Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 V. VYBRAN METODY MATEMATICK STATISTIKY Neoci ln u ebn text pro Matematiku V, FS,FM TUL, { st.. Volf, b ezen 1999 D se ci, e p edm tem teorie pravd podobnosti je tvorba a studium matematick ch model pro n hodn d je ( i pro popis neur itosti v bec), zat mco matematick statistika se zab v anal zou v sledk n hodn ch d j. K tomu si vybudovala a st le roz i uje matematick apar t i matematickou teorii k pou it tohoto apar tu, teorii induktivn ho uva ov n (inference). Neboli kolem metod matematick statistiky je umo nit z v ry (a zd vodnit je) o n jak m syst mu i v p pad, e na e informace o n m je zna n ne pln, je v sledkem n jak ho n hodn ho d je. roto e tuto informaci ( i jej st) v t inou obdr me ve form dat (t.j. pozorovan ch daj ), je matematick statistika pova ov na za v du o anal ze dat. M eme ji v ak pova ovat za v du o anal ze informace v bec. 1 Opakov n z kladn ch pojm teorie pravd podobnosti edstavme si d j, jeho v sledek nem eme p edem jednozna n ur it (veli inu, jej hodnotu nezn me a v me jen, z jak mno iny ona hodnota m e b t). V echny mo n v sledky i mo n hodnoty (ozna me je f!g) tvo prostor element rn ch jev. Zaj m me se bu o pravd podobnost jednotliv ch v sledk (jev )! (- je-li jich kone n i nanejv spo etn mnoho) i o pravd podobnost n kter ch jejich mno in. Za t m elem si zvol me -algebru A jako syst m podmno in A. Je-li 0 pravd podobnostn m ra na A, tak ( A 0 ) naz v me pravd podobnostn prostor. okud tuto konstrukci transformujeme m itelnou funkc X(!) na re lnou p mku, X = X(!) naz v me n hodn veli ina. N hodn veli ina tedy ur uje pravd podobnostn prostor na R, se syst mem podmno in B (borelovsk mno iny) a s pravd podobnostn m rou (B)= 0 (X ;1 (B)) pro B B. M ra se naz v z kon rozd len n hodn veli iny X. M e b t diskr tn ho typu, tj. m me pro ur it hodnoty x j j = 1 ::: pravd podobnosti (X = x j ). Distribu n funkce je pro jak koli rozd len denov na jako F (x) = (X < x). ro diskr tn rozd len je to tedy schodovit, po stech konstantn funkce, neklesaj c, spojit zleva. okud existuje funkce f(x) 0 takov, e F (x) = R x ;1 f(s) ds, f(x) se naz v hustota a rozd len je spojit ho typu. Samoz ejm, je mo n si p edstavit rozd len sm en ho typu. N kolik n hodn ch veli in tvo n hodn vektor X = (X 1 ::: X n ). Informaci pro statistickou anal zu obdr me ve form dat, kter pova ujeme za realizace zkouman ch n hodn chveli in. N hodn m v b rem rozum me vektor slo en znez visl ch a stejn rozd len ch n hodn ch veli in (pou v se anglick zkratky i. i. d. =independent, identically distributed). slo n je rozsah v b ru. N hodn v b r je model pro situace, kdy pozorujeme n nez visl ch, \stejn ch" objekt, nebo opakujeme nez visle n kr t tent pokus. N hodn veli ina X i je modelem pro onu veli inu, kterou na dan ch objektech zkoum me. Slovo "v b r" m sv j p vod a v znam v tom, e b n p i zkoum n velk ch soubor objekt (v robk, pacient, obyvatel, opakuj c ch se jev ) jsme za rozumnou dobu a s rozumn mi n klady schopni zjistit daje jen o n vybran ch objektech. A tedy na 1

