ANALÝZA ČASOV ARTIKULACE JANAčKOVY HUDBY A JEJÍ M02N VYU2ITÍ P I VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITNÍHO TYPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA ČASOV ARTIKULACE JANAčKOVY HUDBY A JEJÍ M02N VYU2ITÍ P I VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITNÍHO TYPU"

Transkript

1 ANALÝZA ČASOV ARTKULACE JANAčKOVY HUDBY A JEJÍ M02N VYU2TÍ P VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNVERZTNÍHO TYPU Kael Steinmetz Svým příspěvkem bych chtěl hlavně upozonit na potřebu výchovy mladých editoů kitických vydání děl českých '1klasiků 20 soletí" na muzikologických katedách univezit Když vyšel v oce svazek Souboného kitického vydání děi L Janáčka /klavíní dílo/, následující polemika na stánkách Hudebních ozhledů zdůaznila, že tak významnému edičnímu pojekt měia předcházet je tě hlub i pfip ava mj fomou velkého množ t í ovedených anaiytický h sond do vydávaných děl Dnes se pojekt pomalu postupně ealizuje, ovšem s jeho dokončením /zvl ve velmi složitých ekonomických podmínkách současnosti/ se počítá hluboko v 21 století Mezitím se snad jistě začnou ealizovat obdobné pojekty děl B Matinů A Háby, M Kabeláče a dalších Máme po toto kvantum páce a tyto časové hoizonty připaveny mladé editoy? Specializovaných odboníko v hudebně nakladatelské oblasti není mnoho, jsou to většinou skladatelé často též s muzikologíckým školením /v pfipad! Souboného kitického vydáni děl L Janáčka třeba d J Bughause, doc M Štědoň, doc L Faltus/ nebo muzikologové zabývající se onou skladatelskou osobností /v uvedeném případě Janáčkem/ jako pof Vysloužil, doc Fukač, d Němcová, d Staková apod Kitickou edici by měly, jak bylo řečeno, předcházet hluboké analýzy vydávaných děl Není pochyb o tom, že edito a záove ana)ytik musí být co nejlépe vyzbojen pávě hudebně teoeticky /samozřejmě též hudebně histoicky, esteticky, se silně vyvinutým kitickým smyslem/ K tomu školené pacovníky mají pávě vychovávat univezitní muzikologické katedy Student1 by se zde měli učit detailně přistupovat k zápisům hudebních stuktu, tedy k analýzám děl asi takovým způsobem, jak se okusím nyní demonstovat v následující ukázce analytické sondy do časové a- 69

2 tikulace Janáčkovy hudby ve sbou Potulný šílenec Ještě odám, že jsem si vědom toho, že po konfeenci zaměř nou na výuku hudebně teoeetických disciplín není hudební analýza hlavní poblematikou, a poto se zaměřím jen na někteé dílčí jevy, se kteými se může setkat edito při analýze kinetické složky pováděné pouzs po potřeby vystižení věného notového ápisu /metaznaku/ ytmu, meta, tempa, zkátka časového půběhu skladby Při analýze se soustředím na sledováni meticko ytmického dění jak na Úovni subtaktové /''hloubka meta" v ámci taktu, zvláště u taktů složených je důležité stanovit základní metickou ovinu a pak v případě tansakcentací, synkop a tzv vřazených sčasavacích vstev při neběžném dělení délkových hodnot t6nu v ámci taktu/, tak zvláš ě v ovině nadtaktového členění a peiodicity /tj sledování vyšších celků nadtaktové metické Úovně: pavidelné, symeticky utvářené kvadatuní členění apod/ U vokální tvoby si povšimnu zvláště odchylek pozódie zhudebňovaného textu od hudebního ytmu a meta a pokusím se o zdůvodnění Janáčkova osobitého přístupu k hudební deklamaci, na kteou pohlížel v podstatě z hlediska fonetického Pfi analýze kinetické sloiky této skladby vycházíme samozřejmě z jejího textu Míná převaha slav tříslabičných učila_ tojdobé metum v pvním velkém elku /1-84 takt/ Páteř vodních šesti taktů tvoří baytonové scilo ecitativního chaakteu na t nu malé b, ytmicky zcela závislé na pozodii textu /dvě stopy daktylské, tfi tochejské a jedna kvalitativně také tochejská/ Nad přízvuky taktové Úovně, vyplyvaj ící ze stop - - taktů n lézá e přízvuky vyšší oviny na 1 a - stopě - tj metické členění po třech taktech Na dělení po dvou taktech však ukazují náhlé "intejekce" tenoových hlasů s textem "šílenec" - tříslabičná s-topa umístěná vždy na duh ou a třetí dobu v tříčtvtečním taktu, vytvářející tak čtvtovou tiolu Umístění těchto "intejekcí" do 1, 3 a 5 taktu vytváří spíše členění celé šestitaktové plochy na takty Tento pocit neučitosti a ambivalence v čienění /kolísání mezi článkováním po 2 a 3 taktech/ celého sbou pak pokačuje v dalším pů- 70

