PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ÈESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ÈESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004"

Transkript

1 PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ÈESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004 OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN THE CZECH REPUBLIC IN 2004 Pùvodní práce ZDENKA FENCLOVÁ 1,2, PAVEL URBAN 1,2, DANIELA PELCLOVÁ 1, JINDØIŠKA LEBEDOVÁ 1,2, EDGAR LUKÁŠ 1,2, TOMÁŠ NAVRÁTIL 1 1 Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN, Praha 2 Centrum pracovního lékaøství, SZÚ, Praha SOUHRN V roce 2004 bylo v Èeské republice hlášeno u 1316 pracovníkù celkem 1388 profesionálních onemocnìní (1329 nemocí z povolání a 59 ohrožení nemocí z povolání). Incidence profesionálních onemocnìní byla 31,6 pøípadù na pojištìncù. Ve srovnání s rokem 2003 klesl celkový poèet diagnostikovaných profesionálních onemocnìní o 170, tj. o 10,9 % pøípadù. Nejvíce profesionálních onemocnìní bylo hlášeno z Moravskoslezského a Støedoèeského kraje (21,3 % a 14,2 % pøípadù). Nejèastìji byli postiženi pracovníci z odvìtví ekonomické èinnosti zdravotní a sociální péèe, veterinární èinnosti (13,3 %) a pøi tìžbì uhlí (13,1 %). U nemocí z povolání byly nejèastìji diagnostikovány profesionální dermatózy (20,5 % pøípadù), dále nemoci periferních nervù z pøetìžování konèetin a z vibrací (13,2 % a 11,4 % pøípadù). U ohrožení nemocí z povolání šlo zejména o onemocnìní kloubù z vibrací (23,7 % pøípadù), o poškození periferních nervù z vibrací a z pøetìžování konèetin (20,3 % a 18,6 % pøípadù). Klíèová slova: profesionální onemocnìní, nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, incidence, trendy vývoje SUMMARY In 2004, a total of 1,388 occupational diseases in 1,316 workers have been acknowledged in the Czech Republic (1,329 occupational diseases, 59 cases of endangerment in occupational disease). The incidence of occupational diseases was 31.9 cases for 100,000 insured individuals. In comparison with 2003 the total number of occupational diseases decreased by 170 cases, i.e. by 10.9%. Most occupational diseases were acknowledged in the Moravia-Silesian and Central-Bohemian regions (21.3% and 14.2% of cases, respectively). The most frequent workers were from the areas of economic activity related to medical and social care, veterinary activity (13.3%) and coal mining (13.1%). The most frequently diagnosed occupational diseases were occupational dermatoses (20.5% of cases), diseases of peripheral nerves from excessive load of extremities and vibration (13.2% and 11.4% of cases, respectively). The endangerment with occupational disease concerned especially diseases of joints from vibrations (23.7% of cases), damage to peripheral nerves from vibrations and excessive load of extremities (20.3% and 18.6%, respectively). Key words: occupational diseases endangerment by occupational disease incidence developmental trends Úvod Autoøi pøedkládají ètenáøùm pøehled nejzajímavìjších statistických údajù o profesionálních onemocnìních (tj. o nemocech z povolání a ohroženích nemocí z povolání) hlášených v Èeské republice v roce Data byla získána z Národního registru nemocí z povolání, který je veden v Centru pracovního lékaøství Státního zdravotního ústavu v Praze a jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky Èeské republiky. Profesionální onemocnìní V roce 2004 vzniklo u 1316 pracovníkù celkem 1388 profesionálních onemocnìní (1329 nemocí z povo- lání a 59 ohrožení nemocí z povolání). Pøi podrobnìjším rozboru dat bylo zjištìno, že u jedné osoby bylo v prùbìhu roku hlášeno 14 nemocí z povolání, u dalších 47 osob byly diagnostikovány dvì a u šesti osob 3 nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo jejich kombinace. Nejèastìji se vyskytovala kombinace syndromu karpálního tunelu a nìkterého dalšího onemocnìní z vibrací nebo z pøetìžování konèetin. Souèasnì diagnostikované onemocnìní astmatem a alergickou rinitidou nebylo u 10 pracovníkù hlášeno jako jedna nemoc z povolání v rámci položky (jak je dosud obvyklé), ale jako dvì samostatné nemoci z povolání pod položkami a Pøitom obì nemoci byly vyvolané stejnou noxou a mìly stejné datum zjištìní i hlášení. Z tabulky 1 je patrné, že stejnì jako v pøedchozích osmi letech i v roce 2004 nadále pøetrvával klesající trend ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

