IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník"

Transkript

1 A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, Bratislava, IČO (dále jen "správcovská společnost"). 2. Služba požadovaná podílníkem bude vykonána správcovskou společností až po úhradě příslušného na bankovní účet správcovské společnosti číslo /7500, kde v příkazu na úhradu je v políčku variabilní symbol uvedené rodné číslo podílníka a v políčku specifický symbol číslo požadované služby. V případě, že podílník neuhradí příslušný poplatek za požadovaný úkon, správcovská společnost úkon nevykoná. 3. Správcovská společnost si uplatňuje a hradí poplatky za úkony uvedené v bodech B., C., D., E., F., G. přímo z majetku na Kontě podílníka při prováděném úkonu (prodejem podílových listů, přičemž z důvodu zaokrouhlovacích rozdílů se může konečná výška uhrazeného odchylovat od sazby uvedené v ceníku). 4. Ceník upravuje v bodě H. odměny za služby správcovské společnosti spojené s distribucí cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování. B. Nákup a prodej podílových listů podílových fondů Výška vstupního při nákupu (vydávání) a při prodeji (výplatě) podílových listů podílových fondů spravovaných správcovskou společností je určována ve smyslu prodejních prospektů těchto podílových fondů. C. Produkt Investiční důchodové spoření 1. Tabulka poplatků Typ a) Zvýšení roční cílové sumy spoření 0,0% b) Snížení roční cílové sumy spoření (kód : 5511) 40,0% c) Zánik produktu Investiční důchodové spoření (Smlouvy o účelovém spoření formou produktu investiční důchodové spoření) ve smyslu ustanovení obchodních podmínek produktu investiční důchodové spoření, Článku E bodu 1. písm. b/, c/, d/, e/ (kód : 5555) Základ výpočtu Rozdíl mezi novou a původní výškou cílové sumy v EUR Rozdíl mezi původní a novou výškou cílové sumy v EUR 50,0% Aktuální výška cílové sumy v EUR 2. Algoritmus výpočtu poplatků podle bodu 1. produktu Investiční důchodové spoření: Výška k úhradě (v EUR) = (v %) x Základ výpočtu (v EUR) Výsledná suma se zaokrouhluje na dvě desetinná místa dolů. 3. Výška a způsob výpočtu poplatků pro produkt MARSHALY konto se určí podle bodu C.1. Tabulky poplatků a bodu C.2, přičemž poplatek podle bodu C.1. c) pro produkt MARSHALY konto je následující: c) Zánik produktu MARSHALY konto (Smlouvy o investičním spoření formou produktu MARSHALY konto) ve smyslu ustanovení obchodních podmínek produktu MARSHALY konto, článku V. bodu 1. písm. b/, c/, d/ (kód : 7110 alebo 7115) 50,0% Aktuální výška dohodnuté roční cílové sumy v EUR D. Produkt Investiční 1. Tabulka poplatků Typ Základ výpočtu a) Zvýšení výšky Pravidelné výplaty podle Investiční odst b) Snížení výšky Pravidelné výplaty podle Investiční odst (kód : 6611) 0,0% v odst

2 Typ Základ výpočtu c) Prodloužení Období pravidelné výplaty podle ustanovení Obchodních podmínek produktu Investiční odst d) Zkrácení Období pravidelné výplaty podle Investiční odst (kód : 6622) e) Zánik produktu Investiční důchodové spoření PLUS podle ustanovení Obchodních podmínek produktu Investiční důchodové spoření PLUS odst písm. c/, d/, e/, f/, g/, h/ (kód : 6666) f) Jednorázová výplata podle ustanovení Obchodních podmínek produktu Investiční odst. 3.3 (kód : 6688) g) Snížení výšky Pravidelné výplaty podle Investiční odst a Zkrácení Období pravidelné výplaty podle Investiční odst (kód : 6699) 0,0% v odst. 6. Je uvedena v tabulkách poplatků produktu IDSP v odst. 2. a 3., v odst. 4. Je uvedena v tabulkách poplatků produktu IDSP v odst. 3., v odst. 4. v odst. 5. a 6. v době doručení tiskopisu Žádost o změnu výšky Pravidelné výplaty a tiskopisu Žádost o změnu Období pravidelné výplaty do správcovské společnosti. 2. Tabulka poplatků podle bodu D. odst. 1. písmeno e) tohoto Ceníku v čase spoření (od kalendářního roku uzavření Smlouvy o IDSP až do Období pravidelné výplaty) 1 100% 14 13% 27 10% 2 70% 15 13% 28 10% 3 50% 16 13% 29 10% 4 40% 17 13% 30 10% 5 30% 18 10% 31 10% 6 25% 19 10% 32 10% 7 25% 20 10% 33 10% 8 20% 21 10% 34 10% 9 18% 22 10% 35 10% 10 18% 23 10% 36 10% 11 15% 24 10% 37 10% 12 15% 25 10% 13 15% 26 10% 3. Tabulka poplatků podle bodu D. odst. 1. písmeno e) a f) tohoto Ceníku v Období pravidelné výplaty Období pravidelné výplaty Do 5 roků včetně 3,0% Do 10 roků včetně 5,0% 4. Algoritmus výpočtu poplatků podle bodu D. odst. 1. písmeno e) a f) produktu Investiční : Výška k úhradě (v EUR) = (v %) x Základ výpočtu (v EUR) Výsledná suma se zaokrouhluje na dvě desetinná místa dolů

