FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé."

Transkript

1 Poěst, která znikne jednom městě, pronikne elmi brzo do druhého města, i když nikdo z lidí, kteří mají podíl na šíření zprá, neodcestuje z jednoho města do druhého. Účast na tom mají da docela různé pohyby, a to pohyb poěsti od města k městu a pohyb lidí, kteří poěst rozšiřují. Vítr rozlní pole: Musíme rozlišoat mezi pohybem lny a pohybem jednotliých rostlin, které konají jen malé ýkyy. Vlna na odní hladině: Vidíme pohyb lny, ale odní částice se pohybují jen nahoru a dolů. Pozoroaný pohyb lny je pohybem stau hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé. Myšlenkoý pokus: Předpokládejme, že nějaký elký prostor je naprosto ronoměrně yplněn odou, nebo zduchem, nebo nějakým jiným prostředím. Někde uprostřed bude koule. Na počátku pokusu nebude existoat žádný pohyb. Najednou začne koule rytmicky dýchat. Částice přímém sousedstí koule jsou tlačeny en, takže hustota kuloitého odního nebo zdušného či jiného obalu se zýší nad normální hodnotu. Podobně při stahoání se hustota zmenší. Tyto změny se šíří celým prostředím. Částice, z nichž se prostředí skládá, ykonáají jen malá chění, ašak celý pohyb je pohybem postupující lny. Pohyb neproádí sama hmota, pohyb je způsoben tím, že se hmotou šíří energie. Da obecné fyzikální pojmy, důležité pro ystižení ln: rychlost šíření - záisí na prostředí délka lny ( ) - př. lny na odě: zdálenost rcholů nejbližších ln u myšlené pulzující koule = zdálenost mezi děma sousedními kuloitými obaly max. nebo min. hustoty (na ln. délku má li rychlost pulsace, je-li pulsace rychlejší, je kratší, pulsuje-li koule olněji, je delší). = T = f T perioda f frekence fázoá rychlost Podélné lnění (longitudinální): částice kmitají e směru šíření lnění; příklad: naše koule, zukoé lny Příčné lnění (transerzální): částice kmitají kolmo ke směru šíření lnění; příklad: koule rosolu otáčející se kolem osy rytmicky o malý úhel sem a tam, lny na odní hladině Vlny sférické = kuloé Vlny roinné jde o model, kdy zdroj lnění se nachází e elké zdálenosti od místa pozoroatele (poloměr kuloé lnoplochy je elmi elký, kuloou lnu lze pak nahradit roinnou lnou)

2 Příklady: 1. Proč při bouřce idíme dříe blesk? - sětlo se šíří e zduchu rychleji než zuk. Proč lny na odní hladině neodnáší plooucí předměty - pohybují se jen nahoru a dolu? - plyne z lastností mechanického lnění popsaných ýše 3. Určete rychlost lnění, které má lnoou délku 80 cm a je buzeno kmitáním o frekenci Hz. = 0,8 m, f = Hz, =?. = f = 1,6 m s 1 Rychlost lnění je 1,6 m s Určete rychlost lnění mosazné tyči, jestliže při frekenci,5 khz zniká lnění o lnoé délce 1,36 m. f =, Hz, = 1,36 m, =?. = f = m s 1 Rychlost lnění mosazné tyči je m s Časoý signál rozhlase je tořen šesti zukoými značkami o frekenci 1 khz, z nichž prních pět má dobu trání po 100 ms a šestá 500 ms. Určete lnoou délku zukoého lnění časoého signálu a počet zukoých ln, které jsou při každé značce ysílány. Rychlost zuku e zduchu je = 340 m s. f = 1 khz, t 1 = 100 ms, t = 500 ms, = 340 m s 1, =?, n =?. = t f = = T = = 1, 0,34 m n n1 100, n 500 Vlnoá délka zukoého lnění je 0,34 m, počet yslaných zukoých ln je 100 při prních pěti značkách a 500 při poslední značce časoého signálu. 6. Určete frekenci ladičky, která je zdrojem zukoého lnění o lnoé délce 67 cm. Rychlost zuku e zduchu je = 340 m s.

