveří VŠ i SŠ - akce charakteru otevřených dveří ve školách v jednotlivých krajích sada dní otevřených dveří ve firmách - akce charakteru otevřených dveří či podnikových dní ve firmách v jednotlivých krajích (zlepšování image průmyslu) sada podnikatelských, technických, studentských a inovačních soutěží tradiční či nově vyhlašované soutěže budou v roce 2015 prezentovány pod hlavičkou kampaně sada regionálních HR setkání - HR kluby - setkání personalistů firem v jednotlivých krajích (CzechInvest ; B2B spolupráce) sada regionálních workshopů ke spolupráci v podpoře technického vzdělávání - setkání škol, firem a veřejné správy v jednotlivých krajích (CzechInvest; B2A spolupráce) sada genderově zaměřených seminářů - Ženy ve výzkumu a podnikání networkingová setkání k přenášení zkušeností v aplikovaném výzkumu (TA ČR; spolupráce firmy/akademická sféra) sada regionálních setkání k inovacím setkávání inovativních firem (B2B spolupráce, spolupráce firmy/akademická sféra)

4 PŘÍKLADY VYBRANÝCH AKCÍ: Leden 2015 NÁRODNÍ KULATÝ STŮL K ODBORNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Národní kulatý stůl k prostředkům (pomůckám) podporujícím technické vzdělávání. Akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). SOUTĚŽ KE SPUŠTĚNÍ BURZY NA METODICKÉM PORTÁLE RVP.CZ (v rámci projektu POSPOLU) online, provoz burzy následně pak průběžně celý rok 2015 Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které budou postupně zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. K využití zejména střední školy a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovaly místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. Akce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV). VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ SPČR A TAČR PRO DĚTI A VYSOKOŠKOLÁKY vyhlášení ; účast celorepublikově Sada několika výtvarných soutěží TA ČR a SP ČR s tématy technika pro žáky (různé stupně ZŠ) a pro studenty VŠ technického i uměleckého zaměření (různé kategorie). Vyhlášení výsledků v rámci Cen TAČR Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Technologické agentury ČR (TA ČR). CENA POSPOLU PRO INSTRUKTORA VE FIRMĚ online, ; (uzávěrka přihlášek) V rámci výběru oceněných v Ceně POSPOLU pro instruktora ve firmě budou vybrány zajímavé příběhy instruktorů odborných škol, kteří se věnují žákům při odborném výcviku či odborné praxi. Porota vybere nejzajímavější příklady toho, jak instruktor může ovlivnit výchovu a život mladých lidí. Akce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a projektu POSPOLU. Cena bude vyhlášena na závěrečné konferenci projektu POSPOLU na jaře. INOVACE VE SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO (konference) Mladá Boleslav Cílem konference je podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování a učitelů environmentálního vzdělávání středních škol, podpora odborníků na kariérové poradenství ÚP a informování odborné veřejnosti o trendech výroby nových automobilů ve společnosti ŠKODA AUTO. Akce členské firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

5 Únor 2015 NÁRODNÍ KULATÝ STŮL K ODBORNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Národní kulatý stůl k technickému a učňovskému vzdělávání. Akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). JAK DÁL V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ Národní diskuzní panel (zahájení diskuze systémových témat vzdělávání v rámci kampaně Roku 2015) celonárodní odborně věcná úroveň popis stavu, definování problémů, návrhů řešení a východisek. Klíčová témata kampaně Roku 2015 z hlediska vzdělávání: pružnost v náplni studijních oborů podle budoucího uplatnění absolventů; různé formy participace zaměstnavatelů; kvalita absolventů technických škol jako cesta k budoucí prosperitě. Odborná akce na vrcholné úrovni zastoupení. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s. TECHNICKÉ ŠKOLKY Prezentační a networkingové setkání k projektům podpory technického vzdělávání v předškolním věku. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České manažerské asociace. INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ (konference) Olomouc Odborná konference zaměřená na inovace vzdělávání v Olomouckém kraji. Klíčová témata: vyhodnocení cílů a přínosů inovací ve vzdělávání; představení zpracovaných nástrojů; potřební absolventi technické a přírodovědné vzdělávání; Potřební absolventi ICT obory. Akce OK4Inovace, participace Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

