ANALÝZA ČASOV ARTIKULACE JANAčKOVY HUDBY A JEJÍ M02N VYU2ITÍ P I VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITNÍHO TYPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA ČASOV ARTIKULACE JANAčKOVY HUDBY A JEJÍ M02N VYU2ITÍ P I VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITNÍHO TYPU"

Transkript

1 ANALÝZA ČASOV ARTKULACE JANAčKOVY HUDBY A JEJÍ M02N VYU2TÍ P VÝUCE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNVERZTNÍHO TYPU Kael Steinmetz Svým příspěvkem bych chtěl hlavně upozonit na potřebu výchovy mladých editoů kitických vydání děl českých '1klasiků 20 soletí" na muzikologických katedách univezit Když vyšel v oce svazek Souboného kitického vydání děi L Janáčka /klavíní dílo/, následující polemika na stánkách Hudebních ozhledů zdůaznila, že tak významnému edičnímu pojekt měia předcházet je tě hlub i pfip ava mj fomou velkého množ t í ovedených anaiytický h sond do vydávaných děl Dnes se pojekt pomalu postupně ealizuje, ovšem s jeho dokončením /zvl ve velmi složitých ekonomických podmínkách současnosti/ se počítá hluboko v 21 století Mezitím se snad jistě začnou ealizovat obdobné pojekty děl B Matinů A Háby, M Kabeláče a dalších Máme po toto kvantum páce a tyto časové hoizonty připaveny mladé editoy? Specializovaných odboníko v hudebně nakladatelské oblasti není mnoho, jsou to většinou skladatelé často též s muzikologíckým školením /v pfipad! Souboného kitického vydáni děl L Janáčka třeba d J Bughause, doc M Štědoň, doc L Faltus/ nebo muzikologové zabývající se onou skladatelskou osobností /v uvedeném případě Janáčkem/ jako pof Vysloužil, doc Fukač, d Němcová, d Staková apod Kitickou edici by měly, jak bylo řečeno, předcházet hluboké analýzy vydávaných děl Není pochyb o tom, že edito a záove ana)ytik musí být co nejlépe vyzbojen pávě hudebně teoeticky /samozřejmě též hudebně histoicky, esteticky, se silně vyvinutým kitickým smyslem/ K tomu školené pacovníky mají pávě vychovávat univezitní muzikologické katedy Student1 by se zde měli učit detailně přistupovat k zápisům hudebních stuktu, tedy k analýzám děl asi takovým způsobem, jak se okusím nyní demonstovat v následující ukázce analytické sondy do časové a- 69

2 tikulace Janáčkovy hudby ve sbou Potulný šílenec Ještě odám, že jsem si vědom toho, že po konfeenci zaměř nou na výuku hudebně teoeetických disciplín není hudební analýza hlavní poblematikou, a poto se zaměřím jen na někteé dílčí jevy, se kteými se může setkat edito při analýze kinetické složky pováděné pouzs po potřeby vystižení věného notového ápisu /metaznaku/ ytmu, meta, tempa, zkátka časového půběhu skladby Při analýze se soustředím na sledováni meticko ytmického dění jak na Úovni subtaktové /''hloubka meta" v ámci taktu, zvláště u taktů složených je důležité stanovit základní metickou ovinu a pak v případě tansakcentací, synkop a tzv vřazených sčasavacích vstev při neběžném dělení délkových hodnot t6nu v ámci taktu/, tak zvláš ě v ovině nadtaktového členění a peiodicity /tj sledování vyšších celků nadtaktové metické Úovně: pavidelné, symeticky utvářené kvadatuní členění apod/ U vokální tvoby si povšimnu zvláště odchylek pozódie zhudebňovaného textu od hudebního ytmu a meta a pokusím se o zdůvodnění Janáčkova osobitého přístupu k hudební deklamaci, na kteou pohlížel v podstatě z hlediska fonetického Pfi analýze kinetické sloiky této skladby vycházíme samozřejmě z jejího textu Míná převaha slav tříslabičných učila_ tojdobé metum v pvním velkém elku /1-84 takt/ Páteř vodních šesti taktů tvoří baytonové scilo ecitativního chaakteu na t nu malé b, ytmicky zcela závislé na pozodii textu /dvě stopy daktylské, tfi tochejské a jedna kvalitativně také tochejská/ Nad přízvuky taktové Úovně, vyplyvaj ící ze stop - - taktů n lézá e přízvuky vyšší oviny na 1 a - stopě - tj metické členění po třech taktech Na dělení po dvou taktech však ukazují náhlé "intejekce" tenoových hlasů s textem "šílenec" - tříslabičná s-topa umístěná vždy na duh ou a třetí dobu v tříčtvtečním taktu, vytvářející tak čtvtovou tiolu Umístění těchto "intejekcí" do 1, 3 a 5 taktu vytváří spíše členění celé šestitaktové plochy na takty Tento pocit neučitosti a ambivalence v čienění /kolísání mezi článkováním po 2 a 3 taktech/ celého sbou pak pokačuje v dalším pů- 70

