ODDÍL D Předpokládané vlivy ZÚR MSK na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODDÍL D Předpokládané vlivy ZÚR MSK na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území"

Transkript

1 ODDÍL D Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území

2 OBSAH D.I. IDENTIFIKACE RELEVANTNÍCH VAZEB SOUHRNNÉ SWOT ANALÝZY A... 1 D.II. VLIVY NA VÝSLEDKY SWOT ANALÝZ... 8

3 D.I. IDENTIFIKACE RELEVANTNÍCH VAZEB SOUHRNNÉ SWOT ANALÝZY A Následující hodnocení je v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 5/26 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zaměřeno na identifikaci následujících vlivů: vlivy na eliminaci nebo snížení hrozeb pro řešené území; vlivy na posílení slabých stránek řešeného území; vlivy na využití silných stránek a příležitostí pro řešené území; vlivy na stav a vývoj hodnot řešeného území. Hlavním cílem hodnocení bylo identifikovat vazby jednotlivých částí na jednotlivé položky SWOT analýzy. Jako části byly zvoleny jednotlivé navržené rozvojové a specifické oblasti a rozvojové osy, silniční a železniční plochy a koridory, koridory a plochy protipovodňové ochrany, a koridory a plochy územního systému ekologické stability. Pro hodnocení byl použit výklad významu jednotlivých položek souhrnné SWOT analýzy vytvořené rámci pro potřeby rozboru udržitelného rozvoje území v rámci průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP. Samotné názvy jednotlivých položek jsou pouze shrnující a nemusí vystihovat všechny aspekty, kterých se daná položka týká. Pro jednoduší práci se závěry provedeného hodnocení jsou níže popsány položky jednotlivých části souhrnné SWOT analýzy, která byla jedním ze závěrů rozboru udržitelného územního rozvoje území MSK. SILNÉ STRÁNKY S1: Zajištěná občanská vybavenost a dopravní dostupnost Kraj je napojen na transevropské multimodální koridory, převážná část území má dobrou dopravní dostupnost k občanské vybavenosti, v Ostravské aglomeraci je také dobrá dopravní dostupnost do zaměstnání. V kraji je nízký podíl neobydlených bytů, v některých částech (Frýdlant nad Ostravicí, Bruntál, Jablunkov) dochází k postupnému oživování bytové výstavby, v méně zalidněných částech kraje (Jeseníky, ) dochází k přírůstku obyvatelstva. S2: Strategická poloha kraje Výhodná geografická poloha na pomezí tří států, dobré dopravní spojení s okolními regiony a státy (hlavní přepravní tahy na Polsko a Slovensko) i stabilní demografická situace spolu s vysokým stupněm industrializace a probíhající ekonomickou transformací a dematerializací regionální ekonomiky činí kraj strategickým územím pro řadu investorů. S3: Silná energetika založená na vlastních palivových zdrojích Díky těžbě uhlí (významné zásoby, vybudované zpracovatelské kapacity) a existujícím elektrárenským a teplárenským kapacitám je jádrová oblast kraje energeticky soběstačná. Kromě uhlí lze v budoucnosti využívat i jiné zdroje (průmyslové odpady, biomasu nebo důlní methan). Dobrá je 1

