Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p"

Transkript

1 Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví

2 Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací náhodného procesu Signál

3 Moivace Cílem analýzy je konsrukce vhodného modelu za účelem: porozumění mechanismu generující hodnoy časové řady pochopení podmínek a vazeb působících na vznik ěcho hodno Simulace pomocí modelu Predikce řady

4 Dělení časových řad I. Dlouhodobé jejich periodicia je jeden rok a více aplikace jiných posupů než u ČŘ krákodobých Krákodobé jejich periodicia je kraší než jeden rok čvrlení, měsíční, ýdenní, ad...

5 Dělení časových řad II. Inervalové řady inervalových ukazaelů (Př.: poče rozvodů za rok v ČR) inervalový ukazael = ukazael, jehož velikos závisí na délce inervalu, za kerý je sledován lze vyvoři součy (resp. průměry), je nuná sejná délka inervalů pokud jsou inervaly různě dlouhé, je řeba provés přepoče na jednokový inerval (zv. očišťování od důsledků kalendářních variací). Okamžikové řady okamžikových (savových) ukazaelů (Př.: poče obyvael ČR k ) okamžikový ukazael = ukazael, jehož hodnoy se vzahují ke konkrénímu časovému okamžiku souče nedává reálný smysl, průměr nelze sanovi běžným způsobem k průměrování používáme chronologický průměr x 1 1 x1 x 2 x n 1 x 2 2 n 1 n

6 Dělení časových řad III. s absoluními ukazaeli obsahují hodnoy ak jak byly zaznamenány s relaivní ukazaeli obsahují hodnoy jisým způsobem ransformované

7 Dělení časových řad IV. Deerminisické neobsahují žádný prvek náhody jsou konsruovány podle nějakého modelu lze je přesně rekonsruova (ne predikova) Sochasické obsahují prvek náhody naprosá věšina jevů v reálném svěě

8 Dělení časových řad V. Ekvidisanní časové řady s konsanní časovou vzdálenosí mezi jednolivými hodnoami Neekvidisanní časové řady s různou časovou vzdálenosí mezi jednolivými hodnoami Při zpracování vyžadují buď zvlášní přísup nebo korekce indexových i hodnoových řad

9 Dělení časových řad VI. Sacionární hodnoy arimeického průměru a variabiliy jsou v celém průběhu řady sejné Nesacionární Hodnoy arimeického průměrů a variabiliy se v průběhu řady mění (nejsou sejné) nesacionaria je projevem např. rendu řady nebo změny rozpylu hodno

10 U signálu Deerminisický x sochasický Ekvidisanní x neekvidisanní Sacionární x nesacionární

11 Složky časových řad I. Trendová složka obecná endence vývoje zkoumaného jevu za dlouhé období výsledkem dlouhodobých a sálých procesů rend může bý rosoucí, klesající nebo může exisova řada bez rendu

12 Složky časových řad II. Periodické kolísání Sezónní složka pravidelně se opakující odchylka od rendové složky perioda éo složky je menší než celková velikos sledovaného období

13 Složky časových řad III. Periodické kolísání Cyklická složka udává kolísání okolo rendu v důsledku dlouhodobého cyklického vývoje

14 Složky časových řad V. Náhodná složka nedá se popsa žádnou funkcí času zbývá po vyloučení rendu, sezónní a cyklické složky

15 Základní úpravy časových řad doplnění chybějících hodno časový posun sezónní diference kumulaivní souče vyhlazování časových řad

16 Základní úpravy časových řad Doplnění hodno řady v případě že v časové řadě někeré hodnoy chybí doplněné hodnoy nejsou plnohodnoné a mohou sníži kvaliu výsledků exisuje několik možnosí, jak chybějící daa doplni náhrada chybějících hodno nulami náhrada chybějících hodno arimeickým průměrem či mediánem náhrada chybějících hodno rendem celé časové řady náhrada chybějících hodno na základě zvolené funkce a okolních bodů

