Učebné osnovy BIOLÓGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy BIOLÓGIA"

Transkript

1 Učebné osnovy BIOLÓGIA Názov predmetu Biológia Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník piaty šiesty siedmy ôsmy deviaty Časový rozsah výučby / týž Časový rozsah výučby / roč Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Učivo v ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupnému prehlbovaniu poznatkov. Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, k pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie, osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. 1

2 Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. Ciele učebného predmetu Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky využívať v praktickom živote. Kompetencie v oblasti prírodných vied Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa ich vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov. Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a významu jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. Poznať základné podmienky života, faktory prostredia, vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru, možnosti ich odstránenia. Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérií, rastlín, húb, živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. 2

3 Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: A) Komunikačné kompetencie identifikovať a správne používať základné biologické pojmy, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, ich podstatu a vzájomné vzťahy, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, porozumieť textovým, číselným a grafickým informáciám a využívať ich pri samostatnej a skupinovej činnosti, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť, spracovávať a využívať informácie a dáta z rôznych zdrojov, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania, spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie na základe danej štruktúry, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti. B) Identifikácia problémov, navrhovanie riešenia a schopnosť riešiť ich riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, samostatne podľa inštrukcií pozorovať, experimentovať a odhadovať. C) Sociálne kompetencie vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupine, vzájomne si radiť a pomáhať, preberať sebazodpovednosť, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení. D) Získavanie, osvojovanie a rozvíjanie manuálnych zručností používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 3

4 Pedagogické stratégie metódy a formy práce Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. Z metód vyučovania sa uplatňujú: 1. Motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť: motivačné rozprávanie /citové približovanie obsahu učenia/, motivačný rozhovor /aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov/, motivačný problém /upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému/, motivačná demonštrácia /vzbudenie záujmu pomocou ukážky/. 2. Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností: rozprávanie /vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie/, rozhovor /komunikácia formou otázok a odpovedí/, beseda /riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom/, demonštračná metóda /demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín/, pozorovanie, manipulácia s predmetmi /praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra/, inštruktáž /vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu/. 3. Heuristická metóda /učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení/. 4. Projektová metóda /riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu/. 5. Praktické aktivity /samostatná činnosť na základe inštruktáže/. 6. Práca s knihou a textom /čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií/. 4

5 7. Aktivizujúce metódy diskusia /vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému/, situačná metóda /riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov/, didaktická hra /sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti/, kooperatívne vyučovanie /forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny/. 8. Fixačné metódy /metódy opakovania a precvičovania učiva ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy/. Z organizačných foriem sa uplatňuje: 1. Vyučovacia hodina /základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu/. 2. Terénne pozorovania /volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností/. 3. Praktické aktivity. Prierezové témy Do obsahu vyučovacieho predmetu sú integrované nasledujúce prierezové témy: Ochrana života a zdravia (), Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR), Mediálna výchova (MDV), Environmentálna výchova (ENV), Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TBZ). Učebné zdroje UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 5. ročník základných škôl. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 6. ročník základných škôl. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M., BIZUBOVÁ, M. Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN

6 BOŽOVÁ, D. et al. Hravá biológia 5 : Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN HLIVÁKOVÁ, I. et al. Hravá biológia 6 : Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN BAJZÁKOVÁ, V. et al. Hravá biológia 7 : Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN ĎUROVSKÁ, T. et al. Hravá biológia 8 : Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN HAKALOVÁ, V. et al. Hravá biológia 9 : Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN Hodnotenie žiaka Hodnotiť sa v priebehu školského roka budú nasledujúce aktivity žiaka: ústne odpovede, písomné práce a testy, protokoly z realizovaných praktických aktivít, projekty. Za jednotlivé aktivity bude žiakovi udelená známka podľa stupnice: VYJADRENIE ÚROVNE V % UDELENÁ ZNÁMKA

7 Obsah predmetu - prehľad tematických celkov 5. ročník Príroda a život okolo nás Život v lese Život vo vode a na brehu Život na poliach a lúkach 6. ročník Život s človekom a v ľudských sídlach Základná štruktúra života bunka Vnútorná organizácia tela organizmov Vnútorná stavba tela rastlín a húb Vnútorná stavba tela bezstavovcov 7. ročník Stavba tela stavovcov Človek a jeho telo Zdravie a život človeka 8. ročník Neživá príroda a jej poznávanie Zem a jej stavba Minerály a horniny stavebné jednotky Zeme Geologické procesy História Zeme Príroda Slovenska Ekologické podmienky života 9. ročník Základné životné procesy organizmov Organizácia živej hmoty organizmov Dedičnosť a premenlivosť organizmov Životné prostredie organizmov a človeka 7

