Učebné osnovy BIOLÓGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy BIOLÓGIA"

Transkript

1 Učebné osnovy BIOLÓGIA Názov predmetu Biológia Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník piaty šiesty siedmy ôsmy deviaty Časový rozsah výučby / týž Časový rozsah výučby / roč Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Učivo v ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupnému prehlbovaniu poznatkov. Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, k pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie, osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. 1

2 Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. Ciele učebného predmetu Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky využívať v praktickom živote. Kompetencie v oblasti prírodných vied Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa ich vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov. Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a významu jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. Poznať základné podmienky života, faktory prostredia, vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru, možnosti ich odstránenia. Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérií, rastlín, húb, živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. 2

3 Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: A) Komunikačné kompetencie identifikovať a správne používať základné biologické pojmy, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, ich podstatu a vzájomné vzťahy, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, porozumieť textovým, číselným a grafickým informáciám a využívať ich pri samostatnej a skupinovej činnosti, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť, spracovávať a využívať informácie a dáta z rôznych zdrojov, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania, spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie na základe danej štruktúry, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti. B) Identifikácia problémov, navrhovanie riešenia a schopnosť riešiť ich riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, samostatne podľa inštrukcií pozorovať, experimentovať a odhadovať. C) Sociálne kompetencie vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupine, vzájomne si radiť a pomáhať, preberať sebazodpovednosť, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení. D) Získavanie, osvojovanie a rozvíjanie manuálnych zručností používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 3

4 Pedagogické stratégie metódy a formy práce Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. Z metód vyučovania sa uplatňujú: 1. Motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť: motivačné rozprávanie /citové približovanie obsahu učenia/, motivačný rozhovor /aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov/, motivačný problém /upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému/, motivačná demonštrácia /vzbudenie záujmu pomocou ukážky/. 2. Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností: rozprávanie /vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie/, rozhovor /komunikácia formou otázok a odpovedí/, beseda /riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom/, demonštračná metóda /demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín/, pozorovanie, manipulácia s predmetmi /praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra/, inštruktáž /vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu/. 3. Heuristická metóda /učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení/. 4. Projektová metóda /riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu/. 5. Praktické aktivity /samostatná činnosť na základe inštruktáže/. 6. Práca s knihou a textom /čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií/. 4

5 7. Aktivizujúce metódy diskusia /vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému/, situačná metóda /riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov/, didaktická hra /sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti/, kooperatívne vyučovanie /forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny/. 8. Fixačné metódy /metódy opakovania a precvičovania učiva ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy/. Z organizačných foriem sa uplatňuje: 1. Vyučovacia hodina /základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu/. 2. Terénne pozorovania /volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností/. 3. Praktické aktivity. Prierezové témy Do obsahu vyučovacieho predmetu sú integrované nasledujúce prierezové témy: Ochrana života a zdravia (), Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR), Mediálna výchova (MDV), Environmentálna výchova (ENV), Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TBZ). Učebné zdroje UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 5. ročník základných škôl. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 6. ročník základných škôl. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M., BIZUBOVÁ, M. Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN

6 BOŽOVÁ, D. et al. Hravá biológia 5 : Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN HLIVÁKOVÁ, I. et al. Hravá biológia 6 : Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN BAJZÁKOVÁ, V. et al. Hravá biológia 7 : Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN ĎUROVSKÁ, T. et al. Hravá biológia 8 : Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN HAKALOVÁ, V. et al. Hravá biológia 9 : Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN Hodnotenie žiaka Hodnotiť sa v priebehu školského roka budú nasledujúce aktivity žiaka: ústne odpovede, písomné práce a testy, protokoly z realizovaných praktických aktivít, projekty. Za jednotlivé aktivity bude žiakovi udelená známka podľa stupnice: VYJADRENIE ÚROVNE V % UDELENÁ ZNÁMKA

7 Obsah predmetu - prehľad tematických celkov 5. ročník Príroda a život okolo nás Život v lese Život vo vode a na brehu Život na poliach a lúkach 6. ročník Život s človekom a v ľudských sídlach Základná štruktúra života bunka Vnútorná organizácia tela organizmov Vnútorná stavba tela rastlín a húb Vnútorná stavba tela bezstavovcov 7. ročník Stavba tela stavovcov Človek a jeho telo Zdravie a život človeka 8. ročník Neživá príroda a jej poznávanie Zem a jej stavba Minerály a horniny stavebné jednotky Zeme Geologické procesy História Zeme Príroda Slovenska Ekologické podmienky života 9. ročník Základné životné procesy organizmov Organizácia živej hmoty organizmov Dedičnosť a premenlivosť organizmov Životné prostredie organizmov a človeka 7

8 I. PRÍRODA A ŽIVOT OKOLO NÁS Obsahový a výkonový štandard!!! Učebné osnovy Biológie pre 5. ročník platili do !!! Od sú v platnosti inovované UO Biológie pre 5. ročník, ktoré sú súčasťou iného dokumentu. BIOLÓGIA 5. ročník Tematický okruh Úvod do biológie Téma Poznávame prírodu Metódy a prostriedky skúmania v biológii Pracujeme s mikroskopom Poznávame rastliny a živočíchy Praktická aktivita č. 1 Obsahový štandard Úvod do vyučovania predmetu, organizačné pokyny, BOZP. Neživá prírodnina, živá prírodnina, rastliny, živočíchy. Pozorovanie, pokus, mikroskop, okulár, objektív, zrkadlo, zaostrovacia skrutka, lupa. Trvalý a dočasný preparát. Základná stavba tela rastlín a živočíchov. Pozorovanie Výkonový štandard Správať sa podľa pokynov učiteľa a podľa zásad BOZP. Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu. Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo. Vedieť správne pracovať s mikroskopom, nastaviť ho. Porovnať základnú stavbu rastlín a živočíchov. Vedieť pracovať s mikroskopom. Počty hodín 1 Prierezové témy 7 ENV 8

