Učebné osnovy BIOLÓGIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy BIOLÓGIA"

Transkript

1 Učebné osnovy BIOLÓGIA Názov predmetu Biológia Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník piaty šiesty siedmy ôsmy deviaty Časový rozsah výučby / týž Časový rozsah výučby / roč Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Učivo v ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupnému prehlbovaniu poznatkov. Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, k pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie, osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. 1

2 Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. Ciele učebného predmetu Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky využívať v praktickom živote. Kompetencie v oblasti prírodných vied Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa ich vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov. Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a významu jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. Poznať základné podmienky života, faktory prostredia, vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru, možnosti ich odstránenia. Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérií, rastlín, húb, živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. 2

3 Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: A) Komunikačné kompetencie identifikovať a správne používať základné biologické pojmy, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, ich podstatu a vzájomné vzťahy, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, porozumieť textovým, číselným a grafickým informáciám a využívať ich pri samostatnej a skupinovej činnosti, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť, spracovávať a využívať informácie a dáta z rôznych zdrojov, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania, spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie na základe danej štruktúry, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti. B) Identifikácia problémov, navrhovanie riešenia a schopnosť riešiť ich riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, samostatne podľa inštrukcií pozorovať, experimentovať a odhadovať. C) Sociálne kompetencie vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupine, vzájomne si radiť a pomáhať, preberať sebazodpovednosť, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení. D) Získavanie, osvojovanie a rozvíjanie manuálnych zručností používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 3

4 Pedagogické stratégie metódy a formy práce Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. Z metód vyučovania sa uplatňujú: 1. Motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť: motivačné rozprávanie /citové približovanie obsahu učenia/, motivačný rozhovor /aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov/, motivačný problém /upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému/, motivačná demonštrácia /vzbudenie záujmu pomocou ukážky/. 2. Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností: rozprávanie /vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie/, rozhovor /komunikácia formou otázok a odpovedí/, beseda /riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom/, demonštračná metóda /demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín/, pozorovanie, manipulácia s predmetmi /praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra/, inštruktáž /vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov k pochopeniu slovného a písomného návodu/. 3. Heuristická metóda /učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení/. 4. Projektová metóda /riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu/. 5. Praktické aktivity /samostatná činnosť na základe inštruktáže/. 6. Práca s knihou a textom /čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií/. 4

5 7. Aktivizujúce metódy diskusia /vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému/, situačná metóda /riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov/, didaktická hra /sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti/, kooperatívne vyučovanie /forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny/. 8. Fixačné metódy /metódy opakovania a precvičovania učiva ústne a písomné opakovanie, opakovanie využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy/. Z organizačných foriem sa uplatňuje: 1. Vyučovacia hodina /základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu/. 2. Terénne pozorovania /volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností/. 3. Praktické aktivity. Prierezové témy Do obsahu vyučovacieho predmetu sú integrované nasledujúce prierezové témy: Ochrana života a zdravia (), Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR), Mediálna výchova (MDV), Environmentálna výchova (ENV), Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TBZ). Učebné zdroje UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 5. ročník základných škôl. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 6. ročník základných škôl. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M., BIZUBOVÁ, M. Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN UHEREKOVÁ, M. et al. Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, s. ISBN

6 BOŽOVÁ, D. et al. Hravá biológia 5 : Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN HLIVÁKOVÁ, I. et al. Hravá biológia 6 : Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN BAJZÁKOVÁ, V. et al. Hravá biológia 7 : Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN ĎUROVSKÁ, T. et al. Hravá biológia 8 : Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN HAKALOVÁ, V. et al. Hravá biológia 9 : Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Košice : TAKTIK, s. ISBN Hodnotenie žiaka Hodnotiť sa v priebehu školského roka budú nasledujúce aktivity žiaka: ústne odpovede, písomné práce a testy, protokoly z realizovaných praktických aktivít, projekty. Za jednotlivé aktivity bude žiakovi udelená známka podľa stupnice: VYJADRENIE ÚROVNE V % UDELENÁ ZNÁMKA

7 Obsah predmetu - prehľad tematických celkov 5. ročník Príroda a život okolo nás Život v lese Život vo vode a na brehu Život na poliach a lúkach 6. ročník Život s človekom a v ľudských sídlach Základná štruktúra života bunka Vnútorná organizácia tela organizmov Vnútorná stavba tela rastlín a húb Vnútorná stavba tela bezstavovcov 7. ročník Stavba tela stavovcov Človek a jeho telo Zdravie a život človeka 8. ročník Neživá príroda a jej poznávanie Zem a jej stavba Minerály a horniny stavebné jednotky Zeme Geologické procesy História Zeme Príroda Slovenska Ekologické podmienky života 9. ročník Základné životné procesy organizmov Organizácia živej hmoty organizmov Dedičnosť a premenlivosť organizmov Životné prostredie organizmov a človeka 7

8 I. PRÍRODA A ŽIVOT OKOLO NÁS Obsahový a výkonový štandard!!! Učebné osnovy Biológie pre 5. ročník platili do !!! Od sú v platnosti inovované UO Biológie pre 5. ročník, ktoré sú súčasťou iného dokumentu. BIOLÓGIA 5. ročník Tematický okruh Úvod do biológie Téma Poznávame prírodu Metódy a prostriedky skúmania v biológii Pracujeme s mikroskopom Poznávame rastliny a živočíchy Praktická aktivita č. 1 Obsahový štandard Úvod do vyučovania predmetu, organizačné pokyny, BOZP. Neživá prírodnina, živá prírodnina, rastliny, živočíchy. Pozorovanie, pokus, mikroskop, okulár, objektív, zrkadlo, zaostrovacia skrutka, lupa. Trvalý a dočasný preparát. Základná stavba tela rastlín a živočíchov. Pozorovanie Výkonový štandard Správať sa podľa pokynov učiteľa a podľa zásad BOZP. Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade význam a využitie mikroskopu. Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo. Vedieť správne pracovať s mikroskopom, nastaviť ho. Porovnať základnú stavbu rastlín a živočíchov. Vedieť pracovať s mikroskopom. Počty hodín 1 Prierezové témy 7 ENV 8