8 I. PRÍRODA A ŽIVOT OKOLO NÁS Obsahový a výkonový štandard!!! Učebné osnovy Biológie pre 5. ročník platili do !!! Od sú v platnosti inovované UO Biológie pre 5. ročník, ktoré sú súčasťou iného dokumentu. BIOLÓGIA 5. ročník Tematický okruh Úvod do biológie Téma Poznávame prírodu Metódy a prostriedky skúmania v biológii Pracujeme s mikroskopom Poznávame rastliny a živočíchy Praktická aktivita č. 1 Obsahový štandard Úvod do vyučovania predmetu, organizačné pokyny, BOZP. Neživá prírodnina, živá prírodnina, rastliny, živočíchy. Pozorovanie, pokus, mikroskop, okulár, objektív, zrkadlo, zaostrovacia skrutka, lupa. Trvalý a dočasný preparát. Základná stavba tela rastlín a živočíchov. Pozorovanie Výkonový štandard Správať sa podľa pokynov učiteľa a podľa zásad BOZP. Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu. Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo. Vedieť správne pracovať s mikroskopom, nastaviť ho. Porovnať základnú stavbu rastlín a živočíchov. Vedieť pracovať s mikroskopom. Počty hodín 1 Prierezové témy 7 ENV 8

9 II. ŽIVOT V LESE II. ŽIVOT V LESE Ako žije les Lesné dreviny Ihličnaté stromy Listnaté stromy rastliny mikroskopom a lupou. Les, životné podmienky, rastliny, huby, živočíchy, zmeny počas roka, vrstva (etáž), závislosť organizmov, potravový reťazec. Drevina, strom, ihličnatý strom listnatý strom, koreň, kmeň, konáre, koruna, listy, kvety, plody, semená. Korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, borovica, smrek, jedľa, smrekovec. Korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, dub, buk, javor, breza, lipa. Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov. Poznať základnú stavbu tela dreviny. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu. 26 ENV 9

10 Kry Význam lesných drevín Praktická aktivita č. 2 Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Baktérie a riasy Machy Paprade Lesné kvitnúce byliny Lieska, baza, ostružina, ker, brusnica, korene, konáre, listy, kvety, plody, semená. Fotosyntéza, kyslík, drevo. Poznávanie a rozlišovanie lesných drevín. Pôdne baktérie, drobnozrnko. Ploník, rašeliník, pakorienok, pabyľka stopka, výtrusnica, výtrus. Papraď, praslička výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. Bylina, koreň, listy, stonka, Rozlíšiť na ukážke strom a ker. Pomenovať na ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov pre život organ. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Uviesť význam stromov pre život organizmov a ľudí. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín. Poznať znaky listnatých a ihličnatých drevín. Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach. Poukázať na význam machov v lese. Rozlíšiť na ukážke papraď. Poukázať na význam papradí v lese. Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke 10

11 II. ŽIVOT V LESE Lesné huby a lišajníky Huby stavba Huby - poznávanie jedlých a jedovatých húb kvety, plody, semená, snežienka, fialka, prvosienka, konvalinka, pľúcnik, jarné a letné lesné byliny. Hlúbik, klobúk, pošva, plachtička, prsteň. Muchotrávka, plávka, hríb, kozák, masliak. tri lesné jarné a letné kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny. Poznať stavbu tela huby Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. ENV Lišajníky Praktická aktivita č.3 Lesné bezstavovce Huba, riasa, diskovka, diskovník, zemepisník, symbióza. Poznávanie jedlých a jedovatých húb. Mäkkýše Slimák vonkajšie znaky a prejavy Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov. Vysvetliť význam lišajníkov v prírode. Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. Poznať slimáka podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu slimáka. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu slimáka. 11

12 II. ŽIVOT V LESE Obrúčkavce - dážďovka zemná Iné lesné bezstavovce križiak, kliešť Iné lesné bezstavovce - hmyz Lesné stavovce Lesné obojživelníky Dážďovka zemná stavba tela, druh potravy, význam pre pôdu. Hlavohruď, oči, hmatadlá, klepietka, bruško, sieť, končatiny, snovacie bradavice, hrebienkovité pazúriky, inštinkt, kliešť, križiak. Hlava, hruď, bruško, ústne orgány, zložené oči, tykadlá, krídla, končatiny, mravenisko, samček, samička, robot nica, inštinkt, mravec, lykožrút, roháč. Ropucha, skokan, salamandra, mlok. Stavba tela obojživelníka, hladká a vlhká Poznať dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu dážďovky. Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a jeho odstránenie z kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť na príklade inštinkt. Poznať stavbu tela hmyzu. Poznať na ukážke skokana. Rozlíšiť na ukážke obojživelníka. Poznať stavbu tela obojživelníka a uviesť príklad potravy. ENV 12

