ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str Charakteristika školy str Počet oborů, velikost str Historie a současnost str Charakteristika pedagogického sboru str Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce str Vybavení školy a její podmínky str Zaměření školy a její vize str Zaměření školy str Vize školy str Výchovné a vzdělávací strategie str Vzdělávací obsah hudebního oboru str Hudební zahrada (přípravné hudební studium) str Studijní zaměření: Klavír str Studijní zaměření: Hra na elektrické klávesové nástroje str. 9 Komorní hra pro elektronické klávesové nástroje str. 11 Souborová hra pro elektronické klávesové nástroje str Studijní zaměření: Hra na housle str Studijní zaměření: Hra na violoncello str Studijní zaměření: Hra na violu str Studijní zaměření: Hra na kontrabas str Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu str Studijní zaměření: Hra na klarinet str Studijní zaměření: Hra na saxofon str Studijní zaměření: Hra na trubku str Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu str Studijní zaměření: Hra na kytaru str Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru str Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru str Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje str Studijní zaměření: Pěvecká hlasová výchova s sólový zpěv str Studijní zaměření: Sborový zpěv str Studijní zaměření: Hra na akordeon str Učební osnovy vyučovacích předmětů: Hudební nauka str. 64 Komorní hra str. 66 Souborová hra str. 67 Hra v orchestru str. 68 Čtyřruční hra str. 68 Flétnové semináře str. 69 Komorní zpěv str Vzdělávací obsah výtvarného oboru str Přípravné studium výtvarného oboru str Studijní zaměření: výtvarný obor I. stupeň základního studia str Studijní zaměření: výtvarný obor II. stupeň základního studia str Vzdělávací obsah tanečního oboru str Přípravné studium tanečního oboru str Studijní zaměření: taneční obor I. stupeň str Studijní zaměření: taneční obor II. stupeň str Vzdělávací obsah literárně- dramatického oboru str Veselá hra (přípravné studium literárně-dramatického oboru str Studijní zaměření: literárně-dramatický obor I. stupeň str Studijní zaměření: literárně-dramatický obor II. stupeň str Zabezpečení výuky se speciálními vzdělávacími potřebami str Vzdělávání žáků mimořádně nadaných str Hodnocení žáků a vlastní hodnocená žáků str Zásady a způsob hodnocení žáků str Oblasti vlastního hodnocení školy...str. 92

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Kladno, 5. května 1870 Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatným. Předkladatel: Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870 Kladno, 5. května 1870 IČO: Ředitel(ka) školy: Michaela Bernášková Telefon: Zřizovatel: Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5 Telefon: Vydáno: 5. května 2014 s platností od

4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Počet oborů, velikost Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870 poskytuje vzdělávání v oboru hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném s celkovou kapacitou 1210 žáků. Základní umělecká škola má pobočku v Hostivici, kde vyučuje také ve všech oborech. Výuku zajišťuje kolem 40 pedagogů. 2.2 Historie a současnost Škola byla založena v roce 1946 jako Městská hudební škola a zahájila svůj provoz. Od září 1947 zahájila činnost pobočky v Unhošti a od roku 1950 i v Buštěhradě. V roce 1951 zde bylo zřízeno pedagogické oddělení pro výchovu kvalifikovaných učitelů hudby. Později byla přejmenována na Lidovou školu umění. V této instituci se průměrně ročně vzdělávalo 1600 žáků ve všech oborech. V devadesátých letech minulého století se škola rozdělila a tímto zahájila činnost další vzdělávací instituce ve městě a to Základní umělecká škola, Kladno, Moskevská. Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870 má v současnosti průměrně 1000 žáků, vzdělávajících se ve všech oborech. Pobočku v Hostivici, kde zahájila provoz 1. září 2010 a kde se vyučuje v oboru hudebním, výtvarném, tanečním i literárně dramatickém a pobočku v Žilině, kde se vyučují žáci pouze v hudebním oboru. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je složen z kvalifikovaných pedagogů v průměrném věku 45 let. Sbor je tvořen zhruba ze dvou třetin žen a jedné třetiny mužů. Část pedagogů se mimo pedagogické práce věnuje i další profesionální umělecké činnosti 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola pravidelně realizuje cyklus Jarních výchovných koncertů a divadelních představení pro žáky mateřských a základních škol z Kladna. Projekty v rámci regionální a mezinárodní spolupráce v současnosti škola pravidelně nerealizuje. 2.5 Vybavení školy a její podmínky K výuce v Kladně je zajištěno průměrně 22 učeben pro individuální výuku, učebna pro výuku bicích nástrojů, učebna hudební nauky s interaktivní tabulí, taneční sál, 2 ateliéry pro výtvarné oddělení, multimediální učebna s kompletním vybavením pro výuku fotografie a video tvorby a pro výuku hudební nauky, učebna literárně dramatického oboru s jevištěm, školní galerie pro výstavy prací našich žáků a hudební sál. Škola disponuje hudebními nástroji, fotografickou a video technikou, které může žákům zapůjčit. V pobočce v Hostivici probíhá výuka ve třídách Základní školy, U zámecké zdi a využíváme zde taneční sál.

5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 4 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 3.1 Zaměření školy Škola poskytující žákům co nejširší, vyvážené a kvalitní vzdělávání ve všech uměleckých oborech v rámci individuální i kolektivní výuky. Škola tvořící mezioborové projekty. Škola pracující s multimédii a zavádějící nové výukové metody. Škola s možností uplatnit se v komorním orchestru, kapele Růžovi panteři, komorních uskupeních, při divadelní a taneční představeních a společných výstavách žáků VO. Škola samostatně tvořící vlastní reklamu v rámci studijního zaměření fotografie a video tvorba. Škola pravidelně se prezentující na veřejnosti a tvořící kvalitní PR. Spoluprací s místními institucemi, školami, charitativními a kulturně společenskými organizacemi podporující kulturní a společenský život ve městě a regionu Škola pravidelně pořádající tradiční jarní koncerty a divadelní představení pro žáky MŠ a ZŠ v divadle Lampion. Škola účastnící se soutěží, přehlídek a připravující žáky k dalšímu studiu na uměleckých školách. 3.2 Vize školy vychovávat kultivované vnímavé osobnosti, které budou uznávat kulturní hodnoty, podílet se na jejich tvorbě a aktivně nebo pasivně se účastnit kulturního dění v regionu prostřednictvím zajímavých projektů se ještě více otevřít mladým lidem i široké veřejnosti a stát se důležitým kulturním centrem 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE žák je pro nás partnerem, důležitá je oboustranná komunikace a vstřícná, přívětivá tvůrčí atmosféra podporujeme žákův zájem o zvolený obor při jeho výběru spolupracujeme s rodiči a jim i dětem poskytneme jasnou představu o možném vývoji v daném oboru, zdůrazňujeme nutnost domácí přípravy žáka k žákovi přistupujeme individuálně s ohledem na jeho fyziologické možnosti a úroveň uměleckého nadání, přitom zohledňujeme jeho zájmy a potřeby předkládáme praktické návody na řešení technických problémů, vysvětlujeme využití výrazových prostředků a jejich funkci pro možné vyjádření určité emoce, žáka povzbuzujeme v překonávání potíží a oceňujeme jeho snahu od začátku vedeme žáka k samostatnému myšlení, schopnosti seberealizace, umění ohodnotit svůj výkon a přijímat kritiku, orientovat se v různých uměleckých směrech prostřednictvím kvalitního studijního materiálu i audiovizuální techniky poskytujeme dítěti možnost být součástí kolektivního tvoření, kdy získává pocit sounáležitosti a odpovědnosti za zdárné provedení společného díla návštěvou kulturních akcí, pořádáním seminářů v jednotlivých oborech, účastí na školních i mimoškolních akcích prohlubujeme a tříbíme žákův umělecký vkus a zároveň jej učíme kultivovanému chování