9 II. ŽIVOT V LESE II. ŽIVOT V LESE Ako žije les Lesné dreviny Ihličnaté stromy Listnaté stromy rastliny mikroskopom a lupou. Les, životné podmienky, rastliny, huby, živočíchy, zmeny počas roka, vrstva (etáž), závislosť organizmov, potravový reťazec. Drevina, strom, ihličnatý strom listnatý strom, koreň, kmeň, konáre, koruna, listy, kvety, plody, semená. Korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, borovica, smrek, jedľa, smrekovec. Korene, konáre, listy, kvety, plody, semená, dub, buk, javor, breza, lipa. Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov. Poznať základnú stavbu tela dreviny. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky. Poznať základnú stavbu tela dreviny Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu. 26 ENV 9

10 Kry Význam lesných drevín Praktická aktivita č. 2 Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny. Baktérie a riasy Machy Paprade Lesné kvitnúce byliny Lieska, baza, ostružina, ker, brusnica, korene, konáre, listy, kvety, plody, semená. Fotosyntéza, kyslík, drevo. Poznávanie a rozlišovanie lesných drevín. Pôdne baktérie, drobnozrnko. Ploník, rašeliník, pakorienok, pabyľka stopka, výtrusnica, výtrus. Papraď, praslička výtrusnica, výtrus, korene, koreň, podzemok, listy. Bylina, koreň, listy, stonka, Rozlíšiť na ukážke strom a ker. Pomenovať na ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov pre život organ. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Uviesť význam stromov pre život organizmov a ľudí. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín. Poznať znaky listnatých a ihličnatých drevín. Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach. Poukázať na význam machov v lese. Rozlíšiť na ukážke papraď. Poukázať na význam papradí v lese. Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke 10

11 II. ŽIVOT V LESE Lesné huby a lišajníky Huby stavba Huby - poznávanie jedlých a jedovatých húb kvety, plody, semená, snežienka, fialka, prvosienka, konvalinka, pľúcnik, jarné a letné lesné byliny. Hlúbik, klobúk, pošva, plachtička, prsteň. Muchotrávka, plávka, hríb, kozák, masliak. tri lesné jarné a letné kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny. Poznať stavbu tela huby Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. ENV Lišajníky Praktická aktivita č.3 Lesné bezstavovce Huba, riasa, diskovka, diskovník, zemepisník, symbióza. Poznávanie jedlých a jedovatých húb. Mäkkýše Slimák vonkajšie znaky a prejavy Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov. Vysvetliť význam lišajníkov v prírode. Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby. Vedieť zásady pomoci pri otrave hubami. Poznať slimáka podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu slimáka. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu slimáka. 11

12 II. ŽIVOT V LESE Obrúčkavce - dážďovka zemná Iné lesné bezstavovce križiak, kliešť Iné lesné bezstavovce - hmyz Lesné stavovce Lesné obojživelníky Dážďovka zemná stavba tela, druh potravy, význam pre pôdu. Hlavohruď, oči, hmatadlá, klepietka, bruško, sieť, končatiny, snovacie bradavice, hrebienkovité pazúriky, inštinkt, kliešť, križiak. Hlava, hruď, bruško, ústne orgány, zložené oči, tykadlá, krídla, končatiny, mravenisko, samček, samička, robot nica, inštinkt, mravec, lykožrút, roháč. Ropucha, skokan, salamandra, mlok. Stavba tela obojživelníka, hladká a vlhká Poznať dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spôsob pohybu dážďovky. Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a jeho odstránenie z kože. Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť na príklade inštinkt. Poznať stavbu tela hmyzu. Poznať na ukážke skokana. Rozlíšiť na ukážke obojživelníka. Poznať stavbu tela obojživelníka a uviesť príklad potravy. ENV 12

13 Lesné plazy hady, jaštery Lesné vtáky dravce, sovy Lesné cicavce párnokopytníky Lesné cicavce mäsožravce, hmyzožravce, hlodavce koža. Vysúvateľný jazyk. Potrava obojživelníkov. Jašterica, slepúch, užovka. Stavba tela plazov, suchá pokožka, šupiny a štítky. Zvukové mechúriky, plávacie blany, lepkavý jazyk. Ďateľ, sojka, kukučka, ďateľ hýľ, tetrov, vrana, brhlík, myšiak, výr a pod.. Perie, obrysové perie, páperie, krídla, zobák. Dravé vtáky. Srnec, jeleň, daniel, diviak. Bylinožravce, všežravce, srsť, parohy. Medveď, rys, kuna, vlk, líška, jež, piskor, krt, netopier, lietacia blana, veverica. Poznať na ukážke, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke plaza. Poznať stavbu tela plaza. Uviesť príklad potravy plaza. Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch lesných vtákov. Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. Uviesť príklad bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese. 13

14 III. ŽIVOT VO VODE A NA BREHU III. ŽIVOT VO VODE A NA BREHU Lesný ekosystém Voda a jej okolie Potravové vzťahy v lese. Producent, konzument, reducent. Voda, kyslík, teplota, samočistiaca schopnosť vody, jazero, rybník, potok, bystrina, rieka. Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov, určiť producentov a konzumentov, zdôvodniť význam biologickej rovnováhy. Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov. 18 MDV ENV Vodné rastliny sinice, riasy Iné rastliny žijúce vo vode Červenoočko, žabí vlas, váľač, závitnicovka, sinica, bunka, mikroorganizmy, jednobunkové organizmy. Žaburinka, lekno, leknica, mnohobunkové organizmy, kvitnúce byliny, planktón. Vedieť vymenovať organizmy patriace medzi sinice a riasy. Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmov v stojatej vode v lete. Brehové rastliny Vŕba, jelša, záružlie, pálka, trsť, a pod., brehové rastlinstvo. Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu.uviesť význam brehových drevín a bylín. 14