13 Lesné plazy hady, jaštery Lesné vtáky dravce, sovy Lesné cicavce párnokopytníky Lesné cicavce mäsožravce, hmyzožravce, hlodavce koža. Vysúvateľný jazyk. Potrava obojživelníkov. Jašterica, slepúch, užovka. Stavba tela plazov, suchá pokožka, šupiny a štítky. Zvukové mechúriky, plávacie blany, lepkavý jazyk. Ďateľ, sojka, kukučka, ďateľ hýľ, tetrov, vrana, brhlík, myšiak, výr a pod.. Perie, obrysové perie, páperie, krídla, zobák. Dravé vtáky. Srnec, jeleň, daniel, diviak. Bylinožravce, všežravce, srsť, parohy. Medveď, rys, kuna, vlk, líška, jež, piskor, krt, netopier, lietacia blana, veverica. Poznať na ukážke, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke plaza. Poznať stavbu tela plaza. Uviesť príklad potravy plaza. Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch lesných vtákov. Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. Uviesť príklad bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese. 13

14 III. ŽIVOT VO VODE A NA BREHU III. ŽIVOT VO VODE A NA BREHU Lesný ekosystém Voda a jej okolie Potravové vzťahy v lese. Producent, konzument, reducent. Voda, kyslík, teplota, samočistiaca schopnosť vody, jazero, rybník, potok, bystrina, rieka. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov, určiť producentov a konzumentov, zdôvodniť význam biologickej rovnováhy. Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov. 18 MDV ENV Vodné rastliny sinice, riasy Iné rastliny žijúce vo vode Červenoočko, žabí vlas, váľač, závitnicovka, sinica, bunka, mikroorganizmy, jednobunkové organizmy. Žaburinka, lekno, leknica, mnohobunkové organizmy, kvitnúce byliny, planktón. Vedieť vymenovať organizmy patriace medzi sinice a riasy. Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmov v stojatej vode v lete. Brehové rastliny Vŕba, jelša, záružlie, pálka, trsť, a pod., brehové rastlinstvo. Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu.uviesť význam brehových drevín a bylín. 14

15 III. ŽIVOT VO VODE A NA BREHU Drobné vodné živočíchy prvoky Drobné vodné živočíchy pŕhlivce Praktická aktivita č.4 Vodné bezstavovce Mäkkýše a obrúčkavce Drobné kôrovce Rak riečny Hmyz žijúci na vode a na brehu Črievička, meňavka, brvy, planktón. Nezmar, panôžky, ramená, nožný disk, pŕhlivé bunky. Pozorovanie črievičky. Vodniak, ulita, škľabka, pijavica, lastúra, články, svalnaté prísavky. Pavúk vodný, rak, dafnia, cyklop. Hlavohruď, bruško, tykadlá, končatiny, klepetá, chvostová plutvička. Vážka, šidlo, potápnik, vodomerka, komár, ovad a pod.. Hlava, Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov. Uviesť príklad potravy črievičky. Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom. Poznať na ukážke nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. Zhotoviť mikroskopický preparát, pozorovať stavbu a pohyb črievičky. Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať význam pijavice v medicíne. Uviesť potravu pijavice. Vedieť rozlíšiť a pomenovať na ukážke jednotlivé drobné kôrovce. Poznať na ukážke raka. Pomenovať časti jeho tela. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh hmyzu žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy. Uviesť príklad potravy vodného ENV 15

16 hruď, bruško, krídla, článkované končatiny, larva potravové vzťahy. bezstavovca. Vodné a brehové stavovce Ryby Poznávanie rýb podľa vonkajších znakov a prejavov, význam Obojživelníky a plazy vode a na brehu Vodné vtáky vo Kapor. Šupiny, žiabrové viečka, hlava, trup, chvost, plutvy, rozmnožovanie. Lipeň, pstruh, šťuka, úhor, sumec, ostriež. Bylinožravé a dravé ryby. Skokan, mlok, žubrienka. Hlienovitá koža, plávacie blany. Užovka, korytnačka, polmesiačkovité škvrny, šupiny a štítky, pancier. Zobák, drobné zúbky, plávacie blany, mastné perie. Labuť, kačica, hus, Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. Uviesť spôsob rozmnožovania rýb. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy skokana. Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov. Uviesť príklad potravy užovky. Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi MDV MUV TBZ 16

17 IV. ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH III. bocian, kúdelníčka, volavka, kormorán, potápka, kaňa a pod. v plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. Vodné cicavce Vydra, bobor, ondatra a pod.. Hustá srsť, plávacie blany, hlodavé zuby, chvost. Hrádze. Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov. Vodný ekosystém Biologická rovnováha. Uviesť zdroje znečistenia vodných tokov v prírode. ENV Lúky, pasienky a polia Lúka, kosenie, seno, pasienky, pole, medza. Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok. 14 Lúčne rastliny a huby Lúčne trávy a huby Lúčne trávy lipnica, reznačka a huby pečiarka. Poznať pečiarku podľa typických znakov. Poznať na ukážke lúčne trávy. Uviesť význam lúčnych tráv. Lúčne byliny Lúčne byliny Poznať na ukážke tri lúčne byliny. 17