2 z klad v b ru d l me z v ry o charakteristik ch cel ho souboru. klady jsou nasnad : nam tkov i v b rov kontrola v robk, v zkumy ve ejn ho m n n, testov n l ebn ch postup. D le itou praktickou ot zkou je tedy i zaji t n reprezentativn ho (skute n n hodn ho) v b ru zkouman ch objekt z cel ho souboru. Tak e je nutn zkoumat i ot zky p pravy z sk v n dat (t.zv. "design"), pokud jsme schopni situaci ovlivnit tak aby v sledek p inesl co nejv ce informace. asto se p edpokl d, e pozorovan n hodn veli iny maj z kon rozd len z ur it t dy rozd len s distribu n funkc F (x), kde R k je nezn m parametr. kolem je pak p edev m odhad tohoto parametru, p padn testov n hypot z o n m. S m odhad je funkc pozorovan ch n hodn ch veli in, je to n jak m iteln funkce T(X) zr n to R k (pro m itelnou funkci n hodn ch veli in se n kdy pou v v razu statistika). Odhad je tedy op t n hodn veli ina ( i vektor), konkr tn \odhad" aktu ln hodnoty parametru je hodnota T(x), kdy x je realizace X. Uspo dan n hodn v b r je v b r vznikl permutac po ad veli in n hodn ho v b ru tak, aby X (1) X () X (n). Nech F (x) je distribu n funkce rozd len X i, ozna me j (x)= n j F (x)j (1;F (x)) n;j, je to pravd podobnost (v souladu s binomick m z konem rozd len ), e pr v j z n n hodn ch veli in je men ch ne x. ak rozd len X (r) (r-t po dkov statistiky) m distribu n funkci F r (x)= n j=r j (x). Je ob as dobr zn t aspo rozd len minima a maxima z (X 1 ::: X n ). rvn z konitost, kter si lid v imli, kdy se zab vali anal zou n hodn ch d j (by t eba jen v souvislosti s hazardn mi hrami), byl z kon velk ch sel. Na n m jsou zalo eny nejjednodu odhady pravd podobnost jev. ZV v situaci n hodn ho v b ru k, e p i r stu rozsahu v b ru n! 1, s pravd podobnost 1 (tj. skoro jist, pro skoro v echny realizace) X n = 1 Xi ;! EX n 1, ale tak nap. 1 n X i ;! EX 1 (pokud EX 1, resp. EX 1 existuj ). Tedy v b rov pr m r je siln konzistentn m odhadem st edn hodnoty, i proto se jako odhad pro var X 1 u v (mimo jin ) n = 1 (Xi ; X n n ). Z rove, v a = X n se dos hne min a (Xi ; a), neboli X n lze pova ovat za odhad metodou nejmen ch tverc pro EX. To je dal idea pro odhadov n parametr, vyu van zejm na v anal ze regrese. Dal z konitost je vyj d ena v centr ln limitn v t - CLV. V situaci n hodn ho v b ru, pokud EX i = varx i = jsou kone n, plat, e rozd len veli iny p X n n; se bl N(0 1), tj. standardn mu norm ln mu, p i n!1. Obdobn vlastnosti se projevuj izaobecn j ch podm nek ne je situace n hodn ho v b ru. CLV n m ukazuje na ur it v sadn postaven norm ln ho rozd len jak v modelech, tak v aplikac ch, tj., jak uvid me, v statistick anal ze dat. Odhady z kladn ch charakteristik rozd len pravd podobnosti edstavme si n hodn v b r X = (X 1 :::X n ), tj. nez visl stejn rozd len veli iny (p padn jejich realizace { data). M eme si je tak p edstavit jako nez visl kopie n jak n hodn veli iny X. Chceme se z jejich hodnot dozv d t n co o p slu n m rozd len pravd podobnosti.

3 Odhad st edn hodnoty: pr m r X n = 1 ni=1 X n i. irozen m odhadem st edn hodnoty EX je aritmetick Odhad rozptylu (v b rov rozptyl): Rozptyl varx se odhaduje veli inou s = 1 ni=1 (X n;1 i ; Xn ) = 1 ( n n;1 i=1 Xi ; n X n ) p padn ^ = 1 ni=1 (X n i ; Xn ). Rozd l mezi ob ma odhady je nepatrn, ale jak uvid me, s je nestrann a proto se mu d v p ednost. Veli inu s pak naz v me (v b rov ) sm rodatn odchylka, neboli slou jako odhad sm rodatn odchylky. Dal v b rov charakteristiky, tj. charakteristiky spo ten z dat, kter mi se odhaduj p slu n charakteristiky rozd len n hodn veli iny X: v b rov medi n { uspo d me-li n hodn v b r podle velikosti, tj. X (1) X () ::: X (n), pak, v p pad lich ho n je v b rov medi n roven X ( n+1, tj."prost edn " po dkov statistice, v p pad sud ho ) n pak vezmeme pr m r mezi n-tou a n+1-tou po dkovou statistikou, med ^ = 1(X ( n + ) X ( n +1) ): v b rov -kvantil pro (0 1) { je denov n analogicky. Je to takov bod ^q, e X ([n]) < ^q <X ([n]+1), kde [a] ozna uje celou st z sla a. Krom medi nu, co je kvantil pro =0:5, se asto u vaj i kvartily, ^q 0:5 a ^q 0:75. Mezikvartilov rozp t ^q 0:75 ; ^q 0:5 je pak u v no jako pomocn charakteristika rozpt lenosti dat. mod ln hodnota (modus) { je denov n jako hodnota, kter se vyskytuje mezi daty ast ji ne ostatn hodnoty. roto e odhady charakteristik (parametr ) rozd len pravd podobnosti jsou denov ny jako funkce n hodn ch veli in, jsou samy tak n hodn mi veli inami. Teprve v moment, kdy m me k dispozici realizace { data, dostaneme i konkr tn hodnoty odhad..1 Teorie bodov ho odhadu parametr Uva ujme n hodn vektor X =(X 1 ::: X n ), jeho distribuce z vis na parametru. Jak jsme ekli, nej ast j p pad Y F X (x ) = n F (x i ) odpov d n hodn mu v b ru, kdy slo ky X i jsou nez visl mi kopiemi t e n hodn veli- iny X 1, F je jej distribu n funkce. Nech p itom R k i=1 3