3 běh u skladb Dvě daktylské stopy, vytvářející dva takty v tenoech a v duhých basech /vlasy měl zcu-ch a-né - 3 čtvtky a čtvtová kvatola s podloužením poslední slabiky/, tanspono- k 1 k v tk, t d, h t, o 2 vane pa ce em pe a o psanyc onu es, b 1, ges 1, c1s 2 1, a a ne zcela přesná ytmická imitace nejpve v sólovém baytonu a po následující tfítaktové "vsuvce" sólovéh o hlasu, tato původně dvojtaktí na třítaktí, kteá jsou jako celek meticky cítěna s přízvukem vždy na pvní době 1 ozšiřuje taktů a snad přízvukem ještě větším na pvní době 2 taktu, zatímco na pvní do bě třetíh o taktu těch to tojtaktí jp přiozený přízvuk nižší metické Úovně 11uměle" zvýazněn Téměř důsledně sylabické Janáčkovo zh udebnění Balejova překladu Th áku ova textu se pomítlo do základní metické oviny celého pvního dílu skladby, jež je dána hodnotou noty jedné čtvtky Pozodické přízvuky slabik v textu se většinou kyjí s meticky těžšími tóny v taktech a tam, kde tomu tak není, jde zcela jasně o skla atelův zámě, kteý je možno vždy vysvětlit Nad základní ovinou čtvtek /čítacích dob/ je v celém tomto dílu výazně patna nadřazená přízvuková vstva taktů /zcelovací sčasovka/ v délce tříčtvteční noty Na pozadí této "vstvy" not stejné délky učující vlastně tempo pesto /d= 84/, ad 7 taktu Mena masso /d-= 60/ a opět P stoa Meno mosso/ jsou ve skutečnosti vnímány všech ny meticko-ytmické odchylky a komplikace půběh u časové tikulace hudby u této skladby Ačkoliv ch aakte hudby odpo ídá tempovému označení pesto, jež se nepochybně v z ati uje ke čtvṫkám /J = 252/, janáčků v a i gin ální předpis je d= 84 Ovšem zde je jasně tojdobé metum, vych ázející z pozódie textu, označené předpisem 3; J a nikoliv l/d /jednodobé metum/ a členěné na celky nadřazené taktům /tojtaktí/ Nad touto vstvou tříčtvtečních not je již pak pouze nadtaktová ovina přízvuků, vytvářející členění po skupinách taktů, kde míně převažují tojtaktí Pesto Menno mosso

4 Tato tojtaktí vznikla z dvojtaktí umělou ytmickou imitací, kdy duhý hlas nastupoval na duhou /tedy lehkou/ dobu duhého taktu patně poto, aby bylo vice zdůazněno vždy duhé slovo dvojice, jakési ''uměl " zvýaznění přízvuku, neboi pvní slabika připadne vždy na těžk:ou dobu /např 11zcuchané!1, 11zapášené", "sevřeny 11, ",kho sdce 1 1, 11 světlušky" "EQkl a dech apod Nejen opakování těchto slnv, ale i nejpve melodický důaz a pak tfmto způsobem přízvučné zvýaznění jejich pvní slabiky ma jí svůj obsahový smysl A nyní zaměřím pozonost na někteé jevy v skutečně vel i "jemném předivu" metických vztahů v subtaktové ovině O čtvtové tiole v pvním tfetím a pátém taktu skladby jsem se už zmi oval TfítÓnová,meticky vzestupná sčasovka v 1 tenoech navazuje na podobnou, le sestupnou časovku v sólovém baytonu Vzniká tak tva o šesti tónech s důazem /metickým zatížením/ na tónu čtvtém : \ ; 11 \ J l l \ l Ší-le-nec! l \ ší-le-nec Kdybychom chtěl f meticko-ytmické dění např v 7 a 8 taktu i nesmíně komplikovaný výsledný ytmus změny v hybnnsti ''výsledné s6asavky" a jakési její neustálé ytmické "zhuštovániu a 11zředování11 někteých taktech /třeba t 27-28/ matematicky přesně vystihnout pak musíme tvání jednohotaktu ozdělit na 12 díl'ů a i díl_ek _j _e je_dna dvaatťicetinová n ta v sextole W:" W a tento dílek t"vá p:ři předep:saném temtu pesto /d = "84/ dvě setiny sekundy a při Mono mosso necelé tři setiny sekundy 72 - &

