ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci III. ást edm t pln ní ve ejné zakázky IV. ást Obchodní podmínky ve ejné zakázky V. ást Místo a doba pln ní VI. ást Požadavky na prokázání kvalifikace VII. ást Požadavek na zp sob zpracování nabídkové ceny VIII. ást Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a požadavky jiné IX. ást Požadavek na poskytnutí jistoty X. ást Hodnotící kritéria XI. ást Záv r

2 I. ÁST INF0RMACE O ZADAVATELI Název: R - eská správa sociálního zabezpe ení Sídlo: ížová 1292/25, Praha 5 O: Statutární orgán zadavatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., úst ední editel SSZ Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba: Tel. spojení: Fax: Ing. Oleg Blaško, vrchní editel úseku informa ních a komunika ních technologií Ing. Pavel Šmejkal, editel odboru provozu centrálních informa ních technologií Bankovní spojení: NB, pobo ka Praha, íslo ú tu /0710 Bližší údaje jsou uvedeny v oznámení o zakázce. Zadavatel zakázky je organiza ní složkou státu a správním orgánem, který zabezpe uje výb r pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, dále provádí zejména d chodové pojišt ní a zajiš uje agendu nemocenského pojišt ní. II. ÁST OBECNÁ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 1. Informace uvedené v této zadávací dokumentaci (v etn p íloh) jsou d rné ve smyslu 271 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis. 2. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci v souladu se zákonem. 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon ), s cílem zajistit transparentní, nediskrimina ní a rovné zacházení. Uchaze se p evzetím zadávací dokumentace zavazuje použít zadávací dokumentaci pouze k ú elu, ke kterému ji zadavatel poskytuje, tj. ke zpracování nabídky na ve ejnou zakázku uvedenou v záhlaví a neposkytnout zadávací dokumentaci nebo informace v ní uvedené t etí osob. Zadávací dokumentace spolu s uve ejn ným formulá em oznámení o zakázce obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky uchaze em, v etn p esného vymezení rozsahu požadovaného pln ní. Dojde-li k rozporu mezi zadávacími podmínkami upravenými ve formulá i oznámení o zakázce a touto zadávací dokumentaci, platí zn ní zadávacích podmínek obsažených ve formulá i oznámení o zakázce. 3. ípadné dotazy k zadávací dokumentaci mohou uchaze i podat výhradn písemn na koresponden ní adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v ásti I. zadávací dokumentace. Požádal-li uchaze o dodate né informace, odešle zadavatel požadované informace nejpozd ji do 5 pracovních dn ode dne doru ení požadavku. Dotazy zaslané telegraficky nebo elektronickými prost edky musí spl ovat požadavky stanovené ob anským zákoníkem pro písemnou formu. 4. Dodate né informace, v etn p esného zn ní požadavku, odešle zadavatel sou asn všem uchaze m, kte í požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 2

3 III. ÁST EDM T PLN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY edm tem ve ejné zakázky je dodávka celkem 24 kus Blade server v etn 4ks polic v níže uvedené konfiguraci s p íslušnými licencemi virtualiza ní technologie spolu s nezbytnými souvisejícími službami a dodávkou materiálu nezbytného pro jejich instalaci Specifikace požadovaných server provedení : blade po et procesor : 4 typ procesoru : x86 64bit. multicore Výkonnost CPU: SPECint_rate_ base 2006 min. hodnota 460 SPECfp_ rate_base 2006 min. hodnota 370 kapacita RAM : po et a kapacita HDD : 128 GB 2 x 50GB SSD servery certifikovány pro hypervisory WMware ESXi a Microsoft hyperv Další požadované specifikace: adi diskového pole, Raid 0,1. Fiber Channel adaptér kompatibilní s p íslušným switch v polici. Redundantní sí ová karta Ethernet, 10Gbit možnost CEE/FCoE 1.2. Specifikace požadovaných polic 4ks polic pro Blade servery. Redundantní napájecí zdroje v odpovídajícím po tu pro zakázku. Rozvad e napájení (PDU 32A) v odpovídajícím po tu na zakázku. Redudantní management modul - 2 ks na každou polici. Redundantní ventilátory v odpovídajícím po tu. Redundantní Ethernet nebo Pass-Thru moduly 2 ks na každou polici. Switch FC kompatibilní se switch typu brocade pro p ipojení k diskovému poli. Fiber channel a Ethernet infrastrukturu lze slou it do jediného redundantního p ipojení tzv. CNA Converged network adapter i obdobné technologie umožnující p ipojení zároven FC a LAN Specifikace požadovaných licencí virtualizace Licence VMWARE vsphere 5 Enterprise - v odpovídajím po tu dle dodaných CPU (86ks). Licence VMWARE vcenter Server p edpokládá se pln redundantní instalace do dvou lokalit ( ást V. zadávací dokumentace). Požadujeme nárok na nové verze VMWARE po dobu 36 m síc a konzulta ní softwarovou podporu v rozsahu min. 60 lov kodní (MD) pro ešení p ípadných problém. 3