9 II. ŽIVOT V LESE II. ŽIVOT V LESE Ako žije les Lesné dreviny Ihličnaté stromy Listnaté stromy rastliny mikroskopom a lupou. Les, životné podmienky, rastliny, huby, živočíchy, zmeny počas roka, vrstva (etáž), závislosť organizmov, potravový reťazec. Drevina, strom, ihličnatý strom listnatý strom, koreň, kmeň, konáre, koruna, listy, kvety, plody, semená. Korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, borovica, smrek, jedľa, smrekovec. Korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, dub, buk, javor, breza, lipa. Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov. Poznať základnú stavbu tela dreviny. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu. 26 ENV 9

10 Kry Význam lesných drevín Praktická aktivita č. 2 Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Baktérie a riasy Machy Paprade Lesné kvitnúce byliny Lieska, baza, ostružina, ker, brusnica, korene, konáre, listy, kvety, plody, semená. Fotosyntéza, kyslík, drevo. Poznávanie a rozlišovanie lesných drevín. Pôdne baktérie, drobnozrnko. Ploník, rašeliník, pakorienok, pabyľka stopka, výtrusnica, výtrus. Papraď, praslička výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. Bylina, koreň, listy, stonka, Rozlíšiť na ukážke strom a ker. Pomenovať na ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov pre život organ. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Uviesť význam stromov pre život organizmov a ľudí. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín. Poznať znaky listnatých a ihličnatých drevín. Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach. Poukázať na význam machov v lese. Rozlíšiť na ukážke papraď. Poukázať na význam papradí v lese. Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke 10

11 II. ŽIVOT V LESE Lesné huby a lišajníky Huby stavba Huby - poznávanie jedlých a jedovatých húb kvety, plody, semená, snežienka, fialka, prvosienka, konvalinka, pľúcnik, jarné a letné lesné byliny. Hlúbik, klobúk, pošva, plachtička, prsteň. Muchotrávka, plávka, hríb, kozák, masliak. tri lesné jarné a letné kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny. Poznať stavbu tela huby Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. ENV Lišajníky Praktická aktivita č.3 Lesné bezstavovce Huba, riasa, diskovka, diskovník, zemepisník, symbióza. Poznávanie jedlých a jedovatých húb. Mäkkýše Slimák vonkajšie znaky a prejavy Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov. Vysvetliť význam lišajníkov v prírode. Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. Poznať slimáka podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu slimáka. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu slimáka. 11

12 II. ŽIVOT V LESE Obrúčkavce - dážďovka zemná Iné lesné bezstavovce križiak, kliešť Iné lesné bezstavovce - hmyz Lesné stavovce Lesné obojživelníky Dážďovka zemná stavba tela, druh potravy, význam pre pôdu. Hlavohruď, oči, hmatadlá, klepietka, bruško, sieť, končatiny, snovacie bradavice, hrebienkovité pazúriky, inštinkt, kliešť, križiak. Hlava, hruď, bruško, ústne orgány, zložené oči, tykadlá, krídla, končatiny, mravenisko, samček, samička, robot nica, inštinkt, mravec, lykožrút, roháč. Ropucha, skokan, salamandra, mlok. Stavba tela obojživelníka, hladká a vlhká Poznať dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu dážďovky. Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a jeho odstránenie z kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť na príklade inštinkt. Poznať stavbu tela hmyzu. Poznať na ukážke skokana. Rozlíšiť na ukážke obojživelníka. Poznať stavbu tela obojživelníka a uviesť príklad potravy. ENV 12

13 Lesné plazy hady, jaštery Lesné vtáky dravce, sovy Lesné cicavce párnokopytníky Lesné cicavce mäsožravce, hmyzožravce, hlodavce koža. Vysúvateľný jazyk. Potrava obojživelníkov. Jašterica, slepúch, užovka. Stavba tela plazov, suchá pokožka, šupiny a štítky. Zvukové mechúriky, plávacie blany, lepkavý jazyk. Ďateľ, sojka, kukučka, ďateľ hýľ, tetrov, vrana, brhlík, myšiak, výr a pod.. Perie, obrysové perie, páperie, krídla, zobák. Dravé vtáky. Srnec, jeleň, daniel, diviak. Bylinožravce, všežravce, srsť, parohy. Medveď, rys, kuna, vlk, líška, jež, piskor, krt, netopier, lietacia blana, veverica. Poznať na ukážke, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke plaza. Poznať stavbu tela plaza. Uviesť príklad potravy plaza. Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch lesných vtákov. Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. Uviesť príklad bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese. 13