2 Tabulka 1: Profesionální onemocnìní hlášená v Èeské republice v letech ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pùvodní práce 68 Roky Poèet pacientù Profesionální onemocnìní celkem muži ženy Ohrožení nemocí z povolání Nemoci z povolání Incidence na pojištìncù 55,2 49,2 44,1 41,2 38,8 37,4 35,8 35,1 31,6 Tabulka 2: Profesionální onemocnìní hlášená v Èeské republice v roce 2004, rozdìlení podle kapitol seznamu nemocí z povolání a podle kraje sídla zamìstnavatele zodpovìdného za vznik onemocnìní Kraj Èíslo kapitoly Celkem I II III IV V VI Poèet Procenta Moravskoslezský ,3 Støedoèeský ,2 Olomoucký ,8 Jihomoravský ,3 Jihoèeský ,1 Pardubický ,6 Královéhradecký ,6 Hl. mìsto Praha ,1 Ústecký ,3 Vysoèina ,3 Zlínský ,0 Plzeòský ,0 Liberecký ,7 Karlovarský ,7 Celkem ,0 Procenta 1,9 41,2 20,3 19,6 16,9 0,1 100,0 Legenda: I nemoci zpùsobené chemickými látkami; II nemoci zpùsobené fyzikálními faktory; III nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobøišnice; IV nemoci kožní; V nemoci pøenosné a parazitární; VI nemoci zpùsobené ostatními faktory a èiniteli Poznámka 1: Až na nìkolik výjimek (napø. u nemocí vzniklých v zahranièí nebo u nemocí vzniklých pøi plnìní pracovních úkolù na rùzných pracovištích v Èeské republice) je kraj sídla zamìstnavatele zodpovìdného za vznik profesionálního onemocnìní shodný s krajem vzniku onemocnìní. incidence i absolutního poètu hlášených profesionálních onemocnìní. Incidence profesionálních onemocnìní proti roku 2003 klesla o 3,5 pøípadù na pojištìncù. Absolutní poèet profesionálních onemocnìní se snížil o 170, tj. o 10,9 % pøípadù. Tabulka 2 uvádí absolutní poèty hlášených profesionálních onemocnìní podle kapitol seznamu nemocí z povolání a podle kraje sídla zamìstnavatele zodpovìdného za vznik profesionálního onemocnìní (poznámka: ve vìtšinì pøípadù je kraj sídla zamìstnavatele zodpovìdného za vznik profesionálního onemocnìní shodný s krajem vzniku onemocnìní; výjimku tvoøí napø. nemoci vzniklé v zahranièí nebo pøi plnìní pracovních úkolù na rùzných místech Èeské republiky). Nejvíce profesionálních onemocnìní bylo vyvoláno pùsobením fyzikálních faktorù 572 (tj. 41,2 %) pøípadù. Ve srovnání s rokem 2003 byl zaznamenán pokles poètu hlášených profesionálních onemocnìní ve všech kapitolách seznamu nemocí z povolání (o 2 54 pøípadù) a ve vìtšinì krajù Èeské republiky. Nejvíce se snížil poèet hlášených onemocnìní v Plzeòském kraji (o 51, tj. o 48,1 % pøípadù). Nejvíce profesionálních onemocnìní bylo v roce 2004 diagnostikováno z Moravskoslezského a Støedoèeského kraje (21,3 % a 14,2 % pøípadù, tabulka 2). Nejpoèetnìjší kategorii profesionálních onemocnìní v Moravskoslezském kraji pøedstavovala onemocnìní zpùsobená fyzikálními faktory 189, tj. 33,0 % všech hlášených pøípadù v rámci kapitoly II seznamu nemocí z povolání. Šlo zejména o nemoci periferních nervù z vibrací (položka pøípadù) a z dlouhodobého nadmìrného jednostranného pøetìžování konèetin (položka pøípadù). Ve Støedoèeském kraji bylo hlášeno nejvíce profesionálních onemocnìní postihujících dýchací cesty, plíce, pohrudnici a pobøišnici 81, tj. 28,7 % všech pøípadù hlášených v rámci kapitoly III seznamu nemocí z povolání. Jednalo se zejména o onemocnìní zpùsobená prachem s obsahem volného krystalického oxidu køemièitého (50 pøípadù), o onemocnìní z azbestu (14 pøípadù) a o rakovinu plic z radioaktivních látek (11 pøípadù). Tabulka 3 uvádí 15 odvìtví ekonomických èinností s nejvyšším poètem hlášených pøípadù profesionálních onemocnìní v Èeské republice podle kódù odvìtvové klasifikace ekonomické èinnosti (dále OKEÈ) platných od Stejnì jako v pøedchozích tøech letech nejvíce profesionálních onemocnìní vzniklo v odvìtví ekonomické èinnosti zdravotní a sociální péèe, veterinární èinnosti(okeè N85 185, tj. 13,3 % pøípadù). Odvìtví tìžba uhlí (OKEÈ CA10) s 181 pøípady, tj. 13,1 % hlášených pøípadù obsadilo opìt až druhé místo. V rámci odvìtví ekonomické èinnosti OKEÈ N85 one-