5 , čtvtky J o kvatoly 4: 3 duoly 2:3 tioly na 2 a 3 dobu tioly na 1 a 2 dobu i i: i \ --- 3:12 Výsledný součet ytmů kvatol a tiol na 2 a 3 dobu, tak jak je např v taktu osmém či jedenáctém, lze nejjednodušším způsobem zapsat takto : l! l l = i l f w t n LJJ č ;\i i w w l'- t lu LJ -i - A'!: i! w w w - --\ <;,dt;,,, ",4,- lj [ X w UJ Z uvedeného je patno, že dobné nuance v zap1su ytmu po intepetaci nemají paktický smysl Poto se naskýtá otázka, poč vůb c Janáček pociť val nutnost odlišit notačně ytmus v tenoových hlasech třeba v 8 nebo v 17 taktu : 73

6 nebo se-vře-nya v sóle baytonu v 9 1 l l l '?1:1 \ "--/ zc'u-cha-nénebo \ \ i 1J i,:l4 zc1t=cffa= ne /či tenou v 18/ taktu: notaci ytmu duol, tio!, kvato!, kvintol, eventuálně tol se skladatel řídil vždy počtem slabik textu; se-v ře-nypři sex- -!>:l -i i\ - --, \ \ l l 1 \ l 11 a 12 takt: vy-u-dlé, za-pá-še-né To, že někdy třeba po tříslabičná slo a vyhadil v tří čtvtečním taktu časový sek dvou dob či naopak čtyř dílů, má logické zdůvodnění pávě tím zvýazňováním důležitých slabik Pouze tam, kde skutečné ozdíly v jinak zapsaném ytmu byly nepatné, volil Janáček v jednom hlase vždy ten-způsob, kteý byl analogický třeba s jednoznačně utvářeným ytmem v předcházejícím taktu Poto je také v te8oech v 8 taktu zapsán ytmus jinak než v baytonu v taktu devátem 1 j l vla-sy měl 1 l l l l }J ( l --?> zcu-cha-né,- t i l 1 vla-sy- měl l l l 1 \ "?l t,'-j zcu-cha-né,- Zm a nálady dílu B skladby se odazila ve změně sčasování /tj ytmu i metta i při zachování stejně ychlého empa/ Celý tento díl se skládá ze tfí částí: al textové segmenty b/ segmenty c/ segmenty 31 a 32 "Jednoho dne " 11 Kdo, Ó kde 11 '' šílenec nalezl a ztatil li Klidná "pomluva" sólového sopánu /venkovský chlapec/, v níž převládají daktylské stopy, vytváří při xchlém tempu v šes- 74 _

