STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013"

Transkript

1 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN

3 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO Složení obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR 13 2.I. MZDY A ZAMĚSTNANCI 15 2.I.1 Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v roce I.2 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) a počet zaměstnanců v roce 2013 podle odvětví 18 2.I.3 2.I.4 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) podle velikosti zpravodajské jednotky 19 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v územním členění v roce I.5 Bilance zdrojů pracovních sil a jejich rozdělení (v tis. osob) 21 2.II. VÝBĚR Z RESORTNÍHO STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) 23 2.II.1 Průměrné hodinové výdělky podle hlavních tříd zaměstnání CZ-ISCO 25 2.II.2 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií 26 2.II.3 Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání 27 2.II.4 Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií a pohlaví 28 2.II.5 Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání a pohlaví STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI Průměrný počet uchazečů o zaměstnání, průměrný podíl nezaměstnaných osob v letech 2012 a Počty uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. prosinci 2012 a Pohyb uchazečů o zaměstnání v letech 2012 a Uchazeči o zaměstnání, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. prosinci 2012 a Vývoj na trhu práce v roce Struktura nezaměstnanosti v roce Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací v roce Počet evidovaných nezaměstnaných, volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti ke konci sledovaného měsíce Podíl nezaměstnaných osob v okresech a krajích České republiky k 31. prosinci Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v letech 2012 a DŮCHODY Počet nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení pro souběh v roce Průměrná výše nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu, pohlaví a podle krácení pro souběh v roce Struktura nově přiznaných důchodů v roce Vývoj počtu a průměrné měsíční výše nově přiznaných důchodů v letech Důchody vyplácené za prosinec

4 4.6 Počet důchodců v prosinci 2013 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů Průměrná výše sólo důchodů v prosinci 2013 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů Počet důchodců a prům. výše jejich důchodů u důchodů vyplácených za prosinec v letech Vývoj počtu starobních důchodců a průměrné výše starobních důchodů v prosinci let TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Výše příjmů z úhrad za sociální službu v roce Výdaje na sociální službu v roce Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb v roce Průměrný evidenční počet zdravotnických pracovníků v sociálních službách v roce Evidovaný počet neuspokojených žádostí o sociální službu v roce SOCIÁLNÍ SLUŽBY Počet sociálních služeb v roce Počet sociálních služeb v roce kapacita služby Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb v roce Sociální služby podle zřizovatele v roce Kapacita a ekonomické ukazatele v sociálních službách v roce Počet neuspokojených žádostí o sociální služby k ZAMĚSTNANCI A PLATY V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A BEZPEČNOSTI PRÁCE Zaměstnanci a prostředky na platy - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV) v roce Zaměstnanci a prostředky na platy - orgány státní správy v roce Průměrná měsíční výše platových složek - odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV) v roce SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Děti (skupiny sourozenců) evidované orgány SPOD Umísťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy v roce Počet klientů evidovaných kurátory pro mládež v roce Počet klientů kurátorů pro mládež podle typu řešených případů v roce Počet dětí v náhradní rodinné péči Vývoj počtu pěstounů a pěstounských rodin Vývoj počtu žádostí o náhradní rodinnou péči Zařízení sociálně-právní ochrany k Počet podaných návrhů soudu/oznámení policii ze strany orgánů SPOD v roce Činnosti orgánů SPOD v roce Počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí podle věkové struktury a sociálního prostředí v roce Počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí podle struktury týrajících a zneužívajících osob v roce Počet zaměstnanců orgánů SPOD (včetně kurátorů pro mládež) podle úrovně vzdělání v roce Počet kurátorů pro mládež v rámci orgánů SPOD podle úrovně vzdělání v roce Počet kurátorů pro mládež mimo orgány SPOD podle úrovně vzdělání v roce Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou umístěných v ústavních zařízeních 104 4

