Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1"

Transkript

1 TEST:mikro1cz Varianta:originál Tisknuto:03/11/2014 Položková analýza odpovědí testu. Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. Desetinné číslo - diskriminační síla odpovědi d = p 2 - p 1 (rozdíl mezi průměrnou úspěšností p 2 27% v testu celkově nejlepších studentů a průměrnou úspěšností p 1 27% v testu celkově nejslabších studentů, 0<p<1). Diskriminační síla při velmi vysoké nebo velmi nízké celkové shodě je vždy malá. Hodnoty kolem nuly nebo záporné hodnoty (při 20-80% celkové shodě) značí, že odpověď nerozlišuje dobré a horší studenty, případně je chyba v zadání či studenti při výuce získali opačnou představu. Číslo - váha odpovědi - t.j. body za odpověď. Vykřičník - za chybnou odpověď penalizace ve výši bodů za odpověď. Hvězdička - za chybnou odpověď ztráta celé otázky (10b.). Znaménko - správný smysl odpovědi 1. Označte správně uvedené časové údobí objevitelské činnosti osoby s rozmezím 20 let 1) 50% Robert Koch ) 80% Louis Pasteur ) 71% Jacques Monod ) 66% Christian Gram Prokaryota na rozdíl od eukaryot 1) 97% nemají endoplazmatické retikulum 2) 95% !+ jsou obecně menší 3) 88% mají ribozómy s podjednotkami 30S, 50S 4) 98% jsou haploidní 3. U kterých antibiotik obecně snadno nastává rezistence? 1) 41% fluorochinolony 2) 26% makrolidy 3) 74% tetracykliny 4) 34% peniciliny 4. Tetracyklinová antibiotika inhibují funkci 1) 96% * - topoizomerázy II 2) 91% * - gyrázy 3) 99% * - cytoplazmatické membrány 4) 90% * + 30S podjednotky ribozómu

2 5. K prereplikačním opravným mechanizmům patří 1) 72% oprava vystřižením 2) 72% rekombinační oprava 3) 84% !- SOS reparace 4) 76% fotoreaktivace 6. K cefalosporinům jsou obecně rezistentní 1) 55% L-formy bakterií 2) 44% sporulující bakterie 3) 72% opouzdřené bakterie 4) 89% anaerobní bakterie 7. peniciliny a cefalosporiny v bakteriální buňce působí inhibici syntézy 1) 95% * + peptidoglykanu 2) 93% * - fosfolipidů 3) 99% * - flagelinu 4) 99% * - lipidu A 8. Lipid A 1) 93% je ve vnější membráně gramnegativů 2) 99% je kotevním místem bičíků 3) 87% při uvolnění do krevního oběhu může vyvolat horečku 4) 92% !+ je znám pouze u prokaryot 9. H antigen 1) 76% !+ je protein 2) 58% je bičíkový antigen některých bakterií 3) 43% umožňuje (spolu s dalšími antigeny) provádění aglutinačních testů k diferenciaci salmonel 4) 90% !- tvoří sex-pilus 10. K mechanizmům rezistence bakterií k antibiotikům řadíme 1) 93% !+ aktivní transport antibiotika z bakteriální buňky 2) 95% zábrana vstupu antibiotika do buňky 3) 42% neutralizace antibiotika falešným substrátem 4) 49% metylace bakteriálních ribozomů 11. Co pohání bakteriální bičíky? 1) 67% rotor jejich bazální části 2) 98% kinetoplast 3) 81% protonový gradient 4) 96% aktin za spotřeby ATP