3 5. Algoritmus výpočtu poplatků podle bodu D. odst. 1. písmeno b) produktu Investiční : Výška k úhradě (v EUR) = (1- (nová/stará výška pravidelné výplaty (v EUR))) x poplatek podle tabulky v bodě D. odst. 2. (v %) x aktuální hodnota zůstatku podílových listů na Kontě investora (v EUR) Výsledná suma se zaokrouhluje na dvě desetinná místa dolů. 6. Algoritmus výpočtu poplatků podle bodu D. odst. 1. písmeno d) a g) produktu Investiční : Výška k úhradě (v EUR) = (1- (stará/nová výška pravidelné výplaty (v EUR))) x poplatek podle tabulky v bodě D. odst. 2. (v %) x aktuální hodnota zůstatku podílových listů na Kontě investora (v EUR) Výsledná suma se zaokrouhluje na dvě desetinná místa dolů. E. Ostatní poplatky Typ Vyhotovení mimořádného výpisu z konta podílníka (kód : 4420) 1,60 EUR s DPH Pasívní zabezpečený přístup k údajům - zřízení, poskytování služby, resp. změna z jiné služby Aktivní zabezpečený přístup k údajům - zřízení, poskytování služby, resp. změna z jiné služby PLUS - zabezpečený přístup k údajům (kód : 4444) - zřízení, resp. změna z jiné služby - poskytování služby Zablokování a odblokování zabezpečeného přístupu k údajům (pasivní, aktivní, PLUS) Vygenerování nových přístupových údajů k využívání služby zabezpečeného přístupu k údajům (pasivní, aktivní, PLUS) (kód : 4488) kromě prvního vygenerování; nebo opětovné zaslání přístupových údajů Zrušení programu spoření - pro podílové fondy: Bond Dynamic o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Growth Opportunities o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Protected Equity 1 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Protected Equity 2 o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Přechod, převod podílových listů Registrace a zrušení pozastavení práva nakládat Výpis z registru zástavních práv a registru zabezpečovacích převodů 1,60 EUR s DPH 16,60 EUR F. Spořící produkty PROFIT a TOP LIFE Poplatky (v EUR včetně DPH) v souvislosti se spořícími produkty PROFIT a TOP LIFE jsou v následující výši: Typ Základ výpočtu a) Snížení sumy měsíčního příspěvku podle ustanovení Obchodních podmínek produktů účelového spoření PROFIT a TOP LIFE článek D, odst. 2. (kód : 8811) b) Zkrácení doby smluvní vázanosti podle Obchodních podmínek produktů účelového spoření "PROFIT" a "TOP LIFE" čl. D odst.. 4. (platí pouze pro spoření TOP LIFE) (kód : 8822) c) Zaslání připomínky 1) formou SMS zprávy na mobilní telefonní číslo investora nebo em na ovou adresu investora (pokud evidujeme alespoň jeden z těchto údajů u klienta) podle ustanovení Obchodních podmínek produktů účelového spoření "PROFIT" a "TOP LIFE" článek C odst. 15 (kód : 8866) 1) Jde o první upozornění investora na jeden nezaplacený měsíční příspěvek 0,- EUR (výška původně stanoveného měsíčního příspěvku výška nově stanoveného sníženého měsíčního příspěvku) x doba trvání smluvní vázanosti v měsících (původně stanovená doba trvání smluvní vázanosti v letech - nově stanovená doba trvání smluvní vázanosti v letech) x 12 x výška stanoveného měsíčního příspěvku - 3 -