6 Březen 2015 TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TALNETU Seminář pro pedagogy k úspěšným metodám práce v technickém vzdělávání s online podporou. Na semináři je možnost se setkat s organizátory a realizátory aktivit pro náročné zájemce v oborech technického vzdělávání i s účastníky těchto aktivit. Akce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 Konference Strojírenské fórum se zaměřuje na legislativu, finanční problematiku, certifikaci, licencování vývozu ve strojírenství a další související témata. Letošní ročník má čtyři tematické bloky: exportní a investiční možnosti českého strojírenství, podpora exportu; věda, výzkum, inovace; technické školství, duální systém; diskuzní panel na téma budoucnost středního školství. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (Svaz strojírenské technologie) a Exponex. SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ Pardubice Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, konkrétní a reálné problémy v krajích, příklady řešení a východisek, příklady dobré praxe. Klíčová témata: participace zaměstnavatelů na vzdělávacím procesu; cesty k řešení nedostatku technických učňovských profesí; systémová spolupráce na národní a regionální úrovni. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s. ČESKÁ INOVACE Vyhlášení výsledků soutěže. V soutěži Česká inovace jsou udělována ocenění v několika kategoriích, mj. inovační nápad, inovativní firma, inovační hvězda (pro MSP), inovace ve veřejné správě. Akce České inovace, o.p.s.

7 Duben 2015 SEMINÁŘ CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KROMĚŘÍŽ 2015 Kroměříž Cílem celostátního semináře pro management škol, školských zařízení a firem a podniků je prezentovat a diskutovat témata počátečního odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání v kontextu s relevantními prioritami operačních programů ESF pro programovací období a se sektorovými dohodami jako moderním nástrojem sociálního dialogu. MANAŽER ROKU VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE Slavnostní galavečer. Ocenění propagátora technického vzdělávání, ocenění vítězů soutěže o nejlepší studentskou esej na téma technické vzdělávání. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Česká manažerská asociace (ČMA) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) jsou vyhlašovatelé 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. PODPIS CELONÁRODNÍ SEKTOROVÉ DOHODY Slavnostní akt podpisu celonárodní sektorové dohody. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) realizuje projekt, jehož úkolem je připravit řešení kritického stavu v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro trh práce, a to za pomoci konsensuálního nástroje sektorových dohod, který systémové změny řeší prostřednictvím Národní dohody mezi zaměstnavateli, odbory, vládou ČR a kraji. Strategickým cílem Národní dohody je zajištění dostatečného počtu lidí s potřebnou kvalifikací (tj. s relevantními kompetencemi, kvalitně připravených a v potřebných počtech a struktuře) na trhu práce. FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, konkrétní a reálné problémy v krajích způsobené současným nastavením systému, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: objem a struktura prostředků na vzdělávání a jejich využití; potřeba reformy financování regionálního školství; financování technických VŠ. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s.

8 Květen 2015 POSPOLU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Závěrečná konference se sborníkem pro cca 150 účastníků projektu POSPOLU (školy, zaměstnavatelé, další sociální partneři, MŠMT, MPO, zřizovatelé škol). Akce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV). OSLAVA 25. VÝROČÍ ZNOVUZALOŽENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Setkání průmyslníků diskuzní setkání zakladatelů SP ČR, bývalých prezidentů SP ČR a bývalých politiků, současných průmyslníků, majitelů a nejvyšších manažerů významných firem, osobností světa byznysu, členů vlády apod. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). DEN PRŮMYSLU V OSTRAVĚ Ostrava Akce pro veřejnost (rodiny s dětmi) v areálu Dolní Vítkovice, zábavný program zaměřený na techniku. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). TÝDEN INVESTIC, regiony Sada akcí typu exkurze, workshopy, konference, vyhlášení výsledků soutěže Investor roku. Akce agentury CzechInvest, participace Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