17 Funkce pro doplnění hodno řady Rozlišujeme čyři úlohy pro doplnění hodno řad Inerpolaci doplňování hodno doprosřed časových řad Exrapolaci nalezení hodno na koncích řady Aproximaci nalezení přibližné hodnoy čísla Predikci konsrukce předpovědi budoucího průběhu

18 Funkce pro doplnění hodno řady Inerpolace nalezení chybějícího údaje závislé veličiny y pro někerou hodnou x uvniř inervalu známých hodno není úloha jednoznačná a má smysl jen v jisých mezích přesnosi lineární inerpolace, kvadraická inerpolace, polynomiální inerpolace

19 Funkce pro doplnění hodno řady Exrapolace nalezení chybějícího údaje závislé veličiny y pro někerou hodnou x mimo inerval známých hodno jednodušší případ predikce z maemaického hlediska mnohem méně přesná a složiější meoda než inerpolace zpravidla nelze ma. prosředky zodpovědně odhadnou budoucí nebo minulý vývoj

20 Funkce pro doplnění hodno řady Aproximace nalezení přibližné hodnoy čísla, nebo jedné z jeho možných hodno může aké znamena nahrazení čísla vhodným číslem blízkým narozdíl od inerpolace není nuné, aby ao křivka přesně procházela zadanými body

21 Základní úpravy časových řad Časový posun vyvoření časové řady opožděné resp. předbíhající jinou oožné časovou řadu předsavuje o vlasně posunuí časové řady dopředu případně dozadu oproi původní časové řadě nově vyvořené proměnné mají na začáku, resp. na konci olik chybějících hodno, o kolik kroků se posun prováděl.

22 Základní úpravy časových řad Sezónní diference diference mezi okamžiky vzdálenými o celisvý násobek délky periody vyjadřuje velikos změny, ke keré došlo mezi dvěma časovými okamžiky měření je-li kladná, řada v daném čase rose, je-li záporná, řada klesá. sezónní diferencí se daa zbavují sezónních vlivů

23 Základní úpravy časových řad Kumulaivní souče souče pozorování za určiý časový úsek. opačná operace k diferenci kumulaivním součem bílého šumu = náhodná procházka nikdy nelze předvída, zda ao funkce se obráí vzhůru nebo dolů (zv. procházka opilého námořníka ) náhodná procházka je hladší nežli bílý šum, jelikož inegrace polačuje vyšší frekvenční složky a zvýrazní nižší frekvence.

24 Základní úpravy časových řad Vyhlazování časových řad sřední hodnoa chyby je nulová (je o náhodná veličina) jednolivé chyby nejsou vzájemně závislé (j. nekorelované) zprůměrováním několika po sobě následujících pozorování budou se chyby navzájem ruši skuečná sledovaná hodnoa procesu naopak vynikne omo pozorování jsou založeny meody vyhlazování časových řad

25 Zpracování časových řad Popisné charakerisiky charakerisiky polohy charakerisiky variabiliy míry dynamiky korelace Analýza časových řad klouzavé průměry dekompozice složek časové řady lineární dynamické modely Boxova-Jenkinsova meodologie spekrální analýza časových řad

26 Popisné charakerisiky Charakerisiky polohy prosý arimeický průměr x vážený arimeický průměr 1 n n i 1 x i x n i1 n i1 w x i w i i, kde X { x1,, x } jsou hodnoy a W { w1,, w } n n jsou váhy Modus hodnoa znaku s nejvěší relaivní čenosí Medián hodnoa, jež dělí řadu podle velikosi seřazených výsledků na dvě sejně počené poloviny

27 Inerval spolehlivos pro průměr -populační průměr x - výběrový průměr -populační směrodaná odchylka s - výběrová směrodaná odchylka x u 1 N u 1- -pravděpodobnosní kvanil (např. u 0,95 = 1,96)