7 1 tiasminovém ta_ktu dvajdabé metum 2/J;, jehož základní metická ovina(oť)je tenálně dělená čtvtka(j) v předcházejícím dílu /3/4 takt a tempa J 84/ se tedy ovná 252 MM a ta to tempa při změně taktového označení á při ÚdaJi J = J' znamená, že tep metických dob,ft je 168 Údeů za minutu Osou hudebního dění části_!_je sopánové sólo /nápadně zvýazňující metické i melodické akcenty počátečních slabik a tím i záoveň zvyšující význam (zdůaznění) slov i celkovou fonetickou sozumitelnost textu, což je Janáčkova tzv "myšlenková plastika"/,do něhož "vpadají" basy výaznými, meticky vzestupně-sestupnými šesti-, pěti- a čtyřtónovými sčasavkami - "intejekcemi" mužských hlasů Metické členění tohoto seku je 2+2+2,3 a pak 3+3 takty Na pozadí pavidelného "astu" tvořeného azemi a tezemi tenálně členěného dvojdobého meta vytvářejí čtyř- a dvojslabičné stopy kvatoly a duoly /tedy Šestnáctiny 4:3 a osminy 2:3/ Část b /takty / tohoto oddílu B je ytmicky i meticky dosti komplikovaná Je to způsobeno zvláště užitím většího počtu simultánně vedených textových pásem K Janáčkově technice ytmických imitací, jimiž naušuje p videlnost členěni /např v předcházejícím dílu této skladby jsou vyt ářena třítak- ' tí z dvojtaktí se stejným textem - ono opo ž"dováf}í stejného textu v jiném hlase vede vlastně ve vokální hudbě k vytváření ůzných metických pásem/, se nyní přidužují v sólových hlasech texty z z původně ůzných segmentů Poti ychlému tempu části je tento ytmicky i meticky elativně složitý Úsek v pomalém tempu /Adagio J' = 69/ Snížením původního tempa v 6/16 taktu /dvě tříslabičné stopy v jednom taktu - dvojdobé metum tenálně členěné/ je nyní přízvučná pozodie spíše tochejská: "potkalo ho štěstí, aniž o tom věč:lěl", -, - ""-"' _,,, -, - vyžadující binání dělení To vytváří v tojdobém metu, pod základní taktovou ovinou ef /3/8 takt/ nižší vstvu šestnáctin Z části a přechází i sem v mužských sboových hlasech vtíavé opakování otázky /v 1 basu ostinátně opakovaná ytmická figuka 75

8 kde,' ó kde? ), kteé vlastně způsobuje vznik pavidelného členění plo hy po dvoutak tích Ten t Ú k zpěvu mužských sboo_v_ých hlasů mů žene ; s le o načit za j kýsi elikt kvadatuniho a1enění, na je ož 1,, pozadí vytváří e itativní chaakte s lovéh sopánu a ba tonú /opěṫ na ťón u - alé: ḃ/ zcela nepavidei é ytmické Útvay s : ;,: častými tiolami a kvatolami podle počtu slabik /šestnáctiny 3:2 a dvaatfic tiny : 5:4/ ; ( Ve ztátě štěstí /zlatotvoného amene/ l e jistě spatřo- vat da atick jch9l c lého thákuovatextu Vz šený chaak- : te ot6 děje j anáček při hu ebn ní ještě podthuje přidáním i u i ického smi hu c lapde : celkový extatický výaz "sk ndč)v á n í" s6asovek s texte ' : " nalezl a l_tatil_ zlatotvoný kámen!'', stav jící na hud bnosti hláskové instumentace veše z vý a zn ě ním z v 1 á š t ě h 1 á s e k l a l, podobně j a k o " 1 " dal Š čás i e - lovech ' 1 11 _ slunc f žilo se, obloha byl_ a zlatá hledati pokladu/ - Tento text je_ v 1 : - na z ač á t k u!i tenoech 3 x opakován /pop yé a potřetí s tečkovaným ytmem tochejského meta a poduhé v celém mužském s - 1/8 takt/ s vcholem m lodickým i meti kým v n sledujíci 3/8 iaktu, kteý svým metickým zatíženímovlivní následuj_í- í dya t kty Zde zvlá tě tříosminoyý souzv k s ne vyššim zněj cím tóṅem i /stejně jako 7 taktů předtím gl/ s textem: "Tak" /jenž patří sice již do dalšího segmentu/ je jednoznačně zahnut hudebně /zvl meticky/ k předcházejícím třem taktům ) V závěu této ukázky z analýzy kinetické sjqžky Janáč\nvạ sbo u otulni ší l nec se ještě vyslovím k celkovému not čnim _ - : 0 ' ' ' :" > t ' " ", obazu, jaký by eventuálně měl být v budoucím SKVLJ Zde Sftmo f zřejmě nemám na mysli zcela přiozené inovace, nap taktového označení 3/J : či podobu tzv neběžn ho dělení y mických hodnot - kvatoly 4 3 duoly 2:3 apod, ale ev htuál í f d is taktové- ho označeni 11 J:: nebo i 3/J a další z1neny z toho vy cházející Po co nejlepší ozumite nost či pféhlednost komplikovaných ytmických tvaů mohou intep ti chápatjt ž zcela ve shodě Ja- 76 -