4 Formulace probl mu: edstavme si, e zn me sice tvar funkce F, ale nezn me spr vnou hodnotu parametru. roto chceme na z klad pozorov n n hodn ch veli in X = (X 1 X ::: X n ) vytvo it odhad, tj. vybrat jejich funkci (statistiku) T n (X), kter by \co nejl pe" nezn m parametr odhadla. Ozna me E var st edn hodnotu, rozptyl v situaci, kdy je skute n hodnota parametru. Slovo "skute n " samoz ejm znamen jen n (pravd podobnostn ) model reality, nep mo realitu. N kter " douc " vlastnosti odhad : 1. Nestrannost (nevych lenost): Kdy pro ka d plat E ft n (X)g = : Nap klad pr m r z n hodn ho v b ru X n je nestrann odhad pro EX 1, zrovna tak, je-li s n = 1 ni=1 (X n;1 i ; X) tak Es n = var(x 1 ), neboli s n je nestrann odhad pro var(x 1 ).. Siln konzistence: Je-li skute n hodnota parametru,tak lim n!1 T n (X) = s pravd podobnost 1. -konzistence: T n (X) ;! v pravd podobnosti. 3. Ecience (vydatnost): Odhad (estim tor) T n (x)jeecientn, kdy pro ka d jin odhad T n(x) maj c kone n druh moment plat tj. pro nestrann odhady pro ka d. E f(t n (X) ; ) ge f(t n(x) ; ) g var (T n (X)) var (T n(x)) 4. Asymptotick normalita: D k CLV v me ji, e (za ur it ch podm nek) se rozd len veli iny p n X ; EX s bl standardn mu norm ln mu rozd len, p i n! 1. T to vlastnosti se k asymptotick normalita (normalita v limit ). Tak e pr m r X je asymptoticky norm ln m odhadem st edn hodnoty EX. odobn vlastnost plat i pro mnoho dal ch odhad, nap klad pro n kter odhady po tan metodou maxima v rohodnosti. robl m s asymptotick mi vlastnostmi (takovou vlastnost je i konzistence) je ten, e v praxi v dy pracujeme s kone n mi po ty veli in (dat) a t ko se odhaduje chyba, kter se dopou t me p i pou it aproximace norm ln m rozd len m. 4

5 . Odhady z t d n ch dat om rn asto (zvl je-li pozorov n mnoho) se m e st t, e m sto N pln ch pozorov n veli iny X m me k dispozici jen etnosti v skytu napozorovan ch hodnot v ur it ch intervalech. Jin mi slovy, obor mo n ch hodnot veli iny X ( ekn me, interval ha bi) je rozd len do M interval a = a 0 <a 1 <a <:::<a M;1 <a M = b a zn me pouze po ty N m,kolik pozorov n padlo do intervalu ha m;1 a m ) m =1 ::: M. Jak nyn odhadneme EX avarx? Nejjeddnodu eji tak, e pro ka d interval si zvol me "reprezentativn " hodnotu Z m,a p edstav me si, e pr v ona nastala N m -kr t. ak, pochopiteln, odhadneme EX avarx jako ~X = 1 MX MX N m (Z m ; X) ~ : N N m Z m ~ = 1 N m=1 m=1 Takov to odhady ji zpravidla nejsou nestrann. Konzistentn mohou b t, pokud p i zv t- ov n po tu dat N zv t ujeme i po et t d M (a t dy "zu ujeme"). Nejjednodu volba "z stupc " t d jsou prost st edy t d. ot e mohou nastat s krajn mi t dami, kter jsou n kdy zna n ir ne ostatn (pokr vaj irok oblasti nep li pravd podobn ch hodnot). Vol me pak pro n n jakou rozumnou zastupuj c hodnotu, t eba Z 1 = a 1 ; (Z ; a 1 ) Z M = a M;1 +(a M;1 ; Z M;1 ), apod..3 Metoda maxim ln v rohodnosti V rohodnostn funkce je, zhruba e eno, pravd podobnost pozorovan ch dat x = x 1 ::: x n, p i dan hodnot parametru. ro spojit p pad je v rohodnostn funkce denov na jako L (x) =f X (x ): Je to tedy hustota odpov daj c realizovan hodnot n hodn ho vektoru X p i hodnot parametru. Obdobn L (x) = fx 1 = x 1 X = x ::: X n = x n g = (X = x ) pro diskr tn p pad. V p pad n hodn ho v b ru je tedy L (x) = Q n i=1 f(x i ) pro spojit, resp. Q (X i = x i ) pro diskr tn rozlo en pravd podobnosti. Uva ujme n hodn v b r z rozd len pravd podobnosti, kter m distribu n funkci F (x ), je nezn m parametr. MAXIM LN V ROHODN ODHAD. Jde o jednu z neju van j ch metod odhadu parametru. Za maxim ln v rohodn odhad parametru v r mci rozd len s distribu n funkc ff X (x )g p i nam en ch hodnot ch x = x 1 x ::: x n prohl s m tu hodnotu 0, pro kterou je v rohodnostn funkce L (x) maxim ln, tj. L (x) L 0 (x) pro v echna, neboli ^ = T n (x) =argmax fl (x)g: roto e log L m maximum v t m e bod jako L, bod maxima se prakticky hled e en m v rohodnostn rovnice d log L (x) =d = 0. V p pad v cerozm rn ho parametru jde 5