28 Popisné charakerisiky Charakerisiky variabiliy rozpyl směrodaná odchylka ) ( 1 1 n y y y y n s s ) ( 1 1 n y y n s y

29 Popisné charakerisiky míry dynamiky absoluní přírůsek y, 2,3,, y y1 n průměrný absoluní přírůsek y y y y y yn yn yn y n1 n1 n1 relaivní přírůsek průměrný koeficien růsu y y y y y y y y y y y y k k k k n n n 1 n n n y1 y 3 y 3 y n 1 y1 1

30 Popisné charakerisiky Korelace vyjadřuje relaivní míru závislosi ve vzájemném vývoji dvou časových řad s xy n x x y y 1 1; s s x y 1

31 Analýza časové řady Dekompozice časové řady - jednorozměrný model nejjednodušší koncepce modelování ČŘ reálná hodnoa ČŘ (y ) je funkcí času (). y y Y y f ( ; ); Y f ( ); 1,2,, n Y časová proměnná y reálná hodnoa ukazaele v čase Y modelová (eoreická) hodnoa ukazaele v čase náhodná (nepravidelná) složka v čase.

32 Analýza časové řady Dekompozice časové řady klasický (formální) model rend (T ) sezónní složku (S ) cyklickou složku (C ) náhodnou složku (E ) Formy dekompozice adapivní dekompozice muliplikaivní dekompozice y T C S E y T C S E

33 Analýza časové řady Dekompozice časové řady - vícerozměrný model je založen na předpokladu, že vývoj analyzovaného ukazaele není ovlivněn pouze časovým fakorem, ale rovněž skupinou jiných, souvisejících ukazaelů jedná se o zv. příčinné (fakorové) ukazaele pomocí ěcho ukazaelů se snažíme vývoj analyzovaného ukazaele vysvěli. Y f(; x, x,, x ); 1,2,, n 1 2 p kde x 1,x 2,,x n jsou příčinné (fakorové) ukazaele

34 Analýza časové řady Trendová analýza vývoj v čase ~ endence a předpověď do budoucna hovoříme o vyrovnání - vyrovnání periodických flukuací a náhodných chyb předpoklad: S = 0; C = 0 ï Y =T ; y = T + lze počía 2 způsoby: vyrovnání mechanické - klouzavé průměry vyrovnání analyické - časová řada (sledujeme rendovou fci.) Periodické kolísání sezónní cyklické krákodobé Nahodilé kolísání

35 Analýza časové řady Klouzavé průměry adapivní přísup k modelování rendu ČŘ posloupnos empirických pozorování nahradíme řadou průměrů z ěcho pozorování vypočených každý z ěcho průměrů reprezenuje určiou skupinu pozorování při posupném výpoču průměrů posupujeme (kloužeme) vždy o jedno pozorování kupředu, přičemž první pozorování z dané skupiny vypoušíme. v prvé řadě je řeba sanovi poče pozorování, z nichž vypočeme jednolivé klouzavé průměry klouzavá čás období inerpolace (m) časový inerval délky m, kerý se posunuje po časové ose vždy o jednoku.

36 Klouzavé průměry Volba délky klouzavé čási období inerpolace nelze sanovi exakními saisickými posupy sanovujeme především na základě věcné analýzy (heurisicky) přednos dáváme průměrům nižšího řádu u neperiodických ČŘ se nejčasěji volí délka klouzavé čási 3, 5, 7 u ČŘ s periodickou složkou je délka klouzavých průměrů rovna periodě sezónních nebo cyklických výkyvů Idenifikace jednolivých klouzavých čásí jednolivé klouzavé čási reprezenujeme jejich sředními body (angl. arge) je-li m liché číslo, pak sřední bod klouzavé čási je číslo celé je-li m sudé číslo, pak sřední bod klouzavé čási není celé číslo +0.5

37 Klouzavé průměry Prosé klouzavé průměry klouzavé čási o rozsahu m = 2p + 1 musí mí lineární rend sřední body klouzavých čásí jsou celá čísla při omo posupu zůsane p hodno na začáku ČŘ a p hodno na konci ČŘ nevyrovnáno p n p p m y y y y y m y p p p p p p i i, 2, 1, 1 1 1,