6 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 5 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5.1 Studijní zaměření: Hudební zahrada (přípravné hudební studium) Pro žáky 5 7 leté Hudební zahrada připravuje děti od předškolního věku ke studiu hudebního oboru. Formou hry vyrůstají z dětí malí muzikanti. Výuka je zaměřena na rozvíjení hudebního sluchu, rytmického cítění, pěveckých a instrumentálních dovedností a v neposlední řadě hudebně - pohybových schopností. Hudební zahrada sleduje a usměrňuje zájmy jednotlivých žáků s cílem vhodného zařazení do dalšího studia v základní umělecké škole. Učební plán varianta 1: dvouleté přípravné studium 1. ročník 2. ročník Hudební zahrada 1 1 Hra na nástroj *1 Pozn. *ke hře na nástroj jsou žáci zařazeni dle svých dispozic v 1. nebo 2. pololetí Škola vzhledem ke zvolenému vzdělávacímu obsahu určila pro přípravné studium varianta 1 jednohodinovou dotaci Učební plán varianta 2: jednoleté přípravné studium 1. pololetí 2. pololetí Hudební zahrada 1 1 Hra na nástroj *1 1 Pozn. Žáci plní učební osnovy 2. ročníku přípravného studia. *ke hře na nástroj jsou žáci zařazeni dle svých dispozic *příprava ke hře na nástroj probíhá formou skupinové nebo individuální výuky Škola vzhledem ke zvolenému vzdělávacímu obsahu určila pro přípravné studium v 1. pololetí variantu 2 jednohodinovou dotaci. Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hudební zahrada 1. ročník přípravného studia Žák - zopakuje jednoduché rytmické útvary při hře na ozvěnu - hraje na nástroje orffovského instrumentáře - udrží rytmus v lidové písni - reaguje pohybem na znějící hudbu, dynamické a tempové změny v proudu hudby - gestem vyjádří melodii stoupající a klesající - orientuje se v rozlišování hluků a tónů 2. ročník přípravného studia Žák - dokáže pojmenovat vlastnosti tónů, rozlišit délky not a pomlk - je schopen propojit znalosti z hudební teorie s hudební praxí - přirozeně dýchá, zpívá a artikuluje - vyjmenuje základní hudební řadu - pohybovou improvizací reaguje na hudbu Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na nástroj (přípravné studium) viz jednotlivá studijní zaměření.

7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní zaměření: Hra na klavír Klavír, protože má pevně daný vyladěný tón, umožňuje počátky hry pro malé děti, které mohou brzy přejít ke hře prvních nenáročných skladeb. Při interpretaci skladeb sólových, čtyřručních a komorních zvládají žáci technické, úhozové a výrazové prostředky potřebné k vyjádření hudební myšlenky. Přípravné studium - předvede správné sezení u klavíru a držení ruky na klávesách - zahraje prstová cvičení v rozsahu pěti tónů - prokáže znalost not c1 c2 - dokáže správně vyťukat jednoduchý rytmus - zahraje jednoduchou písničku v rozsahu pěti tónů Učební plán: I. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Hra na klavír Hudební nauka ** Volitelné předměty Poznámka: Komorní hra Čtyřruční hra Sborový zpěv ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. stupeň základního studia 1. ročník - správně sedí u klavíru, dbá na uvolnění ruky a celého hracího aparátu - orientuje se na klávesnici v rámci oktáv - prokáže znalost not g-g2, jejich hodnot a hodnot pomlk - zahraje pětiprstová a úhozová cvičení, základní probírané druhy úhozu legato, portamento, espressivní úhoz, dlouhý odtah - čte snadný probíraný text na hodině a zahraje ho každou rukou zvlášť 2. ročník - předvede další druhy úhozu staccato od kláves i shora, dvojhmaty, podklady palce, hru stupnice a tříhlasý kvintakord - vysvětlí základní tempová a dynamická označení - rozliší dynamicky hru obou rukou - melodie a doprovodu - prokáže znalost not v basovém klíči c-d1 3. ročník - na vybraných skladbách předvede osvojené základní druhy úhozu, rozvíjí sluchovou sebekontrolu a hru s dynamikou

8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 7 - dbá na přesnou interpretaci notového zápisu (intonace, rytmus) a elementární pedalizaci - zahraje snadnou skladbu zpaměti - zahraje snadnou melodii za doprovodu základních harmonických funkcí- T,D 4. ročník - zahraje snadnější vícehlasé skladby - dodržuje jednoduché frázování skladby a používá základní agogiku - zahraje snadnou skladbu z listu i při čtyřruční hře s pedagogem - je schopen veřejně vystoupit 5. ročník - zahraje skladbu s výrazem a přednesem - použije technické, výrazové a úhozové prvky v náročnějších variantách - hraje rozsáhlejší skladby zpaměti 6. ročník - zahraje základní melodické ozdoby - dbá na uvědomělé složitější frázování - dbá na vyrovnanost a kultivaci pasážové techniky - dodržuje stylové prvky studovaných skladeb - uplatní své případné zájmy v oblasti zábavné a taneční hudby - obohatí své znalosti skladeb různých hudebních stylů na poslechových seminářích - se zapojí do komorní nebo čtyřruční hry 7. ročník - použije své znalosti při samostatném studiu skladeb po stránce, dynamické, výrazové, úhozové a samostatné pedalizace - správně zvolenými výrazovými prostředky vystihne náladu a charakter interpretované skladby - zahraje v rámci improvizace základní kvintakordy, jejich obraty a akordické značky při doprovodu melodie - uplatní získané dovednosti při snazší hře z listu II. stupeň základního studia Přípravné studium - čte noty v houslovém a basovém klíči a jejich hodnoty - vysvětlí tempová a dynamická označení - zvládne základní probírané druhy úhozu - rozliší hru melodie a doprovodu v obou rukou - zvládne hru se základní dynamikou - hraje snadné melodie za doprovodu základních harmonických funkcí T, D

