Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015"

Transkript

1 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou pokračovat i v letech následujících PROČ TO PŘIPRAVUJEME? Snaha o nastartování celospolečenské změny ve vnímání průmyslu a technických oborů Snaha podpořit a posílit zapojení firem do spolupráce se školami a vzdělávacími zařízeními Snaha o řízenou diskuzi koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání KOHO SE KAMPANÍ SNAŽÍME OSLOVIT? Laická veřejnost: žáci/studenti, rodiče žáků a studentů Odborná veřejnost: podnikatelé působící v průmyslových odvětvích; školská a další vzdělávací zařízení a jejich management a zaměstnanci; instituce (z oblasti vzdělávání, kariérního poradenství, výzkumu, vývoje a inovací) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KAMPANĚ Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů, nejde tedy o izolovanou samostatnou aktivitu SP ČR a ministerstev Svaz kampaň zastřešuje a koordinuje Omezený počet vlastních klíčových aktivit SP ČR, hlavní důraz na zviditelnění a propojení již existujících aktivit různých institucí/subjektů/projektů/programů Jednotný branding kampaně a zastřešující webové stránky (spuštění únor 2015) JAK JE V SOUČASNOSTI VNÍMÁN PRŮMYSL? Hrdost na průmysl veřejnost projevuje takřka výhradně pouze ve vztahu k tradici a historii, nikoliv k současnosti názor na současný stav a úroveň českého průmyslu není ve veřejnosti vyprofilován. Zároveň však obecně převažuje mínění, že průmysl by se měl nadále rozvíjet jako důležitá součást národního hospodářství. JAK CHCEME, ABY BYL PRŮMYSL VNÍMÁN PO KAMPANI? Kampaní bude propagována aktuální podoba průmyslu 21. století a rozmanitost, inovativnost i společenská odpovědnost současných průmyslových oborů. Průmysl by měl být u laické veřejnost po kampani vnímán celkově pozitivněji, v kontextu současné globální ekonomiky a jako moderní a inovativní páteř českého hospodářství.

2 JAK JE V SOUČASNOSTI VNÍMÁNO STUDIUM TECHNICKÝCH OBORŮ? Ze strany laické veřejnosti a především žáků, studentů a jejich rodičů je studium technických oborů vnímáno jako spíše nezajímavé a bez odpovídající vazby na praxi a současné technické trendy, s malou možností uplatnění, kariérního vzestupu a odpovídajícího finančního ohodnocení. JAK CHCEME, ABY BYLO VNÍMÁNO PO KAMPANI STUDIUM TECHNICKÝCH OBORŮ? Kampaň by měla vyzdvihnout důležitost a nepostradatelnost kvalitního technického vzdělávání jak pro budoucnost průmyslu v ČR, tak i pro osobní perspektivu jednotlivců. Atraktivita studia technických oborů by se ve vědomí veřejnosti měla posunout na stejnou úroveň jako je studium humanitních či ekonomických směrů. Pro absolventy technických oborů všech úrovní nabízí tuzemských průmysl širokou škálu pracovních příležitostí s dobrou životní perspektivou a dobře své zaměstnance odměňuje. JAKOU ÚLOHA BY MĚLA SEHRÁT KAMPAŇ V RÁMCI SNAHY O PROSAZOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH ZMĚN? Kampaň bude prostřednictvím jednotlivých aktérů z řad institucí i reprezentantů podnikatelské sféry předkládat, diskutovat a komunikovat řadu návrhů systémových změn v oblasti vzdělávání, tak aby působily ve prospěch zvyšování zaměstnanosti v průmyslových odvětvích. NÁSTROJE KAMPANĚ: Prostor všem souvisejícím aktivitám na společné interaktivní bázi pod jedním brandingem Realizace PR aktivit vztahující se k podpoře průmyslu a technického vzdělávání Informování o úspěšných a inspirativních příbězích a vzorech Vytvoření společné celonárodní diskusní platformy o podpoře technického vzdělávání HLAVNÍ TEMATICKÉ BLOKY KAMPANĚ: Modernost a inovativnost průmyslu (rozmanitost a tvář současného průmyslu; inovace jako cesta k udržitelnému rozvoji; společenská odpovědnost průmyslu) Technické vzdělávání (zlepšování image technických oborů; perspektivy uplatnění absolventů technických oborů; podoby technického vzdělávání v 21. století) Spolupráce ve vzdělávání (spolupráce vysokých, středních a základních škol s výrobní sférou i mezi školami navzájem; participace firem na vzdělávání) Financování, kvalita a relevance vzdělávání (diskuze nad změnami a návrhy konkrétních opatření) AKTIVITY KAMPANĚ: Pořádání a podpora tematicky souvisejících akcí pro laickou i odbornou veřejnost (např. dny otevřených dveří ve školách i podnicích, konference, semináře, workshopy, apod.) Diskuzní setkání na vrcholné odborné úrovni zaměřená na systémové otázky v oblasti vzdělávání Prezentace úspěšných projektů spolupráce firmy/školy; školy/školy, prezentace inovačních řešení apod. Spolupráce s technickými centry, muzei, knihovnami při popularizaci techniky a průmyslu Prezentace soutěží (studentské, podnikatelské, inovační apod.) Vydávání publikací, sběr dat/dotazníková šetření a prezentace jejich výsledků Medializace témat kampaně (speciální přílohy spolupracujících médií, spolupráce s rozhlasem a televizí)