4 i rozvodná infrastruktura (soustava v kraji je dobře napojena na nadřazenou soustavu vysokého napětí, soustavy centrálního zásobování teplem mají vysoký podíl na dodávkách tepla). S4: Možnosti rekreace v přírodním prostředí Díky vysoké lesnatosti (, Jeseníky), dobré stabilitě lesních porostů a horskému charakteru v zalesněných oblastech kraj nabízí dobré možnosti rekreace včetně lyžování a cyklistiky. Existence významných ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2 přispívá k atraktivitě území. Zkušenosti se zemědělským hospodařením v horským oblastech i vysoký podíl trvalých travních porostů vytváří dobré podmínky pro eko-agro turistiku a využívání biomasy. S5: Stabilní ekosystémy Snižování emisí, šetrné způsoby zemědělství, zlepšující se kvalita povrchových vod a zlepšující se odpadové hospodářství napomáhá stabilizaci území i ekosystémů nejen v okrajových oblastech kraje. V okrajových oblastech má kraj jedinečné přírodní a krajinné kvality, které nejen zvyšují atraktivitu života na území kraje, ale mohou přispět k rozvoji turistiky (terciární sféra ekonomiky). SLABÉ STRÁNKY W1: Znečištěné ovzduší a hluková zátěž Silný energetický sektor (velké a střední zdroje), ale i zpracování uhlí a metalurgie emitují zejména PAU a PM1. Dochází k plošnému překračování imisních limitů pro PM1 a cílového limitu pro benzo(a)pyren zejména ve východní části kraje (oblast přibližně vymezená spojnicemi Opava Nový Jičín a Nový Jičín Třinec). V části území (Ostravsko východní část, vymezená částí města, obcemi Vratimov, Petřvald, Šenov, Václavovice a okrajovou částí Havířova a Řepiště) dochází k souběžnému překračování více imisních limitů pro zdraví lidí PM1, benzo(a)apyren, benzen, arsen, lokálně oxid dusičitý. Jsou také překračovány hlukové limity zejména podél většiny průtahových komunikací (s korekcí na starou zátěž z dopravy jsou překračovány limity zejména ve střední části kraje pásmo Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, ). W2: Narušená krajina Těžba uhlí, energetika, průmysl a doprava spolu s nevhodnými metodami intenzivního zemědělství aplikovanými v méně příznivých oblastech (nízká bonita půdy, nevhodné klimatické podmínky) narušily retenci vody v krajině, zdraví a stabilitu přirozených i produkčních ekosystémů. Negativně působí i fragmentace krajiny liniovými stavbami (doprava, distribuční sítě). Stále vznikají a jsou rozšiřovány krajinné segmenty devastované důlními vlivy. Důlní činností došlo v některých oblastech (Ostravsko Karvinsko) k výraznému narušení režimu podzemních vod (včetně zdrojů léčivých jodobromových vod v Karviné Darkově). W3: Nevyužité lidské zdroje Nízká dopravní dostupnost okrajových částí kraje, nízká kvalifikace části lidských zdrojů i pokračující setrvačnost historické průmyslové a dopravní struktury brání efektivnímu využití lidských zdrojů a vede k problémům s nezaměstnaností zejména v periferních oblastech kraje, což umocňuje i blízkost 2

5 podobně málo rozvinutých oblastí v přilehlém území Polska. Vysoká nezaměstnanost je zčásti strukturálního charakteru a není ovlivněna stále nízkým podílem sektoru služeb na celkovém ekonomickém výsledku. V rámci kraje lze identifikovat nerovnoměrný populační vývoj (značně nepříznivý populační vývoj po roce 199 v Ostravské aglomeraci) a výrazně nižší hustotu osídlení v západní části kraje. Dochází k úbytku obyvatelstva přirozenou měnou i migrací. W4: Nevyvážený územní rozvoj Vysoká míra urbanizace a industrializace centrální části kraje je příčinou zhoršeného stavu složek životního prostředí (ovzduší, voda, krajina). Naproti tomu slabá sídelní struktura a zhoršená dopravní dostupnost je příčinou stagnace okrajových partií v jeho západní a severní části. Tyto regiony nemohou počítat s rozvojovými impulsy ze sousedních území buď z důvodů absence prostorových vazeb (horský masiv Jeseníků, existence VÚ Libavá) nebo z důvodu jejich slabé hospodářské základny (Polsko). PŘÍLEŽITOSTI O1: Posílení dopravního spojení kraje Dobudováním dálničního, leteckého a železničního spojení (jak celého kraje dobudování dálnice D47, vyšší využití mezinárodního letiště v Mošnově, tak v rámci kraje zejména zlepšení komunikační dostupnosti dopravně odlehlejších oblastí) spolu s odstraněním environmentálních "hot spots" (zejména sanace a rekultivace území postižených těžbou) a snížením emisního zatížení vzroste atraktivita a význam kraje (příchod pracovní síly z přilehlých regionů, atraktivita pro investory). V takovém případě lze očekávat i příchod kvalifikovaných pracovní sil z Polska a Slovenska. O2: Nová ekonomika Odklon od ekonomiky založené na "uhlí a oceli" k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou (hi-tech výroby, znalostní ekonomika), službám (rekreace a lázeňství) a zásobovací logistice je pro kraj cesta k ekonomické diversifikaci. O3: Efektivní využití přírodního bohatství Lepší hospodaření v lesích, zkvalitnění vodního hospodářství i lepší hospodaření v krajině (včetně speciální územní ochrany biotopů, zalesňování nelesních půd a rekultivace) může vést k efektivnímu hospodaření se zdroji (zejména za předpokladu efektivního využití prostředků z fondů EU). To je třeba kombinovat s energetickou a materiálovou efektivitou a využitím nových zdrojů energie (např. koksárenský plyn, biomasa). Vyšší využití lesního bohatství (včetně vodohospodářské funkce lesů) bude doplněno realizací soustavy chráněných území NATURA 2. O4: Moderní energetika a průmysl Příležitostí je modernizace a zvýšení efektivity využití domácí energetické základny kraje, hledání co nejšetrnějších postupů při těžbě a využívání neobnovitelných zdrojů ale také zvýšení jejich diverzifikace (biopaliva, důlní a koksárenský plyn, vysoce výhřevné odpady průmyslové). 3