15 III. ŽIVOT VO VODE A NA BREHU Drobné vodné živočíchy prvoky Drobné vodné živočíchy pŕhlivce Praktická aktivita č.4 Vodné bezstavovce Mäkkýše a obrúčkavce Drobné kôrovce Rak riečny Hmyz žijúci na vode a na brehu Črievička, meňavka, brvy, planktón. Nezmar, panôžky, ramená, nožný disk, pŕhlivé bunky. Pozorovanie črievičky. Vodniak, ulita, škľabka, pijavica, lastúra, články, svalnaté prísavky. Pavúk vodný, rak, dafnia, cyklop. Hlavohruď, bruško, tykadlá, končatiny, klepetá, chvostová plutvička. Vážka, šidlo, potápnik, vodomerka, komár, ovad a pod.. Hlava, Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov. Uviesť príklad potravy črievičky. Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom. Poznať na ukážke nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. Zhotoviť mikroskopický preparát, pozorovať stavbu a pohyb črievičky. Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať význam pijavice v medicíne. Uviesť potravu pijavice. Vedieť rozlíšiť a pomenovať na ukážke jednotlivé drobné kôrovce. Poznať na ukážke raka. Pomenovať časti jeho tela. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život raka. Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh hmyzu žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu pre vodné živočíchy. Uviesť príklad potravy vodného ENV 15

16 hruď, bruško, krídla, článkované končatiny, larva potravové vzťahy. bezstavovca. Vodné a brehové stavovce Ryby Poznávanie rýb podľa vonkajších znakov a prejavov, význam Obojživelníky a plazy vode a na brehu Vodné vtáky vo Kapor. Šupiny, žiabrové viečka, hlava, trup, chvost, plutvy, rozmnožovanie. Lipeň, pstruh, šťuka, úhor, sumec, ostriež. Bylinožravé a dravé ryby. Skokan, mlok, žubrienka. Hlienovitá koža, plávacie blany. Užovka, korytnačka, polmesiačkovité škvrny, šupiny a štítky, pancier. Zobák, drobné zúbky, plávacie blany, mastné perie. Labuť, kačica, hus, Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. Uviesť spôsob rozmnožovania rýb. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy skokana. Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších znakov. Uviesť príklad potravy užovky. Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa drobnými živočíchmi MDV MUV TBZ 16

17 IV. ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH III. bocian, kúdelníčka, volavka, kormorán, potápka, kaňa a pod. v plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. Vodné cicavce Vydra, bobor, ondatra a pod.. Hustá srsť, plávacie blany, hlodavé zuby, chvost. Hrádze. Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov. Vodný ekosystém Biologická rovnováha. Uviesť zdroje znečistenia vodných tokov v prírode. ENV Lúky, pasienky a polia Lúka, kosenie, seno, pasienky, pole, medza. Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok. 14 Lúčne rastliny a huby Lúčne trávy a huby Lúčne trávy lipnica, reznačka a huby pečiarka. Poznať pečiarku podľa typických znakov. Poznať na ukážke lúčne trávy. Uviesť význam lúčnych tráv. Lúčne byliny Lúčne byliny Poznať na ukážke tri lúčne byliny. 17

18 IV. ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH králik, zvonček, iskerník, dúška materina, rumanček, rebríček. Poľné plodiny Obilniny Obilniny pšenica, raž, ovos, kukurica. Obilie. Listy, kvety, semeno, zrno, múka. Význam obilnín pre človeka. Krmoviny Krmoviny ďatelina, lucerna, vika, bôb. Hľuzkové baktérie. Olejniny a okopaniny Olejniny slnečnica, repka, ľuľok zemiakový, repa. Rastlinný olej, okopanina, škrob, cukor. Praktická aktivita č.5 Lúčne a poľné bezstavovce. Pozorovanie a poznávanie rastlín okolia školy. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami. Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a kukuricu. Uviesť príklady významu obilnín pre človeka a tri výrobky z obilnín. Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny, ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam zeleného hnojenia. Poznať na ukážke slnečnicu, repku a repu, porovnať ich význam. Poznať na ukážke ľuľok zemiakový. Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy. Poznať a určiť druhy rastlín rastúce v okolí školy. 18

19 Mäkkýše, obrúčkavce, pavúkovce Hmyz žijúci na lúkach a poliach Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach Slimák, slizniak, dážďovka, križiak, kosec. Význam dážďovky pre pôdu. Čmeľ, kobylka, koník, svrček, pásavka, bystruška, hrobárik, lienka, babôčka. Nežiaduci hmyz. Ropucha, jašterica, vretenica. Zavalité telo ropuchy. Jedové žľazy, rohovité šupiny a zvliekanie plazov. Význam ropuchy a jašterice. Poznať na ukážke a vedieť pomenovať slimáka, slizniaka, dážďovku, križiaka a kosca. Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke. Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy pre život na lúkach a poliach. Uviesť význam jašterice pre život na lúkach a poliach. ENV Lúčne a poľné vtáky Jarabica, bažant, škovránok, havran, straka, sokol, myšiak, drop. Pohlavná dvojtvarosť. Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na poli. Poukázať na význam dravých vtákov pre život na poliach a lúkach. 19

20 Lúčne a poľné cicavce Význam dravých vtákov na poliach a lúkach. Hraboš, myš, syseľ, chrček, krt, zajac, králik a pod.. Hlodavé zuby. Premnoženie hrabošov, myší a sysľov na poliach a jeho dôsledky. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca a králika. Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli. 20