3 ŽÁDOUCÍ EFEKTY KAMPANĚ: Změnit stereotypy tradičního vnímání průmyslu a technického vzdělávání Podpořit intenzívnější zapojení firem do spolupráce se školami Pomoci zavést systémové změny, které posílí kvalitu i kvantitu absolventů technických oborů KOMUNIKAČNÍ POSELSTVÍ KAMPANĚ Z POHLEDU PRŮMYSLU: Průmysl je moderní a inovativní páteří české ekonomiky Průmysl nabízí atraktivní práci s dobrou životní perspektivou Průmysl zaměstnává a dobře ohodnocuje schopné talenty Průmysl pomáhá ve vzdělávání - přímou vazbou na praxi a současné trendy Průmysl aktivně spolupracuje se školami Průmysl dává zpětnou vazbu státní a veřejné správě PŘEHLED AKTIVIT NA ROK 2015 V průběhu celého roku 2015 budou v rámci kampaně prezentovány následující aktivity/akce: sada odborných konferencí - tradiční či nově organizované konference z oblasti vzdělávání či průmyslových oborů budou v roce 2015 prezentovány pod hlavičkou kampaně sada odborných veletrhů - tradiční či nově organizované veletrhy z oblasti vzdělávání či průmyslových oborů budou v roce 2015 prezentovány pod hlavičkou kampaně sada odborných diskuzních setkání - zaměřená na systémové otázky v oblasti vzdělávání a VaVaI (ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, a.s.) sada exkurzí ZŠ a SŠ do firem - exkurze v jednotlivých krajích (spolupráce firmy/školy) sada dní otevřených dveří VŠ i SŠ - akce charakteru otevřených dveří ve školách v jednotlivých krajích sada dní otevřených dveří ve firmách - akce charakteru otevřených dveří či podnikových dní ve firmách v jednotlivých krajích (zlepšování image průmyslu) sada podnikatelských, technických, studentských a inovačních soutěží tradiční či nově vyhlašované soutěže budou v roce 2015 prezentovány pod hlavičkou kampaně sada regionálních HR setkání - HR kluby - setkání personalistů firem v jednotlivých krajích (CzechInvest ; B2B spolupráce) sada regionálních workshopů ke spolupráci v podpoře technického vzdělávání - setkání škol, firem a veřejné správy v jednotlivých krajích (CzechInvest; B2A spolupráce) sada genderově zaměřených seminářů - Ženy ve výzkumu a podnikání networkingová setkání k přenášení zkušeností v aplikovaném výzkumu (TA ČR; spolupráce firmy/akademická sféra) sada regionálních setkání k inovacím setkávání inovativních firem (B2B spolupráce, spolupráce firmy/akademická sféra)