18 IV. ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH králik, zvonček, iskerník, dúška materina, rumanček, rebríček. Poľné plodiny Obilniny Obilniny pšenica, raž, ovos, kukurica. Obilie. Listy, kvety, semeno, zrno, múka. Význam obilnín pre človeka. Krmoviny Krmoviny ďatelina, lucerna, vika, bôb. Hľuzkové baktérie. Olejniny a okopaniny Olejniny slnečnica, repka, ľuľok zemiakový, repa. Rastlinný olej, okopanina, škrob, cukor. Praktická aktivita č.5 Lúčne a poľné bezstavovce. Pozorovanie a poznávanie rastlín okolia školy. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami. Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a kukuricu. Uviesť príklady významu obilnín pre človeka a tri výrobky z obilnín. Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam zeleného hnojenia. Poznať na ukážke slnečnicu, repku a repu, porovnať ich význam. Poznať na ukážke ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy. Poznať a určiť druhy rastlín rastúce v okolí školy. 18

19 Mäkkýše, obrúčkavce, pavúkovce Hmyz žijúci na lúkach a poliach Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach Slimák, slizniak, dážďovka, križiak, kosec. Význam dážďovky pre pôdu. Čmeľ, kobylka, koník, svrček, pásavka, bystruška, hrobárik, lienka, babôčka. Nežiaduci hmyz. Ropucha, jašterica, vretenica. Zavalité telo ropuchy. Jedové žľazy, rohovité šupiny a zvliekanie plazov. Význam ropuchy a jašterice. Poznať na ukážke a vedieť pomenovať slimáka, slizniaka, dážďovku, križiaka a kosca. Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke. Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy pre život na lúkach a poliach. Uviesť význam jašterice pre život na lúkach a poliach. ENV Lúčne a poľné vtáky Jarabica, bažant, škovránok, havran, straka, sokol, myšiak, drop. Pohlavná dvojtvarosť. Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na poli. Poukázať na význam dravých vtákov pre život na poliach a lúkach. 19

20 Lúčne a poľné cicavce Význam dravých vtákov na poliach a lúkach. Hraboš, myš, syseľ, chrček, krt, zajac, králik a pod.. Hlodavé zuby. Premnoženie hrabošov, myší a sysľov na poliach a jeho dôsledky. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli. 20

21 I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH Tematický okruh BIOLÓGIA 6. ročník Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Úvod do biológie Ľudské sídla a ich okolie Mikroorganizmy žijúce s človekom Úvod do vyučovania predmetu, organizačné pokyny, BOZP. Ľudské obydlia mestá, vidiek. Vplyv ľudskej činnosti na organizmy. Šľachtenie, kríženie, odrody a plemená. Mikroorganizmy žijúce s človekom baktérie rozkladné, kvasné, hľuzkové. Ich poznávanie a význam pre človeka. Poznávanie parazitických druhov baktérií. Plesne v domácnosti pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá. Rastliny pestované v záhradách Rastliny pestované v záhradách cibuľová, hlúbová, koreňová zelenina a strukoviny. Ovocné rastliny Živočíchy prospešné pre človeka Pestované ovocné stromy, kry a byliny poznávanie podľa vonkajších znakov. Ich význam. Včelárstvo - spoločenský život včiel, zásady chovu včiel a ich význam. Rybárstvo a rybnikárstvo. Zásady chovu rýb. Správať sa podľa pokynov učiteľa a podľa zásad BOZP. Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život živočíchov a rastlín. Uviesť význam kríženia a šľachtenia pre človeka. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií, uviesť príklad využitia kvasiniek človekom, uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka. Vedieť vymenovať dva druhy plesní, uviesť podmienky ich výskytu v domácnosti. Vedieť rozlíšiť a pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, hlúbovej, koreňovej zeleniny a strukovín. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy pri dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné stromy a dve rastliny s drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka. Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice a trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včiel a rýb pre človeka. Poznať najznámejšie druhy rýb chované v rybníkoch a jazerách Počty hodín 1 Prierezové témy 13 OSR ENV 21

22 I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH Chovateľsky významné vtáky Chovateľsky významné vtáky hydina kura domáca, morka domáca, kačica domáca, hus domáca. Pohlavná dvojtvarosť. Chovateľský význam hydiny pre človeka mäso, vajcia, masť, perie Blízki spoločníci človeka Poznávanie psa a mačky podľa vonkajších znakov. Plemená psov. Význam spolunažívania živočíchov a ľudí v domácnosti. Chovateľsky významné cicavce Chovateľsky významné cicavce sviňa domáca, tur domáci, ovca domáca, koza domáca, kôň domáci. Poznávanie podľa vonkajších znakov. Zásady chovu hospodárskych zvierat. Význam hospodárskych zvierat pre človeka. Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka Nežiaduce cicavce v okolí ľudských obydlí Nežiaduci spoločníci človeka hmyz znehodnocujúci potraviny a ľudské parazity poznávanie podľa vonkajších znakov. Zásady prevencie pred šírením nákazy. Cicavce žijúce s človekom myš a potkan ich poznávanie podľa vonkajších znakov. Riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia pred ich šírením. Vedieť na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo morky pre človeka. Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Rozpoznať na ukážke 3 druhy hospodárskych zvierat. Rozpoznať a vedieť pomenovať samca, samicu a mláďa hospodárskych zvierat. Uviesť význam chovu vybraného druhu hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania veľkého množstva chemických prípravkov do potravy hospodárskych zvierat. Poznať na ukážke živočíchy znehodnocujúce potraviny a parazity. Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho ľudského parazita. Poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi pásomnicou, hlístou a mrľou. Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. ENV 22