9 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 8 Učební plán II. stupeň I.r II.r III.r IV.r Hra na klavír Komorní hra ** Volitelné Čtyřruční hra předměty Sborový zpěv Poznámka: ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. ročník - předvede všechny dosud získané znalosti a dovednosti probrané během I. stupně - využívá technické, dynamické, úhozové a výrazové složky hry - samostatně nastuduje snazší skladbu - zahraje všechny melodické ozdoby - zapojuje se do čtyřruční a komorní hry II. ročník - si vytvoří v průběhu poslechových seminářů představu o interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů - zahraje polyfonní skladbu s přesným frázováním III. ročník - prokáže větší samostatnost při studiu skladeb - zahraje z listu snadnou skladbu nebo jednoduchý doprovod - pomocí neustálé sluchové sebekontroly dbá na kultivovanou interpretaci - pojmenuje hlavní zásady interpretace různých stylů hudby IV. ročník - využije při samostatném studiu nabyté znalosti, dovednosti, technickou i výrazovou stránku interpretace - vytvoří vlastní dynamiku i pedalizaci u lehčích skladeb - obohatí při poslechových seminářích a v průběhu studia probíraných skladeb svoji orientaci v kulturním a zejména hudebním životě se zvláštním zřetelem na klavírní hru - zahraje skladbu s maximální propracovaností, technickou, dynamickou a výrazovou - nastuduje vhodný repertoár k absolventskému koncertu

10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje patří mezi nejmodernější hudební nástroje současnosti. Využívají počítačovou techniku a nabízejí nekonečnou řadu zvuků a rytmů, čímž si získávají zájem především mladých lidí. Možnost propojení nástroje s jiným nástrojem nebo klasickým počítačem při použití hudebního programu otevírá nové způsoby komponování a zpracování hudby a zápisu not. Na EKN se dá však interpretovat i hudba starších slohů a stylů. Velkou předností jsou malé rozměry těchto nástrojů. Základem studijního zaměření je sólová hra využívající široké spektrum zvuků a rytmů nástroje. Obrovské technické možnosti nástrojů se průběžně zdokonalují a vedou jak pedagogy, tak i žáky k novým poznatkům. Nedílnou součástí je výuka hry podle akordických značek, které využíváme jak k sólové hře, tak i ke hře doprovodné. Rozvíjíme v žácích schopnosti uplatňovat individuální interpretaci, kterou umožňuje právě hra podle akordových značek. Záměrem výuky je přivést žáky k praktickému hudebnímu životu jak amatérskému nebo profesionálnímu. Přípravné studium - dodržuje správné držení těla při hře - používá správné postavení rukou na klávesnici - zvládá hru pěti prsty pravé i levé ruky z notového zápisu Učební plán: I. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Hra na EKN Hudební nauka ** Volitelné předměty Sborový zpěv 2 2 Souborová hra 2 2 Komorní hra 2 2 Poznámka: ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. stupeň základního studia 1. ročník - dodržuje správné sezení u nástroje, doporučené postavení rukou na klávesnici a uvolnění těla při hře - orientuje se v notovém zápisu v houslovém klíči v rozsahu dvou oktáv - rozezná základní rytmické hodnoty, využívá základní akordické značky a hraje oběma rukama dohromady - aplikuje základní úhozy (legato, staccato, tenuto) 2. ročník - využije rytmický doprovod nástroje - předvede interpretaci snadné přednesové skladbičky zpaměti - zahraje složitější rytmické útvary

11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ročník - využije dynamiku pro vystižení nálady skladby - využívá základní harmonické funkce - samostatně se orientuje v technických možnostech nástroje 4. ročník - ovládá celý tónový rozsah nástroje - navrhne vlastní řešení prstokladů - zahraje dvojhlas v pravé ruce - využívá harmonických funkcí ve větším rozsahu 5. ročník - pravou rukou hraje akordy a oktávy - při vlastní hře uplatní sluchovou sebekontrolu - zahraje z listu skladbu přiměřené obtížnosti 6. ročník - uplatní akordickou hru v obou rukách - pozná a zařadí skladby různých žánrů - podílí se na výběru přednesových skladeb 7. ročník - nastuduje samostatně vybranou skladbu - dokáže zcela využít a vysvětlit technické vybavení nástroje - ukončí I. stupeň veřejným vystoupením II. stupeň základního studia Přípravné studium: - dbá na správné držení těla a postavení rukou - předvede hru pěti prsty pravé a levé ruky a základní úhozy Učební plán II. stupeň I.r II.r III.r IV.r Hra na EKN Sborový zpěv ** Souborová Volitelné hra předměty Komorní hra Poznámka: ** povinnost volby 1 předmětu

12 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 11 Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. ročník - zahraje pravou rukou v oktávách - předvede při interpretaci moderní hudby složitější rytmy - využívá osvojené výrazové prostředky II. ročník - zharmonizuje jednoduchou melodickou linku - hraje čtyřhlasé akordy v pravé i levé ruce - zvolí a dodrží správné tempo a frázování III. ročník - dokáže se orientovat ve zvukových bankách nástroje - samostatně vyjadřuje pomocí výrazových prostředků náladu hraných skladeb - využívá agogiku IV. ročník - využije internetu a nahrávek jako předlohy pro vlastní interpretaci - rozpozná a ocení kvalitu hudebního přednesu nebo díla - kriticky zhodnotí vlastní výkon Komorní hra Komorní hra je skupinový předmět, v němž se žáci teoreticky i prakticky naučí týmové práci, od základů postupně vybudují svou schopnost hry prakticky v jakémkoli nástrojovém seskupení. Nástrojové obsazení je variabilní a je závislé na aktuálních možnostech školy a dispozicích žáků. I. stupeň základního studia 6. ročník - je schopen souhry s dalším nástrojem (nástroji) - hraje především rytmicky a melodicky jednodušší part v menším uskupení - dbá na přesnou intonaci a ladění - hraje v určené dynamice - reaguje na pokyny učitele (je disciplinovaný) - udrží dané tempo a přesný rytmus - pohotově reaguje na požadavky učitele (nástup, tempo, dynamika ) - přizpůsobí se celku v tempu, rytmu, dynamice - předvede nácvik jednoduché skladby v daném v daném nástrojovém seskupení 7. ročník - samostatně udá správné tempo a nástup - přizpůsobí se v artikulaci a agogice - pohotově reaguje na nenadálé změny v interpretaci (např. nepřesnosti své nebo ostatních) - hraje i technicky náročnější party skladeb různých období a žánrů - orientuje se v partituře a je schopen ji sledovat