38 Klouzavé průměry Vážené klouzavé průměry klouzavé čási o rozsahu m = 2p + 1 musí mí parabolický rend. y W i kde p i p W y i 3 4m( m, i Pro váhy plaí : 2, p 1, (3m 4) p i-p W o 2 p 2,, n p 7 20i 1 a W i 2 ), W i p,, 1,0,1,, i p

39 Klouzavé průměry Cenrovaný klouzavý průměr speciální případ váženého klouzavého průměru používáme je v případě, že rozsah klouzavé čási (m) je číslo sudé sřední body klouzavých čásí již nejsou celá čísla, proo nelze přímo přiřadi hodnoy klouzavých průměrů Posup výpoču první vypočený klouzavý průměr přiřadíme sřednímu bodu, kerý není celočíselný další klouzavý průměr přiřadíme sřednímu bodu +1, kerý opě není celočíselný celočíselný, edy inerpreovaelný, je bod +0.5, kerý leží mezi body a +1 hodnou klouzavého průměru, odpovídající bodu +0.5, vypočeme jako arimeický průměr dvou sousedních klouzavých průměrů.

40 Analyické vyrovnávání Trendové funkce lineární exponenciální logarimická T a a 0 1 T a a 0 1 T log( ) a0 a1 Kvadraická T a a a nepřímá úměrnos T a 0 a 1

41 Analyické vyrovnávání Další rendové funkce modifikovaný exponenciální rend logisický rend S-křivka T k a a T k a0a1 1 ( a0 a1 ) T e Gomperzova křivka T k a a 0 1

42 Analyické vyrovnávání Míry úspěšnosi zvolené rendové funkce Sřední kvadraická (čvercová) chyba odhadu 1 M. S. E. nejčasější měříko kvaliy modelu přednos dáváme vždy omu modelu, u něhož je hodnoa M.S.E. nejnižší prosřednicvím M.S.E. můžeme srovnáva jen funkce se sejným počem paramerů Saisika F F za nejlepší považujeme model, pro kerý je hodnoa saisiky F nejvyšší Index deerminace I 2 2 S ( ) T T y p1 p1, kde y 2 SR ( y T) n n p n p 2 S ( T y ) T 2 S ( y y ) y T n ( y n T ) 2

43 Trendová analýza Boxova-Jenkinsova meodologie ARMA modely pro sacionární časové řady modeluje nesysemaickou složku, kerá je vořena korelovanými náhodnými veličinami. ARIMA(p,d,q), vpřípadě sezónních vlivů SARIMA modely AR(p) auo-regresivní modely MA(q) modely klouzavých průměrů reziduální složky d - řád diferencování (S)ARIMA modely pro kovarianční sacionární časové řady

44 Trendová analýza Spekrální analýza časových řad časová řada se považuje za kombinaci sinusových a kosinusových křivek s různými ampliudami a frekvencemi

45 Analýza periodického kolísání Sezónní kolísání periodicky se opakující obousměrné odchylky hodno ČŘ od rendu délka periody je maximálně jeden rok oscilace vznikají v důsledku přímých či nepřímých příčin, keré se rok co rok pravidelně opakují nejprve je řeba zjisi, zda ČŘ reálně vykazuje sezónní výkyvy kvanifikace sezónních výkyvů očišění ČŘ, j. vyloučení sezónní složky. Cíl sezónního očišťování: - odkryí základní dynamiky vývoje zkoumaných jevů - umožnění bezprosředního srovnání vývoje v jednolivých sezónách v rámci roku.

46 Sezónní kolísání Model konsanní sezónnosi (adiivní model): yij T, ij Sij ij i1,2,, m; j 1,2,, r kde i je pořadí roku a j je dílčí období v rámci roku (sezóny) Kvanifikace sezónních výkyvů : empirické sezónní rozdíly (odchylky) = y ij T ij průměrné sezónní rozdíly sandardizované sezónní rozdíly (= sezónní fakory rozdílové) Sandardizace (normování) souče sezónních rozdílů v rámci roku musí bý roven 0, zn. v rámci roku se sezónní výkyvy kompenzují.