6 HROZBY T1: Neúměrně rostoucí antropogenní zátěž Negativní environmentální dopady dynamického růstu ekonomiky (emise, zábory půdy) a dopravy (hluk, emise, fragmentace krajiny) spolu s riziky spojenými s globální změnou klimatu (extrémní sucha, záplavy, sněhové kalamity) mohou spolu s extensivní těžbou uhlí vést ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel a snížení kvality biodiverzity (tlak na výstavbu v přírodě cenných oblastech či v jejich těsné blízkosti). T2: Energetická a dopravní krize Zdražování energie, útlum těžby uhlí z důvodu nadměrné orientace na využívání tzv. obnovitelných zdrojů v energetice nebo na dovoz surovin z politicky rizikových oblastí. Úpadek konkurence neschopné železniční dopravy a nadměrná zátěž silniční infrastruktury může podvázat ekonomický růst regionu. T3: Krize lidských zdrojů Stagnace vzdělanosti, strukturální (dlouhodobá) nezaměstnanost vyvažovaná přílivem levné a nekvalifikované pracovní síly z Polska a Slovenska v kombinaci s odlivem kvalifikované a mladší pracovní síly nespokojené s prohlubujícími se sociálními konflikty může vést k ekonomické regresi. Stárnutí obyvatelstva a vylidňování okrajových oblastí tyto problémy jen zesílí. T4: Vyčerpání půdy a produkční kapacity lesa Úbytek zemědělské půdy (v důsledku výstavby a zalesňování) a další rozšiřování území poškozeného důlní činností (včetně starých škod) v kombinaci s acidifikací může nastartovat negativní trendy degradace půdy (včetně eroze), které mohou být dále prohloubeny intenzivním pěstováním energetických plodin. Monokultury umožňující intenzivní produkci biomasy spolu s projevy klimatických změn budou mít negativní dopady na stabilitu lesních porostů. Projeví se i nevhodné formy masové turistiky nebo rostoucí znečištění ovzduší. Snížená retenční schopnost krajiny povede ke zvýšení povodňových rizik. Tabulka č. 1 souhrnně znázorňuje relevanci jednotlivých částí k položkám SWOT analýzy. Relevanci k dané položce SWOT analýzy značí: 1 existuje vazba mezi danou částí a položkou SWOT analýzy, znamená, že vazba není. 4

7 Příloha č. 5 opatření obecné povahy Tabulka č. 1: Relevance jednotlivých částí k položkám SWOT analýzy Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby S1: Zajištěná občanská vybavenost a dopravní dostupnost S2: Strategická poloha kraje S3: Silná energetika založená na vlastních palivových zdrojích S4: Možnosti rekreace v přírodním prostředí S5: Stabilní ekosystémy W1: Znečištěné ovzduší a hluková zátěž W2: Narušená krajina W3: Nevyužité lidské zdroje W4: Nevyvážený územní rozvoj O1: Posílení regionálního významu O2: Nová ekonomika O3: Efektivní využití přírodního bohatství O4: Moderní energetika a průmysl T1: Neúměrně rostoucí antropogenní zátěž T2: Energetická a dopravní krize T3: Krize lidských zdrojů T4: Vyčerpání půdy a produkční kapacity lesa Rozvojová oblast republikového významu OB2 Rozvojová osa republikového významu OS1 (Katowice ) hranice ČR/Polsko Lipník nad Bečvou Olomouc Brno Břeclav hranice ČR/Slovensko ( Bratislava) Rozvojová osa republikového významu OS13 Třinec hranice ČR/SR ( Čadca)