23 III. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA TELA ORGANIZMOV II. ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA ŽIVOTA - BUNKA I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝC H SÍDLACH Živočíchy v okolí ľudských sídel Rastlinná a živočíšna bunka Praktická aktivita č. 1 Živočíchy v okolí ľudských sídel bezstavovce a vtáky ich poznávanie podľa vonkajších znakov. Význam živočíchov pre človeka. Základná stavba a funkcia častí rastlinnej a živočíšnej bunky. Zhodné organely cytoplazmatická membrána, jadro, mitochondrie, cytoplazma a odlišné organely bunková stena, vakuola, chloroplast. Rastlinné a živočíšne bunky pod mikroskopom. Vírusy a baktérie Nebunkové organizmy vírusy stavba tela a ich význam. Vplyv vírusov na človeka, nákazlivé ochorenia a prevencia. Jednoduché bunkové organizmy baktérie. Ich význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia a prevencia. Jednobunkové organizmy Stavba tela jednobunkových rastlinných a živočíšnych organizmov. Drobnozrnko, črievička. Mnohobunkové organizmy Stavba tela mnohobunkových organizmov bunka, rastlinné pletivá, živočíšne tkanivá. Rastlinné a živočíšne orgány. Uviesť bezstavovce žijúce v záhrade alebo sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať význam spevavých vtákov v okolí domácností. Poznať na ukážke spevavé vtáky. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom. Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky a vysvetliť ich význam. Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky a poznať ich význam. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky. Poznať rastlinné a živočíšne bunky dočasných alebo trvalých preparátov podľa individuálneho výberu. Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo baktéria. Uviesť príklady nákazlivých ochorení. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz. Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky. Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. Určiť a pomenovať na ukážke rastliny jej orgány. Určiť a pomenovať na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov

24 IV. VNÚTORNÁ STAVBA TELA RASTLÍN A HÚB Stavba tela nekvitnúcich rastlín Stavba tela kvitnúcich rastlín koreň, stonka Praktická aktivita č. 2 List Kvet Plod a semeno Machy a paprade stavba tela. Pakorienok, pabyľka, palístok. Výtrusnica, výtrus. Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre život rastliny. Stonka dreviny a byliny, prúdenie látok stonkou, význam pre život rastliny. Púčik. Stavba koreňa a stonky. Typy koreňov, typy stoniek bylín. List vonkajšia a vnútorná stavba. Dýchanie, fotosyntéza, vyparovanie vody. Význam listov pre život organizmov v prírode. Stavba kvetu kvetný obal kalich, koruna, okvetie. Tyčinky a piestik. Opelenie a oplodnenie. Význam kvetu pre rozmnožovanie rastlín. Plod, semeno. Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín. Časti semena. Rozširovanie semien. Vedieť pomenovať na ukážke časti tela machu a paprade. Uviesť význam výtrusov pre machy a paprade. Rozlíšiť na ukážke stavbu koreňa pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu. Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky. Vysvetliť význam cievnych zväzkov lyka a dreva v stonke. Určiť na konáriku púčiky, poznať ich význam. Poznať stavbu koreňa a stonky. Poznať vonkajšiu stavbu listu. Určiť na ukážke vnútornej stavby listu dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie. Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán rastliny. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na schéme opelenie kvetu, uviesť, kedy nastáva v kvete oplodnenie. Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a človeka. Poznať spôsoby rozširovania semien. 8 ENV 24

25 V. VNÚTORNÁ STAVBA TELA BEZSTAVOVCOV IV. VNÚTORNÁ STAVBA TELA RASTLÍN A HÚB Rastlinné telo ako celok Huby s plodnicou, iné huby a lišajníky Drobné vodné živočíchy pŕhlivce Vnútorné parazity ploskavce a hlístovce Živočíchy so schránkou mäkkýše Rastlinné telo súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, vody a príjmu živín na život rastliny. Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, ich rozlíšenie podľa typických znakov v stavbe tela. Kvasinky, plesne, lišajníky stavba ich tela. Drobné vodné živočíchy nezmar. Stavba tela a základné telesné funkcie tráviaca, vylučovacia, nervová a rozmnožovacia sústava. Vnútorné parazity pásomnica, hlísta a mrľa. Stavba tela parazitov. Vývin a prenos pásomnice a hlísty. Živočíchy so schránkou mäkkýše. Slimák záhradný. Škľabka veľká. Stavba tela slimáka a škľabky a ich základné telesné funkcie tráviaca, dýchacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava. Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre život. Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať na ukážke orgány, ktorými rastlina prijíma výživu a dýcha, ktorými prúdia látky, a ktorými prijíma a vyparuje vodu. Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka. Vedieť opísať stavbu tela nezmara. Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara, význam púčikov u nezmara. Vysvetliť význam pojmu obojpohlavný živočích. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať prijímanie potravy pásomnice a hlísty. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie, vývin a prenos pásomnice a hlísty. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred konzumáciou. Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka a škľabky. Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný živočích. Opísať a určiť na ukážke časti tráviacej sústavy slimáka a škľabky. Poznať dýchacie orgány slimáka a škľabky. 6 ENV 25