4 1.4. Nezbytné služby související s dodávkou Propojení na dohledové systémy (dohled hardware server ). esm rování konsole (grafické, textové) na HW bázi. esm rování terminálové konsole na management port. Instalace a konfigurace VMWARE vcenter Server do dvou lokalit ( ást V. zadávací dokumentace) v etn instalace Hypervisoru ESXi na každý jednotlivý server a jeho p idání do vcenter konzole. íprava základní image virtuálních stroj na základ požadavk zadavatele. Zaškolení pracovník SSZ pro práci s novými Blade servery a vcenter servery Poskytování záru ního servisu Zadavatel požaduje zajišt ní záru ního servisu na dodané Blade servery a podp rné systémy v délce minimáln 36 m síc od podpisu p edávacích protokol o p evzetí za ízení do provozu. Servis bude poskytován na míst 5 dní v týdnu (PO-PÁ), 9 hodin denn ( ) s požadavkem na odstran ní závady do následujícího pracovního dne po nahlášení na helpdesk poskytovatele. Uchaze se bude muset podílet technicky na p ípadné instalaci SW produkt, které byly na serveru provozovány. Do každé z níže uvedených lokalit ( ást V. zadávací dokumentace) bude dodáno a nainstalováno shodn po 12 kusech server výše uvedené konfigurace, 2ks polic, virtualiza ní technologie VMWARE a zprovozn n vcenter Server. IV. ÁST OBCHODNÍ PODMÍNKY VE EJNÉ ZAKÁZKY Smluvní vztah bude realizován na základ kupní smlouvy uzav ené s uchaze em na základ výb ru nejvhodn jší nabídky. Návrh smlouvy bude obsahovat zejména: a) vymezení pojm a zkratek používaných uchaze em, b) závazek uchaze e, že p ed vlastní dodávkou na místo ur ení bude v p edstihu 10 pracovních dn se zadavatelem konzultováno jejich umíst ní, c) cenu a platební podmínky v rozsahu a zp sobem uvedeným v této zadávací dokumentaci, d) závazek uchaze e poskytnout záruku na p edm t dodávky v délce minimáln 48 m síc, e) ujednání o kvalit p edm tu pln ní smlouvy; odpov dnost za vady se bude ídit ustanoveními 422 a násl. obchodního zákoníku, f) sank ní ujednání, dle kterého bude zadavatel oprávn n uplatnit a požadovat na uchaze i smluvní pokutu v p ípad, že nedojde k p edání p edm tu pln ní v obou lokalitách uvedených v ásti V. zadávací dokumentace do 60 dn od podpisu smlouvy a to ve výši 20% z celkové ceny pln ní. Zaplacení smluvní pokuty nemá dopad na p ípadnou výši náhrady škody. Dále ujednání o úroku z prodlení na stran zadavatele za pozdní úhradu oprávn ú tované platby ve výši 0,05 % (p tsetinprocenta) za každý i zapo atý den prodlení, g) závazek uchaze e nahradit škodu zp sobenou p i poskytování dodávky zadavateli v p ípad porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních p edpis, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo zp sobeno okolnostmi vylu ujícími odpov dnost. Hradí se skute ná škoda, p emž uchaze nesmí omezovat výši hrazené škody maximální ástkou, h) ustanovení o odstoupení od smlouvy; odstoupení od smlouvy bude možné z d vod podstatného porušení smluvních povinností uchaze e, na které byl písemn upozorn n zadavatelem a k náprav nedošlo ve lh do 24 hodin v pracovní dny po obdržení písemného upozorn ní. Písemné upozorn ní je uchaze povinen si p evzít osobn po telefonické výzv nebo zpráv zprost edkované elektronickou poštou ( ) do 24 hodin od doby, kdy mu tato skute nost byla 4

