O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY"

Transkript

1 SMLOUVA č. / O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: , DIČ: CZ se sídlem: Údolní 326/11, Brno-město, Brno zastoupená PhDr. Tomášem Vavříkem - jednatelem společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka bankovní spojení:.. telefon:.., budoucí kupující: a titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:. rodinný stav: telefon:, . /manželé titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:. rodinný stav: telefon:, . titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:. rodinný stav: telefon:, . I. Předmět převodu 1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem: jednotky ( ) č. / (typ jednotky: dle obč.z.) bytu nacházejícího se v. nadzemním podlaží budovy Zábrdovice č.p., bytového domu na ulici Francouzská č.or.. (dále jen budova nebo dům), která stojí na pozemcích p.č... a podílu vztahujícího se k této jednotce o velikosti / ideálního dílu celku na společných částech výše uvedené budovy a na pozemcích p.č.. (dále jen pozemky), to vše v obci Brno a katastrálním území Zábrdovice stránka 1

2 a podílu o velikosti 1/ id. dílu celku pozemku p.č.,se způsobem využití:.. v obci Brno a k.ú. Zábrdovice, kdy s podílem o velikosti 1/ id. dílu celku je spjato právo výlučného užívání parkovacího místa číslo:. na tomto pozemku, (to vše dále jen předmět převodu). Podíl na společných částech budovy a na pozemcích, který je odvozený od vlastnictví jednotky (bytu), nemůže být samostatným předmětem převodu. 2. Mezi smluvními stranami byla uzavřena Smlouva č. o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva o smlouvě budoucí), na základě které je mezi stranami uzavírána tato Smlouva o převodu vlastnictví jednotky. 1. Předmětem převodu dle této smlouvy je: II. Převod A. Jednotka (.) č. / byt nacházející se v. nadzemním podlaží budovy stojící na pozemcích p.č v obci Brno a k,ú. Zábrdovice. Charakteristika jednotky: Jednotka je umístěná v podlaží: způsob využití jednotky: typ jednotky: typ bytu: JEDNOTKA Č. / - BYT.. nadzemní byt jednotka vymezená podle občanského zákoníku Jednotku tvoří: a příslušenství: sklep o velikosti.m 2 umístěný v 1.podzemním podlaží budovy Půdorysná plocha jednotky :.. m 2, půdorysná plocha svislých konstrukcí :.. m 2. Podlahová plocha jednotky dle 3 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. : m 2. Pouze z bytu je přístupný balkón o výměře.. m 2, který patří do společných částí budovy s tím, že je ve výlučném užívání vlastníka této jednotky. Součástí jednotky jsou konstrukční prvky sloužící výlučně k užívání jednotky, a to nenosné příčky uvnitř jednotky, dále vnitřní interiérové dveře a vstupní dveře, včetně zárubní, vnitřní parapety, vnitřní ovládání oken a balkonových dveří, nášlapné prvky podlah uvnitř jednotky včetně olištování, vnitřní omítky stěn a stropů, obklady a vnitřní instalace jednotky, tj. elektroinstalace a k ní napojené instalační předměty (světla, zásuvky, vypínače) od bytového rozvaděče, bytový rozvaděč včetně jističů a proudové ochrany, potrubní rozvody vody, rozvody odpadu a kanalizace. Součástí jednotky není stoupací vedení vody s vodoměry včetně uzavíracích ventilů a zpětných klapek a stoupací vedení kanalizace s odpady (pozn. může být změněno dle aktuálního vymezení v Prohlášení vlastníka). Vybavení jednotky:. K vlastnictví jednotky patří podíl o velikosti / ideálního dílu celku na společných částech budovy a na pozemcích, to vše v obci Brno a k.ú. Zábrdovice. stránka 2