6 tedy o soustavu log L (x) j = 0, asto je nutn je e it iterativn, nap. Newtonov m algoritmem. Jde tedy o lohu optimalizace, ve slo it j ch p padechm e b t v ce lok ln ch maxim (tj. v ce e en v rohodnostn ch rovnic), c lem je naj t maximum glob ln. Vlastnosti maxim ln v rohodn ch odhad 1. Existuje-li ecientn odhad parametru, pak je jedin m e en m v rohodnostn rovnice.. Jestli e mno ina fx : f(x ) > 0g nez vis na, pak maxim ln v rohodn odhad je klady a) siln konzistentn, b) invariantn, tj. g(t n (x)) je rovn maxim ln v rohodn odhad pro parametrickou funkci g(), je-li tato jednozna n. c) Asymptoticky norm ln { rozd len n hodn veli iny p n(t n (X);)konverguje p i n!1k rozd len N(0 ), kde = f=()g ;1 =() je tak zvan Fisherova informace, ) =() =E =f(x )) Jako odhad =() se u v ; 1 D, kde D = n log L (x) k je matice druh ch derivac logaritmu v rohodnostn funkce, do kter nav c dosazujeme odhad. 1. Norm ln rozlo en. V rohodnostn funkce n-rozm rn ho n hodn ho v b ru je ny 1 p exp (; (x ) i ; ) : i=1 otom log L (X) ;n log ; n (X i ;) i=1. Chceme spo st odhady a. Vid me, e e en maximalizace p es nez vis na a je toto n s e en m metodou \nejmen ch tverc ", tj. min (Xi ; ), ^ n = X n (v b rov pr m r). D log L = ; n + (Xi ;), neboli 3 n = 1 (Xi ; ), pokud zn me. okud n ne, dosad me ^ n a dostaneme ^ n = 1 (Xi ; X n n ) = n;1 n s n (tj. nen to odhad zcela toto n s nestrann m odhadem s n).. Binomick rozlo en je vlastn sou et n i.i.d. n hodn ch veli in X i s rozd len m Bernoulliho (neboli alternativn m) s (X i =1)=p (X i =0)=1; p. L p (y) = (Y = y)= n! p y (1 ; p) n;y y log L p (y) = log n! + y log p +(n ; y)log(1 ; p): y 6

7 e en v rohodnostn log = y p ; n;y 1;p = 0 je z ejm ^p n(y) = y n. Lehce ov me, e jde o nestrann odhad p, nebo v me, e n hodn veli ina Y m EY = np atedye ^p n (Y )=np=n = p: p okud jde o asymptotickou normalitu, zn me ji u z aplikace CLV: plat, e rozd len n p^p n;p p(1;p) konverguje k N(0 1) rozd len p i n!1..4 Odhad distribu n funkce a hustoty Distribu n funkce n. v. X je denov na jako pravd podobnost jevu X < x, F (x) = (X < x). M jme n hodn v b r X 1 ::: X n z rozd len, kter m distribu n funkci F. ro ka d pevn x je F (x) vlastn parametrem binomick ho rozd len v skytu jevu X < x v n pokusech. Maxim ln v rohodn m odhadem F (x) je proto relativn etnost v skytu jevu fx i < xg, F n (x) = 1 n ni=1 1[X i < x], kde 1[] je indik torov funkce (tj. =1 pokud X i < x, =0 jinak). Tomuto odhadu se k empirick distribu n funkce { je to vlastn distribu n funkce pro "empirick " (napozorovan ) rozd len, kter by ka d realizovan hodnot (z n realizovan ch dat) p i adilo "pravd podobnost" 1=n. Jak je vid t, tato funkce je schodovit, po stech konstatn, spojit zleva, neklesaj c. Samoz ejm, proto e je sestrojena z n hodn ch veli in, je (pro ka d pevn x) F n (x) n hodn veli ina, a proto e vyjad uje relativn etnost, je to veli ina binomick, F n (x) Bi(n p = F (x)). Nejen e m (pro ka d pevn x) tyt dobr vlastnosti jako odhad parametru p v binomick m rozd len, ale nav c (pro spojit rozd len ) plat : D n = sup jf n (x) ; F (x)j ;! 0 s pravd podobnost 1: x T to vlastnosti lze vyu t k testu hypot zy o tom, e v b r poch z z rozd len s danou distribu n funkc. Tento postup je zn m jako test Kolmogorova{Smirnova (viz d le), kritick hodnoty jsou tabelov ny, test je b n sou st statistick ch program. D se n jak \empiricky" odhadnout i hustota spojit ho rozd len pravd podobnosti? M jme R a<bre ln, hustota (f) rozd len n. v. X ud v pravd podobnost (X (a b)) = b a f(x) dx. Kdy X 1 ::: X n je n hodn v b r, tj. nez visl kopie veli iny X,tutopravd podobnost samoz ejm nejl pe odhadneme op t relativn etnost v skytu fx i g v (a b). Odhadn me si \reprezentativn " hodnotu hustoty v(a b), tj. spokojme se s t m, e odhad bude konstanta v (a b). ak to tedy bude ^fa b (x) = 1 1[Xi (a b)]. okud rozd l me cel n b;a obor hodnot n. v. X na disjunktn intervaly a v ka d m z nich odhadneme pravd podobnost t mto zp sobem, dostaneme tzv. histogram, funkci po stech konstantn, se skoky na kraj ch zvolen ch interval. o normov n (aby plocha pod touto funkc byla dohromady 1) histogram pova ujeme za odhad hustoty rozd len pravd podobnosti. okud takto z skan "sloupe ky" budeme kumulovat (tj. s tat) zleva doprava, z sk me kumulativn histogram, kter (je-li normov n a tedy roste od 0 do 1) je odhadem distribu n funkce. B n ji se u v pro odhad hustoty tzv. j drov ho odhadu, kter d v u spojit odhad. Nech j dro W (x) je symetrick, nez porn funkce s R 1 ;1 W (x) dx = 1. Nech je W (x) > 0 jen na omezen m intervalu, i alespo je \mal " pro vysok hodnoty x, lim x!1 xw(x) ;! 0. J drov odhad hustoty f v bod x je f n (x) = 1 ni=1 X W i ;x bn b. arametrem b vol me \ ku okna" kolem bodu x.u vaj se nap klad j dra W (x) = 1 na 7