21 I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH Tematický okruh BIOLÓGIA 6. ročník Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Úvod do biológie Ľudské sídla a ich okolie Mikroorganizmy žijúce s človekom Úvod do vyučovania predmetu, organizačné pokyny, BOZP. Ľudské obydlia mestá, vidiek. Vplyv ľudskej činnosti na organizmy. Šľachtenie, kríženie, odrody a plemená. Mikroorganizmy žijúce s človekom baktérie rozkladné, kvasné, hľuzkové. Ich poznávanie a význam pre človeka. Poznávanie parazitických druhov baktérií. Plesne v domácnosti pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá. Rastliny pestované v záhradách Rastliny pestované v záhradách cibuľová, hlúbová, koreňová zelenina a strukoviny. Ovocné rastliny Živočíchy prospešné pre človeka Pestované ovocné stromy, kry a byliny poznávanie podľa vonkajších znakov. Ich význam. Včelárstvo - spoločenský život včiel, zásady chovu včiel a ich význam. Rybárstvo a rybnikárstvo. Zásady chovu rýb. Správať sa podľa pokynov učiteľa a podľa zásad BOZP. Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život živočíchov a rastlín. Uviesť význam kríženia a šľachtenia pre človeka. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií, uviesť príklad využitia kvasiniek človekom, uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka. Vedieť vymenovať dva druhy plesní, uviesť podmienky ich výskytu v domácnosti. Vedieť rozlíšiť a pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, hlúbovej, koreňovej zeleniny a strukovín. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy pri dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné stromy a dve rastliny s drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka. Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice a trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včiel a rýb pre človeka. Poznať najznámejšie druhy rýb chované v rybníkoch a jazerách Počty hodín 1 Prierezové témy 13 OSR ENV 21

22 I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH Chovateľsky významné vtáky Chovateľsky významné vtáky hydina kura domáca, morka domáca, kačica domáca, hus domáca. Pohlavná dvojtvarosť. Chovateľský význam hydiny pre človeka mäso, vajcia, masť, perie Blízki spoločníci človeka Poznávanie psa a mačky podľa vonkajších znakov. Plemená psov. Význam spolunažívania živočíchov a ľudí v domácnosti. Chovateľsky významné cicavce Chovateľsky významné cicavce sviňa domáca, tur domáci, ovca domáca, koza domáca, kôň domáci. Poznávanie podľa vonkajších znakov. Zásady chovu hospodárskych zvierat. Význam hospodárskych zvierat pre človeka. Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka Nežiaduce cicavce v okolí ľudských obydlí Nežiaduci spoločníci človeka hmyz znehodnocujúci potraviny a ľudské parazity poznávanie podľa vonkajších znakov. Zásady prevencie pred šírením nákazy. Cicavce žijúce s človekom myš a potkan ich poznávanie podľa vonkajších znakov. Riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia pred ich šírením. Vedieť na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo morky pre človeka. Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. Rozpoznať na ukážke 3 druhy hospodárskych zvierat. Rozpoznať a vedieť pomenovať samca, samicu a mláďa hospodárskych zvierat. Uviesť význam chovu vybraného druhu hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania veľkého množstva chemických prípravkov do potravy hospodárskych zvierat. Poznať na ukážke živočíchy znehodnocujúce potraviny a parazity. Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho ľudského parazita. Poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi pásomnicou, hlístou a mrľou. Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. ENV 22

23 III. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA TELA ORGANIZMOV II. ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA ŽIVOTA - BUNKA I. ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝC H SÍDLACH Živočíchy v okolí ľudských sídel Rastlinná a živočíšna bunka Praktická aktivita č. 1 Živočíchy v okolí ľudských sídel bezstavovce a vtáky ich poznávanie podľa vonkajších znakov. Význam živočíchov pre človeka. Základná stavba a funkcia častí rastlinnej a živočíšnej bunky. Zhodné organely cytoplazmatická membrána, jadro, mitochondrie, cytoplazma a odlišné organely bunková stena, vakuola, chloroplast. Rastlinné a živočíšne bunky pod mikroskopom. Vírusy a baktérie Nebunkové organizmy vírusy stavba tela a ich význam. Vplyv vírusov na človeka, nákazlivé ochorenia a prevencia. Jednoduché bunkové organizmy baktérie. Ich význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia a prevencia. Jednobunkové organizmy Stavba tela jednobunkových rastlinných a živočíšnych organizmov. Drobnozrnko, črievička. Mnohobunkové organizmy Stavba tela mnohobunkových organizmov bunka, rastlinné pletivá, živočíšne tkanivá. Rastlinné a živočíšne orgány. Uviesť bezstavovce žijúce v záhrade alebo sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať význam spevavých vtákov v okolí domácností. Poznať na ukážke spevavé vtáky. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom. Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky a vysvetliť ich význam. Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky a poznať ich význam. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky. Poznať rastlinné a živočíšne bunky dočasných alebo trvalých preparátov podľa individuálneho výberu. Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo baktéria. Uviesť príklady nákazlivých ochorení. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych nákaz. Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a črievičky. Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. Určiť a pomenovať na ukážke rastliny jej orgány. Určiť a pomenovať na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov

24 IV. VNÚTORNÁ STAVBA TELA RASTLÍN A HÚB Stavba tela nekvitnúcich rastlín Stavba tela kvitnúcich rastlín koreň, stonka Praktická aktivita č. 2 List Kvet Plod a semeno Machy a paprade stavba tela. Pakorienok, pabyľka, palístok. Výtrusnica, výtrus. Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre život rastliny. Stonka dreviny a byliny, prúdenie látok stonkou, význam pre život rastliny. Púčik. Stavba koreňa a stonky. Typy koreňov, typy stoniek bylín. List vonkajšia a vnútorná stavba. Dýchanie, fotosyntéza, vyparovanie vody. Význam listov pre život organizmov v prírode. Stavba kvetu kvetný obal kalich, koruna, okvetie. Tyčinky a piestik. Opelenie a oplodnenie. Význam kvetu pre rozmnožovanie rastlín. Plod, semeno. Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín. Časti semena. Rozširovanie semien. Vedieť pomenovať na ukážke časti tela machu a paprade. Uviesť význam výtrusov pre machy a paprade. Rozlíšiť na ukážke stavbu koreňa pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu. Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky. Vysvetliť význam cievnych zväzkov lyka a dreva v stonke. Určiť na konáriku púčiky, poznať ich význam. Poznať stavbu koreňa a stonky. Poznať vonkajšiu stavbu listu. Určiť na ukážke vnútornej stavby listu dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie. Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán rastliny. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na schéme opelenie kvetu, uviesť, kedy nastáva v kvete oplodnenie. Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov a človeka. Poznať spôsoby rozširovania semien. 8 ENV 24