4 Typ Základ výpočtu d) Zaslání upomínky 2) formou dopisu podle ustanovení Obchodních podmínek produktů účelového spoření "PROFIT" a "TOP LIFE" článek C, odst. 15 (kód : 8877) 2) Jde o druhé upozornění investora na dva a více nezaplacených měsíčních příspěvků d) Zánik produktů PROFIT, nebo TOP LIFE podle Obchodních podmínek produktů účelového spoření "PROFIT" a "TOP LIFE" článek E, odst.. 1, písm. b), c), d), e) (kód : 8888) f) Prodlení investora s řádným a včasným placením měsíčního příspěvku podle ustanovení Obchodních podmínek produktů účelového spoření "PROFIT" a "TOP LIFE" článek C, odst.. 15 (kód 8899) 1,50 EUR s DPH 4,00 EUR s DPH Výška stanoveného měsíčního příspěvku x 12 x doba trvání smluvní vázanosti (sjednaná délka spoření v letech) Pokud investor nezaplatí měsíční příspěvek podle ustanovení Obchodních podmínek produktů účelového spoření "PROFIT" a "TOP LIFE" článek C, odst. 15 uhradí poplatek za prodlení následovně: poprvé první pracovní den kalendářního měsíce následujícího po čtyřech kalendářních měsících včetně kalendářního měsíce, v němž měl povinnost zaplatit měsíční příspěvek a opakovaně vždy první pracovní den kalendářního měsíce následujícího vždy po čtyřech kalendářních měsících, pokud u klienta stále evidujeme nezaplacený měsíční příspěvek G. Investiční program ZFProfit Ostatní poplatky (v EUR včetně DPH) v souvislosti s investičním programem ZFProfit jsou v následující výši: Typ Základ výpočtu a) Snížení sumy měsíčního příspěvku podle ustanovení Obchodních podmínek investičního programu ZFProfit článek D, odst. 2. (kód : 8811) b) Zaslání připomínky 1) formou SMS zprávy na mobilní telefonní číslo investora nebo em na ovou adresu investora (pokud evidujeme alespoň jeden z těchto údajů u klienta) podle ustanovení Obchodních podmínek investičního programu "ZFProfit" článek C odst. 15 (kód : 8866) 1) Jde o první upozornění investora na jeden nezaplacený měsíční příspěvek 3,0% 0,- EUR (výška původně stanoveného měsíčního příspěvku výška nově stanoveného sníženého měsíčního příspěvku) x zůstatek délky smluvní vázanosti v měsících c) Zaslání upomínky 2) formou dopisu podle ustanovení Obchodních podmínek investičního programu "ZFProfit" článek C, odst. 15 (kód : 8877) 2) Jde o druhé upozornění investora na dva a více nezaplacených měsíčních příspěvků d) Zánik investičního programu ZFProfit podle ustanovení Obchodných podmínek investičního programu ZFProfit článek E, odst. 1, písm. b), c), d), e) (kód : 8888) e) Prodlení investora s řádným a včasným placením měsíčního příspěvku podle ustanovení Obchodních podmínek investičního programu ZFProfit článek C, odst. 15 (kód 8899) 2,50 EUR s DPH 3,00% 4,00 EUR s DPH Výška stanoveného měsíčního příspěvku x 12 x doba trvání smluvní vázanosti (sjednaná délka spoření v letech) Pokud investor nezaplatí měsíční příspěvek podle ustanovení Obchodních podmínek investičního programu ZFProfit článek C, odst. 15 uhradí poplatek za prodlení následovně: poprvé první pracovní den kalendářního měsíce následujícího po čtyřech kalendářních měsících včetně kalendářního měsíce, v němž měl povinnost zaplatit měsíční příspěvek a opakovaně vždy první pracovní den kalendářního měsíce následujícího vždy po čtyřech kalendářních měsících, pokud u investora stále evidujeme nezaplacený měsíční příspěvek - 4 -

5 H. Distribuce cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování - nákup, prodej Poplatky (v EUR včetně DPH) jsou v následující výši:: Typ Vstupní poplatek (při nákupe) 0% 5% z objemu investice Výstupní poplatok (při prodaji) Základní poplatek IAD (při nákupe) Poplatky za zvláštní služby spojené s nákupem a prodejem: Finanční vypořádání obchodu v EUR Finanční vypořádání obchodu v CM (cizí měně) Měnová konverze Připsání výnosu z cenného papíru Konfirmace 0,2% z objemu investice 0,5% min: 10 max: 40 EUR* / ekvivalent CM 2 EUR 1,19 EUR /obchod * poplatek třetí strany ve smyslu platného ceníku Veškeré poplatky se hradí na vrub účtu investora vedeného v analytické evidenci správcovské společnosti. I. Závěrečná ustanovení Správcovská společnost je oprávněna přijmout změnu Ceníku. Správcovská společnost je povinna zveřejnit změnu Ceníku před účinností této změny. Tento ceník je platný od V Bratislavě, dne Představenstvo správcovské společnosti - 5 -

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 6. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 1. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business

Více

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby OBSAH strana BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Spořicí

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 399/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o doplňkovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

a) centrálního pracoviště RM-S nebo elektronicky skrze aplikaci EasyClient pro účastníky a b) obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky.

a) centrálního pracoviště RM-S nebo elektronicky skrze aplikaci EasyClient pro účastníky a b) obchodního místa RM-S pro běžné zákazníky. ČL. 38 INVESTIČNÍ NÁSTROJE MIMO EVIDENCI CDCP Technické podmínky provozu stanoví odlišnosti v obchodování investičních nástrojů, které nejsou evidovány v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ l Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ke službám přímého bankovnictví. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více