8 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby S1: Zajištěná občanská vybavenost a dopravní dostupnost S2: Strategická poloha kraje S3: Silná energetika založená na vlastních palivových zdrojích S4: Možnosti rekreace v přírodním prostředí S5: Stabilní ekosystémy W1: Znečištěné ovzduší a hluková zátěž W2: Narušená krajina W3: Nevyužité lidské zdroje W4: Nevyvážený územní rozvoj O1: Posílení regionálního významu O2: Nová ekonomika O3: Efektivní využití přírodního bohatství O4: Moderní energetika a průmysl T1: Neúměrně rostoucí antropogenní zátěž T2: Energetická a dopravní krize T3: Krize lidských zdrojů T4: Vyčerpání půdy a produkční kapacity lesa Rozvojová oblast nadmístního významu Rozvojová osa nadmístního významu OS N1 ( ) Opava Krnov Specifická oblast republikového významu SOB2 - Specifická oblast republikového významu SOB3 Kralický Sněžník - Jeseníky Specifická oblast republikového významu SOB

9 Příloha č. 5 opatření obecné povahy Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby S1: Zajištěná občanská vybavenost a dopravní dostupnost S2: Strategická poloha kraje S3: Silná energetika založená na vlastních palivových zdrojích S4: Možnosti rekreace v přírodním prostředí S5: Stabilní ekosystémy W1: Znečištěné ovzduší a hluková zátěž W2: Narušená krajina W3: Nevyužité lidské zdroje W4: Nevyvážený územní rozvoj O1: Posílení regionálního významu O2: Nová ekonomika O3: Efektivní využití přírodního bohatství O4: Moderní energetika a průmysl T1: Neúměrně rostoucí antropogenní zátěž T2: Energetická a dopravní krize T3: Krize lidských zdrojů T4: Vyčerpání půdy a produkční kapacity lesa Specifická oblast nadmístního významu SOB N2 Budišovsko - Vítkovsko Silniční plochy a koridory nadmístního významu Železniční plochy a koridory nadmístního významu Plochy a koridory energetické infrastruktury Koridory a plochy protipovodňové ochrany Plochy a koridory pro ÚSES

10 D.II. VLIVY NA VÝSLEDKY SWOT ANALÝZ Každá z následující série tabulek (tabulky č. 2 18) je věnována jedné položce SWOT analýzy pro relevantní části (identifikované v předchozím kroku) konkrétně popisuje, jaké vlivy mohou mít na tuto položku SWOT analýzy jednotlivé záměry navrhované v rámci dané časti. U velké většiny částí byly identifikovány vlivy na položky SWOT analýzy, většinou se jednalo o vlivy pozitivní (resp. vlivy směřující k posilování silných stránek a příležitostí či k eliminaci slabých stránek či hrozeb). Pouze u dvou položek SWOT analýzy (O3: Efektivní využití přírodního bohatství a T4: Vyčerpání půdy a produkční kapacity lesa) nebyla identifikována žádná relevance s částmi. 8