3 = 0,67 m, = 340 m s 1, f =? f = = 510 Hz Frekence ladičky je 510 Hz. Ronice postupné lny popíšeme ztahem, který umožňuje určit okamžitou ýchylku bodu každém místě liboolném časoém okamžiku. je postupující kmitaý pohyb: ronice harm. kmit. pohybu: y = y m sin ωt y Z x = τ M x Do bodu M dospěje lnění od zdroje za čas τ, x τ = x y = ym sinω ( t τ ) = ym sinω t π ω =, T = T t x y = ym sin π T t x π fáze lnění T V tomto případě jde o ronici postupného lnění, které se šíří homogenním prostředím ze zdroje, který kmitá harmonicky. Neuažujeme ztráty mechanické energie do okolí, která se lněním přenáší. V tomto případě je amplituda šech bodů stejná a lnění je netlumené. Kdyby lnění postupoalo záporném směru osy x, bylo by e ýrazu pro fázi znaménko +. má dě periodicity: čase prostoru - okamžitá ýchylka bodu záisí nejen na čase, ale i na poloze bodu.

4 Interference lnění Interference : zájemné pronikání, prolínání, střetání, křížení [iz sloník cizích slo] Pružným prostředím se šíří dě nebo íce lnění stejného druhu, šíří se nazájem nezáisle; tam, kde se překrýají dochází k zesílení nebo k zeslabení (interference lnění) a obě lnění pak postupují dál, jako by se ůbec nesetkaly (př. da kameny na odní hladinu). Výsledný kmitaý pohyb hmotných bodů prostředí tam, kde se překrýají lnění, je určen superpozicí kmitání yolaných lněním. Budeme zkoumat nejjednodušší případ: Dě lnění postupují řadou bodů stejnou fázoou rychlostí, stejným směrem, mají stejnou lnoou délku a amplitudu. y Z Z 1 d x 1 M x x Ve zdálenosti x od zdroje lnění je čase t = 0 s fáze lnění ϕ = π x π x1 π x ϕ1 = ϕ = π 1 ( x x1 ) π ϕ ϕ = = d d dráhoý rozdíl zdálenost bodů, nichž mají obě lnění stejnou fázi ϕ fázoý rozdíl ϕ d Je-li fázoý rozdíl dou interferujících lnění konstantní, jsou obě lnění koherentní. [koherence = souislost, spojitost; koherentní = souislý, spojitý (iz sloník cizích slo)] Interferenční maximum (zesílení) d = k, k = 0, 1,, 3,... Dráhoý rozdíl je roen sudému počtu půlln (obě lnění se stejnou fází). (ýsledná amplituda dána součtem y M = y M1 + y M ) Interferenční minimum (zeslabení) Dráhoý rozdíl je roen lichému počtu půlln (obě lnění s opačnou fází)

5 (ýsledná amplituda dána rozdílem y M = y M1 y M ) Příklady: 1. Příčné lnění s lnoou délkou 5 cm postupuje řadou bodů. Zdroj lnění kmitá s amplitudou ýchylky 5 cm a frekencí Hz. Napište a) ronici postupné lny, b) ronici kmitaého pohybu e zdálenosti 8 cm od zdroje lnění. = 5 cm, y M = 5 cm, f = Hz, y(x,t) =? t x a) y = 5sin π cm 0,5 5 t 8 b) y = 5sin π cm 0,5 5. Postupné mechanické lnění je popsáno ronicí y π ( t x) = 0,1sin 5 0,3 m. Určete amplitudu ýchylky lnění, lnoou délku a fázoou rychlost lnění. = 0,1m; y M 1 = 0,3 m = 3,3m; 1 = 5 s, = = 16,6 m s T T 1 Amplituda ýchylky lnění je 0,1 m, lnoá délka je 3,3 m a fázoá rychlost lnění je 16,6m s Zdroje zukoého lnění Z 1 a Z jsou e zájemné zdálenosti 0,5 m (iz obr). Oba zdroje kmitají se stejnou frekencí 170 Hz a se stejnou počáteční fází. Rychlost zukoého lnění je 340 m s. Určete fázoý rozdíl lnění bodě M. y Z Z 1 d x 1 M x x