4 PŘÍKLADY VYBRANÝCH AKCÍ: Leden 2015 NÁRODNÍ KULATÝ STŮL K ODBORNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Národní kulatý stůl k prostředkům (pomůckám) podporujícím technické vzdělávání. Akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). SOUTĚŽ KE SPUŠTĚNÍ BURZY NA METODICKÉM PORTÁLE RVP.CZ (v rámci projektu POSPOLU) online, provoz burzy následně pak průběžně celý rok 2015 Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které budou postupně zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. K využití zejména střední školy a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovaly místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. Akce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV). VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ SPČR A TAČR PRO DĚTI A VYSOKOŠKOLÁKY vyhlášení ; účast celorepublikově Sada několika výtvarných soutěží TA ČR a SP ČR s tématy technika pro žáky (různé stupně ZŠ) a pro studenty VŠ technického i uměleckého zaměření (různé kategorie). Vyhlášení výsledků v rámci Cen TAČR Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Technologické agentury ČR (TA ČR). CENA POSPOLU PRO INSTRUKTORA VE FIRMĚ online, ; (uzávěrka přihlášek) V rámci výběru oceněných v Ceně POSPOLU pro instruktora ve firmě budou vybrány zajímavé příběhy instruktorů odborných škol, kteří se věnují žákům při odborném výcviku či odborné praxi. Porota vybere nejzajímavější příklady toho, jak instruktor může ovlivnit výchovu a život mladých lidí. Akce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a projektu POSPOLU. Cena bude vyhlášena na závěrečné konferenci projektu POSPOLU na jaře. INOVACE VE SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO (konference) Mladá Boleslav Cílem konference je podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování a učitelů environmentálního vzdělávání středních škol, podpora odborníků na kariérové poradenství ÚP a informování odborné veřejnosti o trendech výroby nových automobilů ve společnosti ŠKODA AUTO. Akce členské firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

5 Únor 2015 NÁRODNÍ KULATÝ STŮL K ODBORNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Národní kulatý stůl k technickému a učňovskému vzdělávání. Akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). JAK DÁL V TECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ Národní diskuzní panel (zahájení diskuze systémových témat vzdělávání v rámci kampaně Roku 2015) celonárodní odborně věcná úroveň popis stavu, definování problémů, návrhů řešení a východisek. Klíčová témata kampaně Roku 2015 z hlediska vzdělávání: pružnost v náplni studijních oborů podle budoucího uplatnění absolventů; různé formy participace zaměstnavatelů; kvalita absolventů technických škol jako cesta k budoucí prosperitě. Odborná akce na vrcholné úrovni zastoupení. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s. TECHNICKÉ ŠKOLKY Prezentační a networkingové setkání k projektům podpory technického vzdělávání v předškolním věku. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České manažerské asociace. INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ (konference) Olomouc Odborná konference zaměřená na inovace vzdělávání v Olomouckém kraji. Klíčová témata: vyhodnocení cílů a přínosů inovací ve vzdělávání; představení zpracovaných nástrojů; potřební absolventi technické a přírodovědné vzdělávání; Potřební absolventi ICT obory. Akce OK4Inovace, participace Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

6 Březen 2015 TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V TALNETU Seminář pro pedagogy k úspěšným metodám práce v technickém vzdělávání s online podporou. Na semináři je možnost se setkat s organizátory a realizátory aktivit pro náročné zájemce v oborech technického vzdělávání i s účastníky těchto aktivit. Akce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 Konference Strojírenské fórum se zaměřuje na legislativu, finanční problematiku, certifikaci, licencování vývozu ve strojírenství a další související témata. Letošní ročník má čtyři tematické bloky: exportní a investiční možnosti českého strojírenství, podpora exportu; věda, výzkum, inovace; technické školství, duální systém; diskuzní panel na téma budoucnost středního školství. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (Svaz strojírenské technologie) a Exponex. SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ Pardubice Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, konkrétní a reálné problémy v krajích, příklady řešení a východisek, příklady dobré praxe. Klíčová témata: participace zaměstnavatelů na vzdělávacím procesu; cesty k řešení nedostatku technických učňovských profesí; systémová spolupráce na národní a regionální úrovni. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s. ČESKÁ INOVACE Vyhlášení výsledků soutěže. V soutěži Česká inovace jsou udělována ocenění v několika kategoriích, mj. inovační nápad, inovativní firma, inovační hvězda (pro MSP), inovace ve veřejné správě. Akce České inovace, o.p.s.