5 oznámena. D vodem k odstoupení od smlouvy je také nedodržení závazné lh ty pro p edání a ukon ení dodávky, ke kterým se uchaze v nabídce zavázal, i) závazek uchaze e, že po celou dobu instalace p edm tu pln ní nebude omezen provoz sou asn již provozovaných farem aplika ních server, poruší-li vybraný uchaze tento závazek, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- K (slovy: p tset tisíc korun eských) za každé jednotlivé porušení tohoto závazku, a to do patnácti (15) kalendá ních dn ode dne doru ení vyú tování smluvní pokuty zadavatelem, j) závazek uchaze e, že p ed vlastní instalací p edm tu pln ní specifikovaného v ásti III., odstavci 1.1. zadávací dokumentace budou již pln k dispozici podp rné systémy a prvky komunika ní infrastruktury pro Blade servery a provedené veškeré související služby definované v ásti III., odstavci 1.3. zadávací dokumentace vztahující se k odstavci 1.2. zadávací dokumentace. Poruší-li vybraný uchaze tento závazek, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- K (slovy: jeden milion p tset tisíc korun eských), a to do patnácti (15) kalendá ních dn ode doru ení vyú tování smluvní pokuty zadavatelem, k) závazek uchaze e, že nezneužije informace získané v souvislosti s pln ním ve ejné zakázky a sank ní zajišt ní tohoto závazku poruší-li vybraný uchaze závazek nezneužít informace získané v souvislosti s pln ním ve ejné zakázky, má zadavatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- K (slovy: jeden milion korun eských) za každé jednotlivé porušení tohoto závazku, a to do patnácti (15) dn ode dne doru ení vyú tování smluvní pokuty zadavatelem. Tím není dot en ani omezen nárok na náhradu další vzniklé škody, l) závazek uchaze e zachovávat ml enlivost o skute nostech souvisejících se zp soby zabezpe ení ochrany osobních údaj a citlivých údaj spravovaných zadavatelem v souvislosti s pln ním edm tu smlouvy nebo v p ímé souvislosti s nimi. Pokud uchaze poruší tento závazek, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši ,- K (slovy: jedno sto tisíc korun eských) za každé takové porušení povinnosti, a to do patnácti (15) dn ode dne doru ení vyú tování smluvní pokuty zadavatelem. Tím není dot en ani omezen nárok na náhradu další vzniklé škody, m) závazek uchaze e, že bude dodržovat závazné platné normy bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci (BOZP) zadavatele a platná na ízení ohledn pohybu osob v rámci pracoviš zadavatele, s nimiž bude vybraný uchaze seznámen p ed podpisem kone né verze smlouvy, n) závazek uchaze e, že nejpozd ji ke dni uzav ení smlouvy bude mít doklad oprav ující k provád ní záru ního servisu jím dodaných informa ních technologií a ostatních jím dodaných podp rných technologií nebo doklad o tom, že má tento servis smluvn zajišt n u subdodavatele, o) ustanovení, jímž se uchaze zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednáno pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou t etí osob p i výkonu podnikatelské innosti. Blíže viz ást VI. odst. 3 této zadávací dokumentace. 2. Platba za dodávku za ízení bude provedena jednorázov po podepsání p edávacího protokolu, a to na základ da ového dokladu-faktury. Splatnost faktury (da ového dokladu) bude init 30 kalendá ních dn od jejího doru ení zadavateli. Faktura bude zaslána na adresu zadavatele a krom náležitostí da ového dokladu v souladu se zákonem. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, v platném zn ní, bude dále obsahovat íslo smlouvy a název zadavatele a bankovní spojení dodavatele. Zadavatel bude oprávn n p ed uplynutím splatnosti fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné nebo neúplné cenové údaje nebo nebude-li obsahovat zákonné nebo dohodnuté náležitosti. Nová lh ta splatnosti za ne b žet ode dne doru ení opravené faktury zadavateli. 3. Uchaze ve smlouv konkrétn specifikuje ty ásti ve ejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatel m a uvede identifika ní údaje každého subdodavatele. V. ÁST MÍSTO A DOBA PLN NÍ 1. Místem pln ní p edm tu této ve ejné zakázky jsou dislokovaná pracovišt R eské správy sociálního zabezpe ení na adresách K ížová 6 v Praze 5 (KP1) a Trojská 13 v Praze 8 (KP2). 5

