Stručné informace k připravované Sociální reformě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručné informace k připravované Sociální reformě."

Transkript

1 3.Informace o Sociální reformě I převod dávkových agend z měst a obcí na úřady práce s účinností od Květuše Rusínková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Česká Lípa Stručné informace k připravované Sociální reformě. Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy. První etapa reformy spočívá ve sjednocení výplaty nepojistných dávek převodem sociálních agend z výkonu přenesené působnosti obcí do působnosti ÚP ČR a MPSV. Všechny dávky, příspěvky a podpory by měla od příštího roku vyplácet jediná státní instituce a tou je Úřad práce ČR. V současné době probíhá schvalování legislativy a na ministerstvu se připravují prováděcí vyhlášky k zákonům, ovšem podrobnosti o způsobu zajištění budou známy pravděpodobně až v prosinci 2011, takže v současné době nejsme schopni sdělit konkrétní podrobnosti k realizaci nových zákonů. Sociální reforma přinese řadu změn nejen v agendách, které zabezpečovaly obce, ale zásadní změny se týkají také oblasti zaměstnanosti a zejména oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob, kde byl přijat zcela nový zákon. V ostatních případech se jedná o novely stávajících právních předpisů. Oblast péči a zabezpečení zdravotně postižených osob: Jedná se o zcela nový zákon, jehož název a číslo prozatím neznáme, který nahrazuje zastaralý zákon č. 100/1988 Sb., a prováděcí vyhlášku č. 182/1991 Sb. Dochází ke zrušení mimo jiné nejvíce využívané roční dávky - příspěvku na provoz motorového vozidla, který je nahrazen novou dávkou na mobilitu, která je dávkou měsíční a to ve výši 400,- Kč. O dávku mobility si musí klienti požádat ihned v lednu na kontaktních místech úřadu práce, je vyplácena od měsíce podání žádosti. Určena je na dopravování osob starších jednoho roku, které jsou opakovaně v kalendářním měsíci dopravovány. Tyto osoby nesmí být umístěny v pobytových zařízeních nebo ve zdravotnickém zařízení. Podmínky se prokazují čestným prohlášením. Oprávněnou osobou bude osoba s postižením v oblasti mobility a orientace a posuzování zdravotního stavu bude prováděno dle zákona o sociálních službách tzn.. formou žádostí ÚP o vypracování posudku posudkovou lékařkou OSSZ. Další změna je v oblasti stávajících průkazů TP, ZTP a ZTP/P pro zachování všech výhod držitelů průkazů bude v legislativě i nadále zakotveno toto označení průkazů, změní se pouze samotný nosič papírové průkazy budou nahrazeny tzv. sociální kartou. Výhody spojené s užívání průkazů zůstanou zachovány v dnešní podobě. Platnost stávajících průkazů skončí nejdéle do Informaci o této skutečnosti obdrží klienti v oznámení, které jim obecní úřad obce s rozšířenou působností do rozešle. Výhody o bezplatném užívání dálnic i nadále platí pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. V přechodném období mají majitelé těchto průkazů splněnu podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu a to od nejdéle dle platnosti průkazu do Ve vazbě na poskytnuté mimořádné výhody byla vydávána speciální označení 01 a 02, která rovněž tak platí v přechodném období do konce roku V současné době je speciální označení 01 vyměňováno za nové parkovací průkazy 07. Změna je také ve výdeji speciálního označení 02 pro osoby s postižením sluchu, které je vydáváno již držiteli řidičského oprávnění a ne majiteli vozidla. 1