25 V. VNÚTORNÁ STAVBA TELA BEZSTAVOVCOV IV. VNÚTORNÁ STAVBA TELA RASTLÍN A HÚB Rastlinné telo ako celok Huby s plodnicou, iné huby a lišajníky Drobné vodné živočíchy pŕhlivce Vnútorné parazity ploskavce a hlístovce Živočíchy so schránkou mäkkýše Rastlinné telo súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, vody a príjmu živín na život rastliny. Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, ich rozlíšenie podľa typických znakov v stavbe tela. Kvasinky, plesne, lišajníky stavba ich tela. Drobné vodné živočíchy nezmar. Stavba tela a základné telesné funkcie tráviaca, vylučovacia, nervová a rozmnožovacia sústava. Vnútorné parazity pásomnica, hlísta a mrľa. Stavba tela parazitov. Vývin a prenos pásomnice a hlísty. Živočíchy so schránkou mäkkýše. Slimák záhradný. Škľabka veľká. Stavba tela slimáka a škľabky a ich základné telesné funkcie tráviaca, dýchacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava. Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre život. Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a vyživovacie orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať na ukážke orgány, ktorými rastlina prijíma výživu a dýcha, ktorými prúdia látky, a ktorými prijíma a vyparuje vodu. Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka. Vedieť opísať stavbu tela nezmara. Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara, význam púčikov u nezmara. Vysvetliť význam pojmu obojpohlavný živočích. Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať prijímanie potravy pásomnice a hlísty. Opísať podľa ukážky rozmnožovanie, vývin a prenos pásomnice a hlísty. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred konzumáciou. Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka a škľabky. Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný živočích. Opísať a určiť na ukážke časti tráviacej sústavy slimáka a škľabky. Poznať dýchacie orgány slimáka a škľabky. 6 ENV 25

26 V. VNÚTORNÁ STAVBA TELA BEZSTAVOVCOV Živočíchy s obrúčkami obrúčkavce Živočíchy s článkovaným telom článkonožce Článkonožce - hmyz Živočíchy s obrúčkami dážďovka zemná. Stavba tela a základné telesné funkcie tráviaca, vylučovacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava. Živočíchy s článkovaným telom pavúky, kôrovce. Križiak obyčajný, rak riečny. Stavba ich tela a základné telesné funkcie tráviaca, dýchacia, vylučovacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava, priamy vývin. Stavba tela hmyzu. Typy ústnych orgánov hmyzu a končatín hmyzu. Základné telesné funkcie tráviaca, dýchacia, vylučovacia, obehová, nervová a rozmnožovacia sústava, nepriamy vývin. Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. Vedieť pomenovať časti tráviacej sústavy. Poznať na základe ukážky vylučovacie orgány. Zdôvodniť pojem zatvorená obehová sústava dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka, zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy. Opísať význam opasku. Stavba tela križiaka a raka. Vysvetliť význam jedovej žľazy a snovacích bradavíc križiaka. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza v tele pavúka a kôrovca kyslík. Porovnať dýchacie orgány križiaka a raka, uviesť orgán na dýchanie. Opísať rozmnožovanie a priamy vývin križiaka a raka. Vedieť vymenovať hlavné časti tela hmyzu. Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy, ktorou sa hmyz živí. Určiť na ukážke končatiny spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu.vedieť charakterizovať pojem nepriamy vývin hmyzu. 26

27 I. VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV Tematický okruh BIOLÓGIA 7. ročník Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Úvod do biológie Povrch tela stavovcov Oporná a pohybová sústava stavovcov Tráviaca sústava stavovcov Úvod do vyučovania predmetu, Správať sa podľa pokynov učiteľa organizačné pokyny, BOZP. a podľa zásad BOZP. Spoločné a odlišné znaky. Uviesť príklady stavovcov pokrytých Koža, ochranná funkcia kože, sliz, šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť kožné útvary šupiny, nechty, odlišnosti ich kožných útvarov. Označiť pazúry, kopytá, perie, páperie. Brko, na ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia kostrnka, zástavica časti vtáčieho podľa prostredia v ktorom žije. pera. Pŕchnutie, pĺznutie. Základné funkcie a význam orgánov. Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov Kostra ako vnútorná opora, chrbtica, životnému prostrediu. Na ukážke kostry končatiny. Duté kosti, prsná kosť končatín vysvetliť význam prsnej kosti u vtákov. Kostra končatiny s hrebeňom u vtákov a ich dutých kostí. Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka párnokopytníka, nepárnokopytníka. na ukážke kostry končatiny. Pomenovať Priečne pruhované svalstvo, hladké tkanivá tvoriace svalstvo končatín, svalstvo, srdcová svalovina, vôľou vnútorných orgánov, srdca stavovcov. ovládané a neovládané pohyby Uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje svalstva a končatín. plávaním, skákaním, plazením, lietaním, kráčaním a behom. Základné funkcie a význam orgánov. Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy Jedové zuby, vysunovateľný jazyk. stavovcov. Uviesť príklad stavovca s Hrvoľ, svalnatý a žľaznatý žalúdok jedovými zubami. Uviesť význam vtákov. Orgány tráviacej sústavy vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov. Uviesť význam cicavcov hlodavý chrup, kly. hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka Bylinožravec, hmyzožravec, vtákov. Určiť na ukážke orgány na mäsožravec, prežúvavé prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie a neprežúvavé cicavce. cicavcov. Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca. Počty hodín 1 Prierezové témy 13 ENV 27