3 2. Společnými částmi domu jsou: vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu a izolací, obvodové stěny domu, fasády včetně obkladů, obvodové, mezibytové a nosné zdivo, včetně povrchových úprav avšak mimo povrchových úprav v jednotkách, obvodové stěny prostorově ohraničující jednotky i v případě že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř jednotek, jako jsou zejména stěny, sloupy, pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby, krytiny, obložení, střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních, komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, závětří, zádveří, vchody, vjezdy a vstupní dveře do domu a dveře ve společných částech domu (vyjma vstupních dveří do jednotek), průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce, jako jsou okna a balkonové dveře (vyjma vnitřního ovládání těchto oken), větrací žaluzie, podlahy, vyjma podlahových krytin v jednotkách a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje-li do společných částí domu, výkladce v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce (pokud je instalována), které jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky, se kterou souvisejí, a to kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti, balkony včetně zábradlí; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z jednotky, jsou ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky, technické místnosti, včetně kotelny a všech technických zařízení a součástí, úklidové místnosti, technické místnosti a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako jednotka nebo součást jednotky, osobní výtahy včetně stroje a výtahové šachty, přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod, rozvody elektrické energie až k bytovým jističům za elektroměrem, rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro jednotky, včetně těchto měřidel; to se netýká rozvodů uvnitř jednotek, včetně vodovodních baterií, rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu na fasádě domu ke kaskádě plynových kotlů, celá soustava rozvodu tepla, včetně rozvodu v jednotkách, otopných těles, termostatických ventilů a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěných v jednotkách, otopná tělesa, podlahové konvektory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části, protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí a venkovní osvětlení, domovní rozvody vzduchotechniky až k zapojení do jednotek, domovní rozvody a zařízení vzduchotechniky pro větrání společných prostor domu, rozvody a zařízení pro příjem televizního signálu až po rozbočovače v bytových rozvodnicích, datové rozvody až po svorkovnice v bytových rozvodnicích, rozvody domácího videotelefonu včetně zvonkového tabla a videokamery až k bytovému přístroji, společné instalační šachty, vnitřní vybavení společných částí domu a jiné příslušenství domu, které je nezbytné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno, stránka 3

4 stanoviště nádob SKO. (pozn. může být změněno dle aktuálního vymezení v Prohlášení vlastníka). Společnými částmi jsou dále pozemky, tedy pozemky p.č.., Zábrdovice. to vše v obci Brno a k.ú. Podíly na společných částech budovy a na pozemcích jsou u všech jednotek v domě stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě. 3. Prodávající touto kupní smlouvou prodává kupujícímu předmět převodu popsaný v odst. A. a B. tohoto článku kupní smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím a ve stavu, v jakém se k dnešnímu dni nachází a kupující tento předmět převodu do svého výlučného vlastnictví/společného jmění manželů kupuje a přijímá. III. Kupní cena 1. Kupní cena za předmět převodu sjednaná dohodou stran činí:,-kč včetně DPH slovy:.. korun českých. (pozn. výše kupní ceny uvedena při standartním provedení jednotky) 2. Daň z přidané hodnoty je v celkové kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy. 3. Kupní cenu kupující uhradil prodávajícímu před uzavřením této Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, a to na základě předchozí Smlouvy o smlouvě budoucí. Kupní cenu hradil kupující v části ve výši.,-kč z vlastních zdrojů a v části ve výši,- Kč formou čerpání hypotečního úvěru u... IV. Věcná a jiná práva k předmětu převodu 1. K předmětu převodu jsou ke dni uzavření této smlouvy zřízena tato věcná práva: 1.1. zástavní právo k předmětu převodu zřízené ve prospěch České spořitelny, a.s. za účelem zajištění financování výstavby projektu (developerský úvěr); 1.2. zástavní právo zřízené k předmětu převodu za účelem poskytnutí hypotečního bankovního úvěru kupujícímu, čerpaného na úhradu části kupní ceny, a to v případě, že část kupní ceny byla hrazena formou čerpání hypotečního úvěru; 1.3. věcné břemena či jiná práva související s výstavbou či funkčností budovy (inženýrské sítě, apod.). 2. Zástavní právo uvedené v odstavci 1.1. vzniklo pro zajištění developerského úvěru prodávajícího čerpaného za účelem výstavby domu s tím, že ve vztahu k předmětu převodu toto zástavní právo zanikne na základě převodu předmětu převodu do vlastnictví kupujícího. Prodávající se zavazuje zajistit, aby se zástavní věřitel vzdal tohoto zástavního práva k stránka 4