47 Sezónní kolísání Model proporcionální sezónnosi (muliplikaivní model) y T S, i 1,2,, m; j 1,2,, r ij ij ij ij Kvanifikace sezónních výkyvů empirické sezónní indexy = y ij /T ij průměrné sezónní indexy sandardizované sezónní indexy (sezónní fakory indexní) Sandardizace (normování): souče sezónních indexů v rámci roku musí bý roven r, zn. v rámci roku se sezónní výkyvy kompenzují.

48 Analýza periodického kolísání Cyklické kolísání s periodou více le Krákodobé kolísání s periodou kraší než jeden rok

49 Reference Jana Hančlová, Lubor Tvrdý Úvod do analýzy časových řad, VŠB-TU Osrava, 2003, hp://gis.vsb.cz/pan Časové řady kapiola z výukových maeriálů hp://homen.vsb.cz/~oi73/cdpas1/

50 Děkuji za pozornos

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka

T t. S t krátkodobé náhodná složka. sezónní. Trend + periodická složka = deterministická složka Analýza časových řad Klasický přísup k analýze ČŘ dekompozice časové řady - rozklad ČŘ na složky charakerizující různé druhy pohybů v ČŘ, keré umíme popsa a kvanifikova rend periodické kolísání cyklické

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD IVAN KŘIVÝ OSTRAVA URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDI TOVANÝCH STUDIJ NÍCH PROGRAMECH

ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD IVAN KŘIVÝ OSTRAVA URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDI TOVANÝCH STUDIJ NÍCH PROGRAMECH ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDI TOVANÝCH STUDIJ NÍCH PROGRAMECH IVAN KŘIVÝ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonomerie Heeroskedasicia Cvičení 7 Zuzana Dlouhá Gauss-Markovy předpoklady Náhodná složka: Gauss-Markovy předpoklady. E(u) = 0 náhodné vlivy se vzájemně vynulují. E(uu T ) = σ I n konečný

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y

DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE. y y Předmě: Ročník: Vvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr Tomáš MAŇÁK 5 srpna Název zpracovaného celku: DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE DERIVACE A MONOTÓNNOST FUNKCE je monoónní na celém svém deiničním oboru D

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza zaměsnanosi cizinců v ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Marin

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice

Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Srovnávací analýza vývoje mezd v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Kamila Vopaová Vypracovala: Lucie Mojžíšová Brno 10 Děkuji ímo

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

STATISTICKÁ ANALÝZA PORODNOSTI Bakalářská práce

STATISTICKÁ ANALÝZA PORODNOSTI Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU STATISTICKÁ ANALÝZA PORODNOSTI Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Veronika Blašková

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Analýza časové řady výroby elektrické energie

Analýza časové řady výroby elektrické energie Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Analýza časové řady výroby elekrické energie Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Krisina Somerlíková,

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů: . Komplexní čísla Inegrovaná sřední škola, Kumburská 846, Nová Paka Auomaizace maemaika v auomaizaci Maemaika v auomaizaci - pro řešení regulačních obvodů: Komplexní číslo je bod v rovině komplexních čísel.

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

PREDIKCE ČASOVÉ ŘADY POMOCÍ AUTOREGRESNÍHO MODELU

PREDIKCE ČASOVÉ ŘADY POMOCÍ AUTOREGRESNÍHO MODELU PREDIKCE ČASOVÉ ŘADY POMOCÍ AUTOREGRESNÍHO MODELU Ing. Roman DANEL, Ph.D. roman.danel@voln.cz Lisopad 2004 1. Časové řad Daa, kerá vvářejí časovou řadu, vznikají jako pozorování, uspořádané chronologick

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Prognostické modely v oblasti modelování finančních časových řad

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Prognostické modely v oblasti modelování finančních časových řad ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Prognosické modely v oblasi modelování finančních časových řad diserační práce Auor: Školiel: RNDr. Vladimíra PETRÁŠKOVÁ Doc. RNDr.Bohumil

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU 5. MĚŘENÍ KMIOČU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU Měření kmioč: zdroje ealonového kmioč, přímé měření osciloskopem, elekronické analogové kmioměry a vibrační kmioměr, číače (měření f přímo, měření, průměrování, možnos

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Komparace vývoje nezaměsnanosi v okrese Uherské Hradišě a ČR Bakalářská práce Vedoucí: prof.