6 2. Celý p edm t pln ní musí být p edán do užívání zadavateli v obou lokalitách do 60 dn od podpisu smlouvy. VI. ÁST POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Uchaze je povinen v souladu s 50 zákona prokázat spln ní kvalifikace. Všechny doklady požadované k prokázání spln ní kvalifikace musejí být sou ástí nabídky a budou p edloženy v kopiích, nestanoví-li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak. Požádá-li zadavatel p ed uzav ením smlouvy o p edložení originál nebo ov ených kopií doklad prokazujících spln ní kvalifikace, je uchaze, se kterým má být uzav ena smlouva, povinen je bez zbyte ného odkladu p edložit. Veškeré doklady prokazující spln ní kvalifikace musejí být doloženy v eském jazyce, p ípadn v p vodním jazyce s p ipojením jejich ú edn ov eného p ekladu do eského jazyka. Je-li zákonem p ipušt no i zadavatelem vyžadováno estné prohlášení, musí být podepsané statutárním orgánem uchaze e i osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e. V p ípad podpisu jinou osobou musí být jako sou ást doklad, kterými uchaze prokazuje spln ní kvalifikace, p iložena kopie zmocn ní této osoby k danému úkonu. Nespln ní t chto podmínek posoudí zadavatel jako nespln ní kvalifikace s následným vylou ením uchaze e ze zadávacího ízení. Uchaze je oprávn n v souladu s 127 zákona využít k prokázání spln ní kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Tento výpis nahrazuje prokázání spln ní základních kvalifika ních p edpoklad podle 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona a profesních kvalifika ních p edpoklad podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující spln ní t chto profesních kvalifika ních p edpoklad pokrývají požadavky zadavatele na prokázání spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad pro pln ní ve ejné zakázky. Zadavatel vedle výpisu požaduje dále p edložit ve form estného prohlášení seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kte í v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (podle 53 odst. 1 písm. k) zákona), a aktuální seznam akcioná s podílem akcií vyšším než 10%, má-li formu akciové spole nosti (podle 53 odst. 1 písm. l) zákona). Zadavatel p ijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 síce. Všechny doklady musí být kvalitním zp sobem vytišt ny tak, aby byly dob e itelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a p episy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 1. Spln ní základních kvalifika ních p edpoklad prokazuje uchaze podle 53 zákona edložením následujících doklad : a) výpis z evidence Rejst íku trest viz 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, b) potvrzení p íslušného finan ního ú adu a ve vztahu ke spot ební dani estné ho prohlášení viz 53 odst. 1 písm. f) zákona, c) potvrzení p íslušného orgánu i instituce viz 53 odst. 1 písm. h) zákona, d) estného prohlášení ohledn dalších požadovaných skute ností viz 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l) zákona. Doklady nesm jí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, starší 90 kalendá ních dn. 2. Spln ní profesních kvalifika ních p edpoklad prokazuje uchaze podle 54 písm. a) a b) zákona: a) výpisem z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán i výpisem z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, s p edm tem podnikání odpovídajícím p edm tu této ve ejné zakázky, tedy obchodní innost, b) dokladem o oprávn ní k podnikání podle zvláštních p edpis v rozsahu odpovídajícím p edm tu této ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní i licenci. 6

7 Výpis z obchodního rejst íku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, starší 90 kalendá ních dn. 3. Spln ní ekonomických a finan ních kvalifika ních p edpoklad podle 55 odst. 1 písm. a) zákona prokazuje uchaze : a) edložením platné pojistné smlouvy o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou t etí osob p i výkonu podnikatelské innosti s limitem pojistného pln ní ve výši nejmén 8,5 mil. K se spoluú astí nejvýše 1 % tohoto limitu (Pokud je spoluú ast v pojistné smlouv uvedena fixní ástkou, procentní vyjád ení se vypo te jako podíl této fixní ástky spoluú asti a limitu pojistného pln ní). V kupní smlouv se pak zaváže být po dobu sjednané záruky na dodané zboží takto pojišt n s tím, že porušení této povinnosti bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy. Pojistnou