13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 12 II. stupeň základního studia I. ročník - samostatně nastuduje svůj part a zvolí výrazové prostředky, jejichž vhodnost podřídí celku - rozliší hlasy podle důležitosti a náležitě přizpůsobí způsob interpretace II. ročník - aktivně se podílí na výběru repertoáru - případné nedostatky (např. interpretační nebo výrazové nepřesnosti) dokáže rozpoznat a samostatně řešit III. ročník - je schopen se v komorním uskupení prezentovat na veřejnosti s pestrým repertoárem - je schopen samostatné práce bez vědomí učitele IV. ročník - přizpůsobí dle potřeby svému nástroji vhodný part z jiné literatury - Souborová hra Souborová hra je skupinový předmět, v němž se žáci teoreticky i prakticky naučí týmové práci, od základů postupně vybudují svou schopnost hry prakticky v jakémkoli nástrojovém seskupení. Nástrojové obsazení je variabilní a je závislé na aktuálních možnostech školy a dispozicích žáků. I. stupeň základního studia 6. ročník - je schopen souhry s dalším nástroji - hraje především rytmicky a melodicky jednodušší part v menším uskupení - dbá na přesnou intonaci a ladění - hraje v určené dynamice, v souboru reaguje na dynamiku dle dirigenta - reaguje na pokyny učitele (je disciplinovaný) - udrží dané tempo a přesný rytmus - pohotově reaguje na požadavky učitele (nástup, tempo, dynamika ) - přizpůsobí se celku v tempu, rytmu, dynamice 7. ročník - přizpůsobí se v artikulaci a agogice - pohotově reaguje na nenadálé změny v interpretaci (např. nepřesnosti své nebo ostatních) - orientuje se v partituře a je schopen ji sledovat - je schopen hrát ve větších uskupeních - vysvětlí smysl a postup práce při dělené zkoušce II. stupeň základního studia I. ročník - samostatně nastuduje svůj part a zvolí výrazové prostředky, jejichž vhodnost podřídí celku - rozliší hlasy podle důležitosti a náležitě přizpůsobí způsob interpretace - samostatně pracuje ve skupině

14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 13 II. ročník - aktivně se podílí na výběru repertoáru - případné nedostatky souboru (např. interpretační nebo výrazové nepřesnosti) dokáže rozpoznat a samostatně řešit III. ročník - je schopen se v souboru prezentovat na veřejnosti s pestrým repertoárem - je schopen samostatné práce IV. ročník - přizpůsobí dle potřeby svému nástroji vhodný part z jiné literatury - zvládne samostatně řídit soubor menšího obsazení

15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní zaměření: Hra na housle Housle mají bohatou tradici a velké možnosti uplatnění. Od počátku žák získává základní hudební návyky a dovednosti, které následně rozvíjí, zdokonaluje a popřípadě pokračuje ve studiu na střední a vysoké škole hudebního zaměření. Následně se žák dle svých možností a schopností uplatní jako sólista, komorní, nebo orchestrální hráč. Přípravné studium Způsob vyučování začátečníků musí být hravou a zábavnou formou přizpůsoben dětské mentalitě. Začátečníka má učitel naučit vše v rámci vyučovací hodiny. - vyjmenuje části houslí, smyčce, paže - dle pokynů učitele předvede správné a uvolněné držení nástroje - hraje různými částmi smyčce na všech strunách - předvede postavení prstů levé ruky ve zvoleném prstokladu - zahraje jednoduché písně a cvičení I. stupeň základního studia Učební plán: I. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7. r Hra na housle Hudební nauka ** Volitelné předměty Poznámka: Sborový zpěv * Komorní hra * Souborová hra * * nepovinný předmět (v daném ročníku) ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: 1. ročník - prokáže uvolněné držení nástroje, těla a jednotlivých částí ruky - dbá na správné stavění prstů na struny, správné držení smyčce a jeho rovné vedení - zahraje krátké smyky u žabky, ve středu a u špičky smyčce - zahraje delší smyky polovinou smyčce a smyčcem celým - zahraje základní smyky (détaché, staccato, legato, spiccato) - prokáže správné nasazování smyčce a tvoření znějícího tónu - zahraje stupnice G, D, A Dur v rozsahu jedné oktávy a lidové písně dle výběru - prokáže znalost not od g- h2 2. ročník - správně drží housle a smyčec - předvede Dur i moll prstoklady - dbá na uvolnění obou paží - prokáže znalost dynamiky p, f, mf a její využití ve hře

16 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 15 - doladí se podle učitele - zahraje jednoduché stupnice s rozloženým akordem, vybrané etudy a krátké přednesy 3. ročník - hraje kvalitním tónem na všech strunách - při interpretaci přednesových skladeb využívá výrazových prostředků - na základě dosavadních zkušeností použije těžší smyky a kombinace smyků - zahraje jednoduchou skladbu z listu na úrovni ročníku - zahraje vybrané stupnice s použitím lehčích smyků 4. ročník - zahraje skladby v přesném rytmu a dynamickém odstínění - hraje v 1. poloze a prokáže základy hry ve 3. poloze, též výměny poloh - hraje jednoduché dvojhmaty - zahraje Dur i moll stupnice, etudy a přednesy - předvede vibrato - se zapojí v komorní hře 5. ročník - zahraje melodické ozdoby a snazší dvojhmaty - hraje výměny poloh - interpretuje skladby různého slohového období - uplatní se v různých souborových seskupeních 6. ročník - zahraje stupnice přes 3 oktávy, též rozložené akordy - zahraje vibrato ve spojení s kvalitním tónem a přednesem - samostatně nastuduje jednoduché skladby 7. ročník - ukáže technickou zběhlost a tónovou kulturu - prokáže intonační sebekontrolu zejména při hře ve vyšších polohách - samostatně aplikuje osvojené výrazové prostředky II. stupeň základního studia Přípravné studium - předvede správné a přirozené držení houslí a smyčce - hraje základní prstoklady Dur i moll - zvládá jednoduché druhy smyků (détaché, staccato, legato) - dbá na kvalitní tón - hraje stupnice a rozložené akordy - zahraje jednoduché etudy a přednesy Učební plán:

17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 16 II. stupeň I.r II.r III.r IV.r Hra na housle Sborový zpěv ** Volitelné Komorní hra předměty Souborová hra Poznámka: ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. ročník - hraje kvalitním tónem a má intonační jistotu při hře v jednotlivých polohách - spolupracuje s učitelem při výběru repertoáru - zvládne těžší výměny poloh a rytmické kombinace - dbá na výrazovou stránku přednesu - se prezentuje na veřejných vystoupeních - hraje v různých hudebních uskupeních II. ročník - prokáže dokonalejší techniku hry změnami smyků, rytmů, dynamiky, tempa - předvede kvalitní tón - prostřednictvím poslechu nahrávek světových houslistů je seznámen se stěžejními díly houslové literatury III. ročník - samostatně připraví přednesovou skladbu včetně prstokladů, smyků, frázování, tempa - interpretuje technicky i výrazově obtížnější skladby - zanalyzuje danou úlohu, věnuje se rozboru chyb a navrhne jejich řešení IV. ročník - dokáže zhodnotit svůj interpretační výkon - je schopen veřejně vystoupit v komorním uskupení nebo souboru - připraví skladby různých stylů a žánrů na absolventské vystoupení 5.5 Studijní zaměření: Hra na violoncello