3 12. Na vzniku vyrovnané (vyvážené) patogenity mikroba se podílí 1) 86% mechanizmy virulence mikroorganismu 2) 72% čas 3) 89% úroveň vnímavosti hostitele 4) 30% !- specifická antiinfekční imunita hostitele 13. Bakteriální superantigeny 1) 55% jsou např. stafylokokové eneterotoxiny 2) 91% vyvolávají imunitní odpověď bez účasti antigen-prezentujících buněk 3) 9% mohou vyvolat deleci klonu lymfocytů 4) 58% aktivují lymfocyty v širším spektru klonů, než běžné antigeny 14. Zrušeno nejasná formulace otázky 15. Kde může být uložena genetická informace podmiňující rezistenci k antibiotiku? 1) 90% !+ chromozóm 2) 97% !- cytochrom 3) 99% !+ plazmid 4) 57% inserční sekvence 16. Nejčastěji používanou metodou v parazitologické laboratorní diagnostice je 1) 64% * + mikroskopie 2) 66% * - kultivace 3) 89% * - serologie 4) 99% * - PCR 17. Předat genetickou informaci bakterie mohou 1) 94% transdukcí 2) 92% lýzou a transformací 3) 99% konjugací 4) 93% plasmidem 18. Při serologickém vyšetření nemocného byla jednorázově zjištěna přítomnost významného množství protilátek proti určitému viru. Kauzální souvislost viru s probíhajícím onemocněním můžeme potvrdit 1) 19% byla-li prokázaná protilátka ze třídy IgM 2) 32% identickým časově posunutým serologickým vyšetřením 3) 79% elektroforetickým vyšetřením séra 4) 85% průkazem virové nukleové kyseliny (PCR) ve vzorku odebraném pacientovi 19. Při bakteriologickém vyšetření může být druhové zařazení původce provedeno na základě 1) 45% pravděpodobnostního výpočtu 2) 80% souboru zjištěných fyziologických vlastností kmene

4 3) 42% fagotypizace 4) 71% aglutinace se specifickou protilátkou 20. Teplota při horkovzdušné sterilizaci je 1) 93% * C 2) 100% * C 3) 100% * - 73 C 4) 90% * C 21. Označte sloučeniny s baktericidním účinkem 1) 82% HgCl 2 2) 64% KMnO 4 3) 97% formaldehyd 4) 80% FeS 22. Sulfonamidy jsou účinné antibakteriální léky. Označte mechanizmus působení 1) 99% * - porušení funkce cytoplazmatické membrány 2) 97% * - inhibice tvorby stěny 3) 95% * + zásah do metabolizmu kyseliny listové 4) 98% * - inhibice proteosyntézy 23. Může se lékařsky významná genetická informace přenášet mezi naprosto nepříbuznými mikroby? 1) 99% * - Ano, pouze mezi G- bakteriemi 2) 98% * + Ano, horizontálním přenosem informace 3) 100% * - Ano, pouze za anaerobních podmínek 4) 99% * - Nemůže 24. Které z uvedených antibiotik zasahuje bakteriální ribozómy? 1) 99% * - penicilin 2) 86% * - kotrimoxyzol 3) 86% * + makrolidy 4) 81% * - vankomycin 25. Kortex bakteriální spóry 1) 57% obsahuje kyselinu dipikolinovou 2) 61% naléhá na vnější membránu 3) 62% je složen ze speciálního peptidoglykanu 4) 95% je nositelem mechanické odolnosti spóry 26. K inhibitorům beta-laktamázy patří 1) 89% tazobaktam 2) 82% !- monobaktam 3) 94% sulbaktam 4) 99% !- gyráza

5 27. Vyšetření citlivosti diskovou difuzní metodou provádíme na : 1) 98% Mc Conkey agaru 2) 91% DC agaru 3) 90% Mueller-Hinton agaru 4) 98% CIN agaru 28. Při biologickém efektu endotoxinu se uplatňuje (uplatňují) 1) 57% imunoglobuliny 2) 48% lýza hostitelských buněk 3) 80% apoptóza 4) 80% cytokiny 29. MacConkey agar 1) 55% !+ je diagnostická půda pro enterobakterie 2) 84% !- je diagnostická půda pro stafylokoky 3) 70% stanovuje zda bakterie zkvašují nebo nezkvašují laktózu 4) 85% je určen pro nutričně náročné bakterie 30. Barvení dle Grama 1) 91% !+ G+ bakterie se barví modře 2) 87% !+ G- bakterie se barví červeně 3) 91% mykobaktérie se barví purpurově 4) 70% gramlabilní baktérie se neobarví 31. Viry můžeme kultivovat 1) 90% na tkáňové kultuře 2) 83% v kuřecím embryu 3) 86% v buněčném lyzátu s přídavkem antibiotik 4) 98% !- v hypertonickém bezbuněčném médiu 32. O antigen 1) 64% !- je protein 2) 75% je tělový antigen některých bakterií 3) 51% umožňuje (spolu s dalšími antigeny) provádění aglutinačních testů na diferenciaci salmonel 4) 92% !- u gramnegativů je součásti porinu 33. Vznik kolonií aerobních bakterií na tuhých kultivačních půdách je okem patrný v průměru za 1) 99% * minut 2) 100% * týdny 3) 92% * hodin 4) 94% * hodin 34. K bakteriálním superantigenům řadíme 1) 79% streptokokový pyrogenní toxin 2) 84% botulotoxin