2 Nadále budou nové parkovací průkazy a označení O2 vydávány obecním úřadem s rozšířenou působností, v České Lípě to je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Podle nového zákona budou poskytovány příspěvky na zakoupení zvláštních pomůcek, mezi které je zahrnuta dávka na pořízení motorového vozidla, úpravu bezbariérového bytu a na pořízení vodícího psa. Je v legislativě ošetřen vstup do obydlí k provedení sociálního šetření pro účely příspěvku na zvláštní pomůcky a to k ověření, zda osoba může pomůcku používat ve svém sociálním prostředí, jaké další pomůcky, předměty a zdravotnické prostředky využívá. Nově je ale v zákoně pevně stanovena spoluúčast klientů ve výši ,-Kč. V případě nedostatku finančních prostředků mohou klienti požádat o snížení spoluúčasti na základě majetkových poměrů. Posouzení bude probíhat podle zákona o pomoci v hmotné nouzi - dle stanoveného klíče. Celkový součet poskytnutých příspěvků na zvláštní pomůcky nesmí přesáhnout v 60 kalendářních měsících ,- Kč. Na rozdíl od minulosti na pořízení ostatních kompenzačních pomůcek jako je stropní zvedací zařízení, schodišťové plošiny a schodolezu se příspěvek nově neposkytuje, tato zařízení budou pouze půjčována. Rozhodovat o výpůjčce bude úřad práce formou zavření smlouvy, klienti budou hradit montáž a opravy. Oblast hmotné nouze: Výše dávek bude změněna dle zákona o životním a existenčním minimu, ale nově na výši dávky již nebude mít vliv výkon veřejné služby a aktivní hledání zaměstnání dokládané doposud orgánu pomoci v hmotné nouzi. Dále je zrušena položka možného zvýšení dávky při hledání zaměstnání tzn. veškeré motivační prvky směrem ke klientům. Nově je osobou v hmotné nouzi osoba v psychiatrické léčebně a v LDN a výše dávky bude v těchto případech ve výši existenčního minima. Změna je rovněž u doplatku na bydlení kde dochází ke zrušení podmínky výplaty příspěvku na bydlení, nově je podmínkou pouze poskytování příspěvku na živobytí. Již není podmínkou pro poskytnutí hledání levnějšího přiměřeného bydlení a vyplácí se již v aktuálním měsíci. Veřejná služba bude i nadále tzv. službou veřejnosti, ale bude vykonávána v obci na základě smlouvy obce s ÚP, nebo ÚP uzavře smlouvu s jinými subjekty. Pojištění zajišťuje ÚP, rovněž tak by měl hradit náklady spojené s ochrannými a pracovními pomůckami. Vykonávat ji budou osoby v hmotné nouzi a nově uchazeči o zaměstnání po dobu trvání evidence na ÚP déle jak 2 měsíce, odpracovat by měli 20 hodin týdně. Pokud občan nenastoupí na VS, je jeho evidence ÚP ukončena a pro zákon o HN tzn. že osoba není v hmotné nouzi. Nově je zaváděna tzv. Sociální karta, která bude sloužit k identifikaci oprávněné osoby směrem k Jednotnému informačnímu systému, měly by se na ně vyplácet veškeré podpory, dávky a příspěvky. Oblast zákona o sociálních službách: Změny se týkají zejména těchto oblastí: - úhrady za pobyt a zůstatek příjmu: po uhrazení poplatku za bydlení a stravu v pobytových zařízeních dnes klientům zůstává 15% příjmu jako tzv. kapesné. Nově to bude nastaveno tak, že si uživatel může požádat o snížení úhrady a čestným prohlášením deklarovat, že nemá příjmy vlastní ani osoby, které jsou k němu povinny výživou. Jak se to bude přesně v praxi realizovat doposud není známo 2

