V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :"

Transkript

1 Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku a objemu lynu je konstantní : Nebo ro dva stavy lynu, očáteční a koncový : - diagramu je tento roces znázorněn hyerbolou sojující body obou stavů lynu, je to tzv. izoterma : Další informace o ději získáme rozborem.věty termodynamické a veličin v ní vystuujících. Při izotermickém ději se mění objem (nař. ři izotermické exanzi se zvětšuje), lyn tedy koná ráci. Podle úvah v minulé kaitole by řitom měla klesat kinetická energie molekul (řeměňuje se na ráci), měla by klesat i vnitřní energie lynu. Z odmínky o konstantní telotě ovšem lyne, že ři tomto ději se vnitřní energie lynu nemění : U 3 konst Diferenciál konstantní veličiny je samozřejmě nulový : a odle.věty termodynamiky musí latit : o znamená, že možný úbytek vnitřní energie ři ráci lynu je ihned (a během rocesu růběžně) dolňován dodávanou energií teelnou. Lze říci, že tak vlastně robíhá dokonalá řeměna teelné energie na ráci. Důležitou otázkou je ovšem realizace takového rocesu, ři kterém je do lynu dodáváno telo, aniž dochází ke zvýšení jeho teloty.

2 dnešní době si lze ředstavit automatizovaný, očítačem řízený systém jakýsi termostat, který by omocí telotních senzorů uvnitř lynu hlídal jeho telotu tak, že kdyby v důsledku exanze a ráce lynu začala telota klesat (tj. objevila by se neatrná diferenciální odchylka od ožadované hodnoty), zanulo by se ihned nějaké ohřívací těleso a do lynu by byla dodávána teelná energie, dokud by se telota nezvýšila Jak si však oradili vědci minulosti bez těchto moderních omůcek? Princiiálně stejný účinek jako elektronická regulace bude mít dokonalý teelný styk (bez ztrát, s nekonečně velikou teelnou vodivostí) sledovaného lynu se zdrojem teelné energie o konstantní telotě rovné ožadované telotě (tzv. ohřívač, teelný rezervoár). Účinek ohřívače lze dobře ochoit v souvislosti s dříve uvedeným oisem vratného děje jako sledu (skoro)rovnovážných stavů : ři změně takového stavu dojde k (nekonečně) malé změně stavových veličin zde k diferenciálnímu oklesu teloty lynu z ůvodní teloty, a roto z ohřívače bude řecházet telo do neatrně chladnějšího lynu, až se oět teloty vyrovnají a nastane další (skoro)rovnovážný stav se stejnou telotou a oněkud odle stavové rovnice odlišným tlakem a objemem. Děj samozřejmě okračuje dále : rotože lyn stále racuje, telota oět neatrně klesá, teelná energie řechází do lynu a telota se oět vyrovnává atd. takovém usořádání se tak ři ráci lynu automaticky dolňuje telo z teelného rezervoáru, aby nahradilo vykonanou ráci, a roto telota a vnitřní energie lynu zůstávají konstantní. říadě izotermické komrese, kdy se objem lynu zmenšuje, rotože je ístem v racovním válci stlačován, je rinci stabilizace teloty stejný, ouze telo a ráce mají oačná znaménka, a tedy oačný směr řechodu : ráce lynu je záorná konají ji vnější síly a tím by měla růst kinetická energie lynu, a tedy i vnitřní energie. by se tak nestalo, musí nyní teelná energie z lynu odcházet do okolí lyn tedy musí mít oět dokonalý teelný styk s teelným jímačem teloty, který bude odebírat telo (tzv. chladič). K teelnému toku do chladiče dochází nyní ři diferenciálním zvýšení teloty lynu jako důsledku ráce sil okolí a výsledkem je oět stabilizace teloty a vnitřní energie lynu.

3 Poznámka: eoreticky jsou chladič i ohřívač v rinciu stejné velké teelné rezervoáry, tj. relativně velká tělesa s velkým obsahem vnitřní energie, aby říjem či výdej tela nezůsobil změnu jejich teloty. echnické rovedení chladiče i ohřívače bude ovšem odlišné. yočítejme nyní konkrétně omocí.věty ráci vykonanou lynem a řijaté telo ři izotermickém ději z očátečního stavu (,, ) do konečného stavu (,, ) : Q Protože nedochází ke změně teloty, nelze oužít běžné vztahy ro telo dodané látce ři ohřevu, ale můžeme oužít vztah ro ráci : Q d Dosadíme za tlak ze stavové rovnice : dostaneme : Q d d ln můžeme zasat jednodušeji : d ln o Q ln ráce a telo ři izotermickém ději Při izotermické exanzi bude konečný objem větší, a tedy vykonaná ráce i řijaté telo jsou kladné : Q izotermická exanze Při izotermické komresi je tomu naoak : Q izotermická komrese 3