28 I. VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV Dýchacia sústava stavovcov Obehová sústava stavovcov Močová sústava stavovcov Regulačné sústavy stavovcov Zmyslové orgány stavovcov Rozmnožovacia sústava stavovcov Základné funkcie a význam orgánov. Žiabre, pľúca, dýchanie kožou, vzdušné vaky. Kyslík, oxid uhličitý, výmena dýchacích plynov na úrovni organizmus prostredie. Základné funkcie a význam orgánov. Krv, srdce, komora, predsieň, cievy. Otvorená a zatvorená cievna sústava, rozvádzanie živín, termoregulácia. Základné funkcie a význam orgánov. Odpadové látky vylučované dýchacou, tráviacou a močovou sústavou, kožou. Obličky, filtrácia, moč, močovody, močový mechúr, močová rúra. Základné funkcie a význam orgánov. Neurón, nervové vlákna, mozog, stavba mozgu, miecha. Podnet, receptory, výkonné orgány, reflexný oblúk, podmienený a nepodmienený reflex. Základné funkcie a význam orgánov. Zmyslové orgány čuch, chuť, hmat, sluch, zrak. Bočná čiara u rýb. Základné funkcie a význam orgánov. Dimorfizmus. Spermie, vajíčka, mlieč, ikry. Vonkajšie a vnútorné oplodnenie, živorodé a vajcorodé živočíchy. Kŕmivé a nekŕmivé vtáky, maternica, placenta. Cicanie. Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo. Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány žubrienky a dospelého obojživelníka. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby mimo vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov. Opísať význam krvi, srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca. Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov a spôsob vylučovania. Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov. Uviesť význam nervovej sústavy. Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy. Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. Charakterizovať nervový vzruch a podnet. Uviesť význam reflexného oblúka a príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu. Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť príklad stavovcov s dobrým hmatom a čuchom. Vysvetliť význam bočnej čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým zrakom a sluchom. Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť podstatu oplodnenia. Vysvetliť význam rozmnožovania. Opísať rozmnožovanie a vývin rýb a obojživelníka. Porovnať rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať vývin mláďat cicavcov. ENV MDV OSR TBZ 28

29 II. ČLOVEK A JEHO TELO I. VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV Praktická aktivita č. 1 Životné prejavy a správanie stavovcov Význam stavovcov v prírode a pre človeka Ochrana stavovcov Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo Stavba vtáčieho vajca škrupina, papierové blany, bielok, žĺtok, vzduchová komôrka, zárodočný disk, pútka. Inštinktívne správanie, značkovanie teritória, stále a sťahovavé vtáky. Postavenie živočíchov žijúcich v skupinách. Etológia náuka o správaní sa živočíchov. Hmyzožravce, hlodavce, dravé vtáctvo, mäsožravé cicavce. Premnoženie, biologická rovnováha. Ohrozenia a možnosti ochrany, prirodzené životné podmienky živočíchov, znečisťovanie prostredia vzduch, voda, pôda. Ochrana životného prostredia. Ohrozené a chránené živočíchy. Špecifiká ľudského spoločenstva a ľudskej populácie. Vedieť pomenovať súčasti vtáčieho vajca. Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam značkovania priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne správanie stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka. Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v domácnosti. Uviesť dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov v prírode. Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov. Uviesť príklad ohrozenia životných podmienok vtáka alebo cicavca. Uviesť príklad možnosti ochrany obojživelníkov. Uviesť príklad chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca. Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom spoločenstve. Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice a končatín ľudského a živočíšneho organizmu. Vysvetliť podstatu rasizmu a jeho dôsledky. 48 OSR Povrch tela a kožná sústava Povrch tela - koža Stavba a funkcie kože. Význam pre styk s vonkajším a vnútorným prostredím. Stavba kože pokožka, zamša, podkožné väzivo, receptory, kožný pigment, kožné žľazy potné a mazové, kožné útvary vlasy, chlpy, nechty. Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný režim a zmyslové podnety. Pomenovať kožné útvary na svojej koži. Uviesť význam kože. ENV MDV OSR TBZ 29

30 II. ČLOVEK A JEHO TELO Starostlivosť o kožu a jej význam Prvá pomoc pri poraneniach kože Oporná a pohybová sústava Kosti Kostra Kostra končatín Starostlivosť o kožu, hygiena. Ochrana pred popáleninami a omrzlinami. Typické poranenia kože odreniny, pľuzgiere. Zásady predlekárskej prvej pomoci. Kosti, kostra a ich význam. Stavba kosti okostica, kompaktné a hubovité kostné tkanivo, kostná dreň. Rast kosti do dĺžky a do šírky, krvotvorba. Lebka, hrudník, rebrá, hrudná kosť, chrbtica, stavce. Spojenie kostí väzivom, chrupkou, kostným tkanivom. Stavba a význam lebky a chrbtice. Tvárová a mozgová časť lebky, kosti lebky - čelová, temenná, spánková, záhlavná, klinová, čuchová, lícna, nosová, slzná, sánka, čeľusť. Chrbtica, stavce krčné, hrudné, driekové, krížová kosť, kostrč. Stavba kostry hornej a dolnej konč.. Pletenec hornej končatiny lopatka, kľúčna kosť. Kostra hornej končatiny ramenná, lakťová, vretenná kosť, kostra ruky kosti zápästia, záprstné kosti, články prstov. Pletenec dolnej končatiny panva, bedrový kĺb. Kostra dolnej končatiny stehenná kosť, jabĺčko, píšťala, ihlica, vonk. a vnútorný členok, kostra nohy kosti priehlavku, predpriehlavkové kosti, články prstov. Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary. Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku. Opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera. Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. Uviesť význam opornej sústavy.rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným pohybom časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili. Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry časti chrbtice. Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke a na vlastnej končatine. Ukázať a pomenovať kosti dolnej končatiny na ukážke a na vlastnej končatine. Porovnať stavbu kostry ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia správnej obuvi podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby nohy. ENV MDV OSR TBZ 30