5 9. SOCIÁLNÍ PRÁCE Počet klientů sociálních pracovníků k Sociální práce s osobami propuštěnými z vězení a ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy v roce 2013 Počet pracovníků sociálního odboru a jiných odborů vykonávajících činnost sociální práce PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITOLY Vývoj plnění rozpočtu kapitoly 313 MPSV ČR Vývoj plnění rozpočtu příjmů organizačních složek státu Vývoj plnění rozpočtu výdajů organizačních složek státu Vývoj výdajů na transfery obyvatelstvu DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vývoj vyplacených dávek státní sociální podpory a pěstounské péče Počet vyplacených dávek státní sociální podpory a pěstounské péče podle krajů v roce Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče podle krajů v roce Strukturální rozložení výdajů na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v roce Příjemci rodičovského příspěvku podle pohlaví a krajů LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA Počty posudků zpracovaných posudkovými komisemi (posudky komisí MPSV ve vztahu k posudkům orgánů I. stupně změny) Vývoj zjišťovacích prohlídek a kontrolních lékařských prohlídek (podle druhu invalidity) Vývoj počtu ostatních posudků Statistika řízení dle předmětu řízení NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Základní ukazatele nemocenského pojištění v roce Procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce Dávky nemocenského pojištění v roce Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti v roce DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Vývoj výdajů a počtu příspěvků na živobytí Vývoj výdajů a počtu doplatků na bydlení Vývoj výdajů a počtu dávek mimořádné okamžité pomoci Vývoj výdajů a počtu příspěvků na péči Počet a suma vyplacených příspěvků na péči podle věku a stupně závislosti v roce Vývoj výdajů a počtu příspěvků na mobilitu Vývoj výdajů a počtu příspěvků na zvláštní pomůcku 145 SEZNAM ZKRATEK 147 5

6

7 ÚVOD Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2013 obsahově navazuje na předchozí vydání. Datovou základnu ročenky tvoří zejména výstupy z resortních statistických zjišťování doplněné o vybrané ukazatele z příslušných resortních informačních systémů (např. v oblasti nepojistných dávkových systémů, lékařské posudkové služby), důchodové statistiky, statistiky mezd, nemocenského pojištění a demografie. Každý ze 14 oddílů ročenky je uvozen titulní stránkou s obsahem oddílu. Pro oddíl 1. Obyvatelstvo byly převzaty demografické údaje Českého statistického úřadu. Oddíl 2. obsahuje kromě části Mzdy a zaměstnanci (tabulky s označením 2.I.), kde jsou uvedeny některé údaje z oblasti statistiky práce a mezd z podkladů Českého statistického úřadu, rovněž část 2.II. Výběr z resortního statistického šetření ISPV zpracovanou na základě resortního čtvrtletního šetření o průměrném výdělku (zahrnuje statistiky průměrných hodinových výdělků). Podkladem tabulek a grafů v oddíle 3. Statistika nezaměstnanosti jsou statistické informace zpracované z evidence Úřadu práce ČR o uchazečích o zaměstnání, volných pracovních místech a aktivní politice zaměstnanosti. Oddíl 4. Důchody byl připraven na základě statistických údajů České správy sociálního zabezpečení. Obsahuje základní údaje o vývoji počtu důchodců a výše důchodů a podrobnější údaje o nově přiznaných důchodech v roce Oddíl 5. Terénní a ambulantní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením zachycuje důležité informace o sociálních službách poskytovaných těmto občanům, které vycházejí z resortního statistického zjišťování (MPSV) o sociálních službách a sociální péči. Oddíl 6. Sociální služby byl zpracován z vybraných údajů resortního statistického zjišťování V (MPSV) 1-01 o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb. Podkladem pro oddíl 7. Zaměstnanci a platy v odvětví sociální péče, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce byly zejména souhrnné údaje z resortního statistického zjišťování V (MPSV) 19a-01, které se z hlediska svého charakteru zaměřují na oblast zaměstnanosti, platů a pracovní pohotovosti v zařízeních sociálních služeb a další informační zdroj monitorující situaci v této oblasti v resortu práce a sociálních věcí. Při zpracování oddílu 8. Sociálně-právní ochrana dětí se vycházelo z ročního resortního statistického zjišťování V (MPSV) o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Pro oddíl 9. Sociální práce byly použity souhrnné údaje z resortního statistického zjišťování V (MPSV) o sociální práci (rozsah a struktura tabulek v tomto oddílu vychází ze změn, které byly v tomto zjišťování na rok 2013 provedeny). Tabulky oddílu 10. Příjmy a výdaje kapitoly 313 byly zpracovány z účetních výkazů a dalších finančních podkladů a obsahují údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření resortu a dále přehled sociálních transferů kapitoly 313 v roce Pro zpracování oddílu 11. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče byly použity údaje z příslušného resortního informačního systému o těchto dávkách (OKstat). Uvedené údaje charakterizují mimo jiné vývoj počtu a částek vyplacených dávek podle krajů ČR a v jednotlivých měsících roku Do oddílu 12. Lékařská posudková služba byly zapracovány údaje z interních databází České správy sociálního zabezpečení a odboru posudkové služby MPSV (posudkové komise). Do oddílu 13. Nemocenské pojištění byly zahrnuty rovněž údaje České správy sociálního zabezpečení a další data zpracovaná Českým statistickým úřadem (základní ukazatele nemocenského pojištění a výpočet průměrného procenta pracovní neschopnosti). V oddílu 14. Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči jsou použity údaje z příslušných resortních informačních systémů o vývoji průměrného počtu a sumy vyplacených dávek v jednotlivých krajích ČR, a to ve výše uvedených dávkových systémech (statistika příspěvku na péči je navíc uvedena v detailnější struktuře podle věku a stupně závislosti). Ročenku zpracovalo odd. statistické metodiky a rozborů odboru analýz a statistik MPSV ČR. 7