7 Duben 2015 SEMINÁŘ CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KROMĚŘÍŽ 2015 Kroměříž Cílem celostátního semináře pro management škol, školských zařízení a firem a podniků je prezentovat a diskutovat témata počátečního odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání v kontextu s relevantními prioritami operačních programů ESF pro programovací období a se sektorovými dohodami jako moderním nástrojem sociálního dialogu. MANAŽER ROKU VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE Slavnostní galavečer. Ocenění propagátora technického vzdělávání, ocenění vítězů soutěže o nejlepší studentskou esej na téma technické vzdělávání. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Česká manažerská asociace (ČMA) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) jsou vyhlašovatelé 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. PODPIS CELONÁRODNÍ SEKTOROVÉ DOHODY Slavnostní akt podpisu celonárodní sektorové dohody. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) realizuje projekt, jehož úkolem je připravit řešení kritického stavu v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro trh práce, a to za pomoci konsensuálního nástroje sektorových dohod, který systémové změny řeší prostřednictvím Národní dohody mezi zaměstnavateli, odbory, vládou ČR a kraji. Strategickým cílem Národní dohody je zajištění dostatečného počtu lidí s potřebnou kvalifikací (tj. s relevantními kompetencemi, kvalitně připravených a v potřebných počtech a struktuře) na trhu práce. FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, konkrétní a reálné problémy v krajích způsobené současným nastavením systému, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: objem a struktura prostředků na vzdělávání a jejich využití; potřeba reformy financování regionálního školství; financování technických VŠ. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s.

8 Květen 2015 POSPOLU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Závěrečná konference se sborníkem pro cca 150 účastníků projektu POSPOLU (školy, zaměstnavatelé, další sociální partneři, MŠMT, MPO, zřizovatelé škol). Akce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV). OSLAVA 25. VÝROČÍ ZNOVUZALOŽENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Setkání průmyslníků diskuzní setkání zakladatelů SP ČR, bývalých prezidentů SP ČR a bývalých politiků, současných průmyslníků, majitelů a nejvyšších manažerů významných firem, osobností světa byznysu, členů vlády apod. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). DEN PRŮMYSLU V OSTRAVĚ Ostrava Akce pro veřejnost (rodiny s dětmi) v areálu Dolní Vítkovice, zábavný program zaměřený na techniku. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). TÝDEN INVESTIC, regiony Sada akcí typu exkurze, workshopy, konference, vyhlášení výsledků soutěže Investor roku. Akce agentury CzechInvest, participace Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

9 Červen 2015 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ) 37. ročník SOČ byl vyhlášen v 18 vědních oborech, z toho 13 oborů má technické a přírodovědné zaměření. Soutěžní práce obhajují žáci před odbornými porotami na úrovni školních, okresních a krajských kol. Vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka, které se účastní cca 300 autorů soutěžních prací, 90 porotců učitelů středních a vysokých škol, pracovníků AV ČR a odborníků z praxe. Akce Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Celostátní přehlídka SOČ se koná v červnu 2015 v Praze ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou. Zapojeny budou další vysoké školy a odborná pracoviště. KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ Liberec Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, zaměřeno na kvalitu a relevanci poskytovaného vzdělávání a složky, které je ovlivňují, konkrétní a reálné problémy v krajích způsobené nastavením systému, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: připravenost uchazečů o studium na technických VŠ; profesní orientace českých VŠ; kvalita škol, kvalita a obsah vzdělávacích programů. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s. ZAMĚSTNAVATEL ROKU Konference a vyhlášení výsledků soutěže. Akce Klubu zaměstnavatelů ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) a Svazem průmyslu a dopravy ČR. VYDÁNÍ PUBLIKACE ALMANACH TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Slavnostní křest publikace shrnující aktivity a projekty v oblasti technického vzdělávání. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