9 Červen 2015 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) 37. ročník SOČ byl vyhlášen v 18 vědních oborech, z toho 13 oborů má technické a přírodovědné zaměření. Soutěžní práce obhajují žáci před odbornými porotami na úrovni školních, okresních a krajských kol. Vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka, které se účastní cca 300 autorů soutěžních prací, 90 porotců učitelů středních a vysokých škol, pracovníků AV ČR a odborníků z praxe. Akce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Celostátní přehlídka SOČ se koná v červnu 2015 v Praze ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou. Zapojeny budou další vysoké školy a odborná pracoviště. KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Liberec Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, zaměřeno na kvalitu a relevanci poskytovaného vzdělávání a složky, které je ovlivňují, konkrétní a reálné problémy v krajích způsobené nastavením systému, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: připravenost uchazečů o studium na technických VŠ; profesní orientace českých VŠ; kvalita škol, kvalita a obsah vzdělávacích programů. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s. ZAMĚSTNAVATEL ROKU Konference a vyhlášení výsledků soutěže. Akce Klubu zaměstnavatelů ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) a Svazem průmyslu a dopravy ČR. VYDÁNÍ PUBLIKACE ALMANACH TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Slavnostní křest publikace shrnující aktivity a projekty v oblasti technického vzdělávání. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

10 Červenec 2015 VYDÁNÍ PUBLIKACE PANORAMA PRŮMYSLU Slavnostní křest publikace shrnující informace o vývoji jednotlivých průmyslových odvětví v ČR. Akce Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Srpen 2015 LETNÍ BUSINESS ŠKOLA region, bude upřesněno Diskuzní setkání podnikatelů a politiků s vybranými studenty technických vysokých škol. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Září 2015 SNĚM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Brno Tradiční sněm SP ČR za účasti významných hostů konaný v rámci MSV Brno. Členské firmy i odvětvové svazy SPČR, členové Vlády ČR, zástupci partnerských organizací, další významní domácí i zahraniční hosté. V rámci MSV Brno řada dalších akcí se zaměřením na průmysl a technické vzdělávání. ČESKÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ Odborná konference Nadace Depositum Bonum pro státní a veřejnou správu, management vzdělávacích zařízení, zástupce byznysu. Nadace Depositum Bonum je založena Českou spořitelnou (ČS). TECHNICKÉ ŠKOLSTVÍ JE COOL Plzeň Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, zaměřeno na změnu vnímání a motivaci, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: jak zlepšit image technických oborů; motivace a priority dnešních dětí a teenagerů; perspektivy uplatnění absolventů technických oborů. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s.

11 Říjen 2015 KONFERENCE TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cílem konference pro ředitele a učitele škol a zástupce krajů bude představení výstupů projektů podpory technického vzdělávání a jejich dopad do terénu a prezentace dalšího výhledu. Akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ Jablonec nad Nisou Diskuzní setkání manažerů a majitelů sklářských podniků, management vysokých a středních škol z oboru, zástupci státní správy. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR. BUDOUCNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU V REGIONECH Ostrava Blok konference odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, konkrétní a reálné problémy v krajích způsobené současným nastavením systému, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: tradiční průmyslová odvětví jako nositelé inovací; podpora inovativnosti zaměstnanců, úspěšná inovativní řešení; rozvojové perspektivy průmyslu. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s. DEN S TECHNOLOGICKOU AGENTUROU ČR Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarných soutěží pro VŠ a odborných Cen TA ČR (mj. ceny SPČR za technologické řešení). Účast manažerů a majitelů průmyslových podniků, managementu výzkumných center, vysokých a středních škol, zástupců státní správy. Akce Technologické agentury ČR (TA ČR).