6 d = 0,5 m; f = 170 Hz; = 340 m s 1 π π π ϕ = d = ϕ = f d = rad f Fázoý rozdíl lnění bodě M je π rad. 4. Zdroj Z předchozí úloze posuneme dolea do takoé zdálenosti od zdroje Z 1, že lnění bodě M má amplitudu ýchylky a) maximální, b) minimální. Určete zájemnou zdálenosti zdrojů lnění obou případech. π 1 ( x x1 ) π ϕ ϕ = = d a) maximum d =, = = m f b) minimum d = = 1 m Vzdálenosti zdrojů jsou jednotliých případech m a 1 m. Odraz lnění řadě bodů je omezeno, dospěje na konec řady bodů - pokus s hadicí - pený konec: rací se rch - olný konec: rací se důl Na peném konci nastáá lnění s opačnou fází (fáze se mění o π). ( < 1 ) ( ) Na olném konci nastáá odraz lnění se stejnou fází. ( 1 < ) ( ) ( ) Stejné efekty na rozhraní dou prostředí 1 rychlost 1. prostředí, rychlost. prostředí Stojaté lnění - odraz na peném konci - skládá se lnění přímé a odražené zniká stojaté lnění kmitny uzly mezi kmitnami resp. uzly je zdálenost ( mezi sousední kmitnou a uzlem 4 ):

7 Obrázek ukazující znik stojatého lnění různém čase: Modrá a zelená sinusoka reprezentují interferující lnění, čerená pak jejich složení. Postupné lnění Kmitají šechny body se stejnou y M, ale různou fází Přenáší energii Stojaté lnění Nekmitají uzly, kmitají ostatní body se stejnou fází, ale různou y M Nepřenáší se energie Chění mechanických sousta - struna, tyč, zduchoé sloupce - prostředí ohraničeno z obou stran stojaté lnění = chění - na peném konci UZEL - na olném konci KMITNA Např. na struně můžeme ybudit různé stojaté lny při různém upenění struny:

8 l délka struny l = l = k 1 l = l = 4 l = l = ( k ) l = 3 4 l = = ( k ) 3 T = f = podmínky pro různé stojaté lny na struně: 1 f = k k = 1,,... k = 1 základní frekence l f = ( k 1) k = 1,,... k =, 3, yšší harmonické frekence l 3 f = ( k 1) k = 1,,... 4l

9 Na principu chění pracují rezonátory (př. ozučné desky). izotropním prostředí Izotropní prostředí: fázoá rychlost e šech směrech stejná (např. odní hladina) - prostředí má e šech směrech stejné fyzikální lastnosti Vlnoplocha - je množina bodů, do nichž dospěje lnění za čas t od zdroje - je množina bodů, nichž má lnění určitém časoém okamžiku stejnou fázi Kuloá lnoplocha množina bodů, kde má lnění určitém časoém okamžiku stejnou fázi, má tar koule, popř. kružnice např. lnoplochy e taru soustředných kružnic po hození kamene do ody Roinná lnoplocha zdroj lnění je roinný, popř. zdroj je e elké zdálenosti od místa pozoroatele ( kuloé lnoplochy mají elký poloměr a je možno je nahradit roinnými lnoplochami) Směr šíření lnění určuje kolmice k lnoploše paprsek Huygensů princip - při studiu lnění je někdy potřeba určit tar lnoplochy liboolném okamžiku, jestliže známe tar lnoplochy okamžiku předcházejícím: Huygensů princip: Každý bod lnoplochy, do něhož dospělo lnění určitém časoém okamžiku, můžeme pokládat za zdroj elementárního lnění, které se z něho šíří elementárních lnoplochách. Vlnoplocha dalším časoém okamžiku je nější obaloá plocha šech elementárních lnoploch. Podle H. principu můžeme sestrojit lnoplochu, aniž známe zdroj lnění. Odraz a lom lnění Odraz lnění Uažujme část roinné lnoplochy mezi paprsky p 1 a p dopadající na překážku pod úhlem α. dospěje nejdří do bodu A, který se stane zdrojem elementárního lnění. Postupně se stáají zdroji lnění také ostatní body překážky a okamžiku, kdy lnění dospělo do bodu B, má elementární lnoplocha z bodu A poloměr AC = t, to je současně zdálenost DB, kterou lnění prošlo po paprsku p. Vlnoplocha odraženého lnění CB je nější obaloou plochou elementárních lnoploch, které se šíří z bodů na úsečce AB, a je roněž roinná. S překážkou sírá úhel α. Ze shodných trojúhelníků ABC a ABD plyne, že α = α.