26 V. VNÚTORNÁ STAVBA TELA BEZSTAVOVCOV Živočíchy s obrúčkami obrúčkavce Živočíchy s článkovaným telom článkonožce Článkonožce - hmyz Živočíchy s obrúčkami dážďovka zemná. Stavba tela a základné telesné funkcie tráviaca, vylučovacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava. Živočíchy s článkovaným telom pavúky, kôrovce. Križiak obyčajný, rak riečny. Stavba ich tela a základné telesné funkcie tráviaca, dýchacia, vylučovacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava, priamy vývin. Stavba tela hmyzu. Typy ústnych orgánov hmyzu a končatín hmyzu. Základné telesné funkcie tráviaca, dýchacia, vylučovacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava, nepriamy vývin. Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. Vedieť pomenovať časti tráviacej sústavy. Poznať na základe ukážky vylučovacie orgány. Zdôvodniť pojem zatvorená obehová sústava dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka, zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy. Opísať význam opasku. Stavba tela križiaka a raka. Vysvetliť význam jedovej žľazy a snovacích bradavíc križiaka. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza v tele pavúka a kôrovca kyslík. Porovnať dýchacie orgány križiaka a raka, uviesť orgán na dýchanie. Opísať rozmnožovanie a priamy vývin križiaka a raka. Vedieť vymenovať hlavné časti tela hmyzu. Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy, ktorou sa hmyz živí. Určiť na ukážke končatiny spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu.vedieť charakterizovať pojem nepriamy vývin hmyzu. 26

27 I. VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV Tematický okruh BIOLÓGIA 7. ročník Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Úvod do biológie Povrch tela stavovcov Oporná a pohybová sústava stavovcov Tráviaca sústava stavovcov Úvod do vyučovania predmetu, Správať sa podľa pokynov učiteľa organizačné pokyny, BOZP. a podľa zásad BOZP. Spoločné a odlišné znaky. Uviesť príklady stavovcov pokrytých Koža, ochranná funkcia kože, sliz, šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť kožné útvary šupiny, nechty, odlišnosti ich kožných útvarov. Označiť pazúry, kopytá, perie, páperie. Brko, na ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia kostrnka, zástavica časti vtáčieho podľa prostredia v ktorom žije. pera. Pŕchnutie, pĺznutie. Základné funkcie a význam orgánov. Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov Kostra ako vnútorná opora, chrbtica, životnému prostrediu. Na ukážke kostry končatiny. Duté kosti, prsná kosť končatín vysvetliť význam prsnej kosti u vtákov. Kostra končatiny s hrebeňom u vtákov a ich dutých kostí. Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka párnokopytníka, nepárnokopytníka. na ukážke kostry končatiny. Pomenovať Priečne pruhované svalstvo, hladké tkanivá tvoriace svalstvo končatín, svalstvo, srdcová svalovina, vôľou vnútorných orgánov, srdca stavovcov. ovládané a neovládané pohyby Uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje svalstva a končatín. plávaním, skákaním, plazením, lietaním, kráčaním a behom. Základné funkcie a význam orgánov. Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy Jedové zuby, vysunovateľný jazyk. stavovcov. Uviesť príklad stavovca s Hrvoľ, svalnatý a žľaznatý žalúdok jedovými zubami. Uviesť význam vtákov. Orgány tráviacej sústavy vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov. Uviesť význam cicavcov hlodavý chrup, kly. hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka Bylinožravec, hmyzožravec, vtákov. Určiť na ukážke orgány na mäsožravec, prežúvavé prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie a neprežúvavé cicavce. cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca. Počty hodín 1 Prierezové témy 13 ENV 27