4 ) Děj izochorický ( = ) Za ředokladu konstantního objemu se nyní stavová rovnice ro dané množství lynu změní na Gay- Lussacův zákon o rozínavosti lynu : Nebo ro dva stavy lynu, očáteční a koncový : - diagramu je tento děj znázorněn římkou sojující body obou stavů, rovnoběžnou s osou tlaků je to tzv. izochora. Podmínku realizace tohoto děje konstantní objem lynu jednoduše zajistí evný neměnný objem nádoby, ve které je lyn umístěn. Konstantní objem lynu ovšem znamená jeho nulový řírůstek (diferenciál), a tedy znemožní ráci lynu : d Podle.věty ak latí : o znamená, že veškerá dodaná teelná energie se římo mění na řírůstek vnitřní energie, ohřev lynu je za těchto odmínek nejefektivnější, tj. na zvýšení teloty o jednotkový telotní rozdíl ( K) se sotřebuje 4

5 nejmenší množství tela. Jinak řečeno, molární teelná kaacita má nejmenší možnou hodnotu, a jestliže s její omocí vyjádříme dodané telo : d Dostaneme tím nový, dobře oužitelný vztah ro řírůstek (změnu) vnitřní energie, který se rovná tomuto telu : d změna vnitřní energie Jestliže ak tento výraz orovnáme se vztahem dříve odvozeným ro ideální lyn : 3 d Dostaneme konkrétní velikost ro molární teelnou kaacitu ři konstantním objemu : 3 ato hodnota latí ouze za odmínky latnosti dříve uvedeného Maxwellova rozdělení ro ideální jednoatomový lyn, kdy lze zanedbat řísěvek energie rotačního ohybu molekuly. Pro běžné dvouatomové molekuly (kyslík, dusík, vodík, ) ak latí : 5 složitější molekuly ak mají teelnou kaacitu ještě vyšší. Kdybychom chtěli vyočítat dodané telo a zvýšení vnitřní energie lynu ři nějakém izochorickém ději z očátečního stavu (,, ) do konečného stavu (,, ), rovedli bychom integraci tj. součet diferenciálních veličin : Q U d elkové dodané telo by se samozřejmě řevedlo na celkové zvýšení vnitřní energie, bez vykonání jakékoliv ráce. 3) Děj izobarický ( = ) Za ředokladu konstantního tlaku se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na Gay- Lussacův zákon o roztažnosti lynu : 5

6 Nebo ro dva stavy lynu, očáteční a koncový : - diagramu je tento děj oět znázorněn římkou sojující body obou stavů, rovnoběžnou s osou je to tzv. izobara. Podmínku realizace tohoto děje konstantní tlak lynu je možno zajistit oužitím válce s ístem, na který bychom zvenku (vnější síly) ůsobily konstantní silou (svislý íst by mohlo nař. zvenku zatěžovat závaží zvolené hmotnosti). likujeme dále na izobarický děj.větu termodynamiky, jejíž žádný člen nyní nebude nulový : Dodávaná teelná energie se tedy sotřebuje nejen na zvýšení vnitřní energie, ale i na konání ráce lynem - ohřev lynu je méně efektivní než za konstantního objemu, tj. na zvýšení teloty o jednotkový telotní rozdíl se sotřebuje větší množství tela, tedy molární teelná kaacita je větší : d Dosaďme tento výraz do.věty solu se známými vztahy ro ráci lynu a zvýšení vnitřní energie : d d d 6

7 K úravě druhého členu na ravé straně oužijeme stavovou rovnici : kterou diferencujeme, tj. vyočítáme diferenciál (řírůstek) ravé i levé strany : d d Dostaneme tak : d d d d Porovnáním obou stran tak vznikne vztah ro molární teelnou kaacitu ři konstantním tlaku : Mayerův vztah Pro jednoatomový lyn tedy bude latit : 5 3 ro dvouatomové molekuly : 7 5 Pro výočet dodaného tela, vykonané ráce a změny vnitřní energie ři nějakém izobarickém ději ze stavu (,, ) do stavu (,, ) bychom, jako v ředcházejících dějích, rovedli integraci elementárních veličin : d Q d U d současně ro ráci musí latit (využijeme stavovou rovnici) : d d 7

8 Stejný vztah bychom také dostali odle.věty odečtením rvních dvou výrazů ro telo a změnu vnitřní energie, nebo římým dosazením ze stavové rovnice do ředchozího výrazu ro ráci. Zatím jsme rozkoumali tři významné termodynamické děje a jsou to vlastně všechny možnosti, kdy může být jedna ze tří stavových veličin význačná konstantní. e dvou říadech jsme ak dostali zvláštní tvary.věty, ouze se dvěma členy ři izotermickém ději byl nulový řírůstek vnitřní energie a ři izochorickém ději byla nulová vykonaná ráce. Může nás tedy naadnout, že by mohla existovat možnost - nulového dodaného tela a takový termodynamický děj se ukázal být velmi důležitým. 4) Děj adiabatický ímto ojmem označujeme termodynamický děj, ři kterém není lynu dodávaná žádná teelná energie a samozřejmě žádné telo ani není odebíráno obecně říkáme, že je nulová výměna tela termodynamické soustavy s okolím. oho lze dosáhnout dokonalou teelnou izolací stěn, které obkloují lyn - jejich teelná vodivost tedy musí být nulová. (Povšimněte si, že to je rávě oačná odmínka, než byla u izotermického děje, kdy jsme ožadovali dokonalou teelnou rostunost stěn.).věta termodynamická má tedy v říadě adiabatického děje také jednoduchý tvar : Plyn nyní koná ráci ouze na úkor vnitřní energie, a můžeme roto tuto ráci jednoduše vyjádřit ouze omocí telotní změny lynu : d elková ráce vykonaná lynem ři nějakém adiabatickém ději z očátečního stavu (,, ) do konečného stavu (,, ) ak bude integrálem těchto elementárních rací : d 8