10 Červenec 2015 VYDÁNÍ PUBLIKACE PANORAMA PRŮMYSLU Slavnostní křest publikace shrnující informace o vývoji jednotlivých průmyslových odvětví v ČR. Akce Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Srpen 2015 LETNÍ BUSINESS ŠKOLA region, bude upřesněno Diskuzní setkání podnikatelů a politiků s vybranými studenty technických vysokých škol. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Září 2015 SNĚM SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Brno Tradiční sněm SP ČR za účasti významných hostů konaný v rámci MSV Brno. Členské firmy i odvětvové svazy SPČR, členové Vlády ČR, zástupci partnerských organizací, další významní domácí i zahraniční hosté. V rámci MSV Brno řada dalších akcí se zaměřením na průmysl a technické vzdělávání. ČESKÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ Odborná konference Nadace Depositum Bonum pro státní a veřejnou správu, management vzdělávacích zařízení, zástupce byznysu. Nadace Depositum Bonum je založena Českou spořitelnou (ČS). TECHNICKÉ ŠKOLSTVÍ JE COOL Plzeň Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, zaměřeno na změnu vnímání a motivaci, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: jak zlepšit image technických oborů; motivace a priority dnešních dětí a teenagerů; perspektivy uplatnění absolventů technických oborů. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s.

11 Říjen 2015 KONFERENCE TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cílem konference pro ředitele a učitele škol a zástupce krajů bude představení výstupů projektů podpory technického vzdělávání a jejich dopad do terénu a prezentace dalšího výhledu. Akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ Jablonec nad Nisou Diskuzní setkání manažerů a majitelů sklářských podniků, management vysokých a středních škol z oboru, zástupci státní správy. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR. BUDOUCNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU V REGIONECH Ostrava Blok konference odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, konkrétní a reálné problémy v krajích způsobené současným nastavením systému, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: tradiční průmyslová odvětví jako nositelé inovací; podpora inovativnosti zaměstnanců, úspěšná inovativní řešení; rozvojové perspektivy průmyslu. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia, a. s. DEN S TECHNOLOGICKOU AGENTUROU ČR Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarných soutěží pro VŠ a odborných Cen TA ČR (mj. ceny SPČR za technologické řešení). Účast manažerů a majitelů průmyslových podniků, managementu výzkumných center, vysokých a středních škol, zástupců státní správy. Akce Technologické agentury ČR (TA ČR).

12 Listopad 2015 OD MYŠLENKY K BYZNYSU PRŮMYSL A INOVACE Brno Diskuzní panel odborně věcná úroveň popis stavu na národní i regionální úrovni, konkrétní a reálné problémy v krajích způsobené současným nastavením systému, příklady řešení a východisek. Klíčová témata: byznys jako motor výzkumu a inovací v Česku; propojení aplikovaného výzkumu a firem; systém rozdělování státních prostředků na vědu a výzkum. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Economia. NÁRODNÍ CENA KVALITY Konference Kvalita - klíčový faktor ; seminář k Národní ceně kvality. vyhlášení vítězů soutěže, mj. ocenění "Excelentní firma" a "Společensky odpovědná firma". Akce Národní politiky kvality, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). HODNOCENÍ ŠKOL ZAMĚSTNAVATELI Slavnostní vyhlášení výsledků hodnocení škol zaměstnavateli. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Klubu zaměstnavatelů.

13 Prosinec 2015 SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ MEZINÁRODNÍCH OLYMPIÁD S MINISTREM MŠMT Setkání úspěšných účastníků mezinárodních soutěží navazujících na vybrané předmětové olympiády a další mezinárodní soutěže především přírodovědného a technického zaměření s ministrem školství. Každoročně na mezinárodní olympiády a další soutěže vyjíždí z ČR cca 80 studentů a 20 odborných doprovodů. Akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). PREZENTACE VÝSTUPŮ ŠETŘENÍ SP ČR Výstupy šetření mezi veřejností na téma vnímání průmyslu a technických oborů / výstupy šetření v podnikové sféře na témata systému podpory technického vzdělávání, aplikovaného výzkumu, inovací aj. Akce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). ČESKÁ HLAVA Vyhlašování výsledků soutěže v oblasti podpory vědy, techniky, vývoje a poznání. Ceny jsou udělovány v několika kategoriích. Akce Nadačního fondu Česká hlava a společnosti Česká hlava Promo s.r.o. TÝDEN VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V rámci týdne inovací probíhá mezinárodní sympozium INOVACE, mezinárodní veletrh invencí a inovací a vyhlášení výsledků ceny Inovace roku. Akce Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP ČR).