18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 17 - žák zvládá techniku hry na nástroj pro amatérské účely s možností přípravy na profesionální dráhu violoncellisty - žáka vybaví schopnostmi pro aktivní zapojení do komorní, orchestrální hry, ty nejlepší pro sólová vystoupení - žáku umožní orientovat se v kvalitě hudby, její historii a v jejím aktivním i pasivním vnímání Přípravné studium - zná violoncello jako hudební nástroj - pod vedením učitele předvede správné a přirozené sezení u nástroje - fixuje správné postavení levé ruky na hmatníku a držení smyčce - provádí nácvik hry pizzicato - předvede hru smyčcem a jednoduché smykové cviky - zahraje lidové písně zpaměti a tím pěstuje hudební představivost - napodobí melodii zahranou učitelem - pod vedením učitele a za spolupráce s rodiči získá základní motivaci ke hře na nástroj I. stupeň základního studia Učební plán: I. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Hra na violoncello Hudební nauka ** Volitelné předměty Poznámka: Sborový zpěv Komorní hra Souborová hra ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: 1. ročník - kontroluje správné a přirozené sezení při hře - koriguje postavení levé ruky na hmatníku - rozvoj pohyblivosti prstů v základní poloze správné a uvolněné držení smyčce - předvede další smykové varianty s použitím různých částí smyčce a s přípravou na přechody přes struny - dbá na správnou intonaci a rytmus - propojuje teorii s praxí - hraje z notového zápisu 2. ročník - obohatí hru v základní poloze o polohy široké - kombinuje přechody přes struny - zdokonalí tvoření tónu, intonaci, rytmické cítění, výrazné dynamické rozdíly - hraje s učitelem - je schopen hrát na veřejnosti - zvládá hru z notového materiálu i zpaměti

19 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ročník - správně intonuje v základní poloze úzké a obou širokých - zvládne výměny poloh (základní - sedmá) - ovládá ostatní nižší polohy - umí pracovat se složitějšími rytmy - zdokonalí souhru s učitelem a rytmické cítění s perspektivou souborové, či orchestrální hry - hrou z listu a používáním teoretických znalostí z hudební nauky zdokonalí čtení notového zápisu - se dokáže při vystoupeních soustředit na výkon a zvládnout trému 4. ročník - zformuluje vlastní názor na skladbu a její provedení - hraje levou rukou ve zbývajících základních polohách a rukou pravou zvládne další smyky a jejich kombinace - pohotově reaguje při změnách tónin, při hře z listu a v komorní hře - má obecný přehled o violoncellové hře, zná české a světové špičkové hráče a má povědomí o hudebním životě ve společnosti 5. ročník - zvládá palcovou polohou, kompletuje a fixuje smykovou vybavenost - vystihne charakter a stylovost interpretované skladby - samostatně řeší probrané technické problémy - zvládá komplikovanější party v komorní nebo souborové hře a také při hře z listu - umí diskutovat o technických a interpretačních možnostech - zvládá delší a obtížnější skladby při koncertní činnosti 6. ročník - zvládá dynamické odstínění hry, frázování a kantilénu - hraje kvalitnějším tónem s vibratem - intonuje a má tónovou jistotu v probraných polohách včetně palcové a v jejich kvalitní výměně - orientuje se v dur a moll tóninách - rozšíří svůj repertoár z různých hudebních období s výhledem na absolventské vystoupení - prokáže spolehlivost a relativní sebejistotu ve hře z listu a komorní nebo souborové hře - samostatně nastuduje zadané skladby přiměřené obtížnosti - naplánuje s vyučujícím rozsah a konkrétní program absolventského vystoupení 7. ročník - hraje s relativní jistotou a intonační čistotou ve všech procvičovaných polohách - zvládá systém smyků a jejich kombinace - dokáže vysvětlit stylovou rozdílnost hudebních období na základě probraných skladeb či poznatků z jiných předmětů nebo vlastního poslechu - propojuje ve vyšší formě získané praktické a teoretické znalosti v systematické domácí přípravě - systematizuje přípravu na absolventské vystoupení za I. stupeň včetně prezentace jeho částí či celku na jiných koncertech

20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 19 - promýšlí svůj další hudební život, studium II. cyklu, specializaci II. stupeň základního studia Přípravné studium - zvládá základní mechanické návyky hry na nástroj - se orientuje v jednoduchém notovém zápise a v základních hudebních pojmech - hraje všemi prsty v základní poloze při hře pizz. i arco - rozlišuje základní smyky a jejich kombinace - užívá základní dynamická rozlišení - předvede elementární skladby různých žánrů a nálad Učební plán: II. stupeň I.r II.r III.r IV.r Hra na violoncello Sborový zpěv ** Volitelné Komorní hra předměty Souborová hra Poznámka: ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. ročník - rozvine vyšší violoncellovou techniku s důrazem na detail - předvede pohotovost prstů levé ruky ve vyšších tempech - realizuje vybrané vícehlasé stupnice a hru akordů - použije pohotově paletu smyků a jejich kombinace II. ročník - prezentuje rozvinuté další výrazové dovednosti, kvalitu tónu, vibráta, dynamiky aj. - dokladuje obohacení svého repertoáru o další skladby různých žánrů a hudebních období - působí aktivně v komorním seskupení III. ročník - předvede pohotovost při hře z listu v závislosti na dosažené technické vyspělosti - inklinuje k častému poslechu skladeb a diskutuje o jejich interpretaci - reaguje na poznatky z hudebních seminářů pořádaných školou IV. ročník - zapojuje se aktivně i pasivně do hudebního života - vybírá ve spolupráci s vyučujícím obsah a rozsah absolventského vystoupení - zakončí studium veřejným absolventským vystoupením

21 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní zaměření: Hra na violu Viola patří do rodiny smyčcových nástrojů. Je laděna o kvintu níže než housle a svoji altovou barvou je nezastupitelná. V obsáhlé literatuře od renesance až po současnost se uplatňuje jako sólový nástroj, ale i v komorních souborech a orchestrech. Přípravné studium - popíše nástroj, vyjmenuje části violy a smyčce - vysvětlí rozdíl mezi houslemi a violou - předvede správné držení nástroje, rovný postoj - hraje všemi částmi smyčce - fixuje postavení levé ruky ve zvoleném prstokladu - s pomocí učitele a rodičů získá motivaci ke hře na violu Pokud nemá žák fyzické předpoklady ke hře na violu, plní školní výstupy hry na housle a později přestoupí na violu. Učební plán: I. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Hra na violu Hudební nauka ** Sborový zpěv * Volitelné Komorní hra * předměty Souborová hra * Poznámka: * nepovinný předmět (v daném ročníku) ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. stupeň základního studia 1. ročník - dbá na rovné vedení smyčce - zahraje C, G, D Dur stupnice v 1. oktávě - orientuje se v houslovém a altovém klíči - čte z listu v obou klíčích - zahraje jednoduché lidové písně a etudy - napodobí hru učitele a udrží se svého hlasu při hře v dvojhlase - je schopen vystoupit na veřejnosti 2. ročník - dbá na uvolněné držení nástroje - zdokonalí práci s pravou rukou - výměny smyku u žabky a špičky - rozlišuje Dur i moll prstoklad - ovládá jednoduché smyky - détaché, legato, staccato - využívá znalost smyků při hře Dur stupnic