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Využívání obnovitelných zdrojů na výrobu elektrické energie v ČR

Využívání obnovitelných zdrojů na výrobu elektrické energie v ČR Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Využívání obnovielných zdrojů na výrobu elekrické energie v ČR Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Výkonnost a spolehlivost číslicových systémů

Výkonnost a spolehlivost číslicových systémů Výkonnos a spolehlivos číslicových sysémů Úloha Generování a zpracování náhodných čísel Zadání 9 Trojúhelníkové rozdělení Jan Kupka A65 kupka@sudens.zcu.cz . Zadání vyvoře generáor rozdělení jako funkci

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Posloupnost náhodných veličin {Y t, t = 0, ±1, ±2... } se nazývá stochastický

Více

Modelování volatility akciového indexu FTSE 100

Modelování volatility akciového indexu FTSE 100 ISSN 805-06X 805-0638 (online) ETTN 07--0000-09-4 Modelování volailiy akciového indexu FTSE 00 Adam Borovička Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomerie; nám. W. Churchilla

Více

Číslicový lineární filtr prvého řádu se statisticky optimálně nastavovanými parametry

Číslicový lineární filtr prvého řádu se statisticky optimálně nastavovanými parametry Číslicový lineární filr prvého řádu se saisicky opimálně nasavovanými paramery Ing. Jiří Tůma, CSc. Tara, o. p., Kopřivnice 59.2 Článek se zabývá odvozením rekurenních vzorců pro časovou posloupnos hodno

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Úloha VI.3... pracovní pohovor

Úloha VI.3... pracovní pohovor Úloha VI.3... pracovní pohovor 4 body; průměr,39; řešilo 36 sudenů Jedna z pracoven lorda Veinariho má kruhový půdorys o poloměru R a je umísěna na ložiscích, díky nimž se může oáče kolem své osy. Pro

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky Západočeská univerzia v Plzni Fakula aplikovaných věd Kaedra kyberneiky Diplomová práce Regulační pořeby provozovaele přenosové síě v podmínkách nárůsu obnovielných zdrojů elekrické energie Plzeň, 2012

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1 Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Prostá regresní a korelační analýza 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Problematika závislosti V podstatě lze rozlišovat mezi závislostí nepodstatnou, čili náhodnou

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU RŮSTOVÉ MODELY ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Helena Nešeřilová 1, Jan Pulkrábek 2 1 Česká zemědělská universia v Praze 2 Výzkumný úsav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Anoace: Na souboru býků českého srakaého

Více

Vliv společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty

Vliv společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Vliv společného zemědělského rhu EU na český rh s mlékem a mléčnými produky Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. Auorka:

Více

Pilové pásy PILOUS MaxTech

Pilové pásy PILOUS MaxTech Pilové pásy PILOUS MaxTech Originální pilové pásy, vyráběné nejmodernější echnologií z nejkvalinějších německých maeriálů, za přísného dodržování veškerých předepsaných výrobních a konrolních posupů. Zaručují

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Analýza časových řad. John Watters: Jak se stát milionářem.

Analýza časových řad. John Watters: Jak se stát milionářem. 5.2 Analýza časových řad Nechal jsem si udělat prognózu růstu své firmy od třech nezávislých odborníků. Jejich analýzy se shodovaly snad pouze v jediném - nekřesťanské ceně, kterou jsem za ně zaplatil.

