Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p"

Transkript

1 Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví

2 Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací náhodného procesu Signál

3 Moivace Cílem analýzy je konsrukce vhodného modelu za účelem: porozumění mechanismu generující hodnoy časové řady pochopení podmínek a vazeb působících na vznik ěcho hodno Simulace pomocí modelu Predikce řady

4 Dělení časových řad I. Dlouhodobé jejich periodicia je jeden rok a více aplikace jiných posupů než u ČŘ krákodobých Krákodobé jejich periodicia je kraší než jeden rok čvrlení, měsíční, ýdenní, ad...

5 Dělení časových řad II. Inervalové řady inervalových ukazaelů (Př.: poče rozvodů za rok v ČR) inervalový ukazael = ukazael, jehož velikos závisí na délce inervalu, za kerý je sledován lze vyvoři součy (resp. průměry), je nuná sejná délka inervalů pokud jsou inervaly různě dlouhé, je řeba provés přepoče na jednokový inerval (zv. očišťování od důsledků kalendářních variací). Okamžikové řady okamžikových (savových) ukazaelů (Př.: poče obyvael ČR k ) okamžikový ukazael = ukazael, jehož hodnoy se vzahují ke konkrénímu časovému okamžiku souče nedává reálný smysl, průměr nelze sanovi běžným způsobem k průměrování používáme chronologický průměr x 1 1 x1 x 2 x n 1 x 2 2 n 1 n

6 Dělení časových řad III. s absoluními ukazaeli obsahují hodnoy ak jak byly zaznamenány s relaivní ukazaeli obsahují hodnoy jisým způsobem ransformované

7 Dělení časových řad IV. Deerminisické neobsahují žádný prvek náhody jsou konsruovány podle nějakého modelu lze je přesně rekonsruova (ne predikova) Sochasické obsahují prvek náhody naprosá věšina jevů v reálném svěě

8 Dělení časových řad V. Ekvidisanní časové řady s konsanní časovou vzdálenosí mezi jednolivými hodnoami Neekvidisanní časové řady s různou časovou vzdálenosí mezi jednolivými hodnoami Při zpracování vyžadují buď zvlášní přísup nebo korekce indexových i hodnoových řad

9 Dělení časových řad VI. Sacionární hodnoy arimeického průměru a variabiliy jsou v celém průběhu řady sejné Nesacionární Hodnoy arimeického průměrů a variabiliy se v průběhu řady mění (nejsou sejné) nesacionaria je projevem např. rendu řady nebo změny rozpylu hodno

10 U signálu Deerminisický x sochasický Ekvidisanní x neekvidisanní Sacionární x nesacionární

11 Složky časových řad I. Trendová složka obecná endence vývoje zkoumaného jevu za dlouhé období výsledkem dlouhodobých a sálých procesů rend může bý rosoucí, klesající nebo může exisova řada bez rendu

12 Složky časových řad II. Periodické kolísání Sezónní složka pravidelně se opakující odchylka od rendové složky perioda éo složky je menší než celková velikos sledovaného období

13 Složky časových řad III. Periodické kolísání Cyklická složka udává kolísání okolo rendu v důsledku dlouhodobého cyklického vývoje

14 Složky časových řad V. Náhodná složka nedá se popsa žádnou funkcí času zbývá po vyloučení rendu, sezónní a cyklické složky

15 Základní úpravy časových řad doplnění chybějících hodno časový posun sezónní diference kumulaivní souče vyhlazování časových řad

16 Základní úpravy časových řad Doplnění hodno řady v případě že v časové řadě někeré hodnoy chybí doplněné hodnoy nejsou plnohodnoné a mohou sníži kvaliu výsledků exisuje několik možnosí, jak chybějící daa doplni náhrada chybějících hodno nulami náhrada chybějících hodno arimeickým průměrem či mediánem náhrada chybějících hodno rendem celé časové řady náhrada chybějících hodno na základě zvolené funkce a okolních bodů

17 Funkce pro doplnění hodno řady Rozlišujeme čyři úlohy pro doplnění hodno řad Inerpolaci doplňování hodno doprosřed časových řad Exrapolaci nalezení hodno na koncích řady Aproximaci nalezení přibližné hodnoy čísla Predikci konsrukce předpovědi budoucího průběhu

18 Funkce pro doplnění hodno řady Inerpolace nalezení chybějícího údaje závislé veličiny y pro někerou hodnou x uvniř inervalu známých hodno není úloha jednoznačná a má smysl jen v jisých mezích přesnosi lineární inerpolace, kvadraická inerpolace, polynomiální inerpolace