8

9 1. OBYVATELSTVO 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví v jednotlivých okresech ČR 1.2 Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin za kraje ČR 9

10

11 Tabulka č. 1.1 str. 1 SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH ČR Územní jednotka Stav k Stav k celkem muži ženy celkem muži ženy Hl. město Praha okres Benešov okres Beroun okres Kladno okres Kolín okres Kutná Hora okres Mělník okres Mladá Boleslav okres Nymburk okres Praha-východ okres Praha-západ okres Příbram okres Rakovník Středočeský kraj okres České Budějovice okres Český Krumlov okres Jindřichův Hradec okres Písek okres Prachatice okres Strakonice okres Tábor Jihočeský kraj okres Domažlice okres Klatovy okres Plzeň-město okres Plzeň-jih okres Plzeň-sever okres Rokycany okres Tachov Plzeňský kraj okres Cheb okres Karlovy Vary okres Sokolov Karlovarský kraj okres Děčín okres Chomutov okres Litoměřice okres Louny okres Most okres Teplice okres Ústí nad Labem Ústecký kraj okres Česká Lípa okres Jablonec nad Nisou okres Liberec okres Semily Liberecký kraj

12 Tabulka č. 1.1 str. 2 SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH ČR Územní jednotka Stav k Stav k celkem muži ženy celkem muži ženy okres Hradec Králové okres Jičín okres Náchod okres Rychnov nad Kněžnou okres Trutnov Královéhradecký kraj okres Chrudim okres Pardubice okres Svitavy okres Ústí nad Orlicí Pardubický kraj okres Havlíčkův Brod okres Jihlava okres Pelřimov okres Třebíč okres Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina okres Blansko okres Brno-město okres Brno-venkov okres Břeclav okres Hodonín okres Vyškov okres Znojmo Jihomoravský kraj okres Jeseník okres Olomouc okres Prostějov okres Přerov okres Šumperk Olomoucký kraj okres Kroměříž okres Uherské Hradiště okres Vsetín okres Zlín Zlínský kraj okres Bruntál okres Frýdek-Místek okres Karviná okres Nový Jičín okres Opava okres Ostrava-město Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: ČSÚ 12

13 Tabulka č. 1.2 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN ZA KRAJE ČR Územní jednotka Stav k Stav k let let 65 a více let 0 14 let let 65 a více let Hl. město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: ČSÚ 13

14

15 2.I. MZDY A ZAMĚSTNANCI 2.I.1 Průměrná hrubá měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v roce I.2 2.I.3 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) a počet zaměstnanců v roce 2013 podle odvětví Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) podle velikosti zpravodajské jednotky 2.I.4 Průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v územním členění v roce I.5 Bilance zdrojů pracovních sil a jejich rozdělení 15

16

17 Tabulka č PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) V ROCE 2013 Průměrná nominální mzda v Kč nominální Meziroční index v % reálný 1. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,4 97,6 Nepodnikatelská sféra ,1 98,3 Národní hospodářství ,5 97,7 2. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,0 99,5 Nepodnikatelská sféra ,9 100,4 Národní hospodářství ,2 99,7 3. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,5 100,3 Nepodnikatelská sféra ,9 99,7 Národní hospodářství ,4 100,2 4. čtvrtletí Podnikatelská sféra ,7 96,6 Nepodnikatelská sféra ,9 99,8 Národní hospodářství ,3 97,2 Rok 2013 Podnikatelská sféra ,8 98,4 Nepodnikatelská sféra ,0 99,6 Národní hospodářství ,0 98,6 Pramen: ČSÚ Pozn.: Údaje na přepočtené počty zaměstnanců zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry. 17