10 p p 1 p 1 D C α α A B p p 1 p 1 α α Zákon odrazu: úhel odrazu se roná úhlu dopadu Roina dopadu: roina daná dopadajícím paprskem a kolmicí na rozhraní Odražený paprsek leží roině dopadu. Lom lnění dopadající na rozhraní dou prostředí proniká do druhého prostředí. Body úsečky AB se postupně stáají zdroji elementárního lnění, které přechází z prostředí I do prostředí II, němž má jinou fázoou rychlost. Jakmile lnění dospěje do bodu A na rozhraní, stáá se tento bod zdrojem elementárního lnění prostředí II. Za dobu τ, než lnění prostředí I dospěje z bodu D do bodu B ( DB = 1 t ), znikne prostředí II elementární lnoplocha o poloměru ( AC = t ). Z bodů na úsečce AB ycházejí další elementární lnoplochy a jejich obaloá plocha CB je roinnou lnoplochou lomeného lnění prostředí II. Dopadající a lomené paprsky jsou kolmé na lnoplochy AD a CB. p I. p 1 D α A β C B p 1 1 > p 1 II.

11 Platí: DB = AB sinα AC = AB sin β DB sinα = AC sin β DB AC 1 = τ 1 = τ sinα = = n sin β n index lomu Zákon lomu: Poměr sinů úhlů dopadu a lomu se roná poměru fázoých rychlostí. Lomený paprsek zůstáá roině dopadu. Ohyb lnění, stín Umístíme lnění do cesty překážku s otorem - elký otor lnění se za překážkou šíří téměř přímočaře - malý otor nastáá ohyb lnění lnění se šíří i za okraje přepážky podle H. principu Z A stín Elementární lnění z krajních bodů otoru A, B se šíří do tz. geometrického stínu. B stín Ohyboý je ýraznější čím d menší a ětší. d A B >> d d A B stín stín << d

12 Zuk a jeho lastnosti Zuk: mechanické lnění o frekenci 16 Hz až Hz infrazuk f i < 16 Hz ultrazuk f u > Hz f infrazuk, zuk, ultrazuk Zdroj zuku Prostředí, e šíří se kterém zuk Přijímač (ucho) Akustika část fyziky zkoumající zuk fyziologická akustika zabýá se znikem zuku hlasoém orgánu a nímání zuku uchem hudební akustika zkoumá zuk z hlediska hudby Zdrojem zuku je chění pružných sousta - zuk se šíří zduchem, kapalinou i penou látkou - prostředí zuk zeslabuje (absorpce zuku) Zuky - neperiodické: hluk (praskot, tlukot atd.) - periodické: hudební zuky (tóny) samohlásky Tóny - jednoduché (harmonický průběh) složené (periodické, ale složité) Fyzikální eličiny charakterizující zuk: - objektiní fyzikální eličiny (frekence, intenzita zuku) - subjektiní (ýška zuku, bara zuku, hlasitost) Základní tón: komorní a 440 Hz Hlasitost a intenzita zuku Zukoá lna: - periodické stlačoání a rozpínání zduchu, ody, kou (obecně pružného prostředí) - změny tlaku zduchu, oscilace kolem hodnoty atmosf. tlaku = zuky o různé hlasitosti Práh slyšení: nejnižší tlakoé změny nímatelné uchem p 10 5 Pa