14 III. ŽIVOT VO VODE A NA BREHU III. ŽIVOT VO VODE A NA BREHU Lesný ekosystém Voda a jej okolie Potravové vzťahy v lese. Producent, konzument, reducent. Voda, kyslík, teplota, samočistiaca schopnosť vody, jazero, rybník, potok, bystrina, rieka. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov, určiť producentov a konzumentov, zdôvodniť význam biologickej rovnováhy. Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov. 18 MDV ENV Vodné rastliny sinice, riasy Iné rastliny žijúce vo vode Červenoočko, žabí vlas, váľač, závitnicovka, sinica, bunka, mikroorganizmy, jednobunkové organizmy. Žaburinka, lekno, leknica, mnohobunkové organizmy, kvitnúce byliny, planktón. Vedieť vymenovať organizmy patriace medzi sinice a riasy. Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmov v stojatej vode v lete. Brehové rastliny Vŕba, jelša, záružlie, pálka, trsť, a pod., brehové rastlinstvo. Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu.uviesť význam brehových drevín a bylín. 14

15 III. ŽIVOT VO VODE A NA BREHU Drobné vodné živočíchy prvoky Drobné vodné živočíchy pŕhlivce Praktická aktivita č.4 Vodné bezstavovce Mäkkýše a obrúčkavce Drobné kôrovce Rak riečny Hmyz žijúci na vode a na brehu Črievička, meňavka, brvy, planktón. Nezmar, panôžky, ramená, nožný disk, pŕhlivé bunky. Pozorovanie črievičky. Vodniak, ulita, škľabka, pijavica, lastúra, články, svalnaté prísavky. Pavúk vodný, rak, dafnia, cyklop. Hlavohruď, bruško, tykadlá, končatiny, klepetá, chvostová plutvička. Vážka, šidlo, potápnik, vodomerka, komár, ovad a pod.. Hlava, Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov. Uviesť príklad potravy črievičky. Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom. Poznať na ukážke nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. Zhotoviť mikroskopický preparát, pozorovať stavbu a pohyb črievičky. Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať význam pijavice v medicíne. Uviesť potravu pijavice. Vedieť rozlíšiť a pomenovať na ukážke jednotlivé drobné kôrovce. Poznať na ukážke raka. Pomenovať časti jeho tela. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh hmyzu žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy. Uviesť príklad potravy vodného ENV 15

16 hruď, bruško, krídla, článkované končatiny, larva potravové vzťahy. bezstavovca. Vodné a brehové stavovce Ryby Poznávanie rýb podľa vonkajších znakov a prejavov, význam Obojživelníky a plazy vode a na brehu Vodné vtáky vo Kapor. Šupiny, žiabrové viečka, hlava, trup, chvost, plutvy, rozmnožovanie. Lipeň, pstruh, šťuka, úhor, sumec, ostriež. Bylinožravé a dravé ryby. Skokan, mlok, žubrienka. Hlienovitá koža, plávacie blany. Užovka, korytnačka, polmesiačkovité škvrny, šupiny a štítky, pancier. Zobák, drobné zúbky, plávacie blany, mastné perie. Labuť, kačica, hus, Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. Uviesť spôsob rozmnožovania rýb. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy skokana. Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov. Uviesť príklad potravy užovky. Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi MDV MUV TBZ 16

17 IV. ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH III. bocian, kúdelníčka, volavka, kormorán, potápka, kaňa a pod. v plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. Vodné cicavce Vydra, bobor, ondatra a pod.. Hustá srsť, plávacie blany, hlodavé zuby, chvost. Hrádze. Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov. Vodný ekosystém Biologická rovnováha. Uviesť zdroje znečistenia vodných tokov v prírode. ENV Lúky, pasienky a polia Lúka, kosenie, seno, pasienky, pole, medza. Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok. 14 Lúčne rastliny a huby Lúčne trávy a huby Lúčne trávy lipnica, reznačka a huby pečiarka. Poznať pečiarku podľa typických znakov. Poznať na ukážke lúčne trávy. Uviesť význam lúčnych tráv. Lúčne byliny Lúčne byliny Poznať na ukážke tri lúčne byliny. 17

18 IV. ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH králik, zvonček, iskerník, dúška materina, rumanček, rebríček. Poľné plodiny Obilniny Obilniny pšenica, raž, ovos, kukurica. Obilie. Listy, kvety, semeno, zrno, múka. Význam obilnín pre človeka. Krmoviny Krmoviny ďatelina, lucerna, vika, bôb. Hľuzkové baktérie. Olejniny a okopaniny Olejniny slnečnica, repka, ľuľok zemiakový, repa. Rastlinný olej, okopanina, škrob, cukor. Praktická aktivita č.5 Lúčne a poľné bezstavovce. Pozorovanie a poznávanie rastlín okolia školy. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami. Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a kukuricu. Uviesť príklady významu obilnín pre človeka a tri výrobky z obilnín. Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam zeleného hnojenia. Poznať na ukážke slnečnicu, repku a repu, porovnať ich význam. Poznať na ukážke ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy. Poznať a určiť druhy rastlín rastúce v okolí školy. 18

19 Mäkkýše, obrúčkavce, pavúkovce Hmyz žijúci na lúkach a poliach Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach Slimák, slizniak, dážďovka, križiak, kosec. Význam dážďovky pre pôdu. Čmeľ, kobylka, koník, svrček, pásavka, bystruška, hrobárik, lienka, babôčka. Nežiaduci hmyz. Ropucha, jašterica, vretenica. Zavalité telo ropuchy. Jedové žľazy, rohovité šupiny a zvliekanie plazov. Význam ropuchy a jašterice. Poznať na ukážke a vedieť pomenovať slimáka, slizniaka, dážďovku, križiaka a kosca. Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke. Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy pre život na lúkach a poliach. Uviesť význam jašterice pre život na lúkach a poliach. ENV Lúčne a poľné vtáky Jarabica, bažant, škovránok, havran, straka, sokol, myšiak, drop. Pohlavná dvojtvarosť. Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na poli. Poukázať na význam dravých vtákov pre život na poliach a lúkach. 19