18 Tabulka č PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) A POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2013 PODLE ODVĚTVÍ Průměrná měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané Ukazatel v Kč přírůstek (úbytek) proti roku 2012 v tis. přírůstek (úbytek) proti roku 2012 v Kč nominálně reálně 1) v tis. v % v % v % Celkem ČR ,0-1, ,2-43,4-1,2 v tom: podnikatelská sféra ,2-1, ,7-53,6-1,7 nepodnikatelská sféra ,0-0,4 680,5 10,3 1,5 Sekce CZ-NACE A Zemědělství, lesnictví a rybářství ,4 2,0 97,5-0,9-0,9 B+C+D+E Průmysl celkem ,0-0, ,3-14,4-1,2 B Těžba a dobývání ,8-4,1 32,0-1,3-3,8 C Zpracovatelský průmysl ,5 0, ,9-12,9-1,2 D E Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi ,8-6,1 29,4-0,4-1, ,1-1,3 51,1 0,2 0,4 F Stavebnictví ,1-3,5 215,1-16,0-6,9 G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel ,7-2,1 476,2-9,7-2,0 H Doprava a skladování ,9-0,5 239,0-5,3-2,2 I Ubytování, stravování a pohostinství ,3 1,9 105,1-6,9-6,2 J Informační a komunikační činnosti ,1-2,4 96,9 1,3 1,3 K Peněžnictví a pojišťovnictví ,2-9,5 70,6-0,1-0,1 L Činnosti v oblasti nemovitostí ,7-4,1 44,8 1,0 2,2 M Profesní, vědecké a technické činnosti ,0-3,4 149,7 0,1 0,1 N Administrativní a podpůrné činnosti ,2-2,5 150,0 1,1 0,7 O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení ,2-1,2 278,6 6,0 2,2 P Vzdělávání ,8 0,4 269,6 0,7 0,3 Q Zdravotní a sociální péče ,0-1,4 266,7-0,5-0,2 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti ,7-3,1 48,2-0,2-0,4 S Ostatní činnosti ,6 1,1 43,0 0,4 0,9 Pramen: ČSÚ 1) při použití indexu spotřebitelských cen (101,4 %) Pozn.: Údaje se týkají pouze zaměstnanců v pracovním poměru ke zpravodajské jednotce. Zahrnuty nejsou osoby vykonávající veřejné funkce, např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci aj. V údajích o průměrných mzdách se jedná o mzdy v tomto období zúčtované k výplatě. 18

19 Tabulka č PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) PODLE VELIKOSTI ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY Průměrná mzda Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané Velikost zpravodajské jednotky rok 2012 rok 2013 meziroční index v % rok 2012 rok 2013 přírůstek (úbytek) proti roku 2012 v Kč Celkem = 100% v Kč Celkem = 100% nominální mzdy reálné v tis. v tis. v tis. v % mzdy 1) 0 19 zaměstnanců , ,3 100,9 99,5 789,0 774,8-14,3-1, zaměstnanců , ,3 99,4 98,0 487,0 463,2-23,8-4, zaměstnanců , ,9 98,9 97,5 399,0 396,2-2,8-0, zaměstnanců , ,0 98,7 97,3 496,8 502,9 6,1 1, zaměstnanců , ,8 100,1 98,7 355,0 356,6 1,6 0, zaměstnanců , ,5 101,3 99,9 341,6 332,8-8,8-2, a více zaměstnanců , ,0 100,0 98,6 880,1 878,7-1,4-0,2 Celkem ČR , ,0 100,0 98, , ,2-43,4-1,2 Pramen: ČSÚ 1) při použití indexu spotřebitelských cen (101,4 %) Pozn.: Údaje zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry. 19

20 Tabulka č PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ NOMINÁLNÍ MZDA (NA PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ) V ÚZEMNÍM ČLENĚNÍ V ROCE 2013 Územní jednotka Průměrná mzda v Kč Meziroční index v % nominální mzdy reálné mzdy 1) Míra nezaměstnanosti k v % 2) Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2013 přepočtený na plně zaměstnané v tis. Hl. město Praha ,4 97,0 5,1 734,8 Středočeský kraj ,8 99,4 6,9 368,0 Jihočeský kraj ,6 99,2 7,1 210,5 Plzeňský kraj ,3 98,9 6,4 199,6 Karlovarský kraj ,4 99,0 9,3 88,3 Ústecký kraj ,9 99,5 11,5 234,5 Liberecký kraj ,0 99,6 8,5 134,4 Královéhradecký kraj ,3 98,9 7,3 180,8 Pardubický kraj ,8 99,4 7,4 169,3 Kraj Vysočina ,2 99,8 8,1 167,5 Jihomoravský kraj ,0 99,6 8,9 420,8 Olomoucký kraj ,0 98,6 9,8 201,9 Zlínský kraj ,7 98,3 8,3 186,9 Moravskoslezský kraj ,7 98,3 10,5 403,6 Celkem ČR ,0 98,6 8, ,2 Pramen: ČSÚ 1) při použití indexu spotřebitelských cen (101,4 %) 2) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let / počet obyvatel ve věku let v %. Pozn.: Údaje zahrnují všechny ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry. Data za jednotlivé kraje byla získána tzv. pracovištní metodou tj. dle místa skutečného pracoviště zaměstnanců. 20