13 Nejětší tlakoé změny přípustné pro ucho : p 10 Pa - při překročení této hranice zniká uchu bolestiý pocit a mluíme o tz. prahu bolesti Intenzita zuku: I P = [I] = W m S P - ýkon zukoého lnění S - plocha, kterou lnění prochází Nejětší citliost ucha je při frekencích 700 Hz 6 khz Při 1 khz: práh slyšení I 0 = 10 1 W m práh bolesti I = 1 W m celkoý rozsah intenzit je 10 1 Úroeň intenzity: log I I0 jednotky: bel B decibel db Práh slyšení: I log I0 = log1 = 0 B = 0dB Práh bolesti: I 1 log = log10 = 1 B = 10 db I0 Příklady: Práh slyšení 0 db tikot náramkoých hodinek u ucha 10 db šepot 30 db hlasitý hoor na 1 m 50 db symfonický orchestr na 3-5m 80 db startující letadlo na 10 m 110 db Rychlost zuku Prní experimentální hodnoty: 17. století: pozoroání ýstřelu děla, měření času mezi zábleskem a zukem Dnes: při t = 0 C a hustotě zduchu ρ 0 = 1,93 kg m 3 = 331,8 m s 1 Při běžných teplotách = 340 m s 1 Čím hustší prostředí, tím ětší rychlost zuku e odě 8 C = m s 1 e odě 1 C = m s 1 Ozěna: odraz od rozměrných překážek, ucho rozliší da zuky s t = 0,1 s s = 17 m překážka blíže dozuk

14 Ultrazuk a infrazuk Ultrazuk: f > 16 khz uchem nenímáme malá = T = = 1,5 10 m f šíří se přímočaře malá absorpce při odrazu platí zákon odrazu yužití: - měření hloubek moře (doba t mezi ysláním a přijetím signálu) t h =, rychlost zuku e odě - ultrazukoá defektoskopie (ady materiálů) - čištění součástek Infrazuk: f < 16 Hz - dobře se šíří e odě - podle infrazuku lze zjistit hlas moře (předpoěď příchodu lnobití) - infrazuk dobře nímají mořští žiočichoé - f infrazuku blízká tlukotu srdce (kdybychom ho nímali (infrazuk) nímali bychom tep) Dopplerů je - Dopplerů je popisuje změnu frekence a lnoé délky přijímaného oproti ysílanému signálu, způsobenou nenuloou zájemnou rychlostí zdroje a pozoroatele. Zdroj se zdaluje: P Z musí urazit dráhu delší o posunutí zdroje čase T (periody) T T = T + c c + T = T 1+ = T c c T c + f c = = T c f c + Zdroj se přibližuje: f c = f c

15 Pozoroatel se zdaluje: ω P Z musí urazit dráhu delší o posunutí zdroje čase T (prodloužení periody) T ω T = T + c T c = T c ω f c ω = f c Pozoroatel se přibližuje: f c +ω = f c obecně: f f c w = c ± zdaluje P přibližuje + zdaluje + Z přibližuje Příklady: 1. Tón píšťaly lokomotiy, která se pohybuje rychlostí o elikosti 0 m s, má frekenci 576 Hz. Jakou absolutní ýšku má tón, který slyší pozoroatel stojící při trati? f = 576 Hz, c = 340 m.s, f =? lokomotia se přibližuje: c f = f = 61 Hz c lokomotia s zdaluje: c f = f 544 Hz c + = Při přibližoání lokomotiy má tón píšťaly ýšku 61 Hz, při zdaloání 544 Hz.. Zdroj zuku ysílá tón o absolutní ýšce 500 Hz a pohybuje se směrem k pozoroateli rychlostí o elikosti 5 m s. Zuk se šíří rychlostí o elikosti 340 m s. Jak elkou rychlostí se pohybuje pozoroatel, který slyší tón o absolutní ýšce 5 Hz?

16 f = 500 Hz, = 5 m.s, f = 5 Hz, w =? c w f = f c ± f ( c ) c w = = 349,7 m s f Pozoroatel se pohybuje rychlostí 9,7 m s směrem ke zdroji. Souhrn Základní ztahy pro lnění: = T = f = = f T T = f = Základní ronice lnění: ( τ ) y = y sinω t m x y = ym sinω t t x y = ym sin π T Fáze: t x ϕ = π T bodě x čase t = 0 s π x ϕ = π ϕ = x Interference: Max. d = k Min. d = ( k + 1)