28 I. VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV Dýchacia sústava stavovcov Obehová sústava stavovcov Močová sústava stavovcov Regulačné sústavy stavovcov Zmyslové orgány stavovcov Rozmnožovacia sústava stavovcov Základné funkcie a význam orgánov. Žiabre, pľúca, dýchanie kožou, vzdušné vaky. Kyslík, oxid uhličitý, výmena dýchacích plynov na úrovni organizmus prostredie. Základné funkcie a význam orgánov. Krv, srdce, komora, predsieň, cievy. Otvorená a zatvorená cievna sústava, rozvádzanie živín, termoregulácia. Základné funkcie a význam orgánov. Odpadové látky vylučované dýchacou, tráviacou a močovou sústavou, kožou. Obličky, filtrácia, moč, močovody, močový mechúr, močová rúra. Základné funkcie a význam orgánov. Neurón, nervové vlákna, mozog, stavba mozgu, miecha. Podnet, receptory, výkonné orgány, reflexný oblúk, podmienený a nepodmienený reflex. Základné funkcie a význam orgánov. Zmyslové orgány čuch, chuť, hmat, sluch, zrak. Bočná čiara u rýb. Základné funkcie a význam orgánov. Dimorfizmus. Spermie, vajíčka, mlieč, ikry. Vonkajšie a vnútorné oplodnenie, živorodé a vajcorodé živočíchy. Kŕmivé a nekŕmivé vtáky, maternica, placenta. Cicanie. Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo. Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány žubrienky a dospelého obojživelníka. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby mimo vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov. Opísať význam krvi, srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca. Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov a spôsob vylučovania. Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov. Uviesť význam nervovej sústavy. Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy. Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. Charakterizovať nervový vzruch a podnet. Uviesť význam reflexného oblúka a príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu. Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť príklad stavovcov s dobrým hmatom a čuchom. Vysvetliť význam bočnej čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým zrakom a sluchom. Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť podstatu oplodnenia. Vysvetliť význam rozmnožovania. Opísať rozmnožovanie a vývin rýb a obojživelníka. Porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať vývin mláďat cicavcov. ENV MDV OSR TBZ 28

29 II. ČLOVEK A JEHO TELO I. VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV Praktická aktivita č. 1 Životné prejavy a správanie stavovcov Význam stavovcov v prírode a pre človeka Ochrana stavovcov Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo Stavba vtáčieho vajca škrupina, papierové blany, bielok, žĺtok, vzduchová komôrka, zárodočný disk, pútka. Inštinktívne správanie, značkovanie teritória, stále a sťahovavé vtáky. Postavenie živočíchov žijúcich v skupinách. Etológia náuka o správaní sa živočíchov. Hmyzožravce, hlodavce, dravé vtáctvo, mäsožravé cicavce. Premnoženie, biologická rovnováha. Ohrozenia a možnosti ochrany, prirodzené životné podmienky živočíchov, znečisťovanie prostredia vzduch, voda, pôda. Ochrana životného prostredia. Ohrozené a chránené živočíchy. Špecifiká ľudského spoločenstva a ľudskej populácie. Vedieť pomenovať súčasti vtáčieho vajca. Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam značkovania priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne správanie stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka. Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v domácnosti. Uviesť dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov v prírode. Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov. Uviesť príklad ohrozenia životných podmienok vtáka alebo cicavca. Uviesť príklad možnosti ochrany obojživelníkov. Uviesť príklad chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca. Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom spoločenstve. Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice a končatín ľudského a živočíšneho organizmu. Vysvetliť podstatu rasizmu a jeho dôsledky. 48 OSR Povrch tela a kožná sústava Povrch tela - koža Stavba a funkcie kože. Význam pre styk s vonkajším a vnútorným prostredím. Stavba kože pokožka, zamša, podkožné väzivo, receptory, kožný pigment, kožné žľazy potné a mazové, kožné útvary vlasy, chlpy, nechty. Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný režim a zmyslové podnety. Pomenovať kožné útvary na svojej koži. Uviesť význam kože. ENV MDV OSR TBZ 29

30 II. ČLOVEK A JEHO TELO Starostlivosť o kožu a jej význam Prvá pomoc pri poraneniach kože Oporná a pohybová sústava Kosti Kostra Kostra končatín Starostlivosť o kožu, hygiena. Ochrana pred popáleninami a omrzlinami. Typické poranenia kože odreniny, pľuzgiere. Zásady predlekárskej prvej pomoci. Kosti, kostra a ich význam. Stavba kosti okostica, kompaktné a hubovité kostné tkanivo, kostná dreň. Rast kosti do dĺžky a do šírky, krvotvorba. Lebka, hrudník, rebrá, hrudná kosť, chrbtica, stavce. Spojenie kostí väzivom, chrupkou, kostným tkanivom. Stavba a význam lebky a chrbtice. Tvárová a mozgová časť lebky, kosti lebky - čelová, temenná, spánková, záhlavná, klinová, čuchová, lícna, nosová, slzná, sánka, čeľusť. Chrbtica, stavce krčné, hrudné, driekové, krížová kosť, kostrč. Stavba kostry hornej a dolnej konč.. Pletenec hornej končatiny lopatka, kľúčna kosť. Kostra hornej končatiny ramenná, lakťová, vretenná kosť, kostra ruky kosti zápästia, záprstné kosti, články prstov. Pletenec dolnej končatiny panva, bedrový kĺb. Kostra dolnej končatiny stehenná kosť, jabĺčko, píšťala, ihlica, vonk. a vnútorný členok, kostra nohy kosti priehlavku, predpriehlavkové kosti, články prstov. Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary. Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku. Opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera. Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. Uviesť význam opornej sústavy.rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným pohybom časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili. Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry časti chrbtice. Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke a na vlastnej končatine. Ukázať a pomenovať kosti dolnej končatiny na ukážke a na vlastnej končatine. Porovnať stavbu kostry ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia správnej obuvi podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby nohy. ENV MDV OSR TBZ 30