21 Tabulka č BILANCE ZDROJŮ PRACOVNÍCH SIL A JEJICH ROZDĚLENÍ Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy v tis. os. v tis. os. v tis. os. Meziroční index v % Populace 15+ celkem 8 964, , , , , ,4-13,1-5,9-7,2 99,9 z toho: let 7 228, , , , , ,1-74,5-36,0-38,4 99,0 Ekonomicky aktivní celkem (zaměstnaní+nezaměstnaní) 5 256, , , , , ,7 49,1 12,6 36,4 100,9 z toho: let 5 174, , , , , ,6 38,6 8,1 30,5 100,7 Zaměstnaní v NH 4 890, , , , , ,0 47,0 15,5 31,5 101,0 z toho: let 4 810, , , , , ,8 35,6 10,4 25,2 100, let 729,8 431,5 298,3 750,0 439,8 310,2 20,2 8,3 11,9 102,8 Nezaměstnaní 366,9 178,2 188,7 368,9 175,3 193,6 2,0-2,9 4,9 100,6 z toho: let 364,5 176,9 187,6 367,5 174,7 192,9 3,0-2,2 5,3 100, let 45,2 26,2 18,9 46,3 25,2 21,1 1,1-1,0 2,1 102,4 Ekonomicky neaktivní 3 707, , , , , ,7-62,2-18,5-43,7 98,3 z toho: let 2 053,7 751, , ,6 707, ,4-113,1-44,1-68,9 94, let 703,2 257,1 446,1 656,5 238,6 417,8-46,7-18,4-28,3 93,4 důchodci v předčasném důchodu 51,9 27,4 24,5 38,1 19,6 18,5-13,7-7,7-6,0 73,5 důchodci v řádném důchodu 2 177,7 823, , ,1 840, ,1 24,5 16,6 7,9 101,1 invalidní důchodci 241,7 125,7 116,0 228,3 117,3 111,1-13,4-8,5-4,9 94,4 připravují se v učilišti 71,3 46,4 24,8 68,9 46,0 22,9-2,3-0,4-1,9 96,7 stud.střed.školu (vč.vyuč. s mat.) 354,6 173,5 181,1 335,9 163,7 172,2-18,6-9,8-8,9 94,7 studují vysokou školu (vč. VOŠ) 349,5 154,1 195,4 327,8 143,4 184,3-21,7-10,6-11,1 93,8 Pramen: ČSÚ (VŠPS) 21

22

23 2.II. 2.II.1 2.II.2 2.II.3 2.II.4 2.II.5 VÝBĚR Z RESORTNÍHO STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) Průměrné hodinové výdělky podle hlavních tříd zaměstnání CZ-ISCO Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání Průměrné hodinové výdělky podle věkových kategorií a pohlaví Průměrné hodinové výdělky podle vzdělání a pohlaví 23

24

25 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE HLAVNÍCH TŘÍD ZAMĚSTNÁNÍ CZ-ISCO Tabulka č. 2.II.1 Hlavní třída zaměstnání CZ-ISCO Počet zaměstnanců Průměr Diferenciace 1. decil medián 9. decil Relace k průměru tis. osob Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 20,7 132,2 83,0 126,6 190,4 86,1 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 173,5 329,4 109,5 245,6 600,0 214,5 2 Specialisté 521,6 218,1 121,2 179,1 355,5 142,1 3 Techničtí a odborní pracovníci 728,1 169,8 90,8 153,9 257,4 110,6 4 Úředníci 299,4 130,6 71,4 121,2 194,7 85,0 5 Pracovníci ve službách a prodeji 446,4 96,9 57,4 85,8 151,8 63,1 6 Kvalifikovaní prac. v zemědělství a lesnictví 28,3 113,9 73,1 109,2 159,2 74,2 7 Řemeslníci a opraváři 513,4 130,0 74,0 121,6 187,1 84,6 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 545,8 122,8 72,0 117,9 178,2 80,0 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 203,0 87,2 54,1 79,4 130,0 56,8 Neuvedeno 5,0 168,5 60,0 126,9 262,8 109,7 CELKEM ČR 3 485,2 153,5 68,6 130,3 244,6 100,0 Pramen: ISPV 4. čtvrtletí 2013 Struktura základního souboru podle hlavních tříd CZ-ISCO 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,9 % 5 Pracovníci ve službách a prodeji 12,7 % 7 Řemeslníci a opraváři 15,2 % 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 15,3 % 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5,6 % Neuvedeno 0,0 % 4 Úředníci 8,6 % 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 0,6 % 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 5,1 % 3 Techničtí a odborní pracovníci 21,0 % 2 Specialisté 15,0 % 25