3 Tabulka 3: Odvìtví ekonomických èinností s nejvyšším zastoupením hlášených profesionálních onemocnìní v Èeské republice v roce 2004 Poøadí Èíslo a název odvìtví ekonomické èinnosti Poèet Procenta 1 N85 Zdravotní a sociální péèe; veterinární ,3 èinnosti 2 CA10 Tìžba uhlí, lignitu a rašeliny ,1 3 DJ28 Výroba kovových konstrukcí a kovodìlných 129 9,3 výrobkù 4 A01 Zemìdìlství, myslivost a související 95 6,8 èinnosti 5 DI26 Výroba ostatních nekovových 87 6,3 minerálních výrobkù 6 DJ27 Výroba základních kovù a hutních 81 5,8 výrobkù 7 DA15 Výroba potravináøských výrobkù 67 4,8 a nápojù 8 DK29 Výroba a opravy strojù a zaøízení 62 4,5 9 DL31 Výroba elektrických strojù a zaøízení 55 4,0 10 A02 Lesnictví a související èinnosti 46 3,3 11 DG24 Výroba chemických látek, pøípravkù, 39 2,8 léèiv a chemických vláken 12 DM34 Výroba motorových vozidel(kromì motocyklù), výroba pøívìsù a návìsù 39 2,8 13 F45 Stavebnictví 36 2,6 14 L75 Veøejná správa a obrana;povinné 30 2,2 sociální zabezpeèení 15 DN36 Výroba nábytku; zpracovatelský 28 2,0 prùmysl jinde neuvedený Ostatní odvìtví ,4 Celkem ,0 mocnìli pouze pracovníci ve zdravotnictví. Postiženo bylo celkem 100 sester, 38 sanitáøù-ošetøovatelù, 14 lékaøù, 8 uklízeèek, 7 zdravotních laborantù, 5 rehabilitaèních pracovníkù, ètyøi zubní technici, dvì sociální pracovnice, jeden øidiè sanitky, jedna rentgenová laborantka, dále kosmetièka, dìlnice v prádelnì, kuchaøka, vychovatelka a administrativní pracovnice. U uvedených pracovníkù nejèastìji vznikala pøenosná a parazitární onemocnìní s interhumánním pøenosem (položka pøípadù) a profesionální dermatózy (položka pøípadù). Jiná profesionální onemocnìní byla zjišśována ménì èasto nebo pouze ojedinìle (alergická rinitida tøikrát, akutní intoxikace dvakrát, astma bronchiale, syndrom karpálního tunelu a rizartróza z pøetìžování konèetin po jednom pøípadì). Nemoci z povolání Pøehled a poèty hlášených nemocí z povolání podle jednotlivých kapitol a položek seznamu nemocí z povolání jsou uvedeny v tabulkách 4 9. Kapitola I nemoci zpùsobené chemickými látkami Chemické látky vyvolaly v roce 2004 u 21 osob 12 akutních intoxikací, 8 chronických intoxikací a jedno nádorové onemocnìní, což bylo o 17 (tj. o 44,7 %) pøípadù ménì než v roce Pøehled a zastoupení jednotlivých položek hlášených v rámci kapitoly I uvádí tabulka 4. Nejvíce intoxikací vzniklo ve Støedoèeském a v Pardubickém kraji (38,1% a 28,6 %). Postiženi byli zejména pracovníci pøi výrobì chemických látek (OKEÈ DG24 61,9 % pøípadù). Nádor moèového mìchýøe vznikl u 55letého pracovníka, který byl exponován polycyklickým kondenzovaným uhlovodíkùm v letech , tedy celkem 30 let. Tabulka 4: Kapitola I - nemoci z povolání zpùsobené chemickými látkami Èíslo a název položky Poèet Procenta Muži/ Ženy 1.41 Nemoc z polychlorovaných bifenylù, dibenzodioxinù a dibenzofuranù 7 33,3 7/ Nemoc z fosforu nebo jeho 2 9,5 2/0 slouèenin 1.13 Nemoc z chlóru nebo jeho 2 9,5 1/1 slouèenin 1.19 Nemoc z oxidù síry 2 9,5 2/ Nemoc z halogenovaných 2 9,5 2/0 uhlovodíkù 1.01 Nemoc z olova nebo jeho 1 4,8 1/0 slouèenin 1.15 Nemoc ze zinku nebo jeho 1 4,8 1/0 slouèenin 1.21 Nemoc z izokyanátù 1 4,8 0/ Nemoc z éterù a ketonù 1 4,8 1/ Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíkù 1 4,8 1/ Nemoc ze syntetických 1 4,8 0/1 pyretroidù Celkem kapitola I ,0 18/3 Kapitola II nemoci zpùsobené fyzikálními faktory Fyzikální faktory zpùsobily v roce 2004 celkem 520 onemocnìní, což pøedstavovalo 39,1 % ze všech hlášených nemocí z povolání. Nejvíce pøípadù bylo hlášeno v Moravskoslezském kraji (160, tj. 30,8 % onemocnìní). Postiženi byli zejména pracovníci pøi výrobì kovových konstrukcí a kovodìlných výrobkù (OKEÈ DJ28 14,2 % pøípadù) a pøi tìžbì uhlí (OKEÈ CA10 12,9 % pøípadù). Pøehled a zastoupení jednotlivých položek hlášených pod kapitolou II uvádí tabulka 5. Pod položkou 2.1, nemoc zpùsobená ionizujícím záøením, byla hlášena 3 nádorová onemocnìní. Akutní myeloidní leukémií onemocnìl 69letý dùlní dìlník, který byl exponován ionizujícímu záøení v uranových dolech v letech celkem 6 let a 1 mìsíc (doba latence 45 let). Bazaliom kùže vznikl u dvou horníkù ve vìku 64 a 69 let. První pracoval v uranových dolech v letech celkem 28 let (doba latence 34 let), druhý celkem 30 let v letech (doba latence 51 let). Porucha sluchu zpùsobená hlukem (položka 2.4) byla zjištìna u 31 osob. Onemocnìli zejména pracovníci pøi výrobì kovových konstrukcí a kovodìlných výrobkù (OKEÈ DJ28 38,7 % pøípadù). Nejèastìji byli postiženi brusièi kovù (9 ), zámeèníci (7 ) a truhláøi (4 ). U 21 osob vzniklo onemocnìní pøi práci, kde byl faktor hluk zaøazen do rizikové kategorie 3 (20 ) nebo 2R (1 ). Dva pracovníci onemocnìli pøi práci, kde byl faktor hluku zaøazen do nerizikové kategorie 2. Vibrace vyvolaly v roce 2004 celkem 208 onemocnìní, což pøedstavovalo 15,7 % ze všech hlášených nemocí z povolání. Více než polovina (55,3 %) diagnostikovaných onemocnìní vznikla pøi práci, kde byl faktor vibrace zaøazen do rizikové kategorie 4 (32 ), 3 (77 ) a 2R (6 ). U 11 osob byla práce, pøi níž onemocnìní vzniklo, zaøazena podle faktoru vibrace do kategorie 2 (9 ) a do kategorie 1 (2 ). U ostatních pracovníkù nebyla kategorizace práce dosud provedena nebo údaj o zaøazení práce do nìkteré z výše uvedených kategorií na hlášence chybìl. Traumatická vazoneuróza (položka 2.6) byla diagnostikována u 29 mužù, což bylo o 17 (tj. o 37 %) pøípadù ménì než v roce Onemocnìli zejména brusièi kovù (8 ) a zámeèníci (7 ). Pùvodní práce ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