8 (;1 1) =0jinde, nebo W (x) =j1 ; xj na (;1 1) =0jinde, i standardn gaussovsk hustota W (x)= p 1 exp(; x ). i n!1 b = b n! 0tak,aby b n n!1,jetento odhad konzistentn m odhadem f(x) vbod x. Nap klad se vol b n = c=sqrt(n). ro dostate n hladkou f(x) a j drovou funkci s omezen m nosi em dostaneme zpravidla i glob ln konzistenci, R 1 ;1 E(f n (x) ; f(x)) dx ;! 0. V praxi n kdy b m n me pro r zn body x, abychom v \okn " [x ; b x + b] m li v dy zhruba stejn po et ( ekn me M) pozorov n. Tomu se pak k p stup s M-nejbli mi sousedy. Bayesovsk metoda odhadu Tato metoda je zalo ena na trochu jin m p stupu k informaci, kterou m me k dispozici. Z klad informace st le tvo data x-realizace n. v. X, a p edpokl dan znalost typu distribuce F (x), a na hodnotu. Ale m eme se na z klad zku enosti, n jak informace \odjinud", pokusit ohodnotit v rohodnost r zn ch hodnot. okud t to p edstav o v rohodnosti d me formu rozd len pravd podobnosti, m me apriorn rozd len pravd podobnosti pro v. Tak e, a parametr svou podstatou nen n hodn veli ina, my jej tak interpretujeme. Samoz ejm bychom si dok zali p edstavit situaci, kdy parametr n jak ho syst mu z vis na v stupu z jin ho syst mu, tj. kdy je hodnota parametru i objektivn v sledkem n jak ho n hodn ho d je. Jsme tedy v situaci, kdy n kter n. v. jsou pozorovateln (X), jin nepozorovateln (), a je mezi nimi ur it vztah. V t inou zn me tvar podm n n ho rozd len X p i dan m, dan distribu n funkc F (x). Uva ujme spojit p pad, hustotu k F (x) budeme zna- it f(xj), zvolenou hustotu apriorn ho rozd len ozna me g 0 (). ak sdru en rozd len (X ) m hustotu h(x ) =f(xj) g 0 (). Informace z skan daty x vede k aposteriorn mu rozd len pro, kter m hustotu g(jx) = f(xj)g 0() f (x) = h(x ) f (x) : Zde f (x) = R 1 ;1 h(x ) d je margin ln rozd len X, vzorec pro aposteriorn hustotu nen nic jin ho ne Bayes v vztah zn m z teorie pravd podobnosti. Je jasn vid t i dynamick prvek t to procedury: Dal \p sun" dat op t pooprav aposteriorn rozd len, kdy star aposteriorn se objev ve vzorci na m st apriorn ho. itom zpravidla s p ib v n m dat vliv dat na aposteriorn rozd len roste, vliv volby apriorn ho rozd len kles. okud chceme bodov odhad parametru, m eme vz t t eba E(jX = x), nebo modus (maximum hustoty) rozd len p i x. Bayesovsk intervalov odhad je takov, e pro zvolen (0 1) jeho doln a horn meze a b spl uj R b a g(jx) d =1;. Meze m eme tedy vz t jako doln a horn - kvantil aposteriorn ho rozd len. Zd lo by se, e p epo t v n hustot z apriorn na aposteriorn je numericky nesnadn kol. Ale p i n kter volb typu rozd len sta p epo tat jen hodnoty ur it ch parametr. Uva ujme n jak syst m G = fg () Ag hustot pro, jako apriorn zvolme g 0 () { pro n kterou hodnotu 0 A. Jestli e je aposteriorn hustota op t z G (s n jak m = (x) A), pak ekneme, e syst m G je konjugovan se syst mem F = ff(xj) g. Takto se zachov v typ, je-li nap klad G syst m gaussovsk ch hustot a F je tak syst m gaussovsk ch distribuc N ( )s zn m m. 8