14 VYJÁDŘENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SP ČR Co si slibujete od Roku průmyslu a technického vzdělávání a jaký by měl být jeho ideální efekt? Jaroslav Hanák Kromě svazových voleb a tradičního sněmu v Brně je to super akce, kterou musíme perfektně prokázat své organizační schopnosti, profesní a profesionální zdatnost v přesvědčovacím procesu, že průmysl a technické vzdělání je to správné pro budoucnost růstu země, ale především skvělá budoucnost pro řady mladých lidí od učňů přes středoškoláky až po vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří v našich firmách najdou svoji budoucnost a jasnou životní jistotu. Stanislav Kázecký Ať již Československo, tak později Česko bylo a je průmyslovou zemí. Průmysl vždy tvořil ekonomickou páteř této země. V období po roce 1989 došlo bohužel k podcenění technického a učňovského školství a tím k úbytku lidí schopných nahradit kvalifikované pracovníky průmyslových podniků odcházející do důchodu. Vyhlášením Roku průmyslu a technického vzdělávání a zapojením co nejširšího okruhu lidí a firem do tohoto projektu by se jednak mělo zvýšit povědomí o důležitosti průmyslu pro tuto zemi a jednak by tato akce měla vyvolat zájem především mladých lidí o technické vzdělání a práci v průmyslu. Radek Špicar Doufáme, že se nám podaří všechny přesvědčit o významu technického školství pro budoucnost české ekonomiky. Rádi bychom se soustředili především na to, aby lidé pochopili, že studium technických oborů je pro jejich děti perspektivní. A že když si toto studium zvolí, nebudou mít problém sehnat práci a to práci dobře placenou. Skvělým výsledkem by bylo, kdyby se podařilo motivovat více mladých lidí ke studiu technických oborů a to včetně těch nejtalentovanějších v každém ročníku. Zbyněk Frolík Jedná se o obrovský projekt spojený s velkou kampaní za návrat k průmyslovým kořenům a našim tradicím. SP ČR bude příští rok tímto projektem žít a pokusíme se ho zviditelnit široce mediálně. Výstupem by měly být i systémové změny ve výuce matematiky již od základních škol, motivační prvky pro studium budoucích studentů technických oborů - od učilišť, odborných středních škol až po odborné technické vysoké školy. Slibujeme si, že jak rodiče, tak budoucí studenti pochopí, že studovat technické obory je v jejich vlastním zájmu, že budou mít jistotu budoucího dobrého zaměstnání s atraktivním příjmem, které je bude bavit. Jiří Holoubek: Osobně bych byl velmi rád, aby Rok průmyslu a technického vzdělávání nebyl jenom rokem, ale odstartoval trvalý zvyšující se zájem obyvatel České republiky o český průmysl. Popularizace konkrétních odvětví průmyslu, úsilí o změnu pohledu veřejnosti na průmysl jako celek i spolupráce s technickým školstvím lze najít v každodenní činnosti stovek, možná tisíců lidí u nás. Ve vyhlášení Roku průmyslu a technického vzdělávání spatřuji možnost jakéhosi frontálního útoku na všechny skupiny, které chceme oslovit. Zejména by mělo jít o ty zatím nepřesvědčené. Bohužel mezi ně nepatří jenom rodiče a potenciální žáci či studenti technických oborů, ale i spousta státních institucí a mnohdy i školy samy.