26 Tabulka č. 2.II.2 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ Věková kategorie Počet zaměstnanců Průměr Diferenciace 1. decil medián 9. decil Relace k průměru tis. osob Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % do 20 let 11,5 87,9 55,0 84,6 121,9 57, let 572,8 127,8 65,1 117,8 194,4 83, let 971,1 161,0 69,8 135,6 266,1 104, let 939,1 161,0 69,4 132,7 254,3 104, let 799,8 152,3 69,9 131,0 239,0 99,2 60 a více let 190,9 165,6 69,1 137,2 278,6 107,8 CELKEM ČR 3 485,2 153,5 68,6 130,3 244,6 100,0 Pramen: ISPV 4. čtvrtletí 2013 Struktura základního souboru podle věkových kategorií let 22,9 % let 26,9 % 60 a více let 5,5 % do 20 let 0,3 % let 16,4 % let 27,9 % 26

27 Tabulka č. 2.II.3 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ Vzdělání Počet zaměstnanců 4. čtvrtletí 2013 Průměr Diferenciace 1. decil medián 9. decil Relace k průměru tis. osob Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod % Základní a nedokončené 189,8 99,7 58,0 91,2 149,3 64,9 Střední bez maturity 1 201,4 117,5 63,6 109,5 175,5 76,5 Střední s maturitou 1 263,7 150,4 74,5 135,8 230,1 98,0 Vyšší odborné a bakalářské 131,7 181,9 101,8 157,2 276,3 118,5 Vysokoškolské 586,3 249,3 114,9 195,4 419,1 162,4 Neuvedeno 112,2 131,9 59,7 115,4 202,9 85,9 CELKEM ČR 3 485,2 153,5 68,6 130,3 244,6 100,0 Pramen: ISPV 27

28 Tabulka č. 2.II.4 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ A POHLAVÍ 4. čtvrtletí 2013 Věková kategorie Počet zaměstnanců Průměr CELKEM MUŽI ŽENY Diferenciace Počet Diferenciace Počet Diferenciace Průměr Průměr 1. decil medián 9. decil zaměst nanců 1. decil medián 9. decil zaměst nanců 1. decil medián 9. decil tis. osob Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod tis. osob Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod tis. osob Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod do 20 let 11,5 87,9 55,0 84,6 121,9 7,4 91,1 53,4 90,1 124,9 4,0 81,9 60,3 78,8 107, let 572,8 127,8 65,1 117,8 194,4 332,0 132,1 65,5 122,0 200,5 240,8 121,9 64,2 112,7 184, let 971,1 161,0 69,8 135,6 266,1 561,0 178,6 75,1 148,5 295,9 410,1 137,0 66,2 119,3 219, let 939,1 161,0 69,4 132,7 254,3 466,2 187,5 76,7 148,0 302,8 472,9 134,8 66,3 119,9 205, let 799,8 152,3 69,9 131,0 239,0 403,5 167,5 74,2 138,7 267,6 396,3 136,8 67,6 122,5 211,2 60 a více let 190,9 165,6 69,1 137,2 278,6 134,1 173,7 73,6 140,2 293,0 56,9 146,3 64,4 129,8 242,5 CELKEM ČR 3 485,2 153,5 68,6 130,3 244, ,2 169,6 72,7 140,0 274, ,0 134,2 66,1 119,1 208,4 Pramen: ISPV 28

29 Tabulka č. 2.II.5 PRŮMĚRNÉ HODINOVÉ VÝDĚLKY PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ 4. čtvrtletí 2013 Vzdělání Počet zaměstnanců Průměr CELKEM MUŽI ŽENY Diferenciace Počet Diferenciace Počet Diferenciace Průměr Průměr 1. decil medián 9. decil zaměst nanců 1. decil medián 9. decil zaměst nanců 1. decil medián 9. decil tis. osob Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod tis. osob Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod tis. osob Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod Základní a nedokončené 189,8 99,7 58,0 91,2 149,3 90,5 109,8 58,3 103,7 166,2 99,3 90,6 57,9 84,0 129,8 Střední bez maturity 1 201,4 117,5 63,6 109,5 175,5 781,9 129,3 68,3 121,9 188,0 419,6 95,5 60,0 89,1 137,4 Střední s maturitou 1 263,7 150,4 74,5 135,8 230,1 595,9 167,3 78,8 149,6 260,8 667,8 135,4 72,7 126,6 200,1 Vyšší odborné a bakalářské 131,7 181,9 101,8 157,2 276,3 54,5 213,2 113,6 182,6 326,1 77,2 159,8 96,3 144,3 230,7 Vysokoškolské 586,3 249,3 114,9 195,4 419,1 323,4 286,1 118,4 225,3 489,8 262,9 204,0 113,3 172,3 319,3 Neuvedeno 112,2 131,9 59,7 115,4 202,9 57,9 140,0 59,7 116,9 227,7 54,3 123,3 59,8 114,1 184,9 CELKEM ČR 3 485,2 153,5 68,6 130,3 244, ,2 169,6 72,7 140,0 274, ,0 134,2 66,1 119,1 208,4 Pramen: ISPV 29