22 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 21 - předvede krátké jednoduché etudy a přednesy - dolaďuje se podle učitele - zvládá hru z not i zpaměti - hraje na školních koncertech 3. ročník - rozlišuje dynamické rozdíly - p, mf, f - používá při hře dynamiku - vysvětlí tvorbu tónu - využívá možnosti dolaďování s prázdnými strunami - prohlubuje rytmické cítění na technických cvičeních - doprovodí spoluhráče 2. hlasem - zdokonalí souhru s učitelem nebo spolužákem - se zapojuje v komorní hře 4. ročník - zahraje jednoduché dvojzvuky - zdokonalí přechody přes struny - hraje stupnice moll - uplatní náročnější smyky v etudách - předvede vibrato - orientuje se ve složitějším rytmu - zvládá hru z listu - hraje ve 3. poloze 5. ročník - použije hru ve 3. poloze při hře stupnic a etud - zdokonalí tvorbu tónu v přednesových skladbách - zahraje základní melodické ozdoby - si sám naladí nástroj - předvede 2. a 4. polohu a půlpolohu - se zapojí v souborové hře 6. ročník - hraje stupnice přes 3 oktávy - zdokonaluje pravou ruku při rytmických a smykových kombinacích - předvede dvojhlasy - tercie, sexty a oktávy - využívá vibrato v přednesu - hraje z listu jednoduché skladby - předvede individuální přípravu jednoduchých skladeb - rozlišuje interpretaci různého slohového období a výrazovými prostředky vyjádří náladu skladby - uplatní dosavadní zkušenosti při hře v souboru 7. ročník - pohybuje se v jednotlivých polohách v různých smykových a rytmických kombinacích - dbá na tónovou a intonační sebekontrolu - zdokonalí technickou zběhlost prstů levé ruky na technických cvičeních - s pomocí učitele sestaví a nastuduje skladby k závěrečnému absolventskému vystoupení

23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 22 II. stupeň základního studia Přípravné studium - popíše violu, rozdíl mezi houslemi a violou - vysvětlí uplatnění nástroje - předvede správný postoj u nástroje, správné a uvolněné držení - zahraje lidové písně pizzicato i arco - zahraje jednoduché etudy - předvede rovné vedení smyčce - orientuje se v notaci v altovém a houslovém klíči Učební plán: II. stupeň I.r II.r III.r IV.r Hra na violu Sborový zpěv ** Volitelné Komorní hra předměty Souborová hra Poznámka: ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. ročník - hraje z listu v altovém klíči a přirozeně přechází do klíče houslového - rozvine techniku obou rukou při hře etud vyšší technické obtížnosti - aktivně se podílí na výběru skladeb - je motivován poslechem světových virtuózů k lepším výkonům - předvede základní stupnice v dvojhlase - se zapojuje v komorní nebo souborové hře II. ročník - prokáže dokonalejší techniku hry v kombinaci obtížnějších smyků, rytmů, tempa - používá správné frázování a výrazové prostředky při interpretaci přednesových skladeb - rozebere a sebekriticky posoudí nastudovanou skladbu III. ročník - prokáže intonační jistotu a technickou zběhlost - při studiu skladeb vyjádří svůj názor na vypracování smyků a prstokladů - zdokonalí techniku obou rukou při hře etud vyšší obtížnosti - propojuje získané návyky v kvalitní a kulturní hře - se zapojuje do jakýchkoliv hudebních uskupení ve škole, případně i mimo školu IV. ročník - uplatní své dosažené dovednosti a zkušenosti v praxi - vybere a připraví repertoár na absolventské vystoupení - zakončí studium absolventským koncertem

24 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní zaměření: Hra na kontrabas Hra na kontrabas je vhodná pro starší a vyspělejší žáky. Nejhlubší smyčcový nástroj dává možnost hrát sólově i jako doprovod v různých souborech a seskupeních. Nástroj využívá své melodické i rytmické prvky. Na kontrabas se dá hrát smyčcem nebo pizzicato. Jeho zvuk je nezaměnitelný s jinými nástroji s hlubokou frekvencí a spojuje sound všech nástrojů v orchestru. Přípravné studium: Žáci plní učební osnovy přípravného studia vyučovacího předmětu Hra na violoncello. Učební plán: I. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Hra na kontrabas Hudební nauka ** Volitelné předměty Poznámka: Sborový zpěv Komorní hra Souborová hra ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. stupeň základního studia 1. ročník - popíše nástroj, jeho ladění a vysvětlí jeho využití v hudbě - ovládá správný postoj u nástroje - zahraje na prázdných strunách - předvede postavení levé ruky na hmatníku v základní poloze - pravou rukou správně drží smyčec 2. ročník - přečte notový záznam v basovém klíči - synchronizuje pravou a levou ruku - zahraje jednoduché rytmické motivy - využije při hře dynamiku - zahraje zpaměti jednoduché skladby 3. ročník - využívá smyků legato a detache - průběžně hraje až do třetí polohy - hraje jednoduché stupnice a rozložené akordy - hraje složitější rytmické útvary 4. ročník - přečte jednoduché hudební zápisy - dbá na správnou intonaci

25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 24 - hraje v dalších polohách - zapojí se do komorní nebo souborové hry 5. ročník - využije tónovou kulturu přednesu - zdokonalí své dosavadní poznatky v technice hry - uplatní se v souhře s dalšími nástroji - hraje podle základních akordických značek 6. ročník - interpretuje obtížnější skladby - rozpozná a zařadí různé styly a žánry - připraví se na sólové vystoupení - vytvoří vlastní doprovod podle akordických značek - pravidelně hraje v souboru 7. ročník - ovládá nástrojovou techniku, hraje kultivovaným tónem - přečte bez obtíží jednoduchý notový zápis - použije při hraní dynamiku - hraje v dalších polohách - studium prvního stupně ukončí veřejným vystoupením II. stupeň základního studia Přípravné studium - popíše nástroj - vysvětlí zařazení kontrabasu v orchestru - zvládne učivo v základní poloze - zahraje jednoduché skladby Učební plán II. stupeň I.r II.r III.r IV.r Hra na kontrabas Sborový zpěv ** Volitelné Komorní hra předměty Souborová hra Poznámka: ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. ročník - - podílí se na výběru složitějších skladeb - ovládá nové funkce a smyky - připraví se samostatně na vystoupení