31 II. ČLOVEK A JEHO TELO Svaly Svaly človeka Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu Poškodenia a poranenia kostí a svalov. Zásady prvej pomoci pri zlomenine, vytknutí a vykĺbení. Praktická aktivita č. 2 Svalové tkanivá hladké svalstvo, priečne pruhované svaly, srdcový sval. Činnosť a význam svalov, svaly ovládané a neovládateľné vôľou. Stavba kostrového svalu, kontrakcia a ochabnutie svalu. Glykogén. Svaly hlavy a krku mimické, žuvacie svaly, kývač hlavy. Svaly trupu prsný, lichobežníkový sval, najširší sval chrbta, medzirebrové svaly, brušné svaly, bránica. Svaly končatín deltový sval, biceps, triceps, sedacie svaly, štvorhlavý sval stehna, trojhlavý sval lýtka. Význam opornej a pohybovej sústavy. Otvorená a zatvorená zlomenina, vytknutie, vykĺbenie predlekárska pomoc. Prvá pomoc pri zlomeninách a vykĺbení. Poznávanie kostí a nácvik prvej pomoci pri poranení kostí. Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva. Porovnať činnosť hladkého a priečne pruhovaného svalového tkaniva. Uviesť význam pohybovej sústavy. Opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia ruky v lakti. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť na ukážke aspoň tri svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hornej končatiny a tri svaly dolnej končatiny. Predviesť jednoduché cviky na posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a končatín. Ukázať a opísať správne držanie tela. Zdôvodniť potrebu pohybu, telesnej práce pre pohybovú sústavu. Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení. Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí a vykĺbení. Tráviaca sústava Tráviaca sústava Tráviaca sústava, jej význam a stavba. Ústna dutina jazyk, zuby, slinné žľazy. Vonkajšia a vnútorná stavba zubu. Mliečny a trvalý chrup. Hltan, pažerák, žalúdok, dvanástnik, podžalúdková žľaza, pečeň, žlč, tenké črevo, hrubé črevo, konečník. Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať mliečny a trvalý chrup. Uviesť základné procesy v orgánoch tráviacej sústavy. Uviesť význam tráviacej sústavy. ENV MDV OSR TBZ 31

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard)

2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín. Výstupy. (výstupný štandard) (obsahový štandard) októb 6. 4. September Mesiac Týždeň Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah Výstupy Medzipr. vzťahy Poznámky (obsahový štandard)

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: INOVÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KOŠICKÝCH ZŠ - CESTA KU ZLEPŠENIU

Více

Biológia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Biológia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Biológia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium BIOLÓGIA I. P a III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z biológie pre I. P (príma) je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu s dotáciou

Více

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 5.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

BIO LÓGIA. Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P BIOLÓGIA 5 Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu BIO LÓGIA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 2 hodin y, spolu 66 v yučovacích hodín 1/1 h. Š k o l a Z á k l

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Škola (názov, adresa) Názov predmetu a skratka Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Biológia Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Biológia - BIO Stupeň

Více

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý LESNÉ ŽIVOČÍCHY BEZSTAVOVCE Mäkkýše -ulita (niektoré druhy nemajú), vnútornostný vak, svalnatá noha -drsný jazýček na spracovanie potravy, otvorená obehová sústava, sú hermafrodity (obojpohlavné), nervová

Více

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Biológia. VI. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Biológia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Biológie. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Biológie pre 6. ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /Človek a príroda/ deviaty SVP

Více

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Biológia /Človek a príroda/

Více

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED niţšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Biológia /oblasť Príroda a spoločnosť/ šiesty

Více

BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne

BIOLÓGIA. 5. ročník. Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne BIOLÓGIA 5. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné

Více

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra 1. Popíš strednú vrstva oka 2. Vymenuj zmeny na tele v období puberty 3. Čo vieš o prištítnom teliesku 4. Čo prospieva a neprospieva obehovej sústave 5. Čo tvorí hrudník 6. Ako ináč nazývame pohyblivé

Více

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2)

Učebné osnovy z biológie (prírodopisu) pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Biológia ISCED 2 príloha v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice -

Více

1 Časová dotácia: Biológia. Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1.

1 Časová dotácia: Biológia. Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1. Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Biológia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2014 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Biológia 5. ročník 6.

Více

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii.

Školský vzdelávací program Živá škola. vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. prostriedky skúmania v biológii. Biológia 5. ročník Tématický celok Téma, Obsahový štandard, Výkonový štandard Objavovanie Zeme a vesmíru Tvar Zem. Zem ako planéta vo vesmíre, Cesty do vesmíru a na mesiac. Žiak vie: Vymenovať planéty

Více

BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

BIOLÓGIA. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: BIOLÓGIA 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka

Více

Učebné osnovy Biológia

Učebné osnovy Biológia Učebné osnovy Biológia 5. ročník Časová dotácia: Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský vzdelávací program 0 Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Kód a

Více

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu

BIOLÓGIA ročník základnej školy ISCED 2. 1.Charakteristika učebného predmetu BIOLÓGIA 5. - 9. ročník základnej školy ISCED 2 1.Charakteristika učebného predmetu - Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej školy 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Biológia. Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Biológia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Biológia Nižšie sekundárne vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský

Biológia Človek a príroda. ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1hŠVP+1h ŠkVP denná slovenský Názov predmetu: Vzdelávacia oblasť: Stupeň vzdelania: Ročník: Časová dotácia: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Biológia Človek a príroda ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie Piaty 2 hodiny týždenne/66