30

31 3. STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 3.1 Průměrný počet uchazečů o zaměstnání, průměrný podíl nezaměstnaných osob v letech 2012 a Počty uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. prosinci 2012 a Pohyb uchazečů o zaměstnání v letech 2012 a Uchazeči o zaměstnání, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. prosinci 2012 a Vývoj na trhu práce v roce Struktura nezaměstnanosti v roce Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací v roce Počet evidovaných nezaměstnaných, volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti ke konci sledovaného měsíce 3.8 Podíl nezaměstnaných osob v okresech a krajích České republiky k 31. prosinci Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v letech 2012 a

32

33 PRŮMĚRNÝ POČET UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ, PRŮMĚRNÝ PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB *) V LETECH 2012 A 2013 Tabulka č. 3.1 str. 1 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů míra nezaměst. v % Hl. město Praha , ,8 Benešov , ,2 Beroun , ,5 Kladno , ,1 Kolín , ,6 Kutná Hora , ,2 Mělník , ,6 Mladá Boleslav , ,6 Nymburk , ,0 Praha-východ , ,4 Praha-západ , ,0 Příbram , ,6 Rakovník , ,6 Středočeský kraj , ,5 České Budějovice , ,4 Český Krumlov , ,9 Jindřichův Hradec , ,2 Písek , ,9 Prachatice , ,4 Strakonice , ,7 Tábor , ,4 Jihočeský kraj , ,5 Domažlice , ,4 Klatovy , ,5 Plzeň-město , ,1 Plzeň-jih , ,1 Plzeň-sever , ,8 Rokycany , ,2 Tachov , ,5 Plzeňský kraj , ,2 Cheb , ,5 Karlovy Vary , ,8 Sokolov , ,7 Karlovarský kraj , ,0 Děčín , ,9 Chomutov , ,6 Litoměřice , ,9 Louny , ,6 Most , ,5 Teplice , ,1 Ústí nad Labem , ,1 Ústecký kraj , ,1 Česká Lípa , ,9 Jablonec nad Nisou , ,2 Liberec , ,2 Semily , ,2 Liberecký kraj , ,2 33

34 PRŮMĚRNÝ POČET UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ, PRŮMĚRNÝ PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB *) V LETECH 2012 A 2013 Tabulka č. 3.1 str. 2 Územní jednotka počet uchazečů míra nezaměst. v % počet uchazečů míra nezaměst. v % Hradec Králové , ,9 Jičín , ,9 Náchod , ,3 Rychnov nad Kněžnou , ,9 Trutnov , ,4 Královéhradecký kraj , ,8 Chrudim , ,4 Pardubice , ,9 Svitavy , ,4 Ústí nad Orlicí , ,0 Pardubický kraj , ,0 Havlíčkův Brod , ,8 Jihlava , ,2 Pelhřimov , ,0 Třebíč , ,4 Žďár nad Sázavou , ,6 Kraj Vysočina , ,4 Blansko , ,1 Brno-město , ,2 Brno-venkov , ,6 Břeclav , ,1 Hodonín , ,7 Vyškov , ,8 Znojmo , ,2 Jihomoravský kraj , ,2 Jeseník , ,2 Olomouc , ,7 Prostějov , ,8 Přerov , ,8 Šumperk , ,7 Olomoucký kraj , ,1 Kroměříž , ,7 Uherské Hradiště , ,4 Vsetín , ,2 Zlín , ,0 Zlínský kraj , ,9 Bruntál , ,0 Frýdek-Místek , ,1 Karviná , ,8 Nový Jičín , ,6 Opava , ,1 Ostrava-město , ,9 Moravskoslezský kraj , ,8 Celkem ČR , ,7 Pramen: MPSV *) Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let k obyvatelstvu stejného věku, počínaje lednem 2013 nahradil míru registrované nezaměstnanosti, údaje za rok 2012 jsou zpětně dopočteny 34

35 POČTY UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ PODLE DÉLKY NEZAMĚSTNANOSTI K 31. PROSINCI 2012 A 2013 Tabulka č. 3.2 str Územní jednotka do nad 12 do nad 12 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců Hl. město Praha Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký kraj

36 POČTY UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ PODLE DÉLKY NEZAMĚSTNANOSTI K 31. PROSINCI 2012 A 2013 Tabulka č. 3.2 str Územní jednotka do nad 12 do nad 12 měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců měsíců Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínsky kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: MPSV 36