9 l náčkovým metonomickým Údajem J = 84/ za základní metickou ovinu /taktovací dobu/ jeden takt, což je vlastně tzv scelovací sčasovka Potom by ovšem došlo k podobnému jevu, kteý povedli editoři SKVLJ sv 1, např v 1 čísle klavíního cyklu Po zaostlém qhodníčku Naše večey či v č 9 tohoto cyklu /V pláči/, tedy že by metické označení bylo l/j a tři takty byly eventuálně spojeny podle "nadtaktového členění vždy do jednoho taktu 3/J /zůstala by pak každá třetí taktová čáa plná a taktové čáy mezi 1 a 2 a 2 a 3 taktem by pak byly jen naznačeny čaou přeušovanou, esp svislou čaou jen v obou osnovách/ Ačkoliv sám Janáček podobným způsobem později měnil notační obaz svých děl, např u kantáty Na Soláni Čaták ozdíl mezi "postějovskou" a "plzeňskou" vezí, analýzy časové atikulace hudby, kteé jsem povedl v několika svých dřívějších pacích, přesvědčivě dokázaly, že poslední vezi Janáčkových skladeb, dnes not a č ně z c e 1 a v žit o u, ne 1 ze měn i t z p ů s o b e m, j a k ý m to u č in i 1 i p á v ě editoři 1 svazku SKVLJ Také v tomto ozbou byla ze stuktuy taktu jednoznačně učena základní metická ovina dob čtvtových, k níž se také vztahuje velmi ychlé temto Pesto, a nikoliv tříčtvi vých, jež by odpovídalo pomalejšímu tempu vyjádřenému spíše výazem "Maestoso" Jaké jsou paktické možnosti využití těchto analýz v pedagogickém pocesu na příslušných kctedách pedagogických a f ilozof ických fakult? Komě zmíněné přípavy muzikologů - specializovaných editoů /pokud vím, tak se při fomulování výukových pogamů, např na znovuzřízené katedře muzikologie FF UP Olomouc s přípavou nových odboníků po tuto oblast počítá/ se může takovýchto analýz využít i v předmětu 11ozbo skladeb", např při studiu odboného učitelství hudební výchovy na pedagogických fakultách v 7 a 8 semestu Zde je ovšem namístě připomenout, že se v tomto předmětu jedná jak o ozboy stuktuální /samozřejmě všech složek a stánek hudebního pojevu a ne pouze o jejich dílčí části, v tomto případě zaměřených pouze na časovou at kulaci hudby/, tak i obsahové /vždyt jde o komplexní analýzu/ Ovšem již 77

10 vzhledem ke stavu výuky hudebně teoetickým předmětúm /zvláště ve vztahu k poblematice kinetické složky hudby, kteá je zcela ve stínu hamonie, event kontapunktu a hudebních foem/ je nanejvýš vhodné věnovat přiměřeně větší pozono5t pávě půběhu kinetické složky v dílech našeho 11klasika11 hudby 20 století 78 -

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

1.7.2 Moment síly vzhledem k ose otáčení

1.7.2 Moment síly vzhledem k ose otáčení .7. oment síly vzhledem k ose otáčení Předpoklady 70 Pedagogická poznámka Situaci tochu komplikuje skutečnost, že žáci si ze základní školy pamatují součin a mají pocit, že se pouze opakuje notoicky známá

Více

Tržní výkonnost je vyjádřena ziskovou výnosností z tržní hodnoty podniku. kapitálového trhu, jde-li o akciovou společnost s akciemi nebo dluhopisy

Tržní výkonnost je vyjádřena ziskovou výnosností z tržní hodnoty podniku. kapitálového trhu, jde-li o akciovou společnost s akciemi nebo dluhopisy 7. přednáška Výkonnost podle tžních měřítek Tžní výkonnost je vyjádřena ziskovou výnosností z tžní hodnoty podniku. odnotí se podle údajů (ukazatelů) kapitálového thu, jde-li o akciovou společnost s akciemi

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Seminární práce z fyziky

Seminární práce z fyziky Seminání páce z fyziky školní ok 005/006 Jakub Dundálek 3.A Jiáskovo gymnázium v Náchodě Přeměny mechanické enegie Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné houpačce Název: Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné

Více

ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY. Jitka Bartošová

ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY. Jitka Bartošová ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEHO MODELY Jitka Batošová Kateda managementu infomací, Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická Paha, Jaošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hadec batosov@fm.vse.cz Abstakt: Poces

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Modely produkčních systémů. Plánování výroby. seminární práce. Autor: Jakub Mertl. Xname: xmerj08. Datum: ZS 07/08

Modely produkčních systémů. Plánování výroby. seminární práce. Autor: Jakub Mertl. Xname: xmerj08. Datum: ZS 07/08 Modely podukčních systémů Plánování výoby seminání páce Auto: Jakub Metl Xname: xmej08 Datum: ZS 07/08 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Výobní linky... 4 1.1. Výobní místo 1... 4 1.. Výobní místo... 5 1.3.