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY Vyšší odborná škola a Sřední průmyslová škola Varnsdorf PRAKTKA z FOTOVOTAKY ng. Per BANNERT Tao publikace vznikla v rámci projeku: Solární foovolaický sysém a Zelená energie v Českém Švýcarsku a jeho

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chb v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tto slid berte pouze jako doplňkový materiál není v nich

Více

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2 STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECNICKÁ FENŠTÁT p.. Jméno: JAN JEK Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENEÁTO FNKCÍ Číslo měření: 6 Zkoušené předměy: ) Komparáor ) Inegráor ) Generáor unkcí Funkce při měření:

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonomerie Modely simulánních rovnic Problém idenifikace srukurních simulánních rovnic Cvičení Zuzana Dlouhá Modely simulánních rovnic (MSR) eisence vzájemných vazeb mezi proměnnými v modelu,

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku Milan Vůjek Elekronická měření pro aplikovanou fyziku Předkládaný kompilá je určen k výuce sudenů oboru Aplikovaná fyzika. Podává přehled o základních principech elekronických měření a problemaice měření,

Více

Identifikace faktorů ovlivňujících poslechovost rádia Petrov

Identifikace faktorů ovlivňujících poslechovost rádia Petrov Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Idenifikace fakorů ovlivňujících poslechovos rádia Perov Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Kaeřina Myšková, Ph.D. Alexandra Horáková Brno 2013 Na

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

2011 (datový soubor life expectancy CR.txt). Budeme predikovat vývoj očekávané doby dožití pomocí

2011 (datový soubor life expectancy CR.txt). Budeme predikovat vývoj očekávané doby dožití pomocí Příklady užití časových řad k predikci rizikových jevů 1 Očekávaná doba dožití v ČR Máme k dispozici časovou řadu udávající očekávanou dobu dožití v České republice od roku 1960 do roku 2011 (datový soubor

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka Beonářská výzuž svařování: základní, návazné a rušené normy J. Šmejkal a J. Procházka ISO EN ČSN ČSN EN 1992-1 Navrhování beonových konsrukcí ČSN EN 10080 Ocel pro výzuž do beonu Svařielná žebírková beonářská

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Detekce a stanovení aktivity 90 Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření

Detekce a stanovení aktivity 90 Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření Cerifikovaná meodika Deekce a sanovení akiviy 90 Sr ve vzorcích živoního prosředí Vypracoval Ing. Karin Fanínová Výsledek projeku Bezpečnosního výzkumu České republiky, Projek MV ČR BV Výzkum pokročilých

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

10 Transformace 3D. 10.1 Transformace a jejich realizace. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

10 Transformace 3D. 10.1 Transformace a jejich realizace. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem Trnsformce 3D Sudijní cíl Teno blok je věnován rnsformcím 3D grfik. V eu budou popsán ákldní rnsformce v prosoru posunuí oočení kosení měn měřík používné při prcování 3D modelu. Jednolivé rnsformce budou

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Průtok. (vznik, klasifikace, měření)

Průtok. (vznik, klasifikace, měření) Průok (vznik, klasifikace, měření) Průok objemový - V m 3 s (neslačielné kapaliny) hmonosní - m (slačielné ekuiny, poluany, ) m kg s Při proudění směsí (např. hydrodoprava) důležiý průok jednolivých složek

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

4.5.8 Elektromagnetická indukce

4.5.8 Elektromagnetická indukce 4.5.8 Elekromagneická indukce Předpoklady: 4502, 4504 důležiý jev sojící v samých základech moderní civilizace všude kolem je spousa elekrických spořebičů, ale zaím jsme neprobrali žádný ekonomicky možný

Více

Národohospodářská fakulta

Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakula Hlavní specializace: Ekonomie HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A NÁVŠTĚVNOST HISTORICKÝCH PAMÁTEK bakalářská práce Auor: Kaeřina Jůvová Vedoucí práce: Ing. Sára

Více

Modelování spotřeby vybraných výrobků prodaných nápojovými a prodejními automaty společnosti Petrov group s.r.o.

Modelování spotřeby vybraných výrobků prodaných nápojovými a prodejními automaty společnosti Petrov group s.r.o. Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Modelování spořey vyraných výroků prodaných nápojovými a prodejními auomay společnosi Perov group s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více