5 předmětu převodu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne, co kupující zaplatil celou kupní cenu za předmět převodu na účet prodávajícího a zároveň co již bude uzavřena tato smlouva o převodu vlastnictví jednotky ohledně které bude v katastru nemovitostí vyznačena plomba o probíhajícím řízení o vkladu práva vlastnického k předmětu převodu převáděného touto smlouvou ve prospěch kupujícího. 3. Prodávající prohlašuje, že na kupujícího nabytím vlastnictví k předmětu převodu přecházejí i tato práva a závazky týkající se společných částí budovy a pozemků: ze smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny do společných částí domu z pojistné smlouvy na pojištění domu ze servisní smlouvy na servis výtahů v domě ze smlouvy o správě domu.. 4. Prodávající prohlašuje, že je jeho právem s předmětem převodu v plném rozsahu disponovat, že na předmětu převodu neváznou žádná nájemní práva, věcná práva, dluhy, exekuce, či jiné právní povinnosti, to vše vyjma věcných a jiných práv uvedených v předcházejících odstavcích, že žádným právním jednáním, které není v katastru nemovitostí zapsáno, nepřevedl předmět převodu na jinou osobu a současně se zavazuje, že do doby rozhodnutí o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího takové právní jednání neučiní. Prodávající dále prohlašuje, že splnil všechny daňové a poplatkové povinnosti dosud mu uložené, související s vlastnictvím předmětu převodu a nemá ani žádné jiné závazky vůči státu, na základě kterých by mohlo být zřízeno zákonné zástavní právo k předmětu převodu, není vůči němu vedeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění a že ohledně předmětu převodu nebyla zahájena žádná soudní nebo rozhodčí řízení, ani mu nebylo doručeno žádné rozhodnutí správního či jiného orgánu, které by mu zakazovalo užívat předmět převodu k účelům, pro které je určen. V. Odevzdání předmětu převodu 1. Kupující prohlašuje, že mu je stav předmětu převodu znám, s tímto stavem byl prodávajícím seznámen a v tomto stavu předmět převodu kupuje a přijímá. 2. Prodávající je povinen odevzdat předmět převodu kupujícímu a kupující od prodávajícího převzít v termínu do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy a jejího podání k příslušenému katastrálnímu úřadu s návrhem na provedení vkladu. O odevzdání a převzetí předmětu převodu jsou si strany povinny sepsat písemný zápis. Důvodem nepřevzetí předmětu převodu nejsou drobné vady a nedodělky předmětu převodu, tj. takové vady a nedodělky, které nebrání užívání jednotky. Pokud si kupující předmět převodu nepřevezme ve stanovené lhůtě a neučiní tak ani na základě výzvy prodávajícího v náhradní lhůtě, uplynutím posledního dne této lhůty se má předmět převodu za odevzdaný kupujícímu a kupujícím za převzatý. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem odevzdání předmětu převodu kupujícímu. 3. Ode dne převzetí předmětu převodu je kupující povinen hradit veškeré platby spojené s užíváním předmětu převodu, včetně příspěvků na správu domu a pozemků. stránka 5

6 4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne odevzdání předmětu převodu kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na stavební část Budovy a nevztahuje se na zařízení instalované v Budově s vlastní zárukou a nebo na předměty krátkodobé spotřeby, u nichž platí zákonná záruční lhůta. 5. Prodávající při uzavření této smlouvy v souladu se z.č. 406/2000 Sb. předal kupujícímu průkaz energetické náročnosti budovy, co kupující potvrzuje. VI. Společenství vlastníků 1. Kupující bere na vědomí, že správu předmětného domu zajišťuje společenství vlastníků jednotek vzniklé v tomto domě pod názvem.., IČ:.., se sídlem.. Nabytím vlastnictví k převáděné jednotce vzniká kupujícímu povinnost: 1.1. řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí domu, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jímž umožní přístup do domu nebo bytu; 1.2. oznámit výše uvedenému společenství vlastníků jednotek nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl, že je vlastníkem předmětu převodu, že jednotku do svého vlastnictví nabyl, včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost. 2. Kupující dále bere na vědomí, že s vlastnictvím a užíváním jednotky je spojena povinnost hradit cenu energií, služeb a příspěvek na správu domu. Kupující potvrzuje, že ho prodávající seznámil s poslední aktuální výší těchto plateb. Prodávající dále kupujícího ubezpečuje, že na těchto platbách nic nedluží, kdy veškeré úhrady provedl v předepsané výši a ve lhůtě jejich splatnosti. Toto prodávající v souladu s ust. 1186, odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. dokládá kupujícímu potvrzením osoby odpovědné za správu domu. 3. Kupující potvrzuje, že se seznámil se stanovami výše uvedeného společenství vlastníků jednotek. VII. Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemků 1. Není-li určeno jinak, je vlastník jednotky povinen přispívat na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. 2. Příspěvek na správu domu a pozemku 2.1. stanovený ve výši odpovídající podílu vlastníka jednotky na společných částech zahrnuje zejména výdaje na: a) údržbu a opravy společných částí domu a údržbu pozemků, b) protipožární zabezpečení domu, včetně hromosvodů, c) revize a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody, odvodu odpadních vod a dalších technických zařízení podle vybavení domu, d) pojištění domu, e) ostatní náklady vztahující se k domu, případně pozemkům, stránka 6