17 Struna l k = f = k l l = k 1 f = k 1 l Tyč uprostřed ( ) ( ) 4 4l Tyč na kraji l = ( k 1) f = ( k 1)

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie Obsah 1 Vznik a druhy vlnění 1 2 Interference 3 3 Odraz vlnění. Stojaté vlnění 5 4 Vlnění v izotropním prostředí 7 5 Akustika 9 6 Dopplerův jev 12 1 Vznik a druhy vlnění Mechanické vlnění vzniká v látkách

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 9. 6. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Kmitavý pohyb Je periodický pohyb

Více

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění

3.2.4 Huygensův princip, odraz vlnění ..4 Huygensův princip, odraz vlnění Předpoklady: 0 Izotropní prostředí: prostředí, které je ve všech bodech a směrech stejné vlnění se všech směrech šíří stejnou rychlostí ve všech směrech urazí za čas

Více

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m Mehaniké kmitání Periodiký pohyb - harakterizován pravidelným opakováním pohybového stavu tělesa ( kyvadlo, těleso na pružině, píst motoru, struna na kytaře, nohy běžíího člověka ) - nejkratší doba, za

Více

Světlo elektromagnetické vlnění

Světlo elektromagnetické vlnění FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

Akustika a optika. Fyzika 1. ročník. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie. Mgr.

Akustika a optika. Fyzika 1. ročník. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie. Mgr. Akustika a optika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie Mgr. Petr Kučera MěSOŠ Klobouky u Brna 1 Obsah témat v kapitole Akustika a optika Kmitavý

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Enthalpie, H. Tlak je konstantní- jaké se uvolňuje teplo, koná-li se pouze objemová práce? Teplo, které se uvolňuje za konstantního tlaku.

Enthalpie, H. Tlak je konstantní- jaké se uvolňuje teplo, koná-li se pouze objemová práce? Teplo, které se uvolňuje za konstantního tlaku. Enthalpie, H U = Q + W Tlak je konstantní- jaké se uvolňuje teplo, koná-li se pouze objemová práce? Q p = U W = U + p V = U + ( pv ) = H H = U + pv nová stavová funkce ENTHALPIE Teplo, které se uvolňuje

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Název: Odraz a lom světla

Název: Odraz a lom světla Název: Odraz a lom světla Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika, Informatika) Tematický celek: Optika Ročník:

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 4. ročík šestiletého a. ročík čtyřletého studia Laboratorí práce č. 4: Úlohy z paprskoé optiky G Gymázium Hraice Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I

5.4.2 Objemy a povrchy mnohostěnů I 5.. Objemy orchy mnohostěnů I Předokldy: 51 Význm slo objem i orch je intuitině jsný. Mtemtická definice musí být oněkud řesnější. Okoání z lnimetrie: Obsh obrzce je kldné číslo, řiřzené obrzci tk, že

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

10.1 CO JE TO SRÁŽKA?

10.1 CO JE TO SRÁŽKA? 10 Sr ûky Fyzik Ronald McNair byl jednìm z astronaut, kte Ì zahynuli p i ha rii raketopl nu Challenger. Byl takè nositelem ËernÈho p sku karate a jedin m derem dok zal zlomit nïkolik betono ch tabulek.

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Sbírka A - Př. 1.1.5.3

Sbírka A - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Modeloání proudění ody na měrném přeliu Vedoucí práce: Ing. Jiří Palásek, Ph.D. Diplomant: Roman Kožín 009 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Teorie sférické trigonometrie

Teorie sférické trigonometrie Teorie sférické trigonometrie Trigonometrie (z řeckého trigónon = trojúhelník a metrein= měřit) je oblast goniometrie zabývající se praktickým užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících.

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY nezávislá společnost Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz interní číslo zakázky: standard: revize: 1.1 zpracoval: spolupracoval:

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu Název DUMu 1 Vymezení pojmu akustika 2 Vznik a druhy zvuku 3 Šíření zvuku 4 Vlastnosti zvuku 5 Infrazvuk, ultrazvuk 6 Základy fyziologické akustiky 7 Základy hudební

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =?