37 POHYB UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V LETECH 2012 A 2013 Tabulka č. 3.3 str. 1 Územní jednotka nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek Hl. město Praha Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Středočeský kraj České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Jihočeský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Plzeňský kraj Cheb Karlovy Vary Sokolov Karlovarský kraj Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem Ústecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Královéhradecký kraj

38 POHYB UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V LETECH 2012 A 2013 Tabulka č. 3.3 str. 2 Územní jednotka nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - nově hlášení vyřazení přírůstek + úbytek - Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Jihomoravský kraj Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Olomoucký kraj Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínsky kraj Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Moravskoslezský kraj Celkem ČR Pramen: MPSV 38

39 UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ, MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI, POČET UCHAZEČŮ NA 1 VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO K 31. PROSINCI 2012 A 2013 Tabulka č. 3.4 str. 1 Územní jednotka počet uchazečů podíl nezaměst. osob % počet uchazečů na 1 VPM počet uchazečů podíl nezaměst. osob % počet uchazečů na 1 VPM Hl. město Praha ,2 3, ,1 6,2 Benešov ,0 9, ,7 12,7 Beroun ,0 13, ,8 13,5 Kladno ,5 21, ,4 27,6 Kolín ,3 25, ,4 26,6 Kutná Hora ,3 30, ,8 19,1 Mělník ,0 10, ,2 20,3 Mladá Boleslav ,4 4, ,7 9,5 Nymburk ,6 15, ,6 12,6 Praha-východ ,1 14, ,5 9,6 Praha-západ ,5 14, ,3 10,8 Příbram ,0 15, ,5 14,3 Rakovník ,5 19, ,0 16,6 Středočeský kraj ,1 13, ,9 15,3 České Budějovice ,1 5, ,8 9,2 Český Krumlov ,8 13, ,7 19,2 Jindřichův Hradec ,2 62, ,4 23,7 Písek ,8 11, ,5 8,8 Prachatice ,8 9, ,1 9,2 Strakonice ,5 17, ,2 19,2 Tábor ,2 30, ,9 20,9 Jihočeský kraj ,4 11, ,1 13,5 Domažlice ,1 10, ,4 7,6 Klatovy ,7 12, ,3 11,4 Plzeň-město ,5 6, ,1 10,4 Plzeň-jih ,6 11, ,5 10,8 Plzeň-sever ,6 10, ,1 9,8 Rokycany ,9 18, ,5 9,3 Tachov ,9 16, ,5 10,1 Plzeňský kraj ,9 9, ,4 10,0 Cheb ,3 11, ,7 11,7 Karlovy Vary ,2 22, ,2 14,7 Sokolov ,1 22, ,1 20,8 Karlovarský kraj ,5 17, ,3 15,4 Děčín ,7 52, ,2 37,2 Chomutov ,8 68, ,9 40,1 Litoměřice ,3 21, ,8 23,2 Louny ,0 21, ,9 17,9 Most ,3 32, ,5 25,8 Teplice ,8 41, ,2 20,6 Ústí nad Labem ,3 31, ,7 46,6 Ústecký kraj ,5 34, ,5 28,1 Česká Lípa ,8 37, ,1 16,2 Jablonec nad Nisou ,7 11, ,5 13,9 Liberec ,6 8, ,5 7,3 Semily ,8 17, ,7 10,5 Liberecký kraj ,7 13, ,5 10,2 Hradec Králové ,5 36, ,4 27,0 Jičín ,1 17, ,4 19,4 Náchod ,1 18, ,9 28,3 Rychnov nad Kněžnou ,8 36, ,9 33,4 Trutnov ,8 16, ,0 13,9 Královéhradecký kraj ,5 22, ,3 21,3 39

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

zlom_rocenka_001-094_zlom_rocenka 26.9.11 11:14 Stránka 1 STATISTICKÁ ROâENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ 2010

zlom_rocenka_001-094_zlom_rocenka 26.9.11 11:14 Stránka 1 STATISTICKÁ ROâENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ 2010 zlom_rocenka_001-094_zlom_rocenka 26.9.11 11:14 Stránka 1 STATISTICKÁ ROâENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ 2010 Praha 2011 zlom_rocenka_001-094_zlom_rocenka 26.9.11 11:14 Stránka 2 Ministerstvo práce

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Krajská pobočka v Ostravě Zahradní 368/12 701 10 Ostrava IČ: 72 496 991 Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.8.2014

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

KARTY (2. 9. 11. 2009)

KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PM.22

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2013 Únor 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové podpory

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

číslo 6 číslo 01 číslo 01

číslo 6 číslo 01 číslo 01 číslo 6 číslo 01 Informace ohledně stavu členské základny číslo FAČR 01 a rozdělení financí (členských příspěvků za rok 2012 a státních dotací) číslo 01 Infotbal je elektronický informační občasník Fotbalové

Více