Více

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el. Aplikace Gaussova zákona ) Po sestavení základní ovnice elektostatiky Základní vlastnosti elektostatického pole, pobané v minulých hodinách, popisují dvě difeenciální ovnice : () ot E konzevativnost el.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 2. období 4. ročník Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

( + ) t NPV 10000 + + = NPV

( + ) t NPV 10000 + + = NPV Základní pojmy Finanční management Základní pojmy ozhodování a nejčastější omyly ovlivnitelné a neovlivnitelné položky elevantní náklad stálé a poměnné náklady půměné náklady maginální náklady Příklad

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Č ť ň Č É Č Š É Š Ž ň ž Ž Č Č ž ú ňú ó ó Č ž ž ň ň ž ú Ú Ž ó ú Ž Č ú ž Ž Ú ž ú ž Č ó Ú ť ť Č ď ž Ú ž ž ž Ž ž ž ó ž ó ž ž ó Ť ž Ú ó ž ž Š Š ó Š ó Č ž ž ó ó ó ó ó ň ó Ž ž Č ž ň Ž Ú ž ú úň Ž Ž ó Ž ž Č Ž ó

Více

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami Laboatoř anoganické technologie Rozklad příodních suovin mineálními kyselinami Rozpouštění příodních mateiálů v důsledku pobíhající chemické eakce patří mezi základní technologické opeace řady půmyslových

Více

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární.

ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Číselnou soustavu, která pro reprezentaci čísel využívá pouze dvou číslic, nazýváme soustavou dvojkovou nebo binární. Číselné soustavy V běžném životě používáme soustavu desítkovou. Desítková se nazývá proto, že má deset číslic 0 až 9 a v jednom řádu tak dokáže rozlišit deset různých stavů. Mikrokontroléry (a obecně všechny

Více

É Á Ť š č č š ď Ž č š š č š š ď č Í š č ť č š ť č š č č š š č č š š č č š š š Í č č č Í Ů Ť Ó š š č š ť ť š Í š č š ú š č š ť č š č š š č Ť š č š š š š č Ů ú š š š č Ž ď š č č č č š š ť š Ů š č č č š č

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 19. 4. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Tisková zpráva Internet pro zdravotně postižené 2.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

mezinárodní pohárovou soutěž mladých hasičů

mezinárodní pohárovou soutěž mladých hasičů Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město vás zve na mezinárodní pohárovou soutěž mladých hasičů Pořadatel: SDH Havířov Město za finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu, Termín konání: sobota 14.

Více

Zkušenosti s realizací testu teplotní odezvy ve vrtech pro tepelná čerpadla

Zkušenosti s realizací testu teplotní odezvy ve vrtech pro tepelná čerpadla Acta Montanistica Slovaca Ročník 11 (006), mimoiadne číslo 1, 149-153 Zkušenosti s ealizací testu teplotní odezvy ve vtech po tepelná čepadla Jiří Ryška 1 Expeiences with pefoming a themal esponse test

Více

21. ročník, úloha II. 3... víno teče proudem (4 body; průměr 2,08; řešilo 38 studentů)

21. ročník, úloha II. 3... víno teče proudem (4 body; průměr 2,08; řešilo 38 studentů) 1 očník, úloha II 3 víno teče poudem (4 body; půmě,8; řešilo 38 studentů) Vinaři a řidiči kamionu dobře znají šikovné přelévání kapalin z těžkých nádob Vinař Ignác chce stočit víno z jednoho demižonu do

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Ť č č š Í š ž ň č ŘÍ Í š ť č Í Ž Ž Ž ť Í É ť ž ž Ť ž ř č č č ž Ž Ť Ť ň š ž Ť Ý ž Ť Ť Ť š Ť Ť č Ť ú Ť Ť ň Ť š ť č č ť Š ť Ť č ň š Ť š Ť Ť š Ť Ž č Ť šť č č č č š š č Ť č ž š ž Ž č Í Í ť ž Ť ž Ť č Ť č Ž Ť