26 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 25 II. ročník - ovládá techniku hry obou rukou, zvláště uvolněné držení smyčce - hraje ve vyšších polohách - využije výměny poloh při složitějších skladbách III. ročník - využije vibrato při intonační přesnosti a kvalitě tónů - pozná a dovede zařadit i ocenit různé styly a žánry - samostatně se připraví na vystoupení IV. ročník - samostatně si dle svého zájmu vybere styl a nastuduje dostupný repertoár - dosavadní schopnosti využívá hlavně při přípravě sólového vystoupení nebo při hraní v souboru - je připraven na amatérskou hudební činnost nebo na studium vyšší umělecké školy - studium druhého stupně základního vzdělání ukončí veřejným vystoupením

27 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna je zpravidla první nástroj, se kterým se žák na oddělení dechových nástrojů seznámí. Díky její stavbě a snadné obsluze jsou ji schopni ovládnout už i některé děti předškolního věku. Naučí se tak hravou a nenásilnou formou správným dechovým návykům, držení těla, rukou a ovládání základní prstové techniky. V naší škole se hra na zobcovou flétnu vyučuje jako přípravný nástroj pro studium příčné flétny, klarinetu, saxofonu nebo jako samostatně zaměřený obor. Přípravné studium - pojmenuje části nástroje - dbá na správný postoj a držení nástroje - používá správné dechové návyky - nasadí a ukončí tón (slabiku dý) - rozezná délky not celá, půlová, čtvrťová - pojmenuje noty v houslovém klíči v rozsahu používaných hmatů Učební plán: I. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Hra na zobcovou flétnu Hudební nauka Sborový zpěv * ** Volitelné Komorní hra * předměty Souborová hra * Poznámka: * nepovinný předmět (v daném ročníku) ** povinnost volby 1 předmětu I. stupeň základního studia Učební osnovy vyučovacích předmětů: 1. ročník - používá základy žeberně bráničního dýchání - dodrží správný postoj a držení nástroje - správně nasadí tón - hraje dlouhé rovné tóny - spočítá a zahraje notu osminovou - celou, pomlky - hraje v rozsahu tónů od C1 až do E2 - zvládne prstovou techniku levé i pravé ruky - propojí znalost naučených hmatů s notovým zápisem 2. ročník - provádí pravidelně dechová cvičení - provádí správný pohyb palce levé ruky při přechodu přes oktávu - hraje otevřeným rovným tónem - hraje v rozsahu tónů C1 A2 - dodrží přesný rytmus v daných rytmických útvarech - hraje legato, staccato

28 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 27 - rozezná piano, mezzoforte, forte - zahraje zpaměti drobné melodické útvary - hraje dueta a skladby s doprovodným nástrojem 3. ročník - zahraje čisté tóny s přechodem přes oktávu - používá zvládnuté hmaty od C1 do C3 - hraje stupnice dur a moll do 2-3# a do 2-3 B a vytvoří T5 - pomocí sluchové kontroly dbá na souhru prstů a jazyka - používá základní výrazové prostředky (pp, piano, mezzoforte, forte, ff) - s předpoklady a zájmem o studium začne se studiem hry na altovou popřípadě sopraninovou flétnu 4. ročník - zahraje stupnice dur i moll do3-4 # a 3-4 B - zahraje T5 s obraty v uvedených tóninách - rozliší oba systémy hmatů (soprán, alt) - volí a zařazuje správné nádechy při vedení melodie a dodržuje frázování - dle svých možností hraje v komorním uskupení - tvoří vibrato - zahraje píseň nebo jednoduchou melodii podle sluchu 5. ročník - zahraje stupnice dur i moll do 4-5 # a 4 5 B - zahraje a vytvoří D7 - hraje v systému hmatů (soprán, alt) - čistě intonuje pomocí sluchové kontroly - spolupracuje dle svých možností s ostatními nástroji v různých komorních seskupení - pomocí hry v komorních seskupeních rozvíjí smysl pro skupinovou hru - hraje vybrané skladby zpaměti - zahraje nátryl, příraz a snadnější melodické ozdoby 6. ročník - používá různé melodické ozdoby ve skladbách různých stylových období - zahraje trylek - koriguje čistou intonaci vlastní sluchovou kontrolou - interpretuje a rozlišuje skladby různých stylových období - pomocí vlastní sluchové kontroly se doladí k doprovodnému nástroji - správně zahraje i obtížnější rytmické útvary - hraje v komorních souborech nebo uskupeních - samostatně nastuduje skladbu 7. ročník - správně používá melodické ozdoby, dynamiku, vibrato a frázování ve skladbách různých stylových období - hraje skladbu z listu - veřejně vystupuje jak sólově, tak i v komorních seskupeních - ovládá bezpečně nástroj v celém svém rozsahu

29 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 - hraje zpaměti - samostatně nastuduje skladbu - obhájí vlastní interpretační názor II. stupeň základního studia Přípravné studium - používá základní rozsah nástroje - hraje stupnice a akordy dle svých schopností - správně nasazuje tón - seznámí se s oběma hmatovými systémy - dokáže samostatně nastudovat snadnou přednesovou skladbu - hraje s doprovodem klavíru nebo jiného akordického nástroje - zná a hraje snadné přednesové skladby flétnové literatury Učební plán: II. stupeň I. r II.r III.r IV.r Hra na zobcovou flétnu Sborový zpěv ** Volitelné Komorní hra předměty Souborová Hra Poznámka: hudební teorie se realizuje výukou seminářů nebo je součástí předmětu (Hra na zobcovou flétnu) ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: I. ročník - zná další druhy zobcových fléten - hraje stupnice s kvintakordy podle své vyspělosti - využívá svých základních uměleckých zkušeností k nácviku skladeb různých stylových období - uplatní se v souborech různého obsazení, přizpůsobí se ostatním nástrojům po stránce intonační, rytmické a výrazové - uplatní své dosavadní znalosti, zejména kvalitu tónu - běžně používá altovou flétnu v souborové hře II. ročník - se orientuje v literatuře pro svůj nástroj - používá interpretační prvky vhodné pro styl dané skladby - pracuje se strukturou tónu, používá různé barvy - získané individuální hráčské schopnosti uplatní v komorní hře III. ročník - teoreticky i prakticky specifikuje svá oblíbená stylová období

30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29 - používá interpretační prvky vhodné pro dané stylové období - v komorní nebo souborové hře se aktivně podílí na výběru repertoáru IV. ročník - používá základní interpretační prvky vhodné pro starou hudbu - používá základní interpretační prvky pro současnou hudbu - používá základní interpretační prvky populární hudby a jazzu - ovlivňuje vyznění skladby užitím všech výrazových prostředků, technických i přednesových - samostatně nastuduje skladbu, kterou si sám zvolil - samostatně nastuduje part pro souborovou hru