20 Lúčne a poľné cicavce Význam dravých vtákov na poliach a lúkach. Hraboš, myš, syseľ, chrček, krt, zajac, králik a pod.. Hlodavé zuby. Premnoženie hrabošov, myší a sysľov na poliach a jeho dôsledky. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli. 20

21 I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH Tematický okruh BIOLÓGIA 6. ročník Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Úvod do biológie Ľudské sídla a ich okolie Mikroorganizmy žijúce s človekom Úvod do vyučovania predmetu, organizačné pokyny, BOZP. Ľudské obydlia mestá, vidiek. Vplyv ľudskej činnosti na organizmy. Šľachtenie, kríženie, odrody a plemená. Mikroorganizmy žijúce s človekom baktérie rozkladné, kvasné, hľuzkové. Ich poznávanie a význam pre človeka. Poznávanie parazitických druhov baktérií. Plesne v domácnosti pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá. Rastliny pestované v záhradách Rastliny pestované v záhradách cibuľová, hlúbová, koreňová zelenina a strukoviny. Ovocné rastliny Živočíchy prospešné pre človeka Pestované ovocné stromy, kry a byliny poznávanie podľa vonkajších znakov. Ich význam. Včelárstvo - spoločenský život včiel, zásady chovu včiel a ich význam. Rybárstvo a rybnikárstvo. Zásady chovu rýb. Správať sa podľa pokynov učiteľa a podľa zásad BOZP. Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život živočíchov a rastlín. Uviesť význam kríženia a šľachtenia pre človeka. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií, uviesť príklad využitia kvasiniek človekom, uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka. Vedieť vymenovať dva druhy plesní, uviesť podmienky ich výskytu v domácnosti. Vedieť rozlíšiť a pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, hlúbovej, koreňovej zeleniny a strukovín. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy pri dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné stromy a dve rastliny s drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka. Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice a trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včiel a rýb pre človeka. Poznať najznámejšie druhy rýb chované v rybníkoch a jazerách Počty hodín 1 Prierezové témy 13 OSR ENV 21

22 I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH Chovateľsky významné vtáky Chovateľsky významné vtáky hydina kura domáca, morka domáca, kačica domáca, hus domáca. Pohlavná dvojtvarosť. Chovateľský význam hydiny pre človeka mäso, vajcia, masť, perie Blízki spoločníci človeka Poznávanie psa a mačky podľa vonkajších znakov. Plemená psov. Význam spolunažívania živočíchov a ľudí v domácnosti. Chovateľsky významné cicavce Chovateľsky významné cicavce sviňa domáca, tur domáci, ovca domáca, koza domáca, kôň domáci. Poznávanie podľa vonkajších znakov. Zásady chovu hospodárskych zvierat. Význam hospodárskych zvierat pre človeka. Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka Nežiaduce cicavce v okolí ľudských obydlí Nežiaduci spoločníci človeka hmyz znehodnocujúci potraviny a ľudské parazity poznávanie podľa vonkajších znakov. Zásady prevencie pred šírením nákazy. Cicavce žijúce s človekom myš a potkan ich poznávanie podľa vonkajších znakov. Riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia pred ich šírením. Vedieť na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo morky pre človeka. Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Rozpoznať na ukážke 3 druhy hospodárskych zvierat. Rozpoznať a vedieť pomenovať samca, samicu a mláďa hospodárskych zvierat. Uviesť význam chovu vybraného druhu hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania veľkého množstva chemických prípravkov do potravy hospodárskych zvierat. Poznať na ukážke živočíchy znehodnocujúce potraviny a parazity. Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho ľudského parazita. Poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi pásomnicou, hlístou a mrľou. Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. ENV 22

23 III. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA TELA ORGANIZMOV II. ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA ŽIVOTA - BUNKA I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝC H SÍDLACH Živočíchy v okolí ľudských sídel Rastlinná a živočíšna bunka Praktická aktivita č. 1 Živočíchy v okolí ľudských sídel bezstavovce a vtáky ich poznávanie podľa vonkajších znakov. Význam živočíchov pre človeka. Základná stavba a funkcia častí rastlinnej a živočíšnej bunky. Zhodné organely cytoplazmatická membrána, jadro, mitochondrie, cytoplazma a odlišné organely bunková stena, vakuola, chloroplast. Rastlinné a živočíšne bunky pod mikroskopom. Vírusy a baktérie Nebunkové organizmy vírusy stavba tela a ich význam. Vplyv vírusov na človeka, nákazlivé ochorenia a prevencia. Jednoduché bunkové organizmy baktérie. Ich význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia a prevencia. Jednobunkové organizmy Stavba tela jednobunkových rastlinných a živočíšnych organizmov. Drobnozrnko, črievička. Mnohobunkové organizmy Stavba tela mnohobunkových organizmov bunka, rastlinné pletivá, živočíšne tkanivá. Rastlinné a živočíšne orgány. Uviesť bezstavovce žijúce v záhrade alebo sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať význam spevavých vtákov v okolí domácností. Poznať na ukážke spevavé vtáky. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom. Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky a vysvetliť ich význam. Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky a poznať ich význam. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky. Poznať rastlinné a živočíšne bunky dočasných alebo trvalých preparátov podľa individuálneho výberu. Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo baktéria. Uviesť príklady nákazlivých ochorení. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz. Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky. Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. Určiť a pomenovať na ukážke rastliny jej orgány. Určiť a pomenovať na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov

24 IV. VNÚTORNÁ STAVBA TELA RASTLÍN A HÚB Stavba tela nekvitnúcich rastlín Stavba tela kvitnúcich rastlín koreň, stonka Praktická aktivita č. 2 List Kvet Plod a semeno Machy a paprade stavba tela. Pakorienok, pabyľka, palístok. Výtrusnica, výtrus. Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre život rastliny. Stonka dreviny a byliny, prúdenie látok stonkou, význam pre život rastliny. Púčik. Stavba koreňa a stonky. Typy koreňov, typy stoniek bylín. List vonkajšia a vnútorná stavba. Dýchanie, fotosyntéza, vyparovanie vody. Význam listov pre život organizmov v prírode. Stavba kvetu kvetný obal kalich, koruna, okvetie. Tyčinky a piestik. Opelenie a oplodnenie. Význam kvetu pre rozmnožovanie rastlín. Plod, semeno. Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín. Časti semena. Rozširovanie semien. Vedieť pomenovať na ukážke časti tela machu a paprade. Uviesť význam výtrusov pre machy a paprade. Rozlíšiť na ukážke stavbu koreňa pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu. Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky. Vysvetliť význam cievnych zväzkov lyka a dreva v stonke. Určiť na konáriku púčiky, poznať ich význam. Poznať stavbu koreňa a stonky. Poznať vonkajšiu stavbu listu. Určiť na ukážke vnútornej stavby listu dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie. Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán rastliny. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na schéme opelenie kvetu, uviesť, kedy nastáva v kvete oplodnenie. Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a človeka. Poznať spôsoby rozširovania semien. 8 ENV 24

25 V. VNÚTORNÁ STAVBA TELA BEZSTAVOVCOV IV. VNÚTORNÁ STAVBA TELA RASTLÍN A HÚB Rastlinné telo ako celok Huby s plodnicou, iné huby a lišajníky Drobné vodné živočíchy pŕhlivce Vnútorné parazity ploskavce a hlístovce Živočíchy so schránkou mäkkýše Rastlinné telo súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, vody a príjmu živín na život rastliny. Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, ich rozlíšenie podľa typických znakov v stavbe tela. Kvasinky, plesne, lišajníky stavba ich tela. Drobné vodné živočíchy nezmar. Stavba tela a základné telesné funkcie tráviaca, vylučovacia, nervová a rozmnožovacia sústava. Vnútorné parazity pásomnica, hlísta a mrľa. Stavba tela parazitov. Vývin a prenos pásomnice a hlísty. Živočíchy so schránkou mäkkýše. Slimák záhradný. Škľabka veľká. Stavba tela slimáka a škľabky a ich základné telesné funkcie tráviaca, dýchacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava. Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre život. Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať na ukážke orgány, ktorými rastlina prijíma výživu a dýcha, ktorými prúdia látky, a ktorými prijíma a vyparuje vodu. Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka. Vedieť opísať stavbu tela nezmara. Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara, význam púčikov u nezmara. Vysvetliť význam pojmu obojpohlavný živočích. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať prijímanie potravy pásomnice a hlísty. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie, vývin a prenos pásomnice a hlísty. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred konzumáciou. Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka a škľabky. Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný živočích. Opísať a určiť na ukážke časti tráviacej sústavy slimáka a škľabky. Poznať dýchacie orgány slimáka a škľabky. 6 ENV 25

26 V. VNÚTORNÁ STAVBA TELA BEZSTAVOVCOV Živočíchy s obrúčkami obrúčkavce Živočíchy s článkovaným telom článkonožce Článkonožce - hmyz Živočíchy s obrúčkami dážďovka zemná. Stavba tela a základné telesné funkcie tráviaca, vylučovacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava. Živočíchy s článkovaným telom pavúky, kôrovce. Križiak obyčajný, rak riečny. Stavba ich tela a základné telesné funkcie tráviaca, dýchacia, vylučovacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava, priamy vývin. Stavba tela hmyzu. Typy ústnych orgánov hmyzu a končatín hmyzu. Základné telesné funkcie tráviaca, dýchacia, vylučovacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava, nepriamy vývin. Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. Vedieť pomenovať časti tráviacej sústavy. Poznať na základe ukážky vylučovacie orgány. Zdôvodniť pojem zatvorená obehová sústava dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka, zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy. Opísať význam opasku. Stavba tela križiaka a raka. Vysvetliť význam jedovej žľazy a snovacích bradavíc križiaka. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza v tele pavúka a kôrovca kyslík. Porovnať dýchacie orgány križiaka a raka, uviesť orgán na dýchanie. Opísať rozmnožovanie a priamy vývin križiaka a raka. Vedieť vymenovať hlavné časti tela hmyzu. Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy, ktorou sa hmyz živí. Určiť na ukážke končatiny spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu.vedieť charakterizovať pojem nepriamy vývin hmyzu. 26