7 2.2. rozvržený na každou jednotku stejně zahrnuje zejména výdaje na: a) odměnu smluvnímu správci, b) mzdové náklady, včetně zákonných odvodů, zaměstnanců zajišťující správu domu a pozemku (správa, úklid, účetnictví apod.), popřípadě smluvní odměny vynaložené ve prospěch osob zajišťující tyto služby, c) náklady vlastní správní činnosti. 3. Do doby než společenství vlastníků jednotek rozhodne o jiné výši tohoto příspěvku, popř. o jiné lhůtě splatnosti, či o jiném způsobu rozúčtování, činí výše příspěvku dle odst a 2.2. částku.,-kč za m 2 podlahové plochy jednotky za každý kalendářní měsíc se splatností vždy k 25. dni kalendářního měsíce na tento měsíc. 4. Vlastníci jednotek jsou povinni hradit finanční prostředky na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (cenu služeb) a zálohy na ně. Jedná se především o náklady na: a) dodávky elektřiny do společných částí, b) dodávky elektřiny na provoz výtahu, c) dodávky vody, odvod odpadní vody, d) dodávku teplé vody, e) úklid společných částí, f) dodávku tepla, g) služby zajišťované osobou odpovědnou za správu domu a pozemku, h) další služby spojené nebo související s užíváním jednotky, s tím, že na úhradě cen služeb a záloh na ně se vlastníci jednotek podílejí poměrným dílem dle počtu osob žijících v příslušné jednotce. Konkrétní vyčíslení těchto záloh na služby ve vztahu ke každé jednotce provádí správce, a to v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném kalendářním roce. Zálohy na cenu služeb jsou splatné vždy k 25. dni kalendářního měsíce na tento měsíc. Vyúčtování záloh na tato plnění provádí správce jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Doba splatnosti nedoplatku nebo přeplatku zjištěného ve vyúčtování činí 60 dnů po uplynutí lhůty stanovené pro vyúčtování záloh. 5. Kupující berou na vědomí, že správou domu byl pověřen:. VIII. Vklad do katastru nemovitostí 1. Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího podá do 7 (sedmi) dnů od uzavření této smlouvy prodávající. Správní poplatek s podáním návrhu související a náklady na ověření podpisu kupujícího hradí kupující při podpisu této smlouvy. 2. Smluvní strany berou na vědomí, že vlastnické právo k předmětu převodu nabude kupující až vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí. Proto prodávající a kupující shodně navrhují, aby Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, tento vklad povolil a následně i provedl. 3. Smluvní strany dohodly rozvazující podmínku, že v případě pravomocného zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy nebo v případě pravomocného zastavení řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy, kdy vklad vlastnického práva kupujícího nebude povolen nebo proveden, stránka 7

8 platnost této smlouvy zaniká (s výjimkou těch ustanovení, které mají platit i po zániku této smlouvy zejména následujícího odst. 4. tohoto článku). 4. Smluvní strany se současně s ohledem na odst. 3. tohoto článku zavazují, že nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení řízení či zamítnutí návrhu na vklad, uzavřou spolu novou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky ohledně předmětu převodu, a to se stejným obsahem, tj. zejména shodným předmětem převodu a kupní cenou a s odstraněním případných nedostatků, které vedly k zastavení řízení o povolení vkladu či k zamítnutí návrhu na vklad. Takto uzavřenou novou smlouvu podají neprodleně spolu s novým návrhem na vklad vlastnického práva k předmětu převodu na kupujícího k příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud smluvní strany tuto novou smlouvu o převodu vlastnictví neuzavřou v termínu do 30 (třiceti) dnů od nabytí právní moci takovéhoto rozhodnutí katastrálního úřadu a nebo pokud bude od této smlouvy v souladu s jejími ustanoveními účinně některou ze smluvních stran odstoupeno, pak jsou smluvní strany povinny nejpozději ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení řízení či zamítnutí návrhu na vklad, či od nabytí účinků odstoupení, vzájemně si vrátit plnění, které jim bylo na základě této smlouvy druhou stranou poskytnuto, tedy: 4.1. kupující je povinen odevzdat předmět převodu prodávajícímu zpět, a to vyklizený od svých věcí a ve stavu v jakém ho od prodávajícího převzal. O tomto odevzdání a převzetí předmětu převodu jsou si strany povinny sepsat a podepsat písemný zápis. Pokud bude kupující v prodlení se splněním této jeho povinnosti, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den svého prodlení; 4.2. kupující je povinen na své náklady zajistit výmaz zástavního práva uvedeného v čl. IV., odst této smlouvy z katastru nemovitostí. V případě, že zástavní právo nebude v této lhůtě z katastru nemovitostí vymazáno, má prodávající vůči kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení kupujícího se splněním této jeho povinnosti; 4.3. prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za předmět převodu. Pokud bude prodávající v prodlení se splněním této jeho povinnosti, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den svého prodlení. IX. Výstavba bytového domu a daň z nabytí nemovitých věcí 1. Jednotka převáděná touto smlouvou vznikla výstavbou nového bytového domu v rámci developerského projektu prodávajícího. Stavba bytového domu, v němž se předmět převodu nachází, byla dokončena s tím, že dne vydal Úřad městské části města Brna, Brno- Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení, pod č.j., Kolaudační souhlas k této stavbě, který nabyl právní moci dne Prodávající svým Prohlášením vlastníka o rozdělení práva k domu a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám (dále jen Prohlášení vlastníka) učiněným dne.. rozdělil Budovu a s ní související pozemky na jednotek a dne. podal ke Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu pracovišti Brno-město, návrh na vklad těchto jednotek do katastru nemovitostí. Dne. byl proveden vklad jednotek do katastru nemovitostí. Řízení o vkladu bylo vedeno pod č.j Po dokončení výstavby bytového domu se jedná se o první touto smlouvou uskutečněný převod výše uvedené jednotky. stránka 8