smlouvu p edkládá uchaze v kopii. Uchaze m že tento kvalifika ní p edpoklad prokázat i p edložením potvrzení (certifikátu, pojistky) o pojišt ní dodavatele vydaného p íslušnou pojiš ovnou (v kopii). V takovém dokladu potvrzujícím pojišt ní musí být uvedeny alespo následující údaje: jedná se o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou dodavatelem t etí osob, limit pojistného pln ní je alespo 8,5 mil. K, spoluú ast není vyšší než 1 %. Pokud uvedené údaje v p edloženém dokladu uvedeny nebudou, nelze takovým dokladem prokázat spln ní tohoto kvalifika ního p edpokladu. b) edložením dokladu o celkovém obratu dodavatele za poslední t i ú etní období podle 55 odst. 1 písm. c) zákona. Zadavatel požaduje, aby v žádném ze sledovaných ú etních období neklesl celkový obrat uchaze e pod limit 8,5 mil. K. 4. Spln ní technických kvalifika ních p edpoklad podle 56 zákona prokazuje uchaze : a) v souladu s 56 odst. 1 písm. a) zákona, seznam minimáln 3 (t í) významných dodávek realizovaných uchaze em v posledních 3 (t ech) letech. Za významnou dodávku se považují dodávky obdobného charakteru, jako je p edm t pln ní této ve ejné zakázky (jejichž edm tem je dodávka Blade server a podp rných systém pro Blade servery v etn jejich instalace) realizovaných uchaze em v p ípadech, ve kterých byla hodnota finan ního rozsahu pln ní nejmén 8,5mil. K bez DPH za rok, a to u každé z nich. Seznam významných dodávek bude obsahovat jejich p esnou specifikaci s udáním asové náro nosti a zapojení lidských zdroj za jednotlivá specifikovaná pln ní. K tomuto seznamu pak uchaze p ipojí v souladu s 56 odst. 1 písm. a) bod 1. až 3. zákona alespo 3 osv ení o realizaci obdobných dodávek vydané i podepsané ve ejným zadavatelem nebo jinou osobou, p ípadn estné prohlášení uchaze e o realizaci dodávky, není-li možno takovéto osv ení od jiné osoby získat. V seznamu významných dodávek a v osv eních vydaných ve ejným zadavatelem nebo jinou osobou, nebo v estném prohlášení dodavatele o realizaci dodávky, budou uvedeny zejména následující údaje: identifikace objednatele (jméno, adresa, I O, kontaktní osoba objednatele), kontaktní osoba objednatele, u které je referenci možno ov it, edm t pln ní, finan ní objem dodávky, doba realizace dodávky, prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údaj, b) dle ustanovení 56 odst. 4 zákona uchaze p edloží kopii platného certifikátu systému ízení jakosti vydaného podle norem SN EN ady ISO 9001, jenž je zaveden a používán v organizaci uchaze e v oblasti poptávané dodávky. VII. ÁST POŽADAVEK NA ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkovou cenu uvede zájemce v eských korunách vy íslenou následujícím zp sobem: 7

8 a) Celková cena bez DPH a v. DPH platné v dob podání nabídky za požadovaný p edm t zakázky a následující záru ní servis za celou dobu trvání smluvního vztahu. Tato ástka bude sjednána jako maximální a závazná cena pro celou dobu trvání smluvního vztahu. b) Dále zájemce uvede samostatn jednotkové ceny, které použil pro výpo et nabídkové ceny v bod a) a které po celou dobu smluvního vztahu budou platit jako maximální. Ceny uvede bez DPH a v. sazeb DPH platných v dob podání nabídky. Mimo uvedené part number (P/N) budou názvy jednotlivých dodaných komponent uvedené i v eském jazyce. VIII. ÁST PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POŽADAVKY JINÉ 1. Zadavatel nep ipouští varianty nabídky. Nabídky podávají uchaze i zp sobem uvedeným v 69 zákona. Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prost edky, které by umožnily elektronické podání nabídky, ty tak mohou být podány pouze v písemné form. 2. Nabídka bude zpracována písemn, výlu v eském jazyce a podepsána osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e. 3. Podává-li nabídku více uchaze spole, doloží kopii listiny (smlouvy) obsahující zmocn ní pro jednoho z uchaze, který je oprávn n za skupinu uchaze jednat v tomto zadávacím ízení a z níž vyplývá, že všichni tito uchaze i budou v i zadavateli a jakýmkoliv t etím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s pln ním p edm tu ve ejné zakázky i vzniklých v d sledku prodlení i jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s pln ním p edm tu ve ejné zakázky zavázáni spole a nerozdíln. 