31 II. ČLOVEK A JEHO TELO Svaly Svaly človeka Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu Poškodenia a poranenia kostí a svalov. Zásady prvej pomoci pri zlomenine, vytknutí a vykĺbení. Praktická aktivita č. 2 Svalové tkanivá hladké svalstvo, priečne pruhované svaly, srdcový sval. Činnosť a význam svalov, svaly ovládané a neovládateľné vôľou. Stavba kostrového svalu, kontrakcia a ochabnutie svalu. Glykogén. Svaly hlavy a krku mimické, žuvacie svaly, kývač hlavy. Svaly trupu prsný, lichobežníkový sval, najširší sval chrbta, medzirebrové svaly, brušné svaly, bránica. Svaly končatín deltový sval, biceps, triceps, sedacie svaly, štvorhlavý sval stehna, trojhlavý sval lýtka. Význam opornej a pohybovej sústavy. Otvorená a zatvorená zlomenina, vytknutie, vykĺbenie predlekárska pomoc. Prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení. Poznávanie kostí a nácvik prvej pomoci pri poranení kostí. Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva. Porovnať činnosť hladkého a priečne pruhovaného svalového tkaniva. Uviesť význam pohybovej sústavy. Opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia ruky v lakti. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť na ukážke aspoň tri svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hornej končatiny a tri svaly dolnej končatiny. Predviesť jednoduché cviky na posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a končatín. Ukázať a opísať správne držanie tela. Zdôvodniť potrebu pohybu, telesnej práce pre pohybovú sústavu. Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení. Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí a vykĺbení. Tráviaca sústava Tráviaca sústava Tráviaca sústava, jej význam a stavba. Ústna dutina jazyk, zuby, slinné žľazy. Vonkajšia a vnútorná stavba zubu. Mliečny a trvalý chrup. Hltan, pažerák, žalúdok, dvanástnik, podžalúdková žľaza, pečeň, žlč, tenké črevo, hrubé črevo, konečník. Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať mliečny a trvalý chrup. Uviesť základné procesy v orgánoch tráviacej sústavy. Uviesť význam tráviacej sústavy. ENV MDV OSR TBZ 31

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas Savci stavba těla Přírodovědec: 2.2 SAVCI Savci = obratlovci Velká přizpůsobivost prostředí souš, voda, vzduch Stálá tělní teplota - výskyt od pólu k pólu Velikost těla od - od několika cm až do 30 m Samice

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Doplňující informace o jednotlivých třídách obratlovců budou umístěny do inspiračních krabic. ( jednotlivé informace je nutné rozstříhat na proužky) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Tělo většiny druhů ryb je

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

PTÁCI před 1 5 1 0 5 0 miliony n y l et P izp z ůs ů obení n l etu t :

PTÁCI před 1 5 1 0 5 0 miliony n y l et P izp z ůs ů obení n l etu t : Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS - 11 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce.

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce. Živočichové na jaře Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Vypracovala: Mgr. Ivana Přibylová Vytvořeno: březen 2012 Ročník: 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět/přírodověda Anotace: Prezentace slouží

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6.

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6. VY_52_INOVACE_PR02 Název: Vědomostní hra Riskuj Autor: Klára Raurová Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis - ročník: opakování učiva 6. třídy Časová náročnost: 45 minut Třída: 6 Ověření: 23.6.2011, 6.B

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR Pavoukovci učivo 6. třída

VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR Pavoukovci učivo 6. třída Úkol č. 1: Poznej, kdo jsem: VY_52_INOVACE_01_18_PR_KR učivo 6. třída 1. Kolik mám kráčivých končetin? 8 jdi na 2 6 jdi na 4 2. Tělo mám složeno z hlavohrudi a zadečku - jdi na 3 Tělo mám složeno z hlavy

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Seznam výukových programů

Seznam výukových programů Seznam výukových programů Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Biologie (BIO) Náplň: Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Třída: Druhý ročník a sexta Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: ACTIV Board, laboratoř, didaktické

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI

ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI Tento výukový materiál vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3771 Základní škola

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 4 Svalová soustava Pro potřeby projektu

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu.

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu. Přírodopis Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován v dotaci 2 hodin týdně v šestém ročníku, 1 hodiny v sedmém ročníku a 2 hodiny v osmém a devátém ročníku. Přírodopis umožní žákům hlouběji

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka Manuál č. 12 NÁZEV HODINY/TÉMA: BIOLOGICKÁ DETERMINACE PSYCHIKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Aplikovaná psychologie Ročník: třetí Obor vzdělání: 4letý Použité metody: Pětilístek,

Více

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Jméno: Kateřina Horáčková, Veronika Tkaczyková (2. r. DV) Počet dětí: 10 15 Věk dětí: 1. třída ZŠ, 6 7 let Místo realizace: ZŠ Hroznová Čas realizace: každý pátek 10

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více