9 V posledn dob se v r mci Bayesova p stupu pou v metodika, kter aposteriorn rozd len nepo t, ale m sto toho na z klad Bayesova vztahu po ta ov simuluje realizace veli iny, kter m (aspo p ibli n ) dan rozd len. Tyto metody byly p vodn vyvinuty v statistick fyzice a v oblasti rekonstrukce "za um n ch" obrazov ch i jin ch sign l. Dnes se jim dohromady k metody MCMC (od "Markov chain Monte Carlo", tj. simulovan Markovovy et zce), zkonkr tn ch algoritm jmenujme Gibbs v a Metropolis v{hastings v. 3 Intervalov odhady, z klad pro testy hypot z N hodn veli ina X nech m rozlo en prad podobnosti s distribu n funkc F (x ). Op t p edpokl dejme, e typ distribu n funkce je zn m, ale nezn m je hodnota parametru R 1. Denice: Intervalov odhad pro s koecientem spolehlivosti 1 ; ( (0 1)) je interval I(X)=hu D (X) u H (X)i takov, e pro ka d je fu D (X) u H (X)g 1 ; : Jin mi slovy, I(X)jeinterval n hodn, kter s pravd podobnost aspo 1; pokryje konstantn, danou, ale n m nezn mou hodnotu parametru. Ozna me-li x realizaci n hodn veli iny X, jei(x) interval { realizace n hodn ho intervalu I(X). Interval spolehlivosti (konden n interval) je intervalov odhad konstruovan pro testov n hypot z o hodnot parametru. Je op t sestrojen pomoc n jak statistiky T (X), tj. transformace n hodn veli iny X, nap klad T (X) m e b t bodov odhad. N kdy mno ina s t mito vlastnostmi nen intervalem, zejm na je-li parametr v cerozm rn, pak mluv me o oboru spolehlivosti. klad: Sestrojme konden n interval s koecientem spolehlivosti 1 ; pro parametr na z klad n-tice nez visl ch n hodn ch veli in X =(X 1 X ::: X n ) se stejn m norm ln m rozlo en m N( ). Jako bodov odhad pro pou ijeme v b rov pr m r X n = 1 nx X i : n V me, e n hodn veli ina Z = p X n n; m standardn norm ln rozlo en N(0 1). Nech u(=) je horn =-kvantil tohoto rozlo en, to znamen, e fz < ;u(=)g = i=1 fz >u(=)g = =. o dosazen za Z zjist me, e ( > Xn + u(=) ) p = (< n Xn ; p ) u(=) n = : Tak e I(X) = Xn ; p n u(=) Xn + p n u(=) je hledan konden n interval pro. Takov interval samoz ejm nen jedin, ale je zvykem u vat takov to \symetrick ". 9

10 V p kladu jsme vid li, e konden n interval vznikl pr nikem dvou interval, levostrann ho a pravostrann ho. Levostrann m 1 { intervalem spolehlivosti pro nazveme n hodn interval (s koecientem spolehlivosti 1 ; 1, I L (X)=(u D (X) 1) takov, e f I L (X)g 1 ; 1. ravostrann m {intervalem spolehlivosti pro nazveme n hodn interval I (X) = (;1 u H (X)) takov, e f I (X)g 1 ;. Oboustrann m 1 { intervalem spolehlivosti nazvu n hodn interval I(X)=I (X) \ I L (X): Koecient spolehlivosti je nyn 1 ; 1 ;. Jak jsme vid li i v p klad, v t inou se ale oboustrann IS sestrojuje "symetricky", tj. chceme-li dos hnout koef. spolehlivosti 1 ;, kombinujeme jednostrann IS, ka d s koef. spolehlivosti 1 ; =. V r mci p edchoz ho p kladu si te p edve me postup testov n hypot zy o st edn hodnot s pomoc p slu n ho intervalu spolehlivosti. edstavme si, e zn me, a o se domn v me, e by mohlo m t hodnotu 0. Test t to na hypot zy H 0 : = 0, proti alternativn hypot ze (alternativ ) H 1 : 6= 0 je zalo en pr v na intervalu spolehlivosti I(X). Ten je sestrojen tak, aby pravd podobnost, e 0 I(X), pokud 0 je "spr vn ", byla rovna 1;.Zvol me velmi mal (0.05., 0.01 apod.). Nech x = x 1 ::: x n jsou data, realizace n. veli in X 1 ::: X n, I(x) je pak "realizace" n hodn ho intervalu I(X). edstavme si, e 0 le mimo tento interval I(x). Neboli, kdyby platila hypot za H 0, nastal jev, jeho pravd podobnost (p i 0 skute n m) je nanejv, tj. jev, kter je velice m lo pravd podobn. Jin mi slovy, data neodpov daj hypot ze H 0. To je d vod k zam tnut H 0.Vopa n m p pad hypot zu nezam t me (nikoliv \p ij m me"). ro testov n t e hypot zy H 0 proti jednostrann alternativ (nap. proti > 0 )je test zalo en na jednostrann m intervalu spolehlivosti (zde na I L (X)). slo je hladina v znamnosti testu. rakticky test prov d me tak, e nezkoum me, zda 0 je mimo interval spolehlivosti, ale zda testov statistika (testov veli ina) Z = p n Xn; 0 padla do kritick ho oboru, v na em p pad tedy zda jzj >u(=){pakh 0 zam tneme. odobn, pro test H 0 proti > 0 je kritick m oborem pro Z interval (u() 1), H 0 zam tneme na hladin v znamnosti ve prosp ch alternativy > 0, padne-li Z do tohoto kritick ho oboru, tj. je-li Z >u(). Jak jsme vid li v kapitole o bodov ch odhadech, i mnoh dal odhady (nap klad maxim ln v rohodn ) b vaj po ur it transformaci alespo asymptoticky (p i n!1) rozd len jako standardn gaussovsk veli ina. Toho se d s v hodou vyu t pr v pro konstrukci (asymptotick ch, tj. p ibli n ch) interval spolehlivosti pro nezn m parametry a tedy i k test m hypot z o nich. Krom norm ln ho rozd len se v t to oblasti statistick anal zy uplat uj i dal typy distribuc, vznikl ch transformac norm ln distribuce. V pozad je skryta samoz ejm centr ln limitn v ta. A d vodem ke konstrukci oblast spolehlivosti je p edev m mo nost jejich vyu it k testov n hypot z. Standardn m metod m testov n hypot z bude v nov na cel dal kapitola. Zde jsme cht li na p klad uk zat podstatu postupu. ro test se sna me naj t vhodnou statistiku 10