4 Tabulka 5: Kapitola II nemoci z povolání zpùsobené fyzikálními faktory ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pùvodní práce 70 Èíslo a název položky Poèet Procenta M/Z Roky Prùmìr/Rozmezí Vìk Expozice 2.1 Nemoc zpùsobená ionizujícím záøením 3 0,6 3/0 67,3 (64 69) 2.4 Porucha sluchu zpùsobená hlukem 31 6,0 30/1 54,5 (29 70) 2.6 Nemoci cév rukou z vibrací 29 5,6 29/0 44,6 (26 57) 2.7 Nemoci periferních nervù z vibrací ,0 142/9 48,1 (26 62) 2.8 Nemoci kostí a kloubù z vibrací 28 5,4 28/0 49,5 (33 60) 2.9 Nemoci šlach, šlachových pochev, úponù a kloubù z pøetìžování konèetin Poškození periferních nervù z vibrací (položka 2.7) vzniklo u 151 osob, což bylo o 19 (tj. o 14,4 %) pøípadù více než v roce Syndrom karpálního tunelu byl zjištìn u 129 osob, syndrom kubitálního tunelu u 21 osob a poškození n. ulnaris v oblasti Guyonova kanálu u jedné osoby. Onemocnìli zejména pracovníci pøi výrobì základních kovù a hutních výrobkù (OKEÈ DJ27 20,5 % pøípadù), pøi tìžbì uhlí (OKEÈ CA10 16,6 % pøípadù) a pøi výrobì kovových konstrukcí a kovodìlných výrobkù (OKEÈ DJ28 15,2 % pøípadù). Jednalo se pøevážnì o horníky-lamaèe (26 ), zámeèníky (25 ) a brusièe-cidièe kovù (18 ) ,0 58/41 49,0 (24 65) 2.10 Nemoci periferních nervù z pøetìžování konèetin ,7 67/108 47,7 (22 66) 2.11 Nemoci tíhových váèkù z tlaku 2 0,4 2/0 34,5 (34 35) 2.12 Poškození menisku 2 0,4 2/0 47,5 (47 48) Celkem kapitola II ,0 361/159 48,5 (22 70) Legenda: M muži; Z ženy; m mìsíce; d dny Tabulka 6: Kapitola III nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobøišnice 21,4 (6 30) 24,6 (6,5 46) 12,7 (1 33) 15,9 (68d 43) 15,8 (14m 35) 15,2 (6m 43) 14,4 (3m 47) 14,5 (14 15) 16,5 (11 22) 15,6 (68d 47) Èíslo položky/diagnóza Poèet Procenta M/Z Roky Prùmìr/Rozmezí Vìk Expozice Silikóza prostá s typickými rtg znaky 27 24/3 61,3 (43 80) 23,0 (7 44) Silikóza komplikovaná 6 6/0 67,7 (52 77) 24,7 (4 36) Silikotuberkulóza 2 2/0 64,5 (53 76) 19,5 (8 31) Pneumokonióza uhlokopù s pøihlédnutím k dynamice 2 2/0 38,0 (37 39) 13,0 (12 14) vývoje Pneumokonióza uhlokopù s typickými rtg znaky 68 68/0 51,4 (31 72) 21,6 (3 40) Pneumokonióza uhlokopù komplikovaná 8 8/0 59,9 (39 85) 22,6 (11 32) Pneumokonióza uhlokopù ve spojení s tuberkulózou 4 4/0 52,0 (47 57) 23,8 (17 37) 3.1 celkem ,8 114/3 55,1 (31 85) 22,0 (3 44) 3.2.a Azbestóza 4 3/1 56,0 (43 69) 18,9 (3 34) 3.2.b Hyalinóza pleury s poruchou plicních funkcí 12 4/8 70,4 (55 79) 17,4 (2 38) 3.2.c Mezoteliom pleury 3 2/1 56,0 (45 64) 18,0 (16 22) 3.2.d Rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou 4 4/0 63,3 (56 73) 15,9 (30m 30) pleury 3.2 celkem 23 8,2 13/10 64,8 (43 79) 17,5 (2 38) 3.4 Pneumokonióza ze svaøování 1 0,4 1/ Rakovina plic z radioaktivních látek 15 5,3 15/0 72,5 (55 81) 13,3 (4 24) 3.9 Exogenní alergická alveolitida 5 1,8 5/0 51,6 (39 59) 11,2 (2m 27) Astma bronchiale 69 30/39 40,1 (21 58) 10,7 (6m 37) Alergická rinitida 44 10/34 40,1 (19 57) 8,8 (2m 30) Astma bronchiale a rinitida v kombinaci 6 2/4 36,2 (24 53) 9,2 (14d 28) 3.10 celkem ,5 42/77 39,9 (19 58) 9,9 (14d 37) Celkem kapitola III ,0 190/90 50,3 (19 81) 16,0 (14d 44) Legenda: M muži; Z ženy; d dny; m mìsíce Nemoci kostí a kloubù z vibrací (položka 2.8) byly hlášeny u 28 pracovníkù. Artróza loketních kloubù vznikla u 20 mužù a artróza ruèních a zápìstních kloubù u 8 mužù. Nejèastìji onemocnìli horníci pøi tìžbì uhlí (OKEÈ CA10 32,1 % pøípadù). V roce 2004 bylo diagnostikováno celkem 278 nemocí z pøetìžování konèetin (položky ), což pøedstavovalo 20,9 % ze všech hlášených nemocí z povolání. U 40,3 % postižených osob vzniklo onemocnìní pøi práci, kde byly faktory pro vznik nemocí z pøetìžování konèetin zaøazeny do rizikové kategorie 4 (23 ), 3 (87 ) a 2R (2 ). Pøi práci