3 - u PnP vyplácených příjemcům mladším 18ti let dochází ke změně ve výši dávky. Od nového roku si musí rodiny se zdravotně postiženými dětmi zvolit způsob výplaty rodičovského příspěvku v návaznosti na výplatu PnP a to nejdéle do konce ledna. Výplata bude ve výši 3 nebo 6 tisíc. Jedná se o složitou problematiku výpočtu a je třeba si toto vyřizovat přímo na úřadech práce. - Nově se zavádí institut asistent sociální péče, který nahrazuje dosavadní terminologii poskytování péče fyzickou osobou. Osoba blízká je i nadále stejně definovaná. V případě poskytování potřebné péče asistentem musí být uzavřena smlouva dle občanského zákoníku a musí být vydáván doklad o úhradě. - zavedení sociální karty v sociálních službách - do doby než bude pravomocně ukončen výběr poskytovatele služeb v systému sociálních karet, budou výplaty prováděny stávajícím způsobem. - změny ve způsobu posuzování stupně závislosti: OSSZ bude provádět posuzování nutnosti poskytované péče v 10 oblastech, opět ve vazbě na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. V posuzování dle nových požadavků budou objektivněji hodnocena psychická onemocnění. - Zpřísnění je v oblasti neplnění povinností jako např. neoznámení změny poskytovatelů, změny adresy apod. kdy dojde k zastavení výplaty PnP a jeho obnovená výplata náleží až od 3. měsíce od zastavení, takže klienti přijdou o dávku za dva měsíce - změny v oblasti financování systému sociálních služeb nejsou t.č. je prodloužené období pro rozdělování finanční podpory ministerstvem - vyúčtování sociálních služeb: Kontroly využívání PnP bude provádět ÚP, příjemce musí mít nově k prokázání rok zpětně doklady o provedených úhradách za poskytnutou péči osobním asistentem nebo poskytovatelem sociálních služeb. Písemné vyúčtování pobytového zařízení musí být předáno příjemci do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce a bude sloužit k prokázání nároku na výplatu PnP. - Nově bude příspěvek na péči vyplácen i do dětských domovů. Podmínkou ale bude, že si zařízení podá žádost o registraci sociálních služeb. V případě, že se nebude moci prokázat podanou žádostí o registraci, nebude nárok na PnP v případě umístění dítěte. - Novinkou je pomoc rodinám, které pečují o děti, které jsou příjemci příspěvku na péči. V případě, že jejich příjem je nižší než dvojnásobek životního minima všech společně posuzovaných osob, mohou požádat o zvýšení o 2.000,- Kč a to v případech kdy je příjemcem nezaopatřené dítě vyjma těch, které jsou v pěstounské péči nebo v zaopatření zařízení pro děti a mládež nebo je příjemcem rodič pečující o nezaopatřené dítě do 18 let. Tyto rodiny si mohou žádat a dokládat nárok čtvrtletní příjmy. Bohužel nové žádosti zatím nejsou v tisku a pravděpodobně budou pouze na webových stránkách MPSV ČR. Zcela nově je v zákoně o sociálních službách nastaven institut sociální práce na obcích: Jak bude konkrétně nastavena sociální práce na obcích a obecním úřadě s rozšířenou působností ve výkonu přenesené působnosti, bude známo z prováděcí vyhlášky, která bude k dispozici až koncem prosince Rovněž tak vydání dalších metodických pokynů se předpokládá až na konci roku. Úřady práce by měly poskytovat informace o možných nárocích na dávky, pomáhat se zpracováním formálních náležitostí při podávání žádostí o dávky, provádět sociální šetření k dávce, vést spisovou dokumentaci a související administrativní práce, spolupracovat s institucemi a lékařskou posudkovou službou, připravovat podklady pro rozhodnutí o nárocích na dávky, provádět kontroly způsobu využití poskytovaných dávek. Obsahem vyhlášky a metodického pokynu k činnosti sociálních pracovníků na obcích bude popis metod sociální práce - půjde o to zvolit tu správnou, určit čas, jak dlouho bude potřeba s klientem pracovat, než dojde ke zlepšení jeho situace a vše zapracovat do nového formuláře Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi, který bude k dispozici v informačním systému dávek ÚP. Dále budou sociální pracovníci spolupracovat s ostatními institucemi poskytovateli služeb na daném území, ÚP, školami apod. Výsledek sociální práce by se měl projevit ve výši vyplacených dávek. 3