19 Funkce pro doplnění hodno řady Exrapolace nalezení chybějícího údaje závislé veličiny y pro někerou hodnou x mimo inerval známých hodno jednodušší případ predikce z maemaického hlediska mnohem méně přesná a složiější meoda než inerpolace zpravidla nelze ma. prosředky zodpovědně odhadnou budoucí nebo minulý vývoj

20 Funkce pro doplnění hodno řady Aproximace nalezení přibližné hodnoy čísla, nebo jedné z jeho možných hodno může aké znamena nahrazení čísla vhodným číslem blízkým narozdíl od inerpolace není nuné, aby ao křivka přesně procházela zadanými body

21 Základní úpravy časových řad Časový posun vyvoření časové řady opožděné resp. předbíhající jinou oožné časovou řadu předsavuje o vlasně posunuí časové řady dopředu případně dozadu oproi původní časové řadě nově vyvořené proměnné mají na začáku, resp. na konci olik chybějících hodno, o kolik kroků se posun prováděl.

22 Základní úpravy časových řad Sezónní diference diference mezi okamžiky vzdálenými o celisvý násobek délky periody vyjadřuje velikos změny, ke keré došlo mezi dvěma časovými okamžiky měření je-li kladná, řada v daném čase rose, je-li záporná, řada klesá. sezónní diferencí se daa zbavují sezónních vlivů

23 Základní úpravy časových řad Kumulaivní souče souče pozorování za určiý časový úsek. opačná operace k diferenci kumulaivním součem bílého šumu = náhodná procházka nikdy nelze předvída, zda ao funkce se obráí vzhůru nebo dolů (zv. procházka opilého námořníka ) náhodná procházka je hladší nežli bílý šum, jelikož inegrace polačuje vyšší frekvenční složky a zvýrazní nižší frekvence.

24 Základní úpravy časových řad Vyhlazování časových řad sřední hodnoa chyby je nulová (je o náhodná veličina) jednolivé chyby nejsou vzájemně závislé (j. nekorelované) zprůměrováním několika po sobě následujících pozorování budou se chyby navzájem ruši skuečná sledovaná hodnoa procesu naopak vynikne omo pozorování jsou založeny meody vyhlazování časových řad

25 Zpracování časových řad Popisné charakerisiky charakerisiky polohy charakerisiky variabiliy míry dynamiky korelace Analýza časových řad klouzavé průměry dekompozice složek časové řady lineární dynamické modely Boxova-Jenkinsova meodologie spekrální analýza časových řad

26 Popisné charakerisiky Charakerisiky polohy prosý arimeický průměr x vážený arimeický průměr 1 n n i 1 x i x n i1 n i1 w x i w i i, kde X { x1,, x } jsou hodnoy a W { w1,, w } n n jsou váhy Modus hodnoa znaku s nejvěší relaivní čenosí Medián hodnoa, jež dělí řadu podle velikosi seřazených výsledků na dvě sejně počené poloviny

27 Inerval spolehlivos pro průměr -populační průměr x - výběrový průměr -populační směrodaná odchylka s - výběrová směrodaná odchylka x u 1 N u 1- -pravděpodobnosní kvanil (např. u 0,95 = 1,96)

28 Popisné charakerisiky Charakerisiky variabiliy rozpyl směrodaná odchylka ) ( 1 1 n y y y y n s s ) ( 1 1 n y y n s y

29 Popisné charakerisiky míry dynamiky absoluní přírůsek y, 2,3,, y y1 n průměrný absoluní přírůsek y y y y y yn yn yn y n1 n1 n1 relaivní přírůsek průměrný koeficien růsu y y y y y y y y y y y y k k k k n n n 1 n n n y1 y 3 y 3 y n 1 y1 1

30 Popisné charakerisiky Korelace vyjadřuje relaivní míru závislosi ve vzájemném vývoji dvou časových řad s xy n x x y y 1 1; s s x y 1

31 Analýza časové řady Dekompozice časové řady - jednorozměrný model nejjednodušší koncepce modelování ČŘ reálná hodnoa ČŘ (y ) je funkcí času (). y y Y y f ( ; ); Y f ( ); 1,2,, n Y časová proměnná y reálná hodnoa ukazaele v čase Y modelová (eoreická) hodnoa ukazaele v čase náhodná (nepravidelná) složka v čase.