5 Tabulka 7: Zastoupení vyvolávajících nox u profesionálních astmat a alergických rinitid hlášených v Èeské republice v roce 2004 Název noxy Celkem Procenta Mouka 48 29,3 Døevìný prach a jiné rostlinné alergeny 18 11,0 Živoèišné alergeny 13 7,9 Textilní prach 12 7,3 Potraviny a potravinové pøípravky (kromì mouky) 8 4,9 Lepidla a adhesiva 7 4,3 Pryskyøice 7 4,3 Dezinfekèní prostøedky 7 4,3 Ostatní chemické látky 7 4,3 Krmné smìsi 7 4,3 Organická rozpouštìdla 6 3,7 Izokyanáty 4 2,4 Organická barviva 4 2,4 Jiné noxy 4 2,4 Kovy 3 1,8 Kalafuna a spalné produkty pájení 3 1,8 Jiné biologické faktory 2 1,2 Èisticí a kosmetické pøípravky 1 0,6 Ropné výrobky 1 0,6 Pryž a gumárenské chemikálie 1 0,6 Latex 1 0,6 Celkem poèet výskytu jednotlivých nox ,0 Celkem poèet pøípadù onemocnìní 119 Poznámka: Protože u nìkterých pacientù bylo uvedeno nìkolik vyvolávajících nox, je celkový poèet výskytù nox vìtší než poèet pøípadù onemocnìní. zaøazené do kategorie 2 vzniklo onemocnìní 23, v kategorii 1 to bylo 5 onemocnìní. U 49,6 % pøípadù nebyla kategorizace práce dosud provedena nebo údaj o zaøazení práce do nìkteré z výše uvedených kategorií nebyl na hlášence uveden. Poškození šlach, šlachových pochev, úponù a kloubù konèetin z dlouhodobého nadmìrného jednostranného pøetìžování konèetin (položka 2.9) bylo diagnostikováno u 99 osob. Onemocnìli pracovníci z 22 odvìtví ekonomické èinnosti, pøièemž poèty hlášených onemocnìní pøipadajících na jednotlivá odvìtví se pohybovaly v rozmezí 1 17 pøípadù. Nejèastìji byli postiženi montážní dìlníci (15 ), horníci (14 ), brusièi skla (12 ) a lesní dìlníci (10 ). Epikondylitida kosti pažní byla diagnostikována u 32 mužù a 26 žen, z toho ve 43 pøípadech šlo o radiální, v 9 pøípadech o ulnární a u 6 osob o radiální i ulnární epikondylitidu. Prùmìrný vìk postižených osob byl 49,9 let (34 61 let), prùmìrná doba expozice byla 16,3 let (6 mìsícù 43 let). Tendinitidou nebo tendovaginitidou onemocnìlo 9 žen a 5 mužù, pøièemž Morbus de Quervain vznikl 7, skákavý prst jednou. Prùmìrný vìk tìchto osob byl 42,1 let (24 56 let), prùmìrná doba expozice byla 6,0 let (6 mìsícù 12 let). Impingement syndrom III. stupnì nebo izolovaný syndrom manžety rotátorù vznikl u 5 mužù a u jedné ženy. Prùmìrný vìk postižených osob byl 50,2 let (42 57 let), prùmìrná doba expozice byla 13,4 let (3 35 let). Tabulka 8: Zastoupení vyvolávajících nox u hlášených kožních nemocí z povolání v Èeské republice v roce 2004 Èíslo položky/název noxy Celkem Procenta Plastické hmoty 62 20, Pryž a gumárenské chemikálie 50 16, Ropné výrobky 44 14, Ostatní organické chemické 30 10,1 látky Èisticí a kosmetické pøípravky 21 7, Chróm a jeho slouèeniny 21 7, Fyzikální faktory (kromì 15 5,1 ionizujícího záøení) Nikl a jeho slitiny 14 4, Dezinfekèní prostøedky 11 3, Kovy, metaloidy a jejich slouèeniny 8 2, Rostliny a potraviny 7 2, Organická rozpouštìdla 4 1, Jiné biologické látky 4 1, Kyseliny 3 1, Cement 1 0, Organická barviva 1 0, Insekticidní látky, agrochemikálie 1 0,3 Celkem noxy ,0 Celkem kožní nemoci 272 Muži 123 Ženy 149 Vìk prùmìr/roky 39,9 Vìk rozmezí/roky Expozice - prùmìr/roky 4,4 Expozice rozmezí/roky 1d-40 Poznámka: Protože u nìkterých pacientù bylo uvedeno nìkolik vyvolávajících nox, je celkový poèet výskytù nox vìtší než poèet pøípadù onemocnìní. Artróza kloubù byla diagnostikována u 16 mužù a 5 žen, z toho 10 byl postižen kloub loketní, 7 klouby ruèní nebo zápìstní, 3 kloub ramenní, jednou kloub kolenní. Prùmìrný vìk osob s artrózou byl 51,0 let (37 65 let), prùmìrná doba expozice byla 18,8 let (1 rok 3 mìsíce 43 let). Poškozením periferních nervù konèetin z pøetìžování (položka 2.10) onemocnìlo 175 osob, což bylo o 17 (tj. o 10,8 %) pøípadù více než v roce Syndrom karpálního tunelu byl diagnostikován u 56 mužù a 102 žen, léze ulnárního nervu v oblasti kubitálního kanálu u 11 mužù a 5 žen, supinátorový syndrom u jedné ženy. Nejvíce onemocnìní vzniklo u pracovníkù pøi výrobì elektrických strojù a zaøízení (OKEÈ DL31 15,4 % pøípadù), pøi výrobì ostatních nekovových minerálních výrobkù (OKEÈ DI26 13,7 % pøípadù) a u zemìdìlských pracovníkù (OKEÈ A01 9,2 % pøípadù). Nejèastìji onemocnìli elektromechanici a montážní dìlníci (44 ), v sestupném poøadí následovali ošetøovatelé hospodáøských zvíøat (15 ), horníci (11 ), brusièi skla, zámeèníci a šièky (po 8 pøípadech). Bursitida v oblasti olekranonu (položka 2.11) byla v roce 2004 hlášena u jednoho brusièe skla celkem dvakrát. Nejdøíve vzniklo onemocnìní vpravo, pozdìji i vle- Pùvodní práce ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