31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní zaměření: Hra na klarinet Klarinet je široce využíván jako nástroj koncertní sólový, je nepostradatelný v symfonických i tanečních orchestrech, v komorní hudbě i ve folklorních a jazzových souborech a zároveň se používá v dechových kvintetech a v menších jiných seskupeních. Pro svou barevnost a velký rozsah patří k nejvyužívanějším dechovým nástrojům od 18 století až po současnost. Před hrou na tento nástroj může být přípravným nástrojem zobcová flétna. Předpokladem k úspěšnému zvládnutí hry na klarinet je také vnitřní touha žáka po uměleckém vyjádření a dosáhnout co nejlepších výsledků. Našim cílem je vychovat aktivní hráče, kteří jsou schopni se zapojovat do hudebního dění ve svém okolí, ale také se případně dále hudebně vzdělávat. Přípravné studium Výuka se realizuje 1 2 roky na zobcovou flétnu (jako přípravný nástroj) ve studijním zaměření Hra na zobcovou flétnu, dle učebních osnov pro toto zaměření. Dle fyzických dispozic žáci přestupují do studijního zaměření: Hra na klarinet. I. stupeň základního studia Učební plán: I. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Hra na klarinet Hudební nauka ** Volitelné předměty Poznámka: Sborový zpěv * Komorní hra * Souborová hra * *nepovinný předmět (v daném ročníku) ** povinnost volby 1 předmětu Učební osnovy vyučovacích předmětů: 1. ročník - sestaví nástroj a pojmenuje všechny jeho části - dbá na správný postoj a držení nástroje - správně postaví rty, zuby a jazyk - (nátisk) - správně nasadí tón - použije žeberně brániční dýchání - hraje stupnice C dur, G dur a F dur 2. ročník - použije správné dechové návyky - správně nasadí a ukončí tón - hraje v tónovém rozsahu od malého E do C3 - hraje legato, staccato a portamento podle jeho dispozic - zahraje piano, mf a forte - přesně pokládá prsty na mechaniku při různých intervalových vzdálenostech - hraje jednoduché stupnice s tónickými kvintakordy

32 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 31 - hraje dueta a skladby s doprovodným nástrojem 3. ročník - použije správné dechové návyky a využívá žeberně brániční dýchání - udrží stabilní nátisk při hře obtížnějších cvičení - disponuje dokonalejší souhrou prstů a jazyka - hraje stupnice a kvintakordy do 2 # a do 2 B v durových a v mollových tóninách 4. ročník - hraje vydržované tóny z piana do forte a zpět - hraje v rozsahu nástroje od malého E do E3 - dbá na zvukovou vyrovnanost a tónovou kulturu ve všech oktávách v rozsahu od malého E do E3 - hraje v komorních souborech - interpretuje druhé věty ze snadných koncertů - hraje stupnice a kvintakordy do 2-3 # a do 2-3 B v durových a v mollových tóninách - zahraje zpaměti přednesové skladby a lidové písně 5. ročník - si pomocí jednoduchých skladbiček zafixuje dynamické a hudební cítění - hraje dle možností v různých komorních seskupení - zvládá šalmajový rejstřík, tóny s přefukovací klapkou a třetí oktávu - hraje stupnice do 3-4 # a do3-4 B v durových a v mollových tóninách - hraje kvintakordy v obratech po 4 6. ročník - zvládne samostatný výběr skladby a její nácvik - hraje v artikulacích stupnice do 4 # a do 4B v durových a v mollových tóninách - použije legato, staccato a portamento ve stupnicích - hraje tónické kvintakordy ve velkém rozkladu od malého E do G3 - si samostatně vybere plátek 7. ročník - poslouchá skladby různých hudebních stylů a interpretů - hraje v artikulacích stupnice a tónické kvintakordy do 5 # a do 5 B v durových a v mollových tóninách - vyjádří vlastní interpretační názor při provedení skladby - rozezná hudbu různých stylových období pomocí poslechů hudebních ukázek - přizpůsobí plátek dle jeho potřeb II. stupeň základního studia Přípravné studium - dbá na správný postoj a držení nástroje - hraje tóny od malého e do c 3 a ovládá hmaty pomocí obou malíků

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Pozořicích Motto školy Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2.Charakteristika školy... 4 2. 1. Struktura vzdělávání... 4 2. 2. Historie a současnost... 4 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOSKOVICE ZUŠ Boskovice: škola motivace, realizace, obohacení a tvoření Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecká škola J i l e m n i c e OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy: Historie školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Akce, spolupráce

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ANTONÍNA DVOŘÁKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ANTONÍNA DVOŘÁKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ANTONÍNA DVOŘÁKA Platnost dokumentu od 1. 9. 2012 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. Počet oborů, velikost... 5 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2. 1. Počet oborů, velikost... 4 2. 2. Historie, současnost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromá základní umělecká škola spol. s r. o. Havlíčkův Brod 1 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 Základní informace...4 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2.1 Počet oborů, velikost školy...5 2.2 Historie a současnost...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 HISTORIE

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. 0 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 Školní vzdělávací program 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3 Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar ne jako povinnost. Albert Einstein OBSAH: 1 Identifikační údaje 5 2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 1, BISKUPSKÁ 12 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 5-2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... - 7-2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST... - 7-2.2 HISTORIE A SOUČASNOST... - 8-2.3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STAŇKOV UMĚLECKÝ PROŽITEK OBOHACUJE ŽIVOT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE UMĚNÍ JE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRŮVODCE ŽIVOTEM ČLOVĚKA 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Opočno,Trčkovo náměstí 10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: Není dobrý učitel ten, který vás naučí hrát noty, tančit, malovat, přednášet, ale ten, který vás naučí hrát noty, tančit,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA. Umění je bytostnou součástí člověka, pojďme ho rozvíjet

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA. Umění je bytostnou součástí člověka, pojďme ho rozvíjet ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JIHLAVA Umění je bytostnou součástí člověka, pojďme ho rozvíjet 0 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů... 5 2.2

Více

"BYLI JSME A BUDEME"

BYLI JSME A BUDEME Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Školní vzdělávací program "BYLI JSME A BUDEME" Věnováno zakladateli školy Josefu Labitzkému Zpracoval: Mgr. Petr Pitra a kolektiv pedagogů v letech

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, CHARBULOVA 84 Motto: Talent a vzdělání vytváří dokonalého umělce Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, 50901 Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... - 2-2. Charakteristika školy... - 3-2.1. Počet oborů, velikost... - 3-2.2.

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty.

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy, Český Brod. Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Český Brod Kdo tvoří, nezlobí,aneb šance pro talenty. OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 Historie a současnost školy 5 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První SZUŠ MIS music o.p.s. v Kopřivnici Otevřená brána k umění Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE...6 4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První SZUŠ MIS music o.p.s. v Kopřivnici Otevřená brána k umění Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE...6 4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ARBESOVA 2077, PŘÍSP. ORG. Obsah 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 7 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU...

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe)

Motto:  Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat. (Johann Wolfgang von Goethe) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe) OBSAH 1. Identifikační údaje 3 1. 1 Předkladatel 3 1. 2 Zřizovatel 3 1. 3 Platnost

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 1.2 PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM Výuka v přípravných ročnících je určena pro děti 5 7 leté v délce 1 roku až 2 let. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA Při výuce

Více