Více

Ť Í ň š Ť ň Ú Ú Ť č č č č ň ů š Ť ňš č š ť Ť š š č š ň č š č ť č š č Ť Ž Ť Ť š č Í š š ť š Ť ň č š Í ňč ň č š ň Ž č č ú č ť ď č Ť Ť ň ň š Ť č š ů ň ň Ů Í š š ň š ť Ů ň č Ž Ž ť č č Í Ď ť Ťč š ť š Ž Ď Ž

Více

Hudební výchova ve 1. ročníku

Hudební výchova ve 1. ročníku Hudební výchova ve 1. ročníku Září Vokální Zásady správného postoje a dýchání při zpěvu. Intonačně čistý zpěv písní. MPZ ( metodický průvodce, zpěvník) s. 5-10 U (učebnice) s.6-17 PL (pracovní listy) 1,2

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Využití zobrazení v RGB prostoru: Barevné stupnice a jejich vlastnosti

Využití zobrazení v RGB prostoru: Barevné stupnice a jejich vlastnosti Polémy lomové mechaniky X. (), 5 3, ISBN 978-8-4-453-8 5 Využití zoazení v RGB postou: Baevné stupnice a jejich vlastnosti Pet Fantík a, a Ústav stavení mechaniky, Fakulta stavení, Vysoké učení technické

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

6A Paralelní rezonanční obvod

6A Paralelní rezonanční obvod 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 1. května 011 Č. j.: KULK 35110/011 Sp. Zn.: OŽPZ 383/011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 6 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Typy kompozičních programů

Typy kompozičních programů Vzkumné centrum JAMU Typy kompozičních programů Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D., Výzkumné centrum JAMU Používání tzv. kompozičních programů je jednou z mnoha možností využití počítače v hudební praxi;

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Zesilovače Přednáška č. 6 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Zesilovače 1 Základní pojmy jde o dvojbran (čtyřpól) zpravidla

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

ž Á Ů Í Í č ž š ě š š ě Í ť ž š č š š ž ž č Í š č ě ě č Í č š č ě ž ž č Í ě š ě ěž š ě š č š ž ě š ěž Í ě ě ž ě ž ž Í č ě Š ž Í ě š ě ž ž ě ě ě ě ť ě Ť ž ž Ť č ě Ť š ž č ž ž ě ž Ť ž ž č Ť š ě ž ě ž ž ě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

1.4.5 Rotující vztažné soustavy II

1.4.5 Rotující vztažné soustavy II 145 Rotující ztažné soustay II Předpoklady: 1404 Vátíme se zpátky na pouť Př 1: Nakesli síly, kteé působí na tatínka z pohledu chlapce na kolotoči Vysětlují tyto síly jeho pohyb? F p F o F g Na tatínka

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Ř Č Ě Í Ď Ď č Ě Ť š Ž Ť š Ť š č š š Ť Ů Ď Ť Ž Ž Í Ť Ž ž Ž Ž č š Ťč č č Ť č ň č š ť Ž ž ř č Ť Ž ť č Ž š č Ž š ž Ť ž č šť č šť Ž Ť š č Ť Ž Ť č Ž Ž Ť š š Ť š Ť š Ž ď ú š ž Ž č č Ž Ť š Ž Ž ž Í ž š Ž š č č

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

I. Registrace a objednání kurzu

I. Registrace a objednání kurzu Pokyny pro studenty E-Univerzity, kteří studují na základě voucheru I. Registrace a objednání kurzu Dobrý den, těší nás, že chcete využít naší E-Univerzity a studovat kurzy, které jsme pro Vás připravili.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu EKONOMIKA V ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU číslo úlohy 1. název úlohy NEMOVITOSTÍ Analýza

Více

Planimetrie. Přímka a její části

Planimetrie. Přímka a její části Planimetie Přímka a její části Bod - značí se velkými tiskacími písmeny - bod ozděluje přímku na dvě opačné polooviny Přímka - značí se malými písmeny latinské abecedy nebo AB, AB - přímka je dána dvěma

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 18/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

PODÉLNÁ STABILITA PLOVOUCÍHO TĚLESA VÁLCOVÉHO TVARU PLOVÁKŮ - 1. FÁZE LONGITUDINAL STABILITY OF THE FLOATING BODY BY CYLINDRICAL FORM OF FLOATS - 1