6 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pùvodní práce 72 Tabulka 9: Kapitola V nemoci z povolání pøenosné a parazitární Èíslo položky/diagnóza Poèet Procenta M/Z Roky Prùmìr/Rozmezí Vìk Expozice 5.1 Nemoci s interhumánním pøenosem ,0 20/118 39,7 (20 72) 10,3 (7d 46) 09 Svrab 65 47,1 11/54 37,5 7,3 01 Infekèní hepatitidy 25 18,1 4/21 50,9 19,7 02 Tuberkulóza 15 10,9 1/14 39,9 13,4 05 Plané neštovice 9 6,5 0/9 06 Zardìnky 5 3,6 1/4 21 Keratokonjuktivitidy 4 3,0 1/3 07 Salmonelóza 2 1,5 0/2 20 Bakteriální zánìty plic 2 1,5 1/1 38 Chlamydiové pneumonie 2 1,5 0/2 16 Angína 1 0,7 0/1 03 Infekèní mononukleóza 1 0,7 0/1 15 Bacilární úplavice 1 0,7 0/1 12 Pásový opar 1 0,7 0/1 23 Legionáøská nemoc 1 0,7 1/0 28 Infekce zpùsobené herpes simplex 1 0,7 0/1 34 Dávivý kašel 1 0,7 0/1 36 Jiné mykobakteriózy 1 0,7 0/1 39 Stafylokokové infekce 1 0,7 0/1 5.2 Antropozoonózy ,0 37/31 41,0 (22 71) 9,2 (1d 48) 01 Trichofycie 32 47,1 17/15 39,1 6,9 11 Lymeská borrelióza 13 19,1 7/6 53,8 21,4 02 Erysipeloid 9 13,2 7/2 33,3 5,6 18 Hrboly dojièù 6 8,8 0/6 12 Klíšśová meningoencefalitida 3 4,4 2/1 07 Jiné mykobakteriózy 2 2,9 1/1 05 Leptospiróza 1 1,5 1/0 04 Tularémie 1 1,5 1/0 25 Jiné virové horeèky pøenášené komáry 1 1,5 1/0 5.3 Tropické nemoci ,0 28/0 05 Malárie 11 39,2 11/0 04 Amébóza 11 39,2 11/0 02 Lambliáza 2 7,2 2/0 12 Bacilární úplavice 1 3,6 1/0 01 Infekèní hepatitidy 1 3,6 1/0 25 Zavšivení 1 3,6 1/0 22 Kampylobakterióza 1 3,6 1/0 Celkem kapitola V ,0 85/149 Legenda: M muži; Z ženy; d dny vo. Poškození mediálního menisku (položka 2.12) bylo diagnostikováno u dvou horníkù po 11 a 22 letech práce vykonávané vkleèe nebo v podøepu. Kapitola III nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobøišnice V roce 2004 bylo v rámci kapitoly III hlášeno celkem 280 nemocí z povolání, což bylo o 47 (tj. o 14,4 %) pøípadù ménì než v roce Pøehled hlášených onemocnìní podle jednotlivých položek a diagnóz demonstruje tabulka 6. 39,6 (23 46) 40,1 (20 72) 0,9 (9d 3) 8,9 (1d 48) Pneumokoniózy zpùsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu køemièitého (položka 3.1) byly diagnostikovány u 117 pracovníkù, což bylo o 51 (tj. o 30,4 %) pøípadù ménì než v roce Nejvìtší pokles byl zaznamenán zejména u silikóz prostých s typickými rtg znaky a u pneumokonióz uhlokopù hlášených podle dynamiky vývoje (pokles o 18 a 14 pøípadù). Nejvíce onemocnìní bylo hlášeno z Moravskoslezského a ze Støedoèeského kraje (44,4 % a 42,7 % pøípadù). Postiženi byli zejména pracovníci pøi tìžbì uhlí (OKEÈ CA10 86, tj. 73,5 % pøípadù). V dalších osmi odvìtvích ekonomické

7 Tabulka 10: Ohrožení nemocí z povolání hlášená v Èeské republice v roce 2004 Èíslo a název položky/ diagnózy Poèet Procenta M/Z Roky Prùmìr/Rozmezí Expozice Vìk 1.01 Nemoc z olova nebo jeho slouèenin 4 4/0 45,8 (35 58) 22,3 (13m 30) 1.38 Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu 1 1/ Celkem kapitola I 5 8,5 5/0 42,8 (31 58) 18,4 (13m 30) 2.4 Porucha sluchu z hluku 9 9/0 52,3 (42 57) 23,9 (8 37) 2.6 Nemoci cév rukou z vibrací 1 1/ Nemoci periferních nervù z vibrací 12 12/0 43,5 (24 60) 13,5 (33m 35) 2.8 Nemoci kostí a kloubù z vibrací 14 14/0 44,3 (36 53) 19,5 (10 36) 2.9 Nemoci šlach, šlachových pochev, úponù a kloubù z pøetìžování konèetin 5 2/3 46,0 (40 51) 5,0 (13m 9) 2.10 Nemoci periferních nervù z pøetìžování konèetin 11 5/6 48,4 (31 59) 18,4 (22m 38) Celkem kapitola II 52 88,1 43/9 46,8 (24 60) 16,9 (13m 38) 3.10 Astma bronchiale 2 3,4 0/2 33,5 (31 36) 4,5 (3 6) Celkem ,0 48/11 45,9 (24 60) 16,7 (13m 38) Pùvodní práce Legenda: M muži; Z ženy; m mìsíce èinnosti bylo zaznamenáno podstatnì ménì onemocnìní(v rozmezí 0,9 % 7,7 % pøípadù). Celkový poèet diagnostikovaných nemocí plic, pohrudnice nebo pobøišnice zpùsobených azbestem (položka 3.2) se ve srovnání s rokem 2003 (kdy bylo hlášeno celkem 24 onemocnìní) výraznì nezmìnil. Došlo však k poklesu hlášených azbestóz z 8 na 4 pøípady a k nárùstu hlášených rakovin plic z azbestu z jednoho na ètyøi pøípady. Mezoteliom pleury byl diagnostikován u tøí pracovníkù exponovaných azbestu let v letech (doba latence let). Rakovina plic z azbestu vznikla u 4 mužù s expozicí azbestu v letech trvající 2,5 29 let (doba latence let). Pneumokonióza ze svaøování (položka 3.4) byla v roce 2004 diagnostikována u jednoho sváøeèe. Exogenní alergická alveolitida (položka 3.9) vznikla u 5 osob. Jednou bylo vyvolavatelem onemocnìní plesnivé døevo a piliny, jednou šlo o plíci sladovníkù, tøikrát o farmáøskou plíci. Rakovina plic z radioaktivních látek (položka 3.6) byla v roce 2004 hlášena u 15 osob, což bylo o 18 (tj. o 54,5 %) pøípadù ménì než v roce Uvedení pracovníci byli exponování ionizujícímu záøení pøi tìžbì a úpravì uranových rud (OKEÈ CA12) zejména v letech Prùmìrná doba latence byla 49 let, nejkratší 37 let, nejdelší 57 let. Ve srovnání s rokem 2003 se celkové poèty hlášených pøípadù bronchiálního astmatu a alergické rinitidy (položka 3.10) zvýšily o 28,0 % pøípadù. V roce 2003 onemocnìlo 93 osob, v roce 2004 to bylo 119 osob. Nejèastìji byli postiženi pracovníci pøi výrobì potravináøských výrobkù a nápojù (OKEÈ DA15 38,7 % pøípadù) a pracovníci v zemìdìlství (OKEÈ A01 18,5 % pøípadù). Nejvìtší zastoupení mìli pekaøi-cukráøi (42 ) a ošetøovatelé hospodáøských zvíøat (21 ). Nejèastìjším vyvolavatelem onemocnìní byla mouka (48 ), ostatní noxy byly zastoupeny ménì èasto nebo pouze ojedinìle (tabulka 7). Kapitola IV kožní nemoci z povolání V roce 2004 bylo diagnostikováno celkem 272 kožních nemocí z povolání, což bylo o 51 (tj. o 15,8 %) pøípadù ménì než v roce Kontaktní alergická dermatitida se vyskytovala 195, iritaèní dermatitida 64, airborne dermatitida 7, proteinová dermatitida 3, Quinckeho edém dvakrát a kopøivka jedenkrát. Onemocnìli zejména zdravotníci (OKEÈ N85 16,5 % pøípadù) a pracovníci pøi výrobì kovových konstrukcí a kovodìlných výrobkù (OKEÈ DJ28 14,0 % pøípadù). Zastoupení jednotlivých etiologických nox uvádí tabulka 8. Nejèastìjším vyvolavatelem onemocnìní byly plastické hmoty (62 ), pryž a gumárenské chemikálie (50 ) a ropné produkty (44 ). Latex zpùsobil onemocnìní u 14 osob, izokyanáty se uplatnily jednou. Kapitola V nemoci pøenosné a parazitární V roce 2004 bylo hlášeno celkem 234 nemocí pøenosných a parazitárních, což bylo o 54 (tj. o 18,8 %) pøípadù ménì než v roce Jejich pøehled uvádí tabulka 9. Infekèních a parazitárních nemocí s interhumánním pøenosem (položka 5.1) bylo diagnostikováno 138, což bylo o 47 (tj. o 25,4 %) onemocnìní ménì než v pøedchozím roce. Nejèastìji onemocnìli zdravotniètí pracovníci (OKEÈ N85 95,7 % pøípadù). Svrab byl diagnostikován u 65 osob, což bylo o 53 (tj. o 44,9 %) pøípadù ménì než v roce Onemocnìlo 36 zdravotních sester, 24 ošetøovatelù-sanitáøù, dvì uklízeèky, dvì rehabilitaèní pracovnice a jedna rtg laborantka. Nejèastìji byli postiženi zamìstnanci z domovù dùchodcù (20 ) a z psychiatrických léèeben (12 ). Nejvíce onemocnìní bylo hlášeno z Ústeckého kraje (27,7 % pøípadù). Z 25 hlášených pøípadù virových hepatitid byla hepatitida typu C zastoupena 14 (akutní jedenkrát, chronická 13 ) a hepatitida typu B 11 (akutní 6, chronická 5 ). Hepatitidou C onemocnìly zejména zdravotní sestry (10 ), dále zdravotní laborantka, lékaø, fyzioterapeut a øidiè sanitního vozu. Hepatitidou B byli postiženi 2 lékaøi a 9 zdravotních sester. Jedna pacientka s ohlášenou akutní formou hepatitidy B byla v pøedchozích letech øádnì oèkována, u tøí osob nebyl údaj o oèkování na hlášence uveden a dvì osoby oèkovány nebyly. Nemocní s chronickou formou hepatitidy typu B byli ve 2 pøípadech øádnì oèkováni, u jedné osoby byla aplikována pouze jedna dávka oèkovací látky a 2 osoby oèkovány nebyly. ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