11 Tabulka č. 2/18 - Vyhodnocení vlivů částí na jednotlivé položky SWOT analýzy OS1 (Katowice ) hranice ČR/Polsko OS13 Třinec hranice ČR/SR ( Čadca) OS N1 ( ) Opava Krnov S1: Zajištěná občanská vybavenost a dopravní dostupnost V rámci rozvojové oblasti je navrženo zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení oblasti se sousedními rozvojovými oblastmi či osami na území ČR, nebo SR či Polska a ostatními částmi Moravskoslezského kraje, zejména s regiony zahrnutými do specifických oblastí, propojení hlavních sídelních center včetně systému integrované dopravy. Dále je navrhován rozvoj pěší a cyklistické dopravy a cyklotras, a rozvoj služeb a veřejné infrastruktury. Opatření navrhovaná pro OB2 tedy přispívají k posilování dané silné stránky. Navrhována jsou opatření pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami v ČR, v Polsku a na Slovensku, zkvalitnění napojení sídel na silniční a železniční síť republikového a mezinárodního významu, zkvalitnění dopravní obsluhy území a rozvoj pěší dopravy a cyklodopravy, rozvoj služeb a veřejné infrastruktury. Opatření navrhovaná pro OS1 tedy přispívají k posilování dané silné stránky. Navrhována jsou opatření pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami v ČR, v Polsku a na Slovensku, zkvalitnění napojení sídel na silniční a železniční síť republikového a mezinárodního významu, zkvalitnění dopravní obsluhy území a rozvoj pěší dopravy a cyklodopravy, rozvoj služeb a veřejné infrastruktury. Opatření navrhovaná pro OS13 tedy přispívají k posilování dané silné stránky. Navrženo je zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy hlavních rekreačních středisek, rozvoj pěší dopravy a cyklodopravy a rozvoj veřejné infrastruktury a služeb, zejména s vazbou na rekreaci, sport a cestovní ruch. Opatření navrhovaná pro tedy částečně přispívají k posilování dané silné stránky, pouze částečně z důvodu zaměření relevantních navrhovaných opatření především pouze na oblast cestovního ruchu. V rámci rozvojové osy nadmístního významu OS N1 je navrhováno zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami v ČR a v Polsku, zkvalitnění napojení sídel v území na silniční síť republikového a mezinárodního významu, zkvalitnění dopravní obsluhy území zejména s vazbou na specifickou oblast republikového významu SOB3 Kralický Sněžník Jeseníky a zkvalitnění přeshraničního propojení silniční a cestní sítě s Polskem. Další rozvoj občanské vybavenosti zmíněn není. Navrhovaná opatření týkající se rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti tedy částečně přispívají k posilování dané silné stránky. Zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy rekreačních středisek včetně dopravní dostupnosti příhraničního území se Slovenskem. Rozvoj služeb je orientován pouze na sport a cestovní ruch. Přínos k posílení dané silné stránky lze tedy hodnotit jako pozitivní. Zmíněno je jak zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními oblastmi v ČR a v Polsku a dopravního propojení a obsluhy nových zastavitelných území, zejména rekreačních středisek. tak zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech. Podporován je i rozvoj občanské vybavenosti související s rekreací a cestovním ruchem. Přínos navrhovaných opatření k posílení dané silné stránky lze hodnotit jako pozitivní. 9

12 Specifická oblast republikového významu SOB 4 - Silniční plochy a koridory nadmístního významu Železniční plochy a koridory nadmístního významu Plochy a koridory energetické infrastruktury Koridory a plochy protipovodňové ochrany Plochy a koridory pro ÚSES S1: Zajištěná občanská vybavenost a dopravní dostupnost Vyhodnocení je shodné s vyhodnocením OB2. V rámci rozvojové oblasti je navrženo zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení oblasti se sousedními rozvojovými oblastmi či osami na území ČR, nebo SR či Polska a ostatními částmi Moravskoslezského kraje, zejména s regiony zahrnutými do specifických oblastí, propojení hlavních sídelních center včetně systému integrované dopravy. Dále je navrhován rozvoj pěší a cyklistické dopravy a cyklotras, a rozvoj služeb a veřejné infrastruktury. Opatření navrhovaná pro OB2 tedy přispívají k posilování dané silné stránky. V rámci navrhovaných opatření pro SOB N2 figuruje zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi Moravskoslezského a Olomouckého kraje (OB 2, OB 8 Olomouc), zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy tohoto území a rozvoj pěší a cyklodopravy. Navrhováno je i zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech. Všechna tato opatření přispívají k posilování dané silné stránky. Navrhované záměry přímo souvisí s rozvojem dopravní infrastruktury, takže součást dané silné stránky týkající se dopravní dostupnosti je navrhovanými opatřeními posilována. Navrhované záměry přímo souvisí s rozvojem dopravní infrastruktury, takže součást dané silné stránky týkající se dopravní dostupnosti je navrhovanými opatřeními posilována. 1