PODÉLNÁ STABILITA PLOVOUCÍHO TĚLESA VÁLCOVÉHO TVARU PLOVÁKŮ - 1. FÁZE LONGITUDINAL STABILITY OF THE FLOATING BODY BY CYLINDRICAL FORM OF FLOATS - 1 Ročník 5., Číslo III., listopad 00 PODÉLNÁ STABILITA PLOVOUCÍHO TĚLESA VÁLCOVÉHO TVARU PLOVÁKŮ -. FÁZE LONGITUDINAL STABILITY OF THE FLOATING BODY BY CYLINDRICAL FORM OF FLOATS - Leopold Habovský Anotace:

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Hra na basovou kytaru

Hra na basovou kytaru ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Hra na basovou kytaru Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou 1. Evidenční údaje stavby Průvodní zpráva Název stavby: Obsah: Místo stavby: Dokumentace: Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou SO400 - Veřejné osvětlení + Místní rozhlas Katastrální území

Více

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace.

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace. SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚN STAVEBNÍCH ÚPRAV, UDRŽOVACÍCH PRACÍ A MODERNIZACE BYTOVÝCH JEDNOTEK DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Domácí pekárna ETA DUPLICA VITAL 2147 90010

Domácí pekárna ETA DUPLICA VITAL 2147 90010 Domácí pekárna ETA DUPLICA VITAL 2147 90010 Displej: ano Max. kapacita (g): 1400 Počet programů: 13 Počet hnětacích háků (v nádobě): 2 Bezlepkové pečení: ANO Nastavení zabarvení kůrky: střední; světlá;

Více

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dvougenerační volná rodinná vila č.p. 375 s příslušenstvím a s pozemky, Horní Počernice, Praha 9, nejlepší lokalita Technický popis Popis oblasti Rodinný

Více

Instrukce: Jednotlivé části nejdou přesně po sobě, jak jsme se učili, je to shrnutí.

Instrukce: Jednotlivé části nejdou přesně po sobě, jak jsme se učili, je to shrnutí. Instrukce: Vytiskněte si tenhle přehled, vybarvěte důležité části (zvýrazňovačkou, pastelkami) tak, aby jste se rychle orientovali. Při počítání příkladů jej mějte před sebou! a dívejte se do něj. Možná

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KÚOK/12404/2014/OSR/937 Olomouc dne 11. dubna 2014 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karla

Více

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině.

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Wolfarine Obecně o rodinném právu Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Jde především

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Pohyb hmotného bodu po kružnici ve vodorovné rovině

Pohyb hmotného bodu po kružnici ve vodorovné rovině Náze a adea školy: Střední škola půmyloá a umělecká, Opaa, přípěkoá oganzace, Pakoa 399/8, Opaa, 74601 Náze opeačního pogamu: OP Vzděláání po konkuencechopnot, oblat podpoy 1.5 Regtační čílo pojektu: CZ.1.07/1.5.00/34.019

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

+420 731 139 303 RESORT@DOLNIMORAVA.CZ INFORMACE NA WWW.DOLNIMORAVA.CZ

+420 731 139 303 RESORT@DOLNIMORAVA.CZ INFORMACE NA WWW.DOLNIMORAVA.CZ Středa - Tisí a jed a o 10:00-10:45 Mamutí roz vička Protaže í i poh ové hr Tělo vič a 11:00-12:00 Nára ek Šehrezád Kreativ í díl a Dětský svět 14:00-15:00 Alí a ovo tvoře í Loupež íkova a itka Dětský

Více

K OTÁZCE Č. 14 DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ ARTIFICIÁLNÍ A NEARTIFICIÁLNÍ HUDBY V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ

K OTÁZCE Č. 14 DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ ARTIFICIÁLNÍ A NEARTIFICIÁLNÍ HUDBY V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ K OTÁZCE Č. 14 DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ ARTIFICIÁLNÍ A NEARTIFICIÁLNÍ HUDBY V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ znaky artificiální hudby uzavřenost a stálost (potlačuje moment předělávek, improvizace) většinou jen 1 skladatel

Více

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav Geometická optika Abeace (vady) optických soustav abeace (vady) optických soustav jsou odchylky zobazení eálné optické soustavy od zobazení ideální optické soustavy v důsledku abeací není obazem bodu bod,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více