3 běh u skladb Dvě daktylské stopy, vytvářející dva takty v tenoech a v duhých basech /vlasy měl zcu-ch a-né - 3 čtvtky a čtvtová kvatola s podloužením poslední slabiky/, tanspono- k 1 k v tk, t d, h t, o 2 vane pa ce em pe a o psanyc onu es, b 1, ges 1, c1s 2 1, a a ne zcela přesná ytmická imitace nejpve v sólovém baytonu a po následující tfítaktové "vsuvce" sólovéh o hlasu, tato původně dvojtaktí na třítaktí, kteá jsou jako celek meticky cítěna s přízvukem vždy na pvní době 1 ozšiřuje taktů a snad přízvukem ještě větším na pvní době 2 taktu, zatímco na pvní do bě třetíh o taktu těch to tojtaktí jp přiozený přízvuk nižší metické Úovně 11uměle" zvýazněn Téměř důsledně sylabické Janáčkovo zh udebnění Balejova překladu Th áku ova textu se pomítlo do základní metické oviny celého pvního dílu skladby, jež je dána hodnotou noty jedné čtvtky Pozodické přízvuky slabik v textu se většinou kyjí s meticky těžšími tóny v taktech a tam, kde tomu tak není, jde zcela jasně o skla atelův zámě, kteý je možno vždy vysvětlit Nad základní ovinou čtvtek /čítacích dob/ je v celém tomto dílu výazně patna nadřazená přízvuková vstva taktů /zcelovací sčasovka/ v délce tříčtvteční noty Na pozadí této "vstvy" not stejné délky učující vlastně tempo pesto /d= 84/, ad 7 taktu Mena masso /d-= 60/ a opět P stoa Meno mosso/ jsou ve skutečnosti vnímány všech ny meticko-ytmické odchylky a komplikace půběh u časové tikulace hudby u této skladby Ačkoliv ch aakte hudby odpo ídá tempovému označení pesto, jež se nepochybně v z ati uje ke čtvṫkám /J = 252/, janáčků v a i gin ální předpis je d= 84 Ovšem zde je jasně tojdobé metum, vych ázející z pozódie textu, označené předpisem 3; J a nikoliv l/d /jednodobé metum/ a členěné na celky nadřazené taktům /tojtaktí/ Nad touto vstvou tříčtvtečních not je již pak pouze nadtaktová ovina přízvuků, vytvářející členění po skupinách taktů, kde míně převažují tojtaktí Pesto Menno mosso