13 OS1 (Katowice ) hranice ČR/Polsko OS13 Třinec hranice ČR/SR ( Čadca) OS N1 ( ) Opava Krnov Jeseníky - Králický Sněžník Specifická oblast republikového významu SOB4 - Silniční plochy a koridory nadmístního významu Železniční plochy a koridory nadmístního významu Plochy a koridory energetické infrastruktury Koridory a plochy protipovodňové ochrany Plochy a koridory pro ÚSES Tabulka č. 3/18 - Vyhodnocení vlivů částí na jednotlivé položky SWOT analýzy S2: Strategická poloha kraje Všechna opatření týkající se rozvoje dopravní a technické infrastruktury a posilování dopravní dostupnosti v oblasti a jejím okolí a rozvoj ploch pro nové ekonomické aktivity a služeb posilují tuto silnou stránku. Všechna opatření týkající se rozvoje dopravní a technické infrastruktury a posilování dopravní dostupnosti v oblasti a jejím okolí a rozvoj ploch pro nové ekonomické aktivity a služeb posilují tuto silnou stránku. Všechna opatření týkající se rozvoje dopravní a technické infrastruktury a posilování dopravní dostupnosti v oblasti a jejím okolí a rozvoj ploch pro nové ekonomické aktivity a služeb posilují tuto silnou stránku. Většina relevantních navrhovaných opatření je zaměřena na úzkou oblast rekreace a cestovního ruchu, což lze charakterizovat jako částečný příspěvek k posílení silné stránky Strategická poloha regionu. Všechna opatření týkající se rozvoje dopravní a technické infrastruktury a posilování dopravní dostupnosti v oblasti a jejím okolí a rozvoj ploch pro nové ekonomické aktivity posilují tuto silnou stránku. Opatření týkající se zlepšení dopravního napojení a obslužnosti, rozvoje veřejné infrastruktury, rozvoj ploch pro nové ekonomické aktivity i zásoby surovinových zdrojů přispívají k posílení dané silné stránky. Zmíněno je jak zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními oblastmi v ČR a v Polsku a dopravního propojení a obsluhy nových zastavitelných území, zejména rekreačních středisek, tak zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech. Podporován je i rozvoj občanské vybavenosti související s rekreací a cestovním ruchem. Přínos navrhovaných opatření k posílení dané silné stránky lze hodnotit jako pozitivní. Všechna opatření týkající se rozvoje dopravní a technické infrastruktury a posilování dopravní dostupnosti v oblasti a jejím okolí, zásoby černého uhlí, revitalizace území dotčeného těžbou a rozvoj ploch pro nové ekonomické aktivity a služeb posilují tuto silnou stránku. Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení s sousedními rozvojovými oblastmi, zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy tohoto území, zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších opatření k posílení stability osídlení, zejména ve spádových sídelních centrech povedou k posílení silné stránky Strategická poloha regionu. Zlepšení dopravního propojení se sousedními oblastmi jednoznačně přispěje k posílení dané silné stránky. Zlepšení dopravního propojení se sousedními oblastmi jednoznačně přispěje k posílení dané silné stránky. Zlepšení sítě energetické infrastruktury jednoznačně přispěje k posílení dané silné stránky. 11

14 OS1 (Katowice ) hranice ČR/Polsko OS13 Třinec hranice ČR/SR ( Čadca) OS N1 ( ) Opava Krnov Specifická oblast republikového významu SOB 4 - Silniční plochy a koridory nadmístního významu Železniční plochy a koridory nadmístního významu Plochy a koridory energetické infrastruktury Koridory a plochy protipovodňové ochrany Plochy a koridory pro ÚSES Tabulka č. 4/18 - Vyhodnocení vlivů částí na jednotlivé položky SWOT analýzy S3: Silná energetika založená na vlastních palivových zdrojích Surovinová rezerva republikového významu ložiska černého uhlí Frenštát p. R. může přispět k posílení silné stránky S3. Aktivity související s těžbou černého uhlí mohou podpořit silnou stránku S3. 12

15 OS1 (Katowice ) hranice ČR/Polsko OS13 Třinec hranice ČR/SR ( Čadca) OS N1 ( ) Opava Krnov Specifická oblast republikového významu SOB 4 - Silniční plochy a koridory nadmístního významu Železniční plochy a koridory nadmístního významu Plochy a koridory energetické infrastruktury Koridory a plochy protipovodňové ochrany Plochy a koridory pro ÚSES Tabulka č. 5/18 - Vyhodnocení vlivů částí na jednotlivé položky SWOT analýzy S4: Možnosti rekreace v přírodním prostředí Opatření na podporu rekreace a ochranu přírodního prostředí přispívají k posílení dané silné stránky. Opatření na podporu rekreace a ochranu přírodního prostředí přispívají k posílení dané silné stránky. Opatření na podporu rekreace a ochranu přírodního prostředí přispívají k posílení dané silné stránky. Opatření jsou zaměřena zejména na rozvoj cestovního ruchu a rekreace v oblasti a budování příslušné občanské vybavenosti a technické infrastruktury, a na ochranu přírodního prostředí, což vede k významné podpoře možností rekreace v přírodním prostředí a posiluje tak danou silnou stránku. Opatření na podporu rekreace a ochranu přírodního prostředí přispívají k posílení dané silné stránky. Opatření jsou zaměřena zejména na rozvoj cestovního ruchu a rekreace v oblasti a budování příslušné občanské vybavenosti a technické infrastruktury, a na ochranu přírodního prostředí, což vede k významné podpoře možností rekreace v přírodním prostředí a posiluje tak danou silnou stránku. Opatření na podporu rekreace a ochranu přírodního prostředí přispívají k posílení dané silné stránky. Opatření na podporu rekreace a ochranu přírodního prostředí přispívají k posílení dané silné stránky. Opatření na podporu rekreace a ochranu přírodního prostředí přispívají k posílení dané silné stránky. 13