32 Analýza časové řady Dekompozice časové řady klasický (formální) model rend (T ) sezónní složku (S ) cyklickou složku (C ) náhodnou složku (E ) Formy dekompozice adapivní dekompozice muliplikaivní dekompozice y T C S E y T C S E

33 Analýza časové řady Dekompozice časové řady - vícerozměrný model je založen na předpokladu, že vývoj analyzovaného ukazaele není ovlivněn pouze časovým fakorem, ale rovněž skupinou jiných, souvisejících ukazaelů jedná se o zv. příčinné (fakorové) ukazaele pomocí ěcho ukazaelů se snažíme vývoj analyzovaného ukazaele vysvěli. Y f(; x, x,, x ); 1,2,, n 1 2 p kde x 1,x 2,,x n jsou příčinné (fakorové) ukazaele

34 Analýza časové řady Trendová analýza vývoj v čase ~ endence a předpověď do budoucna hovoříme o vyrovnání - vyrovnání periodických flukuací a náhodných chyb předpoklad: S = 0; C = 0 ï Y =T ; y = T + lze počía 2 způsoby: vyrovnání mechanické - klouzavé průměry vyrovnání analyické - časová řada (sledujeme rendovou fci.) Periodické kolísání sezónní cyklické krákodobé Nahodilé kolísání

35 Analýza časové řady Klouzavé průměry adapivní přísup k modelování rendu ČŘ posloupnos empirických pozorování nahradíme řadou průměrů z ěcho pozorování vypočených každý z ěcho průměrů reprezenuje určiou skupinu pozorování při posupném výpoču průměrů posupujeme (kloužeme) vždy o jedno pozorování kupředu, přičemž první pozorování z dané skupiny vypoušíme. v prvé řadě je řeba sanovi poče pozorování, z nichž vypočeme jednolivé klouzavé průměry klouzavá čás období inerpolace (m) časový inerval délky m, kerý se posunuje po časové ose vždy o jednoku.

36 Klouzavé průměry Volba délky klouzavé čási období inerpolace nelze sanovi exakními saisickými posupy sanovujeme především na základě věcné analýzy (heurisicky) přednos dáváme průměrům nižšího řádu u neperiodických ČŘ se nejčasěji volí délka klouzavé čási 3, 5, 7 u ČŘ s periodickou složkou je délka klouzavých průměrů rovna periodě sezónních nebo cyklických výkyvů Idenifikace jednolivých klouzavých čásí jednolivé klouzavé čási reprezenujeme jejich sředními body (angl. arge) je-li m liché číslo, pak sřední bod klouzavé čási je číslo celé je-li m sudé číslo, pak sřední bod klouzavé čási není celé číslo +0.5

37 Klouzavé průměry Prosé klouzavé průměry klouzavé čási o rozsahu m = 2p + 1 musí mí lineární rend sřední body klouzavých čásí jsou celá čísla při omo posupu zůsane p hodno na začáku ČŘ a p hodno na konci ČŘ nevyrovnáno p n p p m y y y y y m y p p p p p p i i, 2, 1, 1 1 1,

38 Klouzavé průměry Vážené klouzavé průměry klouzavé čási o rozsahu m = 2p + 1 musí mí parabolický rend. y W i kde p i p W y i 3 4m( m, i Pro váhy plaí : 2, p 1, (3m 4) p i-p W o 2 p 2,, n p 7 20i 1 a W i 2 ), W i p,, 1,0,1,, i p

39 Klouzavé průměry Cenrovaný klouzavý průměr speciální případ váženého klouzavého průměru používáme je v případě, že rozsah klouzavé čási (m) je číslo sudé sřední body klouzavých čásí již nejsou celá čísla, proo nelze přímo přiřadi hodnoy klouzavých průměrů Posup výpoču první vypočený klouzavý průměr přiřadíme sřednímu bodu, kerý není celočíselný další klouzavý průměr přiřadíme sřednímu bodu +1, kerý opě není celočíselný celočíselný, edy inerpreovaelný, je bod +0.5, kerý leží mezi body a +1 hodnou klouzavého průměru, odpovídající bodu +0.5, vypočeme jako arimeický průměr dvou sousedních klouzavých průměrů.