4 Rovněž tak v oblasti příspěvku na péči bude nutná spolupráce obcí a ÚP: nárok na dávku bude vyhodnocován pracovníkem ÚP, který provádí sociální šetření i kontrolu využívání. Pokud ale dojde ke zjištění nesprávného využití, k potřebě změny poskytovatele, zajištění opatrovníka či jiného příjemce, bude nutná spolupráce s obcí a tyto činnosti bude vykonávat sociální pracovník obce. Již nyní je k dispozici dokument Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti. V tomto dokumentu je zpracována koncepce, kterou může obec převzít k vlastnímu výkonu činnosti v oblasti sociální práce. V případě činnosti obce s rozšířenou působností bude výstupem sociálního pracovníka Standardizovaný záznam pro potřeby úřadu práce. Zpětné nahlížení do programu úřadu práce, do spisů klientů, bude nastaveno dle pokynů úřadu práce a o přístupová hesla bude moci obec požádat pouze pro činnost sociálních pracovníků. Přímé spojení nebude, pouze přes internetové připojení, obci bude stávající program OK odejmut, databáze nebude přístupna ani k nahlížení. Výkon sociální práce budou nově moci zabezpečovat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle zákona o sociálních službách. V současné době máme za sebou předběžná jednání s úřadem práce týkající se přechodu zaměstnanců a převodu agend a spisové rozluky. T.č.máme informace z ÚP ČR v tom smyslu, že stávající trojkové agendy mají být připraveny k předání na jednotlivá kontaktní pracoviště ÚP a sice KOP Česká Lípa, Doksy a Mimoň. Znamená to, že občané z příslušného spádového území se budou obracet se svými žádostmi na tato pracoviště. Předpokládáme, že v době, kdy bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozesílat informační dopisy klientům, bude způsob zajištění jednotlivých agend úřadem práce znám a budeme moci občanům sdělit konkrétní informace. Dokument Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti jako podklad pro podobu sociální práce v přenesené působnosti od upřesňuje činnosti obcí v přenesené i samostatné působnosti v oblasti metod sociální práce za účelem sociálního začlenění osob a skupiny osob: Je zde specifikována činnost obecní samosprávy tzn. Jsou zde vyjmenovány sociální problémy včetně cílové skupiny klientů a popis metod sociální práce. Obec: - vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci a sociální či související služby - realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování - podporuje finančně sociální práci v obci a sociální či jiné související služby - vytváří koncepci pro-rodinné politiky obce - spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi - sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci - realizuje protidrogovou politiku v obci - realizuje pro-rodinnou politiku v obci - zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti - zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří v obci - zabývá se problematikou národnostních menšin a etnik - vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí - zajišťuje zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením - zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci - zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory - zajišťuje terénní sociální práci pro neorganizovanou mládež s cílem zkvalitnění života v obci - zajišťuje aktivizační služby pro výše uvedené cílové skupiny 4

5 - na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů - vykonává funkci opatrovníka. Jak již bylo zmíněno, tuto sociální práci budou moci vykonávat sociální pracovníci, kteří splňují odbornost podle zákona o sociálních službách. Dále je v tomto dokumentu specifikována sociální práce ve výkonu přenesené působnosti v oblasti hmotné nouze a sociálních služeb, je zde stanoveno, jak budou plněny úkoly v této oblasti a jak budou zaměstnanci obcí vstupovat do obydlí a vykonávat sociální práci při řešení situací osob a jak budou spolupracovat se sociálními pracovníky úřadů práce. 5