4 Tato tojtaktí vznikla z dvojtaktí umělou ytmickou imitací, kdy duhý hlas nastupoval na duhou /tedy lehkou/ dobu duhého taktu patně poto, aby bylo vice zdůazněno vždy duhé slovo dvojice, jakési ''uměl " zvýaznění přízvuku, neboi pvní slabika připadne vždy na těžk:ou dobu /např 11zcuchané!1, 11zapášené", "sevřeny 11, ",kho sdce 1 1, 11 světlušky" "EQkl a dech apod Nejen opakování těchto slnv, ale i nejpve melodický důaz a pak tfmto způsobem přízvučné zvýaznění jejich pvní slabiky ma jí svůj obsahový smysl A nyní zaměřím pozonost na někteé jevy v skutečně vel i "jemném předivu" metických vztahů v subtaktové ovině O čtvtové tiole v pvním tfetím a pátém taktu skladby jsem se už zmi oval TfítÓnová,meticky vzestupná sčasovka v 1 tenoech navazuje na podobnou, le sestupnou časovku v sólovém baytonu Vzniká tak tva o šesti tónech s důazem /metickým zatížením/ na tónu čtvtém : \ ; 11 \ J l l \ l Ší-le-nec! l \ ší-le-nec Kdybychom chtěl f meticko-ytmické dění např v 7 a 8 taktu i nesmíně komplikovaný výsledný ytmus změny v hybnnsti ''výsledné s6asavky" a jakési její neustálé ytmické "zhuštovániu a 11zředování11 někteých taktech /třeba t 27-28/ matematicky přesně vystihnout pak musíme tvání jednohotaktu ozdělit na 12 díl'ů a i díl_ek _j _e je_dna dvaatťicetinová n ta v sextole W:" W a tento dílek t"vá p:ři předep:saném temtu pesto /d = "84/ dvě setiny sekundy a při Mono mosso necelé tři setiny sekundy 72 - &

5 , čtvtky J o kvatoly 4: 3 duoly 2:3 tioly na 2 a 3 dobu tioly na 1 a 2 dobu i i: i \ --- 3:12 Výsledný součet ytmů kvatol a tiol na 2 a 3 dobu, tak jak je např v taktu osmém či jedenáctém, lze nejjednodušším způsobem zapsat takto : l! l l = i l f w t n LJJ č ;\i i w w l'- t lu LJ -i - A'!: i! w w w - --\ <;,dt;,,, ",4,- lj [ X w UJ Z uvedeného je patno, že dobné nuance v zap1su ytmu po intepetaci nemají paktický smysl Poto se naskýtá otázka, poč vůb c Janáček pociť val nutnost odlišit notačně ytmus v tenoových hlasech třeba v 8 nebo v 17 taktu : 73

6 nebo se-vře-nya v sóle baytonu v 9 1 l l l '?1:1 \ "--/ zc'u-cha-nénebo \ \ i 1J i,:l4 zc1t=cffa= ne /či tenou v 18/ taktu: notaci ytmu duol, tio!, kvato!, kvintol, eventuálně tol se skladatel řídil vždy počtem slabik textu; se-v ře-nypři sex- -!>:l -i i\ - --, \ \ l l 1 \ l 11 a 12 takt: vy-u-dlé, za-pá-še-né To, že někdy třeba po tříslabičná slo a vyhadil v tří čtvtečním taktu časový sek dvou dob či naopak čtyř dílů, má logické zdůvodnění pávě tím zvýazňováním důležitých slabik Pouze tam, kde skutečné ozdíly v jinak zapsaném ytmu byly nepatné, volil Janáček v jednom hlase vždy ten-způsob, kteý byl analogický třeba s jednoznačně utvářeným ytmem v předcházejícím taktu Poto je také v te8oech v 8 taktu zapsán ytmus jinak než v baytonu v taktu devátem 1 j l vla-sy měl 1 l l l l }J ( l --?> zcu-cha-né,- t i l 1 vla-sy- měl l l l 1 \ "?l t,'-j zcu-cha-né,- Zm a nálady dílu B skladby se odazila ve změně sčasování /tj ytmu i metta i při zachování stejně ychlého empa/ Celý tento díl se skládá ze tfí částí: al textové segmenty b/ segmenty c/ segmenty 31 a 32 "Jednoho dne " 11 Kdo, Ó kde 11 '' šílenec nalezl a ztatil li Klidná "pomluva" sólového sopánu /venkovský chlapec/, v níž převládají daktylské stopy, vytváří při xchlém tempu v šes- 74 _