12 Listopad 2015 OD MYŠLENKY K BYZNYSU PRŮMYSL A INOVACE Brno Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, konkrétní a reálné problémy v krajích způsobené současným nastavením systému, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: byznys jako motor výzkumu a inovací v Česku; propojení aplikovaného výzkumu a firem; systém rozdělování státních prostředků na vědu a výzkum. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia. NÁRODNÍ CENA KVALITY Konference Kvalita - klíčový faktor ; seminář k Národní ceně kvality. vyhlášení vítězů soutěže, mj. ocenění "Excelentní firma" a "Společensky odpovědná firma". Akce Národní politiky kvality, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). HODNOCENÍ ŠKOL ZAMĚSTNAVATELI Slavnostní vyhlášení výsledků hodnocení škol zaměstnavateli. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Klubu zaměstnavatelů.

13 Prosinec 2015 SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ MEZINÁRODNÍCH OLYMPIÁD S MINISTREM MŠMT Setkání úspěšných účastníků mezinárodních soutěží navazujících na vybrané předmětové olympiády a další mezinárodní soutěže především přírodovědného a technického zaměření s ministrem školství. Každoročně na mezinárodní olympiády a další soutěže vyjíždí z ČR cca 80 studentů a 20 odborných doprovodů. Akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). PREZENTACE VÝSTUPŮ ŠETŘENÍ SP ČR Výstupy šetření mezi veřejností na téma vnímání průmyslu a technických oborů / výstupy šetření v podnikové sféře na témata systému podpory technického vzdělávání, aplikovaného výzkumu, inovací aj. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). ČESKÁ HLAVA Vyhlašování výsledků soutěže v oblasti podpory vědy, techniky, vývoje a poznání. Ceny jsou udělovány v několika kategoriích. Akce Nadačního fondu Česká hlava a společnosti Česká hlava Promo s.r.o. TÝDEN VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V rámci týdne inovací probíhá mezinárodní sympozium INOVACE, mezinárodní veletrh invencí a inovací a vyhlášení výsledků ceny Inovace roku. Akce Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP ČR).

14 VYJÁDŘENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SP ČR Co si slibujete od Roku průmyslu a technického vzdělávání a jaký by měl být jeho ideální efekt? Jaroslav Hanák Kromě svazových voleb a tradičního sněmu v Brně je to super akce, kterou musíme perfektně prokázat své organizační schopnosti, profesní a profesionální zdatnost v přesvědčovacím procesu, že průmysl a technické vzdělání je to správné pro budoucnost růstu země, ale především skvělá budoucnost pro řady mladých lidí od učňů přes středoškoláky až po vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří v našich firmách najdou svoji budoucnost a jasnou životní jistotu. Stanislav Kázecký Ať již Československo, tak později Česko bylo a je průmyslovou zemí. Průmysl vždy tvořil ekonomickou páteř této země. V období po roce 1989 došlo bohužel k podcenění technického a učňovského školství a tím k úbytku lidí schopných nahradit kvalifikované pracovníky průmyslových podniků odcházející do důchodu. Vyhlášením Roku průmyslu a technického vzdělávání a zapojením co nejširšího okruhu lidí a firem do tohoto projektu by se jednak mělo zvýšit povědomí o důležitosti průmyslu pro tuto zemi a jednak by tato akce měla vyvolat zájem především mladých lidí o technické vzdělání a práci v průmyslu. Radek Špicar Doufáme, že se nám podaří všechny přesvědčit o významu technického školství pro budoucnost české ekonomiky. Rádi bychom se soustředili především na to, aby lidé pochopili, že studium technických oborů je pro jejich děti perspektivní. A že když si toto studium zvolí, nebudou mít problém sehnat práci a to práci dobře placenou. Skvělým výsledkem by bylo, kdyby se podařilo motivovat více mladých lidí ke studiu technických oborů a to včetně těch nejtalentovanějších v každém ročníku. Zbyněk Frolík Jedná se o obrovský projekt spojený s velkou kampaní za návrat k průmyslovým kořenům a našim tradicím. SP ČR bude příští rok tímto projektem žít a pokusíme se ho zviditelnit široce mediálně. Výstupem by měly být i systémové změny ve výuce matematiky již od základních škol, motivační prvky pro studium budoucích studentů technických oborů - od učilišť, odborných středních škol až po odborné technické vysoké školy. Slibujeme si, že jak rodiče, tak budoucí studenti pochopí, že studovat technické obory je v jejich vlastním zájmu, že budou mít jistotu budoucího dobrého zaměstnání s atraktivním příjmem, které je bude bavit. Jiří Holoubek: Osobně bych byl velmi rád, aby Rok průmyslu a technického vzdělávání nebyl jenom rokem, ale odstartoval trvalý zvyšující se zájem obyvatel České republiky o český průmysl. Popularizace konkrétních odvětví průmyslu, úsilí o změnu pohledu veřejnosti na průmysl jako celek i spolupráce s technickým školstvím lze najít v každodenní činnosti stovek, možná tisíců lidí u nás. Ve vyhlášení Roku průmyslu a technického vzdělávání spatřuji možnost jakéhosi frontálního útoku na všechny skupiny, které chceme oslovit. Zejména by mělo jít o ty zatím nepřesvědčené. Bohužel mezi ně nepatří jenom rodiče a potenciální žáci či studenti technických oborů, ale i spousta státních institucí a mnohdy i školy samy.