11 T (x) (zde to byl odhad parametru ), a pak naj t takov kritick obor K,aby p i platnosti testovan hypot zy H 0 : bylo (T (X) Kj 0 ). T m omezujeme pravd podobnost chyby 1. druhu, chyby, e zam tneme spr vnou hypot zu. itom se sna me ud lat co nejmen i pravd podobnost chyby. druhu, tj. toho, e nezam tneme H 0, kdy spr vn nen. Silou testu nazveme funkci B() = (T (X) Kj), ili pravd podobnost zam tnut hypot zy ( 0 ), je-li skute n hodnota parametru. Z ejm tedy B( 0 ), elem je, aby B() rychle rostlo k 1sevzd lenost od hypotetick ho 0. 4 Neju van j statistick testy hypot z Nech X 1 X n je n hodn v b r (tj. vz jemn nez visl a stejn rozd len n hodn veli iny), p edpokl dejme, e jednotliv X i maj N( ) rozd len. Budeme pou vat z pisu X i N( ). 1. Test o st edn hodnot, p i zn m m { tento p pad jsme ji popsali v p edchoz kapitole. Testovac veli ina (testovac statistika, tj. funkce X 1 ::: X n pomoc kter se testuje) je U(X )= p n Xn;, kde X n = 1 n ni=1 X i. a) Testujme hypot zu H 0 : = 0 proti alternativn hypot ze (alternativ ) H 1 : 6= 0, na hladin - vol me mal, nej ast ji 0:05, tj. 5%. i H 0 je U(X 0 ) N(0 1), proto nezam t m H 0, je-li ;u( ) U(X 0) u( ) (zam t m v opa n m p pad ), kde u() tedy ozna uje horn -kvantil standardn ho norm ln ho rozd len N(0 1): b) Testujeme-li hypot zu H 0 : 0 proti H 1 : > 0, zam t m H 0 (na hladin ), je-li U(X 0 ) >u(). Je to tak proto, e skute n hodnota se projev v hodnot Xn, tak e > 0 vede k velk hodnot U. c) Obdobn, p i testu H 0 : 0 proti H 1 : < 0 hypot zu H 0 zam t m (na hladin ), je-li U(X 0 ) < ;u(). Hodnoty kvantil u (kter zde tedy p edstavuj kritick hodnoty pro testy) je t eba vyhledat v statistick ch tabulk ch (nebo spo tat).. t-testy, Studentovo rozd len pro test o, kdy nezn me. Op t p edpokl d me X i N( ). Nyn pou ijeme T = p n Xn; 0 s n, kde s n = (X i;x n) n;1 je odhad (nestrann ) nezn m ho. i H 0 : ( = 0 ) je pak veli ina T rozd lena podle rozd len t (n;1) { tak zna me Studentovo rozd len s n ; 1 stupni volnosti. a) H 0 zam t m na hladin v znamnosti, je-li T > t n;1 ( ) nebo < ;t n;1( ). Zde t n;1 () zna horn -kvantil Studentova rozd len s n ; 1stupnivolnosti. Tyto kvantily je tak pot eba naj t v statistick ch tabulk ch nebo je spo tat. OZOR: n kdy je t m () ozna eno a tabelov no tak, e (jt j > t m ()) =, (tak e vlastn ve skute nosti jde o t m ( ). V tabulk ch ( i ve v stupech z po ta ov ch procedur) je v dy naps no, jak hladiny se p slu n testt k. 11

12 b) H 0 :( 0 ) zam t m proti H 1 :(> 0 ), je-li T >t n;1 (). ro test 0 proti < 0 obdobn. ozn. okud je n velk (alespo n kolik des tek), pak ji je tento test bl zk testu 1., d k konzistenci odhadu s n pro. Lze jej pak tak pou t(d kc.l.v.) p ibli n i bez p edpokladu normality n.v.x i, nap klad v n sleduj c situaci: 3. Test o parametru p binomick ho rozd len Nech n.v. X je rozd lena podle Bi(n,p) rozd len, tj. popisuje nap. po et usp n ch pokus z n nez visle opakovan ch pokus, kdy pravd podobnost sp chu pro 1 pokus je p. Test H 0 : p = p 0 proti H 1 : p 6= p 0 : lat -li H 0, tak d k C.L.V. m veli ina U = p ibli n (asymptoticky, t.zn. v limit p i n! 1) N(0 1) rozd len. p X;np 0 np 0 (1;p 0 ) ro "p ibli nost" budeme pou vat z pisu U N(0 1). Znamen to, e test mohu pou t v p pad, e n je dostate n velk (aspo n kolik des tek). Z dat tedy spo tu hodnotu veli iny U a pak hypot zu H 0 zam t m na hladin (p ibli n ), jakmile je juj >u( ). i jednostrann m testu H 0 : p p 0 proti H 1 : p < p 0 zam t m H 0 na hladin, kdy U < ;u(). Obdobn, p i testu H 0 : p p 0 proti H 1 : p>p 0 zam t m H 0 na hladin, kdy U >u(). 4.1 orovn n dvou v b r M jme n hodn v b ry, chceme porovnat p slu n st edn hodnoty. 4. rov test. M jme v b ry stejn ho rozsahu, X 1 ::: X n z rozd len N( X X), Y 1 ::: Y n z rozd len N( Y Y ), nen nutn nez vislost X i na Y i. Naopak, asto se takto testuje v znamnost zm ny st edn hodnoty n jak veli iny u t ch e objekt, p ed a po n jak m z sahu. Chceme otestovat, zda je X = Y, p padn zda X = Y +. K tomu vytvo me veli iny Z i = X i ; Y i, kter odpov daj rozd len N ( Z = X ; Y Z)( Z zpravidla nezn me). A vlastn je na m kolem testovat hypot zu H 0 : Z = 0, nej ast ji pro 0 = 0. ostupujeme d le zcela podle p padu., tj. pou ijeme t-test a testovac veli inu T = q Z; (n) 0, kde s = 1 (Zi ; Z). s n;1 5. Dvouv b rov test Nech jenyn X 1 ::: X n N( X ) Y 1 ::: Y m N( Y ), ozna me = X ; Y. D le it m p edpokladem je vz jemn nez vislost i X i na Y i. Dal m p edpokladem je alespo p ibli n stejnost rozptyl v obou skupin ch. latnost tohoto p edpokladu lze otestovat F-testem (viz d le). h Xn;Y m; Testovac statistikajenyn T = nm i 1 s n m t n+m n+m; (tedy je rozd lena podle Studentova rozd len s n + m ; stupni volnosti), kde s n m = (X i ; X n ) +(Y i ; Y m ) : n + m ; 1