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie

1. Charakteristika predmetu Biológia. 2. Ciele učebného predmetu. Výchovno-vzdelávacie stratégie 1. Charakteristika predmetu Biológia Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a

Více

Biológia. VII. ročník

Biológia. VII. ročník Biológia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z biológie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY Z BIOLÓGIE PRE 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA Názov predmetu: Biológia Časový rozsah výučby: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník: siedmy Škola: Základná škola Hlavná

Více

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Učebné osnovy Názov predmetu BIOLÓGIA Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola Ročník piaty

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z BIOLÓGIE pre 7. ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne, 66 hod. ročne; z toho 5 hodín praktických aktivít Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy z prírodopisu pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Biológia 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe slovenský Biológia /Človek a príroda/ siedmy Rozsah SVP,5 hodín/týţdeň;

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu Biológia Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1,5 1 2 4,5 Školský vzdelávací program 0,5 0,5* 1* SPOLU 1 2 1 2,5* 5,5*

Více

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok

Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: BIOLÓGIA Názov ŠkVP Sme moderná a otvorená škola Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Dĺžka štúdia Forma štúdia

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Človek a svet práce SVET PRÁCE / TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA siedmy Časový rozsah výučby 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika

Více

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník)

GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) GODŽAVER GRAJORO (Múdry koník) Environmentálna výchova Ing. Viera Krotká Ciele Všeobecné Konkrétne Uvedomiť si hodnotu vzdelania Naučiť sa zodpovednosti Zvyknúť si na pravidelnosť činností Plniť si svoje

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE Bratislava 2008 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Cieľom maturitnej skúšky z predmetu ekológia

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Svet práce 5. ročník

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ročník školský rok 2013/2014

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ročník školský rok 2013/2014 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - 48. ročník školský rok 2013/2014 Okresné kolo Kategória D 6. 7. ročník základnej školy a 1. a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Riešenia Prakticko teoretická časť POKYNY PRE

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Program: POTULKY AFRICKÝMI SAVANAMI Charakteristika biotopu saván, význam a ohrozenie saván, rastlinstvo a

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy

Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Ponuka výučbových programov v ZOO Bratislava pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy Program: POTULKY AFRICKÝMI SAVANAMI Charakteristika biotopu saván, význam a ohrozenie saván, rastlinstvo a

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Príroda a spoločnosť Prvouka 1.ročník 1 hod/33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný

Více

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A

B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A SLOVENSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY IUVENTA BRATISLAVA B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A 42. ročník školský rok 2007/2008 O k r e s n é k o l o Kategória D 6. 7. ročník základnej školy a 2. 3.

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Svet práce / Človek a svet práce/ siedmy

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Obsahový a výkonový štandard BIOLÓGIA

Obsahový a výkonový štandard BIOLÓGIA Obsahový a výkonový štandard BIOLÓGIA Obsahový štandard Prírodopis, 5. ročník Zoológia 1. Vtáky: vonkajšie znaky, životné prejavy, kŕdle, hniezdenie, vývoj od vajíčka, potrava a zaradenie do ekosystému

Více

Tvorba životného prostredia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Tvorba životného prostredia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia:

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

BIOLÓGIA. I. Charakteristika učebného predmetu:

BIOLÓGIA. I. Charakteristika učebného predmetu: BIOLÓGIA I. Charakteristika učebného predmetu: Učebný predmet biológia poskytne v rámci štátneho a teda aj nášho školského programu vzdelávania základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a príroda. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň ZŠ. 5 rokov. denná. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník BIOLÓGIA Človek a príroda ŠVP: 1 hod. ŠkVP: 1 hod., spolu 2 hodiny týždenne spolu 66 vyučovacích

Více

SEMINÁR Z BIOLÓGIE. Charakteristika učebného predmetu: Ciele učebného predmetu : Učebný plán pre 4-ročné štúdium

SEMINÁR Z BIOLÓGIE. Charakteristika učebného predmetu: Ciele učebného predmetu : Učebný plán pre 4-ročné štúdium SEMINÁR Z BIOLÓGIE Charakteristika učebného predmetu: Učebný predmet seminár z biológie väzuje predmet biológia pre 1.- 3. ročník gymziálneho štúdia. Cieľom predmetu je dobre pripraviť študentov maturitnú

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z prírodovedy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) redmet: Slovenský jazyk

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných k

Více

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Prírodoveda /Príroda a spoločnosť / Ročník druhý Rozsah ŠVP 1

Více

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová)

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) OKTÓBER SEPTEMBER Mes. Týž. TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) 3. ročník Štátny vzdelávací program ISCED1 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 vyučova 1. Úvod Úvodná hodina 2. Opakovanie Čo si

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent

Kód kvalifikácie C Úroveň SKKR 7 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Úradný veterinárny asistent Názov kvalifikácie: Úradný veterinárny asistent Kód kvalifikácie C3240002-01789 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov SK ISCO-08 3240002 Úradný veterinárny asistent SK

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín

SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Časová dotácia SVET PRÁCE Slovenský Človek a svet práce Svet práce Ôsmy Týždenne 1 hodiny, ročne

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P CHÉMIA 6. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu CHÉMIA Ročník 6. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 0,5/0,5 h. Š k o l a Z

Více

Biodiverzita a jej ochrana MAROŠ MARGETÍN JURAJ JAKUBÁČ 1.EN

Biodiverzita a jej ochrana MAROŠ MARGETÍN JURAJ JAKUBÁČ 1.EN Biodiverzita a jej ochrana MAROŠ MARGETÍN JURAJ JAKUBÁČ 1.EN Biodiverzita Biodoverzita je slovo, ktoré označuje druhovú rozmanitosť rastlín alebo živočíchov. Ochrana biologickej diverzity je pojem, ktorý

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více