4. Nabídku a dv její kopie, p emž originál nabídky bude ozna en nápisem Originál, uchaze doru í v uzav ené obálce ozna ené názvem ve ejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT na adresu: eská správa sociálního zabezpe ení, odbor 52, K ížová 1292/25, Praha 5 Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat vyrozum ní dle 71 odst. 6 zákona o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lh ty pro podání nabídek. Nabídka a doklady k prokázání spln ní kvalifikace musí být, v etn veškerých požadovaných doklad a p íloh, svázány do jednoho svazku. Jednotlivé listy nabídky uchaze zabezpe í tak, aby je nebylo možno z nabídky vyjmout. 5. Na první stran nabídky uvede uchaze své identifika ní údaje v souladu s 17 písm. d) zákona, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifika ní íslo, bylo-li p id leno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firmu nebo jméno a p íjmení, místo podnikání, pop ípad místo trvalého pobytu, identifika ní íslo, bylo-li p id leno, pokud jde o fyzickou osobu. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejst íku také údaj o tomto zápisu, v etn spisové zna ky, podnikatelé zapsaní v jiné evidenci údaj o tomto zápisu. Dále zde uchaze uvede jméno osoby pov ené pro styk se zadavatelem v pr hu zadávacího ízení a kontakt na tuto osobu (telefon, ovou adresu, ípadn fax) a ID své datové schránky, má-li ji z ízenu (pokud nemá, pak tuto skute nost uvede). 6. Uchaze uvede v nabídce nabídkovou cenu v len ní podle ásti VII. této zadávací dokumentace. 7. Sou ástí nabídky musejí být doklady prokazující spln ní kvalifikace bližší viz ást VI. této zadávací dokumentace. 8. Uchaze je povinen p edložit v nabídce návrh kupní smlouvy, který bude zahrnovat veškeré požadavky na pln ní p edm tu této ve ejné zakázky stanovené touto zadávací dokumentací. Návrh smlouvy musí být ze strany uchaze e podepsán osobou oprávn nou jednat jménem i za uchaze e. V p ípad podpisu jinou osobou než statutárním orgánem uchaze e, který je podle výpisu z obchodního rejst íku oprávn n jménem uchaze e jednat, musí být p iložena kopie zmocn ní této osoby. Smluvní vztah mezi zadavatelem a uchaze em bude upraven v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci. Uchaze nesmí ve smlouv pozm nit smysl t chto zadávacích podmínek nebo je jakkoliv zm ovat nebo obcházet. 8

9 9. Jako p ílohu nabídky uchaze p iloží CD s kompletní elektronickou verzí nabídky v etn návrhu smlouvy (návrh smlouvy ve formátu *.doc nebo adekvátním jako podklad pro p ípadnou úpravu návrhu smlouvy). IX. ÁST POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY Uchaze p iloží v souladu s 67 odst. 1 zákona doklad o poskytnutí jistoty k zajišt ní pln ní povinností uchaze e vyplývajících pro n j z ú asti v zadávacím ízení. Jistotu poskytne uchaze ve výši = ,-- K (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun eských). Jistotu poskytne uchaze bu formou bankovní záruky, pojišt ní záruky nebo složením výše uvedené pen žní ástky na ú et zadavatele. Poskytuje-li uchaze jistotu formou bankovní záruky, p edloží jako sou ást nabídky originál záru ní listiny, z jejíhož obsahu musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli pln ní až do výše zaru ené ástky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v p ípadech vymezených v 67 zákona. Originál záru ní listiny musí být vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl odd lit od ostatních dokument a vrátit uchaze i. Sou asn s originálem záru ní listiny uchaze vloží do nabídky rovn ž i jeho prostou kopii, která musí být pevn spojena s nabídkou. Uchaze je povinen zajistit, aby platnost této bankovní záruky za ínala nejpozd ji posledním dnem lh ty pro podání nabídek a aby platila po celou dobu zadávací lh ty. Má-li být jistota poskytnuta formou pojišt ní záruky, pojistná smlouva musí být uzav ena tak, že pojišt ným je uchaze a oprávn nou osobou, která má právo na pojistné pln ní, je zadavatel. Pojistitel vydá pojišt nému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 7 zákona pojistné pln ní. Platnost pojišt ní záruky musí za ínat nejpozd ji posledním dnem lh ty pro podání nabídek a trvat po celou dobu zadávací lh ty Poskytuje-li uchaze jistotu složením na ú et zadavatele, je nutné, aby tato ástka na ú et zadavatele u NB.