27 I. VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV Tematický okruh BIOLÓGIA 7. ročník Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Úvod do biológie Povrch tela stavovcov Oporná a pohybová sústava stavovcov Tráviaca sústava stavovcov Úvod do vyučovania predmetu, Správať sa podľa pokynov učiteľa organizačné pokyny, BOZP. a podľa zásad BOZP. Spoločné a odlišné znaky. Uviesť príklady stavovcov pokrytých Koža, ochranná funkcia kože, sliz, šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť kožné útvary šupiny, nechty, odlišnosti ich kožných útvarov. Označiť pazúry, kopytá, perie, páperie. Brko, na ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia kostrnka, zástavica časti vtáčieho podľa prostredia v ktorom žije. pera. Pŕchnutie, pĺznutie. Základné funkcie a význam orgánov. Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov Kostra ako vnútorná opora, chrbtica, životnému prostrediu. Na ukážke kostry končatiny. Duté kosti, prsná kosť končatín vysvetliť význam prsnej kosti u vtákov. Kostra končatiny s hrebeňom u vtákov a ich dutých kostí. Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka párnokopytníka, nepárnokopytníka. na ukážke kostry končatiny. Pomenovať Priečne pruhované svalstvo, hladké tkanivá tvoriace svalstvo končatín, svalstvo, srdcová svalovina, vôľou vnútorných orgánov, srdca stavovcov. ovládané a neovládané pohyby Uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje svalstva a končatín. plávaním, skákaním, plazením, lietaním, kráčaním a behom. Základné funkcie a význam orgánov. Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy Jedové zuby, vysunovateľný jazyk. stavovcov. Uviesť príklad stavovca s Hrvoľ, svalnatý a žľaznatý žalúdok jedovými zubami. Uviesť význam vtákov. Orgány tráviacej sústavy vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov. Uviesť význam cicavcov hlodavý chrup, kly. hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka Bylinožravec, hmyzožravec, vtákov. Určiť na ukážke orgány na mäsožravec, prežúvavé prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie a neprežúvavé cicavce. cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca. Počty hodín 1 Prierezové témy 13 ENV 27

28 I. VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV Dýchacia sústava stavovcov Obehová sústava stavovcov Močová sústava stavovcov Regulačné sústavy stavovcov Zmyslové orgány stavovcov Rozmnožovacia sústava stavovcov Základné funkcie a význam orgánov. Žiabre, pľúca, dýchanie kožou, vzdušné vaky. Kyslík, oxid uhličitý, výmena dýchacích plynov na úrovni organizmus prostredie. Základné funkcie a význam orgánov. Krv, srdce, komora, predsieň, cievy. Otvorená a zatvorená cievna sústava, rozvádzanie živín, termoregulácia. Základné funkcie a význam orgánov. Odpadové látky vylučované dýchacou, tráviacou a močovou sústavou, kožou. Obličky, filtrácia, moč, močovody, močový mechúr, močová rúra. Základné funkcie a význam orgánov. Neurón, nervové vlákna, mozog, stavba mozgu, miecha. Podnet, receptory, výkonné orgány, reflexný oblúk, podmienený a nepodmienený reflex. Základné funkcie a význam orgánov. Zmyslové orgány čuch, chuť, hmat, sluch, zrak. Bočná čiara u rýb. Základné funkcie a význam orgánov. Dimorfizmus. Spermie, vajíčka, mlieč, ikry. Vonkajšie a vnútorné oplodnenie, živorodé a vajcorodé živočíchy. Kŕmivé a nekŕmivé vtáky, maternica, placenta. Cicanie. Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo. Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány žubrienky a dospelého obojživelníka. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby mimo vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov. Opísať význam krvi, srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca. Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov a spôsob vylučovania. Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov. Uviesť význam nervovej sústavy. Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy. Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. Charakterizovať nervový vzruch a podnet. Uviesť význam reflexného oblúka a príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu. Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť príklad stavovcov s dobrým hmatom a čuchom. Vysvetliť význam bočnej čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým zrakom a sluchom. Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť podstatu oplodnenia. Vysvetliť význam rozmnožovania. Opísať rozmnožovanie a vývin rýb a obojživelníka. Porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať vývin mláďat cicavcov. ENV MDV OSR TBZ 28

29 II. ČLOVEK A JEHO TELO I. VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV Praktická aktivita č. 1 Životné prejavy a správanie stavovcov Význam stavovcov v prírode a pre človeka Ochrana stavovcov Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo Stavba vtáčieho vajca škrupina, papierové blany, bielok, žĺtok, vzduchová komôrka, zárodočný disk, pútka. Inštinktívne správanie, značkovanie teritória, stále a sťahovavé vtáky. Postavenie živočíchov žijúcich v skupinách. Etológia náuka o správaní sa živočíchov. Hmyzožravce, hlodavce, dravé vtáctvo, mäsožravé cicavce. Premnoženie, biologická rovnováha. Ohrozenia a možnosti ochrany, prirodzené životné podmienky živočíchov, znečisťovanie prostredia vzduch, voda, pôda. Ochrana životného prostredia. Ohrozené a chránené živočíchy. Špecifiká ľudského spoločenstva a ľudskej populácie. Vedieť pomenovať súčasti vtáčieho vajca. Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam značkovania priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne správanie stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka. Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v domácnosti. Uviesť dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov v prírode. Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov. Uviesť príklad ohrozenia životných podmienok vtáka alebo cicavca. Uviesť príklad možnosti ochrany obojživelníkov. Uviesť príklad chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca. Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom spoločenstve. Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice a končatín ľudského a živočíšneho organizmu. Vysvetliť podstatu rasizmu a jeho dôsledky. 48 OSR Povrch tela a kožná sústava Povrch tela - koža Stavba a funkcie kože. Význam pre styk s vonkajším a vnútorným prostredím. Stavba kože pokožka, zamša, podkožné väzivo, receptory, kožný pigment, kožné žľazy potné a mazové, kožné útvary vlasy, chlpy, nechty. Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný režim a zmyslové podnety. Pomenovať kožné útvary na svojej koži. Uviesť význam kože. ENV MDV OSR TBZ 29