8 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pùvodní práce Tuberkulózou plic (14 pøípadù) a moèových cest (1 pøípad) onemocnìlo 10 zdravotních sester z rùzných oddìlení nemocnic, dále patolog, plicní lékaø, zdravotní laborant mikrobiologické laboratoøe, ošetøovatelka a sociální pracovnice. U antropozoonóz (položka 5.2), kterých bylo v roce 2004 diagnostikováno celkem 68 (o 21 pøípadù ménì než v roce 2003), obsadily první tøi místa trichofycie, Lymeská borrelióza a erysipeloid. Onemocnìní trichofyciemi bylo hlášeno z 10 krajù Èeské republiky, nejvíce z kraje Vysoèina (9 pøípadù). Postiženi byli zejména ošetøovatelé hospodáøských zvíøat (30krát), dále zootechnik a opraváø zemìdìlských strojù. Lymeská borrelióza byla diagnostikována u 13 pracovníkù, z nichž 10 pracovalo v odvìtví ekonomické èinnosti lesnictví (OKEÈ A02). Jednou bylo onemocnìní diagnostikováno u policisty, jednou u pojišśovacího agenta a u dopravního dispeèera. Erysipeloidem onemocnìli pøevážnì pracovníci pøi výrobì potravináøských výrobkù (OKEÈ DA15 7 pøípadù). Nejèastìji byli postiženi øezníci (6 ). Dvì tøetiny hlášených onemocnìní vznikly v Moravskoslezském kraji. Pod položkou 5.3, tropické nemoci pøenosné a parazitární, bylo v roce 2004 hlášeno celkem 28 onemocnìní. U jednoho pracovníka, který v letech služebnì pùsobil v Nigérii, bylo v roce 2004 hlášeno celkem 14 nemocí z povolání (7 amébóza, 6 malárie, jednou bacilární úplavice). Malárií dále onemocnìli ètyøi pracovníci v Kongu a jeden v Sierra Leone. Amébóza vznikla také u dvou pracovníkù v Indii, u jednoho v Peru a u jednoho v Brazílii. Lambliáza byla hlášena u dvou pracovníkù po návratu z Turecka a Uzbekistánu. Jednou byla diagnostikována infekèní hepatitida typu E (Afghánistán), pedikulóza (Èína) a kampylobakterióza (Indie). Kapitola VI nemoci zpùsobené ostatními faktory a èiniteli V rámci této kapitoly byly diagnostikovány polypy na hlasivkách u 54leté vychovatelky po 35 letech práce v základní škole. Tìžká fonastenie vznikla u 58letého uèitele po 1 roce a 7 mìsících práce. Ohrožení nemocí z povolání Pøehled a poèty hlášených ohrožení nemocí z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání v roce 2004 uvádí tabulka 10. I když se celkový poèet diagnostikovaných ohrožení nemocí z povolání v roce 2004 snížil o 13 (tj. o 18,1 %) pøípadù, k mírnému nárùstu hlášených onemocnìní došlo zejména u poškození zpùsobených chemickými látkami (kapitola I nárùst proti roku 2003 o 5 pøípadù) a u onemocnìní kloubù z vibrací (položka 2.8 nárùst o 4 pøípady). Nejvìtší pokles hlášených ohrožení (o 13 a 8 pøípadù) byl naopak zaznamenán u poruch sluchu z hluku (položka 2.4) a u poškození periferních nervù z vibrací (položka 2.7). Nejvíce pøípadù ohrožení nemocí z povolání bylo v roce 2004 hlášeno z kraje Moravskoslezského (49,2 % pøípadù). Postiženi byli pøedevším pracovníci pøi tìžbì uhlí (OKEÈ CA10 39,0 % pøípadù). Nejèastìji bylo diagnostikováno ohrožení nemocí z povolání u artróz loketních kloubù vyvolaných pùsobením nadlimitních vibrací (položka pøípadù) a u syndromu karpálního tunelu z vibrací a z pøetìžování konèetin (položka pøípadù, položka pøípadù). Závìr V roce 2004 v Èeské republice nadále trval mírnì klesající trend v poètu hlášených profesionálních onemocnìní. V absolutních poètech se pokles týkal témìø všech kategorií profesionálních onemocnìní s výjimkou bronchiálního astmatu, alergické rinitidy a onemocnìní periferních nervù z vibrací nebo z pøetìžování konèetin, jejichž poèty mírnì vzrostly. Poèty hlášených profesionálních onemocnìní na území Èeské republiky však nepochybnì pøedstavují podhodnocený obraz skuteèné situace. K faktorùm, které se pøitom uplatòují, patøí rùst nezamìstnanosti, nedostatky v poskytování pracovnì lékaøské péèe o zamìstnance a existence tzv. èerného trhu práce. Narùstající nezamìstnanost ovlivòuje nejen chování dosud zamìstnaných osob, ale také chování nìkterých zamìstnavatelù. Setkáváme se s tím, že zamìstnanci se z obavy pøed ztrátou práce vyhýbají preventivním prohlídkám nebo své obtíže nepøiznávají. Nìkteøí zamìstnavatelé totiž nemají zájem postižené pracovníky dále zamìstnávat a ukonèují s nimi pracovní pomìr již v dobì, kdy probíhá šetøení o možné profesionalitì onemocnìní. Tito lidé pak tìžko nacházejí novou práci. Podle prùzkumù je u nás kvalifikovaná pracovnì lékaøská péèe poskytována jen 30 % 40 % pracující populace. V rámci stávající legislativy se preventivní prohlídky nevztahují na osoby samostatnì výdìleèné èinné ani na domácí pracovníky èi farmáøe. K preventivním prohlídkám se pochopitelnì nedostavují ani pracovníci na èerném trhu práce, kteøí pøitom vykonávají èinnosti velmi rizikové. Klesající trend poètu hlášených profesionálních onemocnìní tedy nelze interpretovat jako jednoznaènì pozitivní jev. Podìkování: Autoøi dìkují Danì Havlové a Renátì Kobzové za precizní práci na Národním registru nemocí z povolání. Práce na publikaci byla provedena s podporou Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, VZ MSM a grantového projektu IGA MZ NR/ MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN Na Bojišti 1, Praha