15 Za velmi důležité považuji kromě dlouhodobých efektů ve formě systémových změn v oblasti technického vzdělávání (financování, firemní školy, podíl jednotlivých odvětví průmyslu, odbornost pedagogů ) i efekty krátkodobé, které mohou ovlivnit bezprostřední rozhodování žáků a studentů posledních ročníků základních a středních škol. V Českomoravské elektrotechnické asociaci máme řadu velmi dobrých zkušeností ze spolupráce jak v oblasti technického školství, tak i státních institucí s průmyslovými podniky. Společně s některými technickými univerzitami a středními školami připravujeme netradiční hodnocení pedagogů, které bude blíže odrážet pohled potenciálních zaměstnavatelů jejich absolventů. Všechny aktivity asociace rádi vložíme do Roku průmyslu a technického vzdělávání a předpokládám, že většina těchto zkušeností bude aplikovatelná i v jiných průmyslových odvětvích. Jan Wiesner Vyhlášení roku 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání Svazem průmyslu a dopravy ČR je důležitá aktivita, ke které se připojila i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Musí směřovat k prosazování všech nezbytných potřeb a podmínek k odstranění bariér ve prospěch růstu jednotlivých potřebných průmyslových odvětví a k tomu základního předpokladu, tj. zvýšení úrovně technického vzdělávání. Je tedy třeba zpracovat kampaň se širokým okruhem členských organizací, školami, institucemi státní správy i dalšími, samozřejmě i s tiskem, televizí i ostatními médii. Řešit je nutné celou škálu předpokladů nutných k základní potřebě růstu průmyslu, který zabezpečí budoucnost dalších generací, jejich zaměstnanost a zvýšení životní úrovně. Je třeba i podpořit zájem rodičů a veřejnosti k řemeslu jako takovému, podporu nejen středního a vysokého technického vzdělávání, ale i učňovského školství, které bude pro mnohé velice perspektivní. Bohdan Wojnar Cílem Roku průmyslu je oslovit odbornou i laickou veřejnost a ukázat jí, jak moc se průmysl změnil a proč technické vzdělání a následné zaměstnání v průmyslu znamená velice zajímavou pracovní perspektivu. Leckdo si to neuvědomuje, ale probíhá čtvrtá průmyslová revoluce průmysl je největší investor do výzkumu a inovací, robotické systémy řízené počítači provádějí stále komplexnější úkony. Navíc zaměstnanci, zejména v automobilovém průmyslu, dostávají za svou práci vysoce nadstandardní odměnu. Přesto si to řada rodičů neuvědomuje a zbytečně posílá své děti na humanitní obory a nechtěně je v budoucnu vystavuje možným problémům s hledáním práce. Pokud se celá kampaň Roku průmyslu podaří, za rok touto dobou nebude nikdo, kdo by si to neuvědomoval.

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015. Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015. Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete 19. a 20. století je pryč ale současný moderní průmysl je veřejností přesto vnímán stále postaru. Občané si

Více

HARMONOGRAM AKTIVIT Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 (RPTV)

HARMONOGRAM AKTIVIT Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 (RPTV) HARMONOGRAM AKTIVIT Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 (RPTV) V průběhu celého roku 2015 budou v rámci kampaně přímo či nepřímo podpořeny následující aktivity/akce: sada odborných konferencí -

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 ROK PRŮMYSLU 2015 ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ ZMĚNÍME VNÍMÁNÍ PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PREMIÉR ČESKÉ REPUBLIKY A PREZIDENT SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR KONCEM ZÁŘÍ OFICIÁLNĚ

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 ROK PRŮMYSLU 2015 ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ ZMĚNÍME VNÍMÁNÍ PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PREMIÉR ČESKÉ REPUBLIKY A PREZIDENT SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR KONCEM ZÁŘÍ OFICIÁLNĚ

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání. Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Pohled zaměstnavatelů na současný stav odborného vzdělávání Ing. Pavel Juříček, Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (25 let) Zastupuje 27

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky

Pozvánka. čtvrtek 16. října 2014. Pod záštitou premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky Pozvánka Česká škola 21. století DRuhý RoČník konference ČeSká škola 21. Století na téma SPoluPRáce mezi školami a PoDniky na cestě k větší konkurenceschopnosti ČR. čtvrtek 16. října 2014 od 9.00 do 13.00

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI

PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI PROFIL ABSOLVENTA TECHNICKÉ MYŠLENÍ, TVOŘIVOST, MANUÁLNÍ ZRUČNOST A VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI - V ČR je nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí. - Je ohrožena budoucí konkurenceschopnost země. - Technické

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KAP základní informace Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Základní nástroj

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Podpora technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Kateřina Klapcová

Podpora technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Kateřina Klapcová Podpora technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji 21. 4. 2016 Kateřina Klapcová ARR, a.s. Představení společnosti 100% vlastníkem je Moravskoslezský kraj Oblast činnosti: strategické plánování, řízení

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum Lenka Mynářová koordinátor projektu Projekt realizují: Partneři: Obsah 1. Proč tento projekt? 1.1. Momenty pravdy při získávání talentu pro vědu a výzkum

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

SMART CITIES Z POHLEDU MMR

SMART CITIES Z POHLEDU MMR JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI SMART ANEB 7 KROKŮ NA CESTĚ DO CHYTRÉHO MĚSTA PRAHA, 22. 3. 2017 SMART CITIES Z POHLEDU MMR MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více