30 II. ČLOVEK A JEHO TELO Starostlivosť o kožu a jej význam Prvá pomoc pri poraneniach kože Oporná a pohybová sústava Kosti Kostra Kostra končatín Starostlivosť o kožu, hygiena. Ochrana pred popáleninami a omrzlinami. Typické poranenia kože odreniny, pľuzgiere. Zásady predlekárskej prvej pomoci. Kosti, kostra a ich význam. Stavba kosti okostica, kompaktné a hubovité kostné tkanivo, kostná dreň. Rast kosti do dĺžky a do šírky, krvotvorba. Lebka, hrudník, rebrá, hrudná kosť, chrbtica, stavce. Spojenie kostí väzivom, chrupkou, kostným tkanivom. Stavba a význam lebky a chrbtice. Tvárová a mozgová časť lebky, kosti lebky - čelová, temenná, spánková, záhlavná, klinová, čuchová, lícna, nosová, slzná, sánka, čeľusť. Chrbtica, stavce krčné, hrudné, driekové, krížová kosť, kostrč. Stavba kostry hornej a dolnej konč.. Pletenec hornej končatiny lopatka, kľúčna kosť. Kostra hornej končatiny ramenná, lakťová, vretenná kosť, kostra ruky kosti zápästia, záprstné kosti, články prstov. Pletenec dolnej končatiny panva, bedrový kĺb. Kostra dolnej končatiny stehenná kosť, jabĺčko, píšťala, ihlica, vonk. a vnútorný členok, kostra nohy kosti priehlavku, predpriehlavkové kosti, články prstov. Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary. Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku. Opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera. Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. Uviesť význam opornej sústavy.rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným pohybom časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili. Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry časti chrbtice. Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke a na vlastnej končatine. Ukázať a pomenovať kosti dolnej končatiny na ukážke a na vlastnej končatine. Porovnať stavbu kostry ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia správnej obuvi podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby nohy. ENV MDV OSR TBZ 30

31 II. ČLOVEK A JEHO TELO Svaly Svaly človeka Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu Poškodenia a poranenia kostí a svalov. Zásady prvej pomoci pri zlomenine, vytknutí a vykĺbení. Praktická aktivita č. 2 Svalové tkanivá hladké svalstvo, priečne pruhované svaly, srdcový sval. Činnosť a význam svalov, svaly ovládané a neovládateľné vôľou. Stavba kostrového svalu, kontrakcia a ochabnutie svalu. Glykogén. Svaly hlavy a krku mimické, žuvacie svaly, kývač hlavy. Svaly trupu prsný, lichobežníkový sval, najširší sval chrbta, medzirebrové svaly, brušné svaly, bránica. Svaly končatín deltový sval, biceps, triceps, sedacie svaly, štvorhlavý sval stehna, trojhlavý sval lýtka. Význam opornej a pohybovej sústavy. Otvorená a zatvorená zlomenina, vytknutie, vykĺbenie predlekárska pomoc. Prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení. Poznávanie kostí a nácvik prvej pomoci pri poranení kostí. Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva. Porovnať činnosť hladkého a priečne pruhovaného svalového tkaniva. Uviesť význam pohybovej sústavy. Opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia ruky v lakti. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť na ukážke aspoň tri svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hornej končatiny a tri svaly dolnej končatiny. Predviesť jednoduché cviky na posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a končatín. Ukázať a opísať správne držanie tela. Zdôvodniť potrebu pohybu, telesnej práce pre pohybovú sústavu. Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení. Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí a vykĺbení. Tráviaca sústava Tráviaca sústava Tráviaca sústava, jej význam a stavba. Ústna dutina jazyk, zuby, slinné žľazy. Vonkajšia a vnútorná stavba zubu. Mliečny a trvalý chrup. Hltan, pažerák, žalúdok, dvanástnik, podžalúdková žľaza, pečeň, žlč, tenké črevo, hrubé črevo, konečník. Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať mliečny a trvalý chrup. Uviesť základné procesy v orgánoch tráviacej sústavy. Uviesť význam tráviacej sústavy. ENV MDV OSR TBZ 31

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Název materiálu: Savci stavba těla

Název materiálu: Savci stavba těla Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.1 Úvodní opakování 1/ V jakém prostředí se vyvíjely živé organismy? a/ na souši b/ ve vodách praoceánů c/ v atmosféře 2/ Organismy chrání před ultrafialovým zářeníma/ atmosféra b/ hydrosféra

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Školská 4. ročník

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: BIOLOGIE ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: porovná rozdíl v pozorování pouhým okem, lupou, mikroskopem pozoruje lupou, mikroskopem rozlišuje základní

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 30.10.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 30.10.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 30.10.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Potravní vztahy organismů. Pracovní

Více

RYBY. Nejpočetnější skupina obratlovců. Studenokrevní. Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé)

RYBY. Nejpočetnější skupina obratlovců. Studenokrevní. Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé) Přírodopis VII. RYBY Nejpočetnější skupina obratlovců Studenokrevní Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé) Dýchání - žábrami (kryté skřelemi), O2 rozpuštěný ve vodě Tělo kryto kůží - šupiny Plynový

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci:

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci: STOPAR I. stupeň Teoretická část Správně pojmenuješ 40 obratlovců a znáš o nich základní údaje. Obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci ryby: Dýchají žábrami. Rozmnožují

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu 1/5 5.2.02.10 Ptáci opeření vládci vzduchu Cíl objasnit vznik a vývoj ptáků - chápat vývojové zdokonalení stavby těla, přizpůsobení k letu - popsat vnější a vnitřní stavbu těla - zařadit podle znaků ptáky

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Název materiálu: Vodní ptáci

Název materiálu: Vodní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách?