ú , VS=I O uchaze e, byla p ipsána nejpozd ji v den, který je v oznámení zadávacího ízení uveden jako poslední den lh ty pro podání nabídek. Uchaze ve své nabídce poskytne doklad (v kopii) o odepsání p íslušné pen žní ástky z jeho ú tu ve prosp ch ú tu zadavatele. Uvoln ní jistoty prob hne v souladu s ustanovením 67 odst. 2 a 3 zákona. X. ÁST HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve ejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. a) zákona ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení v rámci tohoto kritéria prob hne v souladu s 79 zákona podle níže uvedených díl ích hodnotících kritérií: Parametr Váha I. nabídková cena 75 % II. doba poskytování záru ního servisu server 25% Parametry nabídky (díl í hodnotící kriteria) budou hodnoceny následovn : I. díl í HODNOTÍCÍ kritérium: Nabídková cena V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková výše nabídkové ceny bez DPH. II. díl í HODNOTÍCÍ kritérium: Doba poskytování záru ního servisu V rámci tohoto kritéria bude hodnocen záru ní servis v m sících poskytnutých nad rámec požadavku na minimální rozsah uvedeného v kapitole III. odstavci 1.5. zadávací dokumentace. 9

10 Zp sob hodnocení nabídek Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Jednotlivým nabídkám je dle díl ího kritéria p id lena bodová hodnota, která odráží úsp šnost p edm tné nabídky v rámci díl ího kritéria. V každém díl ím kritériu bude nejvýhodn jší nabídce p id leno 100 bod. Další nabídce bude p id len po et bod, který je výsledkem matematického výpo tu. Matematický výpo et bude proveden na dv desetinná místa. Pro kritérium, pro které má nejvýhodn jší nabídka minimální hodnotu kritéria, tedy nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom ru hodnoty nejvýhodn jší nabídky k hodnocené nabídce. Pro výpo et bude použit vzorec Po et bod = ( Cena min / Cena hodnocené * 100 ) Pro kriterium, pro které má nejvýhodn jší nabídka maximální hodnotu kritéria, tedy délka doby poskytování záru ního servisu v m sících, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pom ru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodn jší nabídce. Pro výpo et bude použit vzorec Po et bod = (Zár.S hodnocené / Zár.S max * 100 ) Takto p id lený po et bod bude následn p epo ítán dle váhy kritéria. Na základ sou tu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví po adí úsp šnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúsp šn jší je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového po tu bod. XI. ÁST ZÁV R 1. Zadavatel nehradí náklady na ú ast v zadávacím ízení. Nabídky zadavatel v souladu s 155 zákona uchaze m nevrací. Nabídku, kterou uchaze doru í po uplynutí lh ty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a bezodkladn vyrozumí uchaze e o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lh ty pro podání nabídek. 2. Uchaze m že podat nabídku osobn na podatelnu zadavatele nebo doporu en poštou na adresu uvedenou pro tento ú el v Oznámení o zakázce, a to tak, aby poslední den lh ty pro podání nabídek l zadavatel tuto nabídku k dispozici. Ing. Oleg Blaško vrchní editel úseku informa ních a komunika ních technologií 10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VIRTUALIZACE ČT 1/9 Název veřejné zakázky:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Bosna a Hercegovina. Organiza ní zajišt ní odborných stáží bosenských léka v eské republice. Zadávací dokumentace pro ve ejnou zakázku malého rozsahu

Bosna a Hercegovina. Organiza ní zajišt ní odborných stáží bosenských léka v eské republice. Zadávací dokumentace pro ve ejnou zakázku malého rozsahu Bosna a Hercegovina Organiza ní zajišt ní odborných stáží bosenských léka v eské republice Zadávací dokumentace pro ve ejnou zakázku malého rozsahu íjen 2012 .j.: 280728/2012- RA Identifika níúdajezadavateleapov

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více