13 Zase testujeme bu = 0 proti 6= 0 nebo 0 proti > 0 apod., nej ast ji pro 0 =0. Kritick mi hodnotami pro test jsou tedy op t p slu n kvantily Studentova rozd len, tentokr t s n + m ; stupni volnosti. Nen -li spln n p edpoklad o stejn m rozptylu, je nutno k testov n stejn 'polohy' obou rozd len pou t jin testy, nap. test Wilcoxona, anebo pou t n kter z p ibli n ch procedur, nap klad n sleduj c : 6. ibli n dvouv b rov t-test. Spo t me nejd ve veli inu s = (s X=n + s Y =m) 1 kde s X = 1 (Xi ; Xn ), (n;1) s Y = 1 (Yj ; Ym ). K testu pou ijeme veli inu T = j X n; Y mj, kterou porovn me (m;1) s s t = (n;1)t n;1( )+(m;1)t m;1 ( ). m+n; Hypot zu H 0 : X = Y nyn zam tneme na hladin (p ibli n ), kdy budet >t. 7. Chi{kvadr t ( ) testy pro testov n hypot z o velikosti rozptylu. roto e velikost rozptylu je vlastn m rou pro p esnost a spolehlivost z v r o zji ovan veli in, je d le it m t k dispozici procedury pro takov to testov n. Je-li X i N( ), pak veli ina ni=1 (X C n (X )= i ; Xn ) = s n (n ; 1) m n;1 (chi-kvadr t s n ; 1 stupni volnosti) rozd len. To je op t tabelovan. Tak e nap klad v testu H 0 : 0 proti H 1 : > 0 hypot zu H 0 zam t m na hladin, je-li C n (X 0 ) > n;1 () { horn kvantil n;1 rozd len (proto e plat -li H 1, m s n-odhadnut z dat { tendenci b t v t ne hypotetick ). Obdobn, v testu H 0 : = 0 proti H 1 : 6= 0 H 0 zam t m na hladin, je-li C n (X 0 ) < n;1(=) (kde je doln kvantil) nebo je-li C n (X 0 ) > n;1 (=:) { horn = kvantil n;1 rozd len. 8. F -testy, Fisherovo rozd len. M jme, jako v situaci 5., nez visl n hodn v b ry X 1 ::: X n N( X X) Y 1 ::: Y m N( Y Y ). n Ozna me s i=1 X = (X m i;x n) s i=1 n;1 Y = (Y i;y m). m;1 ak, pokud X = Y, je n hodn veli ina F (X Y) = s X s Y tj. F - rozd len s n ; 1am ; 1 stupni volnosti. roto (mimo jin ) se F -testy pou vaj na test orovnosti rozptyl : rozd lena jako F n;1 m;1 Testujme tedy hypot zu H 0 ( X = Y ) proti H 1 ( X 6= Y ). H 0 na hladin nezam t me, je-li Fn;1 m;1(=) s X =s Y F n;1 m;1 (=), kde F(n;1 m;1)() je doln kvantil F n;1 m;1 rozd len, F () jehorn kvantil. V opa n m p pad H 0 zam tneme. lat F r s ()=1=F s r (1 ; ), proto tabulky b vaj jen pro 0:5 a doln kvantily si z nich m eme lehce odvodit. 13

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

FYZIKA Galile v ivot v loh ch Pokus, jak o ivit v uku fyziky d jinami fyziky KATE INA BALCAROV Pedagogick fakulta UHK, Hradec Kr lov Obr. 1 Galileo Galilei [4] Galileo Galilei se narodil roku 1564 v Pise

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Obsah Teorie automat a form ln ch jazyk II podle p edn ek doc. Mojm ra K et nsk ho Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe 1 Deterministick syntaktick anal za shora dol 1 1.1 LL(k) gramatiky : : : : : :

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

esk vysok u en technick vpraze Fakultaelektrotechnick Dvouj drov optick vl kna provl knov lasery (diserta n pr ce) Praha, ervenec1999 kolitel:ing.karelnovotn,csc. kolitel-specialista:ing.ji Ka ka,csc.

Více