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách? Šablona č. 01.22 Přírodopis Co už víme o rybách? Anotace: Pracovní list s opakováním učiva o rybách. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vyplní pracovní list, ve kterém si ověří znalosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ107/1400/213149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č materiálu: VY_52_INOVACE_033 Irena

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Srovnávací písemná práce 7. ročník

Srovnávací písemná práce 7. ročník Srovnávací písemná práce 7. ročník I. Rozmanitost polních ekosystémů 1. Na konkrétním příkladě vysvětli pojem společenstvo organismů 2. Čím je tvořen ekosystém? 3. Uveď dva základní typy ekosystémů. 4.

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_03 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Autor: Pavlína Sedláková NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _ 09 Vzdělávací oblast:

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová ANOTACE PŘEHLED VY_32_INOVACE_161 LIST Č.1 Př 5.ROČ. MAGNETICKÁ SÍLA VY_32_INOVACE_162 LIST Č.2 Př 5.ROČ. GRAVITAČNÍ SÍLA VY_32_INOVACE_163 LIST Č.3 Př 5.ROČ. SLUNCE VY_32_INOVACE_164 LIST Č.4 Př 5.ROČ.

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Biologie nižší gymnázium

Biologie nižší gymnázium Biologie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_027

Více

Ekosystémy přirozené a umělé (odlišnosti,vliv člověka) Polní ekosystém

Ekosystémy přirozené a umělé (odlišnosti,vliv člověka) Polní ekosystém 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: sedmý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a projevy života Okolí lidských sídel - vysvětlí funkci základních orgánů živých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Obratlovci Cílová skupina: žáci 7. a 8. ročníku

Více

Biologická olympiáda, 47. ročník, školní rok 2012 2013, okresní kolo kategorie C. a)... b)..

Biologická olympiáda, 47. ročník, školní rok 2012 2013, okresní kolo kategorie C. a)... b).. TEORETICKÁ ČÁST test 1. Vylušti rodové názvy rostlin plovoucích na hladině: a) EEHKOŘK.. b) CIKOTVE.. c) KAPUKALNE.. d) AKVIZÁT.. 2. Napiš rodový i druhový název rostliny, která vytváří dvě formy. Jedna

Více

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Tématický plán Přírodopis 7. ročník 2014-2015

Tématický plán Přírodopis 7. ročník 2014-2015 Tématický plán Přírodopis 7. ročník 014-015 Téma /učivo/ Čas. dotace Opakování 1 do 7/9 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Výstupy Pláštěnci Sumky, salpy Do 14/9 Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci živočichové s plochým tělem cíl - popsat stavbu těla, orgánové soustavy, rozmnožování - uvést příklad cizopasných ploštěnců - objasnit vývoj - chápat význam hygieny a nutnost prevence

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Jezevčík (Dachshund)

Jezevčík (Dachshund) Fédération Cynologique Internationale Secrétariat Général: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.) Standard FCI č. 148 / 09.05.2001 / D Jezevčík (Dachshund) ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

Obojživelníci. rekonstrukce života v karbonském močálu fosilní krytolebec

Obojživelníci. rekonstrukce života v karbonském močálu fosilní krytolebec OBOJŽIVELNÍCI Obojživelníci stará skupina obratlovců(známí od prvohor - devon, asi 350 mil. let), která se vyvinula z lalokoploutvých ryb první obratlovci, kteří osídlili souš - nejstaršími obojživelníky

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy

1. ZAHRADY A PARKY. Živočichové a rostliny, které nás upoutají kolem školy 1. ZAHRADY A PARKY Často se u škol vysazuje park, ve kterém rostou vedle domácích dřevin i dřeviny cizokrajné. Stejně tak je to i v případě Základní školy v Mladecku. Vpravo od hlavní brány rostou borovice

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule)

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Ekosystémy (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-2-05 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 2. třída Autor: Zuzana

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Život v lese DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-16_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Život v lese DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-16_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Život

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci 1/5 5.2.02.17 Savci Cíl chápat rozmanitost živočišné říše - popsat vývoj savců - odvodit společné rysy savců - vysvětlit význam stavby těla s ohledem na jejich způsob života - znát orgánovou stavbu savců

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. ŠVP ákladní škola Brno, Hroznová 1 Postavení přírodopisu v rámci přírodních věd, efektivnost používání učebnice Žák se umí orientovat v učebnici, pozná učivo rozšiřující.

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

1. Chloroplasty jsou: a. v buňkách rostlin b. v buňkách živočichů c. v buňkách bakterií

1. Chloroplasty jsou: a. v buňkách rostlin b. v buňkách živočichů c. v buňkách bakterií 1. Chloroplasty jsou: a. v buňkách rostlin b. v buňkách živočichů c. v buňkách bakterií 2. Rostlinná buňka je: a. autotrofní b. heterotrofní c. schopna fagocytózy 3. Splynutím pohlavních buněk vzniká:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce.

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce. Živočichové na jaře Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Vypracovala: Mgr. Ivana Přibylová Vytvořeno: březen 2012 Ročník: 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět/přírodověda Anotace: Prezentace slouží

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více