7 1 tiasminovém ta_ktu dvajdabé metum 2/J;, jehož základní metická ovina(oť)je tenálně dělená čtvtka(j) v předcházejícím dílu /3/4 takt a tempa J 84/ se tedy ovná 252 MM a ta to tempa při změně taktového označení á při ÚdaJi J = J' znamená, že tep metických dob,ft je 168 Údeů za minutu Osou hudebního dění části_!_je sopánové sólo /nápadně zvýazňující metické i melodické akcenty počátečních slabik a tím i záoveň zvyšující význam (zdůaznění) slov i celkovou fonetickou sozumitelnost textu, což je Janáčkova tzv "myšlenková plastika"/,do něhož "vpadají" basy výaznými, meticky vzestupně-sestupnými šesti-, pěti- a čtyřtónovými sčasavkami - "intejekcemi" mužských hlasů Metické členění tohoto seku je 2+2+2,3 a pak 3+3 takty Na pozadí pavidelného "astu" tvořeného azemi a tezemi tenálně členěného dvojdobého meta vytvářejí čtyř- a dvojslabičné stopy kvatoly a duoly /tedy Šestnáctiny 4:3 a osminy 2:3/ Část b /takty / tohoto oddílu B je ytmicky i meticky dosti komplikovaná Je to způsobeno zvláště užitím většího počtu simultánně vedených textových pásem K Janáčkově technice ytmických imitací, jimiž naušuje p videlnost členěni /např v předcházejícím dílu této skladby jsou vyt ářena třítak- ' tí z dvojtaktí se stejným textem - ono opo ž"dováf}í stejného textu v jiném hlase vede vlastně ve vokální hudbě k vytváření ůzných metických pásem/, se nyní přidužují v sólových hlasech texty z z původně ůzných segmentů Poti ychlému tempu části je tento ytmicky i meticky elativně složitý Úsek v pomalém tempu /Adagio J' = 69/ Snížením původního tempa v 6/16 taktu /dvě tříslabičné stopy v jednom taktu - dvojdobé metum tenálně členěné/ je nyní přízvučná pozodie spíše tochejská: "potkalo ho štěstí, aniž o tom věč:lěl", -, - ""-"' _,,, -, - vyžadující binání dělení To vytváří v tojdobém metu, pod základní taktovou ovinou ef /3/8 takt/ nižší vstvu šestnáctin Z části a přechází i sem v mužských sboových hlasech vtíavé opakování otázky /v 1 basu ostinátně opakovaná ytmická figuka 75

8 kde,' ó kde? ), kteé vlastně způsobuje vznik pavidelného členění plo hy po dvoutak tích Ten t Ú k zpěvu mužských sboo_v_ých hlasů mů žene ; s le o načit za j kýsi elikt kvadatuniho a1enění, na je ož 1,, pozadí vytváří e itativní chaakte s lovéh sopánu a ba tonú /opěṫ na ťón u - alé: ḃ/ zcela nepavidei é ytmické Útvay s : ;,: častými tiolami a kvatolami podle počtu slabik /šestnáctiny 3:2 a dvaatfic tiny : 5:4/ ; ( Ve ztátě štěstí /zlatotvoného amene/ l e jistě spatřo- vat da atick jch9l c lého thákuovatextu Vz šený chaak- : te ot6 děje j anáček při hu ebn ní ještě podthuje přidáním i u i ického smi hu c lapde : celkový extatický výaz "sk ndč)v á n í" s6asovek s texte ' : " nalezl a l_tatil_ zlatotvoný kámen!'', stav jící na hud bnosti hláskové instumentace veše z vý a zn ě ním z v 1 á š t ě h 1 á s e k l a l, podobně j a k o " 1 " dal Š čás i e - lovech ' 1 11 _ slunc f žilo se, obloha byl_ a zlatá hledati pokladu/ - Tento text je_ v 1 : - na z ač á t k u!i tenoech 3 x opakován /pop yé a potřetí s tečkovaným ytmem tochejského meta a poduhé v celém mužském s - 1/8 takt/ s vcholem m lodickým i meti kým v n sledujíci 3/8 iaktu, kteý svým metickým zatíženímovlivní následuj_í- í dya t kty Zde zvlá tě tříosminoyý souzv k s ne vyššim zněj cím tóṅem i /stejně jako 7 taktů předtím gl/ s textem: "Tak" /jenž patří sice již do dalšího segmentu/ je jednoznačně zahnut hudebně /zvl meticky/ k předcházejícím třem taktům ) V závěu této ukázky z analýzy kinetické sjqžky Janáč\nvạ sbo u otulni ší l nec se ještě vyslovím k celkovému not čnim _ - : 0 ' ' ' :" > t ' " ", obazu, jaký by eventuálně měl být v budoucím SKVLJ Zde Sftmo f zřejmě nemám na mysli zcela přiozené inovace, nap taktového označení 3/J : či podobu tzv neběžn ho dělení y mických hodnot - kvatoly 4 3 duoly 2:3 apod, ale ev htuál í f d is taktové- ho označeni 11 J:: nebo i 3/J a další z1neny z toho vy cházející Po co nejlepší ozumite nost či pféhlednost komplikovaných ytmických tvaů mohou intep ti chápatjt ž zcela ve shodě Ja- 76 -