9 ýsledek této integrace je samozřejmě jednoduchý : ráce ři adiabatickém ději Při konání kladné ráce lynem, tj. zvětšování objemu, se jeho telota snižuje, tj. vnitřní energie klesá : adiabatická exanze ráce sil okolí ak zahřívá lyn, tedy zvyšuje jeho vnitřní energii : adiabatická komrese Při adiabatickém ději není zřejmě konstantní žádná ze stavových veličin mění se obecně tlak, telota i objem lynu a ři jejich výočtech tedy musíme oužívat obecný tvar stavové rovnice : Na dalších řádcích si však ukážeme, jak lze z této rovnice vyloučit libovolnou roměnnou a dostat zjednodušený tvar stavové rovnice vhodný ro dvourozměrné grafy, nař. ro - diagram. Naišme znovu.větu : d za ráci oužijme standardní výraz : d d Za telotu na ravé straně dosaďme ze stavové rovnice : vyočítejme její diferenciál (jako funkce dvou roměnných a ) : d d( ) d d Po vynásobení a řevedení na levou stranu máme : d d d Použijeme-li Mayerův vztah : ak dostáváme : 9

10 d d ovnici vydělíme molární kaacitou ři konstantním objemu a součinem. : d d Zavedeme ještě novou veličinu : Poissonova konstanta rozdělíme členy na obě strany : d d znikl tak seciální tvar diferenciální rovnice o dvou roměnných, které jsou searovány, tj. odděleny, každá na jedné straně rovnice. K vyřešení této rovnice stačí rovést její integraci omocí určitého integrálu v mezích od očátečního stavu lynu (,, ) do konečného stavu (,, ) : d d Primitivní funkce na obou stranách jsou stejného druhu : ln ln Dostaneme tedy : ln ln ln ln Po roznásobení a oužití znalostí o logaritmech : ln ln ln ln a o řevedení členů : ln ln ln ln a o sdružení logaritmů: ] ln [ ] ln [

11 ovnost logaritmů znamená ovšem také rovnost funkcí : nebo obecněji - neboť očáteční i koncový stav byly libovolné : Poissonova rovnice Dostali jsme tak obecnou rovnici adiabaty. Protože Poissonova konstanta je větší než, je křivka adiabaty v - diagramu strmější než izoterma. Dosazením ze stavové rovnice lze získat další varianty rovnice adiabaty ro jiné dvě roměnné : Poznámka: diabatickému ději se bude také blížit rychle robíhající děj v teelně neizolované termodynamické soustavě (lynu), rotože telo nestačí řecházet do lynu. Čím je tedy roces rychlejší, tím více se řibližuje adiabatickému ději (ale tím více se odchyluje od kvazistacionárnosti, tedy také od vratnosti a od latnosti stavové rovnice) (konec kaitoly) K. usňák, verze /5

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky FSI VUT Brně, Energetický ústa Odbor termomechaniky a techniky rostředí rof. Ing. Milan Paelek, CSc. TERMOMECHANIKA 4. Prní zákon termodynamiky OSNOVA 4. KAPITOLY. forma I. zákona termodynamiky Objemoá

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití měření oloy ladiny Hydrostatické ladinoměry rinci, vlastnosti a oužití Hydrostatické ladinoměry atří mezi rinciiálně jednoducé snímače, které moou solelivě racovat za různýc odmínek v celém sektru rovozníc

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic 269 30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC Materiální vlny Difrakce částic Planckův postulát a další objevy v oblasti částicových vlastností elektromagnetických vln porušily určitou symetrii přírody - částice měly

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 ODR1 1 Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 A. Diferenciální rovnice a související pojmy Mnohé fyzikální a jiné zákony lze popsat pomocí rovnic, v nichž jako neznámá vystupuje funkce, přičemž

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ HLASU V KLASICKÉ A IP TELEFONII Doc. Ing. Boris ŠIMÁK, CSc. racoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: simak@feld.cvut.cz Abstrakt: Tento řísěvek si klade za cíl seznámit

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série Oběhová čeradla série z Obsah Všeobecné údaje Výkonový rozsah Výrobní rogram, x V, z Tyové klíče 6 GRUNDFOS ALPA 6 GRUNDFOS ALPA+ 6 UP, UPS 6 GRUNDFOS COMFORT 6 Použití

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více