16 OS1 (Katowice ) hranice ČR/Polsko OS13 Třinec hranice ČR/SR ( Čadca) OS N1 ( ) Opava Krnov Specifická oblast republikového významu SOB 4 - Silniční plochy a koridory nadmístního významu Železniční plochy a koridory nadmístního významu Plochy a koridory energetické infrastruktury Koridory a plochy protipovodňové ochrany Plochy a koridory pro ÚSES Tabulka č. 6/18 - Vyhodnocení vlivů částí na jednotlivé položky SWOT analýzy S5: Stabilní ekosystémy Vymezení a následná realizace prvků ekologické stability přispěje k posílení stability ekosystémů v dotčeném území a tím i posílení dané silné stránky. 14

17 Tabulka č. 7/18 - Vyhodnocení vlivů částí na jednotlivé položky SWOT analýzy OS1 (Katowice ) hranice ČR/Polsko OS13 Třinec hranice ČR/SR ( Čadca) OS N1 ( ) Opava Krnov Specifická oblast republikového významu SOB 4 - W1: Znečištěné ovzduší a hluková zátěž Rozvoj dopravního propojení související s výstavbou dopravní infrastruktury a zkapacitnění stávajících komunikací může lokálně vést ke zvýšení emisí do ovzduší. Vliv na hlukovou zátěž bude záviset na způsobu realizaci konkrétních dopravních staveb je pravděpodobné, že nově budovaná dopravní infrastruktura povede ke snížení hlukové zátěže obyvatel, nicméně navýšení dopravní intenzity na stávajících komunikacích může situaci zhoršit. Podpora pěší dopravy a cyklodopravy bude mít na znečištění ovzduší a hlukovou zátěž naopak pozitivní vliv. U nově navrhovaných ekonomických aktivit bude vliv záležet na jejich charakteru, který není specifikován. Rozvoj dopravního propojení související s výstavbou dopravní infrastruktury a zkapacitnění stávajících komunikací může lokálně vést ke zvýšení emisí do ovzduší. Vliv na hlukovou zátěž bude záviset na způsobu realizaci konkrétních dopravních staveb je pravděpodobné, že nově budovaná dopravní infrastruktura povede ke snížení hlukové zátěže obyvatel, nicméně navýšení dopravní intenzity na stávajících komunikacích může situaci zhoršit. Podpora pěší dopravy a cyklodopravy bude mít na znečištění ovzduší a hlukovou zátěž naopak pozitivní vliv. U nově navrhovaných ekonomických aktivit bude vliv záležet na jejich charakteru, který není specifikován. Rozvoj dopravního propojení související s výstavbou dopravní infrastruktury a zkapacitnění stávajících komunikací může lokálně vést ke zvýšení emisí do ovzduší. Vliv na hlukovou zátěž bude záviset na způsobu realizaci konkrétních dopravních staveb je pravděpodobné, že nově budovaná dopravní infrastruktura povede ke snížení hlukové zátěže obyvatel, nicméně navýšení dopravní intenzity na stávajících komunikacích může situaci zhoršit.. Podpora pěší dopravy a cyklodopravy bude mít na znečištění ovzduší a hlukovou zátěž naopak pozitivní vliv. U nově navrhovaných ekonomických aktivit bude vliv záležet na jejich charakteru, který není specifikován. Zkvalitnění dopravního propojení a obslužnosti s sebou může nést riziko lokálního zvýšení emisí do ovzduší, navýšení dopravní intenzity na stávajících komunikacích může zhoršit hlukovou zátěž. Rozvoj dopravního propojení související s výstavbou dopravní infrastruktury a zkapacitnění stávajících komunikací může lokálně vést ke zvýšení emisí do ovzduší. Vliv na hlukovou zátěž bude záviset na způsobu realizaci konkrétních dopravních staveb je pravděpodobné, že nově budovaná dopravní infrastruktura povede ke snížení hlukové zátěže obyvatel, nicméně navýšení dopravní intenzity na stávajících komunikacích může situaci zhoršit. Zkvalitnění dopravního propojení a obslužnosti s sebou může nést riziko zhoršení znečištění ovzduší a hlukové zátěže. Opatření na podporu pěší dopravy a cyklodopravy mohou toto riziko naopak zmírnit. Zkvalitnění dopravního propojení a obslužnosti s sebou může nést riziko zhoršení znečištění ovzduší a hlukové zátěže. Opatření na podporu pěší dopravy a cyklodopravy mohou toto riziko naopak zmírnit. Zkvalitnění dopravního propojení a obslužnosti s sebou může nést riziko zhoršení znečištění ovzduší a hlukové zátěže. Opatření na podporu pěší dopravy a cyklodopravy mohou toto riziko naopak zmírnit. Zkvalitnění dopravního propojení a obslužnosti s sebou může nést riziko zhoršení znečištění ovzduší a hlukové zátěže. Opatření na podporu pěší dopravy a cyklodopravy mohou toto riziko naopak zmírnit. 15