9 4. Podle ust. 7 Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem v nové stavbě bytového domu, pokud dojde k nabytí vlastnického práva kupujícího nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu užívat. X. Ostatní a závěrečná ustanovení 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 2. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími v platných zněních. 3. Ustanovení týkající se smluvních sankcí a nároků navazujících na odstoupení od této smlouvy a ustanovení, které upravují právní vztahy po ukončení této smlouvy, zůstávají platná a účinná i po odstoupení od této smlouvy. Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy smluvní pokutu strana oprávněná písemně vyúčtovala straně povinné. 4. Smlouva byla sepsána ve vyhotoveních s platností originálu, z nichž.. vyhotovení jsou určeny pro příslušný katastrální úřad a po jednom vyhotovení je určeno každé ze smluvních stran. 5. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy budou písemná a budou předána osobně nebo zaslána poštou doporučeně. Písemnost se považuje za doručenou při marném pokusu o doručení poštou, a to patnáctým dnem poté, kdy byla uložena na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl a nebo v případě odmítnutí převzetí zásilky se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát zásilky její převzetí odmítl. Pro vyloučení pochybností se adresou pro zasílání písemností rozumí adresy uvedené u jednotlivých účastníků v záhlaví této smlouvy a v případě změny korespondenční adresy pak adresa, kterou adresát zásilky předem pro doručování písemně sdělil odesílateli. 6. Dle 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností, kdy před uzavřením smlouvy strany plně zvážily svoji hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si tak vědomy okolností této smlouvy. 7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. Příloha: půdorysy jednotlivých podlaží budovy se schématy bytů a společných částí domu V dne. prodávající: kupující: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. stránka 9

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce (dle ust. 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 6 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE

SMLOUVU O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTOVÉ JEDNOTCE Příloha č.4 usnesení č. 1193/32/R/2015 č. SM. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle platných právních předpisů dle svého prohlášení k právnímu jednání plně svéprávní účastníci, popř. jejich

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY ve smyslu 4 zákona č. 72/1994, Sb., zákon o vlastnictví bytů Obsah: 1. Označení a popis budovy 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných částí budovy 4. Označení pozemku

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Prodávající si vyhrazuje právo na upřesnění m² bytové plochy, a to v kupní smlouvě v rozmezí ± 5% s tím, že cena bytu je neměnná.

Prodávající si vyhrazuje právo na upřesnění m² bytové plochy, a to v kupní smlouvě v rozmezí ± 5% s tím, že cena bytu je neměnná. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli : DEVELOPPILS, s.r.o. se sídlem 312 00 Plzeň, Sluneční 27/984, IČO 279 73 221, DIČ CZ 27973221, zapsán v OR u KS Plzeň, oddíl C, vložka 19498, zastoupen jednatelem

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Bytové družstvo občanů Máj

Bytové družstvo občanů Máj Bytové družstvo občanů Máj Vnitrodružstevní směrnice č. 01/14 Pravidla pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice (1) Tyto směrnice upravují Čl. 1 Předmět úpravy a) pravidla

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha Smlouva o převodu bytu - jednotky č..../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha I. Smluvní strany U labutě, Černého 511-516, bytové družstvo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více