40 Analyické vyrovnávání Trendové funkce lineární exponenciální logarimická T a a 0 1 T a a 0 1 T log( ) a0 a1 Kvadraická T a a a nepřímá úměrnos T a 0 a 1

41 Analyické vyrovnávání Další rendové funkce modifikovaný exponenciální rend logisický rend S-křivka T k a a T k a0a1 1 ( a0 a1 ) T e Gomperzova křivka T k a a 0 1

42 Analyické vyrovnávání Míry úspěšnosi zvolené rendové funkce Sřední kvadraická (čvercová) chyba odhadu 1 M. S. E. nejčasější měříko kvaliy modelu přednos dáváme vždy omu modelu, u něhož je hodnoa M.S.E. nejnižší prosřednicvím M.S.E. můžeme srovnáva jen funkce se sejným počem paramerů Saisika F F za nejlepší považujeme model, pro kerý je hodnoa saisiky F nejvyšší Index deerminace I 2 2 S ( ) T T y p1 p1, kde y 2 SR ( y T) n n p n p 2 S ( T y ) T 2 S ( y y ) y T n ( y n T ) 2

43 Trendová analýza Boxova-Jenkinsova meodologie ARMA modely pro sacionární časové řady modeluje nesysemaickou složku, kerá je vořena korelovanými náhodnými veličinami. ARIMA(p,d,q), vpřípadě sezónních vlivů SARIMA modely AR(p) auo-regresivní modely MA(q) modely klouzavých průměrů reziduální složky d - řád diferencování (S)ARIMA modely pro kovarianční sacionární časové řady

44 Trendová analýza Spekrální analýza časových řad časová řada se považuje za kombinaci sinusových a kosinusových křivek s různými ampliudami a frekvencemi

45 Analýza periodického kolísání Sezónní kolísání periodicky se opakující obousměrné odchylky hodno ČŘ od rendu délka periody je maximálně jeden rok oscilace vznikají v důsledku přímých či nepřímých příčin, keré se rok co rok pravidelně opakují nejprve je řeba zjisi, zda ČŘ reálně vykazuje sezónní výkyvy kvanifikace sezónních výkyvů očišění ČŘ, j. vyloučení sezónní složky. Cíl sezónního očišťování: - odkryí základní dynamiky vývoje zkoumaných jevů - umožnění bezprosředního srovnání vývoje v jednolivých sezónách v rámci roku.

46 Sezónní kolísání Model konsanní sezónnosi (adiivní model): yij T, ij Sij ij i1,2,, m; j 1,2,, r kde i je pořadí roku a j je dílčí období v rámci roku (sezóny) Kvanifikace sezónních výkyvů : empirické sezónní rozdíly (odchylky) = y ij T ij průměrné sezónní rozdíly sandardizované sezónní rozdíly (= sezónní fakory rozdílové) Sandardizace (normování) souče sezónních rozdílů v rámci roku musí bý roven 0, zn. v rámci roku se sezónní výkyvy kompenzují.

47 Sezónní kolísání Model proporcionální sezónnosi (muliplikaivní model) y T S, i 1,2,, m; j 1,2,, r ij ij ij ij Kvanifikace sezónních výkyvů empirické sezónní indexy = y ij /T ij průměrné sezónní indexy sandardizované sezónní indexy (sezónní fakory indexní) Sandardizace (normování): souče sezónních indexů v rámci roku musí bý roven r, zn. v rámci roku se sezónní výkyvy kompenzují.

48 Analýza periodického kolísání Cyklické kolísání s periodou více le Krákodobé kolísání s periodou kraší než jeden rok

49 Reference Jana Hančlová, Lubor Tvrdý Úvod do analýzy časových řad, VŠB-TU Osrava, 2003, hp://gis.vsb.cz/pan Časové řady kapiola z výukových maeriálů hp://homen.vsb.cz/~oi73/cdpas1/

50 Děkuji za pozornos

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

Možnosti vyhodnocení časových řad v softwaru STATISTICA

Možnosti vyhodnocení časových řad v softwaru STATISTICA StatSoft Možnosti vyhodnocení časových řad v softwaru STATISTICA Mnoho informací se zachycuje ve formě chronologicky uspořádaných údajů, jinak řečeno ve formě časových řad. Časová řada je tedy v čase uspořádaná

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA Case studies Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA P. Blažek, L. Niedermayer, J. Bušek Cenné díky za odborné konzultace a připomínky k obsahu patří: P. Sobíškovi

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY

AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY ROBUST 2002, 16 49 c JČMF 2002 AKTUÁLNÍ TÉMATA SOUČASNÉ BIOSTATISTIKY M.BRABEC,M.MALÝ,B.PROCHÁZKA,Z.ROTH,L.TOMÁŠEK Abstract. Biostatistics is a branch of applied statistics whose main scope lies in the

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

Zpracování spektra a sady spekter

Zpracování spektra a sady spekter Zpracování spektra a sady spekter Pavel Matějka Pavel.Matejka@vscht.cz 2012 Obsah přednášky Formáty dat a jejich konverze Šum a jeho potlačení Sledovaný signál a pozadí Integrace signálů Derivace signálů

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více