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2 N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum

Více

Nemoci z povolání 2005

Nemoci z povolání 2005 Nemoci z povolání 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Nemoci z povolání K dispozici jsou publikace

Více

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém VII Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky. Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům

Více

REPUBLICE. Státní zdravotní ústav www.szu.cz ISSN 1804-5960

REPUBLICE. Státní zdravotní ústav www.szu.cz ISSN 1804-5960 NEMOCI Z POVOLÁNÍ V CESKÉ REPUBLICE 2010 Státní zdravotní ústav www.szu.cz ISSN 1804-5960 NEMOCI Z POVOLÁNÍ V Č ESKÉ REPUBLICE 2010 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 17 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009 Newly notified occupational diseases 2009 Souhrn Aktuální

Více

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii Pavel Urban Evropský seznam nemocí z povolání Doporučení Komise č. 90/326/EEC k přijetí Evropského seznamu nemocí z povolání Doporučení Komise č. 2003/670/EC

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. POZOR! S účinností od 1. 1. 2017 bude nařízení vlády nahrazeno zákonem č.

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2006

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2006 1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Centrum pracovního lékařství Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. Odborná skupina pro pracovně-léka lékařskou péči Vedoucí: MUDr. Beatrica

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Posviťme si na břemena

Posviťme si na břemena EVROPSKÝ TÝDEN BOZP 2007 Posviťme si na břemena Muskuloskeletální nemoci z povolání v České republice 1. Úvod Sledování výskytu nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 2. 2007 2 Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005 Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Souhrn V posledních

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity 2013/ 13 / 3 4 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

1. den 21. 5. 2008. 14:00 14:45 hod. 14:45 15:45 hod.

1. den 21. 5. 2008. 14:00 14:45 hod. 14:45 15:45 hod. 1. den 21. 5. 2008 14:00 14:45 hod. Slavnostní zahájení 14:45 15:45 hod. 1. PŘÍPRAVA PRÁVNÍ ÚPRAVY PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY SIXTOVÁ A. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2. STANOVISKO SPL ČLS JEP K NOVÉMU

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O VODÌ CO NEVÍTE O VODÌ??? CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz FAKTA I ZAJÍMAVOSTI O VODÌ Jako je pro nás dùležité jídlo, stejnì tak jsou dùležité i nápoje. Lidské

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

A Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba 19. Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace žákù i lidí z praxe o druzích a významu

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání A/ Přehled onemocnění nebo zdravotních obtíží vylučujících nebo omezujících zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (dle Přílohy č.1 a č.

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více