15 Za velmi důležité považuji kromě dlouhodobých efektů ve formě systémových změn v oblasti technického vzdělávání (financování, firemní školy, podíl jednotlivých odvětví průmyslu, odbornost pedagogů ) i efekty krátkodobé, které mohou ovlivnit bezprostřední rozhodování žáků a studentů posledních ročníků základních a středních škol. V Českomoravské elektrotechnické asociaci máme řadu velmi dobrých zkušeností ze spolupráce jak v oblasti technického školství, tak i státních institucí s průmyslovými podniky. Společně s některými technickými univerzitami a středními školami připravujeme netradiční hodnocení pedagogů, které bude blíže odrážet pohled potenciálních zaměstnavatelů jejich absolventů. Všechny aktivity asociace rádi vložíme do Roku průmyslu a technického vzdělávání a předpokládám, že většina těchto zkušeností bude aplikovatelná i v jiných průmyslových odvětvích. Jan Wiesner Vyhlášení roku 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání Svazem průmyslu a dopravy ČR je důležitá aktivita, ke které se připojila i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Musí směřovat k prosazování všech nezbytných potřeb a podmínek k odstranění bariér ve prospěch růstu jednotlivých potřebných průmyslových odvětví a k tomu základního předpokladu, tj. zvýšení úrovně technického vzdělávání. Je tedy třeba zpracovat kampaň se širokým okruhem členských organizací, školami, institucemi státní správy i dalšími, samozřejmě i s tiskem, televizí i ostatními médii. Řešit je nutné celou škálu předpokladů nutných k základní potřebě růstu průmyslu, který zabezpečí budoucnost dalších generací, jejich zaměstnanost a zvýšení životní úrovně. Je třeba i podpořit zájem rodičů a veřejnosti k řemeslu jako takovému, podporu nejen středního a vysokého technického vzdělávání, ale i učňovského školství, které bude pro mnohé velice perspektivní. Bohdan Wojnar Cílem Roku průmyslu je oslovit odbornou i laickou veřejnost a ukázat jí, jak moc se průmysl změnil a proč technické vzdělání a následné zaměstnání v průmyslu znamená velice zajímavou pracovní perspektivu. Leckdo si to neuvědomuje, ale probíhá čtvrtá průmyslová revoluce průmysl je největší investor do výzkumu a inovací, robotické systémy řízené počítači provádějí stále komplexnější úkony. Navíc zaměstnanci, zejména v automobilovém průmyslu, dostávají za svou práci vysoce nadstandardní odměnu. Přesto si to řada rodičů neuvědomuje a zbytečně posílá své děti na humanitní obory a nechtěně je v budoucnu vystavuje možným problémům s hledáním práce. Pokud se celá kampaň Roku průmyslu podaří, za rok touto dobou nebude nikdo, kdo by si to neuvědomoval.

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více