6 4.Informace k novým občanským průkazům od a s tím souvisejícím odstávkám agendě občanských průkazů a cestovních dokladů Mgr. Vlasta Chroustová- vedoucí správního odboru, MěÚ Česká Lípa popřála všem hezký den, informací moc nemá, pokusila se dát informace do přehledné formy viz příloha: Od se budou vydávat nové občanské průkazy, tzv. e-op se strojově čitelnými údaji (nadále SČÚ), se SČÚ a kontaktním elektronickým čipem a bez SČÚ. SČÚ je digitální zpracování podoby občana a jeho digitalizovaný podpis. Na žádost bude možné vydat OP dětem do 15 let věku, a OP občanům, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR. Doba platnosti OP bude 10 let u občanů starších 15 let, 5 let u občanů mladších 15 let a bez SČÚ 6 měsíců, 3 měsíce a 1 měsíc podle důvodu vydání. Občanské průkazy budou vydávat nadále jen OÚORP, a to kterýkoli OP se SČÚ, bez SČÚ se příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností řídí místem TP. Matriční úřady budou kompetentní zadržet neplatný OP nebo OP, o kterém se dá předpokládat, že bude zneplatněn (poškozený, zničený, neoprávněné změny, podstatná změna podoby), vydat potvrzení o OP (ztráta, odcizení, poškození atd. a rovněž z důvodů, pro které byl OP zadržen). Digitální fotografie pořízená na pracovišti občanských průkazů se nevyžaduje v případě, že digitálním způsobem pořízená fotografie není starší než 1 rok, že občan výrazně nezměnil podobu a že o to požádá. Dále se nepořizuje digitální fotografie v případě, že byla digitální fotografie pořízená fotografem, bezodkladně prostřednictvím datové schránky poslaná MV včetně osobních údajů občana a údaje o tom, kde si o OP požádá. Musí si pak požádat do 60 kalendářních dnů od doručení, jinak je fotografie zlikvidována. Takovou žádost může podat i v elektronické podobě (DS, el.pošta se zaruč. podpisem). V případě digitální fotografie zpracované fotografem může žádost předložit i jiná osoba (bez plné moci). Do občanského průkazu se na žádost občana od nebude zapisovat údaj o osobním stavu a místě trvalého pobytu. Mobilní pracoviště pro občany, jejichž zdravotní stav nebo omezení na svobodě nedovoluje dostavit se na OÚORP osobně podle neoficiální informace nebudou k dispozici dříve než v polovině příštího roku. Z toho důvodu za spolupráce OSVaZ rozšířena informace do domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou, stacionářů apod., aby si občané, pokud platnost jejich občanského průkazu končí v první polovině roku 2012 a nemohou se na příslušné pracoviště OÚORP dostavit osobně, požádali, o OP ještě letos. Jinak tuto situaci bude možné řešit digitální fotografií pořízenou fotografem. Správní poplatky: Za OP vydaný za ztracený, odcizený, zničený atd. 100 Kč Za OP bez SČÚ na 1 až 3 měsíce 100 Kč (poplatek 100 Kč nebude vybírán za OP na 1 měsíc vystavený po ztrátě platnosti v období od 15. do ) 6

7 Za OP občanu mladšímu 15 let Za OP s KEČ Za odblokování BOK 50 Kč 500 Kč 100 Kč. DŮLEŽITÁ DATA: listopadu CD odstávka, nelze žádat ani předávat e-pas (blesk lze) listopadu OP poslední den pro podání žádosti o OP na nepříslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na matričním úřadu prosince OP poslední den pro podání žádosti o OP na OÚORP místně příslušném prosince OP až do lze vydávat pouze OP s dobou platnosti 1 měsíc (bez správního poplatku) prosince CD poslední den pro podání žádosti v zahraničí prosince CD poslední den pro podání žádosti na OÚORP prosince CD do nebudou e-pasy ani předávány. 7

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy.

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Publikace Nápadník 2012 existuje ve dvou různých vydáních (původní vydání z konce roku 2011 a dotisk vydaný v polovině roku 2012). Verzi

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Aktuální otázky ze sociální oblasti

Aktuální otázky ze sociální oblasti VI. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Aktuální otázky ze sociální oblasti 14. dubna 2011 Otrokovice Mgr. Taťána Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje pro sociální věci, národnostní otázky

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn K části první Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 4b (1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října 2011. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října 2011. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ 329/2011 Sb. ZÁKON ze dne 13. října 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Změna: 141/2012 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 306/2013 Sb. Parlament se usnesl

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Úřad práce informuje :

Úřad práce informuje : Úřad práce informuje : Od 1. 7. 2012 bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů - skarty skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek dávky pomoci v hmotné nouzi dávky pro osoby se zdravotním

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV Cíle reformy pro rok 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které by měly počátkem roku 2011 zahájit legislativní

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H : 329. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

Předpis č. 329/2011 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. Jste zde: Zákony pro lidi > Sbírka zákonů ČR > Ročník 2011 > Předpis č. 329/2011 Sb. Předpis č. 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Ze

Více

Opatření děkana č. 54/2012

Opatření děkana č. 54/2012 Opatření děkana č. 54/2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 54/2012 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Úřad práce České republiky generální ředitelství

Úřad práce České republiky generální ředitelství Dobrý den, Paní Strnadová, posílám požadované odpovědi. 1. Jaká bude nová struktura jednotlivých referátů fungujících od začátku ledna 2012 v nových Úřadech práce? 2. Bude toto složení referátů zcela stejné

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR

Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR Dvě dávky na bydlení Úřad práce ČR zajišťuje výplatu dávek na bydlení ze dvou systémů: příspěvek na bydlení dávka ze systému státní sociální podpory

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více