6 3) 60% pouzderný antigen meningokoků 4) 82% tetanospasmin 35. Označíme-li kmen bakterie za rezistentní k určitému antibiotiku, znamená to, že 1) 41% se množí při hraniční koncentraci antibiotika 2) 91% se množí při koncentraci antibiotika 0,25 µg/ml 3) 89% !+ průměr inhibiční zóny kolem disku při diskové metodě nedosahuje ani minima podle příslušného interpretačního standardu 4) 59% !+ jeho MIC přesahuje breakpoint (hraniční koncentraci) 36. Spóry klostridií 1) 97% * + obsahují jen velmi málo vody 2) 97% * - některé jsou pohyblivé bičíky 3) 95% * - vznikají pučením 4) 7% * - snášejí vyschnutí 37. Tuberkulinový test 1) 76% je pozitivní u osob, které zánětlivě reagovaly na mykobakteria 2) 57% je test na buněčnou imunitu 3) 90% !- se provádí nejčastěji metodou ELISA 4) 80% !- je u zdravých osob vždy pozitivní 38. Bakteriální pouzdro 1) 86% je většinou polysacharidové 2) 91% bývá faktorem virulence kmene 3) 92% je až na výjimky cytotoxické 4) 94% !- vzniká atrakcí různých látek z prostředí na povrch bakterie v důsledku odlišného náboje 39. Jak můžeme provádět poddruhové třídění kmenů bakterií (jejich tzv. typizaci)? 1) 35% kolicinotypií 2) 64% fagotypizací 3) 84% serotypizací 4) 87% hmotnostní spektrografií 40. Lysogenie je 1) 95% * - lýza hostitelské bakterie fágem 2) 99% * - dlouhý lytický cyklus 3) 91% * - období replikačního cyklu, kdy nelze fágy prokázat 4) 97% * + stav, kdy fág je včleněn do genomu hostitelské buňky

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA

VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA VLIV MASTITID NA JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MLÉKA Mastitidy skotu jsou jednou z hlavních příčin snižování jakosti mléka. Je tomu tak proto, že tato hromadná onemocnění způsobují závažné poruchy funkce

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha Vypracvané tázky z mikrbilgie 1. LF UK, Praha Otázky z becné mikrbilgie, speciální bakterilgie a speciální virlgie, parazitlgie a myklgie CabiCz & Lenjulenka 2010/2011 OBECNÁ MIKROBIOLOGIE 1. VÝSKYT A

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU

ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY: VZTAH MEZI JEJICH STRUKTUROU A ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITOU IVANA DOLEŽÍLKOVÁ a,b, MARTINA MACKOVÁ a,b a TOMÁŠ MACEK a,b a Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemickotechnologická

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

Význam adekvátní antibiotické léčby

Význam adekvátní antibiotické léčby Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse MUDr. Roman Kula, CSc., MUDr. Peter Sklienka, MUDr. Václav Chýlek, MUDr. Pavel Szturz ARK FN Ostrava Klíčova slova: Těžká sepse- septický šok- antibiotická

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2)

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2) 29 Kapavka gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (2. část) MUDr. Jana Zímová, MUDr. Pavel Zíma Kožní ambulance, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více