18 Silniční plochy a koridory nadmístního významu Železniční plochy a koridory nadmístního významu Plochy a koridory energetické infrastruktury Koridory a plochy protipovodňové ochrany Plochy a koridory pro ÚSES W1: Znečištěné ovzduší a hluková zátěž Výstavba nových dopravních tahů a zkapacitnění stávajících komunikací může vést ke zvýšení znečištění ovzduší a tím i prohloubit slabou stránku W1. Navrhované zkapacitnění regionální železniční trati č. 325 může jen v omezené míře přispět ke zvýšení hlukové zátěže v dané lokalitě. 16

19 OS1 (Katowice ) hranice ČR/Polsko OS13 Třinec hranice ČR/SR ( Čadca) OS N1 ( ) Opava Krnov Specifická oblast republikového významu SOB4 - Silniční plochy a koridory nadmístního významu Železniční plochy a koridory nadmístního významu Plochy a koridory energetické infrastruktury Koridory a plochy protipovodňové ochrany Plochy a koridory pro ÚSES Tabulka č. 8/18 - Vyhodnocení vlivů částí na jednotlivé položky SWOT analýzy W2: Narušená krajina Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení (zejména nové liniové dopravní stavby) a nové ekonomické aktivity mohou mít negativní vlivy na krajinu a tím dále zhoršit tuto slabou stránku. Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení (zejména nové liniové dopravní stavby) a nové ekonomické aktivity mohou mít negativní vlivy na krajinu a tím dále zhoršit tuto slabou stránku. Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení (zejména nové liniové dopravní stavby) a nové ekonomické aktivity mohou mít negativní vlivy na krajinu a tím dále zhoršit tuto slabou stránku. Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení (zejména nové liniové dopravní stavby), nové ekonomické aktivity a v jisté míře i aktivity cestovního ruchu mohou mít negativní vlivy na krajinu a tím dále zhoršit tuto slabou stránku. Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení (zejména nové liniové dopravní stavby) a nové ekonomické aktivity mohou mít negativní vlivy na krajinu a tím dále zhoršit tuto slabou stránku. Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení (zejména nové liniové dopravní stavby), nové ekonomické aktivity a v jisté míře i aktivity cestovního ruchu mohou mít negativní vlivy na krajinu a tím dále zhoršit tuto slabou stránku. Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení (zejména nové liniové dopravní stavby), nové ekonomické aktivity a v jisté míře i aktivity cestovního ruchu mohou mít negativní vlivy na krajinu a tím dále zhoršit tuto slabou stránku. Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení (zejména nové liniové dopravní stavby), těžbou černého uhlí a nové ekonomické aktivity mohou mít negativní vlivy na krajinu a tím dále zhoršit tuto slabou stránku. Následky těžby černého uhlí mohou zmírnit navrhovaná rekultivační opatření. Opatření týkající se zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení (zejména nové liniové dopravní stavby) mohou mít negativní vlivy na krajinu a tím dále zhoršit tuto slabou stránku. 17

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

AKTUALIZACE Č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO

AKTUALIZACE Č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO VI. CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE Č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Část - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj ZADAVATEL

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více