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =? ÚLOHA 1 Ladička má rekvenci 100 Hz. Kmitá ve vzduchu, kde je rychlost zvuku přibližně c 340 m/s. Úkoly: a) Jak lze u zvuku charakterizovat vlnovou délku λ? b) Jak lze u zvuku charakterizovat periodu T?

Více

Základní pojmy o signálech

Základní pojmy o signálech Základní pojmy o signálech klasifikace signálů transformace časové osy energie a výkon periodické signály harmonický signál jednotkový skok a impuls Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006 STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Základní definice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ Základní

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod: Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Značení krystalografických rovin a směrů

Značení krystalografických rovin a směrů Značení krystalografických rovin a směrů (studijní text k předmětu SLO/ZNM1) Připravila: Hana Šebestová 1 Potřeba označování krystalografických rovin a směrů vyplývá z anizotropie (směrové závislosti)

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Infrazvuk a ultrazvuk

Infrazvuk a ultrazvuk Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Název práce: Infrazvuk a ultrazvuk Absolventská práce Autor: Dominik Tománek Třída: IX. A Školní rok: 2013/2014 Datum odevzdání: 23. 5. 2014 Vedoucí

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

~ II 1. Souprava pro pokusy z :I optiky opliky. Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice

~ II 1. Souprava pro pokusy z :I optiky opliky. Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice Veletrh nápadů učitelů fyziky Souprava pro pokusy z : optiky opliky Pavel Kflž, Křfž, František Špulák, Katedra fyziky, PF fu JU České Budějovice Seznam součástí číslo kusů název obr.č. 1 1 kyveta 1 2

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5 Obsah Historický přehled 5 Plynný sta hmoty 8. Jednotky tlaku................ 8.. Použíané jednotky tlaku.......... 9.. Rozlišení oblastí akua podle tlaku...... 9. Staoá ronice................ 9.. Gay

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1.

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1. nauka o optickém zobrazování pracuje s pojmem světelného paprsku úzký svazek světla, který by vycházel z malého osvětleného otvoru v limitním případě, kdy by se jeho příčný rozměr blížil k nule a stejně

Více

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o.

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor OBSAH 1) Akustika co to znamená 2) Materiály a jejich

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

Zvuky můžeme také dělit na: ustálené (syčení): periodické; nepravidelné (hluky) neustálené = přechodné (tlesknutí)

Zvuky můžeme také dělit na: ustálené (syčení): periodické; nepravidelné (hluky) neustálené = přechodné (tlesknutí) Vlastnosti zvuku a zvukových záznamů DEFINICE ZVUKU Zvuk je mechanické vlnění 1 v látkovém prostředí, vyvolávající zvukový vjem v lidském uchu. Akustika je věda zabývající se ději spojenými se vznikem,

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

6.2.7 Princip neurčitosti

6.2.7 Princip neurčitosti 6..7 Princip neurčitosti Předpoklady: 606 Minulá hodina: Elektrony se chovají jako částice, ale při průchodu dvojštěrbinou projevují interferenci zdá se, že neplatí předpoklad, že elektron letí buď otvorem

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. IDEÁLÍ PLY I Prof. RDr. Eanuel Soboda, CSc. DEFIICE IDEÁLÍHO PLYU (MODEL IP) O oleulách ideálního plynu ysloujee 3 předpolady: 1. Rozěry oleul jsou zanedbatelně alé e sronání se střední zdáleností oleul

Více

Plynové turbíny. Nevýhody plynových turbín: - menší mezní výkony ve srovnání s parní turbínou - vyšší nároky na palivo - kvalitnější materiály

Plynové turbíny. Nevýhody plynových turbín: - menší mezní výkony ve srovnání s parní turbínou - vyšší nároky na palivo - kvalitnější materiály Plynoé turbíny Plynoá turbína je teeý stroj řeměňujíí teeou energie obsaženou raoní láte q roházejíí motorem na energii mehanikou a t (obr.). Praoní látkou je zduh, resektie saliny, které se ytářejí teeém

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207 6..8 Vlnová funkce ředpoklady: 06007 edagogická poznámka: Tato hodina není příliš středoškolská. Zařadil jsem ji kvůli tomu, aby žáci měli alespoň přibližnou představu o tom, jak se v kvantové fyzice pracuje.

Více