9 l náčkovým metonomickým Údajem J = 84/ za základní metickou ovinu /taktovací dobu/ jeden takt, což je vlastně tzv scelovací sčasovka Potom by ovšem došlo k podobnému jevu, kteý povedli editoři SKVLJ sv 1, např v 1 čísle klavíního cyklu Po zaostlém qhodníčku Naše večey či v č 9 tohoto cyklu /V pláči/, tedy že by metické označení bylo l/j a tři takty byly eventuálně spojeny podle "nadtaktového členění vždy do jednoho taktu 3/J /zůstala by pak každá třetí taktová čáa plná a taktové čáy mezi 1 a 2 a 2 a 3 taktem by pak byly jen naznačeny čaou přeušovanou, esp svislou čaou jen v obou osnovách/ Ačkoliv sám Janáček podobným způsobem později měnil notační obaz svých děl, např u kantáty Na Soláni Čaták ozdíl mezi "postějovskou" a "plzeňskou" vezí, analýzy časové atikulace hudby, kteé jsem povedl v několika svých dřívějších pacích, přesvědčivě dokázaly, že poslední vezi Janáčkových skladeb, dnes not a č ně z c e 1 a v žit o u, ne 1 ze měn i t z p ů s o b e m, j a k ý m to u č in i 1 i p á v ě editoři 1 svazku SKVLJ Také v tomto ozbou byla ze stuktuy taktu jednoznačně učena základní metická ovina dob čtvtových, k níž se také vztahuje velmi ychlé temto Pesto, a nikoliv tříčtvi vých, jež by odpovídalo pomalejšímu tempu vyjádřenému spíše výazem "Maestoso" Jaké jsou paktické možnosti využití těchto analýz v pedagogickém pocesu na příslušných kctedách pedagogických a f ilozof ických fakult? Komě zmíněné přípavy muzikologů - specializovaných editoů /pokud vím, tak se při fomulování výukových pogamů, např na znovuzřízené katedře muzikologie FF UP Olomouc s přípavou nových odboníků po tuto oblast počítá/ se může takovýchto analýz využít i v předmětu 11ozbo skladeb", např při studiu odboného učitelství hudební výchovy na pedagogických fakultách v 7 a 8 semestu Zde je ovšem namístě připomenout, že se v tomto předmětu jedná jak o ozboy stuktuální /samozřejmě všech složek a stánek hudebního pojevu a ne pouze o jejich dílčí části, v tomto případě zaměřených pouze na časovou at kulaci hudby/, tak i obsahové /vždyt jde o komplexní analýzu/ Ovšem již 77

10 vzhledem ke stavu výuky hudebně teoetickým předmětúm /zvláště ve vztahu k poblematice kinetické složky hudby, kteá je zcela ve stínu hamonie, event kontapunktu a hudebních foem/ je nanejvýš vhodné věnovat přiměřeně větší pozono5t pávě půběhu kinetické složky v dílech našeho 11klasika11 hudby 20 století 78 -

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat Analýza a klasifikace dat Jiří Holčík Březen 0 Přípava a vydání této publikace byly podpoovány pojektem ESF č. CZ..07/..00/07.038 Víceoboová inovace studia Matematické biologie a státním ozpočtem České

Více

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter

Keith Devlin. Jak zviditelnit neviditelné. Keith Devlin Jazyk matematiky. edice aliter. edice aliter edice aliter edice aliter Keith Devlin je profesorem na katedře matematiky Stanfordské univerzity a ředitelem Centra pro studium jazyka a informace. Kromě desítek odborných publikací je i autorem řady

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce

Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce Principy a postupy Walerian Bugel, Hana Šlechtová Olomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. v základním uměleckém vzdělávání

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. v základním uměleckém vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2010

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Strana 1/19 EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Zadavatel expertizy: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 Zpracovatel

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více